Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/39

Datum:15. května 2018
Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. ZM7/3808 Volba přísedících Městského soudu v Brně
5. ZM7/3765 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách
6. ZM7/3790 Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci ,,I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" etapa II v k. ú. Žabovřesky a k. ú. Pisárky
7. ZM7/3768 Návrh na pojmenování nových ulic a nového parku, vše na území města Brna
8. ZM7/3766 Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva města Brna pro volební období 2018-2022 a informace o volebním obvodu na území města Brna pro volby do ZMB
9. ZM7/3769 Návrh novelizace "Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Brna"
10. ZM7/3726 Individuální politika společnosti Teplárny Brno, a. s.
11. ZM7/3727 Individuální politika společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost
12. ZM7/3728 Individuální politika společnosti Lesy města Brna, a. s.
13. ZM7/3800 Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2017, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2017
14. ZM7/3737 Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna, návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2017
15. ZM7/3777 Návrh rozpočtového opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2018
16. ZM7/3700 Přesun finančních prostředků na zajištění realizace projektů participativního rozpočtu - rozpočtové opatření
17. ZM7/3772 Návrh rozpočtového opatření - Realizace bezbariérových úprav na místních komunikacích
18. ZM7/3720 Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů
19. ZM7/3697 "Návrh rozpočtového opatření - úprava kapitálových a běžných výdajů v rozpočtu Odboru investičního MMB a úprava nákladů vedlejší hospodářské činnosti Města".
20. ZM7/3694 Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB
21. ZM7/3702 Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem na rok 2018, 2. etapa - návrh rozpočtového opatření
22. ZM7/3721 Návrh na poskytnutí transferu městské části Brno-Chrlice na akci "Železniční podjezdy v oblasti ul. Roviny - I. etapa - projektová dokumentace" pro rok 2018 - rozpočtové opatření
23. ZM7/3712 Návrhy změn neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2018 - návrh rozpočtových opatření
24. ZM7/3711 Návrh na změnu využití části účelového neinvestičního příspěvku Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, v roce 2018
25. ZM7/3710 Změna názvu a rozšíření čerpání účelového neinvestičního příspěvku pro Dům umění města Brna, příspěvkovou organizaci
26. ZM7/3715 Návrh na poskytnutí investiční dotace společnosti Lesy města Brna, a. s. na vybudování cyklistického areálu - "Specializované sportovní cyklistické trasy Brno - Pisárky" - návrh rozpočtového opatření
27. ZM7/3805 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Petřivalského nadaci
28. ZM7/3787 Návrh na poskytnutí individuálních dotací na sociální služby poskytované NNO pro rok 2018, které jsou zařazeny do sítě služeb s nadregionální a celostátní působností MPSV, návrh rozpočtového opatření
29. ZM7/3786 Návrh na poskytnutí dotace Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje
30. ZM7/3705 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch mládežnickým hokejovým a krasobruslařským klubům pro rok 2018
31. ZM7/3704 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na podporu sportovních odvětví pro rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
32. ZM7/3696 Návrh na poskytnutí individuálních dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
33. ZM7/3692 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace STAREZ-SPORT, a.s. na pořízení nové palubové plochy Haly Rondo
34. ZM7/3703 Záměr realizace letního Olympijského festivalu ve městě Brně v roce 2020
35. ZM7/3784 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury
36. ZM7/3713 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna č. 731 609 3039 - Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně 2017-2021
37. ZM7/3806 Návrh smlouvy o přistoupení ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby se Spolkem pro GP ČR Brno, návrh členského příspěvku a vyrovnavací platby Spolku pro GP ČR Brno pro rok 2018, návrh rozpočtového opatření
38. ZM7/3767 Návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na demoliční práce, dofinancování projektové dokumentace a vybudování přeložky teplovodu
39. ZM7/3785 Návrh dodatku č. 22 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace
40. ZM7/3701 Návrh Strategické a programové části Strategie kultury a kreativních odvětví
41. ZM7/3698 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - květen 2018 - návrh rozpočtových opatření
42. ZM7/3716 Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
43. ZM7/3719 Projekt "Novostavba MŠ Sýpka 26a" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
44. ZM7/3707 Projekt "Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
45. ZM7/3708 Projekt "Zateplení objektu DS Vychodilova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
46. ZM7/3709 Projekt "Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
47. ZM7/3714 Projekt "Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Žebětín" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace
48. ZM7/3706 Projekt "Předcházení vzniku odpadů v Brně" - návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti SAKO Brno, a.s.; návrh rozpočtového opatření
49. ZM7/3699 Projekt "Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10" - návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s Úrazovou nemocnicí v Brně, návrh rozpočtového opatření
50. ZM7/3718 Projekt "Služební automobily s alternativním pohonem pro Městskou policii Brno" - posouzení projektu
51. ZM7/3798 Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 1. termín r. 2018, návrh rozpočtových opatření
52. ZM7/3797 Zpráva o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna
53. ZM7/3796 Návrh na prominutí smluvní pokuty a návrh na uložení náhradní lhůty Bytovému družstvu Nové sady 16
54. ZM7/3794 Záměr prodeje domovního celku Provazníkova 46, 48, 50 včetně pozemků
55. ZM73793 Záměr prodeje rodinného domu Kamenná čtvrť 29 včetně pozemků
56. ZM7/3795 Návrh prodeje bytového domu Lesnická 62 včetně pozemků - doplnění usnesení ZMB č. Z7/35 bod č. 53
57. ZM7/3792 Návrh prodeje podílu na pozemku p.č. 2152 v k.ú. Starý Lískovec
58. ZM7/3803 Návrh prodeje pozemku p.č. 5560, pod chatou ve vlastnictví fyzické osoby, v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov
59. ZM7/3799 Návrh prodeje pozemku p.č. 1247, k.ú. Maloměřice
60. ZM7/3735 Návrh prodeje pozemku p.č. 2073/2, k.ú. Řečkovice, společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s.
61. ZM7/3761 Návrh prodeje pozemku p.č. 1563/4 a pozemku p.č. 1563/9, vše k.ú. Komárov
62. ZM7/3743 Návrh prodeje pozemku p. č. 2735 v k. ú. Velešovice
63. ZM7/3762 Návrh prodeje části pozemku p.č. 5293/2 v k.ú. Žabovřesky
64. ZM7/3791 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2767 v k.ú. Bohunice a návrh na zřízení služebnosti
65. ZM7/3691 Návrh nabytí pozemků p.č. 1004/6 a p.č. 1005/7 v k.ú. Chrlice a zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1005/7 v k.ú. Chrlice pro stavbu "MČ Chrlice - ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace" - změna usnesení ZMB č. Z7/31, bod č. 94
66. ZM7/3760 Návrh prodeje částí pozemku p.č. 1570/4 v k.ú. Černovice, zřízení služebností
67. ZM7/3753 Návrh prodeje části pozemku p.č. 733/1 v k.ú. Nový Lískovec
68. ZM7/3811 Návrh prodeje části pozemku p.č. 3541/1 a pozemků p.č. 3541/4 a 3541/5, vše k.ú. Bystrc - areál společnosti Námořní Jachting Brno, a.s.
69. ZM7/3770 Návrh nabytí pozemku p.č. 1068/5 v k.ú. Soběšice a návrh na uzavření dohody o narovnání
70. ZM7/3687 Návrh nabytí pozemků p.č. 4297/15, p.č. 8566/2, p.č. 8567/2, p.č. 8569, p.č. 8570, p.č. 8571/2, p.č. 8571/3, p.č. 8572/4, p.č. 8572/8, p.č. 8572/20, odděleného dle geometrického plánu č. 4616-13/2017 z pozemku p.č. 8572/1, p.č. 8573/2, p.č. 8574/2, odděleného dle geometrického plánu č. 4616-13/2017 z pozemku p.č. 8574, p.č. 8575, p.č. 8576 a p.č. 8577, vše k.ú. Líšeň, pro stavbu "Systém parkování Park & Ride", lokalita "Novolíšeňská - Trnkova, Zetor"
71. ZM7/3722 Návrh nabytí pozemků p.č. 1681/3 a p.č. 1681/35 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu "Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích"
72. ZM/3725 Návrh nabytí pozemků p.č. 7495/44, p.č. 7495/46, p.č. 7495/47, p.č. 7495/49, p.č. 9756/19, p.č. 9756/23 a p.č. 9756/24 v k.ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
73. ZM7/3738 Návrh nabytí pozemku p.č. 55/7 v k.ú. Obřany
74. ZM7/3739 Návrh nabytí pozemku p.č. 2253/51 v k.ú. Slatina
75. ZM7/3740 Návrh nabytí pozemku p.č. 2166/4 v k.ú. Starý Lískovec
76. ZM7/3741 Návrh nabytí pozemků p.č. 204/22 a 204/23, oba v k.ú. Královo Pole
77. ZM7/3693 Návrh nabytí pozemků p.č. 1895/3, 1895/5, 1895/7, 1895/9, 1895/12, 1895/13, 1895/16, 1895/17 a 1897/113, vše v k. ú. Maloměřice
78. ZM7/3742 Návrh nabytí pozemků p.č. 8207/136, 8357/63, 8361/58 a 8366/13, vše v k.ú. Židenice
79. ZM7/3757 Návrh nabytí pozemků v k. ú. Ponava
80. ZM7/3689 Návrh nabytí části pozemku p. č. 3522 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník, III. etapa"
81. ZM7/3690 Návrh nabytí části pozemku p. č. 3541 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník, III. etapa"
82. ZM7/3756 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 98/14 v k. ú. Nový Lískovec
83. ZM7/3688 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/4 k pozemku p.č. 2946/39 v k.ú. Žebětín pro stavbu "Řízení dopravy a sběr dopravních dat"
84. ZM7/3724 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/4 pozemků p.č. 2593/19 a p.č. 2593/28 v k.ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
85. ZM7/3723 Návrh nabytí jednotky č. 275/4 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
86. ZM7/3752 Návrh na změnu usnesení ve věci nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec
87. ZM7/3780 Návrh změny přílohy č. 95b, schválené na Z7/37. zasedání ZMB, bod 132 - kupní smlouva, na nabytí budovy garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 1442/6 v k.ú. Veveří
88. ZM7/3748 Návrh dohody o narovnání se společností REIS, s.r.o., návrh úplatného nabytí a svěření pozemků v k. ú. Brněnské Ivanovice při ul. Jahodová
89. ZM7/3781 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1189/4 v k.ú. Zábrdovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
90. ZM7/3782 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3829 v k.ú. Tuřany z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Tuřany
91. ZM7/3783 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
92. ZM7/3771 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Staré Brno z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
93. ZM7/3730 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, Maloměřice a Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
94. ZM7/3773 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Lesná, Černovice a Černá Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
95. ZM7/3774 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
96. ZM7/3755 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Tuřany a Černovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
97. ZM7/3729 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Veveří a Stránice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
98. ZM7/3747 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 74/4, 225/65, 232/4, 3898/16, 3898/18, 3898/23, 3898/27 vše v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - návrh na změnu přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/34, bod č. 106
99. ZM7/3746 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 48/10, 48/39, 225/176, 3898/12, 3898/13, 3898/20, 3898/32, 3953/233, 3953/333 vše v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - návrh na změnu přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/34, bod č. 106
100. ZM7/3759 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 169/18 v k.ú. Staré Brno
101. ZM7/3732 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1115, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 687/3 v k.ú. Lesná
102. ZM7/3733 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3404 v k.ú. Komín
103. ZM7/3731 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1343/9 v k.ú. Líšeň
104. ZM7/3778 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1263/16 v k.ú. Štýřice
105. ZM7/3736 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 17, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2207 v k.ú. Pisárky
106. ZM7/3734 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3857/25 v k.ú. Královo Pole
107. ZM7/3754 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití zemědělská stavba, postavené na pozemku p.č. St. 135 v k.ú. Vohančice
108. ZM7/3810 Návrh darování pozemku p.č. 3992/7 v k.ú. Židenice Jihomoravskému kraji
109. ZM7/3758 Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemku p.č. 81/27, k.ú. Obřany formou souhlasného prohlášení
110. ZM7/3744 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2042/1, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
111. ZM7/3807 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2040/1, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
112. ZM7/3779 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 3325, k.ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení
113. ZM7/3809 Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemku p.č. 81/27, k.ú. Obřany formou souhlasného prohlášení
114. ZM7/3775 Směna pozemků v k.ú. Staré Brno s Masarykovým onkologickým ústavem - návrh změny usnesení Z6/011. ZMB konaného dne 6. 12. 2011 bod č. 80, ve znění usnesení Z6/017 ZMB konaného dne 4. 9. 2012, bod č. 123
115. ZM7/3749 Návrh směny části pozemku p.č. 9423 v k.ú. Židenice a části pozemku p.č. 951/1 v k.ú. Staré Brno s Dopravním podnikem města Brna, a.s.
116. ZM7/3750 Návrh směny části pozemku p.č. 3259/2, pozemku p.č. 3274/8 k.ú. Líšeň za pozemek p.č. 7495/16, id. ? pozemků p.č. 7551/16, 7551/17, 7551/18, 7551/19, id. 1/3 pozemků p.č. 7564/2, 7565, 7579, 7569/6, 7569/8, 7569/9, 7569/11, 7912/25, 6625/53, 6625/54, 9756/71, 8357/15, 8361/11, 8364/11, 8207/33 k.ú. Židenice, návrh nabytí id. 1/3 pozemků p.č. 7569/5, 7569/10 v k.ú. Židenice
117. Návrh a záměr směny částí pozemků v k.ú. Líšeň mezi statutárním městem Brnem a Bytovým družstvem JOSEFFA
118. ZM7/3802 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p.č. 131/2, 131/3 v k.ú. Sadová
119. ZM7/3745 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků části p.č. 3762/1, části p.č.3762/10 a p.č.3762/9 k.ú. Řečkovice
120. ZM7/3764 Návrh na svěření majetku města MČ Brno-střed v k.ú. Trnitá
121. ZM7/3763 Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemek p.č. 486/10 v k.ú. Komárov
122. ZM7/3812 Návrh na zrušení věcného břemene váznoucího na jednotkách v budově č. p. 580 na pozemku p. č. 42/1 v k. ú. Město Brno
123.

Záměr postupu ve věci majetkoprávního vypořádání lokality "fotbalového stadionu za Lužánkami" v k.ú. Ponava
Doplněk 1
Doplněk 2
Doplněk 3

124. ZM7/3751 Návrh vzdání se zástavních práv v souvislosti se změnou zajištění závazků sjednaných dle Smlouvy o zřízení služebností, smlouvy o zřízení zástavního práva, smlouvy o zřízení předkupního práva a smlouvy o závazcích souvisejících s provozem garáže - lokalita u Janáčkova divadla
125. ZM7/3804 Návrh na uzavření dohody o narovnání se sdružením Jezdecké sportovní centrum
126. ZM7/3801 Návrh na uzavření dohody o splátkách
127. ZM7/3789 Návrh protokolu o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Kanceláři architekta města Brna, příspěvkové organizaci
128. ZM7/3717 Návrh Dodatku č. 19 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci
129. Návrh Rámcové dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby "III/15286 Brno-Slatina, obchvat"
130. ZM7/3695 Návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě ze dne 22. 12. 2016 mezi statutárním městem Brnem a společností RM Hluboček, s.r.o.
131. ZM7/3788 "Dostavba kanalizace v Brně II."- realizace retenčních nádrží Královky a Červený mlýn
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/38, konaného dne 10. 4. 2018
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/38, konaného dne 10. 4. 2018
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva - výdaje městských částí statutárního města Brna v roce 2017
INFO 5. Informativní zpráva - Výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti města Brna (rating)
INFO 6. Informativní zpráva - přehled zahraničních pracovních cest za leden-březen 2018
INFO 7. Informativní zpráva o podaných žádostech o dotaci a závěrečné zprávy o ukončených projektech
INFO 8. Informativní zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2017
Další body navržené k zařazení do programu:
INFO 9. Informativní zpráva o programu Festivalu RE:PUBLIKA
132. Situace Šámalova 62a
133. Návrh na změnu stanov společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Návrh delegování zástupce statutárního města Brna na valnou hromadu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
134. Návrh na delegování zástupce statutárního města Brna na valnou hromadu společnosti Technologický Park Brno, a. s.

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/26

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 8 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku a nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 936 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 415 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Ulice Veslařská –parkoviště u MŠ“ v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
9. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace., formát PDF, 2 MB
10. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, formát PDF, 10 MB
11. Návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
12. Návrh pověření vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno  , formát PDF, 103 kB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uloženým odvodem z fondu investic Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 169 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 183 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací vybraných agend Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 188 kB
16. Investiční akce Rekonstrukce IC Zámečnická - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 288 kB
17. Návrh na poskytnutí investičního transferu Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 148 kB
18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021  , formát PDF, 623 kB
19. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 174 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 155 kB
22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 227 kB
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2021, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání významné sportovní akce - mezinárodní pohárové soutěže EuroCup 2021, formát PDF, 192 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 824 kB
27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 - zařazené v projektech JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" a "Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež"– návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 499 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 674 kB
29. Návrh na  poskytnutí dotací  organizacím národnostních menšin a  organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 367 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 384 kB
31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 375 kB
32. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 322 kB
33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I , formát PDF, 135 kB
34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s., formát PDF, 878 kB
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2021 pro společnost JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. , formát PDF, 5 MB
36. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 20 MB
37. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání – Mendlovo nám. 11, Brno, formát PDF, 509 kB
38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
39. Janáčkovo kulturní centrum – souhlas s podáním žádosti o dotaci, formát PDF, 298 kB
40. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 744 kB
41. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 512 kB
42. Projekt "MŠ Holásky" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 312 kB
43. Projekt "Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 328 kB
44. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – posouzení projektu, formát PDF, 583 kB
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8.9.2020, bod č. 109, č. 108, č. 110, návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8.12.2020, bod č. 91, Záměr prodeje volných bytových jednotek, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemku p.č. 59/11 v k.ú. Horní Heršpice Správě železnic, státní organizaci, formát PDF, 1 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 2 MB
48. Návrh prodeje  pozemku p.č. 7065/2 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
49. Návrh prodeje  pozemku p.č. 347 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 2 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/22 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
51. Návrh prodeje  pozemku p.č. 388/3, částí  pozemků p.č. 388/1, 388/2, 388/14  v k.ú. Staré Brno.    , formát PDF, 5 MB
52. Návrh prodeje pozemků p.č. 313 a p.č. 325 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemků p.č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p.č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k.ú. Zábrovice, formát PDF, 14 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2092/4, 2092/5  v k.ú.Černovice. , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2571, k.ú. Bohunice , formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky, formát PDF, 4 MB
57. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh rozpočtového opatření a návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady, formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 354/32 v k. ú. Dvorska  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 184 kB
60. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/21. bod č. 111 - návrh nabytí id. 6/12 pozemků v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla – část úseku 2 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021    , formát PDF, 765 kB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1507/2 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2371/17, p.č. 2371/18 a p.č. 2371/25, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2766/9 a p.č. 2766/13, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4058 a p.č. 4243, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 742, p.č. 744, p.č. 748/6, p.č. 748/7 a p.č. 748/8, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8352/3 a p.č. 8352/10 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1728/4 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 224/8 v k.ú. Kníničky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3251/146 a p.č. 3251/205, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 377/27 a p.č. 377/54 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3943 a p.č. 4018 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 547/2 a p.č. 547/3 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 15/36 na pozemku p.č. 2945/27 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/12, bod 116 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
78. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě garáže postavené na části pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Veveří , formát PDF, 4 MB
79. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
80. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 502 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
81. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1796 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
82. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 213, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 185 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 41, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 736 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2771, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 7016/31 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
85. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
86. Návrh směny pozemků města v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice za pozemky pod plánovanou stavbou Exit D1 v k. ú. Tuřany, vč. budoucího prodeje nabytých pozemků v k. ú. Tuřany , formát PDF, 27 MB
87. Návrh směny celých pozemků p. č. 1227/10 a p. č. 1229/5 a části pozemků p. č. 1229/2 a p. č. 1230/4, vše v k. ú. Obřany  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh směny  částí pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 624 za část pozemku p. č. 2147/25 a část pozemku p. č. 636, to vše   k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 3 MB
89. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemků p. č. 390/4, 390/8, 390/12, 390/16, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, vše v k. ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
90. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Židenice, id. ½ pozemku p. č. 2684, jehož součástí je bytový dům Konečného 2/Mošnova 11, č. pop. 2284, v k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
91. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 47/5, 48/2 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 377 kB
92. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5040/5, 5040/1, 5040/3, 5040/7 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 375 kB
93. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 13 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 236 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 136 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 149 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2021, formát PDF, 82 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - duben 2021, formát PDF, 147 kB
94. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB  , formát PDF, 144 kB
95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 138 kB
96. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií ze dne 26.09.2018 a souhlas s postoupením smlouvy, CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 906 kB
97. Návrh slev z nájemného, resp. vzdání se práva na část nájemného, za nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 241 kB
98. Návrh dodatku č.1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a dohoda o zařízení záležitostí ŘSD -„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP “, formát PDF, 291 kB
99. Návrh dodatku č. 2 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní"
100. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. , formát PDF, 595 kB
 

Aktualizace: 20. 4. 2021 07:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.06.2018 06:55
  • Datum poslední aktualizace: 14.06.2018 06:55
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design