Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/40

Datum:19. června 2018
Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. ZM7/3819 Návrh termínu dalšího zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2018
5. ZM7/3938 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách
6. ZM7/3925 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení podmínky řidiči taxislužby pro zahájení nebo nabízení přepravy na území města Brna, kterouse ruší obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 28/2005, o stanovení podmínky provozování taxislužby na území města Brna
7. ZM7/3887 Návrh Memoranda o spolupráci při propagaci a prezentaci Lesnického parku Podkomorské lesy
8. ZM7/3904 Plán zdraví města Brna 2018-2030
9. ZM7/3901 Návrh nabytí obchodních podílů společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s. r. o. od Jihomoravského kraje
10. ZM7/3823 Návrh individuální vlastnické politiky společnosti Brněnské komunikace, a.s.
Vlastnická politika Brněnské komunikace, a.s.
11. ZM7/3825 Návrh individuální vlastnické politiky společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s.
Vlastnická politika Dopravní podnik města Brna, a.s.
12. ZM7/3826 Návrh individuální vlastnické politiky společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
Vlastnická politika Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
13. ZM7/3827 Návrh individuální vlastnické politiky společnosti SAKO Brno, a.s.
Vlastnická politika SAKO Brno, a.s.
14. ZM7/3828 Návrh individuální vlastnické politiky společnosti STAREZ-SPORT, a.s.
Vlastnická politika STAREZ-SPORT, a.s.
15. ZM7/3824 Návrh individuální vlastnické politiky společnosti Veletrhy Brno, a.s.
Vlastnická politika Veletrhy Brno, a.s.
16. ZM7/3838 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2019 - 2023
17. ZM7/3919 Návrh harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2019, návrh rozsahu a struktury střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2020 - 2024
18. ZM7/3909 Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2018
19. ZM7/3922 Návrh rozpočtových opatření - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru dopravy
20. ZM7/3911 Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB
21. ZM7/3833 Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku
22. ZM7/3822 "Dodávka a instalace parkovacích automatů v statutárním městě Brně" - návrh rozpočtového opatření
23. ZM7/3926 "Žádost MČ Brno-Nový Lískovec o souhlas s použitím zisku a odpisů z VHČ-bytové hospodářství k jinému účelu
24. ZM7/3858 Změna účelu použití části investičního transferu MČ Brno-střed - návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/3829 Změna účelu použití nevyčerpané části investičního transferu MČ Brno - Jundrov - návrh rozpočtového opatření
26. ZM7/3967 Žádost Městské části Brno-sever o změnu účelu použití investičního transferu, návrh rozpočtového opatření
27. ZM7/3908 Návrh na poskytnutí investičního transferu MČ Brno-Starý Lískovec na financování projektu "Rekonstrukce strukturované kabeláže LAN a WiFi v prostorách školy Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace"- návrh rozpočtového opatření
28. ZM7/3831 Změna usnesení Z7/24 zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 13.12.2016 ve věci poskytnutí investičního transferu na budování staveb dvou kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad v MČ Starý Lískovec
29. ZM7/3975 Návrh na změnu účelu využití schváleného investičního transferu Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci
30. ZM7/3830 Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města Brna, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření
31. ZM7/3820 Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - návrh na navýšení neinvestičního příspěvku, návrh rozpočtového opatření
32. ZM7/3942 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města Brna na rok 2018 Úrazové nemocnici v Brně na podporu Lékařské pohotovostní služby, návrh rozpočtového opatření
33. ZM7/3979 Členství města Brna v UCCN - návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro TIC BRNO, příspěvkovou organizaci - návrh rozpočtového opatření
34. ZM7/3976 Návrh na změnu neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
35. ZM7/3883 Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Filharmonie Brno, příspěvkové organizace z rozpočtu zřizovatele v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
36. ZM7/3881 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na realizaci vzdělávacího programu Branný závod - návrh rozpočtového opatření
37. ZM7/3914 Snížení nařízeného odvodu z fondu investic a snížení neinvestičního příspěvku Základní škole Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace - návrh rozpočtového opatření
38. ZM7/3835 Návrh na poskytnutí peněžitého daru na podporu projektů záchrany ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě prostřednictvím projektu "Koruna ze vstupu" - návrh rozpočtového opatření
39. ZM7/3900 Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2017
40. ZM7/3924 Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeňza rok 2017
41. ZM7/3923 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2018
42. ZM7/3821 "Žádost o poskytnutí investiční dotace na vybudování nového veřejného osvětlení dle požadavků městských částí ve statutárním městě Brně"
43. ZM7/3817 Poskytnutí investiční dotace na úpravu veřejného osvětlení na investiční akci "Brno, rekonstrukce ulice Valchařská - veřejné osvětlení"
44. ZM7/3915 Návrh na poskytnutí dotací na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně v roce 2018, návrh rozpočtového opatření
45. ZM7/3941 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 We Make Media, s.r.o., návrh rozpočtového opatření
46. ZM7/3841 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Unii neslyšících Brno, z.s., návrh rozpočtového opatření
47. ZM7/3905 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Vesně, o.p.s., návrh rozpočtového opatření
48. ZM7/3906 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Společně, o.p.s.
49. ZM7/3930 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem plaveckých drah na území města Brna pro rok 2018
50. ZM7/3931 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje na zabezpečení projektu fotbalové akademie
51. ZM7/3927 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
52. ZM7/3936 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2018/2019 - návrh rozpočtového opatření
53. ZM7/3929 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
54. ZM7/3910 Návrh na poskytnutí investiční dotace FC Svratka Brno, z. s. na vybudování tribuny - návrh rozpočtového opatření
55. ZM7/3933 Návrh na poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
56. ZM7/3934 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Armádě spásy v České republice, z.s., návrh rozpočtového opatření
57. ZM7/3928 Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace spolku Hroch, z.s. na vybudování workoutového hřiště pro handicapované sportovce - návrh rozpočtového opatření
58. ZM7/3839 Návrh na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob na zajištění projektu "FabLab - pojízdná laboratoř" - návrh rozpočtového opatření
59. ZM7/3903 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury - návrh rozpočtového opatření
60. ZM7/3932 Realizace Festivalu RE:PUBLIKA - návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna - návrh rozpočtového opatření
61. Realizace Festivalu RE:PUBLIKA - návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna - návrh rozpočtového opatření
62. ZM7/3978 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace STAREZ-SPORT, a.s., na vybavení hřiště s umělou trávou za Lužánkami - návrh rozpočtového opatření
63. ZM7/4004 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna č. 731 709 0738 - BUJOART s.r.o. - Jazz Groove Brno 2018-2020 - návrh rozpočtového opatření
64. ZM7/3885 Navýšení finančních prostředků na zajištění realizace projektu participativního rozpočtu "Skate Park v Tuřanech" - návrh rozpočtového opatření
65. ZM7/3832 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - červen 2018 - návrh rozpočtových opatření
Doplněk k bodu 65
66. ZM7/3860 Projekt "Řízení ITI BMO" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
67. ZM7/3943 Projekt "Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
68. Projekt "Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
69. Projekt "Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
70. ZM7/3944 Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin I." - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh partnerské smlouvy
71. ZM7/3945 Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin II." - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh partnerské smlouvy
72. ZM7/3869 Projekt "Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
73. ZM7/3950

Projekt "Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna" - posouzení projektu

ZM7/3990

Doplněk

74. ZM7/3992 Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II" - posouzení projektu
75. ZM7/3987 Projekt "Sanace skalního řícení na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky" - posouzení projektu
76. ZM7/3844 Projekt "Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám" - návrh partnerské smlouvy
77. ZM7/3891 Výstavba v lokalitě Tuřany - Holásky - Memorandum o spolupráci
78. ZM7/3937 Strategie bydlení města Brna 2018-2030
79. ZM7/3893 Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - Příloha č.1 Pravidel poskytování návratných účelových zápůjček z FRBmB
80. ZM7/3892 Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II. etapa 2018, návrh rozpočtového opatření
81. ZM7/3902 Návrh prodeje bytového domu Charbulova 27 včetně pozemků
82. ZM7/3895 Záměr prodeje domovního celku Píškova 8,10,12 včetně pozemků
83. ZM7/3889 Záměr prodeje rodinného domu Heinrichova 4 včetně pozemků
84. ZM7/3890 Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Tržní 8, Zvěřinova 3, Zvěřinova 7, Olomoucká 2/Zvěřinova 1, Slámova 72-76
85. ZM7/3894 Návrh prodeje pozemku p.č. 2562, k.ú. Bohunice
86. ZM7/3897 Návrh prodeje pozemku p.č. 2563, k.ú. Bohunice
87. ZM7/3898 Návrh prodeje pozemků p.č. 2057, p.č. 2292/19, p.č. 2315/2, p.č. 2317/2, k.ú. Starý Lískovec
88. ZM7/3896 Návrh prodeje pozemků p.č. 893, p.č. 894, k.ú. Veveří
89. ZM7/3969 Návrh prodeje pozemku p.č. 997/17, k.ú. Kohoutovice
90. ZM7/3985 Návrh prodeje pozemků p.č. 1666/20 a p.č. 2472/2, k. ú. Starý Lískovec
91. ZM7/3863 Návrh prodeje pozemků p.č. 3993/3, 3996/1, 3996/2, 3996/4, 3996/5, 3997/1, 3997/3, 4003, 4004/1, 4004/2, 4006 v k.ú. Bystrc
92. ZM7/4001 Návrh prodeje pozemků v k.ú. Trnitá u budovy Šujanovo nám.1
93. ZM7/3940 Návrh prodeje pozemků p.č. 3541/4 a 3541/5, vše k.ú. Bystrc - areál společnosti Námořní Jachting Brno, a.s.
94. ZM7/3864 Návrh prodeje pozemku p.č. 3915, ul. Myslínova, k.ú. Královo Pole
95. ZM7/3994 Návrh prodeje pozemků p.č. 9673/4, 9676/6, 9685/7, 9687/16, 9688/2, 9693/3, 9694/2, 9695/3, zřízení služebnosti v k. ú. Židenice
96. ZM7/3955 Návrh prodeje pozemku p.č. 649 v k.ú. Tuřany
97. ZM7/3959 Návrh prodeje pozemku p.č. 1544/25 v k.ú. Stránice
98. ZM7/3984 Návrh prodeje pozemků p.č. 6706/2, 6709/2, 6711/3 v k.ú. Židenice
99. ZM7/3857 Návrh prodeje id 6690/276806 pozemků p. č. 30/1, p. č. 31/4 a p. č. 31/2, vše v k. ú. Řečkovice pod bytovým domem ve vlastnictví fyzických osob (Družstevní 1, 2)
100. ZM7/3993 Návrh prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5/64 na pozemku p.č. 1596/3 a p.č. 1597/1 v k.ú. Lesná
101. ZM7/4002 Návrh prodeje části pozemku p.č. 51 v k.ú. Komín a zřízení služebnosti
102. ZM7/3960 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina
103. ZM7/3948 Návrh prodeje částí pozemku p.č. 31/16 v k.ú. Bystrc
104. ZM7/3873 Prodej části pozemku p. č. 861/1 v k. ú. Zábrdovice
105. ZM7/3997 Prodej části pozemku p. č. 394/3 v k. ú. Dolní Lhota
106. ZM7/3957 Návrh změny usnesení zasedání ZMB č. Z7/25, konané dne 31.1. 2017 - návrh prodeje pozemku p.č. 910/8 v k.ú. Chrlice
107. ZM7/3917 Návrh nabytí pozemku p.č. 3587/37 v k. ú. Řečkovice
108. ZM7/3918 Návrh nabytí pozemku p. č. 2553/4 v k. ú. Nový Lískovec a pozemku p.č. 1678/14v k.ú. Starý Lískovec
109. ZM7/3961 Návrh nabytí pozemku v k.ú. Řečkovice a návrh rozpočtového opatření
110. ZM7/3939 Návrh nabytí pozemků p.č. 3251/173, 3256/3 a 3256/4, k.ú. Bystrc
111. ZM7/3846 Návrh nabytí pozemků p.č. 961/3, p.č. 962/3, p.č. 963/3, p.č. 964/3 a p.č. 966/8 k.ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
112. ZM7/3916 Návrh nabytí části pozemku p.č. 1456 v k.ú. Tuřany
113. ZM7/3847 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 pozemků p.č. 1007, p.č. 1008/1a p.č. 1008/2 v k.ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
114. ZM7/3920 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 1409/9, 1411/21, 1411/26a 1713/269 v k. ú. Bystrc
115. ZM7/3921 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 617/50, k.ú. Medlánky
116. ZM7/3877 Návrh nabytí id. 2/3 pozemků p. č. 947/1, p. č. 947/5, p. č. 948/14, p. č. 948/19, p. č. 948/20, p. č. 948/21, p. č. 948/22, p. č. 949/1, p. č. 1006/2 a p. č. 1006/4, vše v k. ú. Pisárky
117. ZM7/3845 Návrh nabytí garáží - jednotky č. 252/1, 260/2, 266/8, 267/9, 268/10 v k.ú. Husovicepro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
118. ZM7/3836 Návrh změny přílohy usnesení Z7/37. zasedání ZMB konaného dne 6. 3. 2018, bod 101; návrh kupní smlouvy mezi statutárním městem Brnem a ČR-ÚZSVM
119. ZM7/3974 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 17/5 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
120. ZM7/3981 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1560/14, 1560/15 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
121. ZM7/3868 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1714/8 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
122. ZM7/3855 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1567/1 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
123. ZM7/3856 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1563/18 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
124. ZM7/3854 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 5153/29 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
125. ZM7/3949 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 825/2,886/17 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
126. ZM7/3946 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1086/17 v k.ú. Ponava z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
127. ZM7/3947 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Komín z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
128. ZM7/3851 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Stránice a Kníničky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
129. ZM7/3874 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Líšeň, Černá Pole a Komín, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
130. ZM7/3865 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Město Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
131. ZM7/3866 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
132. ZM7/3977 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Pisárky z vlastnictví Ministerstva obrany České republiky na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
133. ZM7/3852 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bohunice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna usnesení a podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
134. ZM7/3867 Návrh darování pozemku p.č. 489/7 v k.ú. Jiříkovice Jihomoravskému kraji
135. ZM7/3907 Centrální objekt magistrátních služeb (COMS) - návrh postupu při nákupu pozemků p.č. 272/51 a 272/56 v k.ú. Město Brno
136. ZM7/3954 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 129/4 v k.ú. Přízřenice
137. ZM7/3999 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 978, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1847/4 v k.ú. Černá Pole
138. ZM7/3951 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 584, způsob využití objekt bydlení, postavené na pozemku p.č. 866/1 v k.ú. Štýřice
139. ZM7/3965 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1082, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2216 v k.ú. Pisárky
140. ZM7/3952 Nabídka předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 7343/1365079 na pozemcích p.č. 9395/2, 9395/3, 9395/4, 9395/5 v k.ú. Židenice
141. ZM7/3966 Nabídka předkupního práva k id. 6/10 stavby bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 883 v k.ú. Řečkovice
142. ZM7/3968 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1153 v k.ú. Staré Brno
143. ZM7/3956 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 185, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 3421/2 v k.ú. Řečkovice
144. ZM7/3953 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1026 v k.ú. Bystrc
145. ZM7/3971 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 78, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 734 v k.ú. Nový Lískovec
146. ZM7/3970 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 872, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1919/5 v k.ú. Jundrov
147. ZM7/3972 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1825/8 v k.ú. Obřany
148. ZM7/3973 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 245, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2229 v k.ú Pisárky
149. ZM7/3818 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4789 v k. ú. Tuřany
150. ZM7/3843 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1413 v k. ú. Brněnské Ivanovice
Doplněk k bodu 150
151. ZM7/3842 Nabídky na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 915/24 a p. č. 915/35 v k. ú. Přízřenice
Doplněk k bodu 151
152. ZM7/3837 Návrh na změnu části usnesení Z7/28. ZMB konaného dne 16. 5. 2017, bod 128 Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 4816/2 a 4767/1 v k. ú. Tuřany, návrh kupní smlouvy
153. ZM7/3861 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům p.č. 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5445, k.ú. Řečkovice formou souhlasných prohlášení
154. ZM7/3862 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2040/1, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
155. ZM7/3964 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 504, k.ú. Ponava formou souhlasného prohlášení
156. ZM7/3962 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudního smíru ve sporu o určení vlastnického práva ČR
157. ZM7/3879 Návrh na změnu usnesení - návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 1611/1, k.ú. Slatina formou souhlasného prohlášení
158. ZM7/3980 Návrh směny nemovitých věcí mezi statutárním městem Brnem a společností Teplárny Brno, a.s. a návrh na zřízení služebností
159. ZM7/3998 Návrh směny pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice se společností AGRO Brno-Tuřany, a.s.
160. ZM7/3986 Návrh směny pozemků v k.ú. Trnitá, návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p.č. 5380/12 v k.ú. Žabovřesky
161. ZM7/3888 Návrh směny pozemku p.č. 632/6 a části pozemku p.č. 632/1 vše v k.ú. Česká za část pozemku p.č. 1749 v k.ú. Kníničky
162. ZM7/3882 Návrh na svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p.č. 4105/3, p.č. 4105/26, p.č. 4109/18 v k.ú. Komín
163. ZM7/3848 Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemek p.č. 101/10 v k.ú. Trnitá
164. ZM7/3850 Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemky p.č. 1161, p.č. 1296 v k.ú. Pisárky
165. ZM7/3849 Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemky p.č. 1023/2, 1023/8, 1023/9, 1023/10, 1023/12, 1023/13 v k.ú. Pisárky
166. ZM7/3982 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p.č. 9339 a p.č. 9340 v k.ú. Líšeň
Doplněk k bodu 166
167. ZM7/3963 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p.č. 4481/17, p.č. 5037/9, p.č. 5049/16 a p.č. 6162/7 v k.ú. Líšeň
168. ZM7/3950 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p.č. 8106, p.č. 8107, p.č. 8108, p.č. 8109, p.č. 8110 a p.č. 8111 v k.ú. Líšeň
169. ZM7/3983 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady, pozemků p.č. 8506, p.č. 8509, p.č. 8512 a p.č. 8515 v k.ú. Židenice
170. ZM7/3988 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p.č. 4415/9 a id. 1/3 p.č. 4779/8 k.ú. Řečkovice
171. ZM7/3880 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemku p.č. 2649/1 v k.ú. Komín
172. ZM7/3853 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p.č. 4532 v k.ú. Královo Pole
173. ZM7/3876 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žebětín, pozemku p.č. 2927/297 v k.ú. Žebětín
174. ZM7/3875 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, stavby bez č.p./č.e. na pozemcích p.č. 203/12 a p.č. 3863/28 v k.ú. Královo Pole
175. ZM7/3840 Návrh majetkoprávního vypořádání spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 pozemku p.č. 1636/11 v k. ú. Maloměřice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
176. ZM7/3859 Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku a budoucí kupní smlouvě č. 0063111702717 - část p.č. 209/3 v k.ú. Město Brno, lokalita Římské náměstí
177. ZM7/3878 Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem č. 0063101704107" - lokalita BPZ - ČT v k. ú. Černovice
178. ZM7/3816 Návrh dodatku č. 2 k plánovací smlouvě "Brno, ul. Vyhlídalova - 15 B.J."
179. ZM7/3834 Návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace
180. ZM7/3899 Návrh budoucí smlouvy o výstavbě projektu "Janáčkovo kulturní centrum v Brně" mezi Brněnskými komunikacemi a.s. a statutárním městem Brnem
181. Návrh Rámcové dohody o spolupráci při přípravě a realizaci investic "Atletická hala Kampus" a "Areál sportovních nadějí"
182. ZM7/3871 Pokyny pro zpracování Návrhu Územního plánu města Brna
Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu města Brna
Příloha A
Příloha B
Příloha C svazek 1
Příloha C svazek 2
Příloha C svazek 3
Příloha C svazek 4
Příloha C svazek 5
Příloha C svazek 6
Příloha C svazek 7
Příloha C svazek 8
183. ZM7/3870 Zadání změn Územního plánu města Brna - 44. soubor
Příloha - rozdílový dokument
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Zadání změn Územního plánu města Brna - 44. soubor
Příloha A
Příloha B
Příloha C
Příloha D
Upravený návrh
184. ZM7/3872 Zkrácený postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B3/18-CM-MČ Brno-Bohunice, k. ú. Bohunice, ul. Studentská, ul. Netroufalky, Univerzitní kampus Masarykovy univerzity.
185. ZM7/3912 Zkrácený postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B2/18-RP - Rooseveltova, MČ Brno-střed, k. ú. Město Brno
186. ZM7/3913 Zkrácený postup pořizování změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno (RP MPR) RP MPR 1/18 - Rooseveltova
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/39, konaného dne 15. 5. 2018
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/39, konaného dne 15. 5. 2018
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva - Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI
INFO 5. Informativní zpráva o plnění 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2016-2017
INFO 6. Informativní zpráva za březen - květen 2018 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
INFO 7. Informativní zpráva - Souhrnná informativní zpráva o realizaci projektu Rapid Re-Housing za 1. čtvrtletí roku 2018
187. ZM7/3935 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Lokomoce, z. s. na zabezpečení projektu Lokomoce - zdravotní cvičení dětí brněnských mateřských škol - návrh rozpočtového opatření
188. ZM7/3886 Návrh změny stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost
189. ZM7/3958 "Plán udržitelné městské mobility města Brna" - stanovisko podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce
190. ZM7/3884

Podněty samosprávy (červen 2018) k pořizovanému Územnímu plánu města Brna
Doplněk k bodu 190
Doplněk 2 k bodu 190

191. ZM7/3989 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití zemědělská stavba, postavené mj. na pozemku p.č. 5045/6 v k.ú. Žabovřesky
192. ZM7/3991 Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č. p./č. e., způsob využití garáže, postaveným na pozemcích p. č. 4577, 4578, 4581 v k. ú. Královo Pole
193. ZM7/3995 Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 1150, způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 3389/27 v k. ú. Líšeň
194. ZM7/4003 Navýšení finančních prostředků na zajištění realizace projektu participativního rozpočtu "Dobrodružné hřiště Halda" - návrh rozpočtového opatření
195. ZM7/3996 Návrh dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy s Ministerstvem průmyslu a obchodu - zprostředkující subjekt ITI
196. ZM7/4005 Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemek p. č. 806/3 v k. ú. Staré Brno
197. ZM7/4006 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p. č. 2938 a p. č. 2939 k. ú. Kohoutovice.
198. ZM7/4000 Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením - návrh rozpočtového opatření

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.08.2018 10:28
  • Datum poslední aktualizace: 30.08.2018 10:28
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design