Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/14

  • Datum: 11. 2. 2020
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)  
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)  
4. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška, jež stanovuje spádové obvody základních škol, formát PDF, 896 kB
5. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška, jež stanovuje spádové obvody mateřských škol, formát PDF, 930 kB
6. Souhlas s vytvořením společného školského obvodu Mateřské školy Pomněnky, Brno, Oblá 51, příspěvková organizace s obcí Troubsko a Základní školy, Brno, Labská 27, příspěvková organizace s obcí Troubsko-návrhy smluv, formát PDF, 1 MB
7. Návrh na pojmenování veřejného prostranství a návrh na pojmenování prodloužení stávající ulice, vše na území města Brna, formát PDF, 5 MB
8. Návrh změny stanov člena koncernu SMB SAKO Brno, a.s, revize Vlastnické politiky SAKO Brno, a.s., revize Vlastnické politiky Koncernu SMB, formát PDF, 4 MB
9. Návrh Stanov a vnitřních předpisů organizace METREX – Síť evropských metropolitních regionů a oblastí, formát PDF, 1 MB
10. Návrh Metodiky participativního rozpočtu statutárního města Brna a návrh Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna, formát PDF, 791 kB
11. Návrh rozpočtového opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje města k financování kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB, formát PDF, 254 kB
12. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru dopravy MMB – zajištění nového telekomunikačního systému pro oddělení parkovacích a vjezdových oprávnění Zvonařka  , formát PDF, 438 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB na kompenzaci z veřejné přepravy cestujících, formát PDF, 585 kB
14. Přesun prostředků na propagaci města Brna; návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 373 kB
15. Změna rozpočtového zatřídění transferů z rozpočtu Odboru investičního MMB, schválených městským částem v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2020, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 618 kB
16. Žádost městské části Brno-Jundrov o souhlas s použitím části kladného hospodářského výsledku z vedlejší hospodářské činnosti - bytové hospodářství k jinému účelu., formát PDF, 2 MB
17. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků mezi paragrafy Odboru zdraví Magistrátu města Brna, formát PDF, 372 kB
18. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku školám a školským zařízením na podporu dietního stravování ve městě Brně pro rok 2020 - návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 312 kB
19. Návrh na poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2020 – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 2 MB
20. Návrh na poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2020 - návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 8 MB
21. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2020 - "Nábřežít", podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna v roce 2020, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 1,021 kB
22. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2020 - "Vnitroblok", podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna v roce 2020, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 872 kB
23. Návrh na poskytnutí dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok 2020 - program I. - návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 1 MB
24. Návrh na poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací řešící problematiku drog a závislostí ve městě Brně na rok 2020 - návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 1 MB
25. Návrh na poskytnutí dotací na rok 2020 organizacím poskytujícím služby v souladu se Strategií politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2018-2021 , formát PDF, 654 kB
26. Návrh na poskytnutí individuální dotace Lize vozíčkářů, z.ú.na projekt Osobní asistence v nočních hodinách - Mikulovská - návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 439 kB
27. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Ignis Brunensis v letech 2020-2023; návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 3 MB
28. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítěve statutárním městě Brně v roce 2020, formát PDF, 2 MB
29. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO z.s. na provoz sportovního areálu na Halasově nám. v Brně v roce 2020  , formát PDF, 1,017 kB
30. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO s.r.o. na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně v roce 2020  , formát PDF, 965 kB
31. Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna STAREZ-SPORT, a.s. na projekt „Rekonstrukce koupaliště Riviéra – etapa II“  , formát PDF, 322 kB
32. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy č. 1517092726 o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna a návrh Smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, na realizaci projektu „Prototypuj a ověřuj“, formát PDF, 5 MB
33. Návrh smlouvy o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, návrh na poskytnutí členského příspěvku pro rok 2020 Spolku pro GP ČR Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 1 MB
34. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 1518174674 o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřené s JIC, zájmovým sdružením právnických osob, formát PDF, 1 MB
35. Rozdělení finančních prostředků na projekty participativního rozpočtu - výsledky hlasování a informace o vítězných projektech, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 1 MB
36. Zapojení rezerv na projekty participativního rozpočtu - návrh rozpočtového opatření, návrh smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s., formát PDF, 1 MB
37. Návrh na poskytnutí finančních podílů z rozpočtu města Brna na projekty prevence  kriminality v roce 2020 - návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
38. Projektový záměr "Integrace cizinců ve městě Brně", formát PDF, 702 kB
39. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - únor 2020 - návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 839 kB
40. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - únor 2020 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 445 kB
41. Projekt „Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo“ - návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci; návrh rozpočtového opatření
42. Projekt „Pořízení rychlého zásahového automobilu pro JSDH Brno-Soběšice“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 670 kB
43. Projekt "Řízení ITI BMO 3" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 453 kB
44. Projekt "MŠ Veslařská - přírodní zahrada" - posouzení projektu, formát PDF, 666 kB
45. Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o udělení souhlasu k převodu vlastnictví zastavené nemovitosti, formát PDF, 4 MB
46. Návrh na zrušení 1. a 2. termínu pro podání žádostí o příspěvek a zápůjčku z Fondu bytové výstavby v roce 2020, formát PDF, 160 kB
47. Návrh na změnu Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji 
48. Návrh na vyřazení domovního celku Krkoškova 44, 44a ze Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji , formát PDF, 642 kB
49. Návrh prodeje rodinného domu Kamenná čtvrť 29 včetně pozemků , formát PDF, 1 MB
50. Návrh prodeje pozemků p.č. 5346/3 a 5346/4 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 811 kB
51. Návrh prodeje pozemků v k.ú. Kuřim v areálu golfového hřiště Kaskáda, formát PDF, 3 MB
52. Návrh prodeje pozemku p.č. 3930/3, k.ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemku p.č. 215/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 1 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 6423 a 6732, k.ú. Líšeň , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 9104/1, 9106, k. ú. Židenice , formát PDF, 3 MB
56. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna ve věci prodeje části pozemku p.č. 7562, k.ú. Líšeň , formát PDF, 566 kB
57. Návrh nabytí budovy č.p. 1135, způsob využití občanské vybavení a pozemku p.č. 2480/50, vše v k. ú. Bystrc
58. Návrh nabytí pozemku p. č. 1727/70 v k. ú. Bystrc, formát PDF, 1 MB
59. Návrh nabytí pozemku p. č. 2233/19 v k. ú. Husovice, formát PDF, 2 MB
60. Návrh nabytí pozemku p. č. 453/33 v k. ú. Ivanovice, formát PDF, 4 MB
61. Návrh nabytí pozemku p.č. 9756/92 v k.ú. Židenice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“  , formát PDF, 162 kB
62. Návrh nabytí pozemků p. č. 2790/7 a p. č. 2791/5, oba v k. ú. Žebětín, formát PDF, 3 MB
63. Návrh nabytí pozemků p.č. 97/2, p.č. 94, oba v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví statutárního města Brna  , formát PDF, 1 MB
64. Návrh nabytí částí pozemků p. č. 3567 a p. č. 3531 v k. ú Obřany , formát PDF, 4 MB
65. Návrh nabytí částí pozemku p.č. 4267 v k.ú. Tuřany pro stavbu „Komunikační obchvat Tuřan, I.etapa“  , formát PDF, 2 MB
66. Návrh nabytí části pozemku p.č. 125 v k.ú. Holásky pro stavbu „Rekonstrukce ulice Požární/V Rejích“  , formát PDF, 1 MB
67. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/10 bod č. 90, návrh nabytí části pozemku p. č. 632/1 v k. ú. Soběšice a návrh na zřízení služebnosti k části pozemku p. č. 632/1 v k. ú. Soběšice  , formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1369/5 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1500/85 v k.ú. Stránice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2174/12 v k.ú. Žebětín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2409/2, p.č. 2409/6 a p.č. 2409/7, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2789/1 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 3 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4206/5, p.č. 4206/8 a p.č. 4206/9, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 597/1 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 14/4, p.č. 14/61, p.č. 14/73 a p.č. 687/1 v k.ú. Jundrov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 547/25, v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
77. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 8207/20, p.č. 8207/22 a spoluvlastnického podílu id. ½ pozemku p.č. 8207/23 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
78. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 5 MB
79. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 7 MB
80. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 9 MB
81. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 2/28 pozemku p.č. 1253/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 3 MB
82. Návrh bezúplatného převodu pozemku p.č. 3348/2 v k.ú. Kníničky z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví ČR-Státní pozemkový úřad, formát PDF, 1 MB
83. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1730 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 2 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1129, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 5049/75 v k.ú. Líšeň , formát PDF, 2 MB
85. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 2410, způsob využití občanské vybavení, postavené na pozemku p.č. 2734/5, vše v k.ú. Líšeň , formát PDF, 3 MB
86. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/06 bod č. 96, nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1745/17 v k. ú. Starý Lískovec  , formát PDF, 15 MB
87. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 1968/2, v k.ú. Husovice formou souhlasného prohlášení , formát PDF, 5 MB
88. Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 692 v k. ú. Nový Lískovec a části pozemku p. č. 1420/31 v k. ú. Pisárky formou souhlasného prohlášení, formát PDF, 11 MB
89. Návrh směny pozemků v k.ú. Komárov s Jihomoravským krajem, návrh rozpočtového opatření, návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p.č. 226/1, 211/18, v k.ú. Komárov  
90. Návrh směny pozemku p.č. 594/3 v k.ú. Chrlice za pozemek p.č. 1243/40 a spoluvlastnické podíly o velikosti id. ½ vzhledem k celku na pozemcích p.č. 555/2 a p.č. 572/10, vše v k.ú. Chrlice  , formát PDF, 4 MB
91. Návrh směny části pozemku p. č. 1616/3 za část pozemku p. č. 2256/1 a část pozemku p. č. 2257/1 k. ú. Pisárky    , formát PDF, 2 MB
92. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, pozemku p.č. 2062 jehož součástí je stavba č.e. 266 v k.ú. Bosonohy  , formát PDF, 669 kB
93. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Jundrov, pozemku p.č. 623/16 v k.ú. Jundrov     , formát PDF, 661 kB
94. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p.č. 969/2, p.č. 971/5, p.č. 978/2 v k.ú. Obřany   , formát PDF, 900 kB
95. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Ořešín, pozemků p.č. 209/5, p.č. 209/4,p.č. 223/3 v k.ú. Ořešín, formát PDF, 645 kB
96. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno – Tuřany, částí pozemku p.č. 2366 v k.ú. Holásky  , formát PDF, 2 MB
97. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno – Tuřany, pozemku p.č. 7/3 v k.ú. Brněnské Ivanovice  , formát PDF, 682 kB
98. Návrh na zrušení části usnesení Z7/37. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 6. 3. 2018, bod 54, ve věci odnětí svěřeného majetku městské části Brno-sever u bytového domu Vranovská 1a v Brně , formát PDF, 186 kB
99. Návrh na odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva na LV č. 4289 a LV č. 4291 pro k. ú. Medlánky, obec Brno, formou souhlasného prohlášení, formát PDF, 4 MB
100. Návrh na nepřijetí majetku nepatrné hodnoty statutárním městem Brnem dle ustanovení § 154 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jako vypravitelem pohřbu  , formát PDF, 11 MB
101. Návrh Smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury „Obytný soubor Bochořákova“, formát PDF, 3 MB
102. Návrh smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby "I/42 Brno VMO Bauerova"  , formát PDF, 4 MB
103. Návrh na změnu usnesení Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 4. 9. 2018, bod 295 – Smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Silnice 1/42 Brno, VMO Vinohrady a MÚK Ostravská radiála", formát PDF, 4 MB
104. „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“ - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci se společností Dopravní podnik města Brna, a.s., formát PDF, 492 kB
105. Změna Územního plánu města Brna B 15/19 CM- MČ KRÁLOVO POLE, k.ú. Černá Pole, přestavbové území Porgesova, třída Generála Píky - navrh na zahájení pořizování zkráceným postupem, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 246 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/13 konaného dne 14. 1. 2020, formát PDF, 385 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/13 konaného dne 14. 1. 2020, formát PDF, 350 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  , formát PDF, 611 kB
Informativní zpráva - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně za období říjen - prosinec 2019, formát PDF, 434 kB
Informativní zpráva – Monitoring dopadů projektu „Rapid Re-Housing“ za 2. pololetí roku 2019, formát PDF, 444 kB
Informativní zpráva – přehled zahraničních pracovních cest za říjen–prosinec 2019, formát PDF, 455 kB
Informativní zpráva - Výroční zpráva o rozvoji obecního školství ve městě Brně za školní rok 2018/2019, formát PDF, 1 MB
106. Poskytnutí věcného daru, formát PDF, 113 kB
 

Aktualizace: 7. 2. 2020 14:05:15

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design