Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/15

  • Datum: 3. 3. 2020
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)  
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)  
4. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu  , formát PDF, 462 kB
5. Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2020, formát PDF, 1,011 kB
6. Schválené rozpočty na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených městem Brnem, formát PDF, 18 MB
7. Poskytování příspěvků členům Zastupitelstva města Brna  , formát PDF, 339 kB
8. Návrh Protokolu č. 66 o vynětí majetku statutárního města Brna ze správy Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 2 MB
9. Žádost městské části Brno-Kohoutovice o souhlas s použitím části disponibilního zisku z vedlejší hospodářské činnosti-bytové hospodářství k jinému účelu  , formát PDF, 2 MB
10. Návrh rozpočtového opatření - změna rozpočtového zatřídění transferů z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB, schválených městským částem v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2020 , formát PDF, 425 kB
11. Návrh rozpočtového opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje města k financování běžných a kapitálových výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB a přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB, formát PDF, 322 kB
12. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního březen 2020 – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 919 kB
13. Žádost o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení v roce 2020, formát PDF, 160 kB
14. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2020 a návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 1 MB
15. Návrh na poskytnutí dotace Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje, formát PDF, 6 MB
16. Návrh na poskytnutí individuální dotace Armádě spásy v České republice, z. s. na projekt Posílení personálních kapacit projektu Prevence bezdomovectví v Brně, formát PDF, 481 kB
17. Návrh na poskytnutí individuální dotace Potravinové bance pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s. na projekt Pokračování projektu Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj , formát PDF, 462 kB
18. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Příprava provozu kontaktního centra se zvláštním režimem konzumace alkoholu – návrh rozpočtového opatření
19. Návrh na poskytnutí individuální dotace Asociaci nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s. na projekt Partnerství Asociace NNO JMK a statutárního města Brna 2020, formát PDF, 474 kB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v programu Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 555 kB
21. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast životního prostředí na rok 2020, formát PDF, 726 kB
22. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Nebe plné hvězd 2020; návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 4 MB
23. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit  pro rok 2020 – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 3 MB
24. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací v programu Mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 586 kB
25. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací v programu Volnočasové aktivity dětí a mládeže v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 917 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2020, formát PDF, 327 kB
27. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací v programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 567 kB
28. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Masarykově univerzitě na výchovu a vzdělávání mládeže v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 449 kB
29. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na mezinárodní aktivity v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 437 kB
30. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na účast v projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 447 kB
31. Účinkování Divadla Husa na Provázku v New Yorku – návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci, v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření   , formát PDF, 2 MB
32. Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci z důvodu navýšení provozních nákladů organizace – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 1 MB
33. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci a na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury v roce 2020 pro společnostSpolečně, o.p.s. – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 11 MB
34. Změna neinvestičního příspěvku Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, v roce 2020 - návrh rozpočtového opatření  
35. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 669 kB
36. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
37. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Ptačímu centru o.p.s. na zajištění činnosti záchranné stanice Ptačí centrum o.p.s. v roce 2020, formát PDF, 1 MB
38. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury v roce 2020 pro společnost GERONIMO s.r.o. na realizaci projektu TrutnOFF BrnoOn Open Air Festival 2020 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 12 MB
39. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na pořízení vozidlových komunikačních jednotek pro preferenci IZS v křižovatkách, formát PDF, 2 MB
40. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na spolufinancování nákupu nového automobilového žebříku, formát PDF, 381 kB
41. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, formát PDF, 1 MB
42. Strategie BRNO 2050 - aktualizace VIZE 2050
43. Návrh na zapojení statutárního města Brna do mezinárodního projektu "Výzvy pro budoucnost - síť měst pro udržitelnou Evropu"
44. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - březen 2020 - návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 720 kB
45. Projekt "Kontaktní místo pro bydlení v Brně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 851 kB
46. Projekt "Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 618 kB
47. Projekt "Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 748 kB
48. Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa" - posouzení projektu, formát PDF, 319 kB
49. Návrh na uzavření dohody o splátkách dluhu za nájem bytu č. 4 v domě Pekařská 429/52, formát PDF, 5 MB
50. Záměr prodeje bytového domu Jiráskova 10 včetně pozemků , formát PDF, 565 kB
51. Návrh prodeje domovního celku Jugoslávská 152, 154 včetně pozemků  , formát PDF, 2 MB
52. Záměr prodeje volné vymezené nebytové jednotky č. 586/14 v bytovém domě Nové sady 22  , formát PDF, 745 kB
53. Návrh na odnětí svěřeného majetku města městské části Brno-střed, pozemku p. č. 1141, jehož součástí je stavba č. pop. 289, bytový dům Křenová 6, vše k. ú. Trnitá, formát PDF, 1 MB
54. Návrh prodeje pozemku p. č. 3906 v k. ú. Královo Pole  , formát PDF, 2 MB
55. Návrh prodeje pozemku p. č. 227/1 v k. ú. Slatina, formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje pozemku p. č. 513/2 v k. ú. Stránice - nabídkové řízení, formát PDF, 3 MB
57. Návrh prodeje pozemku p. č. 643/22 k. ú. Starý Lískovec, formát PDF, 2 MB
58. Návrh prodeje pozemku p.č. 9149/11 v k.ú. Židenice, formát PDF, 1 MB
59. Návrh prodeje pozemků v k.ú. Bystrc, formát PDF, 7 MB
60. Návrh prodeje pozemků p.č. 5457, 5458 v k.ú. Bystrc formou nabídkového řízení, formát PDF, 5 MB
61. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3599 k. ú. Řečkovice, formát PDF, 2 MB
62. Návrh prodeje části pozemku p.č. 8/4 v k.ú. Jehnice, formát PDF, 2 MB
63. Návrh nabytí pozemku p. č. 1635/20 v k. ú. Komín  , formát PDF, 4 MB
64. Návrh nabytí pozemku v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky , formát PDF, 1 MB
65. Návrh nabytí pozemků p.č. 1749/68, p.č. 1749/77 a p.č. 1903/27 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu „Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa – nová stavba“ , formát PDF, 2 MB
66. Návrh nabytí pozemků p.č. 1327/4, 1327/72, 1327/73, 1327/74, 1327/75, vše v k.ú. Staré Brno  , formát PDF, 4 MB
67. Návrh nabytí částí pozemku p.č. 4267 v k.ú. Tuřany pro stavbu „Komunikační obchvat Tuřan, I.etapa“
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4093/2, p.č. 4094, p.č. 4095/1, p.č. 4097/3 a p.č. 4097/5, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 5879/13 a p.č. 5879/15, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 4802/165 a p.č. 4802/215, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4806/2, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 5528/10, p.č. 5528/13, p.č. 5528/20, p.č. 5528/22, p.č. 5528/34 a p.č. 5528/41, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 7 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7608/2, 7623/47, 7623/68, 7623/167, 7623/183 v k.ú. Židenice z vlastnictví společnosti OHL ŽS, a.s. - návrh změny usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z7/15, bod č. 80 , formát PDF, 1 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1566/5 a p.č. 1571/5 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami , formát PDF, 6 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ¼ pozemků p.č. 5231/31 a p.č. 5233/5, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 250/67 a p.č. 250/109, v k.ú. Brněnské Ivanovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 3 MB
77. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1592 v k.ú. Černovice, formát PDF, 8 MB
78. Návrh směny pozemku p.č. 515/1 za pozemek p.č. 515/7 v k.ú. Kohoutovice při ul. Výletní, formát PDF, 5 MB
79. Návrh směny pozemků v k.ú. Komárov s Jihomoravským krajem, návrh rozpočtového opatření, návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p.č. 226/1, 211/18, v k.ú. Komárov 
80. Návrh směny části pozemku p.č. 3949/2 k.ú. Líšeň za část pozemku p.č. 3672 v k.ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
81. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p.č. 2621/1, 2628/26, 2628/28, 4114/3 v k.ú. Komín  , formát PDF, 799 kB
82. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno – Chrlice, části pozemku p.č. 7 v k.ú. Chrlice , formát PDF, 2 MB
83. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno – Maloměřice a Obřany, pozemku p.č. 401/9 v k.ú. Obřany , formát PDF, 824 kB
84. Návrh nájmu pozemku p.č. 1195/5 v k.ú. Banín ve vlastnictví ČR ÚZSVM pro statutární město Brno
85. Návrh na postoupení pohledávek, formát PDF, 2 MB
86. Návrh Smlouvy o výstavbě dopravní a technické infrastruktury a mateřské školy v rámci stavby „Obytná zóna Slunečná“  
87. Regulační plán V Aleji, k. ú. Holásky - Návrh na vydání regulačního plánu formou opatření obecné povahy, formát PDF, 15 MB
88. Změna Územního plánu města Brna B1/17-CM, MČ Brno – Líšeň, MČ Brno - Židenice, k.ú. Líšeň, k.ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno- Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy, formát PDF, 20 MB
89. Změna Územního plánu města Brna B2/19-CM, MČ Brno-střed, k.ú. Pisárky, Multifunkční hala v areálu BVV- Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy, formát PDF, 18 MB
90. Změny Územního plánu města Brna 2020 - B19/11-II/2020, B65/15-0/2020, B119/15-0/2020, B122/15-0/2/2020 a B124/15-0/2020 - Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem  , formát PDF, 3 MB
91. Změny Územního plánu města Brna vybrané ke zkrácenému postupu pořízení – B19/11-II/Z, B65/15-0/Z, B119/15-0/Z, B122/15-0/2/Z a B124/15-0/Z - Vyčlenění k samostatnému procesu pořízení; ukončení procesu pořízení, formát PDF, 740 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  , formát PDF, 622 kB
Informativní zpráva o činnosti Odboru implementace evropských fondů za rok 2019, formát PDF, 404 kB
92. Jihomoravský filmový nadační fond - návrh na poskytnutí peněžitého daru do majetku fondu  , formát PDF, 510 kB
93. Návrh na poskytnutí dotací v dotačním programu celoroční činnost hudebních klubů v roce 2020 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 2 MB
94. Poskytnutí věcného daru, formát PDF, 113 kB
 

Aktualizace: 2. 3. 2020 16:05:14

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design