Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/13

  • Datum: 14. 1. 2020
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)  
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)  , formát PDF, 11 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)  
5. Představení nově jmenovaného ředitele příspěvkové organizace - informace, formát PDF, 394 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 166 kB
7. Odměňování neuvolněných členů ZMB a členů výborů/komisí nečlenů ZMB, formát PDF, 296 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně, v k.ú. Město - Brno, formát PDF, 3 MB
9. Návrh dodatku č. 7 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
10. Návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřené se společností STAREZ-SPORT, a.s., formát PDF, 7 MB
11. Návrh Protokolu č. 64 a návrh Protokolu č. 65 o vynětí a předání majetku statutárního města Brna Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci , formát PDF, 8 MB
12. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace subjektu Rada pro zelené střechy, z.s. na podporu projektu Festival architektury 2020, návrh smlouvy o poskytnutí dotace, formát PDF, 263 kB
13. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora tvorby zelených střech na území města Brna", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, formát PDF, 566 kB
14. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, formát PDF, 780 kB
15. Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 14 MB
16. Návrh na uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické, prorodinné a proseniorské služby, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2020 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna, formát PDF, 1 MB
17. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4219091767 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně uzavřené se Společenstvím vlastníků Veveří 110, 112, 114, formát PDF, 162 kB
18. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - leden 2020 - návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 727 kB
19. Projekt „Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo“ - zařazení do rozpočtu, změna parametrů posouzení projektu, formát PDF, 1 MB
20. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - leden 2020 - návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 1 MB
21. Projekt „Bytový dům Mostecká 12, Brno - celková rekonstrukce, nástavba, přístavba“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace , formát PDF, 787 kB
22. Projekt „Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2, Brno“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 1 MB
23. Projekt „Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8, Brno“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 811 kB
24. Projekt "Pořízení vozidel pro Statutární město Brno" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 774 kB
25. Projekt „Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně“ – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o návratné finanční výpomoci  , formát PDF, 810 kB
26. Žádost městské části Brno-Kohoutovice o souhlas s použitím části disponibilního zisku z vedlejší hospodářské činnosti-bytové hospodářství k jinému účelu, formát PDF, 2 MB
27. Návrh na poskytnutí zápůjčky z Fondu bytové výstavby MČ Brno-sever – výjimka ze Zásad pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 3 MB
28. Záměr prodeje rodinného domu Kamenná čtvrť 29 včetně pozemků , formát PDF, 1 MB
29. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2760, k.ú. Starý Lískovec, vlastníkovi bytové jednotky č. 593/3 v domě Osová 6, formát PDF, 633 kB
30. Návrh prodeje podílu na pozemku p.č. 6111, k.ú. Líšeň, pod bytovým domem Bednaříkova 3, Brno, formát PDF, 955 kB
31. Návrh nabytí pozemku p.č. 1231/111 v k.ú. Bohunice pro stavbu "RK - Chodník Dlouhá", formát PDF, 2 MB
32. Návrh nabytí pozemku p.č. 3880/13 v k.ú. Řečkovice, formát PDF, 1 MB
33. Návrh nabytí pozemků p.č. 1749/78, p.č. 1749/84 a p.č. 1749/551 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu „Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa - nová stavba“  , formát PDF, 1 MB
34. Návrh nabytí části pozemku p.č. 1293 v k.ú. Chrlice pro stavbu „Rekonstrukce ulice Požární/V Rejích“ , formát PDF, 1 MB
35. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 4073/12 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 1 MB
36. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 1/2 k pozemkům p.č. 1197/63 a 1247/122, oba v k.ú. Bohunice, formát PDF, 1 MB
37. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 3/4 k pozemkům p. č. 1247/92, 1247/93, 1321/64, 1321/122, 1321/123, vše v k. ú. Bohunice, formát PDF, 1 MB
38. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 515 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 1 MB
39. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3071/14 v k.ú. Líšeň , formát PDF, 2 MB
40. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3357 v k.ú. Komín , formát PDF, 2 MB
41. Nabídka předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na stavbě bez č.p./č.e., způsob využití technické vybavení, postavené mj. na pozemku p.č. 1115/2 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna  , formát PDF, 243 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/12 konaného dne 10. 12. 2019, formát PDF, 285 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/12 konaného dne 10. 12. 2019, formát PDF, 484 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací , formát PDF, 332 kB
42. Souhlas s vytvořením společného školského obvodu Základní školy, Brno,Herčíkova 19, příspěvková organizace s obcí Vranov- návrh smlouvy, formát PDF, 459 kB
43. Nákup akcií společnosti Technologický Park Brno, a. s. - návrh na změnu přílohy Z8/11. zasedání Zastupitelstva města Brna, návrh na svěření pravomoci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 2 MB
44. Návrh rozpočtového opatření - přesun kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB a Majetkového odboru MMB, formát PDF, 513 kB
 

Aktualizace: 10. 1. 2020 09:05:05

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design