Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/08

Datum:3. září 2019
Místo:v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku MMB a nově jmenovaných vedoucích odborů MMB - informace
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB
7. Návrh zástupce statutárního města Brna ve správní radě společnosti Automotodrom Brno, a. s.
8. Návrh nové zřizovací listiny - Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace
9. Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň za rok 2018
10. Návrh akcionářské smlouvy mezi Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem, pro případ nabytí akcií společnosti Technologický Park Brno, a.s. ze strany Jihomoravského kraje
11. Partnerství města Brna a města Lvov - spolupráce s Českým centrem ve Lvově, návrh smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
12. Sdružení energetických manažerů měst a obcí - návrh na přistoupení statutárního města Brna do spolku, návrh rozpočtového opatření
13. Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2018 a jmenování zástupců statutárního města Brna ve svazku obcí
14. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2019
15. Návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2020, stanovení základních proporcí návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2020
16. Návrh rozpočtových opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce, jejímž poplatníkem je město Brno
17. Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2019 - rozpočtové opatření
18. Festival Janáček Brno - návrh na úpravu rozpočtu
19. Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru zdraví MMB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku
21. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB do rozpočtu Odboru městské informatiky MMB
22. Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru dopravy a poskytnutí dotace DSO Časnýř
23. Veřejná soutěž na téma Brno 2028 (Evropské hlavní město kultury) - návrh rozpočtového opatření
24. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti se zajištěním akce Life! a Den náborů 2019
25. Realizace bezbariérových úprav, návrh rozpočtového opatření
26. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se bytu - Orlí 7, Brno
27. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Židenice, návrh rozpočtového opatření
28. Návrh na poskytnutí investičního transferu Waldorfské základní škole a mateřské škole Brno, Plovdivská 8, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření
29. Návrh na změnu účelu použití části investičního transferu MČ Brno-Bohunice u akce "Zřízení parkovacích stání na veřejných plochách v MČ Brno-Bohunice".
30. Návrh na změnu účelu využití schválených investičních transferů příspěvkových organizací v oblasti kultury zřízených městem Brnem - návrh rozpočtového opatření
31. Změny v poskytnutých individuálních investičních dotacích rozpočtu města Brna společnosti DPMB, a.s.
32. 1. návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření
33. 2. návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření
34. Návrh na poskytnutí investiční dotace v rámci dotačního programu "Podpora tvorby zelených střech", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření
35. Žádost o poskytnutí investiční dotace na vybudování nového veřejného osvětlení dle požadavků městských částí ve městě Brně
36. Návrh na poskytnutí investičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2019
37. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace společnosti STAREZ - SPORT, a.s. na výstavbu 2 nových obslužných budov a úpravu okolních ploch v rekreačním středisku Riviéra
38. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna na realizaci pamětní desky věnované Janu Rajlichovi st. - návrh smlouvy; návrh rozpočtového opatření
39. Poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na vybudování nového veřejného osvětlení cyklostezky Mírova - Charbulova; návrh rozpočtového opatření
40. Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu konání Brněnských Vánoc 2019
41. Poskytnutí neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci na akci Silvestr na náměstí Svobody - návrh rozpočtového opatření
42. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Městskému sportovnímu klubu Brno, z.s. na zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže na základních školách v projektu "Sportovci do škol" ve školním roce 2019/2020 - návrh rozpočtového opatření
43. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje na zabezpečení projektu fotbalové akademie ve školním roce 2019/2020 - návrh rozpočtového opatření
44. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BRNĚNSKÉ CENTRUM SPORTOVNÍCH NADĚJÍ, z.s. na podporu brněnských sportovních nadějí města Brna v sezóně 2019/2020
45. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu kolektivních sportovních odvětví pro rok 2019 - návrh rozpočtového opatření
46. Návrh na poskytnutí individuální dotace na sociální službu poskytovanou společností Agapo, o.p.s., návrh rozpočtového opatření
47. Návrh na poskytnutí individuální dotace Armádě spásy v České republice, z.s. na projekt "Prevence bezdomovectví"
48. Návrh na poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Brno na projekt "Textilní banka Baltazar", návrh rozpočtového opatření
49. Návrh na poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Brno na investiční projekt "Rekonstrukce a nástavba objektu - Žabovřeská 6, Brno-Chráněné bydlení sv. Michaela", návrh rozpočtového opatření
50. Návrh na poskytnutí individuální dotace Bílému kruhu bezpečí, z.s. na projekt "Poradna Bílého kruhu bezpečí pro oběti trestné činnosti"
51. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce, o.p.s. na projekt "Terapeutické centrum na Bratislavské", návrh rozpočtového opatření
52. Návrh na zvýšení neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření
53. Návrh na změnu neinvestičních příspěvků u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury Magistrátu města Brna v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
54. Žádost Brněnského studentského sboru VOX IUVENALIS, zapsaného spolku, o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna
55. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna na realizaci projektu CZECH PRESS PHOTO 2020 - návrh rozpočtového opatření
56. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, uzavřené s Povodím Moravy, s. p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11, Brno; návrh rozpočtového opatření
57. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce peněz mezi statutárním městem Brnem a společností KORDIS JMK, a.s.
58. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 1518174674 o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřené s JIC, zájmovým sdružením právnických osob
59. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Masarykově univerzitě na projekt "Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2019-2022 a program MUNISS+"
60. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace spolku Prototyp production z. s. na projekt "Prototyp Brno 2019"
61. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, na projekt "Kreativní vouchery Brno".
62. Ukončení realizace projektů participativního rozpočtu v rámci lokality bývalého vojenského areálu mezi ul. Lerchova a Údolní
63. Rozvojová lokalita Červený kopec - zpracování investičního/projektového záměru dopravního napojení Vinohrady - Kejbaly a dispozice s nemovitým majetkem statutárního města Brna v rozvojové lokalitě
64. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - září 2019 - návrh rozpočtových opatření
65. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - září 2019 - návrh rozpočtového opatření
66. Projekt "Stavební úpravy objektu Budínská 2" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
67. Projekt "Zateplení objektu Okružní 29" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
68. Projekt "Zateplení objektu Podpěrova 4" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
69. Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
70. Projekt "Pasivní objekt MŠ Štolcova 51" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
71. Projekt "Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
72. Projekt "Knihovna pro bezbariérové Brno" - posouzení projektu
73. Projekt "Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení"- posouzení projektu
74. Projekt "VALUES" - posouzení projektu, návrh konsorciální smlouvy
75. Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa" - rámcová smlouva o financování projektu
76. Projekt "Provoz Centra pro cizince JMK" - návrh smlouvy o partnerství
77. Projekt "SHOW" - účast na projektu
78. Návrh Dodatku č. 21 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci
79. Návrh protokolu č. 25 o vynětí majetku statutárního města Brna ze správy Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace
80. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací pro stavbu "Ulice Kaštanová - úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)"
81. Přehled bytů poskytnutých v celoměstském zájmu za 1. pololetí 2019
82. Dodatky k dohodám o vypořádání nákladů na vybudování bytových jednotek v bytovém domě Provazníkova 10 a Provazníkova 14
83. Návrh na vyjmutí bytového domu Černopolní 8 včetně pozemků
84. Záměr prodeje vymezených bytových jednotek v domě Veveří 110, 112, 114, Brno
85. Záměr prodeje volné vymezené jednotky č. 47/27 v bytovém domě Gallašova 4
86. Záměr prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 934, p.č. 935, k.ú. Veveří, vlastníkům bytové jednotky č. 47/8 v domě Čápkova 44
87. Návrh na zrušení části usnesení ZMB ve věci odnětí svěřeného majetku MČ Brno-sever u bytového domu Hálkova 624/4 v Brně
88. Návrh prodeje pozemku p.č. 5452, k.ú. Bystrc
89. Návrh prodeje pozemku p. č. 63 k. ú. Bosonohy
90. Návrh prodeje pozemku p. č. 901 k. ú. Maloměřice
91. Návrh prodeje pozemku p.č. 994/2 v k.ú. Tuřany
92. Návrh prodeje pozemku p.č. 1736 v k.ú. Černovice.
93. Návrh prodeje pozemku p.č. 267/2 v k.ú. Bystrc
94. Návrh prodeje pozemku p. č. 1899/3 v k. ú. Líšeň
95. Návrh prodeje pozemku p.č. 1638/2 v k.ú. Černovice, zřízení služebnosti.
96. Návrh prodeje pozemku p.č. 2065/55 a části pozemku p.č. 2065/78, vše v k.ú. Tuřany.
97. Návrh prodeje pozemků p.č. 378 a p.č. 377 v k.ú. Horní Heršpice
98. Návrh prodeje částí pozemků zastavěných novostavbami bytových domů v k.ú. Žebětín
99. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 8441/1, 8447, 8451 a pozemku p.č. 8450, vše k. ú. Židenice
100. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 8580, 8581, 8583 a 8589/1, vše k. ú. Židenice
101. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1410/6, 1412, 1416 a 1417, vše k. ú. Pisárky
102. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2373/27 v k.ú. Královo Pole
103. Návrh prodeje části pozemku p. č. 594/1 a p. č. 615/1 k. ú. Kohoutovice
104. Návrh prodeje části pozemku p.č. 892/1 v k.ú. Bystrc
105. Návrh prodeje části pozemku p. č. 785/27 a části pozemku p. č. 785/66 k. ú. Medlánky
106. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2702 a částí pozemku p.č. 2703 v k.ú. Kohoutovice při ul. Bellova
107. Návrh na zrušení části usnesení Z8/02. ZMB, bod č. 83 ve věci prodeje pozemků v k.ú. Žabovřesky a zřízení služebností a návrh na zřízení služebnosti
108. Záměr nabytí pozemku p.č. 97/2 a části pozemku p.č. 94, oba v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví statutárního města Brna
109. Záměr nabytí pozemků v k.ú. Lesná z vlastnictví PSJ, a.s. do vlastnictví statutárního města Brna, návrh na podání žádosti o prodej pozemků mimo dražbu formou přímého prodeje do vlastnictví statutárního města Brna
110. Návrh nabytí pozemku p.č. 2342/6 v k.ú. Bohunice pro stavbu "Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa"
111. Návrh nabytí pozemků p.č. 1749/1, p.č. 1749/2, p.č. 1749/555, p.č. 1749/556 a p.č. 1749/557 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu "Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa"
112. Návrh nabytí pozemků p.č. 1749/59, p.č. 1749/62, p.č. 1749/69, p.č. 1749/558 a p.č. 1749/559 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu "Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa"
113. Návrh nabytí pozemků p.č. 1749/79, p.č. 1749/85 a p.č. 1749/552 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu "Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa"
114. Návrh nabytí pozemků p.č. 1749/81, p.č. 1749/87 a p.č. 1903/37 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu "Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa"
115. Návrh nabytí pozemků p.č. 1749/70, p.č. 1749/71, p.č. 1749/72, p.č. 1749/73, p.č. 1749/560, p.č. 1749/561, p.č. 1749/562, p.č. 1749/563, p.č. 1749/564, p.č. 1749/565 a p.č. 1749/567 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu "Terminál IDS Starý Lískovec"
116. Návrh nabytí pozemku p. č. 1697/8 v k. ú. Bystrc
117. Návrh nabytí pozemku p. č. 9353/46 v k. ú. Líšeň
118. Návrh na nabytí pozemku p.č. 424/16 v k.ú. Trnitá z vlastnictví Českých drah, a.s. do vlastnictví statutárního města Brna
119. Návrh nabytí pozemku p.č. 121 v k.ú. Holásky pro stavbu "Rekonstrukce ulice Požární/V Rejích"
120. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Černovice
121. Návrh nabytí pozemku p. č. 2431/47 v k. ú. Bosonohy
122. Návrh na nabytí pozemků v k.ú. Maloměřice z vlastnictví Českých drah, a.s. do vlastnictví statutárního města Brna
123. Návrh nabytí pozemků p.č. 2554/3, 2554/5, oba v k.ú. Bosonohy do vlastnictví statutárního města Brna
124. Návrh nabytí pozemku p.č. 4389 v k.ú. Líšeň
125. Návrh nabytí pozemku p.č. 122 v k.ú. Holásky pro stavbu "Rekonstrukce ulice Požární/V Rejích"
126. Návrh nabytí id. 1/2 pozemků p. č. 1047/9 a p. č. 3161/12, oba v k. ú. Řečkovice
127. Návrh nabytí pozemku p.č. 1639/12 v k.ú. Komín
128. Návrh nabytí pozemku p.č. 3880/23 v k.ú. Řečkovice
129. Návrh nabytí pozemků p.č. 8206/9 a 9403/6, oba v k.ú. Židenice
130. Návrh nabytí pozemku p.č. 2540/98 v k.ú. Líšeň
131. Návrh nabytí pozemku p. č. 5428/3 v k. ú. Židenice
132. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Nový Lískovec, návrh rozpočtového opatření
133. Návrh kupní ceny za nabytí pozemku p.č. 3125/408, v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR?SŽDC, s.o. do vlastnictví statutárního města Brna
134. Návrh změny přílohy č. 86 usnesení Z7/29 zasedání ZMB konaného dne 20.6.2017, bod č. 106; návrh kupní smlouvy o nabytí pozemku p.č.3432/1 v k.ú. Řečkovice pro stavbu "Rekonstrukce kmenové stoky C, Karásek - Loučky"
135. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Žabovřesky z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna usnesení
136. Návrh na bezúplatné nabytí pod komunikacemi spoluvlastnického podílu id. 1/3 pozemků p.č. 3849/7 a p.č. 3849/12 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
137. Návrh na bezúplatné nabytí pod komunikacemi spoluvlastnického podílu id. 1/3 pozemků p.č. 3849/8 a p.č. 3849/9 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
138. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1297/1 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
139. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1526/56, p.č. 1526/65, p.č. 1526/68, p.č. 1526/71 a p.č. 1526/115, vše v k.ú. Komín z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
140. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1829 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - návrh na změnu přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/05, bod č. 98
141. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2767/25 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
142. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3577/5 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - návrh na změnu přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/04, bod č. 87
143. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3859/6 a p.č. 3859/7 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
144. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4708/12 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
145. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4811/4, p.č. 4814/1 a p.č. 4814/3, vše v k.ú. Komín z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
146. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4812/13, p.č. 4812/18 a p.č. 4813/3, vše v k.ú. Komín z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
147. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 520/2 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
148. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 55/6 a p.č. 55/7 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
149. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 748/11 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
150. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 9403/18 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
151. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1327/134, v k.ú. Staré Brno z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
152. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2204/6 v k.ú. Starý Lískovec z vlastnictví ČR-ÚZSVM
153. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2204/8 v k.ú. Starý Lískovec z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
154. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2501/1 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
155. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2937/36, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
156. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 329/2 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR?ÚZSVM
157. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4217/5, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
158. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4407/52, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
159. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 813/1 v k.ú. Přízřenice z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
160. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 924/2 v k.ú. Jundrov z vlastnictví ČR?ÚZSVM
161. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 2937/35 a p.č. 2937/38, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
162. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 331, v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
163. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./ č.e., postavené na pozemku p.č. 848 v k.ú. Řečkovice
164. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 875/2 v k.ú. Štýřice
165. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 4690/1 v k.ú. Komín
166. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže č.e. 852, postavené na pozemku p.č. 3827 v k.ú. Královo Pole
167. Nabídka předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům ve výši id. 1/2 na pozemcích p.č. 377/23, 377/40, 377/50, 1191/31 a id. 4/7 na pozemku p.č. 377/24, vše v k.ú. Trnitá
168. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 1310 v k. ú. Pisárky formou souhlasného prohlášení
169. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 827/4 k. ú. Pisárky formou souhlasného prohlášení
170. Návrh směny části pozemku p. č. 2152/1 v k. ú. Komín
171. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec, pozemků p.č. 2069/1, 2622/4 v k.ú. Nový Lískovec
172. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5045/6 a p.č. 5045/1 v k.ú. Žabovřesky
173. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p.č. 6977/4 v k.ú. Židenice
174. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p.č. 7542/2 v k.ú. Židenice
175. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec, id. ? pozemků p.č. 1069/1, 1074/1, 1078/1 v k.ú. Nový Lískovec
176. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-sever, budovy Bieblova č.pop. 1755/č.or. 25, vč. pozemků p.č. 390/18 a p.č. 390/20 k.ú. Černá Pole
177. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemku p.č. 766 v k.ú. Štýřice
178. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Nový Lískovec pozemků v k.ú. Nový Lískovec v lokalitě MŠ Oblá
179. Návrh odnětí svěřeného majetku-podíl id ? pozemku p.č. 202/5 v k.ú. Stránecká Zhoř MČ Brno-Bohunice
180. Změna Územního plánu města Brna B3/18 - CM - MČ Brno-Bohunice, k. ú. Bohunice, ul. Studentská, ul. Netroufalky, Univerzitní kampus Masarykovy univerzity - Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy
181. Změna Územního plánu města Brna B1/13-0 - Návrh dalšího postupu pořizování
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/07 konaného dne 18. 6. 2019
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/07 konaného dne 18. 6. 2019
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace, k 30. červnu 2019
INFO 5. Informativní zpráva - přehled zahraničních pracovních cest za duben-červen 2019
INFO 6. Informativní zpráva za duben až červen 2019 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
INFO 7. Informativní zpráva - Monitoring dopadů projektu "Rapid Re-Housing" za 1. pololetí roku 2019
INFO 8. Informativní zpráva o činnosti Jihomoravské rozvojové společnosti, s. r. o., za 2. čtvrtletí roku 2019
Další body navržené k zařazení do programu:
182. Návrh dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. 6314173440 mezi statutárním městem Brnem a společností STAVOS Brno, a. s.
183. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 811, 812 a 841 v k. ú. Chrlice
184. Návrh na změnu části usnesení Z7/41. zasedání ZMB konaného dne 4. 9. 2018, bod 254 - nabytí pozemku p. č. 1681/178 v k. ú. Starý Lískovec
185. "Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13" - návrh rozpočtového opatření
186. Návrh smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury "Soubor staveb "U Sýpky", ulice Kytnerova 1, Brno Medlánky"
187. Návrh na změnu zástupců statutárního města Brna v orgánech společnosti Technologický Park Brno, a. s.

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/26

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 8 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku a nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 936 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 415 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Ulice Veslařská –parkoviště u MŠ“ v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
9. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace., formát PDF, 2 MB
10. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, formát PDF, 10 MB
11. Návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
12. Návrh pověření vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno  , formát PDF, 103 kB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uloženým odvodem z fondu investic Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 169 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 183 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací vybraných agend Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 188 kB
16. Investiční akce Rekonstrukce IC Zámečnická - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 288 kB
17. Návrh na poskytnutí investičního transferu Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 148 kB
18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021  , formát PDF, 623 kB
19. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 174 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 155 kB
22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 227 kB
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2021, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání významné sportovní akce - mezinárodní pohárové soutěže EuroCup 2021, formát PDF, 192 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 824 kB
27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 - zařazené v projektech JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" a "Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež"– návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 499 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 674 kB
29. Návrh na  poskytnutí dotací  organizacím národnostních menšin a  organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 367 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 384 kB
31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 375 kB
32. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 322 kB
33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I , formát PDF, 135 kB
34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s., formát PDF, 878 kB
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2021 pro společnost JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. , formát PDF, 5 MB
36. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 20 MB
37. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání – Mendlovo nám. 11, Brno, formát PDF, 509 kB
38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
39. Janáčkovo kulturní centrum – souhlas s podáním žádosti o dotaci, formát PDF, 298 kB
40. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 744 kB
41. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 512 kB
42. Projekt "MŠ Holásky" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 312 kB
43. Projekt "Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 328 kB
44. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – posouzení projektu, formát PDF, 583 kB
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8.9.2020, bod č. 109, č. 108, č. 110, návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8.12.2020, bod č. 91, Záměr prodeje volných bytových jednotek, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemku p.č. 59/11 v k.ú. Horní Heršpice Správě železnic, státní organizaci, formát PDF, 1 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 2 MB
48. Návrh prodeje  pozemku p.č. 7065/2 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
49. Návrh prodeje  pozemku p.č. 347 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 2 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/22 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
51. Návrh prodeje  pozemku p.č. 388/3, částí  pozemků p.č. 388/1, 388/2, 388/14  v k.ú. Staré Brno.    , formát PDF, 5 MB
52. Návrh prodeje pozemků p.č. 313 a p.č. 325 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemků p.č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p.č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k.ú. Zábrovice, formát PDF, 14 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2092/4, 2092/5  v k.ú.Černovice. , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2571, k.ú. Bohunice , formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky, formát PDF, 4 MB
57. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh rozpočtového opatření a návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady, formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 354/32 v k. ú. Dvorska  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 184 kB
60. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/21. bod č. 111 - návrh nabytí id. 6/12 pozemků v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla – část úseku 2 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021    , formát PDF, 765 kB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1507/2 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2371/17, p.č. 2371/18 a p.č. 2371/25, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2766/9 a p.č. 2766/13, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4058 a p.č. 4243, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 742, p.č. 744, p.č. 748/6, p.č. 748/7 a p.č. 748/8, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8352/3 a p.č. 8352/10 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1728/4 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 224/8 v k.ú. Kníničky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3251/146 a p.č. 3251/205, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 377/27 a p.č. 377/54 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3943 a p.č. 4018 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 547/2 a p.č. 547/3 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 15/36 na pozemku p.č. 2945/27 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/12, bod 116 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
78. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě garáže postavené na části pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Veveří , formát PDF, 4 MB
79. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
80. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 502 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
81. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1796 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
82. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 213, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 185 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 41, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 736 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2771, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 7016/31 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
85. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
86. Návrh směny pozemků města v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice za pozemky pod plánovanou stavbou Exit D1 v k. ú. Tuřany, vč. budoucího prodeje nabytých pozemků v k. ú. Tuřany , formát PDF, 27 MB
87. Návrh směny celých pozemků p. č. 1227/10 a p. č. 1229/5 a části pozemků p. č. 1229/2 a p. č. 1230/4, vše v k. ú. Obřany  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh směny  částí pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 624 za část pozemku p. č. 2147/25 a část pozemku p. č. 636, to vše   k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 3 MB
89. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemků p. č. 390/4, 390/8, 390/12, 390/16, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, vše v k. ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
90. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Židenice, id. ½ pozemku p. č. 2684, jehož součástí je bytový dům Konečného 2/Mošnova 11, č. pop. 2284, v k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
91. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 47/5, 48/2 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 377 kB
92. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5040/5, 5040/1, 5040/3, 5040/7 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 375 kB
93. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 13 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 236 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 136 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 149 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2021, formát PDF, 82 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - duben 2021, formát PDF, 147 kB
94. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB  , formát PDF, 144 kB
95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 138 kB
96. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií ze dne 26.09.2018 a souhlas s postoupením smlouvy, CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 906 kB
97. Návrh slev z nájemného, resp. vzdání se práva na část nájemného, za nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 241 kB
98. Návrh dodatku č.1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a dohoda o zařízení záležitostí ŘSD -„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP “, formát PDF, 291 kB
99. Návrh dodatku č. 2 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní"
100. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. , formát PDF, 595 kB
 

Aktualizace: 20. 4. 2021 07:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.09.2019 11:09
  • Datum poslední aktualizace: 17.09.2019 11:09
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design