Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/38

Datum:10. dubna 2018
Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:
1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. ZM7/3570 Přehled účasti na schůzích výborů ZMB
6. ZM7/3600 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2017 o regulaci provozu hazardních her
7. ZM7/3683 Návrh Strategické a programové části Strategie kultury a kreativních odvětví
8. ZM7/3631 Koncepce sportu města Brna na léta 2018 - 2030
9. ZM7/3630 Záměr uspořádání letního Evropského olympijského festivalu mládeže 2023 (2025)
10. ZM7/3571 Návrh na zapojení města Brna do Sdružení energetických manažerů měst a obcí
11. ZM7/3628 Zpráva o činnosti statutárního města Brna v rámci členství v Asociaci měst pro cyklisty
12. ZM7/3601 Návrh na změnu delegování zástupce statutárního města Brna na všech valných shromážděních a jednáních Asociace měst pro cyklisty
13. ZM7/3500 Schválené rozpočty na rok 2018 příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem
14. Návrh na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření, návrh na zvýšení rizikového příplatku
15. ZM7/3564 Návrh na poskytnutí nepeněžitého vkladu statutárního města Brna tvořeného souborem staveb veřejného a slavnostního osvětlení do základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost
16. ZM7/3612 Návrh Protokolu č. 24 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci a dodatek č. 1 ke zřizovací listině Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace
17. ZM7/3627 Návrh rozpočtového opatření - navýšení finančních prostředků na správu a provoz parkovacích automatů, kontrolní systém respektovanosti PA a na provoznía investiční výdaje Systému organizace bezpečnosti dopravy (SOBD)
18. ZM7/3658 Snížení odvodu z fondu investic příspěvkových organizací DS Holásecká a DS Mikuláškovo náměstí - návrh rozpočtového opatření
19. ZM7/3637 Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem na outdoorová hřiště - návrh rozpočtového opatření
20. ZM7/3569 Změna účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno - Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
21. ZM7/3619 Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-střed - návrh rozpočtového opatření
22. ZM7/3621 Změna účelu použití investičního a neinvestičního transferu MČ Brno - Židenice - návrh rozpočtového opatření
23. ZM7/3617 Změna využití části účelového neinvestičního příspěvku pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci v roce 2018
24. ZM7/3622 Realizace Festivalu RE:PUBLIKA - návrh na změnu účelového neinvestičního příspěvku pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci - návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/3608 Návrh na podporu programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
26. ZM7/3563 Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků školám a školským zařízením na podporu dietního stravování ve městě Brně - návrh rozpočtového opatření
27. ZM7/3592 Návrh na poskytnutí příspěvků a transferů na obnovu kulturních památek v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
28. ZM7/3590 Návrh na rozdělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2018 a návrh na úhradu povinných podílů města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření
29. ZM7/3591 Návrh na poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
30. ZM7/3636 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s. na zajištění projektu "Síť brněnských otevřených škol"
31. ZM7/3633 Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
32. ZM7/3632 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
33. ZM7/3607 Návrh na poskytnutí investičních dotací na zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
34. ZM7/3660 Návrh na poskytnutí dotací organizacím národnostních menšin a organizacím působícím v oblasti etnik - návrh rozpočtového opatření
35. ZM7/3661 Návrh na poskytnutí dotací na realizaci Akčního plánu strategie politiky města Brna v oblasti drog a závislostí pro rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
36. ZM7/3659 Návrh na rozdělení dotací na rok 2018 pro NNO, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují (program II) - návrh rozpočtového opatření
37. ZM7/3638 Návrh na poskytnutí dotace - CRANKAZYL, s.r.o. dle dotačního programu v oblasti kultury na rok 2018 - návrh rozpočtového opatření, návrh smlouvy
38. ZM7/3620 Návrh na změnu v poskytnuté individuální investiční dotaci z rozpočtu města Brna Dopravnímu podniku města Brna, a.s. - návrh rozpočtového opatření
39. ZM7/3562 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací Ptačímu centru o.p.s. na zajištění činnosti záchranné stanice Ptačí centrum o.p.s. v roce 2018
40. ZM7/3626 BEST Brno - Board of European Student of Technology - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Vysokému učení technickému v Brně
41. ZM7/3559 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6717093827 o poskytnutí investiční dotace STAREZ-SPORT, a.s. na rekonstrukci bazénů koupaliště Riviéra, Brno Pisárky - návrh rozpočtového opatření
42. ZM7/3567 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - duben 2018 - návrh rozpočtových opatření
43. ZM7/3568 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - duben 2018 - návrh rozpočtových opatření
44. ZM7/3588 Projekt "Prevence ztráty bydlení ve městě Brně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh partnerské smlouvy
45. ZM7/3589 Projekt "Komplexní podpora bydlení na území města Brna" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
46. ZM7/3593 Projekt "Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
47. ZM7/3566 Projekt "Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
48. ZM7/3594 Projekt "Řízení ITI" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace
49. ZM7/3618 Projekt "Lužánecký skleník, enviromentální a polytechnické výukové centrum" - návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace s příspěvkovou organizací Lužánky - středisko volného času; návrh rozpočtového opatření
50. Projekt "Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - projektová dokumentace" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
51. ZM7/3587 Projekt "INTESMOG" - posouzení projektu
52. ZM7/3614 Projekt "Revitalizace parku Marie Restituty - I. etapa - zeleň" - posouzení projektu
53. ZM7/3565

Projekt "Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Žebětín" - posouzení projektu

Doplněk k bodu č. 53

http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z7-38/MMB2018000000392.pdf

54. ZM7/3599 Projekt "ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba" - změna parametrů posouzení projektu
55. ZM7/3623 Projekt "ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence" - změna parametrů posouzení projektu
56. ZM7/3624 Projekt "Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí" - změna parametrů posouzení projektu
57. ZM7/3625

Projekt "sub>urban. Reinventing the fringe. (sub>urban. Znovuoživení okrajových částí města)" - návrh dodatku Joint Convention (Společné úmluvy)
Doplněk k bodu č. 57

http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z7-38/MMB2018000000396.pdf

58. ZM7/3639 Strategický projekt OHB II - linka K1 společnosti SAKO Brno, a. s.
59. ZM7/3673 Návrh úhrady nákladů vynaložených na opravy domu Křenová 23
60. ZM7/3672 Návrh úhrady nákladů vynaložených na opravy domu Axmanova 2, 4, 6 - dodatek
61. ZM7/3670 "Statut fondu bytové výstavby"- aktualizace
62. ZM7/3679 Návrh na výjimku ze Statutu startovacího bytu
63. ZM7/3671 Návrh změny seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji
64. ZM7/3678 Záměr prodeje domovního celku Krkoškova 44, 44a včetně pozemků
65. ZM7/3675 Návrh na změnu usnesení ZMB č. Z7/31, bod 60Záměr prodeje rodinného domu Táborská 30 včetně pozemku
66. Návrh prodeje bytového domu Lesnická 62 včetně pozemků - doplnění usnesení ZMB č. Z7/35 bod. č. 53
67. ZM7/3674 Záměr prodeje volné vymezené jednotky č. 47/7 v bytovém domě Gallašova 4
68. ZM7/3676 Záměr prodeje podílů na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole vlastníkům bytových jednotek č. 2544/5 a 2544/7 v domě Vodova 74,76
69. ZM7/3577 Návrh prodeje pozemku p.č. 5535, pod chatou ve vlastnictví fyzické osoby v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov
70. ZM7/3610 Návrh prodeje pozemku p.č. 3911/6, k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka
71. ZM7/3602 Návrh prodeje pozemků p.č. 1219/6, 1222/1, 1222/3, 1222/9, 2649, vše k.ú. Obřany - garážový dvůr při ul. Fryčajova
72. ZM7/3611 Návrh prodeje pozemku p.č. 853 v k.ú. Stránice
73. ZM7/3606 Návrh prodeje pozemků v k.ú. Dolní Heršpice spol. FLORPLANT, s.r.o.
74. ZM7/3649 Návrh prodeje pozemku p.č. 221/1 v k.ú. Slatina
75. ZM7/3657 Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice
76. ZM7/3605 Návrh prodeje části pozemku p.č. 3541/1 a pozemků p.č. 3541/4 a 3541/5, vše k.ú. Bystrc - areál společnosti Námořní Jachting Brno, a.s.
77. ZM7/3598 Návrh nabytí pozemku p.č. 7958/42 v k.ú. Židenice
78. ZM7/3596 Návrh nabytí pozemku p.č. 3815/11 v k.ú. Komín
79. ZM7/3597 Návrh nabytí pozemků p.č. 2594/45 a p.č. 2594/49, oba v k.ú. Maloměřice
80. ZM7/3635 Návrh nabytí pozemků p.č. 798/3 a 798/45, oba v k.ú. Slatina
81. ZM7/3629 Návrh nabytí pozemků p.č. 1247/26 a 1247/62, oba v k.ú. Bohunice
82. ZM7/3613 Návrh nabytí pozemku p. č. 1013/225 v k. ú. Moravany u Brna pro stavbu "Brno, MČ Brno - jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - dostavba kanalizační sítě"
83. ZM7/3654 Návrh nabytí pozemků v k.ú. Líšeň a nabytí komunikační stavby v k.ú. Líšeň
84. Návrh nabytí pozemku p.č. 1068/5 v k.ú. Soběšice a návrh na uzavření dohody o narovnání
85. ZM7/3663 Návrh nabytí pozemků p.č. 2719/25, 2719/24 v k.ú. Černovice
86. ZM7/3646 Návrh nabytí pozemku p.č. 505/22 v k.ú. Slatina a návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci smírného ukončení soudního sporu
87. ZM7/3643 Návrh nabytí id. 1/2 pozemku p.č. 2684 k.ú. Židenice, jehož součástí je stavba č.p. 2284, bytový dům, Konečného 2
88. ZM7/3655 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Nový Lískovec a návrh rozpočtového opatření
89. ZM7/3595 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 1/2 k pozemkům p.č. 8207/124, 8357/52, 8361/51a 8366/5, vše v k.ú. Židenice
90. ZM7/3634 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům p. č. 2162/26, 2162/36 a 2431/55 k. ú. Bosonohy
91. ZM7/3557 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Zaječí hora v k. ú. Sadová a k. ú. Královo Pole a nabytí pozemků v k. ú. Sadová a k. ú. Královo Pole
92. ZM7/3650 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1681/121 v k.ú. Starý Lískovec z vlastnictví ČR ÚZSVM
93. ZM7/3582 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
94. ZM7/3580 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Maloměřice, Lesná a Bohunice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
95. ZM7/3583 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Jehnice a Medlánky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
96. ZM7/3581 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
97. ZM7/3575 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Trnitá, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
98. ZM7/3579 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Staré Brno z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
99. ZM7/3584 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 874/25 v k.ú. Tuřany z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
100. ZM7/3573 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 14/71, 14/72 v k.ú. Jundrov z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
101. ZM7/3574 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1321/70 v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
102. ZM7/3585 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1297/4, 1297/5 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
103. ZM7/3586 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 807/4 v k.ú. Město Brno z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
104. ZM7/3572 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8357/84, 8357/85 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
105. ZM7/3652 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Trnitá, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
106. ZM7/3644 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
107. ZM7/3651 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Řečkovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
108. ZM7/3653 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Starý Lískovec a Černovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
109. ZM7/3645 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
110. ZM7/3641 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4416/6,4649/13,4649/14 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
111. ZM7/3576 Návrh dodatku ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami z vlastnictví ČR-ÚZSVM
112. ZM7/3558 Návrh na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1728/1 v k. ú. Maloměřice
113. ZM7/3681 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p/č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 169/29 v k.ú. Staré Brno
114. ZM7/3664 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 561, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1983 v k.ú. Pisárky
115. ZM7/3669 Nabídka předkupního práva k budově č.p. 764, způsob využití rodinný dům, postavené na pozemku p.č. 113 v k.ú. Slatina
116. ZM7/3680 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 173, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1885/77 v k.ú. Štýřice
117. ZM7/3667 Nabídka předkupního práva k id. 1/2 stavby bez č.p/č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 4733 v k.ú. Komín
118. ZM7/3668 Nabídka předkupního práva spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 k pozemku p.č. 1184/3, způsob využití orná půda, v k.ú. Jundrov
119. ZM7/3578 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2040/1, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
120. Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2040/1, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
121. ZM7/3603 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2165, k.ú. Maloměřice formou souhlasného prohlášení
122. Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemku p.č. 81/27. k.ú. Obřany formou souhlasného prohlášení
123. ZM7/3604 Návrh na změnu usnesení - návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2040/1, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
124. ZM7/3616 Návrh směny pozemku p.č. 632/6 a části pozemku p.č. 632/1 vše v k.ú. Česká za část pozemku p.č. 1749 v k.ú. Kníničky
125. ZM7/3656 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p.č. 4815/16, 4815/17 v k.ú. Královo Pole
126. ZM7/3666 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p.č. 2022, p.č.2023, p.č.2024, p.č.2025, p.č.2026, p.č,2027, p.č.2049/1, p.č.2049/3, p.č.2049/4, p.č.2058/2, p.č.2061/3, p.č.2062/2, p.č.2063/2 a p.č.2063/3 k.ú. Pisárky
127. ZM7/3665 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Brno-jih, pozemky p.č. 156/10, p.č.156/11 v k.ú. Komárov
128. ZM7/3640 Návrh svěření majetku města MČ Brno - střed, v k.ú. Veveří
129. ZM7/3648 Návrh na změnu doplňující podmínky svěřeného majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 4840/1, 4840/81, 4840/82, 4840/83, 4840/84, 4840/89 a dalších v k.ú. Žabovřesky - lokalita Žabovřeské louky
130. ZM7/3677 Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 140/1, 141, 142, 143, 144, vše v k. ú. Zábrdovice
131. ZM7/3561 Návrh budoucího majetkoprávního vypořádání pozemků p. č. 1074/1, 1074/2, 1513/1, 1514/7, 1514/8, 2397/2, 2397/6, 2398/2, 2401/3, 2401/11, vše v k. ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
132. ZM7/3560 Návrh budoucího majetkoprávního vypořádání pozemků p. č. 1637/16, 1653/1, 1654/2, 1655/2, 1655/3, 1681/2, 2592/13, vše v k. ú. Maloměřice, a pozemků p. č. 1513/1, 1514/7, 1514/8, vše v k. ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
133. ZM7/3642 Úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 6188/7, 6188/9, 6188/11, vše v k.ú. Líšeň (ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1) v majetku ČR-ÚZSVM, návrh rozpočtového opatření
134. ZM7/3609 Návrh na mimosoudní narovnání soudního sporu o zadostiučinění a náhradu nemajetkové újmy formou dohody o narovnání, o zaplacení částky 150.000,- Kč městem Brnem
135. ZM7/3615 Návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě s předkupním právem a smlouvou o zřízení zástavního práva č. 0063111703326 - bod 6.4 na stanovení dodatečné lhůty dokončení výstavby rodinného domu na části pozemku p. č. 1310/1, k. ú. Lesná
136. ZM7/3662 Návrh na zrušení části usnesení Z7/31. zasedání ZMB konaného dne 5.9.2017, bod č. 164 a návrh dalšího postupu ve věci smlouvy uzavřené se společností GLOBAL TRADE PROPERTY, s. r. o. - pozemky p.č. 3015 a 3016 v k. ú. Židenice"
137. ZM7/3647 Pověření Mgr. Dagmar Baborovské, vedoucí Majetkového odboru MMB, k úkonům za statutární město Brno
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/37, konaného dne 6. 3. 2018
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/37, konaného dne 6. 3. 2018
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva za prosinec-únor 2017/2018 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
INFO 5. Informativní zpráva o přípravě Festivalu RE:PUBLIKA
Další body navržené k zařazení do programu:
138. ZM7/3684 Realizace Festivalu RE:PUBLIKA - návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna - Technické muzeum v Brně - návrh rozpočtového opatření
139. ZM7/3685 Návrh smlouvy o poskytování právních služeb advokátní kanceláří Havel&Partners. s.r.o. pro SMB a návrh rozpočtového opatření

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/26

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 8 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku a nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 936 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 415 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Ulice Veslařská –parkoviště u MŠ“ v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
9. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace., formát PDF, 2 MB
10. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, formát PDF, 10 MB
11. Návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
12. Návrh pověření vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno  , formát PDF, 103 kB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uloženým odvodem z fondu investic Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 169 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 183 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací vybraných agend Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 188 kB
16. Investiční akce Rekonstrukce IC Zámečnická - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 288 kB
17. Návrh na poskytnutí investičního transferu Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 148 kB
18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021  , formát PDF, 623 kB
19. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 174 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 155 kB
22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 227 kB
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2021, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání významné sportovní akce - mezinárodní pohárové soutěže EuroCup 2021, formát PDF, 192 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 824 kB
27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 - zařazené v projektech JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" a "Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež"– návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 499 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 674 kB
29. Návrh na  poskytnutí dotací  organizacím národnostních menšin a  organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 367 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 384 kB
31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 375 kB
32. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 322 kB
33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I , formát PDF, 135 kB
34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s., formát PDF, 878 kB
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2021 pro společnost JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. , formát PDF, 5 MB
36. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 20 MB
37. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání – Mendlovo nám. 11, Brno, formát PDF, 509 kB
38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
39. Janáčkovo kulturní centrum – souhlas s podáním žádosti o dotaci, formát PDF, 298 kB
40. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 744 kB
41. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 512 kB
42. Projekt "MŠ Holásky" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 312 kB
43. Projekt "Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 328 kB
44. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – posouzení projektu, formát PDF, 583 kB
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8.9.2020, bod č. 109, č. 108, č. 110, návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8.12.2020, bod č. 91, Záměr prodeje volných bytových jednotek, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemku p.č. 59/11 v k.ú. Horní Heršpice Správě železnic, státní organizaci, formát PDF, 1 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 2 MB
48. Návrh prodeje  pozemku p.č. 7065/2 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
49. Návrh prodeje  pozemku p.č. 347 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 2 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/22 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
51. Návrh prodeje  pozemku p.č. 388/3, částí  pozemků p.č. 388/1, 388/2, 388/14  v k.ú. Staré Brno.    , formát PDF, 5 MB
52. Návrh prodeje pozemků p.č. 313 a p.č. 325 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemků p.č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p.č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k.ú. Zábrovice, formát PDF, 14 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2092/4, 2092/5  v k.ú.Černovice. , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2571, k.ú. Bohunice , formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky, formát PDF, 4 MB
57. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh rozpočtového opatření a návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady, formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 354/32 v k. ú. Dvorska  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 184 kB
60. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/21. bod č. 111 - návrh nabytí id. 6/12 pozemků v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla – část úseku 2 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021    , formát PDF, 765 kB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1507/2 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2371/17, p.č. 2371/18 a p.č. 2371/25, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2766/9 a p.č. 2766/13, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4058 a p.č. 4243, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 742, p.č. 744, p.č. 748/6, p.č. 748/7 a p.č. 748/8, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8352/3 a p.č. 8352/10 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1728/4 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 224/8 v k.ú. Kníničky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3251/146 a p.č. 3251/205, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 377/27 a p.č. 377/54 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3943 a p.č. 4018 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 547/2 a p.č. 547/3 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 15/36 na pozemku p.č. 2945/27 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/12, bod 116 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
78. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě garáže postavené na části pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Veveří , formát PDF, 4 MB
79. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
80. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 502 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
81. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1796 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
82. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 213, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 185 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 41, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 736 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2771, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 7016/31 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
85. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
86. Návrh směny pozemků města v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice za pozemky pod plánovanou stavbou Exit D1 v k. ú. Tuřany, vč. budoucího prodeje nabytých pozemků v k. ú. Tuřany , formát PDF, 27 MB
87. Návrh směny celých pozemků p. č. 1227/10 a p. č. 1229/5 a části pozemků p. č. 1229/2 a p. č. 1230/4, vše v k. ú. Obřany  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh směny  částí pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 624 za část pozemku p. č. 2147/25 a část pozemku p. č. 636, to vše   k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 3 MB
89. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemků p. č. 390/4, 390/8, 390/12, 390/16, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, vše v k. ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
90. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Židenice, id. ½ pozemku p. č. 2684, jehož součástí je bytový dům Konečného 2/Mošnova 11, č. pop. 2284, v k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
91. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 47/5, 48/2 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 377 kB
92. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5040/5, 5040/1, 5040/3, 5040/7 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 375 kB
93. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 13 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 236 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 136 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 149 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2021, formát PDF, 82 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - duben 2021, formát PDF, 147 kB
94. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB  , formát PDF, 144 kB
95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 138 kB
96. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií ze dne 26.09.2018 a souhlas s postoupením smlouvy, CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 906 kB
97. Návrh slev z nájemného, resp. vzdání se práva na část nájemného, za nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 241 kB
98. Návrh dodatku č.1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a dohoda o zařízení záležitostí ŘSD -„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP “, formát PDF, 291 kB
99. Návrh dodatku č. 2 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní"
100. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. , formát PDF, 595 kB
 

Aktualizace: 20. 4. 2021 07:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.05.2018 07:35
  • Datum poslední aktualizace: 10.05.2018 07:35
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design