Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/05

Datum:9. dubna 2019
Místo:v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. Představení nově jmenovaného ředitele příspěvkové organizace a nově jmenovaného vedoucího odboru - informace
6. ZM8/0414 Přehled účasti na schůzích výborů ZMB
7. ZM8/0403 Návrh změny stanov člena koncernu SMB SAKO Brno, a.s.
8. ZM8/0400 Návrh změny individuální Vlastnické politiky společnosti Teplárny Brno, a.s.
9. ZM8/0507 Návrh Dodatku č. 1 Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Brna
10. ZM8/0444 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s odměňováním zaměstnanců příspěvkových organizací města Brna od 1. ledna 2019
11. ZM8/0411 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s financováním Mistrovství světa silničních motocyklů GRAND PRIX ČR
12. ZM8/0412 Návrh smlouvy o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, návrh na poskytnutí členského příspěvku Spolku pro GP ČR Brno, návrh rozpočtového opatření
13. ZM8/0509 Žádost o prominutí smluvní pokuty
14. ZM8/0518 Návrh na úpravu běžných výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření (mzdové prostředky)
15. ZM8/0519 Návrh na úpravu běžných výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
16. ZM8/0508 Návrh na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
17. ZM8/0512 Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu výdajů v rámci Odboru dopravy MMB - pořízení videospotů
18. ZM8/0513 Návrh rozpočtového opatření - přesun v rámci běžných výdajů Fondu mobility
19. ZM8/0515 Návrh rozpočtového opatření - v souvislosti s odtahy vozidel
20. ZM8/0504 Čekárna Dolní nádraží Brno - realizace opatření - návrh rozpočtového opatření
21. ZM8/0395 Návrh rozpočtového opatření z důvodu zavádění nových dotačních programů
22. ZM8/0396 Návrh na rozdělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2019 a návrh na úhradu povinných podílů města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření
23. ZM8/0397 Návrh na poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
24. ZM8/0398 Návrh na poskytnutí příspěvků a transferů na obnovu kulturních památek v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
25. ZM8/0401 Návrh na poskytnutí investičního transferu MČ Brno-Medlánky na "Vybudování odborných učeben v ZŠ - učebna přírodních věd, digitálních technologií a badatelské učebny přírodních věd" - návrh rozpočtového opatření
26. ZM8/0405 Návrh na poskytnutí investičních individuálních dotací na zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
27. ZM8/0479 Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2019 - návrh rozpočtového opatření a návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí investičních dotací v roce 2018
28. ZM8/0406 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole a Mateřské škole Pramínek, o.p.s. na zajištění projektu "Síť brněnských otevřených škol"
29. ZM8/0478 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
30. ZM8/0416 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů na rok 2019, návrh rozpočtového opatření
31. ZM8/0417 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna na rok 2019, návrh rozpočtového opatření
32. ZM8/0419 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně na rok 2019, návrh rozpočtového opatření
33. ZM8/0418 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2019, návrh rozpočtového opatření
34. ZM8/0415 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 Slezské diakonii, návrh rozpočtového opatření
35. ZM8/0510 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2019
36. ZM8/0511 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna příspěvkové organizaci Technické muzeum v Brně v roce 2019
37. ZM8/0402 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci Partnerství na podporu Otevřené zahrady, návrh smlouvy o poskytnutí dotace a návrh rozpočtového opatření
38. ZM8/0413 Návrh na poskytnutí peněžitého daru na podporu projektů záchrany ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě prostřednictvím projektu "Koruna ze vstupu" - návrh rozpočtového opatření
39. ZM8/0399 Žádost o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně v roce 2019
40. ZM8/0493 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku a investičního transferu Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci, na vybavení objektu Rooseveltova 13 po rekonstrukci - návrh rozpočtového opatření
41. ZM8/0494 Návrh na změnu a rozšíření účelu využití schváleného neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace v působnosti Odboru kultury MMB
42. ZM8/0492 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury - návrh rozpočtového opatření
43. ZM8/0491 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na roky 2017 - 2020 č. 731 709 2323 - návrh na nevyplácení splátek na roky 2019 a 2020
44. ZM8/0516 Návrh dodatku č. 23 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace
45. ZM8/0517 Závěrečná evaluační zpráva k projektu Pilotní testování rychlého zabydlování rodin s dětmi (Rapid Re-housing)
46. ZM8/0468 Modernizace VZT a elektroinstalace ZŠ Svážná - financování projektu
47. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - duben 2019 - návrh rozpočtových opatření
48. ZM8/0467 Projekt "Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh rozpočtového opatření
49. ZM8/0466 Projekt "Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. a 6. skupina" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
50. Projekt "Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10" - návrh zvýšení celkových rozpočtových nákladů
51. ZM8/0498 Projekt "Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně" - posouzení projektu
52. ZM8/0477 Projekt "Revitalizace parku Dvorského" - změna parametrů posouzení projektu
53. ZM8/0469 Projekt "Stavební úpravy MŠ Laštůvkova" - změna parametrů posouzení projektu
54. ZM8/0488 Zpráva o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna
55. ZM8/0487 Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - I. etapa 2019, návrh rozpočtového opatření
56. ZM8/0486 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o prodloužení čerpání zápůjčky ze smlouvy č. 6218203484
57. ZM8/0480 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o prodloužení čerpání zápůjčky ze smlouvy č. 6218203504
58. ZM8/0482 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o výjimku spočívající ve snížení výše splátek zápůjčky ze smlouvy č. 6216203253
59. ZM8/0490 Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 1. termín r. 2019, návrh rozpočtového opatření a splátkového kalendáře zápůjčky
60. ZM8/0489 Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - I. termín r. 2019 -MČ Brno - Královo Pole - výjimka ze "Zásad", návrh rozpočtového opatření
61. ZM8/0485 Návrh na zařazení bytového domu Jiráskova 10 do Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji
62. ZM8/0484 Záměr prodeje volných vymezených jednotek č. 1912/5 a č. 1912/6 v bytovém domě Purkyňova 1,3,5,7
63. ZM8/0481 Návrh na prominutí smluvní pokuty Bytovému družstvu Nové sady 16
64. ZM8/0506 Návrh na zrušení Metodiky majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví statutárního města Brna
65. ZM8/0450 Změna hranice katastrálního území Bosonohy a Nový Lískovec
66. ZM8/0451 Změna hranice katastrálního území Nový Lískovec a Starý Lískovec
67. ZM8/0433 Nabídka prodeje pozemku p. č. 2480/50 a budovy č.p. 1135, způsob využití obč. vybavenost, vše v k. ú. Bystrc
68. ZM8/0431 Návrh prodeje pozemku p.č. 195/20 v k.ú. Sadová
69. ZM8/0434 Prodej pozemků p. č. 2839/5 a p. č. 2839/8 v k. ú. Černovice (BPZ Černovické terasy) společnosti BOMAR, spol. s r.o.
70. ZM8/0440 Návrh prodeje pozemků p. č. 2119/4, p. č. 2119/5 a p. č. 2119/6 k. ú. Maloměřice.
71. ZM8/0452 Návrh prodeje pozemku p.č. 5200 v k.ú. Řečkovice v ul. Terezy Novákové
72. ZM8/0439 Návrh prodeje pozemků p.č. 317, 318/1 k.ú. Slatina
73. ZM8/0453 Návrh prodeje pozemku p.č. 319 v k.ú. Štýřice
74. ZM8/0463 Návrh prodeje pozemku p.č. 201 v k.ú. Jundrov
75. ZM8/0435 Návrh prodeje části pozemku p.č. 1605/1, k.ú. Bystrc
76. ZM8/0455 Návrh prodeje části pozemku p.č. 3541/1, k.ú. Bystrc
77. ZM8/0436 Návrh prodeje části pozemku p.č. 214/2, k.ú. Bohunice
78. ZM8/0441 Návrh prodeje pozemků v k.ú. Židenice společnosti Poliklinika Viniční a.s.
79. ZM8/0442 Návrh prodeje pozemků p. č. 2045/2, p. č. 2045/4, p. č. 2045/5, p. č. 2045/11 a částí pozemku p. č. 2045/10 a části pozemku 2051/3 k. ú. ŘečkoviceNávrh prodeje vodovodní přípojky inventární číslo 06015/47 a jednotné kanalizační přípojky inventární číslo 08854
80. ZM8/0496 Návrh úplatného nabytí pozemků p.č. 794/81 a p.č. 794/83 v k.ú. Jehnice v ul. Pod vrškem
81. ZM8/0437 Návrh nabytí pozemků p.č. 997/254, 997/256 v k.ú. Kohoutovice
82. ZM8/0407 Návrh nabytí pozemku p.č. 631/9 v k.ú. Maloměřice
83. ZM8/0409 Návrh nabytí pozemků v k.ú. Štýřice
84. ZM8/0475 Návrh nabytí pozemku p.č. 479/29 v k.ú. Holásky
85. ZM8/0473 Návrh nabytí pozemků p.č. 604/17, 604/18, oba v k.ú. Ponava
86. ZM8/0476 Návrh nabytí pozemků p.č. 1231/97 a 1247/98, oba v k.ú. Bohunice
87. ZM8/0471 Návrh nabytí pozemku p.č. 7958/28 v k.ú. Židenice
88. ZM8/0474 Návrh nabytí pozemku p.č. 505/2 v k.ú. Židenice
89. ZM8/0501 Návrh nabytí pozemků p.č. 5528/36, 5528/37 a 5528/38, vše v k.ú. Židenice
90. ZM8/0472 Návrh nabytí pozemku p.č. 2281/2 v k.ú. Líšeň
91. ZM8/0408 Návrh nabytí pozemků p.č. 3251/73, 3251/74, 3251/75, 3251/77, 3251/78, 3251/92, 3251/98, 3251/107, 3251/108, 3251/115, 3251/118, 3251/148, 3251/200, 3251/206, 8239/11, 8239/23, 8239/25, 8239/26, 8239/34, 8240/5, 8241/4 a 8241/7 v k.ú. Bystrc
92. ZM8/0502 Návrh nabytí pozemku p.č. 2023/3 v k.ú. Štýřice
93. ZM8/0503 Návrh nabytí pozemků p.č. 2022/15, 2022/22 a 2023/10, vše v k.ú. Štýřice
94. ZM8/0456 Návrh bezúplatného nabytí pozemků p.č. 983/2 a 983/4 v k.ú. Nový Lískovec z majetku ČR - Státní pozemkový úřad
95. ZM8/0497 Návrh bezúplatného nabytí pozemku p.č. 2694/40 v k.ú. Žebětín z majetku ČR - Státní pozemkový úřad
96. ZM8/0457 Návrh bezúplatného nabytí pozemku p.č. 1220/5 v k.ú. Obřany z majetku ČR - Státní pozemkový úřad
97. ZM8/0443 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 89/1, v k.ú. Dolní Heršpice z vlastnictví ČR ÚZSVM
98. ZM8/0445 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1829 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
99. ZM8/0446 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2090/9, v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
100. ZM8/0447 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1502/6 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
101. ZM8/0429 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 876/31 v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
102. ZM8/0430 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 940/2 v k.ú. Husovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
103. ZM8/0427 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 941/3 v k.ú. Husovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
104. ZM8/0426 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 9353/39 a p.č. 9353/74, vše v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jejich svěření MČ Brno-Líšeň
105. ZM8/0425 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2597/53 v k.ú. Nový Lískovec z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
106. ZM8/0495 Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 3898/58 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
107. ZM8/0424 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2285/7 a p.č. 2287/10, vše v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
108. ZM8/0423 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1607 v k.ú. Černovice
109. ZM8/0422 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1024 v k.ú. Bystrc
110. ZM8/0421 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 133, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku p.č. 4822/22 v k.ú. Královo Pole
111. ZM8/0420 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 969 v k.ú. Husovice
112. ZM8/0432 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 69/4 v k.ú. Staré Brno
113. ZM8/0438 Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/03 bod č. 105 a zřízení předkupního práva k bytové jednotce č. 707/2 v budově č. p. 707 a podílu na společných částech nemovitosti (pozemcích p. č. 1177 a p. č. 1178) v k. ú. Černá Pole
114. ZM8/0462 Návrh uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 1395/3 k-.ú. Jundrov formou souhlasného prohlášení
115. ZM8/0448 Návrh na uznání vlastnického práva a návrh na uzavření soudního smíru ve sporu o určení vlastnického práva k pozemkům v k. ú. Medlánky
116. ZM8/0449 Návrh na odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva k pozemkům p.č. 3730, 3731, oba v k.ú. Židenice formou souhlasného prohlášení, návrh na uzavření dohody o narovnání
117. ZM8/0454 Návrh směny části pozemku p.č. 285 v k.ú. Dolní Heršpice
118. ZM8/0483 Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p. č. 1298 a 1299, vše k. ú. Černá Pole
119. ZM8/0458 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Ořešín, částí pozemku p.č.312/3 k.ú. Ořešín
120. ZM8/0459 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p.č. 5879/2 v k.ú. Židenice
121. ZM8/0461 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady, pozemků p.č. 10031, p.č. 10032, p.č.10040, p.č. 10041 v k.ú. Židenic
122. ZM8/0505 Návrh svěření majetku města MČ Brno Bohunice, části pozemku p.č. 2672/12 v k.ú. Bohunice
123. ZM8/0460 Návrh zrušení Usnesení Zastupitelstva města Brna svěření majetku města MČ Brno Židenice, části pozemku p.č. 4935/1 v k.ú. Židenice
124. ZM8/0410 Návrh zřízení služebnosti na pozemku p.č. 1561/67 v k.ú. Pisárky
125. ZM8/0470 Návrh Smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury "Polyfunkční komplex MERIDIEM"
126. ZM8/0404 Návrh Smlouvy o zrušení zákazu zcizení, služebnosti, práva zpětné koupě a práva předkupního
127. ZM8/0428 Žádost xxxxxx xxxxxx o převod hrobového zařízení, návrh darovací smlouvy
128. Změny ÚPmB vyplývající ze ZÚR JMK, změn ÚPmB celoměstského významu - 41. a 42. soubor a změn ÚPmB 43. soubor a změn z 2011, 2012 - vyčlenění k samostatnému procesu pořízení; ukončení procesu pořízení
129. Změny Územního plánu města Brna vybrané ke zkrácenému postupu pořízení
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/04, konaného dne 5. 3. 2019
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/04, konaného dne 5. 3. 2019
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Výroční zpráva o rozvoji obecního školství za školní rok 2017/2018
Další body navržené k zařazení do programu:
130. ZM8/0499 Návrh změny jednatele obchodní společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s.r.o.
131. ZM8/0514 Návrh rozpočtového opatření - přesun v rámci běžných výdajů Fondu mobility - připojení automatických pokladen na pult centrální ochrany

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/26

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 8 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku a nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 936 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 415 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Ulice Veslařská –parkoviště u MŠ“ v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
9. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace., formát PDF, 2 MB
10. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, formát PDF, 10 MB
11. Návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
12. Návrh pověření vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno  , formát PDF, 103 kB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uloženým odvodem z fondu investic Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 169 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 183 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací vybraných agend Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 188 kB
16. Investiční akce Rekonstrukce IC Zámečnická - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 288 kB
17. Návrh na poskytnutí investičního transferu Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 148 kB
18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021  , formát PDF, 623 kB
19. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 174 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 155 kB
22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 227 kB
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2021, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání významné sportovní akce - mezinárodní pohárové soutěže EuroCup 2021, formát PDF, 192 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 824 kB
27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 - zařazené v projektech JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" a "Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež"– návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 499 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 674 kB
29. Návrh na  poskytnutí dotací  organizacím národnostních menšin a  organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 367 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 384 kB
31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 375 kB
32. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 322 kB
33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I , formát PDF, 135 kB
34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s., formát PDF, 878 kB
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2021 pro společnost JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. , formát PDF, 5 MB
36. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 20 MB
37. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání – Mendlovo nám. 11, Brno, formát PDF, 509 kB
38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
39. Janáčkovo kulturní centrum – souhlas s podáním žádosti o dotaci, formát PDF, 298 kB
40. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 744 kB
41. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 512 kB
42. Projekt "MŠ Holásky" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 312 kB
43. Projekt "Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 328 kB
44. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – posouzení projektu, formát PDF, 583 kB
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8.9.2020, bod č. 109, č. 108, č. 110, návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8.12.2020, bod č. 91, Záměr prodeje volných bytových jednotek, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemku p.č. 59/11 v k.ú. Horní Heršpice Správě železnic, státní organizaci, formát PDF, 1 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 2 MB
48. Návrh prodeje  pozemku p.č. 7065/2 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
49. Návrh prodeje  pozemku p.č. 347 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 2 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/22 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
51. Návrh prodeje  pozemku p.č. 388/3, částí  pozemků p.č. 388/1, 388/2, 388/14  v k.ú. Staré Brno.    , formát PDF, 5 MB
52. Návrh prodeje pozemků p.č. 313 a p.č. 325 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemků p.č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p.č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k.ú. Zábrovice, formát PDF, 14 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2092/4, 2092/5  v k.ú.Černovice. , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2571, k.ú. Bohunice , formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky, formát PDF, 4 MB
57. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh rozpočtového opatření a návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady, formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 354/32 v k. ú. Dvorska  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 184 kB
60. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/21. bod č. 111 - návrh nabytí id. 6/12 pozemků v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla – část úseku 2 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021    , formát PDF, 765 kB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1507/2 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2371/17, p.č. 2371/18 a p.č. 2371/25, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2766/9 a p.č. 2766/13, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4058 a p.č. 4243, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 742, p.č. 744, p.č. 748/6, p.č. 748/7 a p.č. 748/8, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8352/3 a p.č. 8352/10 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1728/4 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 224/8 v k.ú. Kníničky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3251/146 a p.č. 3251/205, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 377/27 a p.č. 377/54 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3943 a p.č. 4018 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 547/2 a p.č. 547/3 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 15/36 na pozemku p.č. 2945/27 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/12, bod 116 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
78. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě garáže postavené na části pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Veveří , formát PDF, 4 MB
79. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
80. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 502 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
81. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1796 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
82. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 213, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 185 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 41, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 736 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2771, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 7016/31 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
85. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
86. Návrh směny pozemků města v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice za pozemky pod plánovanou stavbou Exit D1 v k. ú. Tuřany, vč. budoucího prodeje nabytých pozemků v k. ú. Tuřany , formát PDF, 27 MB
87. Návrh směny celých pozemků p. č. 1227/10 a p. č. 1229/5 a části pozemků p. č. 1229/2 a p. č. 1230/4, vše v k. ú. Obřany  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh směny  částí pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 624 za část pozemku p. č. 2147/25 a část pozemku p. č. 636, to vše   k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 3 MB
89. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemků p. č. 390/4, 390/8, 390/12, 390/16, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, vše v k. ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
90. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Židenice, id. ½ pozemku p. č. 2684, jehož součástí je bytový dům Konečného 2/Mošnova 11, č. pop. 2284, v k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
91. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 47/5, 48/2 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 377 kB
92. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5040/5, 5040/1, 5040/3, 5040/7 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 375 kB
93. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 13 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 236 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 136 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 149 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2021, formát PDF, 82 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - duben 2021, formát PDF, 147 kB
94. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB  , formát PDF, 144 kB
95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 138 kB
96. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií ze dne 26.09.2018 a souhlas s postoupením smlouvy, CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 906 kB
97. Návrh slev z nájemného, resp. vzdání se práva na část nájemného, za nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 241 kB
98. Návrh dodatku č.1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a dohoda o zařízení záležitostí ŘSD -„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP “, formát PDF, 291 kB
99. Návrh dodatku č. 2 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní"
100. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. , formát PDF, 595 kB
 

Aktualizace: 20. 4. 2021 07:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.05.2019 08:15
  • Datum poslední aktualizace: 09.05.2019 08:15
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design