Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/08

Datum:3. září 2019
Místo:v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku MMB a nově jmenovaných vedoucích odborů MMB - informace
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB
7. Návrh zástupce statutárního města Brna ve správní radě společnosti Automotodrom Brno, a. s.
8. Návrh nové zřizovací listiny - Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace
9. Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň za rok 2018
10. Návrh akcionářské smlouvy mezi Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem, pro případ nabytí akcií společnosti Technologický Park Brno, a.s. ze strany Jihomoravského kraje
11. Partnerství města Brna a města Lvov - spolupráce s Českým centrem ve Lvově, návrh smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
12. Sdružení energetických manažerů měst a obcí - návrh na přistoupení statutárního města Brna do spolku, návrh rozpočtového opatření
13. Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2018 a jmenování zástupců statutárního města Brna ve svazku obcí
14. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2019
15. Návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2020, stanovení základních proporcí návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2020
16. Návrh rozpočtových opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce, jejímž poplatníkem je město Brno
17. Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2019 - rozpočtové opatření
18. Festival Janáček Brno - návrh na úpravu rozpočtu
19. Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru zdraví MMB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku
21. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB do rozpočtu Odboru městské informatiky MMB
22. Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru dopravy a poskytnutí dotace DSO Časnýř
23. Veřejná soutěž na téma Brno 2028 (Evropské hlavní město kultury) - návrh rozpočtového opatření
24. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti se zajištěním akce Life! a Den náborů 2019
25. Realizace bezbariérových úprav, návrh rozpočtového opatření
26. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se bytu - Orlí 7, Brno
27. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Židenice, návrh rozpočtového opatření
28. Návrh na poskytnutí investičního transferu Waldorfské základní škole a mateřské škole Brno, Plovdivská 8, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření
29. Návrh na změnu účelu použití části investičního transferu MČ Brno-Bohunice u akce "Zřízení parkovacích stání na veřejných plochách v MČ Brno-Bohunice".
30. Návrh na změnu účelu využití schválených investičních transferů příspěvkových organizací v oblasti kultury zřízených městem Brnem - návrh rozpočtového opatření
31. Změny v poskytnutých individuálních investičních dotacích rozpočtu města Brna společnosti DPMB, a.s.
32. 1. návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření
33. 2. návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření
34. Návrh na poskytnutí investiční dotace v rámci dotačního programu "Podpora tvorby zelených střech", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření
35. Žádost o poskytnutí investiční dotace na vybudování nového veřejného osvětlení dle požadavků městských částí ve městě Brně
36. Návrh na poskytnutí investičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2019
37. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace společnosti STAREZ - SPORT, a.s. na výstavbu 2 nových obslužných budov a úpravu okolních ploch v rekreačním středisku Riviéra
38. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna na realizaci pamětní desky věnované Janu Rajlichovi st. - návrh smlouvy; návrh rozpočtového opatření
39. Poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na vybudování nového veřejného osvětlení cyklostezky Mírova - Charbulova; návrh rozpočtového opatření
40. Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu konání Brněnských Vánoc 2019
41. Poskytnutí neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci na akci Silvestr na náměstí Svobody - návrh rozpočtového opatření
42. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Městskému sportovnímu klubu Brno, z.s. na zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže na základních školách v projektu "Sportovci do škol" ve školním roce 2019/2020 - návrh rozpočtového opatření
43. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje na zabezpečení projektu fotbalové akademie ve školním roce 2019/2020 - návrh rozpočtového opatření
44. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BRNĚNSKÉ CENTRUM SPORTOVNÍCH NADĚJÍ, z.s. na podporu brněnských sportovních nadějí města Brna v sezóně 2019/2020
45. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu kolektivních sportovních odvětví pro rok 2019 - návrh rozpočtového opatření
46. Návrh na poskytnutí individuální dotace na sociální službu poskytovanou společností Agapo, o.p.s., návrh rozpočtového opatření
47. Návrh na poskytnutí individuální dotace Armádě spásy v České republice, z.s. na projekt "Prevence bezdomovectví"
48. Návrh na poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Brno na projekt "Textilní banka Baltazar", návrh rozpočtového opatření
49. Návrh na poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Brno na investiční projekt "Rekonstrukce a nástavba objektu - Žabovřeská 6, Brno-Chráněné bydlení sv. Michaela", návrh rozpočtového opatření
50. Návrh na poskytnutí individuální dotace Bílému kruhu bezpečí, z.s. na projekt "Poradna Bílého kruhu bezpečí pro oběti trestné činnosti"
51. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce, o.p.s. na projekt "Terapeutické centrum na Bratislavské", návrh rozpočtového opatření
52. Návrh na zvýšení neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření
53. Návrh na změnu neinvestičních příspěvků u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury Magistrátu města Brna v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
54. Žádost Brněnského studentského sboru VOX IUVENALIS, zapsaného spolku, o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna
55. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna na realizaci projektu CZECH PRESS PHOTO 2020 - návrh rozpočtového opatření
56. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, uzavřené s Povodím Moravy, s. p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11, Brno; návrh rozpočtového opatření
57. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce peněz mezi statutárním městem Brnem a společností KORDIS JMK, a.s.
58. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 1518174674 o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřené s JIC, zájmovým sdružením právnických osob
59. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Masarykově univerzitě na projekt "Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2019-2022 a program MUNISS+"
60. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace spolku Prototyp production z. s. na projekt "Prototyp Brno 2019"
61. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, na projekt "Kreativní vouchery Brno".
62. Ukončení realizace projektů participativního rozpočtu v rámci lokality bývalého vojenského areálu mezi ul. Lerchova a Údolní
63. Rozvojová lokalita Červený kopec - zpracování investičního/projektového záměru dopravního napojení Vinohrady - Kejbaly a dispozice s nemovitým majetkem statutárního města Brna v rozvojové lokalitě
64. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - září 2019 - návrh rozpočtových opatření
65. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - září 2019 - návrh rozpočtového opatření
66. Projekt "Stavební úpravy objektu Budínská 2" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
67. Projekt "Zateplení objektu Okružní 29" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
68. Projekt "Zateplení objektu Podpěrova 4" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
69. Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
70. Projekt "Pasivní objekt MŠ Štolcova 51" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
71. Projekt "Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
72. Projekt "Knihovna pro bezbariérové Brno" - posouzení projektu
73. Projekt "Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení"- posouzení projektu
74. Projekt "VALUES" - posouzení projektu, návrh konsorciální smlouvy
75. Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa" - rámcová smlouva o financování projektu
76. Projekt "Provoz Centra pro cizince JMK" - návrh smlouvy o partnerství
77. Projekt "SHOW" - účast na projektu
78. Návrh Dodatku č. 21 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci
79. Návrh protokolu č. 25 o vynětí majetku statutárního města Brna ze správy Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace
80. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací pro stavbu "Ulice Kaštanová - úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)"
81. Přehled bytů poskytnutých v celoměstském zájmu za 1. pololetí 2019
82. Dodatky k dohodám o vypořádání nákladů na vybudování bytových jednotek v bytovém domě Provazníkova 10 a Provazníkova 14
83. Návrh na vyjmutí bytového domu Černopolní 8 včetně pozemků
84. Záměr prodeje vymezených bytových jednotek v domě Veveří 110, 112, 114, Brno
85. Záměr prodeje volné vymezené jednotky č. 47/27 v bytovém domě Gallašova 4
86. Záměr prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 934, p.č. 935, k.ú. Veveří, vlastníkům bytové jednotky č. 47/8 v domě Čápkova 44
87. Návrh na zrušení části usnesení ZMB ve věci odnětí svěřeného majetku MČ Brno-sever u bytového domu Hálkova 624/4 v Brně
88. Návrh prodeje pozemku p.č. 5452, k.ú. Bystrc
89. Návrh prodeje pozemku p. č. 63 k. ú. Bosonohy
90. Návrh prodeje pozemku p. č. 901 k. ú. Maloměřice
91. Návrh prodeje pozemku p.č. 994/2 v k.ú. Tuřany
92. Návrh prodeje pozemku p.č. 1736 v k.ú. Černovice.
93. Návrh prodeje pozemku p.č. 267/2 v k.ú. Bystrc
94. Návrh prodeje pozemku p. č. 1899/3 v k. ú. Líšeň
95. Návrh prodeje pozemku p.č. 1638/2 v k.ú. Černovice, zřízení služebnosti.
96. Návrh prodeje pozemku p.č. 2065/55 a části pozemku p.č. 2065/78, vše v k.ú. Tuřany.
97. Návrh prodeje pozemků p.č. 378 a p.č. 377 v k.ú. Horní Heršpice
98. Návrh prodeje částí pozemků zastavěných novostavbami bytových domů v k.ú. Žebětín
99. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 8441/1, 8447, 8451 a pozemku p.č. 8450, vše k. ú. Židenice
100. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 8580, 8581, 8583 a 8589/1, vše k. ú. Židenice
101. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1410/6, 1412, 1416 a 1417, vše k. ú. Pisárky
102. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2373/27 v k.ú. Královo Pole
103. Návrh prodeje části pozemku p. č. 594/1 a p. č. 615/1 k. ú. Kohoutovice
104. Návrh prodeje části pozemku p.č. 892/1 v k.ú. Bystrc
105. Návrh prodeje části pozemku p. č. 785/27 a části pozemku p. č. 785/66 k. ú. Medlánky
106. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2702 a částí pozemku p.č. 2703 v k.ú. Kohoutovice při ul. Bellova
107. Návrh na zrušení části usnesení Z8/02. ZMB, bod č. 83 ve věci prodeje pozemků v k.ú. Žabovřesky a zřízení služebností a návrh na zřízení služebnosti
108. Záměr nabytí pozemku p.č. 97/2 a části pozemku p.č. 94, oba v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví statutárního města Brna
109. Záměr nabytí pozemků v k.ú. Lesná z vlastnictví PSJ, a.s. do vlastnictví statutárního města Brna, návrh na podání žádosti o prodej pozemků mimo dražbu formou přímého prodeje do vlastnictví statutárního města Brna
110. Návrh nabytí pozemku p.č. 2342/6 v k.ú. Bohunice pro stavbu "Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa"
111. Návrh nabytí pozemků p.č. 1749/1, p.č. 1749/2, p.č. 1749/555, p.č. 1749/556 a p.č. 1749/557 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu "Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa"
112. Návrh nabytí pozemků p.č. 1749/59, p.č. 1749/62, p.č. 1749/69, p.č. 1749/558 a p.č. 1749/559 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu "Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa"
113. Návrh nabytí pozemků p.č. 1749/79, p.č. 1749/85 a p.č. 1749/552 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu "Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa"
114. Návrh nabytí pozemků p.č. 1749/81, p.č. 1749/87 a p.č. 1903/37 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu "Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa"
115. Návrh nabytí pozemků p.č. 1749/70, p.č. 1749/71, p.č. 1749/72, p.č. 1749/73, p.č. 1749/560, p.č. 1749/561, p.č. 1749/562, p.č. 1749/563, p.č. 1749/564, p.č. 1749/565 a p.č. 1749/567 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu "Terminál IDS Starý Lískovec"
116. Návrh nabytí pozemku p. č. 1697/8 v k. ú. Bystrc
117. Návrh nabytí pozemku p. č. 9353/46 v k. ú. Líšeň
118. Návrh na nabytí pozemku p.č. 424/16 v k.ú. Trnitá z vlastnictví Českých drah, a.s. do vlastnictví statutárního města Brna
119. Návrh nabytí pozemku p.č. 121 v k.ú. Holásky pro stavbu "Rekonstrukce ulice Požární/V Rejích"
120. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Černovice
121. Návrh nabytí pozemku p. č. 2431/47 v k. ú. Bosonohy
122. Návrh na nabytí pozemků v k.ú. Maloměřice z vlastnictví Českých drah, a.s. do vlastnictví statutárního města Brna
123. Návrh nabytí pozemků p.č. 2554/3, 2554/5, oba v k.ú. Bosonohy do vlastnictví statutárního města Brna
124. Návrh nabytí pozemku p.č. 4389 v k.ú. Líšeň
125. Návrh nabytí pozemku p.č. 122 v k.ú. Holásky pro stavbu "Rekonstrukce ulice Požární/V Rejích"
126. Návrh nabytí id. 1/2 pozemků p. č. 1047/9 a p. č. 3161/12, oba v k. ú. Řečkovice
127. Návrh nabytí pozemku p.č. 1639/12 v k.ú. Komín
128. Návrh nabytí pozemku p.č. 3880/23 v k.ú. Řečkovice
129. Návrh nabytí pozemků p.č. 8206/9 a 9403/6, oba v k.ú. Židenice
130. Návrh nabytí pozemku p.č. 2540/98 v k.ú. Líšeň
131. Návrh nabytí pozemku p. č. 5428/3 v k. ú. Židenice
132. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Nový Lískovec, návrh rozpočtového opatření
133. Návrh kupní ceny za nabytí pozemku p.č. 3125/408, v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR?SŽDC, s.o. do vlastnictví statutárního města Brna
134. Návrh změny přílohy č. 86 usnesení Z7/29 zasedání ZMB konaného dne 20.6.2017, bod č. 106; návrh kupní smlouvy o nabytí pozemku p.č.3432/1 v k.ú. Řečkovice pro stavbu "Rekonstrukce kmenové stoky C, Karásek - Loučky"
135. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Žabovřesky z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna usnesení
136. Návrh na bezúplatné nabytí pod komunikacemi spoluvlastnického podílu id. 1/3 pozemků p.č. 3849/7 a p.č. 3849/12 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
137. Návrh na bezúplatné nabytí pod komunikacemi spoluvlastnického podílu id. 1/3 pozemků p.č. 3849/8 a p.č. 3849/9 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
138. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1297/1 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
139. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1526/56, p.č. 1526/65, p.č. 1526/68, p.č. 1526/71 a p.č. 1526/115, vše v k.ú. Komín z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
140. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1829 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - návrh na změnu přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/05, bod č. 98
141. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2767/25 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
142. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3577/5 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - návrh na změnu přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/04, bod č. 87
143. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3859/6 a p.č. 3859/7 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
144. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4708/12 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
145. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4811/4, p.č. 4814/1 a p.č. 4814/3, vše v k.ú. Komín z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
146. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4812/13, p.č. 4812/18 a p.č. 4813/3, vše v k.ú. Komín z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
147. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 520/2 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
148. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 55/6 a p.č. 55/7 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
149. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 748/11 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
150. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 9403/18 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
151. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1327/134, v k.ú. Staré Brno z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
152. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2204/6 v k.ú. Starý Lískovec z vlastnictví ČR-ÚZSVM
153. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2204/8 v k.ú. Starý Lískovec z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
154. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2501/1 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
155. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2937/36, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
156. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 329/2 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR?ÚZSVM
157. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4217/5, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
158. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4407/52, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
159. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 813/1 v k.ú. Přízřenice z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
160. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 924/2 v k.ú. Jundrov z vlastnictví ČR?ÚZSVM
161. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 2937/35 a p.č. 2937/38, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
162. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 331, v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR?ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
163. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./ č.e., postavené na pozemku p.č. 848 v k.ú. Řečkovice
164. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 875/2 v k.ú. Štýřice
165. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 4690/1 v k.ú. Komín
166. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže č.e. 852, postavené na pozemku p.č. 3827 v k.ú. Královo Pole
167. Nabídka předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům ve výši id. 1/2 na pozemcích p.č. 377/23, 377/40, 377/50, 1191/31 a id. 4/7 na pozemku p.č. 377/24, vše v k.ú. Trnitá
168. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 1310 v k. ú. Pisárky formou souhlasného prohlášení
169. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 827/4 k. ú. Pisárky formou souhlasného prohlášení
170. Návrh směny části pozemku p. č. 2152/1 v k. ú. Komín
171. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec, pozemků p.č. 2069/1, 2622/4 v k.ú. Nový Lískovec
172. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5045/6 a p.č. 5045/1 v k.ú. Žabovřesky
173. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p.č. 6977/4 v k.ú. Židenice
174. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p.č. 7542/2 v k.ú. Židenice
175. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec, id. ? pozemků p.č. 1069/1, 1074/1, 1078/1 v k.ú. Nový Lískovec
176. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-sever, budovy Bieblova č.pop. 1755/č.or. 25, vč. pozemků p.č. 390/18 a p.č. 390/20 k.ú. Černá Pole
177. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemku p.č. 766 v k.ú. Štýřice
178. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Nový Lískovec pozemků v k.ú. Nový Lískovec v lokalitě MŠ Oblá
179. Návrh odnětí svěřeného majetku-podíl id ? pozemku p.č. 202/5 v k.ú. Stránecká Zhoř MČ Brno-Bohunice
180. Změna Územního plánu města Brna B3/18 - CM - MČ Brno-Bohunice, k. ú. Bohunice, ul. Studentská, ul. Netroufalky, Univerzitní kampus Masarykovy univerzity - Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy
181. Změna Územního plánu města Brna B1/13-0 - Návrh dalšího postupu pořizování
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/07 konaného dne 18. 6. 2019
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/07 konaného dne 18. 6. 2019
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace, k 30. červnu 2019
INFO 5. Informativní zpráva - přehled zahraničních pracovních cest za duben-červen 2019
INFO 6. Informativní zpráva za duben až červen 2019 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
INFO 7. Informativní zpráva - Monitoring dopadů projektu "Rapid Re-Housing" za 1. pololetí roku 2019
INFO 8. Informativní zpráva o činnosti Jihomoravské rozvojové společnosti, s. r. o., za 2. čtvrtletí roku 2019
Další body navržené k zařazení do programu:
182. Návrh dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. 6314173440 mezi statutárním městem Brnem a společností STAVOS Brno, a. s.
183. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 811, 812 a 841 v k. ú. Chrlice
184. Návrh na změnu části usnesení Z7/41. zasedání ZMB konaného dne 4. 9. 2018, bod 254 - nabytí pozemku p. č. 1681/178 v k. ú. Starý Lískovec
185. "Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13" - návrh rozpočtového opatření
186. Návrh smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury "Soubor staveb "U Sýpky", ulice Kytnerova 1, Brno Medlánky"
187. Návrh na změnu zástupců statutárního města Brna v orgánech společnosti Technologický Park Brno, a. s.

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.09.2019 11:09
  • Datum poslední aktualizace: 17.09.2019 11:09
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design