Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/37

Datum:6. března 2018
Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. ZM7/3538 Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
5. ZM7/3463 Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2017 o ochraně zeleně ve městě Brně pro stavbu " Rekonstrukce ulice Veveří I"
6. ZM7/3434 Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2018
7. ZM7/3551 Souhrnná zpráva o přípravě Festivalu RE:PUBLIKA
8. ZM7/3443 Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB
9. ZM7/3447 Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů města Brna
10. Metropolitní síť Brno - zajištění požadavků dle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti; návrh rozpočtového opatření
11. ZM7/3479 Návrh rozpočtového opatření - zvýšení výdajů projektu "Zřízení rekreačního plovoucího mola"
12. ZM7/3554 Realizace investiční akce "Zprůchodnění zahrad vily Löw-Beer a vily Tugendhat" návrh rozpočtového opatření
13. Investiční a neinvestiční transfery městským částem za rok 2017
14. ZM7/3450 Návrh na poskytnutí transferu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na akci "Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ulici Novoměstské v Brně-Řečkovicích" pro rok 2018 - rozpočtové opatření
15. ZM7/3445 Změna účelu využití schváleného investičního transferu pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci v roce 2018
16. ZM7/3480 Realizace Festivalu RE:PUBLIKA - návrh na změnu účelového neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Dům umění města Brna, návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna - návrhy smluv o poskytnutí dotací, návrh rozpočtového opatření
17. ZM7/3481 Změna názvu účelového neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci TIC BRNO
18. ZM7/3545 Návrh na navýšení příspěvku Nemocnici Milosrdných bratří - návrh rozpočtového opatření
19. ZM7/3488 Návrh na poskytnutí finančního daru Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, návrh rozpočtového opatření
20. ZM7/3476 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Hospici sv. Alžběty o.p.s., návrh rozpočtového opatření
21. ZM7/3489 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně na rok 2018, návrh rozpočtového opatření
22. ZM7/3490 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2018, návrh rozpočtového opatření
23. ZM7/3477 Návrh na poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů na rok 2018, návrh rozpočtového opatření
24. ZM7/3475 Návrh na poskytnutí dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v oblasti zdraví na rok 2018, návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/3512 Návrh na poskytnutí dotace - CRANKAZYL, s.r.o. dle dotačního programu v oblasti kultury na rok 2018 - návrh rozpočtového opatření, návrh smlouvy
26. ZM7/3462 Návrh na poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
27. ZM7/3461 Návrh na podporu mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
28. ZM7/3460 Návrh na poskytnutí dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2018
29. ZM7/3459 Návrh na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Masarykově univerzitě na výchovu a vzdělávání mládeže v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
30. ZM7/3439 Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol - návrh rozpočtového opatření
31. ZM7/3484 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
32. ZM7/3546 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Novému Prostoru, z. ú., návrh rozpočtového opatření
33. ZM7/3547 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 spolku RATOLEST BRNO, z.s.
34. ZM7/3548 Návrh na poskytnutí finančních podílů z rozpočtu města Brna na projekty prevence kriminality v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
35. ZM7/3530 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci Partnerství na podporu Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
36. ZM7/3527 Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2018 a návrh rozpočtového opatření
Doplněk k bodu č. 36
37. ZM7/3528 Návrh na poskytnutí dotací na podporu celoměstských environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových programů a akcí na rok 2018 a návrh rozpočtového opatření
Doplněk k bodu č. 37
38. ZM7/3529 Návrh na poskytnutí dotací na podporu akcí na oživení nábřeží brněnských řek v roce 2018
39. ZM7/3430 Poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2018
40. ZM7/3448 Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, uzavírané s Povodím Moravy, s. p. Návrh rozpočtového opatření
41. ZM7/3539 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
42. ZM7/3444 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - březen 2018 - návrh rozpočtového opatření
43. ZM7/3451 Projekt "Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
44. ZM7/3446 Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
45. ZM7/3456 Projekt "Řízení ITI BMO" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
46. ZM7/3549 Community Building for Integration in Cities: partnerství v projektu EUROCITIES - posouzení projektu
47. ZM7/3471 Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - I. etapa 2018, návrh rozpočtového opatření
48. ZM7/3472 Zápůjčka z Fondu rozvoje bydlení města Brna - MČ Brno-Kohoutovice, návrh rozpočtového opatření
49. ZM7/3469 Záměr prodeje bytového domu Slepá 25 včetně pozemků
50. ZM7/3466 Záměr prodeje rodinného domu Kamenná 27a včetně pozemků
51. ZM7/3465 Záměr prodeje vymezené jednotky v bytovém domě Chopinova 5
52. ZM7/3468 Záměr prodeje volné vymezené jednotky č. 110/6 v bytovém domě Křenová 23
53. ZM7/3467 Nesouhlas města Brna jako zástavního věřitele k převodu bytových jednotek vymezených v domě Kounicova 63/Nerudova 14
54. ZM7/3470 Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-sever, bytových domů Cejl 117, Cejl 119, Hálkova 4, Vranovská 1a
55. ZM7/3474 Návrh prodeje pozemků p.č.3916, p.č. 3918, p.č. 3919/2, p.č. 3925, p.č. 3929 a pronájmu pozemku p. č. 3934, vše v k.ú. Královo Pole - ul. Myslínova
56. ZM7/3473 Návrh prodeje pozemku p.č. 3010/3, k.ú. Bystrc
57. ZM7/3532 Návrh prodeje pozemku p.č. 5199/1 v k.ú. Žabovřesky
58. ZM7/3454 Návrh prodeje pozemku p.č. 473/2 v k.ú. Starý Lískovec a zřízení služebnosti
59. ZM7/3497 Návrh prodeje pozemku p. č. 708/36 k. ú. Nový Lískovec a návrh na zřízení služebnosti
60. ZM7/3524 Návrh prodeje pozemků v k.ú. Nový Lískovec společnosti ŽSD invest a.s. a zřízení služebnosti
61. ZM7/3487 Návrh prodeje pozemku p.č. 3463 v k.ú. Líšeň"
62. ZM7/3495 Návrh prodeje pozemku p.č. 744/19 v k.ú. Jundrov
63. ZM7/3496 Návrh prodeje pozemku p.č. 3150 v k.ú. Židenice
64. ZM7/3494 Návrh prodeje pozemku p.č. 1527/15 - návrh změny usnesení ZMB č. Z7/29 - bod č. 88
65. ZM7/3525 Návrh prodeje části pozemku p. č. 3160/1 v k. ú. Kohoutovice
66. ZM7/3493 Návrh prodeje části pozemku p.č. 872/1 v k.ú. Staré Brno
67. ZM7/3455 Návrh prodeje části pozemku p.č. 586/17, k.ú. Štýřice, společnosti Fritscher, spol. s r.o.
68. ZM7/3535 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 8818, p.č. 8820, p.č. 8841/1, k.ú. Židenice
69. Návrh nabytí pozemků p.č. 1076/1 a p.č. 1076/2 v k.ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
70. ZM7/3435 Návrh nabytí pozemků p.č. 1745/69, 1745/70 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému"
71. ZM7/3437 Návrh nabytí pozemku p.č. 1745/63, 1745/64 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému"
72. ZM7/3436 Návrh nabytí pozemku p.č. 1745/72 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému"
73. ZM7/3438 Návrh nabytí pozemku p.č. 1745/65, 1745/66 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému"
74. ZM7/3442 "Návrh nabytí pozemků p.č. 4297/15, odděleného dle geometrického plánu č. 4616-13/2017 z pozemku p.č. 4297/3, p.č. 8566/2, p.č. 8567/2, p.č. 8569, p.č. 8570, p.č. 8571/2, p.č. 8571/3, p.č. 8572/4, p.č. 8572/8, p.č. 8572/20, odděleného dle geometrického plánu č. 4616-13/2017 z pozemku p.č. 8572/1, p.č. 8573/2, p.č. 8574/2, odděleného dle geometrického plánu č. 4616-13/2017 z pozemku p.č. 8574, p.č. 8575, p.č. 8576 a p.č. 8577, vše k.ú. Líšeň, pro stavbu "Systém parkování Park & Ride", lokalita "Novolíšeňská - Trnkova, Zetor"
75. ZM7/3526 Návrh nabytí pozemku p.č. 999 v k.ú. Nový Lískovec a návrh rozpočtového opatření
76. ZM7/3501 Návrh nabytí pozemku p.č. 4217/5 v k.ú. Bystrc a návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci smírného ukončení soudního sporu
77. ZM7/3482 Návrh nabytí pozemků p.č. 2540/60, 2540/64, 4149/28 a 4422/232, vše v k.ú. Líšeň
78. ZM7/3441 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 1454/4 a 1455/1 k. ú. Žabovřesky
79. ZM7/3483 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemkům p.č. 583/7 a 583/28 v k.ú, Ponava
80. ZM7/3523 Návrh úplatného nabytí id. 1/5 pozemku p.č. 4609/97 v k.ú. Královo Pole z majetku ČR - Státní pozemkový úřad
81. ZM7/3440 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Za Kostelem v k. ú. Slatina a nabytí pozemků v k. ú. Slatina
82. ZM7/3432 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici U Dubu v k. ú. Soběšice a nabytí pozemků v k. ú. Soběšice
83. ZM7/3507 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 862/17 v k.ú. Ivanovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
84. ZM7/3515 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Medlánky, Ivanovice, Nový Lískovec a Jundrov z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
85. ZM7/3506 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3572/6 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
86. ZM7/3514 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Pisárky, Veveří a Žabovřesky z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
87. ZM7/3511 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2981, 4255 v k.ú. Chrlice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
88. ZM7/3491 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2005/35 v k.ú. Chrlice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
89. ZM7/3522 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 7623/23 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
90. ZM7/3498 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bohunice, Maloměřice, Černovice, Pisárky a Medlánky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
91. ZM7/3499 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Jundrov, Tuřany, Líšeň, a Komárov, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
92. ZM7/3509 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Maloměřice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
93. ZM7/3516 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3748/12 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM
94. ZM7/3513 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
95. ZM7/3508 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
96. ZM7/3510 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Husovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
97. ZM7/3517 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 716/3 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
98. ZM7/3534 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Komín z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, zaplacení finanční náhrady
99. ZM7/3533 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Medlánky z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, zaplacení finanční náhrady
100. ZM7/3520 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1140/1 v k. ú. Soběšice
101. ZM7/3521 Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č 1681/118, 1681/119 a 1681/120 v k. ú. Starý Lískovec
102. ZM7/3540 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemcích p.č. 401/40, v k.ú. Královo Pole
103. ZM7/3543 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. domu č.p. 679, postavené na pozemku p.č. 317 v k.ú. Slatina
104. ZM7/3542 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže č.e. 39, postavené na pozemku p.č. 817 v k.ú. Horní Heršpice
105. ZM7/3541 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže č.e. 1476, postavené na pozemku p.č. 815/18 v k.ú. Řečkovice
106. ZM7/3536 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 874, postavené na pozemku p.č. 383/14 v k.ú. Kníničky
107. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 1442/6 v k.ú. Veveří
108. ZM7/3492 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudního smíru ve sporu o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům v k.ú. Židenice
109. ZM7/3452 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 1611/1, k.ú. Slatina formou souhlasného prohlášení
110. ZM7/3518 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2040/1, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
111. ZM7/3453 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 891/3, k.ú. Ivanovice formou souhlasného prohlášení
112. ZM7/3464 Návrh směny části pozemku p.č. 132/1 a části pozemku p.č. 382/5 ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p.č. 382/3 ve vlastnictví navrhovatele, vše k.ú. Bohunice
113. ZM7/3502 Návrh Smlouvy o vzájemné součinnosti při přípravě směny pozemků, uzavírané s Lesy České republiky, s. p. a Lesy města Brna, a. s.
114. Návrh budoucího majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 1074/1, 1074/2, 1513/1, 1514/7, 1514/8, 2397/2, 2397/6, 2398/2, 2401/3, 2401/11, vše v k.ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
115. Návrh budoucího majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 1637/16, 1653/1, 1654/2, 1655/2, 1655/3, 1681/2, 2592/13, vše v k.ú. Maloměřice, a pozemků p.č. 1513/1, 1514/7, 1514/8, vše v k.ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
116. ZM7/3457 Návrh majetkoprávní dispozice s pozemky v k.ú. Bystrc - garážový dvůr při ul. Větrná
117. ZM7/3458 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p.č. 8106, p.č. 8107, p.č. 8108, p.č. 8109, p.č. 8110 a p.č. 8111 v k.ú. Líšeń
118. ZM7/3503 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Starý Lískovec, pozemek p.č. 2390/4 v k.ú. Starý Lískovec
119. Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, vodojem Žlutý kopec v k.ú. Staré Brno
120. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p.č. 8106, p.č. 8107, p.č. 8108, p.č. 8109, p.č. 8110 a p.č. 8111 v k.ú. Líšeń
121. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Židenice, části pozemku p.č. 4260/1, dle GP č. 3463-30/2017 označené jako p.č. 4260/8 a pozemku p.č. 4275 včetně objektu technické vybavenosti v k.ú. Židenice
122. ZM7/3550 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno - Slatina, budovy č.p. 88, Budínská 2, včetně pozemku p.č. 1262 v k.ú. Slatina a návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje městská policie podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek
123. ZM7/3544 Výzva k převedení věci za příslušnou úplatu ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 1222 v k.ú. Staré Brno, na základě porušení předkupního práva
124. ZM7/3486 Návrh nabytí pozemků p.č. 1327/4, 1327/72, 1327/73, 1327/74, 1327/75, vše v k.ú. Staré Brno
125. ZM7/3485 Návrh dohody o narovnání se společností Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
126. ZM7/3478 Návrh dohody o splátkách smluvní pokuty s příslušenstvím se společností Bobycentrum Alfa a.s.
127. ZM7/3537 Návrh na zrušení části usnesení Z7/31. zasedání ZMB konaného dne 5.9.2017, bod č. 164 a návrh dalšího postupu ve věci smlouvy uzavřené se společností GLOBAL TRADE PROPERTY, s. r. o. - pozemky p.č. 3015 a 3016 v k. ú. Židenice"
128. ZM7/3505 Zkrácený postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/18-CM - MČ Brno-Královo Pole, k.ú. Ponava, ul. Sportovní, Plavecký bazén Lužánky
129. ZM7/3504 Zkrácený postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/17-CM - MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k. ú. Líšeň, k. ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno, a. s.
130. ZM7/3519 Návrhy na pořízení změn Územního plánu města Brna - 45. soubor
02_duvodova_zprava.pdf
03_navrhy_na_porizeni_zmen_souhrn.pdf
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/35, konaného dne 30. 1. 2018
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/35, konaného dne 30. 1. 2018
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva o činnosti Odboru implementace evropských fondů za rok 2017
INFO 5. Informativní zpráva - Souhrnná informativní zpráva projektu Rapid-Re Housing za období 2016-2017
Další body navržené k zařazení do programu:
131. ZM7/3449 Návrh na změnu stanov společnosti Technologický Park Brno, a. s.
132. ZM7/3555 Výzva k převedení věci za příslušnou úplatu ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 1442/6 v k.ú. Veveří, na základě porušení předkupního práva
133. ZM7/3556 Návrh na změnu části usnesení zasedání ZMB č. Z7/19, bod 171, návrh na úpravu
vymezení působnosti

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.04.2018 06:29
  • Datum poslední aktualizace: 06.04.2018 06:29
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design