Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/04

Datum:5. března 2019
Místo:v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

Další body navržené k zařazení do programu
1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. ZM8/0365 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu
5. ZM8/0317 Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci "Zřízení parkoviště na Přemyslově náměstí" v k. ú. Slatina
6. ZM8/0280 Sdružení energetických manažerů měst a obcí - nové znění stanov a jmenování delegátů k zastupování města Brna
Doplněk k bodu č. 6
7. ZM8/0350 Změna zakládací smlouvy a stanov Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, z. s. p. o.
8. ZM8/0300 Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2019
9. ZM8/0330 Schválené rozpočty na rok 2019 příspěvkových organizací zřízených městem Brnem
10. ZM8/0289 Navýšení finančních prostředků na zajištění realizace projektů participativního rozpočtu "Záchody na Kraví hoře" a "Altánek - tančírna v parku" - návrh rozpočtového opatření
11. ZM8/0299 Změna účelu použití investičních transferů a neinvestičního transferu MČ Brno-Černovice - návrh rozpočtového opatření
12. ZM8/0273 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací akce MČ Brno-Jehnice "Rozšíření hřbitova v Jehnicích"
13. ZM8/0275 Žádost MČ Brno-Nový Lískovec o udělení souhlasu k prominutí poplatků z prodlení za pozdně uhrazené nájemné
14. ZM8/0284 Návrh dohody o splátkách dluhu mezi statutárním městem Brnem a společností Copy Servis Japos s.r.o.
15. ZM8/0305 Návrh rozpočtového opatření ? přesun kapitálových a běžných výdajů rozpočtu Odboru dopravy a Majetkového odboru
16. ZM8/0318 "Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků", návrh rozpočtového opatření
17. ZM8/0316 "Protipovodňová opatření města Brna - majetkoprávní příprava", návrh rozpočtového opatření
18. ZM8/0351 Návrh Dodatku č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Chovánek - dětské centrum rodinného typu
19. ZM8/0352 Návrh na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 Hospici sv. Alžběty o.p.s.
20. ZM8/0363 Závěrečná evaluační zpráva k projektu Pilotní testování rychlého zabydlování rodin s dětmi (Rapid Re-housing)
Doplněk č. 20
21. ZM8/0359 Návrh na poskytnutí finančních podílů z rozpočtu města Brna na projekty prevence kriminality v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
22. ZM8/0360 Návrh na poskytnutí dotací na rok 2019 organizacím poskytujícím služby v souladu se strategií politiky města v oblasti drog a závislostí
23. ZM8/0364 Návrh na poskytnutí dotací organizacím národnostních menšin a organizacím působícím v oblasti etnik - návrh rozpočtového opatření
24. ZM8/0361 Návrh na poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací řešící problematiku drog a závislostí ve městě Brně na rok 2019 - návrh rozpočtového opatření
25. ZM8/0362 Návrh na poskytnutí dotace Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje - návrh rozpočtového opatření
26. ZM8/0342 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku a investičního transferu na zajištění kybernetické bezpečnosti Knihovně Jiřího Mahena, příspěvkové organizaci, v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
27. ZM8/0355 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury - návrh rozpočtového opatření
28. ZM8/0310 Návrh na podporu mezinárodních aktivit základních škol v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
29. ZM8/0306 Návrh na podporu projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
30. ZM8/0309 Návrh na podporu mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
31. ZM8/0307 Návrh na poskytnutí dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2019
32. ZM8/0308 Návrh na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Masarykově univerzitě na výchovu a vzdělávání mládeže v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
33. ZM8/0312 Návrh na poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
34. ZM8/0393 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2019 - návrh rozpočtového opatření
35. ZM8/0311 Návrh na poskytnutí investičních dotací na zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
36. ZM8/0277 Návrh poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na zajištění vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů - návrh rozpočtového opatření
37. ZM8/0278 Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol - návrh rozpočtového opatření
38. ZM8/0279 Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků školám a školským zařízením na podporu dietního stravování ve městě Brně - návrh rozpočtového opatření
39. ZM8/0301 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO s.r.o. na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně
40. ZM8/0276 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací Ptačímu centru o.p.s. na zajištění činnosti záchranné stanice Ptačí centrum o.p.s. v roce 2019
41. ZM8/0293 Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2019 a návrh rozpočtového opatření
42. ZM8/0294 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Lipce - školskému zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvkové organizaci na podporu Dne Země 2019 a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
43. ZM8/0295 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Lipce - školskému zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvkové organizaci na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro Brno 2019 a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
44. ZM8/0297 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci Partnerství na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Otevřené zahradě, návrh smlouvy o poskytnutí dotace a návrh rozpočtového opatření
45. ZM8/0296 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci Partnerství na podporu Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM, návrh smlouvy o poskytnutí dotace a návrh rozpočtového opatření
46. ZM8/0281 Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2019 - "vnitrobloky", podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna v roce 2019, Návrh rozpočtového opatření
47. ZM8/0282 Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2019 - "nábřeží", podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna v roce 2019, Návrh rozpočtového opatření
48. ZM8/0291 Návrh Protokolu č. 63 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci
49. ZM8/0358 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - březen 2019 - návrh rozpočtového opatření
50. ZM8/0354 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen 2019 - návrh rozpočtového opatření
Doplněk k bodu 50
51. ZM8/0302 Projekt "Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5" - poskytnutí účelového transferu, návrh rozpočtového opatření
52. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Slatina" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
53. ZM8/0298 Projekty "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH - pro rok 2019" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
54. ZM8/0353 Projekt "Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova"- změna parametrů posouzení projektu, návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace
55. ZM8/0292 Projekt "Modernizace, rozvoj, nové IS a pořízení nových částí IS pro Nemocnici Milosrdných bratří" - návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s Nemocnicí Milosrdných bratří, příspěvkovou organizací
56. ZM8/0290 Projekt "Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna" - návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP
57. ZM8/0283 Projekt "Provoz Centra pro cizince JMK" - účast na projektu
58. ZM8/0315 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o prodloužení čerpání zápůjčky ze smlouvy č. 6218202131
59. ZM8/0319 Fond rozvoje bydlení města Brna ? žádost o prodloužení čerpání zápůjčky ze smlouvy č. 6218203725
60. ZM8/0314 Návrh prodeje domovního celku Provazníkova 10, 12, 14, 16 včetně pozemků
61. ZM8/0313 Návrh dispozice s bytovým domem Merhautova 97 včetně pozemku po nepřijetí nabídky nájemci
62. ZM8/0321 Nabídka prodeje pozemku p. č. 2480/50 a budovy č.p. 1135, způsob využití obč. vybavenost, vše v k. ú. Bystrc
63. ZM8/0335 Návrh prodeje pozemků p.č. 4191 a p.č. 4194 v k.ú. Bystrc
64. ZM8/0344 Návrh prodeje pozemků p.č. 9264, p.č. 9266 a částí pozemků p.č. 9267/1 a p.č. 9270, k.ú. Židenice
65. ZM8/0343 Návrh prodeje pozemků vlastníkům garáží při ul. Černého, k.ú. Bystrc
66. ZM8/0334 Návrh prodeje části pozemku p. č. 1321/94 a pozemku p.č. 1321/79, k.ú. Bohunice
67. ZM8/0332 Návrh prodeje části pozemku p. č. 739, k.ú. Bohunice
68. ZM8/0331 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 8588 a 8589/1, k.ú. Židenice
69. ZM8/0329 Návrh prodeje částí pozemku p.č. 770/1 a pozemku p.č. 1333/2 v k.ú. Jundrov, zřízení služebnosti
70. ZM8/0346 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina
71. ZM8/0345 Návrh prodeje části pozemku p.č. 1517/5 k.ú. Brněnské Ivanovice.
72. ZM8/0347 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2828/110, pozemku p.č. 2830/2 v k.ú. Černovice, zřízení služebností
73. ZM8/0348 Návrh prodeje části pozemku p.č. 1018/1 a části pozemku p.č. 1059/2, vše v k.ú. Trnitá
74. ZM8/0391 Návrh prodeje části pozemku p. č. 355 k. ú. Bosonohy
75. ZM8/0328 Návrh prodeje části pozemku p.č. 1160/25 v k.ú. Staré Brno
76. ZM8/0327 Záměr nabytí pozemku p.č. 424/16 v k.ú. Trnitá z vlastnictví Českých drah, a.s. do vlastnictví statutárního města Brna
77. ZM8/0382 Záměr nabytí pozemků v k.ú. Maloměřice z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví statutárního města Brna
78. ZM8/0304 Návrh nabytí pozemku p.č. 1377/2 v k.ú. Stránice
79. ZM8/0303 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 1493/10 v k.ú. Veveří
80. ZM8/0286 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/2 k pozemku p.č. 2603/2 v k.ú. Slatina
81. ZM8/0287 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Listnatá v k.ú. Žebětín a nabytí pozemku v k. ú. Žebětín
82. ZM8/0288 Návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 15. 5. 2018, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Kohoutovice Invest s.r.o. ve věci nabytí komunikační stavby při ulici U Dubu v k.ú. Soběšice a nabytí pozemků v k.ú. Soběšice do vlastnictví statutárního města Brna
83. ZM8/0326 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
84. ZM8/0325 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z majetku ČR-Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
85. ZM8/0369 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna na základě smluv s omezujícími podmínkami
86. ZM8/0368 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
87. ZM8/0367 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3577/5 v k. ú. Slatina z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
88. ZM8/0366 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4548/1, p.č. 4662/1 a p.č. 4979/8, vše v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
89. ZM8/0372 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2938/5 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
90. ZM8/0373 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 888/2 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
91. ZM8/0374 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2073/5 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
92. ZM8/0349 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1004 v k. ú. Zábrdovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
93. ZM8/0322 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 14/2 v k.ú. Maloměřice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími
94. ZM8/0375 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1501/33, p.č. 1501/34, p.č. 1501/36 a p.č. 1501/39, vše v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
95. ZM8/0383 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p. č. 1674/6 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
96. ZM8/0384 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2502, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
97. ZM8/0385 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2503/25 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
98. ZM8/0320 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 45/19 a p.č. 45/23, vše v k.ú. Brněnské Ivanovice z vlastnictví ČR ÚZSVM
99. ZM8/0386 Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemků pod komunikacemi p.č. 4506/4 a p.č. 4991/2, vše v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR ÚZSVM
100. ZM8/0387 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 692, způsob využití bydlení, postavené na pozemku p.č. 909 v k.ú. Štýřice
101. ZM8/0388 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e. způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 169/20 v k.ú. Staré Brno
102. ZM8/0379 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e. způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 574 v k.ú. Staré Brno
103. ZM8/0380 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 448 v k.ú. Bohunice
104. ZM8/0381 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 884 v k.ú. Slatina
105. ZM8/0378 Nabídka předkupního práva spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 7857/2, 7860/2, 7861/3, 7861/4 a 4407/68, vše v k.ú. Židenice
106. ZM8/0376 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4227 v k. ú. Tuřany
107. ZM8/0377 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č.7978/19 a p. č. 7988/30 v k. ú. Židenice
108. ZM8/0323 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 1968/2, k.ú. Husovice formou souhlasného prohlášení
109. ZM8/0390 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 4559 v k. ú. Židenice formou souhlasného prohlášení
110. ZM8/0370 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 1611/1 v k. ú. Slatina formou souhlasného prohlášení
111. ZM8/0371 Návrh směny pozemků v k.ú. Štýřice a v k.ú. Staré Brno se společností Brněnské komunikace a.s., návrh rozpočtového opatření, návrh svěření majetku města MČ Brno-střed
112. ZM8/0285 Návrh směny pozemku p.č. 1113 za část pozemku p.č. 1116/1 a návrh zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1113, vše v k.ú. Husovice - změna usnesení č. Z7/26 zasedání ZMB, konaného dne 7. 3. 2017, bod 86
113. ZM8/0341 Návrh směny části pozemku p.č. 770/1 za části pozemků p.č. 1234, 1235, vše v k.ú. Jundrov
114. ZM8/0356 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, části pozemku p.č. 1 v k.ú.Ivanovice
115. ZM8/0357 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemku p.č. 1099/2 v k.ú.Maloměřice
116. ZM8/0336 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemku p.č. 167 v k.ú. Obřany
117. ZM8/0389 Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemek p.č. 1650/5 v k.ú. Veveří
118. ZM8/0392 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 2798/2, 2798/3, 2799/2, 2799/6, 2802 v k.ú. Žabovřesky
119. ZM8/0337 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p.č. 3748/12 v k.ú. Královo Pole
120. ZM8/0338 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p.č. 1864/1 v k.ú. Královo Pole
121. ZM8/0339 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, pozemku p.č. 2431/55 v k.ú. Bosonohy
122. ZM8/0340 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, šesti podzemních staveb sklepů pod pozemky p.č. 695, 750, 768/2 v k.ú. Bystrc
123. ZM8/0324 Majetkoprávní vypořádání pozemků v komerčním areálu SVATOPETRSKA, k.ú. Komárov
124. Návrh smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury "Polyfunkční komplex MERIDIEM"
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/03, konaného dne 5. 2. 2019
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/03, konaného dne 5. 2. 2019
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva o činnosti Odboru implementace evropských fondů za rok 2018
INFO 5.

Informativní zpráva - Závěrečná zpráva - Festival RE:PUBLIKA
Doplněk

INFO 6. Informativní zpráva o činnosti Jihomoravské rozvojové společnosti, s.r.o., za říjen-prosinec 2018
INFO 7. Informativní zpráva - Ratingové hodnocení statutárního města Brna v roce 2018
INFO 8. Informativní zpráva za červen 2018 - prosinec 2018 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
Další body navržené k zařazení do programu
125. ZM8/0394  Čekárna Dolní nádraží Brno – realizace opatření – návrh rozpočtového opatření
126. Představení nové jmenovaného vedoucího úseku MMB

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/26

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 8 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku a nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 936 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 415 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Ulice Veslařská –parkoviště u MŠ“ v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
9. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace., formát PDF, 2 MB
10. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, formát PDF, 10 MB
11. Návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
12. Návrh pověření vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno  , formát PDF, 103 kB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uloženým odvodem z fondu investic Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 169 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 183 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací vybraných agend Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 188 kB
16. Investiční akce Rekonstrukce IC Zámečnická - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 288 kB
17. Návrh na poskytnutí investičního transferu Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 148 kB
18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021  , formát PDF, 623 kB
19. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 174 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 155 kB
22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 227 kB
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2021, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání významné sportovní akce - mezinárodní pohárové soutěže EuroCup 2021, formát PDF, 192 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 824 kB
27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 - zařazené v projektech JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" a "Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež"– návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 499 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 674 kB
29. Návrh na  poskytnutí dotací  organizacím národnostních menšin a  organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 367 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 384 kB
31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 375 kB
32. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 322 kB
33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I , formát PDF, 135 kB
34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s., formát PDF, 878 kB
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2021 pro společnost JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. , formát PDF, 5 MB
36. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 20 MB
37. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání – Mendlovo nám. 11, Brno, formát PDF, 509 kB
38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
39. Janáčkovo kulturní centrum – souhlas s podáním žádosti o dotaci, formát PDF, 298 kB
40. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 744 kB
41. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 512 kB
42. Projekt "MŠ Holásky" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 312 kB
43. Projekt "Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 328 kB
44. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – posouzení projektu, formát PDF, 583 kB
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8.9.2020, bod č. 109, č. 108, č. 110, návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8.12.2020, bod č. 91, Záměr prodeje volných bytových jednotek, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemku p.č. 59/11 v k.ú. Horní Heršpice Správě železnic, státní organizaci, formát PDF, 1 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 2 MB
48. Návrh prodeje  pozemku p.č. 7065/2 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
49. Návrh prodeje  pozemku p.č. 347 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 2 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/22 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
51. Návrh prodeje  pozemku p.č. 388/3, částí  pozemků p.č. 388/1, 388/2, 388/14  v k.ú. Staré Brno.    , formát PDF, 5 MB
52. Návrh prodeje pozemků p.č. 313 a p.č. 325 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemků p.č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p.č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k.ú. Zábrovice, formát PDF, 14 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2092/4, 2092/5  v k.ú.Černovice. , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2571, k.ú. Bohunice , formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky, formát PDF, 4 MB
57. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh rozpočtového opatření a návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady, formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 354/32 v k. ú. Dvorska  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 184 kB
60. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/21. bod č. 111 - návrh nabytí id. 6/12 pozemků v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla – část úseku 2 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021    , formát PDF, 765 kB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1507/2 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2371/17, p.č. 2371/18 a p.č. 2371/25, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2766/9 a p.č. 2766/13, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4058 a p.č. 4243, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 742, p.č. 744, p.č. 748/6, p.č. 748/7 a p.č. 748/8, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8352/3 a p.č. 8352/10 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1728/4 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 224/8 v k.ú. Kníničky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3251/146 a p.č. 3251/205, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 377/27 a p.č. 377/54 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3943 a p.č. 4018 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 547/2 a p.č. 547/3 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 15/36 na pozemku p.č. 2945/27 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/12, bod 116 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
78. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě garáže postavené na části pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Veveří , formát PDF, 4 MB
79. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
80. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 502 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
81. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1796 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
82. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 213, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 185 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 41, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 736 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2771, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 7016/31 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
85. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
86. Návrh směny pozemků města v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice za pozemky pod plánovanou stavbou Exit D1 v k. ú. Tuřany, vč. budoucího prodeje nabytých pozemků v k. ú. Tuřany , formát PDF, 27 MB
87. Návrh směny celých pozemků p. č. 1227/10 a p. č. 1229/5 a části pozemků p. č. 1229/2 a p. č. 1230/4, vše v k. ú. Obřany  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh směny  částí pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 624 za část pozemku p. č. 2147/25 a část pozemku p. č. 636, to vše   k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 3 MB
89. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemků p. č. 390/4, 390/8, 390/12, 390/16, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, vše v k. ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
90. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Židenice, id. ½ pozemku p. č. 2684, jehož součástí je bytový dům Konečného 2/Mošnova 11, č. pop. 2284, v k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
91. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 47/5, 48/2 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 377 kB
92. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5040/5, 5040/1, 5040/3, 5040/7 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 375 kB
93. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 13 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 236 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 136 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 149 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2021, formát PDF, 82 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - duben 2021, formát PDF, 147 kB
94. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB  , formát PDF, 144 kB
95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 138 kB
96. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií ze dne 26.09.2018 a souhlas s postoupením smlouvy, CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 906 kB
97. Návrh slev z nájemného, resp. vzdání se práva na část nájemného, za nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 241 kB
98. Návrh dodatku č.1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a dohoda o zařízení záležitostí ŘSD -„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP “, formát PDF, 291 kB
99. Návrh dodatku č. 2 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní"
100. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. , formát PDF, 595 kB
 

Aktualizace: 20. 4. 2021 07:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.04.2019 07:00
  • Datum poslední aktualizace: 04.04.2019 07:00
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design