Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/03

Datum:5. února 2019
Místo:v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. ZM8/0176 Návrh na zvolení členů Rady Klubu zastupitelů města Brna
6. ZM8/0171 Změna zástupců statutárního města Brna delegovaných na členské schůze spolku Otevřená města, z. s.
7. ZM8/0210 Návrh na změnu delegování zástupce statutárního města Brna na všech valných shromážděních a jednáních Asociace měst pro cyklisty
8. ZM8/0165 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška, jež stanovuje spádové obvody mateřských škol
9. ZM8/0166 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška, jež stanovuje spádové obvody základních škol
10. Návrh Pravidel odpovědnosti za bezdůvodné obohacení
11. Dopracování a sloučení dokumentu Strategie BRNO 2050 - programová část a dokumentu Strategie BRNO 2050 - strategická část
12. ZM8/0266 Strategie integrace cizinců ve městě Brně II.
13. ZM8/0226 Návrh Dodatku č. 3 ke Zřizovací listině Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace
14. ZM8/0187 Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v oblasti kultury
15. ZM8/0200 Členský příspěvek města Brna v Centrále cestovního ruchu - Jižní Morava, z. s. p. o.
16. ZM8/0204 Návrh rozpočtového opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje k financování kapitálových výdajů Odboru dopravy
17. ZM8/0191 Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku
18. ZM8/0185 Realizace minitendru na nákup licencí produktů Microsoft na základě dohody o centralizovaném zadávání veřejné zakázky uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Ministerstvem vnitra České republiky; návrh rozpočtového opatření
19. ZM8/0170 "Základní škola Vejrostova 1 - přístavba" - návrh rozpočtového opatření
20. ZM8/0271 Návrh na krácení příjmů postoupených městské části Brno-Líšeň, návrh rozpočtového opatření
21. ZM8/0172 Změna účelu použití investičního transferu "Dokončení zateplení objektu Obřanská 7" - návrh rozpočtového opatření
22. ZM8/0223 Návrh na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
23. ZM8/0224 Návrh na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 spolku Vodní záchranná služba Brno - město, z. s., návrh rozpočtového opatření
24. ZM8/0221 Návrh na uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické, prorodinné a proseniorské služby, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna
25. ZM8/0267 Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2019 - program I - návrh rozpočtového opatření
26. ZM8/0189 Návrh na poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2019 -návrh rozpočtového opatření
27. ZM8/0195 Jihomoravský filmový nadační fond - návrh na poskytnutí peněžitého daru, návrh rozpočtového opatření; návrh na změnu člena správní rady
28. ZM8/0234 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje z. s. na zajištění provozu kontaktního místa ANNO JMK - návrh rozpočtového opatření
29. ZM8/0197 Návrh na poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2019 - návrh rozpočtového opatření
30. ZM8/0198 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO s. r. o. na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně
Doplněk k bodu č. 30 Z8/03 zasedání ZMB konaného dne 5. 2. 2019, ZM8/0198
31. ZM8/0196

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO z. s. na provoz sportovního areálu na Halasově nám. v Brně

Doplnek k bodu 31 - Z8-03

32. ZM8/0169 Poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2019
33. "Rekonstrukce ulice Valchařská" - Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí investiční dotace na úhradu nezbytně vynaložených nákladů Technických sítí Brno, akciová společnost
34. ZM8/0220 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na rozšíření garážových stání hasičské stanice v Brně-Líšni
35. ZM8/0219 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
36. ZM8/0184 "Poskytnutí služeb pro zajištění provozu na přenosových trasách páteřní sítě a aktivních prvcích optické páteřní sítě informačního systému města Brna"- návrh rozpočtového opatření
37. ZM8/0225 Návrh rozpočtového opatření - rozdělení finančních prostředků na projekty participativního rozpočtu
38. ZM8/0268 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - únor 2019 - návrh rozpočtových opatření
39. ZM8/0269 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - únor 2019 - návrh rozpočtového opatření
40. ZM8/0186 Projekt "Lužánecký skleník, enviromentální a polytechnické výukové centrum" - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace s příspěvkovou organizací Lužánky - středisko volného času; návrh rozpočtového opatření
41. ZM8/0188 Projekt "Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3" - poskytnutí zápůjčky MČ Brno-Černovice, návrh rozpočtového opatření
42. ZM8/0183 Projekt "ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
43. ZM8/0182 Projekt "ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
44. ZM8/0194 Projekt "Zprostředkující subjekt ITI 2" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
45. ZM8/0193 Projekt "ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
46. ZM8/0192 Projekt "ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
47. ZM8/0179 Projekt "Modernizace infrastruktury ZŠ Labská" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
48. ZM8/0177 Projekt "Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
49. ZM8/0178 Projekt "Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
50. ZM8/0174 Projekt "Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
51. ZM8/0175 Projekt "Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
52. ZM8/0173 Projekt "Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p. o. - rekonstrukce odborných učeben" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
53. ZM8/0270 Projekt "Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty" - návrh smlouvy o návratné finanční výpomoci; návrh rozpočtového opatření
54. ZM8/0212 Projekt "Rekonstrukce 30 bytů pro sociální bydlení" - posouzení projektu
55. ZM8/0215 Záměr prodeje domovního celku Jugoslávská 152, 154 včetně pozemků
56. ZM8/0216 Návrh prodeje bytového domu Tišnovská 132a včetně pozemků
57. ZM8/0227 Návrh prodeje bytového domu Trávníčkova 5 včetně pozemků
58. ZM8/0217 Návrh prodeje rodinného domu Kamenná 27a včetně pozemků
59. ZM8/0218 Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/41, bod č. 129 - Prodej bytového domu Čelakovského 1/Táborská 192 včetně pozemku
60. ZM8/0253 Prodej pozemku p. č. 8515 v k. ú. Židenice
61. ZM8/0246 Návrh prodeje pozemku p. č. 4059/3, k. ú. Bystrc
62. ZM8/0258 Návrh prodeje pozemku p. č. 104/27 a části pozemku p. č. 98/1 v k. ú. Kohoutovice
63. ZM8/0244 Návrh prodeje části pozemku p. č. 2706/2 v k. ú. Řečkovice
64. ZM8/0241 Záměr nabytí pozemků v k. ú. Pisárky z vlastnictví ČR-Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Brna
65. ZM8/0181 Návrh nabytí pozemku p. č. 2480/40 v k. ú. Maloměřice
66. ZM8/0180 Návrh nabytí pozemku p. č. 834/2 v k. ú. Maloměřice
67. ZM8/0206 Návrh nabytí pozemku p. č. 1247/97 v k. ú. Bohunice
68. ZM8/0207 Návrh nabytí pozemku p. č. 1247/96 v k. ú. Bohunice
69. ZM8/0205 Návrh nabytí pozemku p. č. 2594/36 v k. ú. Maloměřice
70. ZM8/0209 Návrh nabytí pozemků p.č. 1713/107, 1713/108, 1713/109, vše v k.ú. Bystrc
71. ZM8/0208 Návrh nabytí pozemku p.č. 552/4 v k.ú. Brněnské Ivanovice
72. ZM8/0265 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Černovice, Husovice, Královo Pole a Štýřice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
73. ZM8/0264 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
74. ZM8/0238 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1215/4 v k. ú. Bohunice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
75. ZM8/0245 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Bohunice, Husovice a Maloměřice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
76. ZM8/0247 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín, Královo Pole a Medlánky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
77. ZM8/0252 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín a Štýřice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
78. ZM8/0248 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Starý Lískovec, Kohoutovice, Černá Pole a Husovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
79. ZM8/0249 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
80. ZM8/0250 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Královo Pole, Lesná a Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
81. ZM8/0251 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Slatina, Černovice a Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
82. ZM8/0259 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p. č. 446/7, p. č. 446/9 a p. č. 446/12 v k. ú. Medlánky z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
83. ZM8/0263 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p. č. 876/35 a p. č. 876/37 v k. ú. Bohunice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
84. ZM8/0262 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p. č. 3065/2 a p. č. 3066/2 v k. ú. Bohunice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
85. ZM8/0272 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p. č. 3880/6 a p. č. 3880/9 v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
86. ZM8/0260 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p. č. 2576/2 v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
87. ZM8/0261 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p. č. 61/4 a p. č. 61/7 v k. ú. Trnitá z vlastnictví ČR-ÚZSVM
88. ZM8/0229 Nabídka předkupního práva spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/128 a id. 1/64 na pozemcích p. č. 1597/1 a 1596/3, způsob využití zahrada, v k. ú. Lesná
89. ZM8/0231 Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 609, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p. č. 1088/2 v k. ú. Nový Lískovec
90. ZM8/0228 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 3072/2 v k. ú. Židenice
91. ZM8/0235 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e., postavené na pozemku p. č. 5648 v k. ú. Královo Pole
92. ZM8/0239 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 3420 v k. ú. Komín
93. ZM8/0240 Nabídka předkupního práva ke stavbě č. p. 705, způsob využití rodinný dům, postavené na pozemku p. č. 1019 v k. ú. Štýřice
94. ZM8/0233 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 1579 v k. ú. Černovice
95. ZM8/0232 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 1721 v k. ú. Černovice
96. ZM8/0230 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 2199 v k. ú. Husovice
97. ZM8/0237 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemcích p. č. 425/3 a p. č. 425/6, oba v k. ú. Slatina
98. ZM8/0243 Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č. p./č. e., způsob využití garáže, postaveným na pozemcích p. č. 229, 211/28, 212 až 241, 243 až 247, 257 až 284, 285/5 až 285/7, 285/11, 285/14 až 285/50, 285/52 až 285/81 a 285/124, vše v k. ú. Žabovřesky
99. ZM8/0236 Nabídka předkupního práva k spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/52 na stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 1321/11 v k. ú. Bohunice
100. ZM8/0214 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1413 v k. ú. Brněnské Ivanovice
101. ZM8/0213 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 3226/1 v k. ú. Bystrc
102. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4227 v k. ú. Tuřany
103. ZM8/0211 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 3877 v k. ú. Tuřany
104. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 1093/5, 1093/6, 1094, 1095/4, 1096, 1097, 1098/1, 1099/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice.
105. ZM8/0257 Zřízení předkupního práva k bytové jednotce č. 707/2 v budově č. p. 707 nacházející se na pozemku p. č. 1177 v k. ú. Černá Pole
106. ZM8/0190 Návrh Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 5617023288 pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"
107. ZM8/0256 Návrh na uznání vlastnického práva a návrh na uzavření soudního smíru ve sporu o určení vlastnického práva ve vztahu k části pozemku p. č. 1116 v k. ú. Štýřice
108. ZM8/0255 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 327/1 v k. ú. Kníničky formou souhlasného prohlášení
109. ZM8/0254 Návrh darování pozemku p. č. 735/2 v k. ú. Kuřim-návrh na změnu přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/33, bod č. 115
110. ZM8/0201 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, budovy - jiná stavba bez č. pop./č. ev., která je součástí pozemku p. č. 5174 k. ú. Královo Pole
111. ZM8/0203 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Jehnice, stavba občanského vybavení bez č. pop./č. ev., která je součástí pozemků p. č. 2/2 a p. č. 7/27 k. ú. Jehnice
112. ZM8/0202 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 233/5, p. č. 233/6 k. ú. Pisárky
113. ZM8/0199 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Nový Lískovec
114. ZM8/0242 Návrh na svěření pravomoci rozhodovat o nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným
115. ZM8/0167 Pověření Ing. Karla Vlčka, pověřeného zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního Magistrátu města Brna k uzavírání a podepisování dokumentů spadajících do působnosti Odboru investičního MMB
116. ZM8/0168 Zkrácený postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B7/18-CM - MČ Brno-střed, k. ú. Zábrdovice, nový pavilon Úrazové nemocnice v Brně, lokalita Ponávka
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/02, konaného dne 11. 12. 2018
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/02, konaného dne 11. 12. 2018
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
INFO 5. Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za říjen-prosinec 2018
INFO 6. Informativní zpráva o činnosti Jihomoravské rozvojové společnosti, s. r. o., za říjen-prosinec 2018

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/26

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 8 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku a nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 936 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 415 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Ulice Veslařská –parkoviště u MŠ“ v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
9. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace., formát PDF, 2 MB
10. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, formát PDF, 10 MB
11. Návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
12. Návrh pověření vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno  , formát PDF, 103 kB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uloženým odvodem z fondu investic Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 169 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 183 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací vybraných agend Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 188 kB
16. Investiční akce Rekonstrukce IC Zámečnická - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 288 kB
17. Návrh na poskytnutí investičního transferu Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 148 kB
18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021  , formát PDF, 623 kB
19. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 174 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 155 kB
22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 227 kB
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2021, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání významné sportovní akce - mezinárodní pohárové soutěže EuroCup 2021, formát PDF, 192 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 824 kB
27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 - zařazené v projektech JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" a "Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež"– návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 499 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 674 kB
29. Návrh na  poskytnutí dotací  organizacím národnostních menšin a  organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 367 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 384 kB
31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 375 kB
32. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 322 kB
33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I , formát PDF, 135 kB
34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s., formát PDF, 878 kB
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2021 pro společnost JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. , formát PDF, 5 MB
36. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 20 MB
37. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání – Mendlovo nám. 11, Brno, formát PDF, 509 kB
38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
39. Janáčkovo kulturní centrum – souhlas s podáním žádosti o dotaci, formát PDF, 298 kB
40. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 744 kB
41. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 512 kB
42. Projekt "MŠ Holásky" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 312 kB
43. Projekt "Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 328 kB
44. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – posouzení projektu, formát PDF, 583 kB
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8.9.2020, bod č. 109, č. 108, č. 110, návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8.12.2020, bod č. 91, Záměr prodeje volných bytových jednotek, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemku p.č. 59/11 v k.ú. Horní Heršpice Správě železnic, státní organizaci, formát PDF, 1 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 2 MB
48. Návrh prodeje  pozemku p.č. 7065/2 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
49. Návrh prodeje  pozemku p.č. 347 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 2 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/22 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
51. Návrh prodeje  pozemku p.č. 388/3, částí  pozemků p.č. 388/1, 388/2, 388/14  v k.ú. Staré Brno.    , formát PDF, 5 MB
52. Návrh prodeje pozemků p.č. 313 a p.č. 325 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemků p.č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p.č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k.ú. Zábrovice, formát PDF, 14 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2092/4, 2092/5  v k.ú.Černovice. , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2571, k.ú. Bohunice , formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky, formát PDF, 4 MB
57. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh rozpočtového opatření a návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady, formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 354/32 v k. ú. Dvorska  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 184 kB
60. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/21. bod č. 111 - návrh nabytí id. 6/12 pozemků v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla – část úseku 2 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021    , formát PDF, 765 kB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1507/2 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2371/17, p.č. 2371/18 a p.č. 2371/25, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2766/9 a p.č. 2766/13, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4058 a p.č. 4243, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 742, p.č. 744, p.č. 748/6, p.č. 748/7 a p.č. 748/8, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8352/3 a p.č. 8352/10 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1728/4 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 224/8 v k.ú. Kníničky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3251/146 a p.č. 3251/205, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 377/27 a p.č. 377/54 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3943 a p.č. 4018 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 547/2 a p.č. 547/3 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 15/36 na pozemku p.č. 2945/27 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/12, bod 116 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
78. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě garáže postavené na části pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Veveří , formát PDF, 4 MB
79. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
80. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 502 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
81. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1796 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
82. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 213, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 185 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 41, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 736 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2771, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 7016/31 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
85. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
86. Návrh směny pozemků města v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice za pozemky pod plánovanou stavbou Exit D1 v k. ú. Tuřany, vč. budoucího prodeje nabytých pozemků v k. ú. Tuřany , formát PDF, 27 MB
87. Návrh směny celých pozemků p. č. 1227/10 a p. č. 1229/5 a části pozemků p. č. 1229/2 a p. č. 1230/4, vše v k. ú. Obřany  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh směny  částí pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 624 za část pozemku p. č. 2147/25 a část pozemku p. č. 636, to vše   k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 3 MB
89. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemků p. č. 390/4, 390/8, 390/12, 390/16, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, vše v k. ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
90. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Židenice, id. ½ pozemku p. č. 2684, jehož součástí je bytový dům Konečného 2/Mošnova 11, č. pop. 2284, v k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
91. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 47/5, 48/2 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 377 kB
92. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5040/5, 5040/1, 5040/3, 5040/7 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 375 kB
93. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 13 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 236 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 136 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 149 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2021, formát PDF, 82 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - duben 2021, formát PDF, 147 kB
94. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB  , formát PDF, 144 kB
95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 138 kB
96. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií ze dne 26.09.2018 a souhlas s postoupením smlouvy, CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 906 kB
97. Návrh slev z nájemného, resp. vzdání se práva na část nájemného, za nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 241 kB
98. Návrh dodatku č.1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a dohoda o zařízení záležitostí ŘSD -„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP “, formát PDF, 291 kB
99. Návrh dodatku č. 2 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní"
100. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. , formát PDF, 595 kB
 

Aktualizace: 20. 4. 2021 07:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 28.02.2019 07:36
  • Datum poslední aktualizace: 28.02.2019 07:36
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design