Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/37

Datum:6. března 2018
Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. ZM7/3538 Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
5. ZM7/3463 Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2017 o ochraně zeleně ve městě Brně pro stavbu " Rekonstrukce ulice Veveří I"
6. ZM7/3434 Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2018
7. ZM7/3551 Souhrnná zpráva o přípravě Festivalu RE:PUBLIKA
8. ZM7/3443 Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB
9. ZM7/3447 Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů města Brna
10. Metropolitní síť Brno - zajištění požadavků dle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti; návrh rozpočtového opatření
11. ZM7/3479 Návrh rozpočtového opatření - zvýšení výdajů projektu "Zřízení rekreačního plovoucího mola"
12. ZM7/3554 Realizace investiční akce "Zprůchodnění zahrad vily Löw-Beer a vily Tugendhat" návrh rozpočtového opatření
13. Investiční a neinvestiční transfery městským částem za rok 2017
14. ZM7/3450 Návrh na poskytnutí transferu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na akci "Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ulici Novoměstské v Brně-Řečkovicích" pro rok 2018 - rozpočtové opatření
15. ZM7/3445 Změna účelu využití schváleného investičního transferu pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci v roce 2018
16. ZM7/3480 Realizace Festivalu RE:PUBLIKA - návrh na změnu účelového neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Dům umění města Brna, návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna - návrhy smluv o poskytnutí dotací, návrh rozpočtového opatření
17. ZM7/3481 Změna názvu účelového neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci TIC BRNO
18. ZM7/3545 Návrh na navýšení příspěvku Nemocnici Milosrdných bratří - návrh rozpočtového opatření
19. ZM7/3488 Návrh na poskytnutí finančního daru Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, návrh rozpočtového opatření
20. ZM7/3476 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Hospici sv. Alžběty o.p.s., návrh rozpočtového opatření
21. ZM7/3489 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně na rok 2018, návrh rozpočtového opatření
22. ZM7/3490 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2018, návrh rozpočtového opatření
23. ZM7/3477 Návrh na poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů na rok 2018, návrh rozpočtového opatření
24. ZM7/3475 Návrh na poskytnutí dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v oblasti zdraví na rok 2018, návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/3512 Návrh na poskytnutí dotace - CRANKAZYL, s.r.o. dle dotačního programu v oblasti kultury na rok 2018 - návrh rozpočtového opatření, návrh smlouvy
26. ZM7/3462 Návrh na poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
27. ZM7/3461 Návrh na podporu mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
28. ZM7/3460 Návrh na poskytnutí dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2018
29. ZM7/3459 Návrh na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Masarykově univerzitě na výchovu a vzdělávání mládeže v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
30. ZM7/3439 Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol - návrh rozpočtového opatření
31. ZM7/3484 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
32. ZM7/3546 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Novému Prostoru, z. ú., návrh rozpočtového opatření
33. ZM7/3547 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 spolku RATOLEST BRNO, z.s.
34. ZM7/3548 Návrh na poskytnutí finančních podílů z rozpočtu města Brna na projekty prevence kriminality v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
35. ZM7/3530 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci Partnerství na podporu Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
36. ZM7/3527 Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2018 a návrh rozpočtového opatření
Doplněk k bodu č. 36
37. ZM7/3528 Návrh na poskytnutí dotací na podporu celoměstských environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových programů a akcí na rok 2018 a návrh rozpočtového opatření
Doplněk k bodu č. 37
38. ZM7/3529 Návrh na poskytnutí dotací na podporu akcí na oživení nábřeží brněnských řek v roce 2018
39. ZM7/3430 Poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2018
40. ZM7/3448 Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, uzavírané s Povodím Moravy, s. p. Návrh rozpočtového opatření
41. ZM7/3539 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
42. ZM7/3444 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - březen 2018 - návrh rozpočtového opatření
43. ZM7/3451 Projekt "Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
44. ZM7/3446 Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
45. ZM7/3456 Projekt "Řízení ITI BMO" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
46. ZM7/3549 Community Building for Integration in Cities: partnerství v projektu EUROCITIES - posouzení projektu
47. ZM7/3471 Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - I. etapa 2018, návrh rozpočtového opatření
48. ZM7/3472 Zápůjčka z Fondu rozvoje bydlení města Brna - MČ Brno-Kohoutovice, návrh rozpočtového opatření
49. ZM7/3469 Záměr prodeje bytového domu Slepá 25 včetně pozemků
50. ZM7/3466 Záměr prodeje rodinného domu Kamenná 27a včetně pozemků
51. ZM7/3465 Záměr prodeje vymezené jednotky v bytovém domě Chopinova 5
52. ZM7/3468 Záměr prodeje volné vymezené jednotky č. 110/6 v bytovém domě Křenová 23
53. ZM7/3467 Nesouhlas města Brna jako zástavního věřitele k převodu bytových jednotek vymezených v domě Kounicova 63/Nerudova 14
54. ZM7/3470 Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-sever, bytových domů Cejl 117, Cejl 119, Hálkova 4, Vranovská 1a
55. ZM7/3474 Návrh prodeje pozemků p.č.3916, p.č. 3918, p.č. 3919/2, p.č. 3925, p.č. 3929 a pronájmu pozemku p. č. 3934, vše v k.ú. Královo Pole - ul. Myslínova
56. ZM7/3473 Návrh prodeje pozemku p.č. 3010/3, k.ú. Bystrc
57. ZM7/3532 Návrh prodeje pozemku p.č. 5199/1 v k.ú. Žabovřesky
58. ZM7/3454 Návrh prodeje pozemku p.č. 473/2 v k.ú. Starý Lískovec a zřízení služebnosti
59. ZM7/3497 Návrh prodeje pozemku p. č. 708/36 k. ú. Nový Lískovec a návrh na zřízení služebnosti
60. ZM7/3524 Návrh prodeje pozemků v k.ú. Nový Lískovec společnosti ŽSD invest a.s. a zřízení služebnosti
61. ZM7/3487 Návrh prodeje pozemku p.č. 3463 v k.ú. Líšeň"
62. ZM7/3495 Návrh prodeje pozemku p.č. 744/19 v k.ú. Jundrov
63. ZM7/3496 Návrh prodeje pozemku p.č. 3150 v k.ú. Židenice
64. ZM7/3494 Návrh prodeje pozemku p.č. 1527/15 - návrh změny usnesení ZMB č. Z7/29 - bod č. 88
65. ZM7/3525 Návrh prodeje části pozemku p. č. 3160/1 v k. ú. Kohoutovice
66. ZM7/3493 Návrh prodeje části pozemku p.č. 872/1 v k.ú. Staré Brno
67. ZM7/3455 Návrh prodeje části pozemku p.č. 586/17, k.ú. Štýřice, společnosti Fritscher, spol. s r.o.
68. ZM7/3535 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 8818, p.č. 8820, p.č. 8841/1, k.ú. Židenice
69. Návrh nabytí pozemků p.č. 1076/1 a p.č. 1076/2 v k.ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
70. ZM7/3435 Návrh nabytí pozemků p.č. 1745/69, 1745/70 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému"
71. ZM7/3437 Návrh nabytí pozemku p.č. 1745/63, 1745/64 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému"
72. ZM7/3436 Návrh nabytí pozemku p.č. 1745/72 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému"
73. ZM7/3438 Návrh nabytí pozemku p.č. 1745/65, 1745/66 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému"
74. ZM7/3442 "Návrh nabytí pozemků p.č. 4297/15, odděleného dle geometrického plánu č. 4616-13/2017 z pozemku p.č. 4297/3, p.č. 8566/2, p.č. 8567/2, p.č. 8569, p.č. 8570, p.č. 8571/2, p.č. 8571/3, p.č. 8572/4, p.č. 8572/8, p.č. 8572/20, odděleného dle geometrického plánu č. 4616-13/2017 z pozemku p.č. 8572/1, p.č. 8573/2, p.č. 8574/2, odděleného dle geometrického plánu č. 4616-13/2017 z pozemku p.č. 8574, p.č. 8575, p.č. 8576 a p.č. 8577, vše k.ú. Líšeň, pro stavbu "Systém parkování Park & Ride", lokalita "Novolíšeňská - Trnkova, Zetor"
75. ZM7/3526 Návrh nabytí pozemku p.č. 999 v k.ú. Nový Lískovec a návrh rozpočtového opatření
76. ZM7/3501 Návrh nabytí pozemku p.č. 4217/5 v k.ú. Bystrc a návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci smírného ukončení soudního sporu
77. ZM7/3482 Návrh nabytí pozemků p.č. 2540/60, 2540/64, 4149/28 a 4422/232, vše v k.ú. Líšeň
78. ZM7/3441 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 1454/4 a 1455/1 k. ú. Žabovřesky
79. ZM7/3483 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemkům p.č. 583/7 a 583/28 v k.ú, Ponava
80. ZM7/3523 Návrh úplatného nabytí id. 1/5 pozemku p.č. 4609/97 v k.ú. Královo Pole z majetku ČR - Státní pozemkový úřad
81. ZM7/3440 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Za Kostelem v k. ú. Slatina a nabytí pozemků v k. ú. Slatina
82. ZM7/3432 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici U Dubu v k. ú. Soběšice a nabytí pozemků v k. ú. Soběšice
83. ZM7/3507 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 862/17 v k.ú. Ivanovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
84. ZM7/3515 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Medlánky, Ivanovice, Nový Lískovec a Jundrov z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
85. ZM7/3506 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3572/6 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
86. ZM7/3514 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Pisárky, Veveří a Žabovřesky z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
87. ZM7/3511 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2981, 4255 v k.ú. Chrlice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
88. ZM7/3491 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2005/35 v k.ú. Chrlice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
89. ZM7/3522 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 7623/23 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
90. ZM7/3498 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bohunice, Maloměřice, Černovice, Pisárky a Medlánky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
91. ZM7/3499 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Jundrov, Tuřany, Líšeň, a Komárov, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
92. ZM7/3509 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Maloměřice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
93. ZM7/3516 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3748/12 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM
94. ZM7/3513 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
95. ZM7/3508 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
96. ZM7/3510 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Husovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
97. ZM7/3517 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 716/3 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
98. ZM7/3534 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Komín z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, zaplacení finanční náhrady
99. ZM7/3533 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Medlánky z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, zaplacení finanční náhrady
100. ZM7/3520 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1140/1 v k. ú. Soběšice
101. ZM7/3521 Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č 1681/118, 1681/119 a 1681/120 v k. ú. Starý Lískovec
102. ZM7/3540 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemcích p.č. 401/40, v k.ú. Královo Pole
103. ZM7/3543 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. domu č.p. 679, postavené na pozemku p.č. 317 v k.ú. Slatina
104. ZM7/3542 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže č.e. 39, postavené na pozemku p.č. 817 v k.ú. Horní Heršpice
105. ZM7/3541 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže č.e. 1476, postavené na pozemku p.č. 815/18 v k.ú. Řečkovice
106. ZM7/3536 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 874, postavené na pozemku p.č. 383/14 v k.ú. Kníničky
107. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 1442/6 v k.ú. Veveří
108. ZM7/3492 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudního smíru ve sporu o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům v k.ú. Židenice
109. ZM7/3452 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 1611/1, k.ú. Slatina formou souhlasného prohlášení
110. ZM7/3518 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2040/1, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
111. ZM7/3453 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 891/3, k.ú. Ivanovice formou souhlasného prohlášení
112. ZM7/3464 Návrh směny části pozemku p.č. 132/1 a části pozemku p.č. 382/5 ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p.č. 382/3 ve vlastnictví navrhovatele, vše k.ú. Bohunice
113. ZM7/3502 Návrh Smlouvy o vzájemné součinnosti při přípravě směny pozemků, uzavírané s Lesy České republiky, s. p. a Lesy města Brna, a. s.
114. Návrh budoucího majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 1074/1, 1074/2, 1513/1, 1514/7, 1514/8, 2397/2, 2397/6, 2398/2, 2401/3, 2401/11, vše v k.ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
115. Návrh budoucího majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 1637/16, 1653/1, 1654/2, 1655/2, 1655/3, 1681/2, 2592/13, vše v k.ú. Maloměřice, a pozemků p.č. 1513/1, 1514/7, 1514/8, vše v k.ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
116. ZM7/3457 Návrh majetkoprávní dispozice s pozemky v k.ú. Bystrc - garážový dvůr při ul. Větrná
117. ZM7/3458 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p.č. 8106, p.č. 8107, p.č. 8108, p.č. 8109, p.č. 8110 a p.č. 8111 v k.ú. Líšeń
118. ZM7/3503 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Starý Lískovec, pozemek p.č. 2390/4 v k.ú. Starý Lískovec
119. Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, vodojem Žlutý kopec v k.ú. Staré Brno
120. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p.č. 8106, p.č. 8107, p.č. 8108, p.č. 8109, p.č. 8110 a p.č. 8111 v k.ú. Líšeń
121. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Židenice, části pozemku p.č. 4260/1, dle GP č. 3463-30/2017 označené jako p.č. 4260/8 a pozemku p.č. 4275 včetně objektu technické vybavenosti v k.ú. Židenice
122. ZM7/3550 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno - Slatina, budovy č.p. 88, Budínská 2, včetně pozemku p.č. 1262 v k.ú. Slatina a návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje městská policie podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek
123. ZM7/3544 Výzva k převedení věci za příslušnou úplatu ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 1222 v k.ú. Staré Brno, na základě porušení předkupního práva
124. ZM7/3486 Návrh nabytí pozemků p.č. 1327/4, 1327/72, 1327/73, 1327/74, 1327/75, vše v k.ú. Staré Brno
125. ZM7/3485 Návrh dohody o narovnání se společností Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
126. ZM7/3478 Návrh dohody o splátkách smluvní pokuty s příslušenstvím se společností Bobycentrum Alfa a.s.
127. ZM7/3537 Návrh na zrušení části usnesení Z7/31. zasedání ZMB konaného dne 5.9.2017, bod č. 164 a návrh dalšího postupu ve věci smlouvy uzavřené se společností GLOBAL TRADE PROPERTY, s. r. o. - pozemky p.č. 3015 a 3016 v k. ú. Židenice"
128. ZM7/3505 Zkrácený postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/18-CM - MČ Brno-Královo Pole, k.ú. Ponava, ul. Sportovní, Plavecký bazén Lužánky
129. ZM7/3504 Zkrácený postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/17-CM - MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k. ú. Líšeň, k. ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno, a. s.
130. ZM7/3519 Návrhy na pořízení změn Územního plánu města Brna - 45. soubor
02_duvodova_zprava.pdf
03_navrhy_na_porizeni_zmen_souhrn.pdf
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/35, konaného dne 30. 1. 2018
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/35, konaného dne 30. 1. 2018
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva o činnosti Odboru implementace evropských fondů za rok 2017
INFO 5. Informativní zpráva - Souhrnná informativní zpráva projektu Rapid-Re Housing za období 2016-2017
Další body navržené k zařazení do programu:
131. ZM7/3449 Návrh na změnu stanov společnosti Technologický Park Brno, a. s.
132. ZM7/3555 Výzva k převedení věci za příslušnou úplatu ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 1442/6 v k.ú. Veveří, na základě porušení předkupního práva
133. ZM7/3556 Návrh na změnu části usnesení zasedání ZMB č. Z7/19, bod 171, návrh na úpravu
vymezení působnosti

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/26

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 8 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku a nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 936 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 415 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Ulice Veslařská –parkoviště u MŠ“ v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
9. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace., formát PDF, 2 MB
10. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, formát PDF, 10 MB
11. Návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
12. Návrh pověření vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno  , formát PDF, 103 kB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uloženým odvodem z fondu investic Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 169 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 183 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací vybraných agend Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 188 kB
16. Investiční akce Rekonstrukce IC Zámečnická - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 288 kB
17. Návrh na poskytnutí investičního transferu Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 148 kB
18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021  , formát PDF, 623 kB
19. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 174 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 155 kB
22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 227 kB
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2021, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání významné sportovní akce - mezinárodní pohárové soutěže EuroCup 2021, formát PDF, 192 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 824 kB
27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 - zařazené v projektech JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" a "Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež"– návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 499 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 674 kB
29. Návrh na  poskytnutí dotací  organizacím národnostních menšin a  organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 367 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 384 kB
31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 375 kB
32. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 322 kB
33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I , formát PDF, 135 kB
34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s., formát PDF, 878 kB
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2021 pro společnost JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. , formát PDF, 5 MB
36. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 20 MB
37. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání – Mendlovo nám. 11, Brno, formát PDF, 509 kB
38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
39. Janáčkovo kulturní centrum – souhlas s podáním žádosti o dotaci, formát PDF, 298 kB
40. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 744 kB
41. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 512 kB
42. Projekt "MŠ Holásky" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 312 kB
43. Projekt "Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 328 kB
44. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – posouzení projektu, formát PDF, 583 kB
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8.9.2020, bod č. 109, č. 108, č. 110, návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8.12.2020, bod č. 91, Záměr prodeje volných bytových jednotek, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemku p.č. 59/11 v k.ú. Horní Heršpice Správě železnic, státní organizaci, formát PDF, 1 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 2 MB
48. Návrh prodeje  pozemku p.č. 7065/2 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
49. Návrh prodeje  pozemku p.č. 347 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 2 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/22 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
51. Návrh prodeje  pozemku p.č. 388/3, částí  pozemků p.č. 388/1, 388/2, 388/14  v k.ú. Staré Brno.    , formát PDF, 5 MB
52. Návrh prodeje pozemků p.č. 313 a p.č. 325 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemků p.č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p.č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k.ú. Zábrovice, formát PDF, 14 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2092/4, 2092/5  v k.ú.Černovice. , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2571, k.ú. Bohunice , formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky, formát PDF, 4 MB
57. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh rozpočtového opatření a návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady, formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 354/32 v k. ú. Dvorska  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 184 kB
60. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/21. bod č. 111 - návrh nabytí id. 6/12 pozemků v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla – část úseku 2 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021    , formát PDF, 765 kB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1507/2 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2371/17, p.č. 2371/18 a p.č. 2371/25, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2766/9 a p.č. 2766/13, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4058 a p.č. 4243, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 742, p.č. 744, p.č. 748/6, p.č. 748/7 a p.č. 748/8, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8352/3 a p.č. 8352/10 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1728/4 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 224/8 v k.ú. Kníničky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3251/146 a p.č. 3251/205, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 377/27 a p.č. 377/54 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3943 a p.č. 4018 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 547/2 a p.č. 547/3 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 15/36 na pozemku p.č. 2945/27 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/12, bod 116 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
78. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě garáže postavené na části pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Veveří , formát PDF, 4 MB
79. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
80. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 502 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
81. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1796 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
82. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 213, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 185 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 41, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 736 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2771, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 7016/31 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
85. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
86. Návrh směny pozemků města v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice za pozemky pod plánovanou stavbou Exit D1 v k. ú. Tuřany, vč. budoucího prodeje nabytých pozemků v k. ú. Tuřany , formát PDF, 27 MB
87. Návrh směny celých pozemků p. č. 1227/10 a p. č. 1229/5 a části pozemků p. č. 1229/2 a p. č. 1230/4, vše v k. ú. Obřany  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh směny  částí pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 624 za část pozemku p. č. 2147/25 a část pozemku p. č. 636, to vše   k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 3 MB
89. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemků p. č. 390/4, 390/8, 390/12, 390/16, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, vše v k. ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
90. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Židenice, id. ½ pozemku p. č. 2684, jehož součástí je bytový dům Konečného 2/Mošnova 11, č. pop. 2284, v k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
91. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 47/5, 48/2 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 377 kB
92. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5040/5, 5040/1, 5040/3, 5040/7 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 375 kB
93. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 13 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 236 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 136 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 149 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2021, formát PDF, 82 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - duben 2021, formát PDF, 147 kB
94. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB  , formát PDF, 144 kB
95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 138 kB
96. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií ze dne 26.09.2018 a souhlas s postoupením smlouvy, CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 906 kB
97. Návrh slev z nájemného, resp. vzdání se práva na část nájemného, za nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 241 kB
98. Návrh dodatku č.1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a dohoda o zařízení záležitostí ŘSD -„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP “, formát PDF, 291 kB
99. Návrh dodatku č. 2 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní"
100. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. , formát PDF, 595 kB
 

Aktualizace: 20. 4. 2021 07:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.04.2018 06:29
  • Datum poslední aktualizace: 06.04.2018 06:29
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design