Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/02

Datum:11. prosince 2018
Místo:v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. Představení nově jmenovaného ředitele příspěvkové organizace a nově jmenované vedoucí odboru MMB - informace
5. ZM8/0125 Volba členů Výboru pro národnostní menšiny ZMB
6. ZM8/0145 Návrh na udělení Ceny města Brna pro rok 2018
7. ZM8/0104 Určení člena Zastupitelstva města Brna pro spolupráci s Odborem územního plánování a rozvoje MMB při pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn
8. ZM8/0118 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích
9. ZM8/0037 Změna Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy
10. ZM8/0115 Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci OŠMT MMB
11. ZM8/0084 Návrh rozpočtového opatření v rámci Odboru životního prostředí, ORJ 4200
12. ZM8/0157 Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů Odboru sociální péče MMB na rok 2018 a tvorba Fondu rezerv a rozvoje - návrh rozpočtového opatření
13. ZM8/0152 Aktualizace rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního roku 2018 - návrh rozpočtového opatření
14. ZM8/0111 Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. - III. čtvrtletí roku 2018
15. ZM8/0101 Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2019
16. ZM8/0117 Odměňování neuvolněných členů ZMB a členů výborů/komisí nečlenů ZMB
17. ZM8/0119 Prodloužení termínu pro vyúčtování části účelové dotace schválené městské části Brno-Židenice pro rok 2018 v rámci postoupených příjmů od města
18. ZM8/0138 Žádost MČ Brno-střed o výjimku z pozastavení uzavírání leasingových smluv
19. ZM8/0158 Změna účelu použití části investičních transferů MČ Brno-Nový Lískovec - návrh rozpočtového opatření
20. ZM8/0042 Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na výstavbu, opravu a úpravu nadzemních kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu - návrh rozpočtového opatření
21. ZM8/0141 Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. - návrh na převedení části investičního transferu na investiční akci ORG 2923 "Rekonstrukce v objektu NMB", návrh rozpočtového opatření
22. ZM8/0140 Úrazová nemocnice v Brně - návrh na změnu účelu využití investičních transferů
23. ZM8/0147 Návrh na poskytnutí investičního transferu Domovu pro seniory Věstonická, p. o. - návrh rozpočtového opatření
24. ZM8/0116 Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů MČ Brno-Bohunice, návrh změny účelu použití transferu poskytnutého v roce 2018 z rozpočtu města MČ Brno-Tuřany - návrh rozpočtového opatření
25. ZM8/0143 Žádost TIC BRNO, příspěvková organizace, o prodloužení termínu čerpání účelového neinvestičního příspěvku "Směrníky a informační kiosek o Kolonii Nový dům"
26. ZM8/0039 Návrh na prodloužení čerpání a vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku u Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace
27. ZM8/0040 Návrhy změn neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2018 - návrh rozpočtových opatření;
28. ZM8/0041 Návrh na změny účelových neinvestičních příspěvků u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB - návrh rozpočtového opatření
29. Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna Dopravnímu podniku města Brna, a.s. - návrh rozpočtového opatření
30. ZM8/01150 Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna na zajištění zimního provozu nočních krizových center pro osoby bez přístřeší
31. ZM8/0149 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna na provoz Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s.
32. ZM8/0155 Návrh na schválení individuální dotace z rozpočtu města Brna na projekt Armády spásy v České republice, z. s. - návrh rozpočtového opatření
33. ZM8/0151 Návrh na schválení individuální dotace z rozpočtu města Brna na projekty Diecézní charity Brno - návrh rozpočtového opatření
34. ZM8/0121 Návrh na poskytnutí individuálních investičních a neinvestičních dotací na podporu TV a sportu pro rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
35. ZM8/0129 Návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna na roky 2017 a 2018
36. ZM8/0128 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 č. 731 809 0526 - návrh rozpočtového opatření
37. ZM8/0038 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017
38. ZM8/0120 SK Líšeň - III. etapa dokončení objektu tribuny a areálu
39. ZM8/0124 Brněnský lužánecký tenisový klub - zapsaný spolek - rekonstrukce objektu - projekt "Reko areálu TK, reko sauny, tělocvičny"
40. ZM8/0122 FC SPARTA BRNO - Regenerace fotbalového hřiště s UMT
41. ZM8/0108 Návrh na podporu projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 2018 - návrh rozpočtového opatření
42. ZM8/0146 Cena SozialMarie - návrh rozpočtového opatření
43. ZM8/0148 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Strategie integrace cizinců ve městě Brně
44. ZM8/0113 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - prosinec 2018 - návrh rozpočtových opatření
45. ZM8/0114 Projekt "Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc" - souhlas s podáním žádosti o dotaci
46. ZM8/0090 Projekt "Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Žebětín" - návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace
47. ZM8/0086 Projekt "Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Žebětín" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
48. ZM8/0087 Projekt "Revitalizace parku Marie Restituty - I. etapa - zeleň" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
49. ZM8/0035 Projekt "Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
50. ZM8/0034 Projekt "Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
51. ZM8/0088 Projekt "Zateplení objektu Podpěrova 4" - posouzení projektu
52. ZM8/0089 Projekt "Zateplení objektu Okružní 29" - posouzení projektu
53. ZM8/0103 Projekt "Sanace skalního řícení v ulici Myslínova, městská část Brno-Královo Pole" - posouzení projektu
54. ZM8/0105 Projekt "Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily" - posouzení projektu
55. Projekt "Modernizace a rozšíření tramvajové vozovny Pisárky - vozovna"- posouzení projektu
56. ZM8/0133 Projekt "Modernizace a rozšíření tramvajové vozovny Pisárky - vratná smyčka"- posouzení projektu
57. ZM8/0085 Projekt "Stavební úpravy MŠ Laštůvkova" - posouzení projektu
58. ZM8/0091 Projekt "Sanace skalního řícení na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky" - změna parametrů posouzení projektu
59. ZM8/0068 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost Ing. Radovana Bartoníčka o prodloužení čerpání zápůjčky
60. ZM8/0079 Návrh na výjimku ze Statutu startovacího bytu
61. ZM8/0074 Návrh dispozice s bytovým domem Merhautova 170 včetně pozemků po nepřijetí nabídky nájemci
62. ZM8/0076 Návrh prodeje bytového domu Merhautova 164 včetně pozemků
63. ZM7/0075 Návrh prodeje bytového domu Veleslavínova 12 včetně pozemku
64. ZM8/0073 Záměr prodeje jednotek v domě Pešinova 2, Pešinova 4, Pešinova 6, Pešinova 8 a záměr prodeje podílu na pozemcích p.č. 1850, 1855/1, k.ú. Královo Pole Návrh na udělení souhlasu ZMB městské části Brno-Královo Pole se založením právnických osob - společenství vlastníků
65. ZM8/0069 Záměr prodeje volné vymezené jednotky č. 59/13 v bytovém domě Grmelova 6
66. ZM8/0072 Záměr prodeje volných vymezených jednotek č. 589/9 v bytovém domě Nové sady 22a a č. 494/8 v bytovém domě Vinohrady 26
67. ZM8/0077 Záměr prodeje podílu id. 4750/29689 na pozemcích p.č. 108, p.č. 109, k.ú. Veveří
68. ZM8/0067 Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytové jednotky č. 2544/10 v domě Vodova 74,76
69. ZM8/0070 Záměr prodeje podílů na pozemcích p.č. 418, 419, 420, k.ú. Černá Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 1121/19 a č. 1122/5 v domě nám. SNP 12,13,14
70. ZM8/0071 Návrh prodeje podílu na pozemku p.č. 6032 k.ú. Líšeň
71. ZM8/0062 Návrh prodeje pozemků p.č. 6544, 6591/16 v k.ú. Židenice
72. ZM8/0063 Návrh prodeje pozemků p.č. 1703, 1743, 1772 v k.ú. Černovice
73. ZM8/0051 Návrh prodeje pozemků p.č. 5406/2, 5406/3, 5406/4, 5406/5, 5406/6, 5406/10, 5406/11, 5406/12, 5406/13, 5406/14, 5406/15, 5406/17, 5406/18, 5406/19, 5406/20 v k.ú. Židenice
74. ZM8/0080 Návrh prodeje pozemků p.č. 2434/2, 2434/5, 2434/6, 2435/1, 2436, 2437/1, 2437/2, 2437/3, 2438 v k.ú. Černovice
75. ZM8/0082 Návrh prodeje pozemku p.č. 7485/11 v k.ú. Židenice
76. ZM8/0055 Návrh prodeje pozemků p. č. 191/1 a p. č. 191/2 v k. ú. Maloměřice
77. ZM8/0054 Návrh prodeje pozemku p. č. 213 v k. ú. Maloměřice
78. ZM8/0095 Návrh prodeje pozemku p. č. 1201 k. ú. Maloměřice
79. ZM8/0096 Návrh prodeje pozemků p. č. 1203/3 a p. č. 1211/1 v k. ú. Maloměřice
80. ZM8/0097 Návrh prodeje pozemku p. č. 79/5 v k. ú. Starý Lískovec
81. ZM8/0060 Návrh prodeje pozemku p.č. 7191/12 v k.ú. Bystrc.
82. ZM8/0061 Návrh prodeje pozemku p.č. 7577, k.ú. Líšeň
83. ZM8/0106 Návrh prodeje pozemků p.č. 292/3, 294, 297, k.ú. Žabovřesky
84. ZM8/0046 Návrh prodeje pozemku p.č. 5239, k.ú. Bystrc
85. ZM8/0098 Návrh prodeje pozemku p.č. 3919/1, ul. Myslínova, k.ú. Královo Pole
86. ZM8/0058 Návrh prodeje pozemku p.č. 7760/2, k.ú. Líšeň
87. ZM8/0047 Návrh prodeje pozemku p.č. 3953/160, k.ú. Řečkovice
88. ZM8/0132 Návrh prodeje pozemků v k.ú. Šlapanice u Brna
89. ZM8/0093 Návrh prodeje pozemku p.č. 1071/14 a částí pozemku p.č. 1071/15 v k.ú. Bosonohy
90. ZM8/0092 Návrh prodeje části pozemku p.č. 49/3 v k.ú. Slatina, zřízení služebnosti
91. ZM8/0052 Návrh prodeje části pozemku p.č. 650/18 v k.ú. Slatina, zřízení služebnosti
92. ZM8/0050 Návrh prodeje části pozemku p.č. 1577/1 v k.ú. Slatina, zřízení služebnosti
93. ZM8/0048 Návrh prodeje části pozemku p. č. 571 v k. ú. Husovice
94. ZM8/0045 Návrh prodeje části pozemku p.č. 7562, k.ú. Líšeň
95. ZM8/0057 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 6227/1, 6243/4, a 6243/6. k.ú. Bystrc
96. ZM8/0043 Návrh prodeje části pozemku p.č. 917/1, k.ú. Veveří
97. ZM8/0059 Návrh na změnu části usnesení Z7/41. ZMB ve věci prodeje částí pozemku p.č. 351/1, k.ú. Kníničky
98. ZM8/0099 Návrh nabytí pozemku p.č. 1527/7 v k.ú. Staré Brno
99. ZM8/0100 Návrh nabytí pozemku p.č. 7623/63 v k.ú. Židenice
100. ZM8/0065 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 324/2, p.č. 324/106 a p.č. 324/108 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
101. ZM8/0056 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Husovice, Královo Pole a Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
102. ZM8/0107 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Štýřice a Řečkovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
103. ZM8/0102 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 479/21 v k.ú. Maloměřice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
104. ZM8/0044 Návrh bezúplatného nabytí chaty č.e. 141 na pozemku p.č. 790, k.ú. Kníničky
105. ZM8/0126 Prohlášení o ekologii pro bezúplatný převod pozemků v k.ú. Maloměřice, Ponava a Obřany
106. ZM8/0136 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 2295/20 v k.ú. Slatina
107. ZM8/0130 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1695 v k.ú. Černovice
108. ZM8/0137 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům v k. ú. Maloměřice
109. ZM8/0135 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudního smíru ve sporech o určení vlastnického práva ČR
110. ZM8/0064 Žádost o uznání vlastnického práva k pozemkům p.č. 1538/8 a p.č. 1538/10 vše v k.ú. Stránice
111. ZM8/0049 Návrh směny pozemků p.č. 1541, 1544 za části pozemků p.č. 1540, 1543, vše v k.ú. Jundrov
112. ZM8/0131 Návrh směny pozemku p.č. 1551 za části pozemků p.č. 1548/1, 1549 v k.ú. Staré Brno
113. ZM8/0094 Návrh směny pozemku p.č. 284/1 v k.ú. Ponava za pozemky v k.ú. Bystrc
114. ZM8/0083 Návrh směny částí pozemku p.č. 2502 v k.ú. Jundrov za pozemek p.č. 2588 v k.ú. Jundrov
115. ZM8/0156 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o uzavření budoucí směnné smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 6312172863
116. ZM8/0081 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p.č. 98/2 a p.č. 98/8 k.ú. Kohoutovice
117. ZM8/0078 Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 931/6, jehož součástí je stavba č. pop. 1019, Konečného nám. 2a, vše k. ú. Veveří
118. ZM8/0161 "Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 1637/16, 1653/1, 1654/2, 1655/2, 1655/3, 1681/2, 2592/13, vše v k.ú. Maloměřice, a pozemků p.č. 1513/1, 1514/7, 1514/8, vše v k.ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova"
119. ZM8/0134 Návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemků soudní cestou.
120. ZM8/0066 Dluh na nájemném z Nájemní smlouvy č. 6293-036-02 - Starobrněnská 14, k. ú. Město Brno
121. ZM8/0053 Nesouhlas s uznáním přestavku na části pozemku p.č. 1121 v k.ú. Trnitá
122. ZM8/0036 Návrh Dodatku č. 3 k plánovací smlouvě č. 0063111704738 ze dne 15. 8. 2012 ve znění pozdějších dodatků mezi statutárním městem Brnem a společností IMOS development otevřený podílový fond
123. ZM8/0139 Návrh dodatku č. 23 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s.
124. Návrh Protokolu č. 63 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci
125. ZM8/0109 Žádost Ing. xxxx xxxxxxx o převod hrobového zařízení, návrh darovací smlouvy
INFO 1. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 2. Informativní zpráva o podaných žádostech o dotaci a závěrečné zprávy o ukončených projektech
INFO 3. Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za červenec-září 2018

Další body navržené k zařazení do programu:

126. ZM8/0142 Návrh rozpočtového opatření - aktualizace čerpání kapitálových výdajů Odboru vnitřních věcí MMB do konce roku 2018
127. ZM8/0153 Záměr nabytí pozemku p.č. 3125/408, v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR SŽDC, s.o. do vlastnictví statutárního města Brna, prohlášení k ekologickým závazkům
128. ZM8/0154 Návrh na změnu usnesení ve věci nabytí pozemku p.č. 3400/1 v k.ú. Kohoutovice
INFO 4. Informativní zpráva - Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI
129. ZM8/0159 Návrh rozpočtového opatření - aktualizace čerpání běžných výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB do konce roku 2018
130. ZM8/0160 Návrh na změnu názvu akce - účelu transferu, schváleného MČ Brno-Bystrc usnesením ZMB č. Z8/01, bod č. 22, příloha č. 7, v rámci postoupených příjmů od města na rok 2019
131. ZM8/0162 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace akciové společnosti STAREZ-SPORT, a. s., na publikaci o historii brněnských sportovišť - návrh rozpočtového opatření
132. ZM8/0163 Určovací žaloba a výzvy k vydání bezdůvodného obohacení - návrh postupu - lokalita fotbalového stadionu za Lužánkami v území Ponava
133. ZM8/0164 Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o přistoupení ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby se Spolkem pro GP ČR Brno pro rok 2018

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/26

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 8 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku a nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 936 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 415 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Ulice Veslařská –parkoviště u MŠ“ v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
9. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace., formát PDF, 2 MB
10. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, formát PDF, 10 MB
11. Návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
12. Návrh pověření vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno  , formát PDF, 103 kB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uloženým odvodem z fondu investic Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 169 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 183 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací vybraných agend Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 188 kB
16. Investiční akce Rekonstrukce IC Zámečnická - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 288 kB
17. Návrh na poskytnutí investičního transferu Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 148 kB
18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021  , formát PDF, 623 kB
19. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 174 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 155 kB
22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 227 kB
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2021, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání významné sportovní akce - mezinárodní pohárové soutěže EuroCup 2021, formát PDF, 192 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 824 kB
27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 - zařazené v projektech JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" a "Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež"– návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 499 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 674 kB
29. Návrh na  poskytnutí dotací  organizacím národnostních menšin a  organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 367 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 384 kB
31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 375 kB
32. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 322 kB
33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I , formát PDF, 135 kB
34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s., formát PDF, 878 kB
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2021 pro společnost JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. , formát PDF, 5 MB
36. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 20 MB
37. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání – Mendlovo nám. 11, Brno, formát PDF, 509 kB
38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
39. Janáčkovo kulturní centrum – souhlas s podáním žádosti o dotaci, formát PDF, 298 kB
40. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 744 kB
41. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 512 kB
42. Projekt "MŠ Holásky" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 312 kB
43. Projekt "Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 328 kB
44. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – posouzení projektu, formát PDF, 583 kB
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8.9.2020, bod č. 109, č. 108, č. 110, návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8.12.2020, bod č. 91, Záměr prodeje volných bytových jednotek, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemku p.č. 59/11 v k.ú. Horní Heršpice Správě železnic, státní organizaci, formát PDF, 1 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 2 MB
48. Návrh prodeje  pozemku p.č. 7065/2 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
49. Návrh prodeje  pozemku p.č. 347 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 2 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/22 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
51. Návrh prodeje  pozemku p.č. 388/3, částí  pozemků p.č. 388/1, 388/2, 388/14  v k.ú. Staré Brno.    , formát PDF, 5 MB
52. Návrh prodeje pozemků p.č. 313 a p.č. 325 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemků p.č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p.č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k.ú. Zábrovice, formát PDF, 14 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2092/4, 2092/5  v k.ú.Černovice. , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2571, k.ú. Bohunice , formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky, formát PDF, 4 MB
57. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh rozpočtového opatření a návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady, formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 354/32 v k. ú. Dvorska  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 184 kB
60. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/21. bod č. 111 - návrh nabytí id. 6/12 pozemků v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla – část úseku 2 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021    , formát PDF, 765 kB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1507/2 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2371/17, p.č. 2371/18 a p.č. 2371/25, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2766/9 a p.č. 2766/13, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4058 a p.č. 4243, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 742, p.č. 744, p.č. 748/6, p.č. 748/7 a p.č. 748/8, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8352/3 a p.č. 8352/10 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1728/4 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 224/8 v k.ú. Kníničky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3251/146 a p.č. 3251/205, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 377/27 a p.č. 377/54 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3943 a p.č. 4018 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 547/2 a p.č. 547/3 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 15/36 na pozemku p.č. 2945/27 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/12, bod 116 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
78. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě garáže postavené na části pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Veveří , formát PDF, 4 MB
79. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
80. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 502 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
81. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1796 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
82. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 213, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 185 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 41, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 736 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2771, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 7016/31 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
85. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
86. Návrh směny pozemků města v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice za pozemky pod plánovanou stavbou Exit D1 v k. ú. Tuřany, vč. budoucího prodeje nabytých pozemků v k. ú. Tuřany , formát PDF, 27 MB
87. Návrh směny celých pozemků p. č. 1227/10 a p. č. 1229/5 a části pozemků p. č. 1229/2 a p. č. 1230/4, vše v k. ú. Obřany  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh směny  částí pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 624 za část pozemku p. č. 2147/25 a část pozemku p. č. 636, to vše   k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 3 MB
89. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemků p. č. 390/4, 390/8, 390/12, 390/16, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, vše v k. ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
90. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Židenice, id. ½ pozemku p. č. 2684, jehož součástí je bytový dům Konečného 2/Mošnova 11, č. pop. 2284, v k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
91. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 47/5, 48/2 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 377 kB
92. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5040/5, 5040/1, 5040/3, 5040/7 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 375 kB
93. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 13 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 236 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 136 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 149 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2021, formát PDF, 82 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - duben 2021, formát PDF, 147 kB
94. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB  , formát PDF, 144 kB
95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 138 kB
96. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií ze dne 26.09.2018 a souhlas s postoupením smlouvy, CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 906 kB
97. Návrh slev z nájemného, resp. vzdání se práva na část nájemného, za nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 241 kB
98. Návrh dodatku č.1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a dohoda o zařízení záležitostí ŘSD -„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP “, formát PDF, 291 kB
99. Návrh dodatku č. 2 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní"
100. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. , formát PDF, 595 kB
 

Aktualizace: 20. 4. 2021 07:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 31.01.2019 11:25
  • Datum poslední aktualizace: 31.01.2019 11:25
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design