Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/02

Datum:11. prosince 2018
Místo:v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. Představení nově jmenovaného ředitele příspěvkové organizace a nově jmenované vedoucí odboru MMB - informace
5. ZM8/0125 Volba členů Výboru pro národnostní menšiny ZMB
6. ZM8/0145 Návrh na udělení Ceny města Brna pro rok 2018
7. ZM8/0104 Určení člena Zastupitelstva města Brna pro spolupráci s Odborem územního plánování a rozvoje MMB při pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn
8. ZM8/0118 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích
9. ZM8/0037 Změna Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy
10. ZM8/0115 Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci OŠMT MMB
11. ZM8/0084 Návrh rozpočtového opatření v rámci Odboru životního prostředí, ORJ 4200
12. ZM8/0157 Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů Odboru sociální péče MMB na rok 2018 a tvorba Fondu rezerv a rozvoje - návrh rozpočtového opatření
13. ZM8/0152 Aktualizace rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního roku 2018 - návrh rozpočtového opatření
14. ZM8/0111 Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. - III. čtvrtletí roku 2018
15. ZM8/0101 Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2019
16. ZM8/0117 Odměňování neuvolněných členů ZMB a členů výborů/komisí nečlenů ZMB
17. ZM8/0119 Prodloužení termínu pro vyúčtování části účelové dotace schválené městské části Brno-Židenice pro rok 2018 v rámci postoupených příjmů od města
18. ZM8/0138 Žádost MČ Brno-střed o výjimku z pozastavení uzavírání leasingových smluv
19. ZM8/0158 Změna účelu použití části investičních transferů MČ Brno-Nový Lískovec - návrh rozpočtového opatření
20. ZM8/0042 Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na výstavbu, opravu a úpravu nadzemních kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu - návrh rozpočtového opatření
21. ZM8/0141 Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. - návrh na převedení části investičního transferu na investiční akci ORG 2923 "Rekonstrukce v objektu NMB", návrh rozpočtového opatření
22. ZM8/0140 Úrazová nemocnice v Brně - návrh na změnu účelu využití investičních transferů
23. ZM8/0147 Návrh na poskytnutí investičního transferu Domovu pro seniory Věstonická, p. o. - návrh rozpočtového opatření
24. ZM8/0116 Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů MČ Brno-Bohunice, návrh změny účelu použití transferu poskytnutého v roce 2018 z rozpočtu města MČ Brno-Tuřany - návrh rozpočtového opatření
25. ZM8/0143 Žádost TIC BRNO, příspěvková organizace, o prodloužení termínu čerpání účelového neinvestičního příspěvku "Směrníky a informační kiosek o Kolonii Nový dům"
26. ZM8/0039 Návrh na prodloužení čerpání a vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku u Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace
27. ZM8/0040 Návrhy změn neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2018 - návrh rozpočtových opatření;
28. ZM8/0041 Návrh na změny účelových neinvestičních příspěvků u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB - návrh rozpočtového opatření
29. Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna Dopravnímu podniku města Brna, a.s. - návrh rozpočtového opatření
30. ZM8/01150 Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna na zajištění zimního provozu nočních krizových center pro osoby bez přístřeší
31. ZM8/0149 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna na provoz Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s.
32. ZM8/0155 Návrh na schválení individuální dotace z rozpočtu města Brna na projekt Armády spásy v České republice, z. s. - návrh rozpočtového opatření
33. ZM8/0151 Návrh na schválení individuální dotace z rozpočtu města Brna na projekty Diecézní charity Brno - návrh rozpočtového opatření
34. ZM8/0121 Návrh na poskytnutí individuálních investičních a neinvestičních dotací na podporu TV a sportu pro rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
35. ZM8/0129 Návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna na roky 2017 a 2018
36. ZM8/0128 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 č. 731 809 0526 - návrh rozpočtového opatření
37. ZM8/0038 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017
38. ZM8/0120 SK Líšeň - III. etapa dokončení objektu tribuny a areálu
39. ZM8/0124 Brněnský lužánecký tenisový klub - zapsaný spolek - rekonstrukce objektu - projekt "Reko areálu TK, reko sauny, tělocvičny"
40. ZM8/0122 FC SPARTA BRNO - Regenerace fotbalového hřiště s UMT
41. ZM8/0108 Návrh na podporu projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 2018 - návrh rozpočtového opatření
42. ZM8/0146 Cena SozialMarie - návrh rozpočtového opatření
43. ZM8/0148 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Strategie integrace cizinců ve městě Brně
44. ZM8/0113 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - prosinec 2018 - návrh rozpočtových opatření
45. ZM8/0114 Projekt "Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc" - souhlas s podáním žádosti o dotaci
46. ZM8/0090 Projekt "Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Žebětín" - návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace
47. ZM8/0086 Projekt "Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Žebětín" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
48. ZM8/0087 Projekt "Revitalizace parku Marie Restituty - I. etapa - zeleň" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
49. ZM8/0035 Projekt "Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
50. ZM8/0034 Projekt "Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
51. ZM8/0088 Projekt "Zateplení objektu Podpěrova 4" - posouzení projektu
52. ZM8/0089 Projekt "Zateplení objektu Okružní 29" - posouzení projektu
53. ZM8/0103 Projekt "Sanace skalního řícení v ulici Myslínova, městská část Brno-Královo Pole" - posouzení projektu
54. ZM8/0105 Projekt "Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily" - posouzení projektu
55. Projekt "Modernizace a rozšíření tramvajové vozovny Pisárky - vozovna"- posouzení projektu
56. ZM8/0133 Projekt "Modernizace a rozšíření tramvajové vozovny Pisárky - vratná smyčka"- posouzení projektu
57. ZM8/0085 Projekt "Stavební úpravy MŠ Laštůvkova" - posouzení projektu
58. ZM8/0091 Projekt "Sanace skalního řícení na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky" - změna parametrů posouzení projektu
59. ZM8/0068 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost Ing. Radovana Bartoníčka o prodloužení čerpání zápůjčky
60. ZM8/0079 Návrh na výjimku ze Statutu startovacího bytu
61. ZM8/0074 Návrh dispozice s bytovým domem Merhautova 170 včetně pozemků po nepřijetí nabídky nájemci
62. ZM8/0076 Návrh prodeje bytového domu Merhautova 164 včetně pozemků
63. ZM7/0075 Návrh prodeje bytového domu Veleslavínova 12 včetně pozemku
64. ZM8/0073 Záměr prodeje jednotek v domě Pešinova 2, Pešinova 4, Pešinova 6, Pešinova 8 a záměr prodeje podílu na pozemcích p.č. 1850, 1855/1, k.ú. Královo Pole Návrh na udělení souhlasu ZMB městské části Brno-Královo Pole se založením právnických osob - společenství vlastníků
65. ZM8/0069 Záměr prodeje volné vymezené jednotky č. 59/13 v bytovém domě Grmelova 6
66. ZM8/0072 Záměr prodeje volných vymezených jednotek č. 589/9 v bytovém domě Nové sady 22a a č. 494/8 v bytovém domě Vinohrady 26
67. ZM8/0077 Záměr prodeje podílu id. 4750/29689 na pozemcích p.č. 108, p.č. 109, k.ú. Veveří
68. ZM8/0067 Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytové jednotky č. 2544/10 v domě Vodova 74,76
69. ZM8/0070 Záměr prodeje podílů na pozemcích p.č. 418, 419, 420, k.ú. Černá Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 1121/19 a č. 1122/5 v domě nám. SNP 12,13,14
70. ZM8/0071 Návrh prodeje podílu na pozemku p.č. 6032 k.ú. Líšeň
71. ZM8/0062 Návrh prodeje pozemků p.č. 6544, 6591/16 v k.ú. Židenice
72. ZM8/0063 Návrh prodeje pozemků p.č. 1703, 1743, 1772 v k.ú. Černovice
73. ZM8/0051 Návrh prodeje pozemků p.č. 5406/2, 5406/3, 5406/4, 5406/5, 5406/6, 5406/10, 5406/11, 5406/12, 5406/13, 5406/14, 5406/15, 5406/17, 5406/18, 5406/19, 5406/20 v k.ú. Židenice
74. ZM8/0080 Návrh prodeje pozemků p.č. 2434/2, 2434/5, 2434/6, 2435/1, 2436, 2437/1, 2437/2, 2437/3, 2438 v k.ú. Černovice
75. ZM8/0082 Návrh prodeje pozemku p.č. 7485/11 v k.ú. Židenice
76. ZM8/0055 Návrh prodeje pozemků p. č. 191/1 a p. č. 191/2 v k. ú. Maloměřice
77. ZM8/0054 Návrh prodeje pozemku p. č. 213 v k. ú. Maloměřice
78. ZM8/0095 Návrh prodeje pozemku p. č. 1201 k. ú. Maloměřice
79. ZM8/0096 Návrh prodeje pozemků p. č. 1203/3 a p. č. 1211/1 v k. ú. Maloměřice
80. ZM8/0097 Návrh prodeje pozemku p. č. 79/5 v k. ú. Starý Lískovec
81. ZM8/0060 Návrh prodeje pozemku p.č. 7191/12 v k.ú. Bystrc.
82. ZM8/0061 Návrh prodeje pozemku p.č. 7577, k.ú. Líšeň
83. ZM8/0106 Návrh prodeje pozemků p.č. 292/3, 294, 297, k.ú. Žabovřesky
84. ZM8/0046 Návrh prodeje pozemku p.č. 5239, k.ú. Bystrc
85. ZM8/0098 Návrh prodeje pozemku p.č. 3919/1, ul. Myslínova, k.ú. Královo Pole
86. ZM8/0058 Návrh prodeje pozemku p.č. 7760/2, k.ú. Líšeň
87. ZM8/0047 Návrh prodeje pozemku p.č. 3953/160, k.ú. Řečkovice
88. ZM8/0132 Návrh prodeje pozemků v k.ú. Šlapanice u Brna
89. ZM8/0093 Návrh prodeje pozemku p.č. 1071/14 a částí pozemku p.č. 1071/15 v k.ú. Bosonohy
90. ZM8/0092 Návrh prodeje části pozemku p.č. 49/3 v k.ú. Slatina, zřízení služebnosti
91. ZM8/0052 Návrh prodeje části pozemku p.č. 650/18 v k.ú. Slatina, zřízení služebnosti
92. ZM8/0050 Návrh prodeje části pozemku p.č. 1577/1 v k.ú. Slatina, zřízení služebnosti
93. ZM8/0048 Návrh prodeje části pozemku p. č. 571 v k. ú. Husovice
94. ZM8/0045 Návrh prodeje části pozemku p.č. 7562, k.ú. Líšeň
95. ZM8/0057 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 6227/1, 6243/4, a 6243/6. k.ú. Bystrc
96. ZM8/0043 Návrh prodeje části pozemku p.č. 917/1, k.ú. Veveří
97. ZM8/0059 Návrh na změnu části usnesení Z7/41. ZMB ve věci prodeje částí pozemku p.č. 351/1, k.ú. Kníničky
98. ZM8/0099 Návrh nabytí pozemku p.č. 1527/7 v k.ú. Staré Brno
99. ZM8/0100 Návrh nabytí pozemku p.č. 7623/63 v k.ú. Židenice
100. ZM8/0065 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 324/2, p.č. 324/106 a p.č. 324/108 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
101. ZM8/0056 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Husovice, Královo Pole a Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
102. ZM8/0107 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Štýřice a Řečkovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
103. ZM8/0102 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 479/21 v k.ú. Maloměřice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
104. ZM8/0044 Návrh bezúplatného nabytí chaty č.e. 141 na pozemku p.č. 790, k.ú. Kníničky
105. ZM8/0126 Prohlášení o ekologii pro bezúplatný převod pozemků v k.ú. Maloměřice, Ponava a Obřany
106. ZM8/0136 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 2295/20 v k.ú. Slatina
107. ZM8/0130 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1695 v k.ú. Černovice
108. ZM8/0137 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům v k. ú. Maloměřice
109. ZM8/0135 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudního smíru ve sporech o určení vlastnického práva ČR
110. ZM8/0064 Žádost o uznání vlastnického práva k pozemkům p.č. 1538/8 a p.č. 1538/10 vše v k.ú. Stránice
111. ZM8/0049 Návrh směny pozemků p.č. 1541, 1544 za části pozemků p.č. 1540, 1543, vše v k.ú. Jundrov
112. ZM8/0131 Návrh směny pozemku p.č. 1551 za části pozemků p.č. 1548/1, 1549 v k.ú. Staré Brno
113. ZM8/0094 Návrh směny pozemku p.č. 284/1 v k.ú. Ponava za pozemky v k.ú. Bystrc
114. ZM8/0083 Návrh směny částí pozemku p.č. 2502 v k.ú. Jundrov za pozemek p.č. 2588 v k.ú. Jundrov
115. ZM8/0156 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o uzavření budoucí směnné smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 6312172863
116. ZM8/0081 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p.č. 98/2 a p.č. 98/8 k.ú. Kohoutovice
117. ZM8/0078 Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 931/6, jehož součástí je stavba č. pop. 1019, Konečného nám. 2a, vše k. ú. Veveří
118. ZM8/0161 "Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 1637/16, 1653/1, 1654/2, 1655/2, 1655/3, 1681/2, 2592/13, vše v k.ú. Maloměřice, a pozemků p.č. 1513/1, 1514/7, 1514/8, vše v k.ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova"
119. ZM8/0134 Návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemků soudní cestou.
120. ZM8/0066 Dluh na nájemném z Nájemní smlouvy č. 6293-036-02 - Starobrněnská 14, k. ú. Město Brno
121. ZM8/0053 Nesouhlas s uznáním přestavku na části pozemku p.č. 1121 v k.ú. Trnitá
122. ZM8/0036 Návrh Dodatku č. 3 k plánovací smlouvě č. 0063111704738 ze dne 15. 8. 2012 ve znění pozdějších dodatků mezi statutárním městem Brnem a společností IMOS development otevřený podílový fond
123. ZM8/0139 Návrh dodatku č. 23 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s.
124. Návrh Protokolu č. 63 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci
125. ZM8/0109 Žádost Ing. xxxx xxxxxxx o převod hrobového zařízení, návrh darovací smlouvy
INFO 1. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 2. Informativní zpráva o podaných žádostech o dotaci a závěrečné zprávy o ukončených projektech
INFO 3. Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za červenec-září 2018

Další body navržené k zařazení do programu:

126. ZM8/0142 Návrh rozpočtového opatření - aktualizace čerpání kapitálových výdajů Odboru vnitřních věcí MMB do konce roku 2018
127. ZM8/0153 Záměr nabytí pozemku p.č. 3125/408, v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR SŽDC, s.o. do vlastnictví statutárního města Brna, prohlášení k ekologickým závazkům
128. ZM8/0154 Návrh na změnu usnesení ve věci nabytí pozemku p.č. 3400/1 v k.ú. Kohoutovice
INFO 4. Informativní zpráva - Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI
129. ZM8/0159 Návrh rozpočtového opatření - aktualizace čerpání běžných výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB do konce roku 2018
130. ZM8/0160 Návrh na změnu názvu akce - účelu transferu, schváleného MČ Brno-Bystrc usnesením ZMB č. Z8/01, bod č. 22, příloha č. 7, v rámci postoupených příjmů od města na rok 2019
131. ZM8/0162 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace akciové společnosti STAREZ-SPORT, a. s., na publikaci o historii brněnských sportovišť - návrh rozpočtového opatření
132. ZM8/0163 Určovací žaloba a výzvy k vydání bezdůvodného obohacení - návrh postupu - lokalita fotbalového stadionu za Lužánkami v území Ponava
133. ZM8/0164 Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o přistoupení ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby se Spolkem pro GP ČR Brno pro rok 2018

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 31.01.2019 11:25
  • Datum poslední aktualizace: 31.01.2019 11:25
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design