Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/10

Datum:1. října 2019
Místo:v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)

Zpráva o činnosti HZS JMK 

Zpráva o činnosti FV

4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. Představení nově jmenovaného ředitele příspěvkové organizace a nově jmenované vedoucí odboru MMB - informace
6. Magna Charta demokratických měst
7. Metodika na podporu vrcholového sportu ve městě Brně
8. Brněnské centrum pro materiálové využívání odpadů - vybudování nové dotřiďovací linky
9. Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (2030) - statutární město Brno
10. Statut Fondu mobility, návrh rozpočtového opatření
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů města roku 2019 - rozpočtové opatření
12. Tramvaj Plotní (vodohospodářské objekty) - návrh rozpočtového opatření
13. Rozpočtové opatření v souvislosti s realizací akce "Brno, Obřany - splašková kanalizace- ulice Babická" - 1. etapa
14. Návrh rozpočtového opatření - navýšení výdajů na činnosti vykonávané společností Brněnské komunikace, a.s. a výdajů na opravy a údržbu Odboru dopravy MMB
15. Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB
16. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sociální péče MMB na rok 2019 - návrh rozpočtového opatření
17. Zajištění financování právních služeb Bytového odboru MMB, návrh rozpočtového opatření
18. Poskytnutí finančního transferu na odstranění nepovolené stavby; návrh rozpočtového opatření
19. Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Jundrov na pokrytí výpadku finančních prostředků, návrh rozpočtového opatření
20. Návrh na změnu účelu použití schváleného neinvestičního transferu MČ Brno-Jundrov - návrh rozpočtového opatření.
21. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpané části neinvestičního transferu MČ Brno-Slatina - návrh rozpočtového opatření
22. Návrh na změnu účelu použití části účelové dotace na sociální služby poskytnuté v roce 2019 MČ Brno-střed v rámci postoupených příjmů od města
23. Změna účelu využití části schváleného účelového neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření
24. Úrazová nemocnice v Brně - návrh na změnu účelu využití investičních transferů, návrh rozpočtového opatření
25. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem, návrh rozpočtových opatření
26. Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičního transferu MČ na vybudování hřišť v areálu ZŠ a neinvestičního transferu MČ Brno-Žabovřesky na dokrytí personálních nákladů Mateřské školy, Brno, nám. Svornosti 8, p.o.-návrh rozpočtového opatření
27. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času - návrh rozpočtového opatření
28. Návrh na poskytnutí finančního daru "Nadačnímu fondu jihomoravských olympioniků" - návrh rozpočtového opatření
29. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků školám a školským zařízením na podporu dietního stravování ve městě Brně od 1. 9. 2019 - návrh rozpočtového opatření
30. Změny neinvestičních příspěvků u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury Magistrátu města Brna
31. Návrh na poskytnutí individuální dotace na provozní náklady pro společnost Lucky Man Films s.r.o. založenou režisérem a producentem xxxx xxxx - návrh rozpočtového opatření
32. Návrh na poskytnutí individuálních investičních a neinvestičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2019 - návrh rozpočtového opatření
33. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace na zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2019
34. Návrh na poskytnutí investiční dotace v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření
35. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora tvorby zelených střech", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření
36. Návrh na poskytnutí investiční dotace Jihomoravskému kraji na realizaci akce "Areál sportovních nadějí" - návrh rozpočtového opatření
37. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace na obnovu kulturní památky v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
38. Žádost o poskytnutí investiční dotace na vybudování nového veřejného osvětlení dle požadavků městských částí ve městě Brně
39. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění provozu společnosti CD CENTRUM COMS, a.s., návrh rozpočtového opatření
40. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2019, návrh rozpočtového opatření
41. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace VK Brno, z.s. na podporu talentované mládeže pro rok 2019
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu brněnského mládežnického hokeje a zabezpečení kurzů bruslení mateřských škol ve městě Brně pro rok 2019
43. Návrh na poskytnutí individuální dotace Armádě spásy v České republice, z.s. na projekt "Prevence bezdomovectví v Brně - Centrum sociálních služeb Staňkova"
44. Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci - návrh rozpočtového opatření
45. Návrh na navýšení neinvestiční dotace pro Provincii kapucínů v ČR - návrh rozpočtového opatření
46. Návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2019
47.

Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Regionální hospodářské komoře Brno na projekt "Centrum mezinárodního obchodu" v období 2020-2021

Doplněk k bodu č. 47http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z8-10/MMB2019000000966.pdf

48. Souhlas s uzavřením smlouvy o vytvoření společného školského obvodu Základní školy a Mateřské školy, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace s obcí Rebešovice-návrh smlouvy.
49. Smlouva o výstavbě dopravní a technické infrastruktury a mateřské školy v rámci stavby obytný soubor "Čtvrť Pod Hády, Brno"
50.

Návrh Dodatku č. 5 ke zřizovací listině Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace

Doplněk k bodu č. 50

51. Návrh odnětí a předání majetku města Brna k hospodaření - Arnoldova vila - návrh dodatku č. 6 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace
52. Souhlas se změnou projektu - WELES, z. s.
53. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - říjen 2019 - návrh rozpočtového opatření
54. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - říjen 2019 - návrh rozpočtového opatření
55.

Projekt "Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení II." - posouzení projektu

Doplněk k bodu č. 55http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z8-10/MMB2019000000974.pdf

56. Projekt "Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru" - posouzení projektu
57. Projekt "Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno-Černovice" - posouzení projektu
58. Projekt "Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice" - posouzení projektu
59. Projekt "Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova" - změna parametrů posouzení projektu
60. Projekt "Systém parkování Park & Ride"- projektová příprava - změna parametrů posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
61. Projekt "Realizace SSO Slaměníkova"- posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
62. Projekt " Centrum dialogu - Arnoldova vila"- posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
63. Projekt "Revitalizace Staré Ponávky" - návrh rozpočtového opatření
64. Projekt "Stavební úpravy MŠ Laštůvkova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
65. Projekt "Snížení energetické náročnosti DS Věstonická" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
66. Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa" - rámcová smlouva o financování projektu
67. Projekt "Provoz Centra pro cizince JMK" - návrh smlouvy o partnerství
68. Náhrada škody u projektu "Komplexní regenerace historického jádra - ostatní komunikace - rekonstrukce ulice Joštova: II. etapa" - návrh dalšího postupu
69. Návrh prodeje pozemku p.č. 4079/4 v k.ú. Komín
70. Návrh prodeje pozemku p.č. 561/2, částí pozemků p.č. 563, 567 v k.ú. Židenice
71. Návrh prodeje pozemku p. č. 345/1 k. ú. Lesná
72. Návrh prodeje pozemků p. č. 1750/1, p. č. 1751/1, p. č. 1752 a částí pozemků p. č. 1753/1, p. č. 1754/1, p. č. 1760/6, p. č. 1762, p. č. 1763/43, vše v k. ú. Štýřice
73. Návrh prodeje části pozemku p.č. 8774, k. ú. Židenice
74. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina
75. Návrh nabytí nemovitého majetku Rekreačního střediska Zubří u Nového Města na Moravě, návrh rozpočtového opatření
76. Návrh nabytí pozemku p.č. 328/17 v k.ú. Ivanovice
77. Návrh nabytí pozemku p.č. 544/33 v k.ú. Mokrá Hora
78. Návrh nabytí pozemků p.č. 6726/3, 7010/2 a p.č. 7014/1 v k.ú. Bystrc
79. Návrh nabytí pozemků p.č. 123/1 a p.č. 123/2 v k.ú. Holásky pro stavbu "Rekonstrukce ulice Požární/V Rejích"
80. Návrh nabytí pozemků p.č. 1749/80, p.č. 1749/86, p.č. 1749/553 a p.č. 1749/554 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu "Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa"
81. Návrh nabytí pozemku p.č. 124 v k.ú. Holásky pro stavbu "Rekonstrukce ulice Požární/V Rejích"
82. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Jehnice
83. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Bystrc
84. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky
85. Návrh nabytí pozemku p.č. 7480/6 v k.ú. Židenice a návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci smírného ukončení soudního sporu
86. Návrh nabytí pozemků v k. ú. Komín a Líšeň
87. Návrh nabytí pozemku p.č. 1308/6 a části pozemku p.č. 748/1, oba v k.ú. Soběšice do vlastnictví statutárního města Brna
88. Návrh nabytí pozemků v k. ú. Ponava z vlastnictví Malá Amerika, a.s. do vlastnictví statutárního města Brna
89. Návrh nabytí id. 23/50 pozemku p. č. 7278/5 v k. ú. Bystrc
90. Návrh nabytí části pozemku p. č. 632/1 v k. ú. Soběšice
91. Návrh nabytí nemovitých a movitých věcí v k. ú. Brněnské Ivanovice z vlastnictví Tréninkového centra mládeže 1.FC Brno, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Brna, návrh rozpočtového opatření
92. Návrh kupní smlouvy týkající se nabytí pozemků v k.ú. Lesná
93. Návrh kupní ceny za nabytí pozemků a budov v k.ú. Trnitá do vlastnictví statutárního města Brna
94. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4680/2 a p.č. 4680/3 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
95. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/157, p.č. 3557/164, p.č. 3557/165, p.č. 3557/176, p.č. 3557/177, p.č. 3557/178 a p.č. 3557/184, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM
96. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/181 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM
97. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/21, p.č. 3557/156, p.č. 3557/162, p.č. 3557/163, p.č. 3557/167 a p.č. 3557/174, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM
98. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4134/44 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
99. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3448/22 a p.č. 3448/25, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR-ÚZSVM
100. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4134/40, p.č. 4177/2 a p.č. 4189/7, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM
101. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4134/41 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM
102. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2657/12 v k.ú. Nový Lískovec z vlastnictví ČR-ÚZSVM
103. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1327/93 a p.č. 1327/96, v k.ú. Staré Brno z vlastnictví ČR-ÚZSVM
104. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 708/24, p.č. 708/49 a p.č. 708/109, v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR-ÚZSVM
105. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 377/25, p.č. 377/26 a p.č. 377/53, v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR-ÚZSVM
106. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1065/3 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR-ÚZSVM
107. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 5140/8 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR-ÚZSVM
108. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 5141/5 a p.č. 5141/6, v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR-ÚZSVM
109. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 5149/46 a p.č. 5149/47, v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR-ÚZSVM
110. Návrh bezúplatného nabytí objektu rodinné rekreace č.e. 266 k. ú. Bosonohy
111. Nabídka předkupního práva k budově č.p. 1070, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 1142/53 v k.ú. Bystrc
112. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené mj. na pozemku p.č. 425/3 v k.ú. Slatina
113. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3835 v k.ú. Královo Pole
114. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./ č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 6591/24 v k.ú. Židenice
115. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 5444 v k.ú. Královo Pole
116. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 2133/4 v k.ú. Pisárky
117. Nabídka předkupního práva ke stavbě nezapsané v KN, způsob využití rod. rekreace, postavené na části pozemku p.č. 1795 v k.ú. Bohunice
118. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 401/26 v k.ú. Královo Pole
119. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./ č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1731 v k.ú. Černovice
120. Nabídka předkupního práva ke stavbě Starý Lískovec, č.e. 127, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 221 v k.ú. Starý Lískovec
121. Nabídka předkupního práva ke stavbě Líšeň, č.e. 733, způsob využití rod.rekreace, postavené na pozemku p.č. 4110/30 v k.ú. Líšeň
122. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez čp/če, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3883 v k.ú. Černá Pole
123. Nabídka předkupního práva ke čtyřem spoluvlastnickým podílům vždy ve výši id. 1/10 vzhledem k celku na budově Štýřice, č.p. 585, bydlení, postavené na pozemku p.č. 867 v k.ú. Štýřice
124. Nabídka předkupního práva ke spoluvl. podílu id. 1/9 na jednotce, spol. částech domu č.p. 568 a na pozemcích p.č. 987/33 a 987/34, k.ú. Medlánky, návrh nabytí jednotky, podílu na spol. částech domu a na pozemcích p.č. 987/33 a 987/34, k.ú. Medlánky
125. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 4029 a 4030 v k. ú. Bystrc
126. Návrh na změnu části usnesení Z8/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 18. 6. 2019, bod 132, ve věci předkupního dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1138 v k. ú. Soběšice
127. Návrh na změnu části usnesení Z8/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 18. 6. 2019, bod 133, ve věci předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 1904/54 a p.č. 1904/55 v k. ú. Maloměřice
128. Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemku p.č. 3135/1 k.ú. Bohunice a návrh na uzavření souhlasného prohlášení
129. Návrh na uzavření dohody o narovnání týkající se id. 1/2 pozemku p. č. 2030, jehož součástí je stavba č. p. 1657, v k. ú. Královo Pole
130. Obsah změny ÚPmB B3/19-CM MČ Brno-Kníničky, k.ú. Kníničky - lokalita Ondrova - Rekreační - Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem
131.

"Plán udržitelné městské mobility města Brna" - schválení Akčního plánu udržitelné městské mobility města Brna pro rok 2020

Doplněk k bodu č. 131http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z8-10/MMB2019000001050.pdf

INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/08 konaného dne 3. 9. 2019
INFO 2. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna

Další body navržené k zařazení do programu:

132. Návrh na navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie Brno v roce 2019 - rozpočtové opatření
133. Projekt "Revitalizace Staré Ponávky" - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská - návrh rozpočtového opatření
134. Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 – Media Park s. r. o. – návrh rozpočtového opatření
135. Technologický Park Brno, a. s. – záměr nabytí akcií

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/26

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 8 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku a nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 936 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 415 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Ulice Veslařská –parkoviště u MŠ“ v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
9. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace., formát PDF, 2 MB
10. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, formát PDF, 10 MB
11. Návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
12. Návrh pověření vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno  , formát PDF, 103 kB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uloženým odvodem z fondu investic Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 169 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 183 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací vybraných agend Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 188 kB
16. Investiční akce Rekonstrukce IC Zámečnická - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 288 kB
17. Návrh na poskytnutí investičního transferu Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 148 kB
18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021  , formát PDF, 623 kB
19. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 174 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 155 kB
22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 227 kB
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2021, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání významné sportovní akce - mezinárodní pohárové soutěže EuroCup 2021, formát PDF, 192 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 824 kB
27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 - zařazené v projektech JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" a "Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež"– návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 499 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 674 kB
29. Návrh na  poskytnutí dotací  organizacím národnostních menšin a  organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 367 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 384 kB
31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 375 kB
32. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 322 kB
33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I , formát PDF, 135 kB
34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s., formát PDF, 878 kB
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2021 pro společnost JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. , formát PDF, 5 MB
36. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 20 MB
37. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání – Mendlovo nám. 11, Brno, formát PDF, 509 kB
38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
39. Janáčkovo kulturní centrum – souhlas s podáním žádosti o dotaci, formát PDF, 298 kB
40. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 744 kB
41. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 512 kB
42. Projekt "MŠ Holásky" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 312 kB
43. Projekt "Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 328 kB
44. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – posouzení projektu, formát PDF, 583 kB
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8.9.2020, bod č. 109, č. 108, č. 110, návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8.12.2020, bod č. 91, Záměr prodeje volných bytových jednotek, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemku p.č. 59/11 v k.ú. Horní Heršpice Správě železnic, státní organizaci, formát PDF, 1 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 2 MB
48. Návrh prodeje  pozemku p.č. 7065/2 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
49. Návrh prodeje  pozemku p.č. 347 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 2 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/22 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
51. Návrh prodeje  pozemku p.č. 388/3, částí  pozemků p.č. 388/1, 388/2, 388/14  v k.ú. Staré Brno.    , formát PDF, 5 MB
52. Návrh prodeje pozemků p.č. 313 a p.č. 325 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemků p.č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p.č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k.ú. Zábrovice, formát PDF, 14 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2092/4, 2092/5  v k.ú.Černovice. , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2571, k.ú. Bohunice , formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky, formát PDF, 4 MB
57. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh rozpočtového opatření a návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady, formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 354/32 v k. ú. Dvorska  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 184 kB
60. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/21. bod č. 111 - návrh nabytí id. 6/12 pozemků v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla – část úseku 2 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021    , formát PDF, 765 kB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1507/2 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2371/17, p.č. 2371/18 a p.č. 2371/25, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2766/9 a p.č. 2766/13, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4058 a p.č. 4243, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 742, p.č. 744, p.č. 748/6, p.č. 748/7 a p.č. 748/8, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8352/3 a p.č. 8352/10 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1728/4 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 224/8 v k.ú. Kníničky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3251/146 a p.č. 3251/205, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 377/27 a p.č. 377/54 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3943 a p.č. 4018 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 547/2 a p.č. 547/3 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 15/36 na pozemku p.č. 2945/27 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/12, bod 116 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
78. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě garáže postavené na části pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Veveří , formát PDF, 4 MB
79. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
80. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 502 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
81. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1796 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
82. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 213, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 185 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 41, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 736 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2771, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 7016/31 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
85. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
86. Návrh směny pozemků města v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice za pozemky pod plánovanou stavbou Exit D1 v k. ú. Tuřany, vč. budoucího prodeje nabytých pozemků v k. ú. Tuřany , formát PDF, 27 MB
87. Návrh směny celých pozemků p. č. 1227/10 a p. č. 1229/5 a části pozemků p. č. 1229/2 a p. č. 1230/4, vše v k. ú. Obřany  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh směny  částí pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 624 za část pozemku p. č. 2147/25 a část pozemku p. č. 636, to vše   k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 3 MB
89. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemků p. č. 390/4, 390/8, 390/12, 390/16, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, vše v k. ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
90. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Židenice, id. ½ pozemku p. č. 2684, jehož součástí je bytový dům Konečného 2/Mošnova 11, č. pop. 2284, v k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
91. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 47/5, 48/2 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 377 kB
92. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5040/5, 5040/1, 5040/3, 5040/7 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 375 kB
93. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 13 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 236 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 136 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 149 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2021, formát PDF, 82 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - duben 2021, formát PDF, 147 kB
94. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB  , formát PDF, 144 kB
95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 138 kB
96. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií ze dne 26.09.2018 a souhlas s postoupením smlouvy, CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 906 kB
97. Návrh slev z nájemného, resp. vzdání se práva na část nájemného, za nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 241 kB
98. Návrh dodatku č.1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a dohoda o zařízení záležitostí ŘSD -„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP “, formát PDF, 291 kB
99. Návrh dodatku č. 2 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní"
100. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. , formát PDF, 595 kB
 

Aktualizace: 20. 4. 2021 07:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 31.10.2019 13:07
  • Datum poslední aktualizace: 31.10.2019 13:07
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design