Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/39

Datum:15. května 2018
Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. ZM7/3808 Volba přísedících Městského soudu v Brně
5. ZM7/3765 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách
6. ZM7/3790 Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci ,,I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" etapa II v k. ú. Žabovřesky a k. ú. Pisárky
7. ZM7/3768 Návrh na pojmenování nových ulic a nového parku, vše na území města Brna
8. ZM7/3766 Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva města Brna pro volební období 2018-2022 a informace o volebním obvodu na území města Brna pro volby do ZMB
9. ZM7/3769 Návrh novelizace "Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Brna"
10. ZM7/3726 Individuální politika společnosti Teplárny Brno, a. s.
11. ZM7/3727 Individuální politika společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost
12. ZM7/3728 Individuální politika společnosti Lesy města Brna, a. s.
13. ZM7/3800 Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2017, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2017
14. ZM7/3737 Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna, návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2017
15. ZM7/3777 Návrh rozpočtového opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2018
16. ZM7/3700 Přesun finančních prostředků na zajištění realizace projektů participativního rozpočtu - rozpočtové opatření
17. ZM7/3772 Návrh rozpočtového opatření - Realizace bezbariérových úprav na místních komunikacích
18. ZM7/3720 Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů
19. ZM7/3697 "Návrh rozpočtového opatření - úprava kapitálových a běžných výdajů v rozpočtu Odboru investičního MMB a úprava nákladů vedlejší hospodářské činnosti Města".
20. ZM7/3694 Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB
21. ZM7/3702 Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem na rok 2018, 2. etapa - návrh rozpočtového opatření
22. ZM7/3721 Návrh na poskytnutí transferu městské části Brno-Chrlice na akci "Železniční podjezdy v oblasti ul. Roviny - I. etapa - projektová dokumentace" pro rok 2018 - rozpočtové opatření
23. ZM7/3712 Návrhy změn neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2018 - návrh rozpočtových opatření
24. ZM7/3711 Návrh na změnu využití části účelového neinvestičního příspěvku Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, v roce 2018
25. ZM7/3710 Změna názvu a rozšíření čerpání účelového neinvestičního příspěvku pro Dům umění města Brna, příspěvkovou organizaci
26. ZM7/3715 Návrh na poskytnutí investiční dotace společnosti Lesy města Brna, a. s. na vybudování cyklistického areálu - "Specializované sportovní cyklistické trasy Brno - Pisárky" - návrh rozpočtového opatření
27. ZM7/3805 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Petřivalského nadaci
28. ZM7/3787 Návrh na poskytnutí individuálních dotací na sociální služby poskytované NNO pro rok 2018, které jsou zařazeny do sítě služeb s nadregionální a celostátní působností MPSV, návrh rozpočtového opatření
29. ZM7/3786 Návrh na poskytnutí dotace Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje
30. ZM7/3705 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch mládežnickým hokejovým a krasobruslařským klubům pro rok 2018
31. ZM7/3704 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na podporu sportovních odvětví pro rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
32. ZM7/3696 Návrh na poskytnutí individuálních dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
33. ZM7/3692 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace STAREZ-SPORT, a.s. na pořízení nové palubové plochy Haly Rondo
34. ZM7/3703 Záměr realizace letního Olympijského festivalu ve městě Brně v roce 2020
35. ZM7/3784 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury
36. ZM7/3713 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna č. 731 609 3039 - Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně 2017-2021
37. ZM7/3806 Návrh smlouvy o přistoupení ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby se Spolkem pro GP ČR Brno, návrh členského příspěvku a vyrovnavací platby Spolku pro GP ČR Brno pro rok 2018, návrh rozpočtového opatření
38. ZM7/3767 Návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na demoliční práce, dofinancování projektové dokumentace a vybudování přeložky teplovodu
39. ZM7/3785 Návrh dodatku č. 22 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace
40. ZM7/3701 Návrh Strategické a programové části Strategie kultury a kreativních odvětví
41. ZM7/3698 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - květen 2018 - návrh rozpočtových opatření
42. ZM7/3716 Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
43. ZM7/3719 Projekt "Novostavba MŠ Sýpka 26a" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
44. ZM7/3707 Projekt "Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
45. ZM7/3708 Projekt "Zateplení objektu DS Vychodilova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
46. ZM7/3709 Projekt "Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
47. ZM7/3714 Projekt "Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Žebětín" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace
48. ZM7/3706 Projekt "Předcházení vzniku odpadů v Brně" - návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti SAKO Brno, a.s.; návrh rozpočtového opatření
49. ZM7/3699 Projekt "Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10" - návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s Úrazovou nemocnicí v Brně, návrh rozpočtového opatření
50. ZM7/3718 Projekt "Služební automobily s alternativním pohonem pro Městskou policii Brno" - posouzení projektu
51. ZM7/3798 Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 1. termín r. 2018, návrh rozpočtových opatření
52. ZM7/3797 Zpráva o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna
53. ZM7/3796 Návrh na prominutí smluvní pokuty a návrh na uložení náhradní lhůty Bytovému družstvu Nové sady 16
54. ZM7/3794 Záměr prodeje domovního celku Provazníkova 46, 48, 50 včetně pozemků
55. ZM73793 Záměr prodeje rodinného domu Kamenná čtvrť 29 včetně pozemků
56. ZM7/3795 Návrh prodeje bytového domu Lesnická 62 včetně pozemků - doplnění usnesení ZMB č. Z7/35 bod č. 53
57. ZM7/3792 Návrh prodeje podílu na pozemku p.č. 2152 v k.ú. Starý Lískovec
58. ZM7/3803 Návrh prodeje pozemku p.č. 5560, pod chatou ve vlastnictví fyzické osoby, v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov
59. ZM7/3799 Návrh prodeje pozemku p.č. 1247, k.ú. Maloměřice
60. ZM7/3735 Návrh prodeje pozemku p.č. 2073/2, k.ú. Řečkovice, společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s.
61. ZM7/3761 Návrh prodeje pozemku p.č. 1563/4 a pozemku p.č. 1563/9, vše k.ú. Komárov
62. ZM7/3743 Návrh prodeje pozemku p. č. 2735 v k. ú. Velešovice
63. ZM7/3762 Návrh prodeje části pozemku p.č. 5293/2 v k.ú. Žabovřesky
64. ZM7/3791 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2767 v k.ú. Bohunice a návrh na zřízení služebnosti
65. ZM7/3691 Návrh nabytí pozemků p.č. 1004/6 a p.č. 1005/7 v k.ú. Chrlice a zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1005/7 v k.ú. Chrlice pro stavbu "MČ Chrlice - ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace" - změna usnesení ZMB č. Z7/31, bod č. 94
66. ZM7/3760 Návrh prodeje částí pozemku p.č. 1570/4 v k.ú. Černovice, zřízení služebností
67. ZM7/3753 Návrh prodeje části pozemku p.č. 733/1 v k.ú. Nový Lískovec
68. ZM7/3811 Návrh prodeje části pozemku p.č. 3541/1 a pozemků p.č. 3541/4 a 3541/5, vše k.ú. Bystrc - areál společnosti Námořní Jachting Brno, a.s.
69. ZM7/3770 Návrh nabytí pozemku p.č. 1068/5 v k.ú. Soběšice a návrh na uzavření dohody o narovnání
70. ZM7/3687 Návrh nabytí pozemků p.č. 4297/15, p.č. 8566/2, p.č. 8567/2, p.č. 8569, p.č. 8570, p.č. 8571/2, p.č. 8571/3, p.č. 8572/4, p.č. 8572/8, p.č. 8572/20, odděleného dle geometrického plánu č. 4616-13/2017 z pozemku p.č. 8572/1, p.č. 8573/2, p.č. 8574/2, odděleného dle geometrického plánu č. 4616-13/2017 z pozemku p.č. 8574, p.č. 8575, p.č. 8576 a p.č. 8577, vše k.ú. Líšeň, pro stavbu "Systém parkování Park & Ride", lokalita "Novolíšeňská - Trnkova, Zetor"
71. ZM7/3722 Návrh nabytí pozemků p.č. 1681/3 a p.č. 1681/35 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu "Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích"
72. ZM/3725 Návrh nabytí pozemků p.č. 7495/44, p.č. 7495/46, p.č. 7495/47, p.č. 7495/49, p.č. 9756/19, p.č. 9756/23 a p.č. 9756/24 v k.ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
73. ZM7/3738 Návrh nabytí pozemku p.č. 55/7 v k.ú. Obřany
74. ZM7/3739 Návrh nabytí pozemku p.č. 2253/51 v k.ú. Slatina
75. ZM7/3740 Návrh nabytí pozemku p.č. 2166/4 v k.ú. Starý Lískovec
76. ZM7/3741 Návrh nabytí pozemků p.č. 204/22 a 204/23, oba v k.ú. Královo Pole
77. ZM7/3693 Návrh nabytí pozemků p.č. 1895/3, 1895/5, 1895/7, 1895/9, 1895/12, 1895/13, 1895/16, 1895/17 a 1897/113, vše v k. ú. Maloměřice
78. ZM7/3742 Návrh nabytí pozemků p.č. 8207/136, 8357/63, 8361/58 a 8366/13, vše v k.ú. Židenice
79. ZM7/3757 Návrh nabytí pozemků v k. ú. Ponava
80. ZM7/3689 Návrh nabytí části pozemku p. č. 3522 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník, III. etapa"
81. ZM7/3690 Návrh nabytí části pozemku p. č. 3541 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník, III. etapa"
82. ZM7/3756 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 98/14 v k. ú. Nový Lískovec
83. ZM7/3688 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/4 k pozemku p.č. 2946/39 v k.ú. Žebětín pro stavbu "Řízení dopravy a sběr dopravních dat"
84. ZM7/3724 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/4 pozemků p.č. 2593/19 a p.č. 2593/28 v k.ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
85. ZM7/3723 Návrh nabytí jednotky č. 275/4 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
86. ZM7/3752 Návrh na změnu usnesení ve věci nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec
87. ZM7/3780 Návrh změny přílohy č. 95b, schválené na Z7/37. zasedání ZMB, bod 132 - kupní smlouva, na nabytí budovy garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 1442/6 v k.ú. Veveří
88. ZM7/3748 Návrh dohody o narovnání se společností REIS, s.r.o., návrh úplatného nabytí a svěření pozemků v k. ú. Brněnské Ivanovice při ul. Jahodová
89. ZM7/3781 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1189/4 v k.ú. Zábrdovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
90. ZM7/3782 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3829 v k.ú. Tuřany z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Tuřany
91. ZM7/3783 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
92. ZM7/3771 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Staré Brno z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
93. ZM7/3730 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, Maloměřice a Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
94. ZM7/3773 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Lesná, Černovice a Černá Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
95. ZM7/3774 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
96. ZM7/3755 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Tuřany a Černovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
97. ZM7/3729 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Veveří a Stránice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
98. ZM7/3747 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 74/4, 225/65, 232/4, 3898/16, 3898/18, 3898/23, 3898/27 vše v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - návrh na změnu přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/34, bod č. 106
99. ZM7/3746 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 48/10, 48/39, 225/176, 3898/12, 3898/13, 3898/20, 3898/32, 3953/233, 3953/333 vše v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - návrh na změnu přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/34, bod č. 106
100. ZM7/3759 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 169/18 v k.ú. Staré Brno
101. ZM7/3732 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1115, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 687/3 v k.ú. Lesná
102. ZM7/3733 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3404 v k.ú. Komín
103. ZM7/3731 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1343/9 v k.ú. Líšeň
104. ZM7/3778 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1263/16 v k.ú. Štýřice
105. ZM7/3736 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 17, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2207 v k.ú. Pisárky
106. ZM7/3734 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3857/25 v k.ú. Královo Pole
107. ZM7/3754 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití zemědělská stavba, postavené na pozemku p.č. St. 135 v k.ú. Vohančice
108. ZM7/3810 Návrh darování pozemku p.č. 3992/7 v k.ú. Židenice Jihomoravskému kraji
109. ZM7/3758 Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemku p.č. 81/27, k.ú. Obřany formou souhlasného prohlášení
110. ZM7/3744 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2042/1, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
111. ZM7/3807 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2040/1, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
112. ZM7/3779 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 3325, k.ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení
113. ZM7/3809 Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemku p.č. 81/27, k.ú. Obřany formou souhlasného prohlášení
114. ZM7/3775 Směna pozemků v k.ú. Staré Brno s Masarykovým onkologickým ústavem - návrh změny usnesení Z6/011. ZMB konaného dne 6. 12. 2011 bod č. 80, ve znění usnesení Z6/017 ZMB konaného dne 4. 9. 2012, bod č. 123
115. ZM7/3749 Návrh směny části pozemku p.č. 9423 v k.ú. Židenice a části pozemku p.č. 951/1 v k.ú. Staré Brno s Dopravním podnikem města Brna, a.s.
116. ZM7/3750 Návrh směny části pozemku p.č. 3259/2, pozemku p.č. 3274/8 k.ú. Líšeň za pozemek p.č. 7495/16, id. ? pozemků p.č. 7551/16, 7551/17, 7551/18, 7551/19, id. 1/3 pozemků p.č. 7564/2, 7565, 7579, 7569/6, 7569/8, 7569/9, 7569/11, 7912/25, 6625/53, 6625/54, 9756/71, 8357/15, 8361/11, 8364/11, 8207/33 k.ú. Židenice, návrh nabytí id. 1/3 pozemků p.č. 7569/5, 7569/10 v k.ú. Židenice
117. Návrh a záměr směny částí pozemků v k.ú. Líšeň mezi statutárním městem Brnem a Bytovým družstvem JOSEFFA
118. ZM7/3802 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p.č. 131/2, 131/3 v k.ú. Sadová
119. ZM7/3745 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků části p.č. 3762/1, části p.č.3762/10 a p.č.3762/9 k.ú. Řečkovice
120. ZM7/3764 Návrh na svěření majetku města MČ Brno-střed v k.ú. Trnitá
121. ZM7/3763 Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemek p.č. 486/10 v k.ú. Komárov
122. ZM7/3812 Návrh na zrušení věcného břemene váznoucího na jednotkách v budově č. p. 580 na pozemku p. č. 42/1 v k. ú. Město Brno
123.

Záměr postupu ve věci majetkoprávního vypořádání lokality "fotbalového stadionu za Lužánkami" v k.ú. Ponava
Doplněk 1
Doplněk 2
Doplněk 3

124. ZM7/3751 Návrh vzdání se zástavních práv v souvislosti se změnou zajištění závazků sjednaných dle Smlouvy o zřízení služebností, smlouvy o zřízení zástavního práva, smlouvy o zřízení předkupního práva a smlouvy o závazcích souvisejících s provozem garáže - lokalita u Janáčkova divadla
125. ZM7/3804 Návrh na uzavření dohody o narovnání se sdružením Jezdecké sportovní centrum
126. ZM7/3801 Návrh na uzavření dohody o splátkách
127. ZM7/3789 Návrh protokolu o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Kanceláři architekta města Brna, příspěvkové organizaci
128. ZM7/3717 Návrh Dodatku č. 19 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci
129. Návrh Rámcové dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby "III/15286 Brno-Slatina, obchvat"
130. ZM7/3695 Návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě ze dne 22. 12. 2016 mezi statutárním městem Brnem a společností RM Hluboček, s.r.o.
131. ZM7/3788 "Dostavba kanalizace v Brně II."- realizace retenčních nádrží Královky a Červený mlýn
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/38, konaného dne 10. 4. 2018
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/38, konaného dne 10. 4. 2018
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva - výdaje městských částí statutárního města Brna v roce 2017
INFO 5. Informativní zpráva - Výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti města Brna (rating)
INFO 6. Informativní zpráva - přehled zahraničních pracovních cest za leden-březen 2018
INFO 7. Informativní zpráva o podaných žádostech o dotaci a závěrečné zprávy o ukončených projektech
INFO 8. Informativní zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2017
Další body navržené k zařazení do programu:
INFO 9. Informativní zpráva o programu Festivalu RE:PUBLIKA
132. Situace Šámalova 62a
133. Návrh na změnu stanov společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Návrh delegování zástupce statutárního města Brna na valnou hromadu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
134. Návrh na delegování zástupce statutárního města Brna na valnou hromadu společnosti Technologický Park Brno, a. s.

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.06.2018 06:55
  • Datum poslední aktualizace: 14.06.2018 06:55
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design