Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/34

Datum:12. 12. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. ZM7/3169 Návrh na udělení Ceny města Brna pro rok 2017
5. ZM7/3256 Návrh na udělení čestného občanství města Brna za období 2014-2018
6. ZM7/3223 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2017 o regulaci provozu hazardních her
7. ZM7/3232 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích, ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 5/2016 a č. 4/2017
8. ZM7/3245 Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - lokalita Palackého náměstí
9. ZM7/3258 Návrh na přejmenování parku na území města Brna
10. ZM7/3305 Strategie BRNO 2050 - strategická část
11. Návrh Strategické a programové části Strategie kultury a kreativních odvětví
12. ZM7/3306 Strategie integrace cizinců ve městě Brně
13. ZM7/3225 Odměňování neuvolněných členů ZMB a členů výborů/komisí nečlenů ZMB
14. ZM7/3224 Výše náhrady ušlého výdělku členům ZMB, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni
15. ZM7/3257 Příspěvek na stravování uvolněným členům Zastupitelstva města Brna
16. ZM7/3159 Náhrada škody způsobené trestnou činností v objektu Masná 3c, k. ú. Trnitá - návrh dalšího postupu
17. ZM7/3176 Žádost pana xxxx xxxx o prominutí platby zákonného úroku z prodlení v celkové výši 53.851,35 Kč ze splátek dluhu dle dohody o splátkách č. 6315113106
18. ZM7/3181 Návrh na změnu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy
19. ZM7/3182 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - prosinec 2017
20. ZM7/3244 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace SINGLETRAIL Moravský kras, z.s., na vybudování sítě lesních stezek pro terénní cyklistiku
Doplněk k bodu 20
21. ZM7/3236 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s poskytnutím transferů městským částem, návrh posunutí termínu vyúčtování investičního transferu poskytnutého MČ Brno - Tuřany
22. ZM7/3200 Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018
Doplněk k bodu č. 22
23. ZM7/3260 Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů města 2017 - návrh rozpočtového opatření
Doplněk k bodu č. 23
24. ZM7/3215 Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků na zajištění účasti základních škol v programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu - návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/3228 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku Kanceláři architekta města Brna, příspěvkové organizaci na financování urbanistické soutěže "Na Kaménkách" Brno, Černovice, návrh rozpočtového opatření
26. ZM7/3263 Žádost MČ Brno-Maloměřice a Obřany o souhlas s použitím zisku z VHČ-bytové hospodářství k jinému účelu
27. ZM7/3267 Žádost MČ Brno-střed o souhlas s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu
28. ZM7/3259 Změny v transferech městským částem v roce 2017 na žádost městských částí, rozpočtové opatření
29. ZM7/3226 Návrh na prodloužení čerpání účelového neinvestičního příspěvku pro Veřejnou zeleň města Brna, příspěvkovou organizaci
30. ZM7/3227 Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - ponechání finančních prostředků z nedočerpaného účelového neinvestičního příspěvku na zajištění urbanistických soutěží
31. ZM7/3229 Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, návrh rozpočtového opatření
32. ZM7/3261 SZZ II Brno, p. o. - návrh na ponechání finančních prostředků z investičního transferu poskytnutého v roce 2017 k využití v roce 2018
33. ZM7/3292 Muzeum města Brna, příspěvková organizace - převedení investičního transferu na neinvestiční příspěvek, návrh rozpočtového opatření
34. ZM7/3296 Návrh na změnu využití účelového neinvestičního příspěvku Hvězdárně a planetáriu Brno, příspěvkové organizaci
35. ZM7/3240 Návrh na změnu účelu využití schváleného investičního transferu Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci
36. ZM7/3241 Návrh na změnu účelu využití schváleného investičního transferu Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci
37. ZM7/3293 Návrh na změnu využití části účelového neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci TIC BRNO v letech 2017 a 2018
38. ZM7/3294 Návrh na prodloužení čerpání části účelového neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Knihovna Jiřího Mahena v Brně, v letech 2017 a 2018
39. ZM7/3167 Návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a STAREZ -SPORT, a.s.
40. ZM7/3246 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2017
41. ZM7/3309 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna Armádě spásy České republiky, z.s. a Diecézní charitě Brno na zajištění zimního provozu nočních krizových center
42. ZM7/3308 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Diecézní charitě Brno na projekt "Textilní banka Baltazar", návrh rozpočtového opatření
43. ZM7/3307 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Potravinové bance pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s.
44. ZM7/3284 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna - IN Film Praha spol. s. r. o. - návrh rozpočtového opatření
45. ZM7/3283 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 č. 731 709 2128 - xxxx xxxx.
46. ZM7/3243 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č 6717094620 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace uzavřené s Českým olympijským výborem
47. ZM7/3160 Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně
48. ZM7/3186 Návrh Metodiky veřejné podpory
49. ZM7/3183 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - prosinec 2017 - návrh rozpočtového opatření
50. ZM7/3295 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu "Vývoj nových modulů spolupráce záchranných složek"
51. ZM7/3220 Projekt "Kino Art - stavební úpravy budovy" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
52. ZM7/3221 Projekt "Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
53. ZM7/3185 Projekt "Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
54. ZM7/3219 Projekt "Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh dodatku č. 2 smlouvy o partnerství
55. ZM7/3255 Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 "Regionální brand" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob
56. ZM7/3299 Podpora inovativního podnikání včetně projektu Regionální inovační strategie "Platinn" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob
57. ZM7/3297 Otevření a vedení českého centra (lektorátu českého jazyka) v Charkově - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob
58. ZM7/3298 Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje "Brno Expat Centre" - návrh smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby
59. ZM7/3189 Projekt "Zabezpečení infrastruktury Nemocnice Milosrdných bratří, zvýšení její propustnosti a dostupnosti dat" - posouzení projektu
60. ZM7/3184 Projekt "Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. a 6. skupina" - posouzení projektu
61. ZM7/3266 Návrh na udělení souhlasu ZMB městské části Brno-Královo Pole se založením právnické osoby - společenství vlastníků v domě Purkyňova 1,3,5,7, Brno
62. ZM7/3264 Návrh dispozice s rodinným domem Hroznová 39 včetně pozemků
63. ZM7/3268 Návrh prodeje bytového domu Dukelská třída 36 včetně pozemků
64. ZM7/3265 Návrh prodeje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemků
65. ZM7/3300 Záměr prodeje pozemků s bytovými domy v k.ú. Město Brno
66. ZM7/3262 Návrh prodeje podílů na pozemcích p.č. 8326 a p.č. 8327 v k.ú. Židenice
67. ZM7/3198 Návrh prodeje pozemku p.č. 7510/10 v k.ú. Židenice
68. ZM7/3211 Návrh prodeje pozemku p.č. 137 v k.ú. Staré Brno
69. ZM7/3210 Návrh prodeje pozemků p.č. 1688/115, 1688/116 a částí pozemků p.č. 1688/117, 1688/202 k.ú. Jundrov, návrh svěření části pozemku p.č. 1688/202 MČ Brno - Jundrov
70. ZM7/3197 Návrh prodeje pozemků p.č. 83, 84, 85 v k.ú. Slatina
71. ZM7/3171 Návrh prodeje pozemků p.č. 470/7, 470/8 k.ú. Staré Brno
72. ZM7/3196 Návrh prodeje pozemku p.č. 369/2 v k.ú. Trnitá
73. ZM7/3270 Návrh prodeje pozemků v k.ú. Bystrc u obchodního střediska MAX
74. ZM7/3195 Návrh prodeje pozemku p.č. 2125/2 v k.ú. Žebětín
75. ZM7/3194 Návrh prodeje pozemku p.č. 1103, k.ú. Kníničky
76. ZM7/3214 Návrh prodeje části pozemku p.č. 480 v k.ú. Černovice
77. ZM7/3199 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 468/1, 468/4, 1702/1 v k.ú. Jundrov
78. ZM7/3313 Návrh prodeje částí pozemků p. č. 170/1, p. č. 1142/62, p. č. 7629/1, v k.ú. Bystrc
79. ZM7/3202 Návrh prodeje pozemku p.č. 290 v k.ú. Olešná u Blanska
80. ZM7/3206 Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66 ve věci prodeje pozemku p.č. 3853 v k.ú. Bystrc
81. ZM7/3238 Návrh nabytí pozemku p.č. 5116/29 v k.ú. Židenice
82. ZM7/3252 Návrh nabytí pozemků p.č. 1713/70, 1713/77 a 1713/396, vše v k.ú. Bystrc
83. ZM7/3248 Návrh nabytí pozemku p.č. 2594/81 v k.ú. Maloměřice
84. ZM7/3243 Návrh nabytí pozemku p.č. 2594/79 v k.ú. Maloměřice
85. ZM7/3250 Návrh nabytí pozemků p.č. 2158/27 a 2954/18, oba v k.ú. Žebětín
86. ZM7/3254 Návrh nabytí pozemku p. č. 2889/5 v k. ú. Nový Lískovec
87. ZM7/3230 Návrh nabytí pozemku p.č. 4134/38 v k.ú. Královo Pole
88. ZM7/3231 Návrh nabytí pozemků p.č. 2090/4, 2089/1, 2093/6 a 2093/7, vše v k.ú. Horní Heršpice - návrh změny usnesení ZMB č. Z7/29, bod č. 98
89. ZM7/3233 Návrh nabytí pozemků p. č. 7976/20, 9717, 9720, 9721, 9724, 9725, 9726, 9727, 9729, 9731 a 9732, vše v k. ú. Židenice
90. ZM7/3235 Návrh nabytí pozemku p. č. 811/23 v k. ú. Přízřenice
91. ZM7/3165 Návrh nabytí pozemků p.č. 1666/1, p.č. 1666/2 a p.č. 1666/3 v k. ú. Maloměřice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
92. ZM7/3161 Návrh nabytí pozemku p. č. 3543/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník III. etapa"
93. ZM7/3203 Návrh nabytí pozemků p.č. 6253/12, 6253/13, 6253/14 v k.ú. Žabovřesky a návrh na uzavření dohody o narovnání
94. ZM7/3277 Návrh nabytí pozemků p.č. 7551/16, 7551/17, 7551/18, 7551/19, 7564/2, 7565, 7579, 7569/6, 7569/8, 7569/5 v k.ú. Židenice
95. ZM7/3269 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 4422/80 v k.ú. Líšeň
96. ZM7/3253 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 1493/5 k. ú. Veveří
97. ZM7/3162 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. 3/4 k pozemku p.č. 2946/39 v k.ú. Žebětín pro stavbu "Řízení dopravy a sběr dopravních dat"
98. ZM7/3204 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 84/74 k.ú. Ořešín
99. ZM7/3251 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici K Babě v k. ú. Medlánky a nabytí pozemků v k. ú. Medlánky
100. ZM7/3234 Návrh nabytí komunikační stavby se zřízením věcných břemen při ulici Technická v k. ú. Královo Pole a nabytí pozemků v k. ú. Královo Pole
101. ZM7/3276 Návrh nabytí budovy č.p. 685 stojící na pozemku p.č. 505 v k.ú. Město Brno (rampa u kostela sv. Michala), návrh dohody o narovnání
102. ZM7/3112 Návrh nabytí jednotky č. 278/7 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
103. ZM7/3163 Návrh nabytí jednotky č. 274/3 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
104. ZM7/3164 Návrh nabytí jednotky č. 285/2 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/8400 na společných částech budovy Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
105. ZM7/3213 Návrh bezúplatného nabytí pozemku p.č. 7890 v k.ú. Židenice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad
106. ZM7/3212 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 48/10, 48/39, 74/4, 225/65, 225/176, 232/4, 3898/12, 3898/13, 3898/16, 3898/18, 3898/20, 3898/23, 3898/27, 3898/32, 3953/233, 3953/333 vše v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
107. ZM7/3175 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole a Starý Lískovec, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
108. ZM7/3178 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Staré Brno a Lesná, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
109. ZM7/3174 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, Líšeň, Staré Brno a Bohunice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
110. ZM7/3209 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
111. ZM7/3173 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Černá Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
112. ZM7/3172 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Ponava, Židenice a Jundrov z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
113. ZM7/3179 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1179/7, 1179/8 v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
114. ZM7/3208 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 584/2, 584/49 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
115. ZM7/3180 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
116. ZM7/3310 Návrh bezúplatného převodu pozemku p.č.1195/4 v k.ú. Veveří do vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
117. ZM7/3275 Návrh dodatku ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci z vlastnictví ČR-ÚZSVM
118. ZM7/3280 Návrhy dodatků ke smlouvám o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami z vlastnictví ČR-ÚZSVM
119. ZM7/3281 Návrhy dodatků ke smlouvám o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami z vlastnictví ČR-ÚZSVM (pozemky pod komunikacemi)
120. ZM7/3315 Nabídka předkupního práva k zemědělské stavbě bez č.p./č.e., postavené mj. na pozemku p.č. 5045/6 v k.ú. Žabovřesky
121. ZM7/3274 Nabídka předkupního práva k id. 1/2 stavby garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 4725 v k.ú. Komín
122. ZM7/3273 Nabídka předkupního práva k id. 1/2 stavby garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 4717 v k.ú. Komín
123. ZM7/3272 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 68, stojící na pozemku p.č. 1927, k.ú. Maloměřice
124. ZM7/3271 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e, stojící na pozemku p.č. 292 v k.ú. Židenice
125. ZM7/3303 Nabídka předkupního práva k id. 1/2 stavby garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 1423 v k.ú. Černá Pole
126. ZM7/3289 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 216, stojící na pozemku p.č. 191, k.ú. Nový Lískovec
127. ZM7/3304 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 1027 v k.ú. Bystrc
128. ZM7/3288 Nabídka předkupního práva k e stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 69/3, k.ú. Staré Brno
129. ZM7/3287 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 116/8 v k.ú. Přízřenice
130. ZM7/3302 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. domu č.p. 1796, postavené na pozemku p.č. 3907 v k.ú. Královo Pole
131. ZM7/3314 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 463, postavené na pozemku p.č. 1561/2 v k.ú. Bohunice
132. Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. domu č.p. 1796, postavené na pozemku p.č. 3907 v k.ú. Královo Pole
133. Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 463, postavené na pozemku p.č. 1561/2 v k.ú. Bohunice
134. ZM7/3311 Návrh na zrušení části usnesení Z7/27. zasedání ZMB, konaného dne 11.4.2017, bod 92, - nabídka předkupního práva k id. 1/2 stavby č.p. 912, stojící na pozemku p.č. 751/3, k.ú. Lesná
135. ZM7/3216 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 770/1, k.ú. Jundrov formou souhlasného prohlášení
136. ZM7/3239 Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemku p.č. 2042/1, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
137. ZM7/3290 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 496, k.ú. Ponava formou souhlasného prohlášení
138. ZM7/3291 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 3085/4, ozn. dle geom. plánu jako p.č. 3085/6 a p.č. 3085/7, k.ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení Návrh prodeje části pozemku p.č 3085/4, ozn. dle geom plánu jako p.č. 3085/8, k.ú. Líšeň
139. ZM7/3205 Návrh- na uzavření souhlasného prohlášení o vzniku podílového spoluvlastnictví a dohody o úpravě budoucích vztahů k budově;- na uznání vlastnického práva k příslušným podílům na budově k.ú. Líšeň;- na uzavření kupní smlouvy, prohlášení o rozdělení práva k budově a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám a dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,- na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích k.ú. Líšeň; - bezúplatného nabytí jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků k.ú. Líšeň;ve věci smírného řešení majetkoprávního vypořádání nemovitých věcí v k.ú. Líšeň
140. ZM7/3166 Návrh majetkoprávního vypořádání pozemku p. č. 732 a v něm vymezených jednotek č. 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7 v budově č .p. 118 v k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní-soubor staveb "
Doplněk k bodu č. 140
141. ZM7/3312 Návrh směny pozemků v k. ú. Židenice - lokalita Jedovnická - hlíniště
142. ZM7/3316 Návrh směny pozemků v k.ú. Komín
Doplněk k bodu č. 142
143. ZM7/3188 Návrh směny pozemku p.č. 632/3 v k.ú. Česká za pozemky p.č. 2946/49, 2946/50, 2946/51, 2946/52, 2946/53, 2946/54, 2946/55, 2949/3 vše v k.ú. Žebětín
144. ZM7/3187 Návrh směny části pozemku p.č. 847/1 a pozemku p.č. 857 vše v k.ú. Kníničky za pozemky p.č. 4726, 4727 a 4728 vše v k.ú. Bystrc
145. ZM7/3285 Návrh na svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, budovy na ul. Říčanská č.pop. 1448/č.or. 18, která je součástí pozemku p.č. 2475/21 a pozemků p.č. 2475/21, p.č. 2475/22, p.č. 2474/46, p.č. 2474/47 v k.ú. Bystrc
146. ZM7/3190 Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p.č. 205/30 k.ú. Lesná
147. ZM7/3191 Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p.č. 1347/30 a p.č.1394/30 k.ú. Lesná
148. ZM7/3192 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p.č. 395/3 a p.č.395/4 k.ú. Obřany
149. ZM7/3193 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p.č.803 p.č.804 a p.č.812/2 k.ú. Řečkovice
150. ZM7/3201 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p.č. 2314/2 a p.č.2314/189 k.ú. Řečkovice
151. ZM7/3279 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemků p.č.763/4 a p.č.772/12 k.ú. Ivanovice
152. ZM7/3278 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemku p.č.2084/1 k.ú. Řečkovice
153. ZM7/3207 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p.č. 2136/1, v k.ú. Tuřany
154. ZM7/3217 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p.č. 1308/2 a p.č. 1310/2 v k.ú. Tuřany
155. ZM7/3218 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p.č. 4585/2 a p.č. 4585/3 v k.ú. Židenice
156. ZM7/3286 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemků p.č. 942, p.č. 944, p.č. 946, p.č. 948 a p.č. 950 v k.ú. Chrlice
157. ZM7/3177 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 568, 601/2, 1930/1, 1930/2, 1930/26, 1930/27, 1930/28, 1930/29, 1930/30, 1938/251, 1938/252, 1938/437, 1938/496, 1938/550, 1938/556, 1938/557, 1938/558, 1938/559, 1938/560, 1938/567, 1938/568, 1938/593, 1938/594, 3224/2, 3226/2, 6209/1, 7365/23, 7365/24 vše v k.ú. Bystrc
158. ZM7/3237 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací pro stavbu "Ulice Ondrova - zklidnění dopravy (BESIP)"
159. ZM7/3282 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o provedení stavby, nájemní smlouvě a budoucí kupní smlouvě s předkupním právem a s výhradou zpětné koupě č. 6314173852 se společností Maximus Resort, a.s. a Brněnské komunikace, a.s.
160. ZM7/3301 Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kancelář architekta města Brna
161. ZM7/3222 Návrh protokolu o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci
162. ZM7/3170 Pokyny pro zpracování nového Návrhu změny Územního plánu města Brna B36/07-II-MČ BRNO-JEHNICE, k. ú. Jehnice, ul. Blanenská
163. ZM7/3168 Záměr pořídit změnu ÚPmB vyplývající z řešení změn Regulačního plánu MPR Brno-2016
Info 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/33, konaného dne 7. 11. 2017
Info 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/33, konaného dne 7. 11. 2017
Info 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Info 4. Informativní zpráva - Aktuální informace o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a strategii pro rok 2018
Info 5. Informativní zpráva o podaných žádostech o dotaci
Info 6. Informativní zpráva za září-listopad 2017 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
Další body navržené k zařazení do programu:
164. ZM7/3242 Návrh změny stanov Vírského oblastního vodovodu, sdružení měst, obcí a svazků obcí, zájmového sdružení právnických osob
165. ZM7/3317 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2020 - projekt Meeting Brno
166. ZM7/3318 Snížení neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, návrh rozpočtového opatření
167. ZM7/3247 Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku
p. č. 1723 v k. ú. Maloměřice
168. ZM7/3319 „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla" - návrh Dohody o narovnání

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/26

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 8 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku a nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 936 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 415 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Ulice Veslařská –parkoviště u MŠ“ v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
9. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace., formát PDF, 2 MB
10. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, formát PDF, 10 MB
11. Návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
12. Návrh pověření vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno  , formát PDF, 103 kB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uloženým odvodem z fondu investic Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 169 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 183 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací vybraných agend Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 188 kB
16. Investiční akce Rekonstrukce IC Zámečnická - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 288 kB
17. Návrh na poskytnutí investičního transferu Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 148 kB
18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021  , formát PDF, 623 kB
19. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 174 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 155 kB
22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 227 kB
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2021, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání významné sportovní akce - mezinárodní pohárové soutěže EuroCup 2021, formát PDF, 192 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 824 kB
27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 - zařazené v projektech JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" a "Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež"– návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 499 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 674 kB
29. Návrh na  poskytnutí dotací  organizacím národnostních menšin a  organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 367 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 384 kB
31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 375 kB
32. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 322 kB
33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I , formát PDF, 135 kB
34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s., formát PDF, 878 kB
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2021 pro společnost JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. , formát PDF, 5 MB
36. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 20 MB
37. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání – Mendlovo nám. 11, Brno, formát PDF, 509 kB
38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
39. Janáčkovo kulturní centrum – souhlas s podáním žádosti o dotaci, formát PDF, 298 kB
40. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 744 kB
41. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 512 kB
42. Projekt "MŠ Holásky" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 312 kB
43. Projekt "Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 328 kB
44. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – posouzení projektu, formát PDF, 583 kB
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8.9.2020, bod č. 109, č. 108, č. 110, návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8.12.2020, bod č. 91, Záměr prodeje volných bytových jednotek, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemku p.č. 59/11 v k.ú. Horní Heršpice Správě železnic, státní organizaci, formát PDF, 1 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 2 MB
48. Návrh prodeje  pozemku p.č. 7065/2 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
49. Návrh prodeje  pozemku p.č. 347 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 2 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/22 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
51. Návrh prodeje  pozemku p.č. 388/3, částí  pozemků p.č. 388/1, 388/2, 388/14  v k.ú. Staré Brno.    , formát PDF, 5 MB
52. Návrh prodeje pozemků p.č. 313 a p.č. 325 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemků p.č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p.č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k.ú. Zábrovice, formát PDF, 14 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2092/4, 2092/5  v k.ú.Černovice. , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2571, k.ú. Bohunice , formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky, formát PDF, 4 MB
57. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh rozpočtového opatření a návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady, formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 354/32 v k. ú. Dvorska  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 184 kB
60. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/21. bod č. 111 - návrh nabytí id. 6/12 pozemků v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla – část úseku 2 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021    , formát PDF, 765 kB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1507/2 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2371/17, p.č. 2371/18 a p.č. 2371/25, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2766/9 a p.č. 2766/13, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4058 a p.č. 4243, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 742, p.č. 744, p.č. 748/6, p.č. 748/7 a p.č. 748/8, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8352/3 a p.č. 8352/10 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1728/4 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 224/8 v k.ú. Kníničky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3251/146 a p.č. 3251/205, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 377/27 a p.č. 377/54 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3943 a p.č. 4018 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 547/2 a p.č. 547/3 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 15/36 na pozemku p.č. 2945/27 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/12, bod 116 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
78. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě garáže postavené na části pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Veveří , formát PDF, 4 MB
79. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
80. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 502 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
81. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1796 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
82. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 213, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 185 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 41, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 736 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2771, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 7016/31 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
85. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
86. Návrh směny pozemků města v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice za pozemky pod plánovanou stavbou Exit D1 v k. ú. Tuřany, vč. budoucího prodeje nabytých pozemků v k. ú. Tuřany , formát PDF, 27 MB
87. Návrh směny celých pozemků p. č. 1227/10 a p. č. 1229/5 a části pozemků p. č. 1229/2 a p. č. 1230/4, vše v k. ú. Obřany  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh směny  částí pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 624 za část pozemku p. č. 2147/25 a část pozemku p. č. 636, to vše   k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 3 MB
89. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemků p. č. 390/4, 390/8, 390/12, 390/16, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, vše v k. ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
90. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Židenice, id. ½ pozemku p. č. 2684, jehož součástí je bytový dům Konečného 2/Mošnova 11, č. pop. 2284, v k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
91. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 47/5, 48/2 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 377 kB
92. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5040/5, 5040/1, 5040/3, 5040/7 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 375 kB
93. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 13 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 236 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 136 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 149 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2021, formát PDF, 82 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - duben 2021, formát PDF, 147 kB
94. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB  , formát PDF, 144 kB
95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 138 kB
96. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií ze dne 26.09.2018 a souhlas s postoupením smlouvy, CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 906 kB
97. Návrh slev z nájemného, resp. vzdání se práva na část nájemného, za nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 241 kB
98. Návrh dodatku č.1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a dohoda o zařízení záležitostí ŘSD -„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP “, formát PDF, 291 kB
99. Návrh dodatku č. 2 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní"
100. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. , formát PDF, 595 kB
 

Aktualizace: 20. 4. 2021 07:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.01.2018 15:01
  • Datum poslední aktualizace: 24.01.2018 15:01
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design