Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/34

Datum:12. 12. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. ZM7/3169 Návrh na udělení Ceny města Brna pro rok 2017
5. ZM7/3256 Návrh na udělení čestného občanství města Brna za období 2014-2018
6. ZM7/3223 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2017 o regulaci provozu hazardních her
7. ZM7/3232 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích, ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 5/2016 a č. 4/2017
8. ZM7/3245 Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - lokalita Palackého náměstí
9. ZM7/3258 Návrh na přejmenování parku na území města Brna
10. ZM7/3305 Strategie BRNO 2050 - strategická část
11. Návrh Strategické a programové části Strategie kultury a kreativních odvětví
12. ZM7/3306 Strategie integrace cizinců ve městě Brně
13. ZM7/3225 Odměňování neuvolněných členů ZMB a členů výborů/komisí nečlenů ZMB
14. ZM7/3224 Výše náhrady ušlého výdělku členům ZMB, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni
15. ZM7/3257 Příspěvek na stravování uvolněným členům Zastupitelstva města Brna
16. ZM7/3159 Náhrada škody způsobené trestnou činností v objektu Masná 3c, k. ú. Trnitá - návrh dalšího postupu
17. ZM7/3176 Žádost pana xxxx xxxx o prominutí platby zákonného úroku z prodlení v celkové výši 53.851,35 Kč ze splátek dluhu dle dohody o splátkách č. 6315113106
18. ZM7/3181 Návrh na změnu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy
19. ZM7/3182 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - prosinec 2017
20. ZM7/3244 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace SINGLETRAIL Moravský kras, z.s., na vybudování sítě lesních stezek pro terénní cyklistiku
Doplněk k bodu 20
21. ZM7/3236 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s poskytnutím transferů městským částem, návrh posunutí termínu vyúčtování investičního transferu poskytnutého MČ Brno - Tuřany
22. ZM7/3200 Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018
Doplněk k bodu č. 22
23. ZM7/3260 Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů města 2017 - návrh rozpočtového opatření
Doplněk k bodu č. 23
24. ZM7/3215 Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků na zajištění účasti základních škol v programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu - návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/3228 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku Kanceláři architekta města Brna, příspěvkové organizaci na financování urbanistické soutěže "Na Kaménkách" Brno, Černovice, návrh rozpočtového opatření
26. ZM7/3263 Žádost MČ Brno-Maloměřice a Obřany o souhlas s použitím zisku z VHČ-bytové hospodářství k jinému účelu
27. ZM7/3267 Žádost MČ Brno-střed o souhlas s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu
28. ZM7/3259 Změny v transferech městským částem v roce 2017 na žádost městských částí, rozpočtové opatření
29. ZM7/3226 Návrh na prodloužení čerpání účelového neinvestičního příspěvku pro Veřejnou zeleň města Brna, příspěvkovou organizaci
30. ZM7/3227 Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - ponechání finančních prostředků z nedočerpaného účelového neinvestičního příspěvku na zajištění urbanistických soutěží
31. ZM7/3229 Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, návrh rozpočtového opatření
32. ZM7/3261 SZZ II Brno, p. o. - návrh na ponechání finančních prostředků z investičního transferu poskytnutého v roce 2017 k využití v roce 2018
33. ZM7/3292 Muzeum města Brna, příspěvková organizace - převedení investičního transferu na neinvestiční příspěvek, návrh rozpočtového opatření
34. ZM7/3296 Návrh na změnu využití účelového neinvestičního příspěvku Hvězdárně a planetáriu Brno, příspěvkové organizaci
35. ZM7/3240 Návrh na změnu účelu využití schváleného investičního transferu Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci
36. ZM7/3241 Návrh na změnu účelu využití schváleného investičního transferu Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci
37. ZM7/3293 Návrh na změnu využití části účelového neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci TIC BRNO v letech 2017 a 2018
38. ZM7/3294 Návrh na prodloužení čerpání části účelového neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Knihovna Jiřího Mahena v Brně, v letech 2017 a 2018
39. ZM7/3167 Návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a STAREZ -SPORT, a.s.
40. ZM7/3246 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2017
41. ZM7/3309 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna Armádě spásy České republiky, z.s. a Diecézní charitě Brno na zajištění zimního provozu nočních krizových center
42. ZM7/3308 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Diecézní charitě Brno na projekt "Textilní banka Baltazar", návrh rozpočtového opatření
43. ZM7/3307 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Potravinové bance pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s.
44. ZM7/3284 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna - IN Film Praha spol. s. r. o. - návrh rozpočtového opatření
45. ZM7/3283 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 č. 731 709 2128 - xxxx xxxx.
46. ZM7/3243 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č 6717094620 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace uzavřené s Českým olympijským výborem
47. ZM7/3160 Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně
48. ZM7/3186 Návrh Metodiky veřejné podpory
49. ZM7/3183 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - prosinec 2017 - návrh rozpočtového opatření
50. ZM7/3295 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu "Vývoj nových modulů spolupráce záchranných složek"
51. ZM7/3220 Projekt "Kino Art - stavební úpravy budovy" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
52. ZM7/3221 Projekt "Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
53. ZM7/3185 Projekt "Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
54. ZM7/3219 Projekt "Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh dodatku č. 2 smlouvy o partnerství
55. ZM7/3255 Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 "Regionální brand" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob
56. ZM7/3299 Podpora inovativního podnikání včetně projektu Regionální inovační strategie "Platinn" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob
57. ZM7/3297 Otevření a vedení českého centra (lektorátu českého jazyka) v Charkově - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob
58. ZM7/3298 Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje "Brno Expat Centre" - návrh smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby
59. ZM7/3189 Projekt "Zabezpečení infrastruktury Nemocnice Milosrdných bratří, zvýšení její propustnosti a dostupnosti dat" - posouzení projektu
60. ZM7/3184 Projekt "Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. a 6. skupina" - posouzení projektu
61. ZM7/3266 Návrh na udělení souhlasu ZMB městské části Brno-Královo Pole se založením právnické osoby - společenství vlastníků v domě Purkyňova 1,3,5,7, Brno
62. ZM7/3264 Návrh dispozice s rodinným domem Hroznová 39 včetně pozemků
63. ZM7/3268 Návrh prodeje bytového domu Dukelská třída 36 včetně pozemků
64. ZM7/3265 Návrh prodeje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemků
65. ZM7/3300 Záměr prodeje pozemků s bytovými domy v k.ú. Město Brno
66. ZM7/3262 Návrh prodeje podílů na pozemcích p.č. 8326 a p.č. 8327 v k.ú. Židenice
67. ZM7/3198 Návrh prodeje pozemku p.č. 7510/10 v k.ú. Židenice
68. ZM7/3211 Návrh prodeje pozemku p.č. 137 v k.ú. Staré Brno
69. ZM7/3210 Návrh prodeje pozemků p.č. 1688/115, 1688/116 a částí pozemků p.č. 1688/117, 1688/202 k.ú. Jundrov, návrh svěření části pozemku p.č. 1688/202 MČ Brno - Jundrov
70. ZM7/3197 Návrh prodeje pozemků p.č. 83, 84, 85 v k.ú. Slatina
71. ZM7/3171 Návrh prodeje pozemků p.č. 470/7, 470/8 k.ú. Staré Brno
72. ZM7/3196 Návrh prodeje pozemku p.č. 369/2 v k.ú. Trnitá
73. ZM7/3270 Návrh prodeje pozemků v k.ú. Bystrc u obchodního střediska MAX
74. ZM7/3195 Návrh prodeje pozemku p.č. 2125/2 v k.ú. Žebětín
75. ZM7/3194 Návrh prodeje pozemku p.č. 1103, k.ú. Kníničky
76. ZM7/3214 Návrh prodeje části pozemku p.č. 480 v k.ú. Černovice
77. ZM7/3199 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 468/1, 468/4, 1702/1 v k.ú. Jundrov
78. ZM7/3313 Návrh prodeje částí pozemků p. č. 170/1, p. č. 1142/62, p. č. 7629/1, v k.ú. Bystrc
79. ZM7/3202 Návrh prodeje pozemku p.č. 290 v k.ú. Olešná u Blanska
80. ZM7/3206 Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66 ve věci prodeje pozemku p.č. 3853 v k.ú. Bystrc
81. ZM7/3238 Návrh nabytí pozemku p.č. 5116/29 v k.ú. Židenice
82. ZM7/3252 Návrh nabytí pozemků p.č. 1713/70, 1713/77 a 1713/396, vše v k.ú. Bystrc
83. ZM7/3248 Návrh nabytí pozemku p.č. 2594/81 v k.ú. Maloměřice
84. ZM7/3243 Návrh nabytí pozemku p.č. 2594/79 v k.ú. Maloměřice
85. ZM7/3250 Návrh nabytí pozemků p.č. 2158/27 a 2954/18, oba v k.ú. Žebětín
86. ZM7/3254 Návrh nabytí pozemku p. č. 2889/5 v k. ú. Nový Lískovec
87. ZM7/3230 Návrh nabytí pozemku p.č. 4134/38 v k.ú. Královo Pole
88. ZM7/3231 Návrh nabytí pozemků p.č. 2090/4, 2089/1, 2093/6 a 2093/7, vše v k.ú. Horní Heršpice - návrh změny usnesení ZMB č. Z7/29, bod č. 98
89. ZM7/3233 Návrh nabytí pozemků p. č. 7976/20, 9717, 9720, 9721, 9724, 9725, 9726, 9727, 9729, 9731 a 9732, vše v k. ú. Židenice
90. ZM7/3235 Návrh nabytí pozemku p. č. 811/23 v k. ú. Přízřenice
91. ZM7/3165 Návrh nabytí pozemků p.č. 1666/1, p.č. 1666/2 a p.č. 1666/3 v k. ú. Maloměřice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
92. ZM7/3161 Návrh nabytí pozemku p. č. 3543/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník III. etapa"
93. ZM7/3203 Návrh nabytí pozemků p.č. 6253/12, 6253/13, 6253/14 v k.ú. Žabovřesky a návrh na uzavření dohody o narovnání
94. ZM7/3277 Návrh nabytí pozemků p.č. 7551/16, 7551/17, 7551/18, 7551/19, 7564/2, 7565, 7579, 7569/6, 7569/8, 7569/5 v k.ú. Židenice
95. ZM7/3269 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 4422/80 v k.ú. Líšeň
96. ZM7/3253 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 1493/5 k. ú. Veveří
97. ZM7/3162 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. 3/4 k pozemku p.č. 2946/39 v k.ú. Žebětín pro stavbu "Řízení dopravy a sběr dopravních dat"
98. ZM7/3204 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 84/74 k.ú. Ořešín
99. ZM7/3251 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici K Babě v k. ú. Medlánky a nabytí pozemků v k. ú. Medlánky
100. ZM7/3234 Návrh nabytí komunikační stavby se zřízením věcných břemen při ulici Technická v k. ú. Královo Pole a nabytí pozemků v k. ú. Královo Pole
101. ZM7/3276 Návrh nabytí budovy č.p. 685 stojící na pozemku p.č. 505 v k.ú. Město Brno (rampa u kostela sv. Michala), návrh dohody o narovnání
102. ZM7/3112 Návrh nabytí jednotky č. 278/7 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
103. ZM7/3163 Návrh nabytí jednotky č. 274/3 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
104. ZM7/3164 Návrh nabytí jednotky č. 285/2 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/8400 na společných částech budovy Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
105. ZM7/3213 Návrh bezúplatného nabytí pozemku p.č. 7890 v k.ú. Židenice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad
106. ZM7/3212 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 48/10, 48/39, 74/4, 225/65, 225/176, 232/4, 3898/12, 3898/13, 3898/16, 3898/18, 3898/20, 3898/23, 3898/27, 3898/32, 3953/233, 3953/333 vše v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
107. ZM7/3175 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole a Starý Lískovec, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
108. ZM7/3178 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Staré Brno a Lesná, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
109. ZM7/3174 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, Líšeň, Staré Brno a Bohunice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
110. ZM7/3209 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
111. ZM7/3173 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Černá Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
112. ZM7/3172 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Ponava, Židenice a Jundrov z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
113. ZM7/3179 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1179/7, 1179/8 v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
114. ZM7/3208 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 584/2, 584/49 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
115. ZM7/3180 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
116. ZM7/3310 Návrh bezúplatného převodu pozemku p.č.1195/4 v k.ú. Veveří do vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
117. ZM7/3275 Návrh dodatku ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci z vlastnictví ČR-ÚZSVM
118. ZM7/3280 Návrhy dodatků ke smlouvám o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami z vlastnictví ČR-ÚZSVM
119. ZM7/3281 Návrhy dodatků ke smlouvám o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami z vlastnictví ČR-ÚZSVM (pozemky pod komunikacemi)
120. ZM7/3315 Nabídka předkupního práva k zemědělské stavbě bez č.p./č.e., postavené mj. na pozemku p.č. 5045/6 v k.ú. Žabovřesky
121. ZM7/3274 Nabídka předkupního práva k id. 1/2 stavby garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 4725 v k.ú. Komín
122. ZM7/3273 Nabídka předkupního práva k id. 1/2 stavby garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 4717 v k.ú. Komín
123. ZM7/3272 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 68, stojící na pozemku p.č. 1927, k.ú. Maloměřice
124. ZM7/3271 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e, stojící na pozemku p.č. 292 v k.ú. Židenice
125. ZM7/3303 Nabídka předkupního práva k id. 1/2 stavby garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 1423 v k.ú. Černá Pole
126. ZM7/3289 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 216, stojící na pozemku p.č. 191, k.ú. Nový Lískovec
127. ZM7/3304 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 1027 v k.ú. Bystrc
128. ZM7/3288 Nabídka předkupního práva k e stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 69/3, k.ú. Staré Brno
129. ZM7/3287 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 116/8 v k.ú. Přízřenice
130. ZM7/3302 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. domu č.p. 1796, postavené na pozemku p.č. 3907 v k.ú. Královo Pole
131. ZM7/3314 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 463, postavené na pozemku p.č. 1561/2 v k.ú. Bohunice
132. Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. domu č.p. 1796, postavené na pozemku p.č. 3907 v k.ú. Královo Pole
133. Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 463, postavené na pozemku p.č. 1561/2 v k.ú. Bohunice
134. ZM7/3311 Návrh na zrušení části usnesení Z7/27. zasedání ZMB, konaného dne 11.4.2017, bod 92, - nabídka předkupního práva k id. 1/2 stavby č.p. 912, stojící na pozemku p.č. 751/3, k.ú. Lesná
135. ZM7/3216 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 770/1, k.ú. Jundrov formou souhlasného prohlášení
136. ZM7/3239 Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemku p.č. 2042/1, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
137. ZM7/3290 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 496, k.ú. Ponava formou souhlasného prohlášení
138. ZM7/3291 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 3085/4, ozn. dle geom. plánu jako p.č. 3085/6 a p.č. 3085/7, k.ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení Návrh prodeje části pozemku p.č 3085/4, ozn. dle geom plánu jako p.č. 3085/8, k.ú. Líšeň
139. ZM7/3205 Návrh- na uzavření souhlasného prohlášení o vzniku podílového spoluvlastnictví a dohody o úpravě budoucích vztahů k budově;- na uznání vlastnického práva k příslušným podílům na budově k.ú. Líšeň;- na uzavření kupní smlouvy, prohlášení o rozdělení práva k budově a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám a dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,- na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích k.ú. Líšeň; - bezúplatného nabytí jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků k.ú. Líšeň;ve věci smírného řešení majetkoprávního vypořádání nemovitých věcí v k.ú. Líšeň
140. ZM7/3166 Návrh majetkoprávního vypořádání pozemku p. č. 732 a v něm vymezených jednotek č. 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7 v budově č .p. 118 v k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní-soubor staveb "
Doplněk k bodu č. 140
141. ZM7/3312 Návrh směny pozemků v k. ú. Židenice - lokalita Jedovnická - hlíniště
142. ZM7/3316 Návrh směny pozemků v k.ú. Komín
Doplněk k bodu č. 142
143. ZM7/3188 Návrh směny pozemku p.č. 632/3 v k.ú. Česká za pozemky p.č. 2946/49, 2946/50, 2946/51, 2946/52, 2946/53, 2946/54, 2946/55, 2949/3 vše v k.ú. Žebětín
144. ZM7/3187 Návrh směny části pozemku p.č. 847/1 a pozemku p.č. 857 vše v k.ú. Kníničky za pozemky p.č. 4726, 4727 a 4728 vše v k.ú. Bystrc
145. ZM7/3285 Návrh na svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, budovy na ul. Říčanská č.pop. 1448/č.or. 18, která je součástí pozemku p.č. 2475/21 a pozemků p.č. 2475/21, p.č. 2475/22, p.č. 2474/46, p.č. 2474/47 v k.ú. Bystrc
146. ZM7/3190 Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p.č. 205/30 k.ú. Lesná
147. ZM7/3191 Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p.č. 1347/30 a p.č.1394/30 k.ú. Lesná
148. ZM7/3192 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p.č. 395/3 a p.č.395/4 k.ú. Obřany
149. ZM7/3193 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p.č.803 p.č.804 a p.č.812/2 k.ú. Řečkovice
150. ZM7/3201 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p.č. 2314/2 a p.č.2314/189 k.ú. Řečkovice
151. ZM7/3279 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemků p.č.763/4 a p.č.772/12 k.ú. Ivanovice
152. ZM7/3278 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemku p.č.2084/1 k.ú. Řečkovice
153. ZM7/3207 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p.č. 2136/1, v k.ú. Tuřany
154. ZM7/3217 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p.č. 1308/2 a p.č. 1310/2 v k.ú. Tuřany
155. ZM7/3218 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p.č. 4585/2 a p.č. 4585/3 v k.ú. Židenice
156. ZM7/3286 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemků p.č. 942, p.č. 944, p.č. 946, p.č. 948 a p.č. 950 v k.ú. Chrlice
157. ZM7/3177 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 568, 601/2, 1930/1, 1930/2, 1930/26, 1930/27, 1930/28, 1930/29, 1930/30, 1938/251, 1938/252, 1938/437, 1938/496, 1938/550, 1938/556, 1938/557, 1938/558, 1938/559, 1938/560, 1938/567, 1938/568, 1938/593, 1938/594, 3224/2, 3226/2, 6209/1, 7365/23, 7365/24 vše v k.ú. Bystrc
158. ZM7/3237 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací pro stavbu "Ulice Ondrova - zklidnění dopravy (BESIP)"
159. ZM7/3282 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o provedení stavby, nájemní smlouvě a budoucí kupní smlouvě s předkupním právem a s výhradou zpětné koupě č. 6314173852 se společností Maximus Resort, a.s. a Brněnské komunikace, a.s.
160. ZM7/3301 Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kancelář architekta města Brna
161. ZM7/3222 Návrh protokolu o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci
162. ZM7/3170 Pokyny pro zpracování nového Návrhu změny Územního plánu města Brna B36/07-II-MČ BRNO-JEHNICE, k. ú. Jehnice, ul. Blanenská
163. ZM7/3168 Záměr pořídit změnu ÚPmB vyplývající z řešení změn Regulačního plánu MPR Brno-2016
Info 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/33, konaného dne 7. 11. 2017
Info 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/33, konaného dne 7. 11. 2017
Info 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Info 4. Informativní zpráva - Aktuální informace o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a strategii pro rok 2018
Info 5. Informativní zpráva o podaných žádostech o dotaci
Info 6. Informativní zpráva za září-listopad 2017 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
Další body navržené k zařazení do programu:
164. ZM7/3242 Návrh změny stanov Vírského oblastního vodovodu, sdružení měst, obcí a svazků obcí, zájmového sdružení právnických osob
165. ZM7/3317 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2020 - projekt Meeting Brno
166. ZM7/3318 Snížení neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, návrh rozpočtového opatření
167. ZM7/3247 Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku
p. č. 1723 v k. ú. Maloměřice
168. ZM7/3319 „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla" - návrh Dohody o narovnání

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.01.2018 15:01
  • Datum poslední aktualizace: 24.01.2018 15:01
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design