Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/06

Datum:14. května 2019
Místo:v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. Představení nově jmenovaných vedoucích odborů - informace
5. ZM8/0522 Návrh technické úpravy Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna
6. ZM8/0554 Návrh na změnu zástupce statutárního města Brna v představenstvu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a návrh na změnu stanov společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
7. ZM8/0540 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2018 o místních poplatcích
8. ZM8/0547 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách
9. ZM8/0521 Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky SmB č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - část plochy č. 172 v k. ú. Starý Lískovec 612014 (část p. č. 2395/2 a část p. č. 1684/80)
10. ZM8/0529 Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro lokalitu "Park Rooseveltova"
11. ZM8/0542 Členství statutárního města Brna v neziskové asociaci "International Association of Event Hosts"
12. ZM8/0550 Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2018, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2018
13. ZM8/0555 Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna, návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2018
14. ZM8/0500 Návrh rozpočtového opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2019
15. ZM8/0525 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s odměňováním zaměstnanců veřejného sektoru a členů obecních zastupitelstev a komisí
16. ZM8/0544 Návrh na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
17. ZM8/0541 Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů v rámci rozpočtu Kanceláře marketingu a cestovního ruchu
18. Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci OŠMT MMB
19. ZM8/0530 Žádost o prominutí pohledávky za opatrování zvířete v útulku
20. ZM8/0528 Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Tuřany "Rekonstrukce klubovny ZŠ Požární" - návrh rozpočtového opatření
21. ZM8/0527 Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Tuřany - návrh rozpočtového opatření
22. ZM8/0526 Návrh na poskytnutí investičního transferu na demolice a budování staveb kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad v MČ Brno - Bohunice - návrh rozpočtového opatření
23. ZM8/0572 Změna Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy
24. ZM8/0571 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2019, návrh rozpočtového opatření
25. ZM8/0543 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací veřejnoprávním vysokým školám
26. ZM8/0553 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch mládežnickým hokejovým a krasobruslařským klubům pro rok 2019
27. ZM8/0556 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem plaveckých drah na území města Brna pro rok 2019
28. ZM8/0523 Návrh na podporu mezinárodní aktivity Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4 v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
29. ZM8/0524 Návrhy změn neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2019 - návrh rozpočtových opatření
30. ZM8/0622 Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2019 - program II - návrh rozpočtového opatření
31. ZM8/0623 Strategie integrace cizinců ve městě Brně II. - přijetí dotace, návrh rozpočtového opatření
32. ZM8/0624 Tematický akční plán pro oblast sociálního bydlení ve městě Brně 2019-2022
33. ZM8/0557 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - květen 2019 - návrh rozpočtových opatření
34. ZM8/0551 Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení - Hala Rondo" - posouzení projektu, návrh na poskytnutí účelové investiční dotace
35. ZM8/0560 Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
36. ZM8/0561 Projekt "Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
37. ZM8/0548 Projekt "Kontaktní místo pro bydlení v Brně" - posouzení projektu
38. ZM8/0549 Projekt "Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení I." - posouzení projektu
39. ZM8/0552 Projekt "Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno-Žabovřesky" - posouzení projektu
40. ZM8/0562 Projekt "Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice" - posouzení projektu
41. ZM8/0531 Projekt "Služební automobily s alternativním pohonem pro Městskou policii Brno" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP
42. ZM8/0563 Projekty "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH - pro rok 2019" - návrhy smluv o poskytnutí dotace
43. ZM8/0559 Projekt "Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci
44. ZM8/0558 Projekt "ONSTAGE - Music schools for social change" - návrh Joint Convention (návrh Společné úmluvy)
45. ZM8/0567 Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II.etapa 2019, návrh rozpočtového opatření
46. ZM8/0568 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o prodloužení čerpání zápůjčky ze smlouvy č. 6218203966
47. ZM8/0573 Návrh na udělení výjimky z "Postupu města při prodeji bytového fondu" při prodeji domovního celku Krkoškova 44/44a včetně pozemků
48. ZM8/0565 Návrh prodeje domovního celku Provazníkova 46, 48, 50 včetně pozemků
49. ZM8/0564 Návrh prodeje rodinného domu Kamenná čtvrť 29 včetně pozemků
50. ZM8/0566 Návrh dispozice s bytovým domem Černopolní 8 včetně pozemků
51. ZM8/0583 Návrh prodeje pozemku p.č. 1543 v k.ú. Komárov
52. ZM8/0582 Návrh prodeje pozemku p.č. 1142/293 v k.ú. Bystrc
53. ZM8/0616 Návrh prodeje pozemku p.č. 1737/2 v k.ú. Horní Heršpice
54. ZM8/0628 Návrh prodeje pozemků p.č. 2015/2 a p.č. 1963/33 k.ú. Černá Pole
55. ZM8/0617 Návrh prodeje pozemku p.č. 1483/10 v k.ú. Štýřice
56. ZM8/0581 Návrh prodeje pozemku p.č. 6976/6 v k.ú. Židenice
57. ZM8/0620 Návrh prodeje pozemků p.č.4952, 4953 v k.ú. Židenice, zřízení služebnosti
58. ZM8/0597 Návrh prodeje pozemků p.č. 1758, 1763 v k.ú. Černovice.
59. ZM8/0596 Návrh prodeje pozemku p.č. 844 v k.ú. Slatina.
60. ZM8/0613 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2978/1 v k.ú. Bohunice
61. ZM8/0612 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2375/210 v k.ú. Žabovřesky
62. ZM8/0631 Návrh prodeje části pozemku p.č. 305/1, k.ú. Bystrc
63. ZM8/0618 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 9469, 9471, 9472, 9474, 9475, k.ú. Židenice
64. ZM8/0580 Návrh prodeje části pozemku p.č. 425/1 v k.ú. Slatina.
65. ZM8/0630 Budoucí prodej částí pozemků p.č. 2700/5, p.č. 778, p.č. 2699/5 a celého pozemku p.č. 2699/10, vše k.ú. Kuřim
66. ZM8/0579 Návrh změny usnesení zasedání ZMB č. Z7/34, konaného dne 12.12.2017, bod č. 71 - návrh prodeje pozemků p.č. 470/7, 470/8 v k.ú. Staré Brno
67. ZM8/0595 Návrh na nabytí nemovitých věcí v k.ú. Pisárky a movitého majetku z vlastnictví ČR-Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Brna
68. ZM8/0603 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Došlíkova v k.ú. Židenice a nabytí pozemků v k.ú. Židenice
69. ZM8/0629 Nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stránice z majetku ČR-Státní pozemkový úřad
70. ZM8/0537 Návrh nabytí pozemku p.č. 1004/12 v k.ú. Brněnské Ivanovice
71. ZM8/0538 Návrh nabytí pozemků p.č. 2205/1, 2205/2, 2252/1 a 2252/2, vše v k.ú. Chrlice
72. ZM8/0599 Návrh nabytí pozemků p.č. 1247/21, 1247/52, 1247/58, 1247/59, 1247/60, 1247/61, 1247/133, 1247/137, vše v k.ú. Bohunice
73. ZM8/0601 Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/24 a p.č. 1678/140, oba v k.ú. Starý Lískovec a pozemku p.č. 2280/10 v k.ú. Nový Lískovec
74. ZM8/0604 Návrh nabytí pozemku p.č. 98/10 v k.ú. Nový Lískovec
75. ZM8/0534 Návrh nabytí části pozemku p.č. 1318/1 v k.ú. Stránice
76. ZM8/0535 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 98/13 v k.ú. Nový Lískovec
77. ZM8/0594 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku v k.ú. Nový Lískovec, návrh rozpočtového opatření
78. ZM8/0619 Návrh nabytí id. 1/3 pozemků p.č. 8357/15, 8361/11, 8364/11, id. 2/3 pozemků p.č.7912/25, 7569/9, 7569/10, 7569/11, id. 2/9 pozemků p.č. 7569/5, 7569/6, 7569/8, 7564/2, 7565, 7579 v k.ú. Židenice.
79. ZM8/0611 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3557/145, p.č. 3557/146 a p.č. 3557/148, vše v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
80. ZM8/0614 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1011/4 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
81. ZM8/0610 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1545/84, p.č. 4802/9, p.č. 4802/89, p.č. 4802/93, p.č. 4802/94, p.č. 4802/95, p.č. 4802/96 a p.č. 4802/100 , vše v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
82. ZM8/0615 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 2648/5 a p.č. 3815/3, oba v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM
83. ZM8/0609 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 55/8 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
84. ZM8/0608 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 225/85 a p.č. 225/87, oba v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
85. ZM8/0607 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3125/424 a p.č. 3125/425, oba v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
86. ZM8/0606 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1464/3 a p.č. 5879/11 a p.č. 5879/14, vše v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
87. ZM8/0605 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8407/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
88. ZM8/0591 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 463/15 v k.ú. Starý Lískovec z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
89. ZM8/0590 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 4134/14 a p.č. 4134/15, 4134/17 a p.č. 4134/18, vše v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
90. ZM8/0592 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2088/4 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
91. ZM8/0589 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4185/251 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
92. ZM8/0593 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 4179/3 a p.č. 9401/2, oba v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
93. ZM8/0588 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1019/7 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Královo Pole
94. ZM8/0598 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1019/6 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Královo Pole
95. ZM8/0587 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 15/5 v k.ú. Rájec nad Svitavou z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví statutárního města Brna
96. ZM8/0532 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1745/17 v k. ú. Starý Lískovec
Doplněk k bodu č. 96
97. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4776 v k. ú. Tuřany
98. ZM8/0574 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže č.e. 522, postavené na pozemku p.č. 982 v k.ú. Medlánky
99. ZM8/0575 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 3857/14 v k.ú Královo Pole
100. ZM8/0576 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 224 v k.ú. Zábrdovice
101. ZM8/0621 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1527/4 v k.ú. Staré Brno
102. ZM8/0577 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1020, způsob využití ubytovací zařízení, postavené na pozemcích p.č. 7482/21, 7482/22, 7551/52 v k.ú. Židenice
103. ZM8/0578 Návrh na nepřijetí nemovitého majetku nepatrné hodnoty - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 na pozemku p.č. 538 v k.ú. Lažany statutárním městem Brnem jako vypravitelem pohřbu
104. ZM8/0626 Návrh na nepřijetí nemovitého majetku nepatrné hodnoty - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemcích p.č. 4563 a p.č. 1666/31, oba v k.ú. Sudoměřice statutárním městem Brnem jako vypravitelem pohřbu
105. Záměr směny části pozemku p.č. 875/11 za pozemek p.č. 875/13 a část pozemku p.č. 875/7 a návrh na zřízení služebnosti k pozemku p.č. 875/13 a části pozemku p.č. 875/7, vše v k.ú. Horní Heršpice, pro stavbu "Protipovodňová opatření města Brna - etapa XXX"
106. ZM8/0586 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady, pozemků p.č. 9470, p.č. 9473, p.č. 9476, p.č. 9479 v k.ú. Židenice
107. ZM8/0585 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 982, 1038/5, 1038/6 a id. 1/3 p.č. 947/3 v k.ú. Žabovřesky
108. ZM8/0584 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p.č. 3040/15, 3043/15, 3043/66, 3043/71, 3043/75, 3043/98, 3043/99 v k.ú. Komín
109. ZM8/0569 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bohunice, budovy č.pop. 723/č.or. 4a, která je součástí pozemku p.č. 1933/2 a pozemku p.č. 1933/3 v k.ú. Bohunice
110. ZM8/0627 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Nový Lískovec, pozemků v k.ú. Nový Lískovec
111. ZM8/0539 Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k.ú. Ponava a Černá Pole
112. ZM8/0570 Souhlas s bezúplatným převodem majetku Povodí Moravy, s. p. v rámci projektu "Realizace protipovodňové ochrany města Brna - etapy VII a VIII" a návrh darovací smlouvy
113. ZM8/0602 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní pozemků p.č. 3268 a 3269 v k.ú. Kníničky
114. ZM8/0536 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací pro stavbu "Ulice Kaštanová - úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)"
115. ZM8/0533 Návrh na ukončení procesu pořizování změn Územního plánu města Brna
116. ZM8/0546 Změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno a Změny Územního plánu města Brna související s řešením změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno - vybrané ke zkrácenému postupu pořízení
117. ZM8/0545 Změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016 a Změny Územního plánu města Brna vyplývající z řešení změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016 - vyčlenění k samostatnému procesu pořízení; ukončení procesu pořízení
118. ZM8/0632 Zpráva o činnosti statutárního města Brna v rámci členství v Asociaci měst pro cyklisty
119. ZM8/0633 Stanovisko k rozhodnutí vlády o financování Mistrovství světa silničních motocyklů - Grand Prix ČR
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/05, konaného dne 9. 4. 2019
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/05, konaného dne 9. 4. 2019
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva - výdaje městských částí statutárního města Brna v roce 2018
INFO 5. Informativní zpráva - přehled zahraničních pracovních cest za leden-březen 2019
INFO 6. Zpráva o činnosti statutárního města Brna v rámci členství v Asociaci měst pro cyklisty
INFO 7. Informativní zpráva - Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI
INFO 8. Informativní zpráva za leden 2019 - březen 2019 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/26

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 8 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku a nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 936 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 415 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Ulice Veslařská –parkoviště u MŠ“ v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
9. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace., formát PDF, 2 MB
10. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, formát PDF, 10 MB
11. Návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
12. Návrh pověření vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno  , formát PDF, 103 kB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uloženým odvodem z fondu investic Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 169 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 183 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací vybraných agend Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 188 kB
16. Investiční akce Rekonstrukce IC Zámečnická - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 288 kB
17. Návrh na poskytnutí investičního transferu Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 148 kB
18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021  , formát PDF, 623 kB
19. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 174 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 155 kB
22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 227 kB
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2021, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání významné sportovní akce - mezinárodní pohárové soutěže EuroCup 2021, formát PDF, 192 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 824 kB
27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 - zařazené v projektech JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" a "Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež"– návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 499 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 674 kB
29. Návrh na  poskytnutí dotací  organizacím národnostních menšin a  organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 367 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 384 kB
31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 375 kB
32. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 322 kB
33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I , formát PDF, 135 kB
34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s., formát PDF, 878 kB
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2021 pro společnost JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. , formát PDF, 5 MB
36. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 20 MB
37. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání – Mendlovo nám. 11, Brno, formát PDF, 509 kB
38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
39. Janáčkovo kulturní centrum – souhlas s podáním žádosti o dotaci, formát PDF, 298 kB
40. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 744 kB
41. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 512 kB
42. Projekt "MŠ Holásky" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 312 kB
43. Projekt "Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 328 kB
44. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – posouzení projektu, formát PDF, 583 kB
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8.9.2020, bod č. 109, č. 108, č. 110, návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8.12.2020, bod č. 91, Záměr prodeje volných bytových jednotek, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemku p.č. 59/11 v k.ú. Horní Heršpice Správě železnic, státní organizaci, formát PDF, 1 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 2 MB
48. Návrh prodeje  pozemku p.č. 7065/2 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
49. Návrh prodeje  pozemku p.č. 347 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 2 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/22 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
51. Návrh prodeje  pozemku p.č. 388/3, částí  pozemků p.č. 388/1, 388/2, 388/14  v k.ú. Staré Brno.    , formát PDF, 5 MB
52. Návrh prodeje pozemků p.č. 313 a p.č. 325 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemků p.č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p.č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k.ú. Zábrovice, formát PDF, 14 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2092/4, 2092/5  v k.ú.Černovice. , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2571, k.ú. Bohunice , formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky, formát PDF, 4 MB
57. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh rozpočtového opatření a návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady, formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 354/32 v k. ú. Dvorska  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 184 kB
60. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/21. bod č. 111 - návrh nabytí id. 6/12 pozemků v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla – část úseku 2 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021    , formát PDF, 765 kB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1507/2 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2371/17, p.č. 2371/18 a p.č. 2371/25, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2766/9 a p.č. 2766/13, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4058 a p.č. 4243, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 742, p.č. 744, p.č. 748/6, p.č. 748/7 a p.č. 748/8, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8352/3 a p.č. 8352/10 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1728/4 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 224/8 v k.ú. Kníničky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3251/146 a p.č. 3251/205, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 377/27 a p.č. 377/54 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3943 a p.č. 4018 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 547/2 a p.č. 547/3 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 15/36 na pozemku p.č. 2945/27 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/12, bod 116 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
78. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě garáže postavené na části pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Veveří , formát PDF, 4 MB
79. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
80. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 502 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
81. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1796 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
82. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 213, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 185 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 41, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 736 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2771, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 7016/31 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
85. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
86. Návrh směny pozemků města v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice za pozemky pod plánovanou stavbou Exit D1 v k. ú. Tuřany, vč. budoucího prodeje nabytých pozemků v k. ú. Tuřany , formát PDF, 27 MB
87. Návrh směny celých pozemků p. č. 1227/10 a p. č. 1229/5 a části pozemků p. č. 1229/2 a p. č. 1230/4, vše v k. ú. Obřany  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh směny  částí pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 624 za část pozemku p. č. 2147/25 a část pozemku p. č. 636, to vše   k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 3 MB
89. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemků p. č. 390/4, 390/8, 390/12, 390/16, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, vše v k. ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
90. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Židenice, id. ½ pozemku p. č. 2684, jehož součástí je bytový dům Konečného 2/Mošnova 11, č. pop. 2284, v k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
91. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 47/5, 48/2 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 377 kB
92. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5040/5, 5040/1, 5040/3, 5040/7 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 375 kB
93. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 13 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 236 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 136 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 149 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2021, formát PDF, 82 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - duben 2021, formát PDF, 147 kB
94. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB  , formát PDF, 144 kB
95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 138 kB
96. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií ze dne 26.09.2018 a souhlas s postoupením smlouvy, CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 906 kB
97. Návrh slev z nájemného, resp. vzdání se práva na část nájemného, za nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 241 kB
98. Návrh dodatku č.1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a dohoda o zařízení záležitostí ŘSD -„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP “, formát PDF, 291 kB
99. Návrh dodatku č. 2 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní"
100. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. , formát PDF, 595 kB
 

Aktualizace: 20. 4. 2021 07:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.06.2019 08:30
  • Datum poslední aktualizace: 13.06.2019 08:30
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design