Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/41

Datum:4. září 2018
Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. Představení nově jmenovaných ředitelů příspěvkových organizací a nově jmenovaného vedoucího odboru MMB - informace
6. ZM7/4021 Přehled účasti na schůzích výborů ZMB
7. ZM7/4173 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
8. ZM7/4090 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích, ve znění pozdějších vyhlášek
9. ZM7/4140 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu hazardních her
10. ZM7/4043 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně
11. ZM7/4256 Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci "Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská, Brno, Žabovřesky" v k. ú. Žabovřesky
12. ZM7/4057 Návrh změny stanov společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s.
13. ZM7/4070 Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2018
14. ZM7/4200 Návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2019, stanovení základních proporcí návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2019
15. ZM7/4080 Návrh rozpočtových opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce, jejímž poplatníkem je město Brno
16. ZM7/4150 Záměr poskytnutí akcionářské zápůjčky společnosti Veletrhy Brno, a. s.
17. ZM7/4007 Návrh Dohody o navázání přátelských vztahů mezi městem Skopje a statutárním městem Brnem
18. ZM7/4144 Poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s.r.o. - návrh smlouvy návrh rozpočtového opatření
19. ZM7/4047 Územní energetická koncepce statutárního města Brna
Doplněk k bodu č. 19
20. ZM7/4061 Strategie BRNO 2050 - programová část
21. ZM7/4044 Návrh Memoranda o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti
22. ZM7/4257 Návrh zřízení Fondu mobility
Doplněk k bodu č. 22
23. ZM7/4258 "Plán udržitelné městské mobility města Brna" - návrhová část
24. ZM7/4262 Přijetí dědictví statutárním městem Brnem
25. ZM7/4100 Nabídka majetku nepatrné hodnoty obstaravateli pohřbu
26. ZM7/4176 Návrh na úpravu běžných výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
27. ZM7/4253 Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů Odboru sociální péče MMB na rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
28. ZM7/4235 Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci OŠMT MMB
29. ZM7/4217 Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu výdajů v rámci Odboru dopravy
Doplněk k bodu č. 29
30. ZM7/4110 "Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků, majetkoprávní příprava", návrh rozpočtového opatření
31. ZM7/4135 Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů města 2018 - rozpočtové opatření
32. ZM7/4050 Návrh rozpočtového opatření - propagace v rámci ekologické výchovy a osvěty
33. ZM7/4052 Návrh rozpočtového opatření na zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu
34. ZM7/4042 Návrh odpisu nákladů na zmařené projektové dokumentace
35. Převod Metropolitní sítě Brno do majetku TSB a.s.
36. ZM7/4024 Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - návrh na navýšení neinvestičního příspěvku, návrh rozpočtového opatření
37. ZM7/4041 Návrh rozpočtového opatření ? poskytnutí neinvestičního příspěvku Veřejné zeleni města Brna p. o.
38. ZM7/4072 Změna účelu využití částí poskytnutých účelových neinvestičních příspěvků Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci ?návrh rozpočtového opatření
39. ZM7/4062 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společné realizaci projektu "Velké dějiny města Brna"
40. ZM7/4027 Návrh Dodatku č. 20 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci
41. ZM7/4216 Změna v poskytnuté individuální investiční dotaci z rozpočtu DPMB, a.s., dodatek č. 1 ke smlouvě č. 5418090260; dodatek č. 1 ke smlouvě č. 5418090261
42. ZM7/4231 Krácení příjmů postoupených městské části Brno-Líšeň, návrh rozpočtového opatření
43. ZM7/4111 Žádost MČ Brno-Žabovřesky o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHČ-bytové hospodářství na financování akce ZŠ Svornost
44. ZM7/4038 Změna účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno-Jehnice ? návrh rozpočtového opatření
45. ZM7/4246 Návrh na poskytnutí investičního a neinvestičního transferu MČ Brno-Vinohrady na veřejné hřiště pro handicapované sportovce - návrh rozpočtového opatření
46. ZM7/4137 Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času - návrh rozpočtového opatření
47. ZM7/4069 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci na pokrytí účetní ztráty za rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
48. ZM7/4075 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro ND Brno, p.o. - návrh rozpočtového opatření
49. ZM7/4251 Zvýšení neinvestičního příspěvku Centru sociálních služeb p. o. na odpisy a nařízení odvodu do rozpočtu města - návrh rozpočtového opatření
50. ZM7/4249 Navýšení příspěvku Nemocnici Milosrdných bratří, p. o. - návrh rozpočtového opatření
51. ZM7/4259 Navýšení příspěvku Nemocnici Milosrdných bratří, p. o. (zajištění ubytování pro specifickou cílovou skupinu navazující na poskytovanou zdravotní péči) - návrh rozpočtového opatření
52. ZM7/4073 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace - návrh rozpočtového opatření
53. ZM7/4068 Návrh na změny neinvestičních příspěvků u příspěvkových organizací v působnosti OK MMB v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
54. ZM7/4071 Návrh na pokrytí výpadku vlastních výnosů z důvodu rekonstrukce kina ART v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
55. ZM7/4237 Návrh na poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu jihomoravských olympioniků
56. ZM7/4074 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace na obnovu kulturní památky v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
57. ZM7/4129 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 spolku Společně k úsměvu z. s., návrh rozpočtového opatření
58. ZM7/4130 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Středisku rané péče SPRP, pobočka Brno, návrh rozpočtového opatření
59. ZM7/4250 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje - návrh rozpočtového opatření
60. ZM7/4260 Návrh na poskytnutí individuálních dotací na dofinancování sociálních služeb pro nestátní neziskové organizace na rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
61. ZM7/4023 Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu konání Brněnských Vánoc 2018; návrh rozpočtového opatření
62. ZM7/4051 Návrh na poskytnutí dotací na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně v roce 2018, návrh rozpočtového opatření
63. ZM7/4058 Návrh na poskytnutí individuální dotace na realizaci pamětní desky věnované doc. Dr. Ing. Jaroslavu Kříženeckému, DrSc. - návrh smlouvy a rozpočtového opatření
64. ZM7/4055 Návrh na poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2018, II. kolo - návrh rozpočtového opatření
65. ZM7/4239 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Městskému sportovnímu klubu Brno, z.s. na projekt Sportovci do škol
66. ZM7/4238 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BRNĚNSKÉ CENTRUM SPORTOVNÍCH NADĚJÍ, z. s. na podporu brněnských sportovních nadějí města Brna v roce 2018/2019
67. ZM7/4233 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu brněnského mládežnického hokeje a zabezpečení kurzů bruslení mateřských škol ve městě Brně pro rok 2018
68. ZM7/4236 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na podporu TV a sportu pro rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
69. ZM7/4232 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu sportovních odvětví pro rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
70. ZM7/4234 Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
71. ZM7/4109 Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018-2019 - Telepunk s.r.o. - návrh rozpočtového opatření
Doplněk k bodu č. 71
72. ZM7/4054 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury - návrh rozpočtového opatření
73. ZM7/4053 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 č. 731 809 1777
74. Záměr podpory vybudování kryté ledové plochy v MČ Brno-Bohunice
75. Záměr podpory vybudování kryté ledové plochy v MČ Brno-Vinohrady
76. Návrh na přeřazení a rozšíření sportovních odvětví uvedených v Metodice na podporu vrcholového sportu ve městě Brně
77. Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci investic "Atletická hala Campus" a "Areál sportovních nadějí"
78. ZM7/4261 Návrh na schválení dodatků ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB
79. ZM7/4263 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kancelář architekta města Brna
80. ZM7/4094 Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace
81. ZM7/4037 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - září 2018 - návrh rozpočtových opatření
82. ZM7/4036 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - září 2018 - návrh rozpočtového opatření
83. ZM7/4060 Projekt "Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
84. ZM7/4059 Projekt "Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
85. ZM7/4056 Projekt "Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
86. ZM7/4029 Projekt "Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
87. ZM7/4065 Projekt "Imisní monitoring statutárního města Brna - doplnění systému sledování kvality ovzduší" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
88. ZM7/4134 Projekt "Zprostředkující subjekt ITI" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace
89. ZM7/4133 Projekt "Zprostředkující subjekt ITI 2" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
90. ZM7/4107 Projekt "Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - projektová dokumentace" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
91. ZM7/4108 Projekt "Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
92. ZM7/4076 Projekt "Realizace SSO Sochorova" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
93. ZM7/4064 Projekt "Realizace SSO Lazaretní" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
94. ZM7/4078 Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa" - posouzení projektu
95. ZM7/4028 Projekt "Snížení energetické náročnosti DS Věstonická" - posouzení projektu
96. ZM7/4066 Projekt "Stavební úpravy objektu Budínská 2" - změna parametrů posouzení projektu
97. ZM7/4063 Projekt "Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37" - změna parametrů posouzení projektu
98. ZM7/4106 Projekt "Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace" - změna parametrů posouzení projektu
99. ZM7/4077 Projekt "Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí" - změna parametrů posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
100. ZM7/4049 Projekt "ONSTAGE - Music schools for social change" - účast na projektu
101. ZM7/4136 Projekty SSO v Brně - návrh smlouvy o spolupráci
102. ZM7/4145 Projekt "Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka" - návrh smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci
103. ZM7/4146 Projekt "Lužánecký skleník, enviromentální a polytechnické výukové centrum" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace s příspěvkovou organizací Lužánky - středisko volného času; návrh rozpočtového opatření
104. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace Jihomoravskému kraji
105. ZM7/4067 Návrh na vzdání se pohledávky odpovídající půjčce poskytnuté Lize vozíčkářů z.ú.
106. ZM7/4048 Závěrečné vyúčtování projektu Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území statutárního města Brna
107. ZM7/4127 Úprava rozpočtu na zajištění realizace projektů participativního rozpočtu "Dáme na vás" - návrh rozpočtového opatření
108. ZM7/4126 Změna investičních a neinvestičních transferů v rámci zajištění realizace projektů participativního rozpočtu "Skate Park v Tuřanech" a "Okružní vycházková trasa s alejí" - návrh rozpočtového opatření
109. ZM7/4165 Projekt RIS JMK 2014-2020 "Centrum mezinárodního obchodu" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Regionální hospodářské komoře Brno
110. ZM7/4242 Projekt "Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2018/2019" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Masarykově univerzitě
111. ZM7/4243 Projekt RIS JMK 2014-2020 "Brno Ph.D. Talent", Výzva 2018 - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace JCMM, z. s. p. o.
112. ZM7/4254 Projekt RIS JMK 2014-2020 "Kreativní vouchery Brno" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace JIC, z.s.p.o.
113. ZM7/4222 FluxCollective - platforma pro otevřené inovace - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace FluxCollective, z.s., návrh rozpočtového opatření
114. ZM7/4223 Pilotní projekt "Smart City Vouchery - Bezdrátová tramvaj" - poskytnutí veřejnoprávní dotace Vysokému učení technickému v Brně
115. ZM7/4241 Projekt RIS JMK 2014-2020 "Back4Future"
116. Podpora popularizace vědy ve městě Brně - návrhy smluv na zajištění financování VIDA! science centra a Hvězdárny a planetária Brno, p.o.
117. ZM7/4224 Spolupráce statutárního města Brna s Masarykovou univerzitou, Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX
118. ZM7/4255 Návrh změny stanov JIC, zájmového sdružení právnických osob
119. ZM7/4240 Návrh smlouvy s JIC, z. s. p. o. o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby
120. ZM7/4244 Koncepce družstevního bydlení pro mladé
Doplněk k bodu č. 120
121. ZM7/4252 TI Kníničky, Dolní Louky - výjimka ze Zásad FBV, návrh rozpočtového opatření
122. ZM7/4139 Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 2. termín r. 2018 -MČ Brno - střed - výjimka ze "Zásad", návrh rozpočtového opatření
123. ZM7/4141 Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 2. termín r. 2018, návrh rozpočtového opatření
124. ZM7/4138 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o udělení souhlasu zástavního věřitele s vkladem změny prohlášení vlastníka budovy
125. ZM7/4143 Žádost o poskytnutí finančního transferu na odstranění nepovolené stavby; návrh rozpočtového opatření
126. ZM7/4112 Žádost o prominutí dluhu z titulu bezdůvodného obohacení za užívání bytu bez právního důvodu
127. ZM7/4123 Návrh změny seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji
128. ZM7/4116 Návrh na vyjmutí bytového domu Šámalova 87 ze Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji
129. ZM7/4113 Návrh prodeje bytového domu Čelakovského 1/Táborská 192 včetně pozemku
130. ZM7/4121 Návrh prodeje bytového domu bratří Čapků 7 včetně pozemků
131. ZM7/4124 Návrh prodeje rodinného domu Kamenná čtvrť 29 včetně pozemků
132. ZM7/4117 Záměr prodeje bytového domu Černopolní 8 včetně pozemků
133. ZM7/4142 Záměr prodeje domovního celku Nováčkova 2,4,6 včetně pozemků
134. ZM7/4119 Záměr prodeje podílu na pozemku p. č. 2809, k. ú. Královo Pole, vlastníkům bytové jednotky č. 2544/6 v domě Vodova 74,76
135. ZM7/4118 Návrh dispozice s bytovým domem Provazníkova 41 včetně pozemků po nepřijetí nabídky nájemci
136. ZM7/4120 Návrh prodeje pozemku p.č. 2561, k.ú. Bohunice
137. ZM7/4105 Návrh prodeje pozemku p. č. 3635 v k. ú. Bystrc
138. ZM7/4197 Návrh prodeje pozemků p. č. 3097/1 a p. č. 3097/2, oba v k. ú. Židenice
139. ZM7/4272 Návrh prodeje pozemku p. č. 1666/21 k. ú. Starý Lískovec
140. Návrh prodeje pozemku p. č. 2828/1 k. ú. Starý Lískovec
141. ZM7/4097 Návrh prodeje pozemku p. č. 34 v k. ú. Chrlice
142. ZM7/4098 Návrh prodeje pozemků p. č. 269, 272 a části pozemku p. č. 210/1 v k. ú. Tuřany
143. ZM7/4088 Návrh prodeje pozemků p. č. 645/1 a 646/1, k. ú. Štýřice
144. ZM7/4198 Návrh prodeje pozemků pod předzahrádkami při ul. Přehradní, k.ú. Kníničky
145. Návrh prodeje pozemku p. č. 1636/29 k. ú. Maloměřice
146. Návrh prodeje pozemku p. č. 225 k. ú. Starý Lískovec
147. Návrh prodeje pozemku p. č. 2472/13 k. ú. Starý Lískovec
148. Návrh prodeje pozemku p. č. 241 k. ú. Starý Lískovec
149. Návrh prodeje pozemku p. č. 240 k. ú. Starý Lískovec
150. Návrh prodeje pozemku p. č. 234 k. ú. Starý Lískovec
151. Návrh prodeje pozemků p. č. 238 a p. č. 1666/19, k. ú. Starý Lískovec
152. Návrh prodeje pozemku p. č. 922/2 v k. ú. Husovice
153. Návrh prodeje pozemků v k.ú. Kníničky při ulici Hrázní
154. ZM7/4174 Návrh prodeje pozemku p.č. 1688/172 v k. ú. Jundrov
155. ZM7/4203 Návrh prodeje pozemku p. č. 2395/8 v k. ú. Starý Lískovec formou nabídkového řízení
156. Návrh prodeje části pozemku p. č. 2402 k. ú. Starý Lískovec
157. Návrh prodeje části pozemku p. č. 516 v k. ú. Jehnice
158. ZM7/4104 Návrh prodeje části pozemku p.č. 387 v k. ú. Město Brno
159. ZM7/4178 Návrh prodeje částí pozemků p. č. 6991/1, 7366/42, 7366/49, 7366/51 v k. ú. Bystrc
160. ZM7/4122 Návrh na změnu usnesení ZMB č. Z7/35, bod č. 68Návrh prodeje id. 1/2 pozemku p.č. 324/97 a id. 1/2 pozemku p.č. 324/98, k.ú. Lesná
161. ZM7/4151 Návrh nabytí pozemků p. č. 2162/44, 2162/81, 2162/86, 2162/87, 2162/89, 2162/129, 2162/133, 2162/134, 2371/16, 2371/24, 2430/16, 2430/17, 2430/20, 2431/108, vše v k. ú. Bosonohy
162. ZM7/4164 Návrh nabytí pozemků p. č. 1243/8, 1243/10, 1243/11, 1243/12, 1243/15, 1243/16, 1243/17, 1243/18, 1243/20, 1243/22, 1243/24, 1243/25, 1243/26, 1243/27, 1243/28, 1243/29, 1243/30, 1243/31, 1243/32, 1243/35, 1243/38, 1243/41, 1243/43, 1243/45, 1243/47, 1243/48, 1243/49, v k. ú. Chrlice, obec Brno
163. Návrh nabytí pozemku p. č. 1247/95 v k. ú. Bohunice
164. Návrh nabytí pozemku p. č. 2540/75 v k. ú. Líšeň
165. Návrh nabytí pozemku p. č. 3614/6 v k. ú. Královo Pole
166. Návrh nabytí pozemků p. č. 2594/27 a p. č. 2594/75, oba v k. ú. Maloměřice
167. Návrh nabytí pozemku p. č. 2594/78 v k. ú. Maloměřice
168. Návrh nabytí pozemku p.č. 2594/82 v k. ú. Maloměřice
169. Návrh nabytí pozemků p.č. 1413/12, 1415/16, 1578/12, 1723/47, 1723/48, 1723/73, 1723/76, 1723/114, 1723/125, 1723/126, 1723/127, 1723/128, 1723/129, 3443/3, 8234/12, 8234/14, 8236/2 a 8236/18, vše v k. ú. Bystrc
170. Návrh nabytí pozemků p.č. 3251/55, 3251/56, 3251/58, 3251/59, 3251/60, 3251/101, 3251/104, 3251/121, 3251/203, 3251/204, 3448/19, 8239/8, 8239/29, 8239/31, 8240/2 a 8241/1, vše v k. ú. Bystrc
171. Návrh nabytí pozemků p. č. 2540/38, 4422/231, 6643/14, vše v k.ú. Líšeň a pozemku p. č. 8207/129 v k. ú. Židenice
172. Návrh nabytí pozemků p.č. 6387/5, 6387/4, 6386/4, 6291/21, 6291/22, 6386/3, 6167/14, 1140/5, 1142/95, 1142/96, 1142/102, 1142/103, 1938/317, 6168/5, 6168/13, 7225/8, 7225/22, 7268/3 a 7271/11 v k.ú. Bystrc
173. Návrh nabytí pozemků p.č. 2594/14, 2594/33, 2594/76 a 2594/83, vše v k. ú. Maloměřice
174. Návrh nabytí pozemku p. č. 408/1 v k. ú. Zábrdovice
175. Návrh nabytí pozemku p. č. 5329/32 v k. ú. Řečkovice
176. Návrh nabytí pozemku p. č. 544/32 v k. ú. Mokrá Hora
177. Návrh nabytí pozemků p. č. 1526/378, 1526/379, 1749/33, vše v k. ú. Komín
178. ZM7/4033 Návrh nabytí pozemku p. č. 1145/6 v k. ú. Komárov a pozemků p. č. 600/4, 768/89, 768/90, 768/91 v k. ú. Trnitá a pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"
179. ZM7/4008 Návrh nabytí pozemků p. č. 7498/2, p. č. 9756/66 a p. č. 9756/84 v k. ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
180. ZM7/4031 Návrh nabytí pozemků p. č. 6625/66, p. č. 7495/61 a p. č. 9756/57 v k. ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
181. ZM7/4032 Návrh nabytí pozemků p. č. 7495/72 a p.č. 9756/59 v k. ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
182. ZM7/4013 Návrh nabytí pozemků p. č. 9756/67 a p. č. 9756/85 v k. ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
183. ZM7/4014 Návrh nabytí pozemků p. č. 9756/70 a p. č. 9756/87 v k. ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
184. ZM7/4015 Návrh nabytí pozemků p. č. 9756/69 a p. č. 9756/86 v k. ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
185. ZM7/4016 Návrh nabytí pozemků p. č. 7511/3, p. č. 7514/2, p. č. 7524, p. č. 7525 a p. č. 9756/76 v k. ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
186. ZM7/4040 Návrh nabytí pozemků p. č. 1637/21, p. č. 1637/22, p. č. 1683/2, p. č. 1683/3 a p. č. 1683/4, k. ú. Maloměřice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo nám."
187. ZM7/4020 Návrh nabytí pozemků p. č. 7487/2, p. č. 7493/3, p. č. 7493/21, p. č. 7493/22, p. č. 7493/23, p. č. 7493/24, p. č. 9756/39, p. č. 9756/42 a p. č. 9756/93, k. ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
188. ZM7/4012 Návrh nabytí pozemků p. č. 876/4 a 935/3, k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Cyklistická stezka Sokolova ? Vomáčkova" - návrh zrušení usnesení č. Z7/11 zasedání ZMB, konaného dne 10. 11. 2015, bod č. 64
189. Návrh nabytí pozemků p. č. 1298 a p. č. 1299 v k. ú. Černá Pole v ul. Krkoškova a návrh rozpočtového opatření
190. Návrh nabytí pozemků v k. ú. Starý Lískovec
191. Nabytí pozemku p. č. 4774/102, 4774/111 4774/114 v k .ú. Židenice
192. Návrh nabytí pozemku p. č. 8554/24 k. ú. Líšeň
193. ZM7/4084 Návrh nabytí pozemku p. č. 3639/2 v k. ú. Řečkovice
194. Nabytí pozemků p. č. 1923/10, p. č. 1924/18 vše v k. ú. Bystrc
195. ZM7/4221 Nabytí pozemku p. č. 4445/7 v k. ú. Líšeň
196. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k. ú. Židenice
197. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k. ú. Bystrc
198. ZM7/4202 Nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 na pozemcích p. č. 666/47, 666/86, 666/118, 666/119, 666/131, 666/138, 666/139, 666/140, 666/141, 666/142, 666/143, 666/144 v k. ú. Medlánky
199. ZM7/4114 Návrh nabytí pozemků p. č. 875/32, 875/49, 876/8, 876/24, 876/25, 2049/5, 2049/18, vše v k. ú. Horní Heršpice, pro stavbu "Protipovodňová opatření města Brna - etapa XXX" (v lokalitě Sokolova-Vomáčkova); návrh zrušení usnesení č. Z7/16 zasedání ZMB, konaného dne 15.3.2016, bod č. 73
200. ZM7/4011 Návrh nabytí jednotky č. 259/1 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 a souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech této budovy pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
201. ZM7/4010 Návrh nabytí jednotky č. 268/10 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/21840 - na společných částech budovy Husovice, č.e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
202. ZM7/4009 Návrh nabytí jednotky č. 252/1 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1736/14302 na společných částech budovy Husovice, č. e. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
203. ZM7/4034 Návrh nabytí jednotky č. 260/2 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/21840 - na společných částech budovy Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
204. ZM7/4039 Návrh nabytí jednotky č. 266/8 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/21840 - na společných částech budovy Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
205. ZM7/4035 Návrh nabytí jednotky č. 267/9 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/21840 - na společných částech budovy Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
206. Návrh nabytí komunikačních staveb při ulici Houbalova v k. ú. Líšeň a nabytí pozemků v k. ú. Líšeň
207. Návrh úplatného nabytí pozemku p. č. 98/15 v k. ú. Brněnské Ivanovice
208. Záměr nabytí a návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům v k.ú. Židenice
209. ZM7/4182 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1126/43 v k. ú. Ivanovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
210. ZM7/4186 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2766/8 v k. ú. Černovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
211. ZM7/4188 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 790/60 v k. ú. Chrlice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
212. ZM7/4187 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3387 v k. ú. Obřany z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
213. ZM7/4172 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1637/24 v k. ú. Maloměřice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
214. ZM7/4169 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3557/97 v k. ú. Bosonohy z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
215. ZM7/4168 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 257/1 v k. ú. Chrlice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
216. ZM7/4170 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2005/3 v k. ú. Chrlice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
217. ZM7/4167 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1243/21 v k. ú. Chrlice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
218. ZM7/4191 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 862/2 v k. ú. Zábrdovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
219. ZM7/4195 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 724/1 a p. č. 728/1 v k. ú. Jehnice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
220. ZM7/4166 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2463/7 a p. č. 2463/9 v k. ú. Bohunice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
221. ZM7/4190 Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílů id. ? pozemku p. č. 1637/5 v k. ú. Maloměřice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
222. ZM7/4089 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Lesná, Komín a Řečkovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
223. ZM7/4086 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Maloměřice a Sadová, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
224. ZM7/4087 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Maloměřice a Komárov z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
225. ZM7/4092 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Bohunice a Štýřice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
226. ZM7/4091 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Husovice, Kohoutovice a Komárov, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
227. ZM7/4103 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Lesná, Pisárky a Trnitá, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
228. ZM7/4193 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komárov, Město Brno, Pisárky, Starý Lískovec a Tuřany z vlastnictví ČR-ÚZSVM
229. ZM7/4183 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Bohunice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
230. ZM7/4194 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Černovice, Líšeň a Řečkovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
231. ZM7/4184 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Bohunice a Komín, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
232. ZM7/4192 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Pisárky z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
233. ZM7/4185 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
234. ZM7/4189 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, svěření pozemků
235. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Řečkovice a Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
236. ZM7/4218 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komárov a Žabovřesky z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
237. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Husovice, Maloměřice a Žebětín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
238. ZM7/4149 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Řečkovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
239. ZM7/4148 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín, Husovice a Nový Lískovec, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
240. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Lesná a Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
241. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Komárov, Černá Pole a Zábrdovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
242. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Černovice a Staré Brno z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
243. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Staré Brno z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
244. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Nový Lískovec, Královo Pole a Husovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
245. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Bohunice, Medlánky, Přízřenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
246. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Štýřice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
247. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Slatina, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
248. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Ponava, Bohunice, Královo Pole, St. Lískovec z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
249. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Lesná, Slatina a Žabovřesky z vlastnictví ČR-ÚZSVM
250. ZM7/4171 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Nový Lískovec z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
251. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
252. ZM7/4115 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2612/2 v k.ú. Žabovřesky z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna podmínek smlouvy
253. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 5050 v k. ú. Žabovřesky
254. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1681/178 v k. ú. Starý Lískovec
255. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 3/3 v k. ú. Medlánky
256. ZM7/4226 Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 164, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p. č. 1885/59 v k. ú. Štýřice
257. ZM7/4245 Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 1476, způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 815/18 v k. ú. Řečkovice
258. ZM7/4227 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./ č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 2521 v k. ú. Královo Pole
259. ZM7/4225 Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 1119, způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 5049/78 v k. ú. Líšeň
260. ZM7/4230 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./ č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 1174/2 v k. ú. Maloměřice
261. ZM7/4229 Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 910, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p. č. 1995 v k. ú. Jundrov
262. ZM7/4206 Zánik předkupního práva k id. 3/8 pozemku p. č. 1177, jehož součástí je budova č. p. 707 a pozemku p. č. 1178, vše v k. ú. Černá Pole a rozdělení budovy č. p. 707 nacházející se na pozemku p. č. 1177 v k. ú. Černá Pole na jednotky
263. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 509 v k. ú. Ponava formou souhlasného prohlášení
264. ZM7/4099 Návrh směny pozemku p. č. 5442 s objektem bydlení Táborská 22 za pozemek p. č. 5441 s objektem bydlení Táborská 20, návrh svěření pozemku p. č. 5441, vše v k. ú. Židenice
265. ZM7/4201 Návrh směny pozemků p.č. 1497/1, p. č. 1498/13, p. č. 1501/3 a části p. č. 1497/2, vše v k. ú. Horní Heršpice se spol. CMArt Reality, a.s.
266. ZM7/4220 Návrh směny pozemků v k. ú. Kníničky s Povodím Moravy, s. p.
267. ZM7/4196 Návrh směny pozemků v k. ú. Bystrc, Jundrov, Štýřice, Židenice, Trnitá s Jihomoravským krajem, návrh svěření MČ Brno-Jundrov
268. Návrh směny pozemku v k. ú. Pisárky za spoluvlastnický podíl na pozemcích v k. ú. Kohoutovice a návrh nabytí spoluvlastnického podílu na pozemcích v k. ú. Kohoutovice
269. ZM7/4096 Návrh směny pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky ve vlastnictví spol. KOMFORT, a.s.
270. ZM7/4177 Návrh směny částí pozemků v k. ú. Líšeň mezi statutárním městem Brnem a Bytovým družstvem JOSEFFA
271. Návrh směny části pozemku p. č. 2230/76 za části pozemků p. č. 2230/5, p. č. 2230/59 a p. č. 2230/77 vše v k. ú. Maloměřice v lokalitě ul. Jarní
272. ZM7/4101 Návrh budoucí směny pozemků v k. ú. Staré Brno, budoucího prodeje poz. p. č. 1351/9 v k. ú. Staré Brno a nabytí stavby na poz. p. č. 1351/9 v k. ú. Staré Brno
273. Záměr směny částí pozemků p. č. 4133,4134, 4135 za pozemky p. č. 4099/1, 4099/2, 4145 v k. ú. Tuřany, návrh nabytí pozemků p. č. 4099/1, 4099/2, 4145 v k. ú. Tuřany
274. Záměr směny částí pozemků p. č. 4133,4134, 4135 za pozemky p. č. 4099/1, 4099/2, 4145 v k. ú. Tuřany, návrh nabytí pozemků p. č. 4099/1, 4099/2, 4145 v k. ú. Tuřany
275. Záměr směny nemovitých věcí s Masarykovou univerzitou
276. ZM7/4210 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p.č. 35/7 a p.č.35/9 k. ú. Maloměřice
277. ZM7/4211 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Ořešín, pozemků p.č. 248/2 a p.č.251 k. ú. Ořešín
278. ZM7/4102 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p.č. 2375/137 jehož součástí je stavba č.p. 2562 v k. ú. Žabovřesky
279. ZM7/4083 Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemky p. č. 1023/2, 1023/8, 1023/9, 1023/10, 1023/12, 1023/13 v k. ú. Pisárky
280. ZM7/4085 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec, pozemek p. č. 58/2 v k. ú. Nový Lískovec
281. ZM7/4093 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec, pozemek p. č. 1719/4 v k. ú. Nový Lískovec
282. Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, vodojem Žlutý kopec v k. ú. Staré Brno
283. ZM7/4180 Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, objekt rekreační chaty č. ev. 800, na pozemku p. č. 983/4 v k. ú. Kníničky
284. ZM7/4095 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Jundrov, pozemků p.č. 2659/91, 2659/92, 2659/93, 2659/94, 2659/95, 2659/96, 2659/97, 2659/118 v k.ú. Jundrov
285. ZM7/4147 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 7822/1, p. č. 7822/22, p. č. 7822/23, p. č. 7831/10 v k. ú. Židenice
286. Návrh dispozice s částmi pozemků p. č. 317, 318, 323 a 324 v k. ú. Kníničky
287. Návrh majetkoprávního vypořádání stavby světelného signalizačního zařízení křižovatky Řípská x Vlárská v k. ú. Slatina
288. Centrální objekt magistrátních služeb (COMS) - Návrh majetkové účasti ve společnosti CD CENTRUM COMS, a.s.
289. ZM7/4018 Návrh dohody o postoupení práv a povinností z plánovací smlouvy "Terasové domy Kníničky"
290. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací na bezúplatný převod části komunikační stavby ul. Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR
291. ZM7/4025 Návrh smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury "Rodinné domy, Díly pod Ostrou, Brno - Soběšice"
292. ZM7/4019 Návrh smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci stavby "OC Kaskády"
293. ZM7/4026 Návrh smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci stavby Obytný soubor "Rezidence Novolíšeňská", Brno-Líšeň
294. Smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby "Silnice I/42 Brno, VMO Bratislavská radiála"
295. Smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby "Silnice I/42 Brno, VMO Vinohrady a MÚK Ostravská radiála"
296. ZM7/4045 Návrh Rámcové dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby "III/15286 Brno-Slatina, obchvat"
297. ZM7/4046 Návrh Rámcové dohody o spolupráci při koordinaci, přípravě a realizaci staveb "II/384 Brno, hrad Veveří - Bystrc" a "Cyklostezka Svratecká"
298. Návrh Rámcové dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby " III/37915 Brno most ev. č. 37915-2 Studená - Merhautova"
299. Návrh Rámcové dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby "Velodrom Brno"
300. ZM7/4017 Návrh změny přílohy č. 118 usnesení Z7/33. zasedání ZMB konaného dne 7. 11. 2017, bod 140; návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a ŘSD ČR
301. Návrh smluv o zpracování osobních údajů dle čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
302. ZM7/4079 Zadání změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016
1_2_Rozdilovy_dokument_Zadani_zmen_RP_MPR.pdf
2_0_Vyhodnoceni_vysledku_projednani.pdf
2_1_priloha_A.pdf
2_2_priloha_B.pdf
2_3_priloha_C.pdf
3_0_Zadani_zmen_RP_MPR.pdf
303. ZM7/4082 Zadání změny Územního plánu města Brna vyplývající z řešení změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016: B1/17-RP - ulice Pekařská, Anenská, k. ú. Staré Brno
1_2_Rozdilovy_dokument_Zadani_zmeny_ UPmB_B1_17_RP_PekarskaAnenska.pdf
2_0_Vyhodnoceni_vysledku_projednani.pdf
2_1_priloha_A.pdf
2_2_Priloha_B.pdf
3_1_Zadani_zmeny_ UPmB_B1_17_RP_PekarskaAnenska.pdf
3_2_B1_17_RP_zadani_grafika.pdf
304. ZM7/4081 Zadání změn Územního plánu města Brna vyplývající z řešení změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016
1_2_Rozdilovy_dokument_Zadani_zmen_UPmB_z_RP_MPR.pdf
2_0_Vyhodnoceni_vysledku_projednani.pdf
2_1_priloha_A.pdf
2_2_priloha_B.pdf
2_3_priloha_C.pdf
3_0_Zadani_zmen_UPmB_z_RP_MPR.pdf
305. ZM7/4128 Změna Územního plánu města Brna (ÚPmB) B6/18-CM - MČ Brno-Líšeň, k. ú. Líšeň, SINGLETRAIL Brno, Líšeň-Mariánské údolí - zkrácený postup pořizování
306. ZM7/4132 Změna Územního plánu města Brna (ÚPmB) B5/18-CM, MČ Brno-Vinohrady, MČ Brno-Židenice, k. ú. Židenice, lokalita Viniční - Šedová - zkrácený postup pořizování
307. Změna ÚPmB A1/18-CM - doplnění regulativů funkčního typu ploch jádrových, tj. smíšených ploch centrálního charakteru (SJ) - zkrácený postup pořizování
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/40, konaného dne 19. 6. 2018
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/40, konaného dne 19. 6. 2018
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva - ukončení činnosti výborů ZMB a Rady klubu zastupitelů města Brna
INFO 5. Informativní zpráva - přehled zahraničních pracovních cest za duben-červen 2018
INFO 6. Informativní zpráva - Festival RE:PUBLIKA
INFO 7. Informativní zpráva: Aktuální informace o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a strategie pro rok 2019
INFO 8. Informativní zpráva - "Sběrné středisko odpadů pro podnikatele, možnosti odkládání odpadů pro podnikatele v Brně"
308. ZM7/4125 Návrh na úpravu rozpočtu Odboru kultury MMB v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
309. ZM7/4022 Návrh nabytí pozemků p. č. 1057, p. č. 2594/19 a p. č. 2594/23 v k. ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
310. ZM7/4247 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace společnosti Lesy města Brna, a. s. na realizaci projektu "Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu?"
311. ZM7/4248 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace společnosti Lesy města Brna, a. s., na pořízení projektové dokumentace k investiční akci "Výstavba rozhledny pod Holednou"
312. ZM7/4179 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, v k. ú. Staré Brno
313. ZM7/4181 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům p. č. 1476 a p. č. 518/42, oba v k. ú. Komárov formou souhlasného prohlášení
314. ZM7/4205 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném nabytí pozemků č. 6312102810
315. ZM7/4207 Návrh prodeje pozemků v k. ú. Trnitá u budovy Šujanovo nám. 1, Brno
316. ZM7/4204 Prodej id. 39/64 ppozemku p. č. 3548 s bytovým domem č. p. 318 a pozemku p. č. 3549, vše v k. ú. Černá Pole
317. ZM7/4228 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 1297/4, 1297/5 v k. ú. Královo Pole
318. ZM7/4264 Návrhy dodatků veřejnoprávních smluv uzavřených s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje
319. ZM7/4265 Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o. p. s. - návrh rozpočtového opatření
320. ZM7/4278 Návrh na změnu doplňující podmínky svěřeného majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemků p. č. 4840/1, 4840/81, 4840/82, 4840/83 a dalších v k. ú. Žabovřesky - lokalita Žabovřeské louky
321. ZM7/4296 Návrh prodeje pozemku p. č. 229 k. ú. Starý Lískovec
322. ZM7/4319 Nabídka předkupního práva ke stavbě č. p. 635, způsob využití objekt bydlení, postavené na pozemku p. č. 792 v k. ú. Štýřice
323. ZM7/4323 Nabídka předkupního práva ke stavbě č. p. 668, způsob využití objekt bydlení, postavené na pozemku p. č. 1044 v k. ú. Štýřice
324. ZM7/4321 Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 89, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p. č. 912 v k. ú. Kníničky
325. ZM7/4318 Nabídka předkupního práva ke stavbám garáží bez č. p./č. e. postavených na pozemcích 902/3, 902/12, 902/13, 902/14, 902/15, 902/23, vše v k. ú. Staré Brno
326. ZM7/4314 Záměr dispozice s pozemky v k. ú. Starý Lískovec
327. ZM7/4320 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 490 v k. ú. Maloměřice
328. ZM7/4325 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 221/24 v k. ú. Chrlice
329. ZM7/4322 Návrh směny pozemků v k. ú. Černovice za pozemky v k. ú. Ponava mezi statutárním městem Brnem a ČR - Moravskou zemskou knihovnou v Brně a návrh nabytí budovy v k. ú. Ponava
330. ZM7/4326 Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 1419 způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p. č. 1707 v k. ú. Bystrc
331. ZM7/4329 Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - lokalita "Nové sady-vnitroblok"
332. ZM7/4328 Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e., způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p. č. 1700 v k. ú. Bystrc
333. ZM7/4324 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 513 v k. ú. Maloměřice
334. ZM7/4316 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 1837/32 v k. ú. Štýřice
335. ZM7/4317 Nabídka předkupního práva spoluvlastnického podílu id. 1/3 pozemku p. č. 5385 v k. ú. Židenice
336. ZM7/ Memorandum o spolupráci v souvislost s projektem Bazén Brno Východ – Šedova
337. ZM7/4333 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací investiční akce MČ Brno-Jundrov „Konečná Optátova".
338. ZM7/4331

Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku - návrh rozpočtového opatření

339. ZM7/4335

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna - zrušení omezující podmínky neexistnece smlouvy na dobu neurčitou

340. ZM7/4336

Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno - Slatina, pozemků p.č. 1095/1 a p.č. 1095/25 vše k.ú. Slatina

341. ZM7/4334 Investiční akce Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny MDB, p. o., návrh rozpočtového opatření
342. ZM7/4332 Návrh dodatku č. 1 smlouvy o skupině orgánů poskytujících integrované veřejné služby v přepravě cestujících
343. ZM7/ Socha Josefa II. na Dominikánském náměstím
345. ZM7/4337 Dohoda o navázání přátelských vztahů mezi statutárním městem Brnem a městem Bengalúr v Indické republice

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 19.09.2018 08:55
  • Datum poslední aktualizace: 19.09.2018 08:55
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design