Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/05

Datum:9. dubna 2019
Místo:v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. Představení nově jmenovaného ředitele příspěvkové organizace a nově jmenovaného vedoucího odboru - informace
6. ZM8/0414 Přehled účasti na schůzích výborů ZMB
7. ZM8/0403 Návrh změny stanov člena koncernu SMB SAKO Brno, a.s.
8. ZM8/0400 Návrh změny individuální Vlastnické politiky společnosti Teplárny Brno, a.s.
9. ZM8/0507 Návrh Dodatku č. 1 Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Brna
10. ZM8/0444 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s odměňováním zaměstnanců příspěvkových organizací města Brna od 1. ledna 2019
11. ZM8/0411 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s financováním Mistrovství světa silničních motocyklů GRAND PRIX ČR
12. ZM8/0412 Návrh smlouvy o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, návrh na poskytnutí členského příspěvku Spolku pro GP ČR Brno, návrh rozpočtového opatření
13. ZM8/0509 Žádost o prominutí smluvní pokuty
14. ZM8/0518 Návrh na úpravu běžných výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření (mzdové prostředky)
15. ZM8/0519 Návrh na úpravu běžných výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
16. ZM8/0508 Návrh na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
17. ZM8/0512 Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu výdajů v rámci Odboru dopravy MMB - pořízení videospotů
18. ZM8/0513 Návrh rozpočtového opatření - přesun v rámci běžných výdajů Fondu mobility
19. ZM8/0515 Návrh rozpočtového opatření - v souvislosti s odtahy vozidel
20. ZM8/0504 Čekárna Dolní nádraží Brno - realizace opatření - návrh rozpočtového opatření
21. ZM8/0395 Návrh rozpočtového opatření z důvodu zavádění nových dotačních programů
22. ZM8/0396 Návrh na rozdělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2019 a návrh na úhradu povinných podílů města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření
23. ZM8/0397 Návrh na poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
24. ZM8/0398 Návrh na poskytnutí příspěvků a transferů na obnovu kulturních památek v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
25. ZM8/0401 Návrh na poskytnutí investičního transferu MČ Brno-Medlánky na "Vybudování odborných učeben v ZŠ - učebna přírodních věd, digitálních technologií a badatelské učebny přírodních věd" - návrh rozpočtového opatření
26. ZM8/0405 Návrh na poskytnutí investičních individuálních dotací na zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
27. ZM8/0479 Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2019 - návrh rozpočtového opatření a návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí investičních dotací v roce 2018
28. ZM8/0406 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole a Mateřské škole Pramínek, o.p.s. na zajištění projektu "Síť brněnských otevřených škol"
29. ZM8/0478 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
30. ZM8/0416 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů na rok 2019, návrh rozpočtového opatření
31. ZM8/0417 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna na rok 2019, návrh rozpočtového opatření
32. ZM8/0419 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně na rok 2019, návrh rozpočtového opatření
33. ZM8/0418 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2019, návrh rozpočtového opatření
34. ZM8/0415 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 Slezské diakonii, návrh rozpočtového opatření
35. ZM8/0510 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2019
36. ZM8/0511 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna příspěvkové organizaci Technické muzeum v Brně v roce 2019
37. ZM8/0402 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci Partnerství na podporu Otevřené zahrady, návrh smlouvy o poskytnutí dotace a návrh rozpočtového opatření
38. ZM8/0413 Návrh na poskytnutí peněžitého daru na podporu projektů záchrany ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě prostřednictvím projektu "Koruna ze vstupu" - návrh rozpočtového opatření
39. ZM8/0399 Žádost o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně v roce 2019
40. ZM8/0493 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku a investičního transferu Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci, na vybavení objektu Rooseveltova 13 po rekonstrukci - návrh rozpočtového opatření
41. ZM8/0494 Návrh na změnu a rozšíření účelu využití schváleného neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace v působnosti Odboru kultury MMB
42. ZM8/0492 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury - návrh rozpočtového opatření
43. ZM8/0491 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na roky 2017 - 2020 č. 731 709 2323 - návrh na nevyplácení splátek na roky 2019 a 2020
44. ZM8/0516 Návrh dodatku č. 23 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace
45. ZM8/0517 Závěrečná evaluační zpráva k projektu Pilotní testování rychlého zabydlování rodin s dětmi (Rapid Re-housing)
46. ZM8/0468 Modernizace VZT a elektroinstalace ZŠ Svážná - financování projektu
47. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - duben 2019 - návrh rozpočtových opatření
48. ZM8/0467 Projekt "Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh rozpočtového opatření
49. ZM8/0466 Projekt "Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. a 6. skupina" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
50. Projekt "Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10" - návrh zvýšení celkových rozpočtových nákladů
51. ZM8/0498 Projekt "Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně" - posouzení projektu
52. ZM8/0477 Projekt "Revitalizace parku Dvorského" - změna parametrů posouzení projektu
53. ZM8/0469 Projekt "Stavební úpravy MŠ Laštůvkova" - změna parametrů posouzení projektu
54. ZM8/0488 Zpráva o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna
55. ZM8/0487 Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - I. etapa 2019, návrh rozpočtového opatření
56. ZM8/0486 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o prodloužení čerpání zápůjčky ze smlouvy č. 6218203484
57. ZM8/0480 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o prodloužení čerpání zápůjčky ze smlouvy č. 6218203504
58. ZM8/0482 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o výjimku spočívající ve snížení výše splátek zápůjčky ze smlouvy č. 6216203253
59. ZM8/0490 Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 1. termín r. 2019, návrh rozpočtového opatření a splátkového kalendáře zápůjčky
60. ZM8/0489 Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - I. termín r. 2019 -MČ Brno - Královo Pole - výjimka ze "Zásad", návrh rozpočtového opatření
61. ZM8/0485 Návrh na zařazení bytového domu Jiráskova 10 do Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji
62. ZM8/0484 Záměr prodeje volných vymezených jednotek č. 1912/5 a č. 1912/6 v bytovém domě Purkyňova 1,3,5,7
63. ZM8/0481 Návrh na prominutí smluvní pokuty Bytovému družstvu Nové sady 16
64. ZM8/0506 Návrh na zrušení Metodiky majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví statutárního města Brna
65. ZM8/0450 Změna hranice katastrálního území Bosonohy a Nový Lískovec
66. ZM8/0451 Změna hranice katastrálního území Nový Lískovec a Starý Lískovec
67. ZM8/0433 Nabídka prodeje pozemku p. č. 2480/50 a budovy č.p. 1135, způsob využití obč. vybavenost, vše v k. ú. Bystrc
68. ZM8/0431 Návrh prodeje pozemku p.č. 195/20 v k.ú. Sadová
69. ZM8/0434 Prodej pozemků p. č. 2839/5 a p. č. 2839/8 v k. ú. Černovice (BPZ Černovické terasy) společnosti BOMAR, spol. s r.o.
70. ZM8/0440 Návrh prodeje pozemků p. č. 2119/4, p. č. 2119/5 a p. č. 2119/6 k. ú. Maloměřice.
71. ZM8/0452 Návrh prodeje pozemku p.č. 5200 v k.ú. Řečkovice v ul. Terezy Novákové
72. ZM8/0439 Návrh prodeje pozemků p.č. 317, 318/1 k.ú. Slatina
73. ZM8/0453 Návrh prodeje pozemku p.č. 319 v k.ú. Štýřice
74. ZM8/0463 Návrh prodeje pozemku p.č. 201 v k.ú. Jundrov
75. ZM8/0435 Návrh prodeje části pozemku p.č. 1605/1, k.ú. Bystrc
76. ZM8/0455 Návrh prodeje části pozemku p.č. 3541/1, k.ú. Bystrc
77. ZM8/0436 Návrh prodeje části pozemku p.č. 214/2, k.ú. Bohunice
78. ZM8/0441 Návrh prodeje pozemků v k.ú. Židenice společnosti Poliklinika Viniční a.s.
79. ZM8/0442 Návrh prodeje pozemků p. č. 2045/2, p. č. 2045/4, p. č. 2045/5, p. č. 2045/11 a částí pozemku p. č. 2045/10 a části pozemku 2051/3 k. ú. ŘečkoviceNávrh prodeje vodovodní přípojky inventární číslo 06015/47 a jednotné kanalizační přípojky inventární číslo 08854
80. ZM8/0496 Návrh úplatného nabytí pozemků p.č. 794/81 a p.č. 794/83 v k.ú. Jehnice v ul. Pod vrškem
81. ZM8/0437 Návrh nabytí pozemků p.č. 997/254, 997/256 v k.ú. Kohoutovice
82. ZM8/0407 Návrh nabytí pozemku p.č. 631/9 v k.ú. Maloměřice
83. ZM8/0409 Návrh nabytí pozemků v k.ú. Štýřice
84. ZM8/0475 Návrh nabytí pozemku p.č. 479/29 v k.ú. Holásky
85. ZM8/0473 Návrh nabytí pozemků p.č. 604/17, 604/18, oba v k.ú. Ponava
86. ZM8/0476 Návrh nabytí pozemků p.č. 1231/97 a 1247/98, oba v k.ú. Bohunice
87. ZM8/0471 Návrh nabytí pozemku p.č. 7958/28 v k.ú. Židenice
88. ZM8/0474 Návrh nabytí pozemku p.č. 505/2 v k.ú. Židenice
89. ZM8/0501 Návrh nabytí pozemků p.č. 5528/36, 5528/37 a 5528/38, vše v k.ú. Židenice
90. ZM8/0472 Návrh nabytí pozemku p.č. 2281/2 v k.ú. Líšeň
91. ZM8/0408 Návrh nabytí pozemků p.č. 3251/73, 3251/74, 3251/75, 3251/77, 3251/78, 3251/92, 3251/98, 3251/107, 3251/108, 3251/115, 3251/118, 3251/148, 3251/200, 3251/206, 8239/11, 8239/23, 8239/25, 8239/26, 8239/34, 8240/5, 8241/4 a 8241/7 v k.ú. Bystrc
92. ZM8/0502 Návrh nabytí pozemku p.č. 2023/3 v k.ú. Štýřice
93. ZM8/0503 Návrh nabytí pozemků p.č. 2022/15, 2022/22 a 2023/10, vše v k.ú. Štýřice
94. ZM8/0456 Návrh bezúplatného nabytí pozemků p.č. 983/2 a 983/4 v k.ú. Nový Lískovec z majetku ČR - Státní pozemkový úřad
95. ZM8/0497 Návrh bezúplatného nabytí pozemku p.č. 2694/40 v k.ú. Žebětín z majetku ČR - Státní pozemkový úřad
96. ZM8/0457 Návrh bezúplatného nabytí pozemku p.č. 1220/5 v k.ú. Obřany z majetku ČR - Státní pozemkový úřad
97. ZM8/0443 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 89/1, v k.ú. Dolní Heršpice z vlastnictví ČR ÚZSVM
98. ZM8/0445 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1829 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
99. ZM8/0446 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2090/9, v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
100. ZM8/0447 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1502/6 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
101. ZM8/0429 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 876/31 v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
102. ZM8/0430 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 940/2 v k.ú. Husovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
103. ZM8/0427 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 941/3 v k.ú. Husovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
104. ZM8/0426 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 9353/39 a p.č. 9353/74, vše v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jejich svěření MČ Brno-Líšeň
105. ZM8/0425 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2597/53 v k.ú. Nový Lískovec z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
106. ZM8/0495 Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 3898/58 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
107. ZM8/0424 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2285/7 a p.č. 2287/10, vše v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
108. ZM8/0423 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1607 v k.ú. Černovice
109. ZM8/0422 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1024 v k.ú. Bystrc
110. ZM8/0421 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 133, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku p.č. 4822/22 v k.ú. Královo Pole
111. ZM8/0420 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 969 v k.ú. Husovice
112. ZM8/0432 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 69/4 v k.ú. Staré Brno
113. ZM8/0438 Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/03 bod č. 105 a zřízení předkupního práva k bytové jednotce č. 707/2 v budově č. p. 707 a podílu na společných částech nemovitosti (pozemcích p. č. 1177 a p. č. 1178) v k. ú. Černá Pole
114. ZM8/0462 Návrh uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 1395/3 k-.ú. Jundrov formou souhlasného prohlášení
115. ZM8/0448 Návrh na uznání vlastnického práva a návrh na uzavření soudního smíru ve sporu o určení vlastnického práva k pozemkům v k. ú. Medlánky
116. ZM8/0449 Návrh na odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva k pozemkům p.č. 3730, 3731, oba v k.ú. Židenice formou souhlasného prohlášení, návrh na uzavření dohody o narovnání
117. ZM8/0454 Návrh směny části pozemku p.č. 285 v k.ú. Dolní Heršpice
118. ZM8/0483 Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p. č. 1298 a 1299, vše k. ú. Černá Pole
119. ZM8/0458 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Ořešín, částí pozemku p.č.312/3 k.ú. Ořešín
120. ZM8/0459 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p.č. 5879/2 v k.ú. Židenice
121. ZM8/0461 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady, pozemků p.č. 10031, p.č. 10032, p.č.10040, p.č. 10041 v k.ú. Židenic
122. ZM8/0505 Návrh svěření majetku města MČ Brno Bohunice, části pozemku p.č. 2672/12 v k.ú. Bohunice
123. ZM8/0460 Návrh zrušení Usnesení Zastupitelstva města Brna svěření majetku města MČ Brno Židenice, části pozemku p.č. 4935/1 v k.ú. Židenice
124. ZM8/0410 Návrh zřízení služebnosti na pozemku p.č. 1561/67 v k.ú. Pisárky
125. ZM8/0470 Návrh Smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury "Polyfunkční komplex MERIDIEM"
126. ZM8/0404 Návrh Smlouvy o zrušení zákazu zcizení, služebnosti, práva zpětné koupě a práva předkupního
127. ZM8/0428 Žádost xxxxxx xxxxxx o převod hrobového zařízení, návrh darovací smlouvy
128. Změny ÚPmB vyplývající ze ZÚR JMK, změn ÚPmB celoměstského významu - 41. a 42. soubor a změn ÚPmB 43. soubor a změn z 2011, 2012 - vyčlenění k samostatnému procesu pořízení; ukončení procesu pořízení
129. Změny Územního plánu města Brna vybrané ke zkrácenému postupu pořízení
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/04, konaného dne 5. 3. 2019
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/04, konaného dne 5. 3. 2019
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Výroční zpráva o rozvoji obecního školství za školní rok 2017/2018
Další body navržené k zařazení do programu:
130. ZM8/0499 Návrh změny jednatele obchodní společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s.r.o.
131. ZM8/0514 Návrh rozpočtového opatření - přesun v rámci běžných výdajů Fondu mobility - připojení automatických pokladen na pult centrální ochrany

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.05.2019 08:15
  • Datum poslední aktualizace: 09.05.2019 08:15
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design