Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/35

Datum:30. 1. 2018
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)

Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMB ve IV. čtvrtletí 2017
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. Představení nově jmenovaných vedoucích odborů MMB - informace
6. ZM7/3393 Doplňovací volba do Finančního výboru ZMB
7. ZM7/3221 Přehled účasti na schůzích výborů ZMB
8. ZM7/3352 Poskytování příspěvků členům Zastupitelstva města Brna
9. ZM7/3330 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2017 o regulaci provozu hazardních her
10. ZM7/3324 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol
11. ZM7/3325 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol
12. Návrh Strategické a programové části Strategie kultury a kreativních odvětví
13. ZM7/3333 Žádost o prominutí pohledávky
14. ZM7/3391 Žádost MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o souhlas s použitím zisku a odpisů z VHČ-bytové hospodářství k jinému účelu
15. ZM7/3398 Změna účelu použití části účelové dotace, poskytnuté městské části Brno-Chrlice v rámci postoupených příjmů od města
16. Investiční a neinvestiční transfery městským částem za rok 2017
17. ZM7/3390 Návrh na zapojení Fondu rezerv a rozvoje města do rozpočtu kapitálových výdajů města pro rok 2018 - rozpočtové opatření
Doplněk k bodu 17
18. ZM7/3357 Návrh rozpočtového opatření - rozdělení finančních prostředků na projekty participativního rozpočtu
19. ZM7/3344 Návrh rozpočtového opatření - úhrada nákladů na zpracování studie "VD Brno - vyhodnocení účinnosti opatření a návrhy k udržitelnosti kvality vody"
20. Z7/3427 Realizace Festivalu RE:PUBLIKA - návrh na změny a navýšení účelových neinvestičních příspěvků vybraných příspěvkových organizací v působnosti OK MMB a KMZV, návrh dodatku č. 1 ke smlouvě poskytnutí neinvestiční dotace č. 7317094897, návrh na změnu rozpočtu KMZV, návrh rozpočtového opatření
21. ZM7/3347 Poskytnutí a změna individuálních investičních dotací z rozpočtu města Brna Dopravnímu podniku města Brna, a.s.
22. ZM7/3350 Návrh na poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
23. ZM7/3402 Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2018 (program I) - návrh rozpočtového opatření
24. ZM7/3401 Návrh na poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací řešící problematiku drog a závislostí ve městě Brně na rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/3349 Návrh na poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
26. ZM7/3335 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Volejbalu Brno, a.s. na zabezpečení účasti v pohárové soutěži - návrh rozpočtového opatření
27. ZM7/3332 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO s.r.o. na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně
28. ZM7/3334 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Královo Pole, z.s. na provoz sportovního areálu na ul. Vodova 108 v Brně
29. ZM7/3331 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO z.s. na provoz sportovního areálu na Halasově nám. v Brně
30. ZM7/3389 Návrh na uzavření smluv organizacemi poskytujícími zdravotnické, prorodinné a proseniorské služby, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna
31. ZM7/3379 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury - návrh rozpočtového opatření
32. ZM7/3399 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených v rozpočtu města Brna na rok 2018 s organizacemi poskytujícími služby v souladu se strategií politiky města v oblasti drog a závislostí
33. Návrh Dodatku č. 7 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace
34. ZM7/3322 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - leden 2018 - návrh rozpočtového opatření
35. ZM7/3323 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - leden 2018 - návrh rozpočtového opatření
Doplněk k bodu 35
36. ZM7/3355 Projekt "Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
37. ZM7/3354 Projekt "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace
38. ZM7/3336 Projekt "LOW-CARB" - partnerská smlouva
39. ZM7/3353 Projekt "Facility management města Brna" - návrh na zrušení části usnesení
40. ZM7/3342 Projekt "Modernizace infrastruktury ZŠ Labská" - posouzení projektu
41. ZM7/3343 Projekt "Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10" - posouzení projektu
42. ZM7/3340 Projekt "Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 - posouzení projektu
43. ZM7/3341 Projekt "Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova" - posouzení projektu
44. ZM7/3346 Projekt "ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně" - posouzení projektu
45. ZM7/3345 Projekt "Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3" - posouzení projektu
46. ZM7/3359 Projekt "Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5" - posouzení projektu
47. ZM7/3358 Projekt "Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben" - posouzení projektu
48. ZM7/3328 Projekt "Bytový dům Mostecká 12, Brno - celková rekonstrukce, nástavba, přístavba" - posouzení projektu
49. ZM7/3327 Projekt "Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8, Brno" - posouzení projektu
50. ZM7/3326 Projekt "Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2, Brno" - posouzení projektu
51. ZM7/3382 Úprava rozpočtu Fondu rozvoje bydlení města Brna, návrh rozpočtového opatření
52. ZM7/3386 Návrh prodeje bytového domu Dukelská třída 57 včetně pozemků
53. ZM7/3385 Návrh prodeje bytového domu Lesnická 62 včetně pozemků
54. ZM7/3381 Záměr prodeje rodinného domu Štefánikova 66a včetně pozemků
55. ZM7/3384 Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Pisárecká 4 Návrh na změnu usnesení ZMB č. Z7/28, bod č. 55
56. ZM7/3383 Návrh dispozice s domovním celkem Provazníkova 10, 12, 14, 16 včetně pozemků
57. ZM7/3392 Návrh prodeje pozemku p.č. 1910, k.ú. Bohunice
58. ZM7/3413 Návrh prodeje pozemků p.č. 152/2, 152/3, 152/4 v k.ú. Přízřenice
59. ZM7/3397 Návrh prodeje pozemků p.č. 1293/2, 1293/3, 1293/8, 1293/9 v k.ú. Staré Brno
60. ZM7/3362 Návrh prodeje pozemku p.č. 2676/106 a částí pozemků p.č. 1926/1, 2676/58, 2676/59, 2676/73, 2676/102, 2676/104, k.ú. Nový Lískovec - SVJ Oblá 20, 22
61. ZM7/3365 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 55 a 77/1, k.ú. Bystrc, společnosti MAGNUM Addict, s.r.o
62. ZM7/3376 Návrh prodeje části pozemku p.č. 9328, k.ú. Židenice, pro stavbu lodžií domu Bořetická 13
63. ZM7/3395 Návrh prodeje části pozemků p.č. 170/1, p.č. 1142/62, p.č. 7629/1, v k.ú. Bystrc
64. ZM7/3366 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2052,4578, 4585 v k.ú. Žebětín
65. ZM7/3363 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2033/1 v k.ú. Žebětín, zřízení služebnosti
66. ZM7/3377 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 130/2, 130/3 a 130/4, vše k.ú. Soběšice
67. ZM7/3410 Návrh prodeje id. 3/64 pozemku p.č. 1592 a id. 5/64 pozemku p.č. 1593/3 v k.ú. Lesná
68. ZM7/3388 Návrh na změnu usnesení ZMB č. Z7/29, bod č. 89Návrh prodeje id. 1/2 pozemku p.č. 324/97 a id. 1/2 pozemku p.č. 324/98, k.ú. Lesná
69. ZM7/3375 Návrh nabytí pozemků p.č. 3946/24 a p.č. 3947/19 v k.ú. Řečkovice
70. ZM7/3412 Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec a návrh rozpočtového opatření
71. ZM7/3423 Návrh nabytí pozemku p.č. 1938/312 v k.ú. Bystrc a návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci smírného ukončení soudního sporu
72. Návrh nabytí pozemku p.č. 4217/5 v k.ú. Bystrc a návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci smírného ukončení soudního sporu
73. ZM7/3339 Návrh nabytí pozemku p.č. 1646/20 v k.ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova"
Doplněk k bodu 73
74. ZM7/3337 Návrh nabytí pozemků p.č. 1646/16, 1646/18 a 1646/19 v k.ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova"
Doplněk k bodu 74
75. ZM7/3338 Návrh nabytí části pozemku p.č. 3703 v k.ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova"
Doplněk k bodu 75
76. ZM7/3368 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Černá Pole, Trnitá a Starý Lískovec, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
77. ZM7/3369 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Chrlice, Žabovřesky, Komín a Brněnské Ivanovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
78. ZM7/3367 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komárov, Štýřice a Chrlice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
79. ZM7/3374 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
80. ZM7/3371 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Žabovřesky, Husovice, Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
81. ZM7/3372 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
82. ZM7/3418 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
83. ZM7/3422 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Žabovřesky a Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
84. ZM7/3416 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Jehnice, Žebětín, Ponava, Komín a Ivanovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
85. ZM7/3417 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, Město Brno a Tuřany z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
86. ZM7/3420 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 826/4 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
87. ZM7/3414 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Ponava z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
88. ZM7/3373 Návrh na uzavření dohody o narovnání, návrh bezúplatného nabytí jednotek včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku k.ú. Židenice ve věci majetkoprávního vypořádání nemovitých věcí v k.ú. Židenice mezi statutárním městem Brnem a Teplárnami Brno, a.s.
89. ZM7/3415 Návrh dodatku ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci z vlastnictví ČR-ÚZSVM
90. ZM7/3403 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 191, postavené na pozemku p.č. 2613 v k.ú. Bosonohy
91. ZM7/3404 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže č.e. 1069, postavené na pozemku p.č. 3071/6 v k.ú. Líšeň
92. ZM7/3408 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 875, postavené na pozemku p.č. 1949 v k.ú. Jundrov
93. ZM7/3407 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 323 v k.ú. Štýřice
94. ZM7/3406 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 1092, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 2952/5 v k.ú. Slatina
95. ZM7/3405 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 874/8 v k.ú. Štýřice
96. ZM7/3356 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 6041/5, 6042, 6044/1, 6044/3, 6045, 6046 v k. ú. Žabovřesky; návrh kupní smlouvy mezi statutárním městem Brnem a ČR-ÚZSVM
Doplněk k bodu 96
97. ZM7/3364 Návrh dodatku č.1 ke kupní smlouvě č. 6317013782 ze dne 1.8.2017
98. ZM7/3421 Návrh Dodatku č. 5 k "Nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem k pozemkům plochy 2.2A, 2.2.B v k. ú. Černovice, obec Brno za účelem výstavby a následného provozování průmyslových objektů č. 0063101704107" ve znění Dodatků č. 1 až č. 4 - lokalita BPZ - ČT v k.ú. Černovice
99. ZM7/3411 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2040/1, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
100. ZM7/3360 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 623/31, k.ú. Jundrov formou souhlasného prohlášení
101. ZM7/3361 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 180/5, k.ú. Ivanovice formou souhlasného prohlášení
102. ZM7/3396 Návrh dohod o narovnání na uznání vlastnického práva k částem pozemku p.č. 687/2, k.ú. Bystrc ke smírnému ukončení soudních sporů a návrh souhlasných prohlášení na uznání vlastnického práva k částem pozemku p.č. 687/2, k.ú. Bystrc
103. ZM7/3419 Návrh směny pozemků v k.ú. Veveří s Českou správou sociálního zabezpečení
104. ZM7/3409 Návrh směny pozemku p.č. 576/6 a části pozemku p.č. 576/2 za část pozemku p.č. 575/2, vše v k.ú. Starý Lískovec v ul. Čermákova a zřízení služebnosti
105. ZM7/3348 Návrh směny části pozemku p.č. 847/1 a pozemku p.č. 857 vše v k.ú. Kníničky za pozemky p.č. 4726, 4727 a 4728 vše v k.ú. Bystrc
106. ZM7/3424 Návrh budoucí směny pozemků v k. ú. Podolí u Brna a v k. ú. Líšeň za pozemky v k. ú. Podolí u Brna ve vlastnictví obce Podolí
107. ZM7/3425 Návrh dispozice s pozemky p.č. 1750/1, 1751/1, 1752 a částmi pozemků p.č. 1753/1, 1754/1, 1760/6, 1762, 1763/43, vše v k.ú. Štýřice
108. ZM7/3387 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p. č. 567 a p. č. 588 v k. ú. Černovice
109. ZM7/3370 Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p.č.1962/5 k.ú. Černá Pole
110. ZM7/3378 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p.č. 1691/41. p.č. 1691/51, p.č. 1691/52, p.č. 1691/53, p.č. 1691/54, p.č. 1691/55, p.č. 1691/95, p.č. 1691/96, p.č. 1859, p.č. 1866/1 a p.č. 1866/2 v k.ú. Černovice
111. ZM7/3380 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p.č. 3408/1, 3408/2, 3408/3 jehož součástí je stavba č.e. 188, 3409/1, 3409/2 v k.ú. Bystrc
112. ZM7/3329 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" a o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"
Doplněk k bodu 112
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/34, konaného dne 12. 12. 2017
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/34, konaného dne 12. 12. 2017
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva - přehled zadaných studií a projektů za 2. pololetí 2017
INFO 5. Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za říjen-prosinec 2017
INFO 6. Informativní zpráva - Výroční zpráva za školní rok 2016/2017
INFO 7. Informativní zpráva - Souhrnná informativní zpráva projektu Rapid-Re Housing za období 2016-2017
INFO 8. Informativní zpráva o implementaci procesu participativního rozpočtu ve statutárním městě Brně
INFO 9. Informativní zpráva o průběhu 1. ročníku participativního rozpočtu ve statutárním městě Brně
Další body navržené k zařazení do programu:
113. ZM7/3351 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací pro stavbu "Ulice Ondrova - zklidnění dopravy (BESIP)"
114. ZM7/3426 Projekt Festivalu RE:PUBLIKA "RE:LAX zóna" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace STAREZ - SPORT, a.s.
115. ZM7/3429 Návrh rozpočtového opatření - Parkovací automaty
116. ZM7/3431 Projekt „Pěšky mezi generacemi" - posouzení projektu, žádost o dotaci

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/26

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 8 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku a nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 936 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 415 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Ulice Veslařská –parkoviště u MŠ“ v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
9. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace., formát PDF, 2 MB
10. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, formát PDF, 10 MB
11. Návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
12. Návrh pověření vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno  , formát PDF, 103 kB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uloženým odvodem z fondu investic Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 169 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 183 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací vybraných agend Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 188 kB
16. Investiční akce Rekonstrukce IC Zámečnická - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 288 kB
17. Návrh na poskytnutí investičního transferu Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 148 kB
18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021  , formát PDF, 623 kB
19. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 174 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 155 kB
22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 227 kB
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2021, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání významné sportovní akce - mezinárodní pohárové soutěže EuroCup 2021, formát PDF, 192 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 824 kB
27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 - zařazené v projektech JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" a "Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež"– návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 499 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 674 kB
29. Návrh na  poskytnutí dotací  organizacím národnostních menšin a  organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 367 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 384 kB
31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 375 kB
32. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 322 kB
33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I , formát PDF, 135 kB
34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s., formát PDF, 878 kB
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2021 pro společnost JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. , formát PDF, 5 MB
36. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 20 MB
37. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání – Mendlovo nám. 11, Brno, formát PDF, 509 kB
38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
39. Janáčkovo kulturní centrum – souhlas s podáním žádosti o dotaci, formát PDF, 298 kB
40. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 744 kB
41. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 512 kB
42. Projekt "MŠ Holásky" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 312 kB
43. Projekt "Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 328 kB
44. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – posouzení projektu, formát PDF, 583 kB
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8.9.2020, bod č. 109, č. 108, č. 110, návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8.12.2020, bod č. 91, Záměr prodeje volných bytových jednotek, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemku p.č. 59/11 v k.ú. Horní Heršpice Správě železnic, státní organizaci, formát PDF, 1 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 2 MB
48. Návrh prodeje  pozemku p.č. 7065/2 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
49. Návrh prodeje  pozemku p.č. 347 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 2 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/22 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
51. Návrh prodeje  pozemku p.č. 388/3, částí  pozemků p.č. 388/1, 388/2, 388/14  v k.ú. Staré Brno.    , formát PDF, 5 MB
52. Návrh prodeje pozemků p.č. 313 a p.č. 325 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemků p.č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p.č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k.ú. Zábrovice, formát PDF, 14 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2092/4, 2092/5  v k.ú.Černovice. , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2571, k.ú. Bohunice , formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky, formát PDF, 4 MB
57. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh rozpočtového opatření a návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady, formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 354/32 v k. ú. Dvorska  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 184 kB
60. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/21. bod č. 111 - návrh nabytí id. 6/12 pozemků v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla – část úseku 2 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021    , formát PDF, 765 kB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1507/2 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2371/17, p.č. 2371/18 a p.č. 2371/25, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2766/9 a p.č. 2766/13, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4058 a p.č. 4243, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 742, p.č. 744, p.č. 748/6, p.č. 748/7 a p.č. 748/8, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8352/3 a p.č. 8352/10 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1728/4 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 224/8 v k.ú. Kníničky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3251/146 a p.č. 3251/205, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 377/27 a p.č. 377/54 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3943 a p.č. 4018 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 547/2 a p.č. 547/3 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 15/36 na pozemku p.č. 2945/27 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/12, bod 116 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
78. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě garáže postavené na části pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Veveří , formát PDF, 4 MB
79. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
80. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 502 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
81. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1796 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
82. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 213, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 185 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 41, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 736 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2771, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 7016/31 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
85. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
86. Návrh směny pozemků města v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice za pozemky pod plánovanou stavbou Exit D1 v k. ú. Tuřany, vč. budoucího prodeje nabytých pozemků v k. ú. Tuřany , formát PDF, 27 MB
87. Návrh směny celých pozemků p. č. 1227/10 a p. č. 1229/5 a části pozemků p. č. 1229/2 a p. č. 1230/4, vše v k. ú. Obřany  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh směny  částí pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 624 za část pozemku p. č. 2147/25 a část pozemku p. č. 636, to vše   k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 3 MB
89. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemků p. č. 390/4, 390/8, 390/12, 390/16, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, vše v k. ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
90. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Židenice, id. ½ pozemku p. č. 2684, jehož součástí je bytový dům Konečného 2/Mošnova 11, č. pop. 2284, v k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
91. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 47/5, 48/2 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 377 kB
92. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5040/5, 5040/1, 5040/3, 5040/7 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 375 kB
93. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 13 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 236 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 136 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 149 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2021, formát PDF, 82 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - duben 2021, formát PDF, 147 kB
94. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB  , formát PDF, 144 kB
95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 138 kB
96. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií ze dne 26.09.2018 a souhlas s postoupením smlouvy, CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 906 kB
97. Návrh slev z nájemného, resp. vzdání se práva na část nájemného, za nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 241 kB
98. Návrh dodatku č.1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a dohoda o zařízení záležitostí ŘSD -„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP “, formát PDF, 291 kB
99. Návrh dodatku č. 2 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní"
100. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. , formát PDF, 595 kB
 

Aktualizace: 20. 4. 2021 07:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.02.2018 10:13
  • Datum poslední aktualizace: 21.02.2018 10:13
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design