Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/07

Datum:18. června 2019
Místo:v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
5. Návrh na pojmenování nových ulic a návrh na pojmenování prodloužení stávající ulice, vše na území města Brna
6. Návrh na změnu Deklarace koncernu statutárního města Brna
7. Návrh na změnu Vlastnické politiky Koncernu SMB a individuální Vlastnické politikySAKO Brno, a.s.
8. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2019
9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2020-2024
10. Návrh harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2020, návrh rozsahu a struktury střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2021-2025
11. Záměr prodeje akcií společnosti BRNO INN, a.s.
12. Návrh na zrušení Fondu mobility, návrh rozpočtového opatření
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací akcí MČ Brno - Jehnice "Rozšíření hřbitova v Jehnicích" a "Výstavba chodníku podél komunikace III/37918 ul. Blanenská v úseku Mokrá Hora - Jehnice"
14. Realizace investiční akce ORG 2694 "Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště - Lidická 14" - návrh rozpočtového opatření
15. Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB
16. Výuka hry na hudební nástroje na základních školách v sociálně vyloučených lokalitách - návrh rozpočtového opatření
17. Návrh na podporu mezinárodní aktivity Základní školy, Brno, Jasanová 2 v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
18. Zvýšení neinvestičního příspěvku Waldorfské základní škole a mateřské škole Brno, Plovdivská 8, p. o. na odpisy a zvýšení nařízeného odvodu do rozpočtu města - návrh rozpočtového opatření
19. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku na dofinancování skupinové výuky mimořádně nadaných žáků na Základní škole Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření
20. MČ Brno-střed - změna z investičního transferu na neinvestiční transfer na akci "Záchody na Kraví hoře" a z neinvestičního transferu na investiční transfer na akci "Altánek - tančírna v parku"
21. Změna účelu využití části schváleného investičního transferu Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření
22. Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace - návrh na změnu účelu využití investičních transferů, návrh rozpočtového opatření
23. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu Dotace na podporu prevence násilí v rodině - problematika domácího násilí na rok 2019, návrh rozpočtového opatření
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019, návrh rozpočtového opatření
25. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 Nadačnímu fondu NEUROSMART
26. Návrh na poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2019 - návrh rozpočtového opatření
27. Návrh na poskytnutí individuálních dotací na sociální služby poskytované NNO pro rok 2019, které jsou zařazeny do sítě služeb s nadregionální a celostátní působností MPSV - návrh rozpočtového opatření
28. Návrh na poskytnutí individuálních dotací na sociální služby poskytované NNO pro rok 2019, které jsou zařazeny v individuálním projektu JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" - návrh rozpočtového opatření
29. Návrh na poskytnutí individuálních dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
30. Návrh na poskytnutí investiční individuální dotace na zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2019
31. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2019/2020 - návrh rozpočtového opatření
32. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2019 - návrh rozpočtového opatření
33. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2019 - návrh rozpočtového opatření
34. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Brněnské diecézi Církve československé husitské na opravu nárožních hodin na rohu ulic Česká a Joštova, návrh smlouvy o poskytnutí dotace a návrh rozpočtového opatření
35. Návrh na poskytnutí investiční dotace společnosti Lesy města Brna, a.s. na výkupy lesních a ostatních pozemků, návrh rozpočtového opatření
36. Žádost o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně v roce 2019
37. Návrh rozpočtového opatření - zajištění finanční spoluúčasti statutárního města Brna v souvislosti s přijetím investiční dotace z Ministerstva vnitra ČR a z Jihomoravského kraje na pořízení dopravního automobilu pro JSDH MČ Brno-Královo Pole
38. Návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace na úhradu veřejného osvětlení pro společnost Technické sítě Brno, a.s. v rámci akce "Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábrdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice"
39. Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury
Doplněk k bodu č. 39
40. Projekt RIS JMK 2014-2020 "Brno Ph.D. Talent", Výzva 2019 - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob
41. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob, na projekt "Vedení lektorátu českého jazyka v Charkově"
42. Žádost divadla Feste, zapsaného spolku, o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna
43. Tematický akční plán pro oblast sociálního bydlení ve městě Brně 2019-2022
44. Souhlas se změnou projektu - Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, z.s.
45. Úprava rozpočtu na zajištění realizace projektu participativního rozpočtu "Obnova topolové aleje v Řečkovicích" - návrh rozpočtového opatření
46. Úprava rozpočtu v souvislosti se změnou realizátorů projektů participativního rozpočtu - návrh rozpočtového opatření
47. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - červen 2019 - návrh rozpočtových opatření
48. Projekt "Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben" - návrh zvýšení celkových rozpočtových nákladů projektu, návrh rozpočtového opatření
49. Projekt "Sanace skalního řícení v ulici Myslínova, městská část Brno-Královo Pole" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
50. Projekt "Sanace skalního řícení na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
51. Projekt "Řízení ITI BMO" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace
52. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Slatina" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace
53. Projekt "LOW-CARB" - návrh změnové partnerské smlouvy
54. Projekt "Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
55. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Slatina" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
56. Projekt "MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZZT"- posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
57. Projekt "Strategický rozvoj a zvýšení kvality řízení úřadů městských částí a zavedení nástrojů komunikace s občany v Brně" - posouzení projektu
58. Projekt "Rozvoj a zkvalitnění procesů řízení sociálních služeb v Brně" - posouzení projektu
59. Projekt "Kontaktní místo pro bydlení v Brně" - posouzení projektu
60. Projekt "Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení" - posouzení projektu
61. Projekt "Novostavba mateřské školy v Soběšicích"- posouzení projektu
Doplněk k bodu č. 61
62. Projekt "Skill centrum pro cizince v JMK" - účast na projektu
63. Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - aktualizace pravidel
64. Fond rozvoje bydlení města Brna - dodatečné zařazení žádosti do II. etapy 2019, rozpočtové opatření
65. Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o výjimku z pravidel spočívající ve změně zajištění zápůjčky
66. Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - I. termín r. 2019 - MČ Brno - Královo Pole - výjimka ze "Zásad", návrh rozpočtového opatření
67. Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, id. 7/10 nemovitostí - pozemek p. č. 1124, jehož součástí je stavba č. pop. 405, bytový dům Pekařská 16, vše v k. ú. Staré Brno
68. Návrh prodeje bytového domu Slepá 25 včetně pozemků
69. Záměr prodeje podílů na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/9 a č. 2544/11 v domě Vodova 74,76
70. Návrh prodeje pozemku p. č. 3652 k. ú. Řečkovice
71. Návrh prodeje pozemku p.č. 2825/4 a částí pozemků p.č. 2825/1, p.č. 2868 vše v k.ú. Bohunice
72. Návrh prodeje pozemku p. č. 1952/2 k. ú. Pisárky
73. Návrh prodeje pozemků p.č. 7515/1, 7515/2, 7515/3, 7516 v k.ú. Bystrc u obchodního střediska MAX
74. Návrh prodeje pozemků p.č. 3569/337, 3569/395 v k.ú. Šlapanice u Brna- nabídkové řízení
75. Návrh prodeje pozemků p.č. 272, 273 v k.ú. Pisárky - nabídkové řízení
76. Návrh prodeje pozemku p.č. 2453/3 a části pozemku p.č. 816/1, k.ú. Bohunice
77. Návrh prodeje pozemků p.č. 3359/1 a 3359/2, k.ú. Bystrc
78. Návrh prodeje části pozemku p.č. 203/3 v k.ú. Horní Heršpice ČR-SŽDC, s.o.
79. Návrh prodeje části pozemku p.č. 799 v k.ú. Holásky
80. Návrh prodeje pozemku p. č. 383/5, včetně stavby č.p. 600, Štefánikova 66a a pozemku p. č. 383/6, vše v k. ú. Ponava
81. Návrh prodeje pozemku p. č. 2780/2 v k. ú. Kuřim
82. Návrh prodeje části pozemku p. č. 969/1 v k. ú. Nový Lískovec
83. Návrh na změnu usnesení Z8/05. ZMB, bod 75, ve věci prodeje části pozemku p.č. 1605/1, k.ú. Bystrc
84. Záměr nabytí pozemků p.č. 1090/1, 1091/1, části pozemku p.č. 1093/1, vše v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR SŽDC, s.o. do vlastnictví statutárního města Brna, prohlášení k ekologickým závazkům
85. Návrh nabytí pozemků p.č. 765/1, p.č. 765/2, p.č. 765/4, p.č. 765/5, p.č. 766 a pozemku p.č. 765/7, odděleného z původního pozemku p.č. 765/3, v k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4".
86. Návrh nabytí pozemku p.č. 35/5 v k.ú. Soběšice
87. Návrh nabytí pozemku p.č. 2889/6 v k.ú. Nový Lískovec
88. Návrh nabytí pozemků p.č. 1526/120, 1535/45, 1609/52, 1609/53, vše v k.ú. Komín
89. Návrh nabytí pozemků p.č. 8356/3, 8357/8, 8361/4 a 8364/4, vše v k.ú. Židenice
90. Návrh nabytí pozemku p.č. 631/10 v k.ú. Maloměřice
91. Návrh nabytí pozemku p.č. 8390/72 v k.ú. Židenice
92. Návrh na změnu usnesení Z8/03 ZMB, bod 71, ve věci nabytí pozemku p.č. 552/4 v k.ú. Brněnské Ivanovice
93. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 983/1, p.č. 983/4, p.č. 1017/4 a p.č. 1017/8, vše v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
94. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 397/2, p.č. 397/3, p.č. 397/21 a p.č. 397/23, vše v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a návrh svěření MČ Brno-Královo Pole
95. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2202/21 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
96. Návrh na bezúplatné nabytí v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a návrh svěření MČ Brno-Královo Pole
97. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 396/1 a p.č. 396/3, oba v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a návrh svěření MČ Brno-Královo Pole
98. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3094/1, p.č. 3096, p.č. 3098/1, p.č. 3098/2, p.č. 3098/3, p.č. 3098/7, p.č. 3101 a p.č. 3112/2, vše v k.ú. Jundrov z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
99. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2127/5 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a návrh svěření MČ Brno-Žabovřesky
100. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2078 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR ÚZSVM
101. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 2188/3 a p.č. 2188/4, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR ÚZSVM
102. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 626/130, p.č. 862/7 a p.č. 873/1, vše v k.ú. Ivanovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
103. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1747/19 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR ÚZSVM
104. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 4206/4, p.č. 4206/6 a p.č. 4206/7, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM
105. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1327/57 a p.č. 1327/76, v k.ú. Staré Brno z vlastnictví ČR ÚZSVM
106. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1501/32, v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR ÚZSVM
107. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4687/16, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
108. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4767/258, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM
109. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 45/8, v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR ÚZSVM
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 5811/12 a p.č. 8208/4, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 5856/9, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 5856/18, p.č. 5856/20 a p.č. 3803/18, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 8207/81, p.č. 8207/89, p.č. 8207/90, p.č. 8207/128, p.č. 8207/140 a p.č. 8207/141, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 8207/159 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 8347/38 a p.č. 8347/61, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1636/1 v k.ú. Maloměřice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi, pozemek p.č. 8390/125 a spoluvlastnický podíl id. ? pozemku p.č. 8390/94, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Pisárky a movitého majetku z vlastnictví ČR-Ministerstva obrany s omezujícími podmínkami
119. Návrh bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Komín z majetku ČR - Státní pozemkový úřad
120. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 57, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku p.č. 5522 v k.ú. Královo Pole
121. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 520 v k.ú. Maloměřice
122. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 5503 v k.ú. Královo Pole
123. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3857/25 v k.ú. Královo Pole
124. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2046, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku p.č. 5288 v k.ú. Bystrc
125. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 204, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku p.č. 4822/19 v k.ú. Královo Pole
126. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1761 v k.ú. Černovice
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1416, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku p.č. 1700 v k.ú. Bystrc
128. Nabídka předkupního práva k spoluvlastnickému podílu ve výši id. ? na stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 4717 v k.ú. Komín
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 4119/57 v k.ú. Komín
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 875, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku p.č. 1949 v k.ú. Jundrov
131. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č 7988/29 v k. ú. Židenice
132. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1138 v k. ú. Soběšice
133. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 1904/54 a p. č. 1904/55 v k. ú. Maloměřice
134. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4630 v k. ú. Tuřany
135. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4631 v k. ú. Tuřany
136. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č.2186/46 v k. ú. Slatina
137. Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemku p. č. 6237/8 v k. ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení
138. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 1439/4, k.ú. Husovice formou souhlasného prohlášení
139. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 1310 v k.ú. Pisárky formou souhlasného prohlášení
140. Návrh na uzavření dohody o uznání vlastnictví
141. Návrh směny pozemků v Pisárky a v k.ú .Černá Pole
142. Návrh směny pozemků p.č. 687/2, 687/3, 689, 691 v k.ú. Štýřice za pozemky p.č. 3090/115, 3090/116, 3092 v k.ú. Líšeň
143. Návrh směny pozemků v k.ú. Komárov - AGROTEC a.s.
144. Návrh budoucí směny části pozemku p.č. 965/169 k.ú. Ivanovice za části pozemků p.č. 965/149, p.č. 965/151, p.č. 965/153, p.č. 965/156, p.č. 965/272, p.č. 965/273, p.č. 965/274, p.č. 965/275, p.č. 965/276, a pozemek p.č. 965/362 vše v k.ú. Ivanovice
145. Návrh směny části pozemku p. č. 875/11 za pozemek p. č. 875/13 a část pozemku p. č. 875/7 a návrh zřízení služebnosti k pozemku p. č. 875/13 a části pozemku p. č. 875/7, vše v k. ú. Horní Heršpice, pro stavbu "Protipovodňová opatření - etapa XXX)"
146. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p.č. 2612/2 v k.ú. Žabovřesky
147. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kníničky, pozemku p.č. 3471 v k.ú. Kníničky
148. Návrh dispozice s pozemkem p.č. 318 v k.ú. Kníničky
149. Odstranění duplicitního zápisu v katastru nemovitostí u pozemku p. č. 2030, jehož součástí je stavba č. p. 1657, v k. ú. Královo Pole
150. Návrh na schválení postupu narovnání právních vztahů k budově č. p. 747 a k pozemku p. č. 1429 v k. ú. Veveří
151. Návrh na uzavření soudního smíru a dohody o narovnání se splátkovým kalendářem
152. "Retenční nádrž na Medláneckém potoce - Úprava Medláneckého potoka III.etapa" - návrh rozpočtového opatření
153. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací pro stavbu "Ulice Kaštanová - úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)"
154. Návrh smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury "Nová Zbrojovka - Prodloužení ulice Markéty Kuncové"
155. Návrh změny přílohy č. 58 usnesení Z8/05 zasedání ZMB konaného dne 9. 4. 2019, bod č. 125 - ZM8/0470; Návrh smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury "Polyfunkční komplex MERIDIEM"
156. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí protipovodňového zařízení uzavřené dne 23. 5. 2017
157. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a spolufinancování stavby " Odhlučnění TT Cejl - Zábrdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice"
158. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci stavby "OC KASKÁDY"
159. Návrh Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě "Bytové domy Došlíkova - Juilana II"
160. Změny Územního plánu města Brna vyplývající ze ZÚR Jihomoravského kraje, změn Územního plánu města Brna celoměstského významu - 41. a 42. soubor a změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn z 2011,2012 - Návrh dalšího postupu pořizování
161. Změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace 2016 a změn Územního plánu města Brna vyplývajících z řešení změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016 - Návrh dalšího postupu pořizování
162. Změna Územního plánu města Brna (ÚPmB) B2/19 -CM MČ Brno-střed, k.ú. Pisárky - multifunkční hala v areálu BVV - Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem
163. Změna Územního plánu města Brna (ÚPmB) B 1/19-CM - MČ Brno - Černovice, k.ú. Černovice, lokalita na Kaménkách (včetně komunikace Černovická, budoucího MÚK "Průmyslová" na trase VMO a okolních ploch) - Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem
164. Změna Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/18-CM - MČ Brno-Královo Pole, k. ú. Ponava, ul. Sportovní, Plavecký bazén Lužánky - Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy
165. Změna Územního plánu města Brna (ÚPmB) A1/18-CM - doplnění regulativů funkčního typu ploch jádrových tj. smíšených ploch centrálního charakteru (SJ) - Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/06, konaného dne 14. 5. 2019
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/06, konaného dne 14. 5. 2019
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Zpráva o činnosti Jihomoravské rozvojové společnosti, s. r. o. za říjen-prosinec 2018 a leden-březen 2019
INFO 5. Informativní zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2018
INFO 6. Informativní zpráva o podaných žádostech o dotaci a závěrečné zprávy o ukončených projektech
Další body navržené k zařazení do programu
166. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2018 o místních poplatcích
167. Návrh Smlouvy o výstavbě protipovodňových opatření, dopravní a technické infrastruktury v rámci stavby "Nová lokalita pro bydlení "Zelené nábřeží" Brno-Maloměřice Technická infrastruktura"
168. Návrh prodeje pozemku p.č. 1736/3 v k.ú. Horní Heršpice
169. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 8, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku p.č. 3348 v k.ú. Bystrc
170. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 623, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 804 v k.ú. Štýřice
171. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 323 v k. ú. Židenice
172. Nabídka předkupního práva ke stavbě č. p. 602, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p. č. 818 v k. ú. Štýřice
173. Návrh změny stanov společnosti obchodní společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.
174. Změna Vlastnické politiky Koncernu SMB a Vlastnické politiky Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.
175. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby se Spolkem pro GP ČR Brno pro rok 2019 - návrh rozpočtového opatření
176. Návrh na poskytnutí investiční dotace STAREZ-SPORT, a.s. na projekt Riviéra – kryté beach volejbalové kurty a obslužné budovy
177. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace SK Líšeň na zabezpečení účasti ve II. fotbalové lize na 2. pololetí roku 2019 – návrh rozpočtového opatření
178. Návrh dohody o narovnání mezi statutárním městem Brnem, Brněnskými komunikacemi a. s., Ing. arch J. Hájkem, Ing. arch J. Havlasem, Mgr. akad. arch. P. Jobou a společností Atelier M1 architekti, s.r.o.
179. BRNOX II - návrh rozpočtového opatření

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.08.2019 10:25
  • Datum poslední aktualizace: 29.08.2019 10:25
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design