Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/10

Datum:1. října 2019
Místo:v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)

Zpráva o činnosti HZS JMK 

Zpráva o činnosti FV

4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. Představení nově jmenovaného ředitele příspěvkové organizace a nově jmenované vedoucí odboru MMB - informace
6. Magna Charta demokratických měst
7. Metodika na podporu vrcholového sportu ve městě Brně
8. Brněnské centrum pro materiálové využívání odpadů - vybudování nové dotřiďovací linky
9. Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (2030) - statutární město Brno
10. Statut Fondu mobility, návrh rozpočtového opatření
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů města roku 2019 - rozpočtové opatření
12. Tramvaj Plotní (vodohospodářské objekty) - návrh rozpočtového opatření
13. Rozpočtové opatření v souvislosti s realizací akce "Brno, Obřany - splašková kanalizace- ulice Babická" - 1. etapa
14. Návrh rozpočtového opatření - navýšení výdajů na činnosti vykonávané společností Brněnské komunikace, a.s. a výdajů na opravy a údržbu Odboru dopravy MMB
15. Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB
16. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sociální péče MMB na rok 2019 - návrh rozpočtového opatření
17. Zajištění financování právních služeb Bytového odboru MMB, návrh rozpočtového opatření
18. Poskytnutí finančního transferu na odstranění nepovolené stavby; návrh rozpočtového opatření
19. Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Jundrov na pokrytí výpadku finančních prostředků, návrh rozpočtového opatření
20. Návrh na změnu účelu použití schváleného neinvestičního transferu MČ Brno-Jundrov - návrh rozpočtového opatření.
21. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpané části neinvestičního transferu MČ Brno-Slatina - návrh rozpočtového opatření
22. Návrh na změnu účelu použití části účelové dotace na sociální služby poskytnuté v roce 2019 MČ Brno-střed v rámci postoupených příjmů od města
23. Změna účelu využití části schváleného účelového neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření
24. Úrazová nemocnice v Brně - návrh na změnu účelu využití investičních transferů, návrh rozpočtového opatření
25. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem, návrh rozpočtových opatření
26. Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičního transferu MČ na vybudování hřišť v areálu ZŠ a neinvestičního transferu MČ Brno-Žabovřesky na dokrytí personálních nákladů Mateřské školy, Brno, nám. Svornosti 8, p.o.-návrh rozpočtového opatření
27. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času - návrh rozpočtového opatření
28. Návrh na poskytnutí finančního daru "Nadačnímu fondu jihomoravských olympioniků" - návrh rozpočtového opatření
29. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků školám a školským zařízením na podporu dietního stravování ve městě Brně od 1. 9. 2019 - návrh rozpočtového opatření
30. Změny neinvestičních příspěvků u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury Magistrátu města Brna
31. Návrh na poskytnutí individuální dotace na provozní náklady pro společnost Lucky Man Films s.r.o. založenou režisérem a producentem xxxx xxxx - návrh rozpočtového opatření
32. Návrh na poskytnutí individuálních investičních a neinvestičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2019 - návrh rozpočtového opatření
33. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace na zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2019
34. Návrh na poskytnutí investiční dotace v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření
35. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora tvorby zelených střech", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření
36. Návrh na poskytnutí investiční dotace Jihomoravskému kraji na realizaci akce "Areál sportovních nadějí" - návrh rozpočtového opatření
37. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace na obnovu kulturní památky v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
38. Žádost o poskytnutí investiční dotace na vybudování nového veřejného osvětlení dle požadavků městských částí ve městě Brně
39. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění provozu společnosti CD CENTRUM COMS, a.s., návrh rozpočtového opatření
40. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2019, návrh rozpočtového opatření
41. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace VK Brno, z.s. na podporu talentované mládeže pro rok 2019
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu brněnského mládežnického hokeje a zabezpečení kurzů bruslení mateřských škol ve městě Brně pro rok 2019
43. Návrh na poskytnutí individuální dotace Armádě spásy v České republice, z.s. na projekt "Prevence bezdomovectví v Brně - Centrum sociálních služeb Staňkova"
44. Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci - návrh rozpočtového opatření
45. Návrh na navýšení neinvestiční dotace pro Provincii kapucínů v ČR - návrh rozpočtového opatření
46. Návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2019
47.

Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Regionální hospodářské komoře Brno na projekt "Centrum mezinárodního obchodu" v období 2020-2021

Doplněk k bodu č. 47http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z8-10/MMB2019000000966.pdf

48. Souhlas s uzavřením smlouvy o vytvoření společného školského obvodu Základní školy a Mateřské školy, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace s obcí Rebešovice-návrh smlouvy.
49. Smlouva o výstavbě dopravní a technické infrastruktury a mateřské školy v rámci stavby obytný soubor "Čtvrť Pod Hády, Brno"
50.

Návrh Dodatku č. 5 ke zřizovací listině Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace

Doplněk k bodu č. 50

51. Návrh odnětí a předání majetku města Brna k hospodaření - Arnoldova vila - návrh dodatku č. 6 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace
52. Souhlas se změnou projektu - WELES, z. s.
53. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - říjen 2019 - návrh rozpočtového opatření
54. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - říjen 2019 - návrh rozpočtového opatření
55.

Projekt "Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení II." - posouzení projektu

Doplněk k bodu č. 55http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z8-10/MMB2019000000974.pdf

56. Projekt "Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru" - posouzení projektu
57. Projekt "Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno-Černovice" - posouzení projektu
58. Projekt "Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice" - posouzení projektu
59. Projekt "Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova" - změna parametrů posouzení projektu
60. Projekt "Systém parkování Park & Ride"- projektová příprava - změna parametrů posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
61. Projekt "Realizace SSO Slaměníkova"- posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
62. Projekt " Centrum dialogu - Arnoldova vila"- posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
63. Projekt "Revitalizace Staré Ponávky" - návrh rozpočtového opatření
64. Projekt "Stavební úpravy MŠ Laštůvkova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
65. Projekt "Snížení energetické náročnosti DS Věstonická" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
66. Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa" - rámcová smlouva o financování projektu
67. Projekt "Provoz Centra pro cizince JMK" - návrh smlouvy o partnerství
68. Náhrada škody u projektu "Komplexní regenerace historického jádra - ostatní komunikace - rekonstrukce ulice Joštova: II. etapa" - návrh dalšího postupu
69. Návrh prodeje pozemku p.č. 4079/4 v k.ú. Komín
70. Návrh prodeje pozemku p.č. 561/2, částí pozemků p.č. 563, 567 v k.ú. Židenice
71. Návrh prodeje pozemku p. č. 345/1 k. ú. Lesná
72. Návrh prodeje pozemků p. č. 1750/1, p. č. 1751/1, p. č. 1752 a částí pozemků p. č. 1753/1, p. č. 1754/1, p. č. 1760/6, p. č. 1762, p. č. 1763/43, vše v k. ú. Štýřice
73. Návrh prodeje části pozemku p.č. 8774, k. ú. Židenice
74. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina
75. Návrh nabytí nemovitého majetku Rekreačního střediska Zubří u Nového Města na Moravě, návrh rozpočtového opatření
76. Návrh nabytí pozemku p.č. 328/17 v k.ú. Ivanovice
77. Návrh nabytí pozemku p.č. 544/33 v k.ú. Mokrá Hora
78. Návrh nabytí pozemků p.č. 6726/3, 7010/2 a p.č. 7014/1 v k.ú. Bystrc
79. Návrh nabytí pozemků p.č. 123/1 a p.č. 123/2 v k.ú. Holásky pro stavbu "Rekonstrukce ulice Požární/V Rejích"
80. Návrh nabytí pozemků p.č. 1749/80, p.č. 1749/86, p.č. 1749/553 a p.č. 1749/554 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu "Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa"
81. Návrh nabytí pozemku p.č. 124 v k.ú. Holásky pro stavbu "Rekonstrukce ulice Požární/V Rejích"
82. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Jehnice
83. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Bystrc
84. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky
85. Návrh nabytí pozemku p.č. 7480/6 v k.ú. Židenice a návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci smírného ukončení soudního sporu
86. Návrh nabytí pozemků v k. ú. Komín a Líšeň
87. Návrh nabytí pozemku p.č. 1308/6 a části pozemku p.č. 748/1, oba v k.ú. Soběšice do vlastnictví statutárního města Brna
88. Návrh nabytí pozemků v k. ú. Ponava z vlastnictví Malá Amerika, a.s. do vlastnictví statutárního města Brna
89. Návrh nabytí id. 23/50 pozemku p. č. 7278/5 v k. ú. Bystrc
90. Návrh nabytí části pozemku p. č. 632/1 v k. ú. Soběšice
91. Návrh nabytí nemovitých a movitých věcí v k. ú. Brněnské Ivanovice z vlastnictví Tréninkového centra mládeže 1.FC Brno, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Brna, návrh rozpočtového opatření
92. Návrh kupní smlouvy týkající se nabytí pozemků v k.ú. Lesná
93. Návrh kupní ceny za nabytí pozemků a budov v k.ú. Trnitá do vlastnictví statutárního města Brna
94. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4680/2 a p.č. 4680/3 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
95. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/157, p.č. 3557/164, p.č. 3557/165, p.č. 3557/176, p.č. 3557/177, p.č. 3557/178 a p.č. 3557/184, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM
96. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/181 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM
97. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/21, p.č. 3557/156, p.č. 3557/162, p.č. 3557/163, p.č. 3557/167 a p.č. 3557/174, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM
98. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4134/44 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
99. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3448/22 a p.č. 3448/25, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR-ÚZSVM
100. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4134/40, p.č. 4177/2 a p.č. 4189/7, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM
101. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4134/41 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM
102. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2657/12 v k.ú. Nový Lískovec z vlastnictví ČR-ÚZSVM
103. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1327/93 a p.č. 1327/96, v k.ú. Staré Brno z vlastnictví ČR-ÚZSVM
104. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 708/24, p.č. 708/49 a p.č. 708/109, v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR-ÚZSVM
105. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 377/25, p.č. 377/26 a p.č. 377/53, v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR-ÚZSVM
106. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1065/3 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR-ÚZSVM
107. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 5140/8 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR-ÚZSVM
108. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 5141/5 a p.č. 5141/6, v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR-ÚZSVM
109. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 5149/46 a p.č. 5149/47, v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR-ÚZSVM
110. Návrh bezúplatného nabytí objektu rodinné rekreace č.e. 266 k. ú. Bosonohy
111. Nabídka předkupního práva k budově č.p. 1070, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 1142/53 v k.ú. Bystrc
112. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené mj. na pozemku p.č. 425/3 v k.ú. Slatina
113. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3835 v k.ú. Královo Pole
114. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./ č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 6591/24 v k.ú. Židenice
115. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 5444 v k.ú. Královo Pole
116. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 2133/4 v k.ú. Pisárky
117. Nabídka předkupního práva ke stavbě nezapsané v KN, způsob využití rod. rekreace, postavené na části pozemku p.č. 1795 v k.ú. Bohunice
118. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 401/26 v k.ú. Královo Pole
119. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./ č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1731 v k.ú. Černovice
120. Nabídka předkupního práva ke stavbě Starý Lískovec, č.e. 127, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 221 v k.ú. Starý Lískovec
121. Nabídka předkupního práva ke stavbě Líšeň, č.e. 733, způsob využití rod.rekreace, postavené na pozemku p.č. 4110/30 v k.ú. Líšeň
122. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez čp/če, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3883 v k.ú. Černá Pole
123. Nabídka předkupního práva ke čtyřem spoluvlastnickým podílům vždy ve výši id. 1/10 vzhledem k celku na budově Štýřice, č.p. 585, bydlení, postavené na pozemku p.č. 867 v k.ú. Štýřice
124. Nabídka předkupního práva ke spoluvl. podílu id. 1/9 na jednotce, spol. částech domu č.p. 568 a na pozemcích p.č. 987/33 a 987/34, k.ú. Medlánky, návrh nabytí jednotky, podílu na spol. částech domu a na pozemcích p.č. 987/33 a 987/34, k.ú. Medlánky
125. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 4029 a 4030 v k. ú. Bystrc
126. Návrh na změnu části usnesení Z8/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 18. 6. 2019, bod 132, ve věci předkupního dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1138 v k. ú. Soběšice
127. Návrh na změnu části usnesení Z8/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 18. 6. 2019, bod 133, ve věci předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 1904/54 a p.č. 1904/55 v k. ú. Maloměřice
128. Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemku p.č. 3135/1 k.ú. Bohunice a návrh na uzavření souhlasného prohlášení
129. Návrh na uzavření dohody o narovnání týkající se id. 1/2 pozemku p. č. 2030, jehož součástí je stavba č. p. 1657, v k. ú. Královo Pole
130. Obsah změny ÚPmB B3/19-CM MČ Brno-Kníničky, k.ú. Kníničky - lokalita Ondrova - Rekreační - Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem
131.

"Plán udržitelné městské mobility města Brna" - schválení Akčního plánu udržitelné městské mobility města Brna pro rok 2020

Doplněk k bodu č. 131http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z8-10/MMB2019000001050.pdf

INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/08 konaného dne 3. 9. 2019
INFO 2. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna

Další body navržené k zařazení do programu:

132. Návrh na navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie Brno v roce 2019 - rozpočtové opatření
133. Projekt "Revitalizace Staré Ponávky" - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská - návrh rozpočtového opatření
134. Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 – Media Park s. r. o. – návrh rozpočtového opatření
135. Technologický Park Brno, a. s. – záměr nabytí akcií

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 31.10.2019 13:07
  • Datum poslední aktualizace: 31.10.2019 13:07
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design