Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/17

  • Datum: 12. 5. 2020
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)  
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. Doplňovací volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna, formát PDF, 198 kB
5. Návrh na změnu zástupce statutárního města Brna v představenstvu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., formát PDF, 729 kB
6. Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro lokalitu "Moravské náměstí", formát PDF, 2 MB
7. Záměr zbudování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě - návrh memoranda o spolupráci, formát PDF, 2 MB
8. Návrh Dodatku č. 3 ke zřizovací listině Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
9. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 2 MB
10. Návrh odnětí a předání majetku města Brna k hospodaření – Poliklinika Lesná – návrh dodatku č. 9 ke Zřizovací listině Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace
11. Návrh Dodatku č. 6 ke zřizovací listině Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 2 MB
12. Návrh Dodatku č. 23 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, formát PDF, 608 kB
13. Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti ve městě Brně 2020-2022, formát PDF, 1 MB
14. Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2019, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2019, formát PDF, 12 MB
15. Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna, návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2019, formát PDF, 6 MB
16. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - návrh rozpočtového opatření
17. Návrh rozpočtového opatření  - aktualizace rozpočtu běžných výdajů Městské policie Brno
18. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sociální péče a Odboru vnitřních věcí MMB na rok 2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 514 kB
19. Návrh rozpočtového opatření –přesun běžných a kapitálových výdajů a příjmů Odboru dopravy MMB - zpřesnění rozpočtové skladby, financování rekonstrukce mostu Bernáčkova -  zapojení Fondu rezerv a rozvoje  , formát PDF, 324 kB
20. Jihomoravský filmový nadační fond - návrh na poskytnutí peněžitého daru do majetku fondu  , formát PDF, 498 kB
21. Návrh MČ Brno-Starý Lískovec na změnu schválených neinvestičních transferů, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
22. Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na výstavbu, opravu a úpravu nadzemních a podzemních kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 984 kB
23. Poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na vybudování   nového veřejného osvětlení cyklostezky Kamenná - Anthropos, formát PDF, 338 kB
24. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Nebe plné hvězd 2020 - změna přílohy usnesení, formát PDF, 339 kB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Zpřístupnění Atomového krytu 10-Z v roce 2020; návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 3 MB
26. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2020 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Brno, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 598 kB
27.  Návrh na poskytnutí individuální dotace společnosti AMERFO o.p.s. na projekt „Franz Kafka Spital“ – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 733 kB
28. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Tripitaka, z.s., na realizaci projektu "Káznice LIVE" – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 4 MB
29. Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna a souhlas se změnou projektu v oblasti kultury, formát PDF, 10 MB
30. Aktualizace Přílohy č. 3 Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně – návrh rozpočtového opatření a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, formát PDF, 903 kB
31. Projekt Parkoviště P+R Líšeň u Zetoru – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 756 kB
32. Změna realizátora projektu participativního rozpočtu statutárního města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 961 kB
33. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – květen 2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 774 kB
34. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – květen 2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 549 kB
35. Projekt "MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZZT" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 1 MB
36. Projekt "Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 562 kB
37. Projekt "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Holásky" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 266 kB
38. Projekt "Rekonstrukce 30 bytů pro sociální bydlení" – rozhodnutí o poskytnutí dotace , formát PDF, 594 kB
39. Projekt "Řízení ITI BMO 3" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 684 kB
40. Projekt "Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna" - posouzení projektu, formát PDF, 379 kB
41. Projekt "Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice" - posouzení projektu, formát PDF, 919 kB
42. Projekt "Kadetka Žižkova – regenerace brownfieldu" – posouzení projektu, formát PDF, 968 kB
43. Projekt "SKILL Centrum pro cizince v JMK" – návrh smlouvy o partnerství, formát PDF, 2 MB
44. Projekt "SHOW" – návrh konsorciální smlouvy, formát PDF, 540 kB
45. Projekt "Provoz centra pro cizince" – návrh dodatku č. 1 smlouvy o partnerství, formát PDF, 2 MB
46. Zpráva o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna v letech 1995 - 2019, formát PDF, 449 kB
47. Fond rozvoje bydlení města Brna - nabídkové řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček v I. etapě 2020, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 963 kB
48. Fond rozvoje bydlení města Brna - nabídkové řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček v II. etapě 2020, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 857 kB
49. Žádost o prominutí příslušenství dluhu za nájem bytu č. 45 v domě Jabloňová 603/22, Brno, formát PDF, 4 MB
50. Návrh na změnu Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji , formát PDF, 3 MB
51. Návrh prodeje pozemku p.č. 1552/3 k.ú. Jundrov, formát PDF, 2 MB
52. Návrh prodeje pozemku p.č. 649/1, k.ú. Štýřice  , formát PDF, 3 MB
53. Návrh prodeje pozemku p.č. 884 v k.ú. Slatina., formát PDF, 1 MB
54. Návrh prodeje pozemků p.č. 640, 642 k.ú. Staré Brno, formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje části pozemku p.č. 495/3 v k.ú. Slatina, formát PDF, 2 MB
56. Návrh prodeje části pozemku p. č. 94/1 k. ú. Kohoutovice, formát PDF, 2 MB
57. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1247/1 v k.ú. Staré Brno, formát PDF, 6 MB
58. Návrh nabytí pozemků p. č. 1604/3 a p. č. 1605/4, oba v k. ú. Bystrc, formát PDF, 961 kB
59. Návrh nabytí pozemku p. č. 1635/12 v k. ú. Komín  , formát PDF, 2 MB
60. Návrh nabytí pozemků p. č. 4840/103, p. č. 6281/11, p. č. 6282/5 a p. č. 6282/18, vše v k. ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí pozemku p.č. 1970/41 v k.ú. Modřice  , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí pozemků p.č. 1526/1 a 1526/257 v k.ú. Komín, formát PDF, 1 MB
63. Návrh nabytí pozemků p.č. 3251/72, 3251/93, 3251/99, 3251/106, 3251/119, 8239/10, 8239/27, 8239/33, 8240/4 a 8241/3, vše v k.ú. Bystrc , formát PDF, 2 MB
64. Návrh nabytí pozemku p.č. 551/2 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu „Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa – nová stavba“, formát PDF, 2 MB
65. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Židenice do vlastnictví statutárního města Brna , formát PDF, 2 MB
66. Návrh nabytí id. 4/20 pozemku p. č. 2527/6 v k. ú. Nový Lískovec  , formát PDF, 841 kB
67. Návrh nabytí id. ½ pozemku p. č. 4840/85 v k. ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky  , formát PDF, 1 MB
68. Návrh nabytí částí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ČPP Transgas, s.p.  do vlastnictví statutárního města Brna , formát PDF, 6 MB
69. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z7/41 bod č. 90, nabytí pozemků p. č. 1684/106 a p. č. 1684/181, oba v k. ú. Starý Lískovec a zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 1684/106 a p. č. 1684/181, oba v k. ú. Starý Lískovec, formát PDF, 4 MB
70. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Duhová v k. ú. Řečkovice a pozemku p. č. 3953/548 v k. ú. Řečkovice, formát PDF, 4 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1297/1 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 7 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2222/3 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3067/2 v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3449/2, p.č. 5231/14 a p.č. 5231/32 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 9 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4767/160 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 872/3 a p.č. 952/5, v k.ú. Staré Brno z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
77. Návrh bezúplatného nabytí pozemku p. č. 3953/549 v k. ú. Řečkovice, formát PDF, 1 MB
78. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1007/2 v k.ú. Žebětín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 2 MB
79. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1116 v k.ú. Veveří z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
80. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1231/85 a p.č. 1231/87, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
81. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2618/31 v k.ú. Husovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 2 MB
82. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 385/19, p.č. 385/20 a p.č. 757/15 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
83. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4134/23 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
84. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR-ÚZSVM   , formát PDF, 5 MB
85. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 8390/96 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
86. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 869/3 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 2 MB
87. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 864 v k.ú. Nový Lískovec z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
88. Návrh bezúplatného převodu pozemku p.č. 1713/368 v k.ú. Bystrc z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad, formát PDF, 2 MB
89. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 346 v k. ú. Tuřany, formát PDF, 2 MB
90. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 881 v k.ú. Slatina , formát PDF, 2 MB
91. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1443 v k.ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
92. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1608 v k.ú. Černovice , formát PDF, 2 MB
93. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě č.e. 185, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 728 v k.ú. Sadová , formát PDF, 1 MB
94. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 5037/116 v k.ú. Líšeň , formát PDF, 2 MB
95. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1048, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1830 v k.ú. Žebětín , formát PDF, 2 MB
96. Nabídka předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům ve výši id. 1/2 na pozemcích p.č. 377/23, 377/40, 377/50, 1191/31, 1191/32 a id. 4/7 na pozemku p.č. 377/24, vše v k.ú. Trnitá  , formát PDF, 2 MB
97. Nabídka předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům ve výši id. 1/4 na pozemcích p.č. 377/23, 377/40, 377/50, 1191/31, 1191/32 a id. 3/4 na pozemku p.č. 377/20, vše v k.ú. Trnitá , formát PDF, 2 MB
98. Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemku p. č. 1422/2 v k. ú. Nový Lískovec formou souhlasného prohlášení  , formát PDF, 3 MB
99. Návrh směny pozemků p.č. 3052/2 a 3051/4 vše v k.ú. Kuřim za pozemky p.č. 1526/1 v k.ú. Lelekovice a p.č. 159/3 v k.ú. Jehnice , formát PDF, 2 MB
100. Návrh směny části pozemku p. č. 1690/1 k. ú. Jundrov za část pozemku p. č. 1695/2 v k. ú. Jundrov, návrh prodeje částí pozemku p. č. 1690/1 v k. ú. Jundrov, formát PDF, 4 MB
101. Návrh směny částí pozemku p.č. 1512/27 a části p.č. 1512/18 vše  k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti  , formát PDF, 11 MB
102. Směna pozemku p.č. 594/3 v k.ú. Chrlice za p.č. 1243/40 a spoluvl. podíly o velikosti id. ½ vzhledem k celku na pozemcích p.č. 555/2 a p.č. 572/10, vše v k.ú. Chrlice – návrh na změnu přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/14, bod č. 90  , formát PDF, 4 MB
103. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, částí pozemků p.č. 1243/38, p.č. 1243/32 v k.ú. Chrlice  , formát PDF, 541 kB
104. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemků p.č. 1160, p.č. 1143, p.č. 1139, p.č. 1135, p.č. 1132 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 556 kB
105. Návrh dispozice s pozemky v k. ú. Kohoutovice, formát PDF, 3 MB
106. Návrh postupu při vypořádání spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5/64 na pozemku p.č. 1596/3 a p.č. 1597/1 v k.ú. Lesná  , formát PDF, 1 MB
107. Návrh na odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva na LV č. 4290 pro k. ú. Medlánky, obec Brno, formou souhlasného prohlášení  , formát PDF, 2 MB
108. Změna Územního plánu města Brna B26/11-I/2020, MČ BRNO-SEVER, k.ú. Husovice, ul. Cacovická, ul. Soběšická - Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem, formát PDF, 2 MB
109. Změny Územního plánu města Brna vybrané ke zkrácenému postupu pořízení – B26/11-I/Z- Vyčlenění k samostatnému procesu pořízení; ukončení procesu pořízení, formát PDF, 2 MB
Informativní zpráva – Přehled zahraničních pracovních cest za leden–březen 2020 , formát PDF, 373 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů, formát PDF, 737 kB
Informativní zpráva - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně za období leden - březen 2020, formát PDF, 426 kB
Informativní zpráva - výdaje městských částí statutárního města Brna v roce 2019, formát PDF, 584 kB
110. Zpráva o hospodaření městské části Brno-Jundrov za 1. čtvrtletí roku 2020., formát PDF, 2 MB
111. „Změna ÚPmB B1/17-CM, MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k. ú. Líšeň, k. ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno-vydání změny ÚPMB formou OOP“ - návrh na změnu přílohy č. 68 usnesení Z8/15. zasedání ZMB, konaného dne 3. 3. 2020, bod č. 88, formát PDF, 19 MB
112. Návrh dodatku č. 1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní“
113. Zajištění financování jídel pro sociálně potřebné – návrh rozpočtové opatření, formát PDF, 412 kB
114. Návrh podání přihlášky statutárního města Brna do Výzvy inovativních měst 2020 (Intelligent Cities Challenge) vyhlašované Evropskou komisí, formát PDF, 409 kB
115. Rozpočtové opatření "Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství", formát PDF, 226 kB
116. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných a kapitálových výdajů v odvětví dopravy, formát PDF, 395 kB
117. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje  OZV SMB  č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 438 kB
118. Návrh na změnu zástupce statutárního města Brna v představenstvu společnosti Technologický Park Brno, a. s., formát PDF, 45 kB
Informativní zpráva o činnosti dobrovolných hasičů ve městě Brně v době stavu nouze státu, formát PDF, 2 MB
Informativní zpráva - Zpráva o hospodaření městské části Brno-Jundrov za 1. čtvrtletí roku 2020, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 12. 5. 2020 13:05:16

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design