Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/38

Datum:10. dubna 2018
Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:
1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. ZM7/3570 Přehled účasti na schůzích výborů ZMB
6. ZM7/3600 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2017 o regulaci provozu hazardních her
7. ZM7/3683 Návrh Strategické a programové části Strategie kultury a kreativních odvětví
8. ZM7/3631 Koncepce sportu města Brna na léta 2018 - 2030
9. ZM7/3630 Záměr uspořádání letního Evropského olympijského festivalu mládeže 2023 (2025)
10. ZM7/3571 Návrh na zapojení města Brna do Sdružení energetických manažerů měst a obcí
11. ZM7/3628 Zpráva o činnosti statutárního města Brna v rámci členství v Asociaci měst pro cyklisty
12. ZM7/3601 Návrh na změnu delegování zástupce statutárního města Brna na všech valných shromážděních a jednáních Asociace měst pro cyklisty
13. ZM7/3500 Schválené rozpočty na rok 2018 příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem
14. Návrh na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření, návrh na zvýšení rizikového příplatku
15. ZM7/3564 Návrh na poskytnutí nepeněžitého vkladu statutárního města Brna tvořeného souborem staveb veřejného a slavnostního osvětlení do základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost
16. ZM7/3612 Návrh Protokolu č. 24 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci a dodatek č. 1 ke zřizovací listině Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace
17. ZM7/3627 Návrh rozpočtového opatření - navýšení finančních prostředků na správu a provoz parkovacích automatů, kontrolní systém respektovanosti PA a na provoznía investiční výdaje Systému organizace bezpečnosti dopravy (SOBD)
18. ZM7/3658 Snížení odvodu z fondu investic příspěvkových organizací DS Holásecká a DS Mikuláškovo náměstí - návrh rozpočtového opatření
19. ZM7/3637 Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem na outdoorová hřiště - návrh rozpočtového opatření
20. ZM7/3569 Změna účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno - Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
21. ZM7/3619 Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-střed - návrh rozpočtového opatření
22. ZM7/3621 Změna účelu použití investičního a neinvestičního transferu MČ Brno - Židenice - návrh rozpočtového opatření
23. ZM7/3617 Změna využití části účelového neinvestičního příspěvku pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci v roce 2018
24. ZM7/3622 Realizace Festivalu RE:PUBLIKA - návrh na změnu účelového neinvestičního příspěvku pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci - návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/3608 Návrh na podporu programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
26. ZM7/3563 Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků školám a školským zařízením na podporu dietního stravování ve městě Brně - návrh rozpočtového opatření
27. ZM7/3592 Návrh na poskytnutí příspěvků a transferů na obnovu kulturních památek v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
28. ZM7/3590 Návrh na rozdělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2018 a návrh na úhradu povinných podílů města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření
29. ZM7/3591 Návrh na poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
30. ZM7/3636 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s. na zajištění projektu "Síť brněnských otevřených škol"
31. ZM7/3633 Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
32. ZM7/3632 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
33. ZM7/3607 Návrh na poskytnutí investičních dotací na zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
34. ZM7/3660 Návrh na poskytnutí dotací organizacím národnostních menšin a organizacím působícím v oblasti etnik - návrh rozpočtového opatření
35. ZM7/3661 Návrh na poskytnutí dotací na realizaci Akčního plánu strategie politiky města Brna v oblasti drog a závislostí pro rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
36. ZM7/3659 Návrh na rozdělení dotací na rok 2018 pro NNO, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují (program II) - návrh rozpočtového opatření
37. ZM7/3638 Návrh na poskytnutí dotace - CRANKAZYL, s.r.o. dle dotačního programu v oblasti kultury na rok 2018 - návrh rozpočtového opatření, návrh smlouvy
38. ZM7/3620 Návrh na změnu v poskytnuté individuální investiční dotaci z rozpočtu města Brna Dopravnímu podniku města Brna, a.s. - návrh rozpočtového opatření
39. ZM7/3562 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací Ptačímu centru o.p.s. na zajištění činnosti záchranné stanice Ptačí centrum o.p.s. v roce 2018
40. ZM7/3626 BEST Brno - Board of European Student of Technology - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Vysokému učení technickému v Brně
41. ZM7/3559 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6717093827 o poskytnutí investiční dotace STAREZ-SPORT, a.s. na rekonstrukci bazénů koupaliště Riviéra, Brno Pisárky - návrh rozpočtového opatření
42. ZM7/3567 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - duben 2018 - návrh rozpočtových opatření
43. ZM7/3568 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - duben 2018 - návrh rozpočtových opatření
44. ZM7/3588 Projekt "Prevence ztráty bydlení ve městě Brně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh partnerské smlouvy
45. ZM7/3589 Projekt "Komplexní podpora bydlení na území města Brna" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
46. ZM7/3593 Projekt "Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
47. ZM7/3566 Projekt "Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
48. ZM7/3594 Projekt "Řízení ITI" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace
49. ZM7/3618 Projekt "Lužánecký skleník, enviromentální a polytechnické výukové centrum" - návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace s příspěvkovou organizací Lužánky - středisko volného času; návrh rozpočtového opatření
50. Projekt "Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - projektová dokumentace" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
51. ZM7/3587 Projekt "INTESMOG" - posouzení projektu
52. ZM7/3614 Projekt "Revitalizace parku Marie Restituty - I. etapa - zeleň" - posouzení projektu
53. ZM7/3565

Projekt "Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Žebětín" - posouzení projektu

Doplněk k bodu č. 53

http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z7-38/MMB2018000000392.pdf

54. ZM7/3599 Projekt "ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba" - změna parametrů posouzení projektu
55. ZM7/3623 Projekt "ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence" - změna parametrů posouzení projektu
56. ZM7/3624 Projekt "Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí" - změna parametrů posouzení projektu
57. ZM7/3625

Projekt "sub>urban. Reinventing the fringe. (sub>urban. Znovuoživení okrajových částí města)" - návrh dodatku Joint Convention (Společné úmluvy)
Doplněk k bodu č. 57

http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z7-38/MMB2018000000396.pdf

58. ZM7/3639 Strategický projekt OHB II - linka K1 společnosti SAKO Brno, a. s.
59. ZM7/3673 Návrh úhrady nákladů vynaložených na opravy domu Křenová 23
60. ZM7/3672 Návrh úhrady nákladů vynaložených na opravy domu Axmanova 2, 4, 6 - dodatek
61. ZM7/3670 "Statut fondu bytové výstavby"- aktualizace
62. ZM7/3679 Návrh na výjimku ze Statutu startovacího bytu
63. ZM7/3671 Návrh změny seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji
64. ZM7/3678 Záměr prodeje domovního celku Krkoškova 44, 44a včetně pozemků
65. ZM7/3675 Návrh na změnu usnesení ZMB č. Z7/31, bod 60Záměr prodeje rodinného domu Táborská 30 včetně pozemku
66. Návrh prodeje bytového domu Lesnická 62 včetně pozemků - doplnění usnesení ZMB č. Z7/35 bod. č. 53
67. ZM7/3674 Záměr prodeje volné vymezené jednotky č. 47/7 v bytovém domě Gallašova 4
68. ZM7/3676 Záměr prodeje podílů na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole vlastníkům bytových jednotek č. 2544/5 a 2544/7 v domě Vodova 74,76
69. ZM7/3577 Návrh prodeje pozemku p.č. 5535, pod chatou ve vlastnictví fyzické osoby v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov
70. ZM7/3610 Návrh prodeje pozemku p.č. 3911/6, k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka
71. ZM7/3602 Návrh prodeje pozemků p.č. 1219/6, 1222/1, 1222/3, 1222/9, 2649, vše k.ú. Obřany - garážový dvůr při ul. Fryčajova
72. ZM7/3611 Návrh prodeje pozemku p.č. 853 v k.ú. Stránice
73. ZM7/3606 Návrh prodeje pozemků v k.ú. Dolní Heršpice spol. FLORPLANT, s.r.o.
74. ZM7/3649 Návrh prodeje pozemku p.č. 221/1 v k.ú. Slatina
75. ZM7/3657 Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice
76. ZM7/3605 Návrh prodeje části pozemku p.č. 3541/1 a pozemků p.č. 3541/4 a 3541/5, vše k.ú. Bystrc - areál společnosti Námořní Jachting Brno, a.s.
77. ZM7/3598 Návrh nabytí pozemku p.č. 7958/42 v k.ú. Židenice
78. ZM7/3596 Návrh nabytí pozemku p.č. 3815/11 v k.ú. Komín
79. ZM7/3597 Návrh nabytí pozemků p.č. 2594/45 a p.č. 2594/49, oba v k.ú. Maloměřice
80. ZM7/3635 Návrh nabytí pozemků p.č. 798/3 a 798/45, oba v k.ú. Slatina
81. ZM7/3629 Návrh nabytí pozemků p.č. 1247/26 a 1247/62, oba v k.ú. Bohunice
82. ZM7/3613 Návrh nabytí pozemku p. č. 1013/225 v k. ú. Moravany u Brna pro stavbu "Brno, MČ Brno - jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - dostavba kanalizační sítě"
83. ZM7/3654 Návrh nabytí pozemků v k.ú. Líšeň a nabytí komunikační stavby v k.ú. Líšeň
84. Návrh nabytí pozemku p.č. 1068/5 v k.ú. Soběšice a návrh na uzavření dohody o narovnání
85. ZM7/3663 Návrh nabytí pozemků p.č. 2719/25, 2719/24 v k.ú. Černovice
86. ZM7/3646 Návrh nabytí pozemku p.č. 505/22 v k.ú. Slatina a návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci smírného ukončení soudního sporu
87. ZM7/3643 Návrh nabytí id. 1/2 pozemku p.č. 2684 k.ú. Židenice, jehož součástí je stavba č.p. 2284, bytový dům, Konečného 2
88. ZM7/3655 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Nový Lískovec a návrh rozpočtového opatření
89. ZM7/3595 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 1/2 k pozemkům p.č. 8207/124, 8357/52, 8361/51a 8366/5, vše v k.ú. Židenice
90. ZM7/3634 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům p. č. 2162/26, 2162/36 a 2431/55 k. ú. Bosonohy
91. ZM7/3557 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Zaječí hora v k. ú. Sadová a k. ú. Královo Pole a nabytí pozemků v k. ú. Sadová a k. ú. Královo Pole
92. ZM7/3650 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1681/121 v k.ú. Starý Lískovec z vlastnictví ČR ÚZSVM
93. ZM7/3582 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
94. ZM7/3580 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Maloměřice, Lesná a Bohunice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
95. ZM7/3583 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Jehnice a Medlánky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
96. ZM7/3581 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
97. ZM7/3575 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Trnitá, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
98. ZM7/3579 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Staré Brno z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
99. ZM7/3584 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 874/25 v k.ú. Tuřany z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
100. ZM7/3573 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 14/71, 14/72 v k.ú. Jundrov z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
101. ZM7/3574 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1321/70 v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
102. ZM7/3585 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1297/4, 1297/5 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
103. ZM7/3586 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 807/4 v k.ú. Město Brno z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
104. ZM7/3572 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8357/84, 8357/85 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
105. ZM7/3652 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Trnitá, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
106. ZM7/3644 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
107. ZM7/3651 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Řečkovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
108. ZM7/3653 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Starý Lískovec a Černovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
109. ZM7/3645 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
110. ZM7/3641 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4416/6,4649/13,4649/14 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
111. ZM7/3576 Návrh dodatku ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami z vlastnictví ČR-ÚZSVM
112. ZM7/3558 Návrh na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1728/1 v k. ú. Maloměřice
113. ZM7/3681 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p/č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 169/29 v k.ú. Staré Brno
114. ZM7/3664 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 561, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1983 v k.ú. Pisárky
115. ZM7/3669 Nabídka předkupního práva k budově č.p. 764, způsob využití rodinný dům, postavené na pozemku p.č. 113 v k.ú. Slatina
116. ZM7/3680 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 173, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1885/77 v k.ú. Štýřice
117. ZM7/3667 Nabídka předkupního práva k id. 1/2 stavby bez č.p/č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 4733 v k.ú. Komín
118. ZM7/3668 Nabídka předkupního práva spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 k pozemku p.č. 1184/3, způsob využití orná půda, v k.ú. Jundrov
119. ZM7/3578 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2040/1, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
120. Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2040/1, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
121. ZM7/3603 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2165, k.ú. Maloměřice formou souhlasného prohlášení
122. Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemku p.č. 81/27. k.ú. Obřany formou souhlasného prohlášení
123. ZM7/3604 Návrh na změnu usnesení - návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2040/1, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
124. ZM7/3616 Návrh směny pozemku p.č. 632/6 a části pozemku p.č. 632/1 vše v k.ú. Česká za část pozemku p.č. 1749 v k.ú. Kníničky
125. ZM7/3656 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p.č. 4815/16, 4815/17 v k.ú. Královo Pole
126. ZM7/3666 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p.č. 2022, p.č.2023, p.č.2024, p.č.2025, p.č.2026, p.č,2027, p.č.2049/1, p.č.2049/3, p.č.2049/4, p.č.2058/2, p.č.2061/3, p.č.2062/2, p.č.2063/2 a p.č.2063/3 k.ú. Pisárky
127. ZM7/3665 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Brno-jih, pozemky p.č. 156/10, p.č.156/11 v k.ú. Komárov
128. ZM7/3640 Návrh svěření majetku města MČ Brno - střed, v k.ú. Veveří
129. ZM7/3648 Návrh na změnu doplňující podmínky svěřeného majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 4840/1, 4840/81, 4840/82, 4840/83, 4840/84, 4840/89 a dalších v k.ú. Žabovřesky - lokalita Žabovřeské louky
130. ZM7/3677 Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 140/1, 141, 142, 143, 144, vše v k. ú. Zábrdovice
131. ZM7/3561 Návrh budoucího majetkoprávního vypořádání pozemků p. č. 1074/1, 1074/2, 1513/1, 1514/7, 1514/8, 2397/2, 2397/6, 2398/2, 2401/3, 2401/11, vše v k. ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
132. ZM7/3560 Návrh budoucího majetkoprávního vypořádání pozemků p. č. 1637/16, 1653/1, 1654/2, 1655/2, 1655/3, 1681/2, 2592/13, vše v k. ú. Maloměřice, a pozemků p. č. 1513/1, 1514/7, 1514/8, vše v k. ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
133. ZM7/3642 Úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 6188/7, 6188/9, 6188/11, vše v k.ú. Líšeň (ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1) v majetku ČR-ÚZSVM, návrh rozpočtového opatření
134. ZM7/3609 Návrh na mimosoudní narovnání soudního sporu o zadostiučinění a náhradu nemajetkové újmy formou dohody o narovnání, o zaplacení částky 150.000,- Kč městem Brnem
135. ZM7/3615 Návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě s předkupním právem a smlouvou o zřízení zástavního práva č. 0063111703326 - bod 6.4 na stanovení dodatečné lhůty dokončení výstavby rodinného domu na části pozemku p. č. 1310/1, k. ú. Lesná
136. ZM7/3662 Návrh na zrušení části usnesení Z7/31. zasedání ZMB konaného dne 5.9.2017, bod č. 164 a návrh dalšího postupu ve věci smlouvy uzavřené se společností GLOBAL TRADE PROPERTY, s. r. o. - pozemky p.č. 3015 a 3016 v k. ú. Židenice"
137. ZM7/3647 Pověření Mgr. Dagmar Baborovské, vedoucí Majetkového odboru MMB, k úkonům za statutární město Brno
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/37, konaného dne 6. 3. 2018
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/37, konaného dne 6. 3. 2018
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva za prosinec-únor 2017/2018 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
INFO 5. Informativní zpráva o přípravě Festivalu RE:PUBLIKA
Další body navržené k zařazení do programu:
138. ZM7/3684 Realizace Festivalu RE:PUBLIKA - návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna - Technické muzeum v Brně - návrh rozpočtového opatření
139. ZM7/3685 Návrh smlouvy o poskytování právních služeb advokátní kanceláří Havel&Partners. s.r.o. pro SMB a návrh rozpočtového opatření

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.05.2018 07:35
  • Datum poslední aktualizace: 10.05.2018 07:35
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design