Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/04

Datum:5. března 2019
Místo:v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

Další body navržené k zařazení do programu
1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. ZM8/0365 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu
5. ZM8/0317 Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci "Zřízení parkoviště na Přemyslově náměstí" v k. ú. Slatina
6. ZM8/0280 Sdružení energetických manažerů měst a obcí - nové znění stanov a jmenování delegátů k zastupování města Brna
Doplněk k bodu č. 6
7. ZM8/0350 Změna zakládací smlouvy a stanov Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, z. s. p. o.
8. ZM8/0300 Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2019
9. ZM8/0330 Schválené rozpočty na rok 2019 příspěvkových organizací zřízených městem Brnem
10. ZM8/0289 Navýšení finančních prostředků na zajištění realizace projektů participativního rozpočtu "Záchody na Kraví hoře" a "Altánek - tančírna v parku" - návrh rozpočtového opatření
11. ZM8/0299 Změna účelu použití investičních transferů a neinvestičního transferu MČ Brno-Černovice - návrh rozpočtového opatření
12. ZM8/0273 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací akce MČ Brno-Jehnice "Rozšíření hřbitova v Jehnicích"
13. ZM8/0275 Žádost MČ Brno-Nový Lískovec o udělení souhlasu k prominutí poplatků z prodlení za pozdně uhrazené nájemné
14. ZM8/0284 Návrh dohody o splátkách dluhu mezi statutárním městem Brnem a společností Copy Servis Japos s.r.o.
15. ZM8/0305 Návrh rozpočtového opatření ? přesun kapitálových a běžných výdajů rozpočtu Odboru dopravy a Majetkového odboru
16. ZM8/0318 "Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků", návrh rozpočtového opatření
17. ZM8/0316 "Protipovodňová opatření města Brna - majetkoprávní příprava", návrh rozpočtového opatření
18. ZM8/0351 Návrh Dodatku č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Chovánek - dětské centrum rodinného typu
19. ZM8/0352 Návrh na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 Hospici sv. Alžběty o.p.s.
20. ZM8/0363 Závěrečná evaluační zpráva k projektu Pilotní testování rychlého zabydlování rodin s dětmi (Rapid Re-housing)
Doplněk č. 20
21. ZM8/0359 Návrh na poskytnutí finančních podílů z rozpočtu města Brna na projekty prevence kriminality v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
22. ZM8/0360 Návrh na poskytnutí dotací na rok 2019 organizacím poskytujícím služby v souladu se strategií politiky města v oblasti drog a závislostí
23. ZM8/0364 Návrh na poskytnutí dotací organizacím národnostních menšin a organizacím působícím v oblasti etnik - návrh rozpočtového opatření
24. ZM8/0361 Návrh na poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací řešící problematiku drog a závislostí ve městě Brně na rok 2019 - návrh rozpočtového opatření
25. ZM8/0362 Návrh na poskytnutí dotace Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje - návrh rozpočtového opatření
26. ZM8/0342 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku a investičního transferu na zajištění kybernetické bezpečnosti Knihovně Jiřího Mahena, příspěvkové organizaci, v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
27. ZM8/0355 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury - návrh rozpočtového opatření
28. ZM8/0310 Návrh na podporu mezinárodních aktivit základních škol v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
29. ZM8/0306 Návrh na podporu projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
30. ZM8/0309 Návrh na podporu mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
31. ZM8/0307 Návrh na poskytnutí dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2019
32. ZM8/0308 Návrh na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Masarykově univerzitě na výchovu a vzdělávání mládeže v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
33. ZM8/0312 Návrh na poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
34. ZM8/0393 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2019 - návrh rozpočtového opatření
35. ZM8/0311 Návrh na poskytnutí investičních dotací na zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
36. ZM8/0277 Návrh poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na zajištění vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů - návrh rozpočtového opatření
37. ZM8/0278 Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol - návrh rozpočtového opatření
38. ZM8/0279 Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků školám a školským zařízením na podporu dietního stravování ve městě Brně - návrh rozpočtového opatření
39. ZM8/0301 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO s.r.o. na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně
40. ZM8/0276 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací Ptačímu centru o.p.s. na zajištění činnosti záchranné stanice Ptačí centrum o.p.s. v roce 2019
41. ZM8/0293 Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2019 a návrh rozpočtového opatření
42. ZM8/0294 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Lipce - školskému zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvkové organizaci na podporu Dne Země 2019 a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
43. ZM8/0295 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Lipce - školskému zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvkové organizaci na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro Brno 2019 a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
44. ZM8/0297 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci Partnerství na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Otevřené zahradě, návrh smlouvy o poskytnutí dotace a návrh rozpočtového opatření
45. ZM8/0296 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci Partnerství na podporu Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM, návrh smlouvy o poskytnutí dotace a návrh rozpočtového opatření
46. ZM8/0281 Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2019 - "vnitrobloky", podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna v roce 2019, Návrh rozpočtového opatření
47. ZM8/0282 Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2019 - "nábřeží", podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna v roce 2019, Návrh rozpočtového opatření
48. ZM8/0291 Návrh Protokolu č. 63 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci
49. ZM8/0358 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - březen 2019 - návrh rozpočtového opatření
50. ZM8/0354 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen 2019 - návrh rozpočtového opatření
Doplněk k bodu 50
51. ZM8/0302 Projekt "Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5" - poskytnutí účelového transferu, návrh rozpočtového opatření
52. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Slatina" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
53. ZM8/0298 Projekty "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH - pro rok 2019" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
54. ZM8/0353 Projekt "Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova"- změna parametrů posouzení projektu, návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace
55. ZM8/0292 Projekt "Modernizace, rozvoj, nové IS a pořízení nových částí IS pro Nemocnici Milosrdných bratří" - návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s Nemocnicí Milosrdných bratří, příspěvkovou organizací
56. ZM8/0290 Projekt "Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna" - návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP
57. ZM8/0283 Projekt "Provoz Centra pro cizince JMK" - účast na projektu
58. ZM8/0315 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o prodloužení čerpání zápůjčky ze smlouvy č. 6218202131
59. ZM8/0319 Fond rozvoje bydlení města Brna ? žádost o prodloužení čerpání zápůjčky ze smlouvy č. 6218203725
60. ZM8/0314 Návrh prodeje domovního celku Provazníkova 10, 12, 14, 16 včetně pozemků
61. ZM8/0313 Návrh dispozice s bytovým domem Merhautova 97 včetně pozemku po nepřijetí nabídky nájemci
62. ZM8/0321 Nabídka prodeje pozemku p. č. 2480/50 a budovy č.p. 1135, způsob využití obč. vybavenost, vše v k. ú. Bystrc
63. ZM8/0335 Návrh prodeje pozemků p.č. 4191 a p.č. 4194 v k.ú. Bystrc
64. ZM8/0344 Návrh prodeje pozemků p.č. 9264, p.č. 9266 a částí pozemků p.č. 9267/1 a p.č. 9270, k.ú. Židenice
65. ZM8/0343 Návrh prodeje pozemků vlastníkům garáží při ul. Černého, k.ú. Bystrc
66. ZM8/0334 Návrh prodeje části pozemku p. č. 1321/94 a pozemku p.č. 1321/79, k.ú. Bohunice
67. ZM8/0332 Návrh prodeje části pozemku p. č. 739, k.ú. Bohunice
68. ZM8/0331 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 8588 a 8589/1, k.ú. Židenice
69. ZM8/0329 Návrh prodeje částí pozemku p.č. 770/1 a pozemku p.č. 1333/2 v k.ú. Jundrov, zřízení služebnosti
70. ZM8/0346 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina
71. ZM8/0345 Návrh prodeje části pozemku p.č. 1517/5 k.ú. Brněnské Ivanovice.
72. ZM8/0347 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2828/110, pozemku p.č. 2830/2 v k.ú. Černovice, zřízení služebností
73. ZM8/0348 Návrh prodeje části pozemku p.č. 1018/1 a části pozemku p.č. 1059/2, vše v k.ú. Trnitá
74. ZM8/0391 Návrh prodeje části pozemku p. č. 355 k. ú. Bosonohy
75. ZM8/0328 Návrh prodeje části pozemku p.č. 1160/25 v k.ú. Staré Brno
76. ZM8/0327 Záměr nabytí pozemku p.č. 424/16 v k.ú. Trnitá z vlastnictví Českých drah, a.s. do vlastnictví statutárního města Brna
77. ZM8/0382 Záměr nabytí pozemků v k.ú. Maloměřice z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví statutárního města Brna
78. ZM8/0304 Návrh nabytí pozemku p.č. 1377/2 v k.ú. Stránice
79. ZM8/0303 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 1493/10 v k.ú. Veveří
80. ZM8/0286 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/2 k pozemku p.č. 2603/2 v k.ú. Slatina
81. ZM8/0287 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Listnatá v k.ú. Žebětín a nabytí pozemku v k. ú. Žebětín
82. ZM8/0288 Návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 15. 5. 2018, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Kohoutovice Invest s.r.o. ve věci nabytí komunikační stavby při ulici U Dubu v k.ú. Soběšice a nabytí pozemků v k.ú. Soběšice do vlastnictví statutárního města Brna
83. ZM8/0326 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
84. ZM8/0325 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z majetku ČR-Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
85. ZM8/0369 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna na základě smluv s omezujícími podmínkami
86. ZM8/0368 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
87. ZM8/0367 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3577/5 v k. ú. Slatina z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
88. ZM8/0366 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4548/1, p.č. 4662/1 a p.č. 4979/8, vše v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
89. ZM8/0372 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2938/5 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
90. ZM8/0373 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 888/2 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
91. ZM8/0374 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2073/5 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
92. ZM8/0349 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1004 v k. ú. Zábrdovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
93. ZM8/0322 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 14/2 v k.ú. Maloměřice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími
94. ZM8/0375 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1501/33, p.č. 1501/34, p.č. 1501/36 a p.č. 1501/39, vše v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
95. ZM8/0383 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p. č. 1674/6 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
96. ZM8/0384 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2502, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
97. ZM8/0385 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2503/25 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
98. ZM8/0320 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 45/19 a p.č. 45/23, vše v k.ú. Brněnské Ivanovice z vlastnictví ČR ÚZSVM
99. ZM8/0386 Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemků pod komunikacemi p.č. 4506/4 a p.č. 4991/2, vše v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR ÚZSVM
100. ZM8/0387 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 692, způsob využití bydlení, postavené na pozemku p.č. 909 v k.ú. Štýřice
101. ZM8/0388 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e. způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 169/20 v k.ú. Staré Brno
102. ZM8/0379 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e. způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 574 v k.ú. Staré Brno
103. ZM8/0380 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 448 v k.ú. Bohunice
104. ZM8/0381 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 884 v k.ú. Slatina
105. ZM8/0378 Nabídka předkupního práva spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 7857/2, 7860/2, 7861/3, 7861/4 a 4407/68, vše v k.ú. Židenice
106. ZM8/0376 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4227 v k. ú. Tuřany
107. ZM8/0377 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č.7978/19 a p. č. 7988/30 v k. ú. Židenice
108. ZM8/0323 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 1968/2, k.ú. Husovice formou souhlasného prohlášení
109. ZM8/0390 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 4559 v k. ú. Židenice formou souhlasného prohlášení
110. ZM8/0370 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 1611/1 v k. ú. Slatina formou souhlasného prohlášení
111. ZM8/0371 Návrh směny pozemků v k.ú. Štýřice a v k.ú. Staré Brno se společností Brněnské komunikace a.s., návrh rozpočtového opatření, návrh svěření majetku města MČ Brno-střed
112. ZM8/0285 Návrh směny pozemku p.č. 1113 za část pozemku p.č. 1116/1 a návrh zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1113, vše v k.ú. Husovice - změna usnesení č. Z7/26 zasedání ZMB, konaného dne 7. 3. 2017, bod 86
113. ZM8/0341 Návrh směny části pozemku p.č. 770/1 za části pozemků p.č. 1234, 1235, vše v k.ú. Jundrov
114. ZM8/0356 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, části pozemku p.č. 1 v k.ú.Ivanovice
115. ZM8/0357 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemku p.č. 1099/2 v k.ú.Maloměřice
116. ZM8/0336 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemku p.č. 167 v k.ú. Obřany
117. ZM8/0389 Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemek p.č. 1650/5 v k.ú. Veveří
118. ZM8/0392 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 2798/2, 2798/3, 2799/2, 2799/6, 2802 v k.ú. Žabovřesky
119. ZM8/0337 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p.č. 3748/12 v k.ú. Královo Pole
120. ZM8/0338 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p.č. 1864/1 v k.ú. Královo Pole
121. ZM8/0339 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, pozemku p.č. 2431/55 v k.ú. Bosonohy
122. ZM8/0340 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, šesti podzemních staveb sklepů pod pozemky p.č. 695, 750, 768/2 v k.ú. Bystrc
123. ZM8/0324 Majetkoprávní vypořádání pozemků v komerčním areálu SVATOPETRSKA, k.ú. Komárov
124. Návrh smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury "Polyfunkční komplex MERIDIEM"
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/03, konaného dne 5. 2. 2019
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/03, konaného dne 5. 2. 2019
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva o činnosti Odboru implementace evropských fondů za rok 2018
INFO 5.

Informativní zpráva - Závěrečná zpráva - Festival RE:PUBLIKA
Doplněk

INFO 6. Informativní zpráva o činnosti Jihomoravské rozvojové společnosti, s.r.o., za říjen-prosinec 2018
INFO 7. Informativní zpráva - Ratingové hodnocení statutárního města Brna v roce 2018
INFO 8. Informativní zpráva za červen 2018 - prosinec 2018 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
Další body navržené k zařazení do programu
125. ZM8/0394  Čekárna Dolní nádraží Brno – realizace opatření – návrh rozpočtového opatření
126. Představení nové jmenovaného vedoucího úseku MMB

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.04.2019 07:00
  • Datum poslední aktualizace: 04.04.2019 07:00
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design