Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/03

Datum:5. února 2019
Místo:v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. ZM8/0176 Návrh na zvolení členů Rady Klubu zastupitelů města Brna
6. ZM8/0171 Změna zástupců statutárního města Brna delegovaných na členské schůze spolku Otevřená města, z. s.
7. ZM8/0210 Návrh na změnu delegování zástupce statutárního města Brna na všech valných shromážděních a jednáních Asociace měst pro cyklisty
8. ZM8/0165 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška, jež stanovuje spádové obvody mateřských škol
9. ZM8/0166 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška, jež stanovuje spádové obvody základních škol
10. Návrh Pravidel odpovědnosti za bezdůvodné obohacení
11. Dopracování a sloučení dokumentu Strategie BRNO 2050 - programová část a dokumentu Strategie BRNO 2050 - strategická část
12. ZM8/0266 Strategie integrace cizinců ve městě Brně II.
13. ZM8/0226 Návrh Dodatku č. 3 ke Zřizovací listině Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace
14. ZM8/0187 Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v oblasti kultury
15. ZM8/0200 Členský příspěvek města Brna v Centrále cestovního ruchu - Jižní Morava, z. s. p. o.
16. ZM8/0204 Návrh rozpočtového opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje k financování kapitálových výdajů Odboru dopravy
17. ZM8/0191 Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku
18. ZM8/0185 Realizace minitendru na nákup licencí produktů Microsoft na základě dohody o centralizovaném zadávání veřejné zakázky uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Ministerstvem vnitra České republiky; návrh rozpočtového opatření
19. ZM8/0170 "Základní škola Vejrostova 1 - přístavba" - návrh rozpočtového opatření
20. ZM8/0271 Návrh na krácení příjmů postoupených městské části Brno-Líšeň, návrh rozpočtového opatření
21. ZM8/0172 Změna účelu použití investičního transferu "Dokončení zateplení objektu Obřanská 7" - návrh rozpočtového opatření
22. ZM8/0223 Návrh na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
23. ZM8/0224 Návrh na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 spolku Vodní záchranná služba Brno - město, z. s., návrh rozpočtového opatření
24. ZM8/0221 Návrh na uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické, prorodinné a proseniorské služby, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna
25. ZM8/0267 Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2019 - program I - návrh rozpočtového opatření
26. ZM8/0189 Návrh na poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2019 -návrh rozpočtového opatření
27. ZM8/0195 Jihomoravský filmový nadační fond - návrh na poskytnutí peněžitého daru, návrh rozpočtového opatření; návrh na změnu člena správní rady
28. ZM8/0234 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje z. s. na zajištění provozu kontaktního místa ANNO JMK - návrh rozpočtového opatření
29. ZM8/0197 Návrh na poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2019 - návrh rozpočtového opatření
30. ZM8/0198 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO s. r. o. na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně
Doplněk k bodu č. 30 Z8/03 zasedání ZMB konaného dne 5. 2. 2019, ZM8/0198
31. ZM8/0196

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO z. s. na provoz sportovního areálu na Halasově nám. v Brně

Doplnek k bodu 31 - Z8-03

32. ZM8/0169 Poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2019
33. "Rekonstrukce ulice Valchařská" - Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí investiční dotace na úhradu nezbytně vynaložených nákladů Technických sítí Brno, akciová společnost
34. ZM8/0220 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na rozšíření garážových stání hasičské stanice v Brně-Líšni
35. ZM8/0219 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
36. ZM8/0184 "Poskytnutí služeb pro zajištění provozu na přenosových trasách páteřní sítě a aktivních prvcích optické páteřní sítě informačního systému města Brna"- návrh rozpočtového opatření
37. ZM8/0225 Návrh rozpočtového opatření - rozdělení finančních prostředků na projekty participativního rozpočtu
38. ZM8/0268 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - únor 2019 - návrh rozpočtových opatření
39. ZM8/0269 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - únor 2019 - návrh rozpočtového opatření
40. ZM8/0186 Projekt "Lužánecký skleník, enviromentální a polytechnické výukové centrum" - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace s příspěvkovou organizací Lužánky - středisko volného času; návrh rozpočtového opatření
41. ZM8/0188 Projekt "Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3" - poskytnutí zápůjčky MČ Brno-Černovice, návrh rozpočtového opatření
42. ZM8/0183 Projekt "ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
43. ZM8/0182 Projekt "ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
44. ZM8/0194 Projekt "Zprostředkující subjekt ITI 2" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
45. ZM8/0193 Projekt "ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
46. ZM8/0192 Projekt "ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
47. ZM8/0179 Projekt "Modernizace infrastruktury ZŠ Labská" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
48. ZM8/0177 Projekt "Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
49. ZM8/0178 Projekt "Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
50. ZM8/0174 Projekt "Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
51. ZM8/0175 Projekt "Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
52. ZM8/0173 Projekt "Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p. o. - rekonstrukce odborných učeben" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
53. ZM8/0270 Projekt "Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty" - návrh smlouvy o návratné finanční výpomoci; návrh rozpočtového opatření
54. ZM8/0212 Projekt "Rekonstrukce 30 bytů pro sociální bydlení" - posouzení projektu
55. ZM8/0215 Záměr prodeje domovního celku Jugoslávská 152, 154 včetně pozemků
56. ZM8/0216 Návrh prodeje bytového domu Tišnovská 132a včetně pozemků
57. ZM8/0227 Návrh prodeje bytového domu Trávníčkova 5 včetně pozemků
58. ZM8/0217 Návrh prodeje rodinného domu Kamenná 27a včetně pozemků
59. ZM8/0218 Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/41, bod č. 129 - Prodej bytového domu Čelakovského 1/Táborská 192 včetně pozemku
60. ZM8/0253 Prodej pozemku p. č. 8515 v k. ú. Židenice
61. ZM8/0246 Návrh prodeje pozemku p. č. 4059/3, k. ú. Bystrc
62. ZM8/0258 Návrh prodeje pozemku p. č. 104/27 a části pozemku p. č. 98/1 v k. ú. Kohoutovice
63. ZM8/0244 Návrh prodeje části pozemku p. č. 2706/2 v k. ú. Řečkovice
64. ZM8/0241 Záměr nabytí pozemků v k. ú. Pisárky z vlastnictví ČR-Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Brna
65. ZM8/0181 Návrh nabytí pozemku p. č. 2480/40 v k. ú. Maloměřice
66. ZM8/0180 Návrh nabytí pozemku p. č. 834/2 v k. ú. Maloměřice
67. ZM8/0206 Návrh nabytí pozemku p. č. 1247/97 v k. ú. Bohunice
68. ZM8/0207 Návrh nabytí pozemku p. č. 1247/96 v k. ú. Bohunice
69. ZM8/0205 Návrh nabytí pozemku p. č. 2594/36 v k. ú. Maloměřice
70. ZM8/0209 Návrh nabytí pozemků p.č. 1713/107, 1713/108, 1713/109, vše v k.ú. Bystrc
71. ZM8/0208 Návrh nabytí pozemku p.č. 552/4 v k.ú. Brněnské Ivanovice
72. ZM8/0265 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Černovice, Husovice, Královo Pole a Štýřice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
73. ZM8/0264 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
74. ZM8/0238 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1215/4 v k. ú. Bohunice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
75. ZM8/0245 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Bohunice, Husovice a Maloměřice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
76. ZM8/0247 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín, Královo Pole a Medlánky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
77. ZM8/0252 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín a Štýřice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
78. ZM8/0248 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Starý Lískovec, Kohoutovice, Černá Pole a Husovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
79. ZM8/0249 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
80. ZM8/0250 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Královo Pole, Lesná a Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
81. ZM8/0251 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Slatina, Černovice a Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
82. ZM8/0259 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p. č. 446/7, p. č. 446/9 a p. č. 446/12 v k. ú. Medlánky z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
83. ZM8/0263 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p. č. 876/35 a p. č. 876/37 v k. ú. Bohunice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
84. ZM8/0262 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p. č. 3065/2 a p. č. 3066/2 v k. ú. Bohunice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
85. ZM8/0272 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p. č. 3880/6 a p. č. 3880/9 v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
86. ZM8/0260 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p. č. 2576/2 v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
87. ZM8/0261 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p. č. 61/4 a p. č. 61/7 v k. ú. Trnitá z vlastnictví ČR-ÚZSVM
88. ZM8/0229 Nabídka předkupního práva spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/128 a id. 1/64 na pozemcích p. č. 1597/1 a 1596/3, způsob využití zahrada, v k. ú. Lesná
89. ZM8/0231 Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 609, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p. č. 1088/2 v k. ú. Nový Lískovec
90. ZM8/0228 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 3072/2 v k. ú. Židenice
91. ZM8/0235 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e., postavené na pozemku p. č. 5648 v k. ú. Královo Pole
92. ZM8/0239 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 3420 v k. ú. Komín
93. ZM8/0240 Nabídka předkupního práva ke stavbě č. p. 705, způsob využití rodinný dům, postavené na pozemku p. č. 1019 v k. ú. Štýřice
94. ZM8/0233 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 1579 v k. ú. Černovice
95. ZM8/0232 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 1721 v k. ú. Černovice
96. ZM8/0230 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 2199 v k. ú. Husovice
97. ZM8/0237 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemcích p. č. 425/3 a p. č. 425/6, oba v k. ú. Slatina
98. ZM8/0243 Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č. p./č. e., způsob využití garáže, postaveným na pozemcích p. č. 229, 211/28, 212 až 241, 243 až 247, 257 až 284, 285/5 až 285/7, 285/11, 285/14 až 285/50, 285/52 až 285/81 a 285/124, vše v k. ú. Žabovřesky
99. ZM8/0236 Nabídka předkupního práva k spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/52 na stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 1321/11 v k. ú. Bohunice
100. ZM8/0214 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1413 v k. ú. Brněnské Ivanovice
101. ZM8/0213 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 3226/1 v k. ú. Bystrc
102. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4227 v k. ú. Tuřany
103. ZM8/0211 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 3877 v k. ú. Tuřany
104. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 1093/5, 1093/6, 1094, 1095/4, 1096, 1097, 1098/1, 1099/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice.
105. ZM8/0257 Zřízení předkupního práva k bytové jednotce č. 707/2 v budově č. p. 707 nacházející se na pozemku p. č. 1177 v k. ú. Černá Pole
106. ZM8/0190 Návrh Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 5617023288 pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"
107. ZM8/0256 Návrh na uznání vlastnického práva a návrh na uzavření soudního smíru ve sporu o určení vlastnického práva ve vztahu k části pozemku p. č. 1116 v k. ú. Štýřice
108. ZM8/0255 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 327/1 v k. ú. Kníničky formou souhlasného prohlášení
109. ZM8/0254 Návrh darování pozemku p. č. 735/2 v k. ú. Kuřim-návrh na změnu přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/33, bod č. 115
110. ZM8/0201 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, budovy - jiná stavba bez č. pop./č. ev., která je součástí pozemku p. č. 5174 k. ú. Královo Pole
111. ZM8/0203 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Jehnice, stavba občanského vybavení bez č. pop./č. ev., která je součástí pozemků p. č. 2/2 a p. č. 7/27 k. ú. Jehnice
112. ZM8/0202 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 233/5, p. č. 233/6 k. ú. Pisárky
113. ZM8/0199 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Nový Lískovec
114. ZM8/0242 Návrh na svěření pravomoci rozhodovat o nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným
115. ZM8/0167 Pověření Ing. Karla Vlčka, pověřeného zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního Magistrátu města Brna k uzavírání a podepisování dokumentů spadajících do působnosti Odboru investičního MMB
116. ZM8/0168 Zkrácený postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B7/18-CM - MČ Brno-střed, k. ú. Zábrdovice, nový pavilon Úrazové nemocnice v Brně, lokalita Ponávka
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/02, konaného dne 11. 12. 2018
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/02, konaného dne 11. 12. 2018
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
INFO 5. Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za říjen-prosinec 2018
INFO 6. Informativní zpráva o činnosti Jihomoravské rozvojové společnosti, s. r. o., za říjen-prosinec 2018

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 28.02.2019 07:36
  • Datum poslední aktualizace: 28.02.2019 07:36
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design