Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/35

Datum:30. 1. 2018
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)

Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMB ve IV. čtvrtletí 2017
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. Představení nově jmenovaných vedoucích odborů MMB - informace
6. ZM7/3393 Doplňovací volba do Finančního výboru ZMB
7. ZM7/3221 Přehled účasti na schůzích výborů ZMB
8. ZM7/3352 Poskytování příspěvků členům Zastupitelstva města Brna
9. ZM7/3330 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2017 o regulaci provozu hazardních her
10. ZM7/3324 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol
11. ZM7/3325 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol
12. Návrh Strategické a programové části Strategie kultury a kreativních odvětví
13. ZM7/3333 Žádost o prominutí pohledávky
14. ZM7/3391 Žádost MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o souhlas s použitím zisku a odpisů z VHČ-bytové hospodářství k jinému účelu
15. ZM7/3398 Změna účelu použití části účelové dotace, poskytnuté městské části Brno-Chrlice v rámci postoupených příjmů od města
16. Investiční a neinvestiční transfery městským částem za rok 2017
17. ZM7/3390 Návrh na zapojení Fondu rezerv a rozvoje města do rozpočtu kapitálových výdajů města pro rok 2018 - rozpočtové opatření
Doplněk k bodu 17
18. ZM7/3357 Návrh rozpočtového opatření - rozdělení finančních prostředků na projekty participativního rozpočtu
19. ZM7/3344 Návrh rozpočtového opatření - úhrada nákladů na zpracování studie "VD Brno - vyhodnocení účinnosti opatření a návrhy k udržitelnosti kvality vody"
20. Z7/3427 Realizace Festivalu RE:PUBLIKA - návrh na změny a navýšení účelových neinvestičních příspěvků vybraných příspěvkových organizací v působnosti OK MMB a KMZV, návrh dodatku č. 1 ke smlouvě poskytnutí neinvestiční dotace č. 7317094897, návrh na změnu rozpočtu KMZV, návrh rozpočtového opatření
21. ZM7/3347 Poskytnutí a změna individuálních investičních dotací z rozpočtu města Brna Dopravnímu podniku města Brna, a.s.
22. ZM7/3350 Návrh na poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
23. ZM7/3402 Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2018 (program I) - návrh rozpočtového opatření
24. ZM7/3401 Návrh na poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací řešící problematiku drog a závislostí ve městě Brně na rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/3349 Návrh na poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
26. ZM7/3335 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Volejbalu Brno, a.s. na zabezpečení účasti v pohárové soutěži - návrh rozpočtového opatření
27. ZM7/3332 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO s.r.o. na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně
28. ZM7/3334 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Královo Pole, z.s. na provoz sportovního areálu na ul. Vodova 108 v Brně
29. ZM7/3331 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO z.s. na provoz sportovního areálu na Halasově nám. v Brně
30. ZM7/3389 Návrh na uzavření smluv organizacemi poskytujícími zdravotnické, prorodinné a proseniorské služby, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna
31. ZM7/3379 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury - návrh rozpočtového opatření
32. ZM7/3399 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených v rozpočtu města Brna na rok 2018 s organizacemi poskytujícími služby v souladu se strategií politiky města v oblasti drog a závislostí
33. Návrh Dodatku č. 7 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace
34. ZM7/3322 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - leden 2018 - návrh rozpočtového opatření
35. ZM7/3323 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - leden 2018 - návrh rozpočtového opatření
Doplněk k bodu 35
36. ZM7/3355 Projekt "Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
37. ZM7/3354 Projekt "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace
38. ZM7/3336 Projekt "LOW-CARB" - partnerská smlouva
39. ZM7/3353 Projekt "Facility management města Brna" - návrh na zrušení části usnesení
40. ZM7/3342 Projekt "Modernizace infrastruktury ZŠ Labská" - posouzení projektu
41. ZM7/3343 Projekt "Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10" - posouzení projektu
42. ZM7/3340 Projekt "Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 - posouzení projektu
43. ZM7/3341 Projekt "Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova" - posouzení projektu
44. ZM7/3346 Projekt "ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně" - posouzení projektu
45. ZM7/3345 Projekt "Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3" - posouzení projektu
46. ZM7/3359 Projekt "Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5" - posouzení projektu
47. ZM7/3358 Projekt "Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben" - posouzení projektu
48. ZM7/3328 Projekt "Bytový dům Mostecká 12, Brno - celková rekonstrukce, nástavba, přístavba" - posouzení projektu
49. ZM7/3327 Projekt "Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8, Brno" - posouzení projektu
50. ZM7/3326 Projekt "Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2, Brno" - posouzení projektu
51. ZM7/3382 Úprava rozpočtu Fondu rozvoje bydlení města Brna, návrh rozpočtového opatření
52. ZM7/3386 Návrh prodeje bytového domu Dukelská třída 57 včetně pozemků
53. ZM7/3385 Návrh prodeje bytového domu Lesnická 62 včetně pozemků
54. ZM7/3381 Záměr prodeje rodinného domu Štefánikova 66a včetně pozemků
55. ZM7/3384 Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Pisárecká 4 Návrh na změnu usnesení ZMB č. Z7/28, bod č. 55
56. ZM7/3383 Návrh dispozice s domovním celkem Provazníkova 10, 12, 14, 16 včetně pozemků
57. ZM7/3392 Návrh prodeje pozemku p.č. 1910, k.ú. Bohunice
58. ZM7/3413 Návrh prodeje pozemků p.č. 152/2, 152/3, 152/4 v k.ú. Přízřenice
59. ZM7/3397 Návrh prodeje pozemků p.č. 1293/2, 1293/3, 1293/8, 1293/9 v k.ú. Staré Brno
60. ZM7/3362 Návrh prodeje pozemku p.č. 2676/106 a částí pozemků p.č. 1926/1, 2676/58, 2676/59, 2676/73, 2676/102, 2676/104, k.ú. Nový Lískovec - SVJ Oblá 20, 22
61. ZM7/3365 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 55 a 77/1, k.ú. Bystrc, společnosti MAGNUM Addict, s.r.o
62. ZM7/3376 Návrh prodeje části pozemku p.č. 9328, k.ú. Židenice, pro stavbu lodžií domu Bořetická 13
63. ZM7/3395 Návrh prodeje části pozemků p.č. 170/1, p.č. 1142/62, p.č. 7629/1, v k.ú. Bystrc
64. ZM7/3366 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2052,4578, 4585 v k.ú. Žebětín
65. ZM7/3363 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2033/1 v k.ú. Žebětín, zřízení služebnosti
66. ZM7/3377 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 130/2, 130/3 a 130/4, vše k.ú. Soběšice
67. ZM7/3410 Návrh prodeje id. 3/64 pozemku p.č. 1592 a id. 5/64 pozemku p.č. 1593/3 v k.ú. Lesná
68. ZM7/3388 Návrh na změnu usnesení ZMB č. Z7/29, bod č. 89Návrh prodeje id. 1/2 pozemku p.č. 324/97 a id. 1/2 pozemku p.č. 324/98, k.ú. Lesná
69. ZM7/3375 Návrh nabytí pozemků p.č. 3946/24 a p.č. 3947/19 v k.ú. Řečkovice
70. ZM7/3412 Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec a návrh rozpočtového opatření
71. ZM7/3423 Návrh nabytí pozemku p.č. 1938/312 v k.ú. Bystrc a návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci smírného ukončení soudního sporu
72. Návrh nabytí pozemku p.č. 4217/5 v k.ú. Bystrc a návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci smírného ukončení soudního sporu
73. ZM7/3339 Návrh nabytí pozemku p.č. 1646/20 v k.ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova"
Doplněk k bodu 73
74. ZM7/3337 Návrh nabytí pozemků p.č. 1646/16, 1646/18 a 1646/19 v k.ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova"
Doplněk k bodu 74
75. ZM7/3338 Návrh nabytí části pozemku p.č. 3703 v k.ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova"
Doplněk k bodu 75
76. ZM7/3368 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Černá Pole, Trnitá a Starý Lískovec, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
77. ZM7/3369 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Chrlice, Žabovřesky, Komín a Brněnské Ivanovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
78. ZM7/3367 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komárov, Štýřice a Chrlice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
79. ZM7/3374 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
80. ZM7/3371 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Žabovřesky, Husovice, Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
81. ZM7/3372 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
82. ZM7/3418 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
83. ZM7/3422 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Žabovřesky a Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
84. ZM7/3416 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Jehnice, Žebětín, Ponava, Komín a Ivanovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
85. ZM7/3417 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, Město Brno a Tuřany z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
86. ZM7/3420 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 826/4 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
87. ZM7/3414 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Ponava z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
88. ZM7/3373 Návrh na uzavření dohody o narovnání, návrh bezúplatného nabytí jednotek včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku k.ú. Židenice ve věci majetkoprávního vypořádání nemovitých věcí v k.ú. Židenice mezi statutárním městem Brnem a Teplárnami Brno, a.s.
89. ZM7/3415 Návrh dodatku ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci z vlastnictví ČR-ÚZSVM
90. ZM7/3403 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 191, postavené na pozemku p.č. 2613 v k.ú. Bosonohy
91. ZM7/3404 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže č.e. 1069, postavené na pozemku p.č. 3071/6 v k.ú. Líšeň
92. ZM7/3408 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 875, postavené na pozemku p.č. 1949 v k.ú. Jundrov
93. ZM7/3407 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 323 v k.ú. Štýřice
94. ZM7/3406 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 1092, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 2952/5 v k.ú. Slatina
95. ZM7/3405 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 874/8 v k.ú. Štýřice
96. ZM7/3356 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 6041/5, 6042, 6044/1, 6044/3, 6045, 6046 v k. ú. Žabovřesky; návrh kupní smlouvy mezi statutárním městem Brnem a ČR-ÚZSVM
Doplněk k bodu 96
97. ZM7/3364 Návrh dodatku č.1 ke kupní smlouvě č. 6317013782 ze dne 1.8.2017
98. ZM7/3421 Návrh Dodatku č. 5 k "Nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem k pozemkům plochy 2.2A, 2.2.B v k. ú. Černovice, obec Brno za účelem výstavby a následného provozování průmyslových objektů č. 0063101704107" ve znění Dodatků č. 1 až č. 4 - lokalita BPZ - ČT v k.ú. Černovice
99. ZM7/3411 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2040/1, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
100. ZM7/3360 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 623/31, k.ú. Jundrov formou souhlasného prohlášení
101. ZM7/3361 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 180/5, k.ú. Ivanovice formou souhlasného prohlášení
102. ZM7/3396 Návrh dohod o narovnání na uznání vlastnického práva k částem pozemku p.č. 687/2, k.ú. Bystrc ke smírnému ukončení soudních sporů a návrh souhlasných prohlášení na uznání vlastnického práva k částem pozemku p.č. 687/2, k.ú. Bystrc
103. ZM7/3419 Návrh směny pozemků v k.ú. Veveří s Českou správou sociálního zabezpečení
104. ZM7/3409 Návrh směny pozemku p.č. 576/6 a části pozemku p.č. 576/2 za část pozemku p.č. 575/2, vše v k.ú. Starý Lískovec v ul. Čermákova a zřízení služebnosti
105. ZM7/3348 Návrh směny části pozemku p.č. 847/1 a pozemku p.č. 857 vše v k.ú. Kníničky za pozemky p.č. 4726, 4727 a 4728 vše v k.ú. Bystrc
106. ZM7/3424 Návrh budoucí směny pozemků v k. ú. Podolí u Brna a v k. ú. Líšeň za pozemky v k. ú. Podolí u Brna ve vlastnictví obce Podolí
107. ZM7/3425 Návrh dispozice s pozemky p.č. 1750/1, 1751/1, 1752 a částmi pozemků p.č. 1753/1, 1754/1, 1760/6, 1762, 1763/43, vše v k.ú. Štýřice
108. ZM7/3387 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p. č. 567 a p. č. 588 v k. ú. Černovice
109. ZM7/3370 Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p.č.1962/5 k.ú. Černá Pole
110. ZM7/3378 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p.č. 1691/41. p.č. 1691/51, p.č. 1691/52, p.č. 1691/53, p.č. 1691/54, p.č. 1691/55, p.č. 1691/95, p.č. 1691/96, p.č. 1859, p.č. 1866/1 a p.č. 1866/2 v k.ú. Černovice
111. ZM7/3380 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p.č. 3408/1, 3408/2, 3408/3 jehož součástí je stavba č.e. 188, 3409/1, 3409/2 v k.ú. Bystrc
112. ZM7/3329 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" a o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"
Doplněk k bodu 112
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/34, konaného dne 12. 12. 2017
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/34, konaného dne 12. 12. 2017
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva - přehled zadaných studií a projektů za 2. pololetí 2017
INFO 5. Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za říjen-prosinec 2017
INFO 6. Informativní zpráva - Výroční zpráva za školní rok 2016/2017
INFO 7. Informativní zpráva - Souhrnná informativní zpráva projektu Rapid-Re Housing za období 2016-2017
INFO 8. Informativní zpráva o implementaci procesu participativního rozpočtu ve statutárním městě Brně
INFO 9. Informativní zpráva o průběhu 1. ročníku participativního rozpočtu ve statutárním městě Brně
Další body navržené k zařazení do programu:
113. ZM7/3351 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací pro stavbu "Ulice Ondrova - zklidnění dopravy (BESIP)"
114. ZM7/3426 Projekt Festivalu RE:PUBLIKA "RE:LAX zóna" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace STAREZ - SPORT, a.s.
115. ZM7/3429 Návrh rozpočtového opatření - Parkovací automaty
116. ZM7/3431 Projekt „Pěšky mezi generacemi" - posouzení projektu, žádost o dotaci

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.02.2018 10:13
  • Datum poslední aktualizace: 21.02.2018 10:13
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design