Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/06

Datum:14. května 2019
Místo:v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. Představení nově jmenovaných vedoucích odborů - informace
5. ZM8/0522 Návrh technické úpravy Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna
6. ZM8/0554 Návrh na změnu zástupce statutárního města Brna v představenstvu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a návrh na změnu stanov společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
7. ZM8/0540 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2018 o místních poplatcích
8. ZM8/0547 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách
9. ZM8/0521 Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky SmB č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - část plochy č. 172 v k. ú. Starý Lískovec 612014 (část p. č. 2395/2 a část p. č. 1684/80)
10. ZM8/0529 Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro lokalitu "Park Rooseveltova"
11. ZM8/0542 Členství statutárního města Brna v neziskové asociaci "International Association of Event Hosts"
12. ZM8/0550 Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2018, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2018
13. ZM8/0555 Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna, návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2018
14. ZM8/0500 Návrh rozpočtového opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2019
15. ZM8/0525 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s odměňováním zaměstnanců veřejného sektoru a členů obecních zastupitelstev a komisí
16. ZM8/0544 Návrh na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
17. ZM8/0541 Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů v rámci rozpočtu Kanceláře marketingu a cestovního ruchu
18. Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci OŠMT MMB
19. ZM8/0530 Žádost o prominutí pohledávky za opatrování zvířete v útulku
20. ZM8/0528 Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Tuřany "Rekonstrukce klubovny ZŠ Požární" - návrh rozpočtového opatření
21. ZM8/0527 Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Tuřany - návrh rozpočtového opatření
22. ZM8/0526 Návrh na poskytnutí investičního transferu na demolice a budování staveb kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad v MČ Brno - Bohunice - návrh rozpočtového opatření
23. ZM8/0572 Změna Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy
24. ZM8/0571 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2019, návrh rozpočtového opatření
25. ZM8/0543 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací veřejnoprávním vysokým školám
26. ZM8/0553 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch mládežnickým hokejovým a krasobruslařským klubům pro rok 2019
27. ZM8/0556 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem plaveckých drah na území města Brna pro rok 2019
28. ZM8/0523 Návrh na podporu mezinárodní aktivity Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4 v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
29. ZM8/0524 Návrhy změn neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2019 - návrh rozpočtových opatření
30. ZM8/0622 Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2019 - program II - návrh rozpočtového opatření
31. ZM8/0623 Strategie integrace cizinců ve městě Brně II. - přijetí dotace, návrh rozpočtového opatření
32. ZM8/0624 Tematický akční plán pro oblast sociálního bydlení ve městě Brně 2019-2022
33. ZM8/0557 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - květen 2019 - návrh rozpočtových opatření
34. ZM8/0551 Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení - Hala Rondo" - posouzení projektu, návrh na poskytnutí účelové investiční dotace
35. ZM8/0560 Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
36. ZM8/0561 Projekt "Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
37. ZM8/0548 Projekt "Kontaktní místo pro bydlení v Brně" - posouzení projektu
38. ZM8/0549 Projekt "Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení I." - posouzení projektu
39. ZM8/0552 Projekt "Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno-Žabovřesky" - posouzení projektu
40. ZM8/0562 Projekt "Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice" - posouzení projektu
41. ZM8/0531 Projekt "Služební automobily s alternativním pohonem pro Městskou policii Brno" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP
42. ZM8/0563 Projekty "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH - pro rok 2019" - návrhy smluv o poskytnutí dotace
43. ZM8/0559 Projekt "Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci
44. ZM8/0558 Projekt "ONSTAGE - Music schools for social change" - návrh Joint Convention (návrh Společné úmluvy)
45. ZM8/0567 Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II.etapa 2019, návrh rozpočtového opatření
46. ZM8/0568 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o prodloužení čerpání zápůjčky ze smlouvy č. 6218203966
47. ZM8/0573 Návrh na udělení výjimky z "Postupu města při prodeji bytového fondu" při prodeji domovního celku Krkoškova 44/44a včetně pozemků
48. ZM8/0565 Návrh prodeje domovního celku Provazníkova 46, 48, 50 včetně pozemků
49. ZM8/0564 Návrh prodeje rodinného domu Kamenná čtvrť 29 včetně pozemků
50. ZM8/0566 Návrh dispozice s bytovým domem Černopolní 8 včetně pozemků
51. ZM8/0583 Návrh prodeje pozemku p.č. 1543 v k.ú. Komárov
52. ZM8/0582 Návrh prodeje pozemku p.č. 1142/293 v k.ú. Bystrc
53. ZM8/0616 Návrh prodeje pozemku p.č. 1737/2 v k.ú. Horní Heršpice
54. ZM8/0628 Návrh prodeje pozemků p.č. 2015/2 a p.č. 1963/33 k.ú. Černá Pole
55. ZM8/0617 Návrh prodeje pozemku p.č. 1483/10 v k.ú. Štýřice
56. ZM8/0581 Návrh prodeje pozemku p.č. 6976/6 v k.ú. Židenice
57. ZM8/0620 Návrh prodeje pozemků p.č.4952, 4953 v k.ú. Židenice, zřízení služebnosti
58. ZM8/0597 Návrh prodeje pozemků p.č. 1758, 1763 v k.ú. Černovice.
59. ZM8/0596 Návrh prodeje pozemku p.č. 844 v k.ú. Slatina.
60. ZM8/0613 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2978/1 v k.ú. Bohunice
61. ZM8/0612 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2375/210 v k.ú. Žabovřesky
62. ZM8/0631 Návrh prodeje části pozemku p.č. 305/1, k.ú. Bystrc
63. ZM8/0618 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 9469, 9471, 9472, 9474, 9475, k.ú. Židenice
64. ZM8/0580 Návrh prodeje části pozemku p.č. 425/1 v k.ú. Slatina.
65. ZM8/0630 Budoucí prodej částí pozemků p.č. 2700/5, p.č. 778, p.č. 2699/5 a celého pozemku p.č. 2699/10, vše k.ú. Kuřim
66. ZM8/0579 Návrh změny usnesení zasedání ZMB č. Z7/34, konaného dne 12.12.2017, bod č. 71 - návrh prodeje pozemků p.č. 470/7, 470/8 v k.ú. Staré Brno
67. ZM8/0595 Návrh na nabytí nemovitých věcí v k.ú. Pisárky a movitého majetku z vlastnictví ČR-Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Brna
68. ZM8/0603 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Došlíkova v k.ú. Židenice a nabytí pozemků v k.ú. Židenice
69. ZM8/0629 Nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stránice z majetku ČR-Státní pozemkový úřad
70. ZM8/0537 Návrh nabytí pozemku p.č. 1004/12 v k.ú. Brněnské Ivanovice
71. ZM8/0538 Návrh nabytí pozemků p.č. 2205/1, 2205/2, 2252/1 a 2252/2, vše v k.ú. Chrlice
72. ZM8/0599 Návrh nabytí pozemků p.č. 1247/21, 1247/52, 1247/58, 1247/59, 1247/60, 1247/61, 1247/133, 1247/137, vše v k.ú. Bohunice
73. ZM8/0601 Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/24 a p.č. 1678/140, oba v k.ú. Starý Lískovec a pozemku p.č. 2280/10 v k.ú. Nový Lískovec
74. ZM8/0604 Návrh nabytí pozemku p.č. 98/10 v k.ú. Nový Lískovec
75. ZM8/0534 Návrh nabytí části pozemku p.č. 1318/1 v k.ú. Stránice
76. ZM8/0535 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 98/13 v k.ú. Nový Lískovec
77. ZM8/0594 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku v k.ú. Nový Lískovec, návrh rozpočtového opatření
78. ZM8/0619 Návrh nabytí id. 1/3 pozemků p.č. 8357/15, 8361/11, 8364/11, id. 2/3 pozemků p.č.7912/25, 7569/9, 7569/10, 7569/11, id. 2/9 pozemků p.č. 7569/5, 7569/6, 7569/8, 7564/2, 7565, 7579 v k.ú. Židenice.
79. ZM8/0611 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3557/145, p.č. 3557/146 a p.č. 3557/148, vše v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
80. ZM8/0614 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1011/4 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
81. ZM8/0610 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1545/84, p.č. 4802/9, p.č. 4802/89, p.č. 4802/93, p.č. 4802/94, p.č. 4802/95, p.č. 4802/96 a p.č. 4802/100 , vše v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
82. ZM8/0615 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 2648/5 a p.č. 3815/3, oba v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM
83. ZM8/0609 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 55/8 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
84. ZM8/0608 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 225/85 a p.č. 225/87, oba v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
85. ZM8/0607 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3125/424 a p.č. 3125/425, oba v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
86. ZM8/0606 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1464/3 a p.č. 5879/11 a p.č. 5879/14, vše v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
87. ZM8/0605 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8407/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
88. ZM8/0591 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 463/15 v k.ú. Starý Lískovec z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
89. ZM8/0590 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 4134/14 a p.č. 4134/15, 4134/17 a p.č. 4134/18, vše v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
90. ZM8/0592 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2088/4 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
91. ZM8/0589 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4185/251 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
92. ZM8/0593 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 4179/3 a p.č. 9401/2, oba v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
93. ZM8/0588 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1019/7 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Královo Pole
94. ZM8/0598 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1019/6 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Královo Pole
95. ZM8/0587 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 15/5 v k.ú. Rájec nad Svitavou z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví statutárního města Brna
96. ZM8/0532 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1745/17 v k. ú. Starý Lískovec
Doplněk k bodu č. 96
97. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4776 v k. ú. Tuřany
98. ZM8/0574 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže č.e. 522, postavené na pozemku p.č. 982 v k.ú. Medlánky
99. ZM8/0575 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 3857/14 v k.ú Královo Pole
100. ZM8/0576 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 224 v k.ú. Zábrdovice
101. ZM8/0621 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1527/4 v k.ú. Staré Brno
102. ZM8/0577 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1020, způsob využití ubytovací zařízení, postavené na pozemcích p.č. 7482/21, 7482/22, 7551/52 v k.ú. Židenice
103. ZM8/0578 Návrh na nepřijetí nemovitého majetku nepatrné hodnoty - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 na pozemku p.č. 538 v k.ú. Lažany statutárním městem Brnem jako vypravitelem pohřbu
104. ZM8/0626 Návrh na nepřijetí nemovitého majetku nepatrné hodnoty - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemcích p.č. 4563 a p.č. 1666/31, oba v k.ú. Sudoměřice statutárním městem Brnem jako vypravitelem pohřbu
105. Záměr směny části pozemku p.č. 875/11 za pozemek p.č. 875/13 a část pozemku p.č. 875/7 a návrh na zřízení služebnosti k pozemku p.č. 875/13 a části pozemku p.č. 875/7, vše v k.ú. Horní Heršpice, pro stavbu "Protipovodňová opatření města Brna - etapa XXX"
106. ZM8/0586 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady, pozemků p.č. 9470, p.č. 9473, p.č. 9476, p.č. 9479 v k.ú. Židenice
107. ZM8/0585 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 982, 1038/5, 1038/6 a id. 1/3 p.č. 947/3 v k.ú. Žabovřesky
108. ZM8/0584 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p.č. 3040/15, 3043/15, 3043/66, 3043/71, 3043/75, 3043/98, 3043/99 v k.ú. Komín
109. ZM8/0569 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bohunice, budovy č.pop. 723/č.or. 4a, která je součástí pozemku p.č. 1933/2 a pozemku p.č. 1933/3 v k.ú. Bohunice
110. ZM8/0627 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Nový Lískovec, pozemků v k.ú. Nový Lískovec
111. ZM8/0539 Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k.ú. Ponava a Černá Pole
112. ZM8/0570 Souhlas s bezúplatným převodem majetku Povodí Moravy, s. p. v rámci projektu "Realizace protipovodňové ochrany města Brna - etapy VII a VIII" a návrh darovací smlouvy
113. ZM8/0602 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní pozemků p.č. 3268 a 3269 v k.ú. Kníničky
114. ZM8/0536 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací pro stavbu "Ulice Kaštanová - úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)"
115. ZM8/0533 Návrh na ukončení procesu pořizování změn Územního plánu města Brna
116. ZM8/0546 Změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno a Změny Územního plánu města Brna související s řešením změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno - vybrané ke zkrácenému postupu pořízení
117. ZM8/0545 Změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016 a Změny Územního plánu města Brna vyplývající z řešení změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016 - vyčlenění k samostatnému procesu pořízení; ukončení procesu pořízení
118. ZM8/0632 Zpráva o činnosti statutárního města Brna v rámci členství v Asociaci měst pro cyklisty
119. ZM8/0633 Stanovisko k rozhodnutí vlády o financování Mistrovství světa silničních motocyklů - Grand Prix ČR
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/05, konaného dne 9. 4. 2019
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/05, konaného dne 9. 4. 2019
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva - výdaje městských částí statutárního města Brna v roce 2018
INFO 5. Informativní zpráva - přehled zahraničních pracovních cest za leden-březen 2019
INFO 6. Zpráva o činnosti statutárního města Brna v rámci členství v Asociaci měst pro cyklisty
INFO 7. Informativní zpráva - Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI
INFO 8. Informativní zpráva za leden 2019 - březen 2019 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.06.2019 08:30
  • Datum poslední aktualizace: 13.06.2019 08:30
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design