Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/12

  • Datum: 10. 12. 2019
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno.
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)  
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)  
4. Návrh na udělení Ceny města Brna pro rok 2019, formát PDF, 4 MB
5. Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, formát PDF, 1 MB
6. Návrh na ukončení členství statutárního města Brna v Honebním společenstvu Předklášteří, formát PDF, 654 kB
7. Návrh Pravidel odpovědnosti za bezdůvodné obohacení, formát PDF, 2 MB
8. Návrh Dodatku č. 8 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 748 kB
9. Návrh na snížení základního kapitálu společnosti STAREZ – SPORT, a.s. vzetím akcií z oběhu, formát PDF, 752 kB
10. Návrh na schválení úhrady ztráty běžného období za rok 2018 ve výši 30 016 138,42 Kč společnosti STAREZ – SPORT, a.s., z rozpočtu města Brna pro rok 2020, formát PDF, 421 kB
11. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - zajištění financování technického zhodnocení objektu Zelný trh 13 a modelu k soutěži cyklostezka na přehradě v roce 2020, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 697 kB
12. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - ponechání finančních prostředků z nedočerpaných účelových neinvestičních příspěvků Kanceláře architekta města Brna k využití v roce 2020., formát PDF, 259 kB
13. Řešení ztráty TIC BRNO, příspěvkové organizace, vzniklé při provozu Sálu Břetislava Bakaly – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 2 MB
14. Návrh na poskytnutí zápůjčky z Fondu bytové výstavby MČ Brno-sever – výjimka ze Zásad pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města, formát PDF, 3 MB
15. Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2020, formát PDF, 11 MB
16. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů města roku 2019 – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 306 kB
17. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů města roku 2019 - rozpočtové opatření, formát PDF, 325 kB
18. Návrh rozpočtového opatření - aktualizace rozpočtu běžných výdajů Městské policie Brno, formát PDF, 545 kB
19. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 1 MB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun v rozpočtu běžných výdajů Odboru dopravy MMB na zajištění webu parkování v Brně - náklady společnosti Brněnské komunikace a.s., formát PDF, 503 kB
21. Aktualizace rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 917 kB
22. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací akce  MČ Brno - Jehnice„Opěrná stěna - zabezpečení svahu, projektová dokumentace“ , formát PDF, 578 kB
23. Tréninková hala pro míčové sporty Vodova - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 315 kB
24. Návrh rozpočtového opatření na zajištění oprav sběrných středisek odpadů  , formát PDF, 329 kB
25. Příprava Festivalu Mendel Je 2020–2022 - rozpočtové opatření, formát PDF, 324 kB
26. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se bytu – Orlí 7, Brno, formát PDF, 3 MB
27. Návrh na poskytnutí účelových investičních transferů městským částem statutárního města Brna na demolice a budování staveb kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad - návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 675 kB
28. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu MČ Brno-sever na realizaci sadových úprav v lokalitě "Čertova rokle", k. ú. Lesná - návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 503 kB
29. Návrh na poskytnutí investičního transferu a neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 3 MB
30. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci na realizaci sadových úprav na Ústředním hřbitově v Brně - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 620 kB
31. Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních  transferů městským částem statutárního města Brna na opravy staveb kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 637 kB
32. Návrh na snížení schváleného investičního transferu a zvýšení účelového neinvestičního příspěvku na vybavení interiéru Janáčkova divadla po rekonstrukci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 444 kB
33. Návrhy změn neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2019 - návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 2 MB
34. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu MČ Brno – Maloměřice a Obřany – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 133 kB
35. Návrh na změnu účelu použití části investičního transferu a části neinvestičních transferů MČ Brno-střed - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 259 kB
36. Návrh na poskytnutí individuálních dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2019 – dofinancování program I – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 734 kB
37. Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna na zajištění zimního provozu nočních krizových center pro osoby bez přístřeší, formát PDF, 475 kB
38. Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna na provoz Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s., formát PDF, 313 kB
39. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace společnosti STAREZ-SPORT, a.s.  – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 936 kB
40. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 Centru naděje a pomoci, z.s., návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 709 kB
41. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace ZO ČSOP Pozemkovému spolku Hády na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na Hádech, návrh smlouvy o poskytnutí dotace, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 458 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění provozu společnosti CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 1 MB
43. Zvýšení neinvestičního příspěvku Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace, na odpisy a zvýšení nařízeného odvodu do rozpočtu města – rozpočtového opatření, formát PDF, 567 kB
44. Návrh na snížení příspěvku Centru sociálních služeb – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 270 kB
45. „Směrníky a informační kiosek o Kolonii Nový dům“ - změna části účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvková organizace na účelový investiční transfer a prodloužení termínu čerpání příspěvku, formát PDF, 2 MB
46. Návrh na změnu účelu použití části účelové dotace na sociální služby poskytnuté v roce 2019 městské části Brno-Žabovřesky v rámci postoupených příjmů od města Brna, formát PDF, 269 kB
47. Návrh na změnu účelu použití části účelové dotace na sociální služby poskytnuté v roce 2019 městské části Brno-Žabovřesky v rámci postoupených příjmů od města Brna, formát PDF, 274 kB
48. Návrh na prodloužení termínu čerpání a vyúčtování schváleného účelového neinvestičního příspěvku pro Muzeum města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 1 MB
49. Návrh na prodloužení termínu vyúčtování, čerpání a rozšíření účelu neinvestičního příspěvku u Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, formát PDF, 640 kB
50. Návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Brnem a Úrazovou nemocnicí v Brně, formát PDF, 878 kB
51. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace společnosti Lesy města Brna, a.s. na realizaci projektu "Rozhledna Holedná" - rozpočtové opatření, formát PDF, 1 MB
52. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. na realizaci projektu "Tabule s odjezdy v podchodu Hlavasu"
53. Návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury, formát PDF, 6 MB
54. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Czechitas z.s. na projekt "Podpora vzdělávání a popularizace IT ve městě Brně"  , formát PDF, 2 MB
55. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Jihomoravskému kraji na spolufinancování VIDA! science centra v období od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2024 - rozpočtové opatření, formát PDF, 4 MB
56. Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám č. 7219093269 a 7218095250 uzavřeným mezi Statutárním městem Brnem a Diecézní charitou Brno – přesun finančních prostředků mezi sociálními službami azylové domy a denní stacionář, formát PDF, 655 kB
57. Tenisový klub Tesla Brno, z.s. - Přetlaková hala na 4 kurty – využití sportoviště i v zimním období - záměr poskytnutí dotace, formát PDF, 168 kB
58. Vysokoškolský sportovní klub Technika Brno, baseball-softbal p.s. – Modernizace baseballového areálu Brno –Kraví hora - záměr poskytnutí dotace, formát PDF, 173 kB
59. SK TART MORAVSKÁ SLAVIA BRNO, z.s. – Modernizace stávajících prostor haly SK TART Moravská Slavia Brno – přístavba a rekonstrukce – záměr poskytnutí dotace, formát PDF, 169 kB
60. Tělovýchovná jednota Rapid Brno, z.s. - Dostavba stávajícího areálu loděnice TJ Rapid Brno – záměr poskytnutí dotace, formát PDF, 168 kB
61. Tělovýchovná jednota Lokomotiva-Ingstav, z.s. – Stavební úpravy a nástavba objektu - záměr poskytnutí dotace, formát PDF, 169 kB
62. ŽLTC Brno, z.s. – Rekonstrukce sportovního areálu ŽLTC Brno - záměr poskytnutí dotace , formát PDF, 172 kB
63. Souhlas se změnami podpořených projektů v oblasti kultury na rok 2019, formát PDF, 13 MB
64. Návrh aktualizace Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů, formát PDF, 1 MB
65. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - prosinec 2019 - návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 731 kB
66. Projekt „MČ Brno Chrlice – Cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117“ - posouzení projektu, formát PDF, 829 kB
67. Projekt „Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Slatina“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, formát PDF, 645 kB
68. Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o prodloužení čerpání zápůjčky ze smlouvy č. 6219202920, formát PDF, 3 MB
69. Návrh dispozice s bytovým domem Ibsenova 9, 10, 11 včetně pozemků , formát PDF, 862 kB
70. Záměr prodeje vymezených bytových jednotek v domě Nejedlého 2, 4, 6, Brno  , formát PDF, 771 kB
71. Záměr prodeje volné vymezené jednotky č. 51/13 v bytovém domě  Gallašova 8, formát PDF, 928 kB
72. Návrh prodeje pozemku p.č. 3329/2, k.ú. Bystrc , formát PDF, 1 MB
73. Návrh prodeje pozemku p.č. 924/2 v k.ú. Lesná, formát PDF, 5 MB
74. Návrh prodeje pozemků v k.ú. Černovice společnosti Brněnské komunikace a.s.  , formát PDF, 2 MB
75. Návrh prodeje pozemku p.č. 6876/1 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 5 MB
76. Návrh prodeje pozemků v k.ú. Sadová v souvislosti s výstavbou mateřské školy v „Obytném souboru Sadová“  , formát PDF, 3 MB
77. Návrh prodeje pozemků p.č. 2434/2, 2434/5, 2434/6, 2435/1, 2436, 2437/1, 2437/2, 2437/3, 2438 v k.ú. Černovice., formát PDF, 3 MB
78. Návrh prodeje pozemku p.č. 9353/42 v k.ú. Líšeň., formát PDF, 693 kB
79. Návrh prodeje pozemku p.č. 1250/1 v k.ú. Chrlice., formát PDF, 1 MB
80. Návrh prodeje pozemku p.č. 2295/20 v k.ú. Slatina., formát PDF, 1 MB
81. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2994, 2996, 2998 a 3001, vše k.ú. Bohunice , formát PDF, 5 MB
82. Návrh prodeje části pozemku p.č. 178/4, k. ú. Ořešín , formát PDF, 5 MB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 8741, k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
84.   Návrh prodeje části pozemku  p. č. 126/1  k. ú. Jehnice    , formát PDF, 5 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 3949/1 v k.ú. Líšeň., formát PDF, 2 MB
86. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 3400/1 v k.ú. Kohoutovice v rámci uplatnění předkupního práva spoluvlastníka, formát PDF, 1 MB
87. Návrh na zrušení usnesení ZMB  ve věci prodeje částí pozemků p.č. 9469, 9471, 9472, 9474, 9475, vše k.ú. Židenice , formát PDF, 529 kB
88. Návrh na změnu části usnesení  Z8/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 14.5.2019, bod č. 48 – Návrh prodeje pozemku p.č. 1643/5, k.ú. Černá Pole  , formát PDF, 859 kB
89. Návrh nabytí pozemku p. č. 6988/2 v k. ú. Bystrc, formát PDF, 2 MB
90. Návrh nabytí pozemků p. č. 94/1 a p. č. 1478/1, oba v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 3 MB
91. Návrh nabytí pozemků p.č. 1795, 1798/8, 1798/9, 1798/14 v k.ú. Komín  , formát PDF, 2 MB
92. Návrh nabytí pozemků p. č. 1545/14 a p. č. 1545/15, oba v k. ú. Komín, formát PDF, 4 MB
93. Návrh nabytí pozemků p.č. 748/2 a p.č. 1535/5, oba v k.ú. Komín, formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemků p. č. 518/43 a p. č. 536/3, oba v k. ú. Komárov  , formát PDF, 7 MB
95. Návrh nabytí pozemku p.č. 910/46, částí pozemku p.č. 910/24 v k.ú. Lesná, formát PDF, 5 MB
96. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Bystrc , formát PDF, 2 MB
97. Návrh nabytí pozemků p.č. 1749/66, p.č. 1749/74 a p.č. 1749/566 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu „Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa - nová stavba“  , formát PDF, 2 MB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 2336/15 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 947 kB
99. Návrh nabytí pozemků p.č. 1247/13 a 2461/6, oba v k.ú. Bohunice, formát PDF, 2 MB
100. Návrh nabytí pozemku p. č. 1247/128, k. ú. Bohunice, formát PDF, 1 MB
101. Návrh nabytí pozemků p.č. 2105/3, 2106/4, oba v k.ú. Bohunice, formát PDF, 1 MB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 834/5 v k.ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 4808/5, k.ú. Komín, formát PDF, 2 MB
104. Návrh nabytí pozemků p.č. 569/27, 571/20, 571/21, 571/22, 571/25, 571/26, 571/27 a 571/28, vše v k.ú. Ponava , formát PDF, 2 MB
105. Návrh nabytí pozemků p.č. 28/27, 28/31, 3805/16, 3856/1, 3856/2, 3856/3, 3856/8, 3857/45, 3857/46, 3857/47, 3857/48, 3857/49, 3857/50, 3857/57, 3857/73, 3864/8 a 3871/1, vše v k.ú. Královo Pole , formát PDF, 2 MB
106. Návrh nabytí pozemků a budov v k.ú. Trnitá z konkursní podstaty úpadce Dřevopodniku města Brna, státního podniku v likvidaci do vlastnictví statutárního města Brna  , formát PDF, 13 MB
107. Návrh nabytí části pozemku p.č. 436/29 v k.ú. Mokrá Hora, formát PDF, 1 MB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 1/3 k pozemkům p.č. 8207/83, 8364/31, 8357/36, 8361/31, 8362/12 a 8363/14, vše v k.ú. Židenice , formát PDF, 2 MB
109. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 1493/9 v k. ú. Veveří , formát PDF, 886 kB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1040, p.č. 1052/1, p.č. 1052/3, p.č. 1053 a p.č. 1055, vše v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 6 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1526/79, p.č. 1526/81 a p.č. 1526/99, vše v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2409/4 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3557/3, p.č. 3557/4, p.č. 3557/16 a p.č. 3557/17, vše v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 397/17 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 619/4, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 5528/32 a p.č. 5879/12, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 5 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 711/1, v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 5 MB
119. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 1721, způsob využití občanská vybavenost, postavené na pozemku p.č. 1929/2 v k.ú. Řečkovice, formát PDF, 5 MB
120. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 219, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 474/39 v k.ú. Komárov, formát PDF, 2 MB
121. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 841 v k.ú. Slatina, formát PDF, 2 MB
122. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 2530 v k.ú. Královo Pole , formát PDF, 5 MB
123. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 69/3 v k.ú. Staré Brno , formát PDF, 5 MB
124. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití zemědělská stavba, postavené mj. na pozemku p.č. 5040/5 v k.ú. Žabovřesky , formát PDF, 4 MB
125. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 885 v k.ú. Řečkovice , formát PDF, 2 MB
126. Návrh darování pozemků a části pozemku v k.ú. Kohoutovice Jihomoravskému kraji  , formát PDF, 7 MB
127. Návrh směny pozemků p.č. 7623/51 a 7623/53 v k.ú. Židenice za pozemky p.č. 7747/69, 8438/8, 8438/10, 8441/2 v k.ú. Židenice , formát PDF, 2 MB
128. Směna pozemků p.č. 3469/1, 3496/4 a 3497/1 vše v k.ú. Řečkovice, pozemku p.č. 101 v k.ú. Útěchov u Brna a pozemku p.č. 493/1 v k.ú. Ořešín za část pozemku p.č. 1263/1 v k.ú. Soběšice pro stavbu "Rozšíření pohřebiště v Brně - Soběšicích"., formát PDF, 3 MB
129. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemku p. č. 384/1 v k. ú. Husovice , formát PDF, 2 MB
130. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 945/13, 945/14, 5101, 5137/15, 5137/16, 5158/4, 5158/6, 5158/7 v k.ú. Žabovřesky     , formát PDF, 881 kB
131. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno – Líšeň, části pozemku p.č. 3658/6 v k.ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
132. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Bosonohy, části pozemku p.č. 2162/35 v k.ú. Bosonohy   , formát PDF, 876 kB
133. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p. č. 2314/3, p. č. 2314/200, p. č. 2314/201 v k. ú. Řečkovice, formát PDF, 915 kB
134. Žádost Terezy Mattušové o převod hrobového zařízení, návrh darovací smlouvy , formát PDF, 3 MB
135. Návrh Dodatku č. 24 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s.  , formát PDF, 5 MB
136. Návrh Dodatku č. 3 k plánovací smlouvě č. 6313172977 ze dne 22. 7. 2013 mezi statutárním městem Brnem a společnostmi Moravská stavební - INVEST, a.s. a M.S. Panorama, s.r.o., formát PDF, 9 MB
137. Návrh dodatku č. 1 k rámcové dohodě o spolupráci při koordinaci, přípravě a realizaci staveb "II/384 Brno, hrad Veveří - Bystrc" a "Cyklostezka Svratecká" , formát PDF, 477 kB
138. Změna Územního plánu města Brna B5/18-CM - MČ Brno-Vinohrady, MČ Brno-Židenice, k. ú. Židenice, lokalita Viniční - Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy, formát PDF, 25 MB
139. Změna Územního plánu města Brna B7/18-CM - MČ Brno-střed, k.ú. Zábrdovice,  nový pavilon Úrazové nemocnice v Brně, lokalita Ponávka - Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy, formát PDF, 19 MB
140. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM - MČ BRNO-KRÁLOVO POLE,  k.ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída Generála Píky - Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem  , formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/11 konaného dne 5. 11. 2019, formát PDF, 535 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 284 kB
Informativní zpráva: eMMB – vývoj aplikace v roce 2019, formát PDF, 167 kB
Informativní zpráva o činnosti Jihomoravské rozvojové společnosti, s. r. o., za 3. čtvrtletí roku 2019, formát PDF, 96 kB
Informativní zpráva o podaných žádostech o dotaci a závěrečné zprávy o ukončených projektech, formát PDF, 329 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných ÚPD (listopad 2019), formát PDF, 612 kB
141. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací akce "Výlet do pravěku", formát PDF, 337 kB
142. MČ Brno-Medlánky - návrh na změnu zatřídění investičního transferu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 374 kB
143. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p.č. 2372/1 jehož součástí je stavba č.p. 2560 a pozemků p.č. 2372/2, p.č. 2373/37 v k.ú. Žabovřesky  , formát PDF, 841 kB
 

Aktualizace: 9. 12. 2019 09:05:18

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design