Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/11

  • Datum: 5. 11. 2019
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno.
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání) 
4. Doplňovací volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města Brna, formát PDF, 93 kB
5. Návrh harmonogramu zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2020, formát PDF, 65 kB
6. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek , formát PDF, 419 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, formát PDF, 277 kB
8. Návrh na pojmenování nového parku na území města Brna, formát PDF, 2 MB
9. Návrh na členství statutárního města Brna v síti evropských metropolitních regionů a oblastí METREX, formát PDF, 165 kB
10. Souhlas s aktuálním zněním stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO, formát PDF, 4 MB
11. Návrh Akčního plánu Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2020-2021, formát PDF, 289 kB
12. 6. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2020-2022, formát PDF, 3 MB
13. Návrh na změnu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy
14. Souhlas s uzavřením smlouvy o vytvoření společného školského obvodu Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace s obcí Moravany-návrh smlouvy, formát PDF, 636 kB
15. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2019, formát PDF, 2 MB
16. Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2020 do rozpočtů městských částí, návrh poskytnutí neinvestičního transferu z rozpočtu města Brna na rok 2020 městské části Brno-střed na navýšení zdrojů Fondu Sněmu starostů, formát PDF, 9 MB
17. "Nákup akcií společnosti Technologický Park Brno, a. s." - výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
18. Návrh na snížení základního kapitálu společnosti STAREZ – SPORT, a.s. vzetím akcií z oběhu
19. Návrh na schválení úhrady ztráty běžného období za rok 2018 ve výši 30 016 138,42 Kč společnosti STAREZ – SPORT, a.s., z rozpočtu města Brna pro rok 2020
20. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů města roku 2019 – rozpočtové opatření , formát PDF, 108 kB
21. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření     , formát PDF, 148 kB
22. Návrh na poskytnutí zápůjčky z Fondu bytové výstavby MČ Brno-sever – výjimka ze Zásad pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu r. 2020, formát PDF, 2 MB
23. Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o prodloužení čerpání zápůjčky ze smlouvy č. 6218203504, výjimka z Pravidel poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna. , formát PDF, 3 MB
24. Aktualizace rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního roku 2019 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 214 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci OŠMT MMB  , formát PDF, 105 kB
26. Návrh na změnu rozpočtu Odboru kultury MMB v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 3 MB
27. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sociální péče MMB na rok 2019, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 126 kB
28. Návrh rozpočtového opatření na zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, formát PDF, 179 kB
29. Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Jundrov na pokrytí výpadku finančních prostředků, návrh rozpočtového opatření., formát PDF, 2 MB
30. Žádost o poskytnutí finančního transferu MČ Brno-sever – úhrada oprav bytu za nájemce – projekt Rapid Re-Housing; návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 179 kB
31. Poskytnutí finančního transferu na odstranění nepovolené stavby; návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 1 MB
32. Návrh na poskytnutí transferů městským částem z rozpočtu Odboru investičního v rámci postoupených příjmů od města na rok 2020, formát PDF, 250 kB
33. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na výstavbu, opravu a úpravu nadzemních kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu - návrh rozpočtového opatření.  , formát PDF, 204 kB
34. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního transferu na opravu příjezdové cesty ke sběrnému středisku odpadů Ukrajinská v MČ Brno-Bohunice - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
35. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního transferu na opravy kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad v MČ Brno-Bohunice – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 182 kB
36. Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem v rámci postoupených příjmů od města na rok 2020 - návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 404 kB
37. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětských hřišť - návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 180 kB
38. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu MČ Brno-sever na zpomalování odtoku dešťových vod a jejich zadržení v lokalitě „Čertova rokle“, k. ú. Lesná – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 162 kB
39. Návrh na poskytnutí investičního transferu na rekonstrukce  4 kontejnerových stání na směsný komunální odpad  v MČ Brno-Jundrov – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 182 kB
40. Převod části investičního transferu poskytnutého MČ Brno - sever na akci "Rekonstrukce kulturní památky Arnoldova vila" Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 16 MB
41. Návrh na změnu účelu využití schváleného investičního transferu - Muzeum města Brna, příspěvková organizace, formát PDF, 625 kB
42. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu MČ Brno-Žebětín - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 163 kB
43. Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organzace - návrh na změnu účelu využití investičních transferů, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 186 kB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 327 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu sportovních odvětví  pro rok 2019 – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 350 kB
46. Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Waldorfskou základní školu a mateřskou školu Brno, Plovdivská 8, příspěvkovou organizaci z důvodu navýšení provozních nákladů organizace – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 164 kB
47. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 254 kB
48. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2019 - II. – návrh  rozpočtového opatření , formát PDF, 357 kB
49. Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury na rok 2019 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 10 MB
50. Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury pro Czech Ensemble Baroque, z.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 5 MB
51. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 250 kB
52. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora tvorby zelených střech na území města Brna", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
53. Žádost o poskytnutí investiční dotace na instalaci veřejných hodin na Konečného náměstí;návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 204 kB
54. Žádost o poskytnutí investiční dotace na vybudování nového veřejného osvětlení dle požadavků městských částí ve městě Brně., formát PDF, 185 kB
55. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2019-2020 pro Telepunk s.r.o. - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 5 MB
56. Návrh na poskytnutí individuální dotace spolku Schola brněnské mládeže, z. s. na mezinárodní reprezentaci města Brna v Římě – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 179 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální dotace společnosti Paspoint, z.ú. na sociální službu zařazenou do individuálního projektu KrÚ JMK „Vybrané služby sociální prevence na území JMK“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 236 kB
58. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 1517092726 o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, na projekt "SME Instrument Brno"
59. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 – Moravské zemské muzeum , formát PDF, 6 MB
60. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, na projekt "Prototypuj a ověřuj", Výzva 2020
61. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Jihomoravskému kraji na spolufinancování VIDA! scince centra v období od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2024, formát PDF, 3 MB
62. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Czechitas z. s. na projekt "Podpora vzdělávání a popularizace IT ve městě Brně"  , formát PDF, 910 kB
63. Návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy s HZS JmK o poskytnutí investiční dotace na demoliční práce, dofinancování projektové dokumentace a vybudování přeložky teplovodu, formát PDF, 282 kB
64. Návrh Dodatku č. 22 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci                        , formát PDF, 226 kB
65. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - listopad 2019 - návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 239 kB
66. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - listopad 2019 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 380 kB
67. Projekt "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Obřany" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 2 MB
68. Projekt "Předcházení vzniku odpadů v Brně II" - návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 677 kB
69. Projekt "Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka" - návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 480 kB
70. Projekt „Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10“ – návrh zvýšení celkových rozpočtových nákladů projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 319 kB
71. Projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa“ – návrh rámcové smlouvy o financování projektu, formát PDF, 1 MB
72. Projekt „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova“ – návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci, formát PDF, 271 kB
73. Projekt „Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno-Černovice“ – posouzení projektu, formát PDF, 199 kB
74. Projekt „Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice“ – posouzení projektu, formát PDF, 196 kB
75. Projekt „Celková rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 v k.ú. Zábrdovice“ - posouzení projektu, formát PDF, 227 kB
76. Návrh prodeje domovního celku Píškova 8, 10, 12 včetně pozemků    , formát PDF, 8 MB
77. Návrh prodeje pozemku p.č. 1481/5 v k.ú. Slatina a zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1481/5 v k.ú. Slatina , formát PDF, 1,014 kB
78. Návrh prodeje pozemku p. č. 520/4 a  části pozemku  p. č. 520/8   k. ú. Jehnice    , formát PDF, 1 MB
79. Návrh prodeje pozemků p.č. 9171/3, 9176/2, 9177/2 v k.ú. Líšeň, formát PDF, 911 kB
80. Návrh prodeje části pozemku p. č. 434/1 v k. ú. Sentice , formát PDF, 1 MB
81. Návrh nabytí pozemků p.č. 1749/82 a p.č. 1749/88 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu „Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa“  , formát PDF, 851 kB
82. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ČPP Transgas, s.p.  do vlastnictví statutárního města Brna, formát PDF, 1 MB
83. Návrh nabytí pozemků p.č. 1022 a p.č. 1023/69 k.ú. Pisárky  , formát PDF, 2 MB
84. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Lesná z majetkové podstaty úpadce PSJ, a.s. do vlastnictví statutárního města Brna, formát PDF, 4 MB
85. Návrh nabytí pozemků od společnosti TJ FAVORIT Brno, a.s., zapsaných na LV č. 2288 a návrh nabytí staveb od Tělovýchovné jednoty Favorit Brno, spolku, zapsaných na LV č. 502,vše k.ú. Pisárky, formát PDF, 5 MB
86. Návrh nabytí pozemků p.č. 2461/4 a 2462/3, oba v k.ú. Bohunice, formát PDF, 582 kB
87. Návrh nabytí pozemků p. č. 604/27, 604/28, 604/29, 604/30, vše v k. ú. Ponava , formát PDF, 692 kB
88. Návrh nabytí pozemků p.č. 2556/2, 2556/3, 2556/4 a p.č. 2556/5 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 593 kB
89. Návrh nabytí pozemků p.č. 2050/5 a p.č. 2050/6 v k.ú. Horní Heršpice, formát PDF, 752 kB
90. Návrh nabytí pozemků p.č. 2162/44, 2162/81, 2162/86, 2162/87, 2162/89, 2162/129, 2162/133, 2162/134, 2371/16, 2371/24, 2430/16, 2430/17, 2430/20, 2431/108, k.ú. Bosonohy - návrh změny usnesení č. Z7/41 zasedání ZMB, konaného dne 4.9.2018, bod č. 161, formát PDF, 706 kB
91. Návrh nabytí id. 58/64 pozemků p. č. 3251/157 a p. č. 3272/4, oba v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 4 MB
92. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích a pozemků v k.ú. Židenice do vlastnictví statutárního města Brna, návrh rozpočtového opatření, návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice  , formát PDF, 14 MB
93. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Rakovecká v k.ú. Bystrc a nabytí pozemků v k.ú. Bystrc, formát PDF, 2 MB
94. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3168/3 a p.č. 3168/6 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
95. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4683/18 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 1 MB
96. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6010 a p.č. 6132/11, vše v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 1 MB
97. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1215/9 v k.ú. Stránice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 1 MB
98. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1327/49 a p.č. 1327/52, v k.ú. Staré Brno z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 2 MB
99. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1347/36 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 1 MB
100. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 28/61, p.č. 29/5, p.č. 29/24, p.č. 55/14, p.č. 55/16 a p.č. 5365/21, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 2 MB
101. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2937/46, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 1 MB
102. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4140/3, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 1 MB
103. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 464/23 v k.ú. Černá Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 1 MB
104. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 5721/6 a p.č. 5721/7, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 1 MB
105. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 80/15 a p.č. 80/16, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 1 MB
106. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 911, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1996 v k.ú. Jundrov , formát PDF, 12 MB
107. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./ č.e. , způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 706 v k.ú. Lesná , formát PDF, 1 MB
108. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 953, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 4651 v k.ú. Žabovřesky  , formát PDF, 1 MB
109. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p/č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 886 v k.ú. Slatina, formát PDF, 1 MB
110. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 305, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 782 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 1 MB
111. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3643/10 v k.ú. Černá Pole, formát PDF, 1 MB
112. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 693, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 910 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 5 MB
113. Nabídka předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/26  na pozemku p.č. 1465 v k.ú. Staré Brno, formát PDF, 2 MB
114. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č 3824 v k. ú. Tuřany, formát PDF, 2 MB
115. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 769/6 v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
116. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4047/1 v k. ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
117. Návrh na změnu části usnesení Z8/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 14. 5. 2019, bod 96, ve věci předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1745/17 v k. ú. Starý Lískovec
118. Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemku p.č. 3135/1 k.ú. Bohunice a návrh na uzavření souhlasného prohlášení, formát PDF, 1 MB
119. Návrh směny pozemků p.č. 1195/2, 1195/3 za pozemek p.č. 1193/2, vše v k.ú. Chrlice, formát PDF, 2 MB
120. Návrh budoucí směny  částí pozemku p.č. 408/1 a pozemku p.č.  408/30 za části pozemků p.č. 408/32, 408/24, 408/23, 408/14, 408/5 vše  v k.ú. Medlánky, formát PDF, 5 MB
121. Záměr směny pozemků p. č. 1074/2, a části p. č. 1074/1, oba v k. ú. Husovice, za pozemky p. č. 1513/1, 1514/7, 1514/8, 2397/2, 2397/6, 2398/2, 2401/3, 2401/11, vše v k. ú. Husovice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova“  , formát PDF, 3 MB
122. Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 129 a p. č. 122/13, vše k. ú. Staré Brno , formát PDF, 1 MB
123. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 3730 a 3731, vše k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
124. Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 373 zahrada v k. ú. Zábrdovice , formát PDF, 263 kB
125. Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p.č. 720/4 v k.ú. Lesná, formát PDF, 336 kB
126. Návrh svěření majetku města MČ Brno Bohunice, pozemku p.č. 1317/18 v k.ú. Bohunice, formát PDF, 812 kB
127. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemků v k.ú. Veveří, formát PDF, 461 kB
128. Návrh na zrušení části usnesení ZMB ve věci odnětí svěřeného majetku MČ Brno-sever u bytového domu Hálkova 624/4 v Brně , formát PDF, 123 kB
129. Záměr a návrh výpůjčky části pozemků p. č. 1938/299 a 1938/301, oba v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
130. Návrh na dispozice s majetkem s Masarykovou univerzitou , formát PDF, 17 MB
131. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 6317172097 se společností B. Letná s.r.o.      , formát PDF, 4 MB
132. Návrh Smlouvy o výstavbě dopravní a technické infrastruktury a mateřské školy v rámci stavby obytný soubor „Čtvrť Pod Hády, Brno“, formát PDF, 7 MB
133. Návrh Smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury „Obytný soubor Bochořákova“
134. Návrh smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury „Soubor staveb „U Sýpky“, ulice Kytnerova 1, BrnoMedlánky“ - změna přílohy č. 142 k usnesení Z8/08. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 3. 9. 2019, bod 186, formát PDF, 905 kB
135. Změna Územního plánu města Brna B4/19-CM - MČ BRNO-SEVER, k.ú. Soběšice - Rozšíření lesního hřbitova Soběšice- Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem  , formát PDF, 357 kB
136. Změna Územního plánu města Brna B6/18 - CM –MČ Brno-Líšeň, k. ú. Líšeň, SINGLETRAIL Brno, Líšeň-Mariánské údolí - Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy  , formát PDF, 4 MB
137. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM - MČ BRNO-KRÁLOVO POLE,  k.ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída Generála Píky - Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem  , formát PDF, 757 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/10 konaného dne 1. 10. 2019, formát PDF, 102 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/10 konaného dne 1. 10. 2019, formát PDF, 139 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 132 kB
Informativní zpráva – přehled zahraničních pracovních cest za červenec–září 2019, formát PDF, 381 kB
Informativní zpráva za červenec - září 2019 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně, formát PDF, 92 kB
138. Návrh nabytí pozemků p. č. 518/43 a p. č. 536/3, oba v k. ú. Komárov, formát PDF, 7 MB
139. Aktualizace Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně., formát PDF, 760 kB
140. Návrh rozpočtového opatření - přesun v rámci běžných výdajů Odboru dopravy MMB, formát PDF, 161 kB
141. Změna neinvestičního příspěvku u Fiharmonie Brno, příspěvkové organizace, v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 745 kB
 

Aktualizace: 25. 6. 2020 13:05:16

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design