Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/33

Datum:7. 11. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. ZM7/3030 Přehled účasti na schůzích výborů ZMB
5. ZM7/3040 Návrh harmonogramu zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2018
6. ZM7/3026 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2013, 14/2013 a 9/2015
7. ZM7/3092 Návrh na zapojení města Brna do Sdružení energetických manažerů měst a obcí
8. ZM7/3150 Návrh Memoranda o společném postupu ke zlepšení globální letecké dostupnosti Jihomoravského kraje a statutárního města Brna
9. ZM7/3020 Návrh Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Lelekovice
10. ZM7/3021 Návrh Dodatku č. 4 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Vranov
11. ZM7/3111 Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. - III. čtvrtletí roku 2017, návrh rozpočtového opatření - aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v roce 2017
12. ZM7/3113 Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2018 do rozpočtů městských částí
13. ZM7/3100 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s odměňováním zaměstnanců veřejného sektoru od 1. listopadu 2017
14. ZM7/3033 Návrh na přesun finančních prostředků v rámci Odboru životního prostředí - návrh rozpočtového opatření
15. ZM7/3025 Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru životního prostředí MMB
16. ZM7/3081 Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku
17. ZM7/3078 Návrh rozpočtového opatření - převod finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB
18. ZM7/3091 Návrh rozpočtového opatření - Odtahy vozidel na základě koordinační dohody "Brno-Bezpečné město" uzavřené mezi Statutárním městem Brnem - KŘP Jihomoravského kraje
19. ZM7/3120 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s nákupem vozidla pro vedení
20. ZM7/3023 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na službu s názvem "Umělecké rozpracování Kreativního konceptu projektu RE:PUBLIKA/1918-2018/BRNO.LIDÉ.STOLETÍ"
21. ZM7/3034 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na pokrytí finanční ztráty v roce 2017 pro Národní divadlo Brno, p.o. a Filharmonii Brno, p.o. z důvodu rekonstrukce Janáčkova divadla, návrh rozpočtového opatření
22. ZM7/3024 Návrh na poskytnutí finančních prostředků TIC BRNO, p.o., na pokrytí výpadku příjmů z důvodu rekonstrukce objektu kina Art v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
23. ZM7/3049 Návrh na navýšení příspěvku Nemocnici Milosrdných bratří - návrh rozpočtového opatření
24. ZM7/3039 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Muzeum města Brna, p. o., v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/3037 Návrh na zvýšení neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
26. ZM7/3022 Návrhy změn neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2017 - návrh rozpočtových opatření
27. ZM7/3121 Úrazová nemocnice v Brně - návrh na převedení části investičního transferu na investiční akci ORG 2591 "Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice", návrh rozpočtového opatření
28. ZM7/3019 Návrh na změnu účelu použití finančního transferu u akce "ZŠ Arménská - oprava dlažby bazénu
29. ZM7/3156 Návrh na poskytnutí transferů městským částem v rámci postoupených příjmů od města na rok 2018
30. ZM7/3036 Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na výstavbu, opravu a úpravu nadzemních kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu - návrh rozpočtového opatření
31. ZM7/3035 Návrh na poskytnutí investičních transferů na demolice a budování staveb kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad v MČ Brno-Bohunice, Bystrc, Komín, Líšeň, Medlánky, Nový Lískovec, Řečkovice a Mokrá Hora, Sever, Starý Lískovec a Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření
32. ZM7/3144 Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-střed z rozpočtu města Brna na rok 2017 na akci "Vybudování pítek na Komenského náměstí a v parku na Náměstí 28. října" - rozpočtové opatření
33. ZM7/3068 Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na nově vzniklé kapacity mateřských škol a základních škol v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
34. ZM7/3067 Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem v rámci postoupených příjmů od města na rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
35. ZM7/3083 Navýšení účelové dotace pro MČ Brno-střed na výkon zvláštní matriky, návrh rozpočtového opatření
36. ZM7/3095 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Lize vozíčkářů, z.ú.
37. ZM7/3048 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 spolku NADĚJE a tvorba Fondu rezerv a rozvoje - návrh rozpočtového opatření
38. ZM7/3157 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních a investičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
39. ZM7/3146 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na podporu sportovních odvětví pro rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
40. ZM7/3093 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 č. 731 709 1913 - Martin Reiner - Jiří Šimáček, Ján Lastomírský - Článek II.
41. Strategie Brno 2050 - strategická část
42. ZM7/3050 Návrh 5. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2018 - 2019
43. ZM7/3047 Návrh dodatku č. 13 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizace
44. ZM7/3051 Návrh Dodatku č. 8 ke Zřizovací listině Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o.
45. ZM7/3045 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - listopad 2017 - návrh rozpočtového opatření
46. ZM7/3044 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - listopad 2017 - návrh rozpočtového opatření
47. ZM7/3115 Projekt "MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
48. ZM7/3116 Projekt "Revitalizace parku Dvorského" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
49. ZM7/3114 Projekt "Doplnění veřejné zeleně MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
50. ZM7/3082 Vývoj a pilotní testování nástroje pro zapojení přijíždějících a vyjíždějících studentů z vysokých škol do rozvoje města "Brno Erasmus Student" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Vysokému učení technickému v Brně
51. ZM7/3043 Projekt "Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně" - návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s Úrazovou nemocnicí v Brně, příspěvkovou organizací, návrh rozpočtového opatření
52. ZM7/3149 Projekt "Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10" - posouzení projektu, návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/23, bod č. 53
53. ZM7/3108 Záměr prodeje bytového domu Bratří Čapků 7 včetně pozemků
54. ZM7/3107 Záměr prodeje volných vymezených jednotek v bytovém domě Solniční 8/Česká 26
55. ZM7/3106 Záměr prodeje volných vymezených jednotek v bytových domech Křenová 23 a Grmelova 6
56. ZM7/3065 Návrh prodeje pozemku p.č. 1520/17 v k.ú. Stránice
57. ZM7/3061 Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina
58. ZM7/3102 Návrh prodeje pozemku p.č. 5048/53 v k.ú. Žabovřesky
59. ZM7/3072 Návrh prodeje pozemku pod garáží p.č. 6621/1, k.ú. Bystrc, vlastníkovi garáže
60. ZM7/3122 Návrh prodeje pozemků p.č. 874 a p.č. 873 se stavbou Sadová, č.e. 437, v k.ú. Sadová
61. ZM7/3153 Návrh prodeje pozemků v k.ú. Staré Brno, ul. Kopečná
62. ZM7/3071 Návrh prodeje pozemků p.č. 5637 a p.č.5638/2, oba k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov
63. ZM7/3075 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 8004/8, 8010/5 v k.ú. Židenice, pozemku p.č. 5049/251 v k.ú. Líšeň
64. ZM7/3062 Návrh prodeje částí pozemku p.č. 1762/1, k.ú. Komárov
65. ZM7/3070 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 6227/1, 6234/4 a 6234/6, k.ú. Bystrc, pro stavbu lodžií domu Filipova 8, 10, 12
66. ZM7/3073 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 137 a 142/2 oba v k.ú. Holásky do vlastnictví ČR - Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a zřízení služebnosti
67. ZM7/3117 Návrh prodeje čtyř částí pozemku p.č. 2732/1, k.ú. Bohunice
Doplněk k bodu č. 67
68. ZM7/3118 Návrh na zrušení části usnesení Z7/28 zasedání ZMB konaného dne 16.5.2017, bod č. 62 ve věci prodeje pozemku p.č. 3463 v k.ú. Líšeň
69. ZM7/3145 Návrh dohody o narovnání se společnostmi CTP a Bor v souvislosti s uložením recyklátu na pozemky města Brna v lokalitě BPZ - ČT, návrh prodeje pozemků v lokalitě BPZ - ČT v k.ú. Černovice
70. ZM7/3072 Návrh nabytí jednotky č. 286/3 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/8400 na společných částech budovy Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
71. ZM7/3084 Návrh nabytí pozemku p. č. 144/2 v k. ú. Kníničky
72. ZM7/3085 Návrh nabytí pozemků p. č. 301/59 a 2336/9 v k. ú. Nový Lískovec
73. ZM7/3086 Návrh nabytí pozemku p. č. 2540/66 v k.ú. Líšeň
74. ZM7/3087 Návrh nabytí pozemku p. č. 2540/71 v k.ú. Líšeň
75. ZM7/3088 Návrh nabytí pozemků p.č. 2540/61 a 2540/63, oba v k.ú. Líšeň
76. ZM7/3101 Návrh nabytí pozemku p. č. 1561/46 v k. ú. Pisárky se zrušením věcného břemene
77. ZM7/3097 Návrh nabytí pozemku p.č. 429/2, k.ú. Ivanovice se zrušením věcného břemene
78. ZM7/3098 Návrh nabytí pozemku p.č. 2158/31, k.ú. Žebětín
79. ZM7/3052 Návrh nabytí pozemku p.č. 69 v k.ú. Trnitá z majetku ČR - Státní pozemkový úřad
80. ZM7/3090 Návrh nabytí pozemků p.č. 2058/11, 2252/84, 2252/140 a 2253/35, vše v k.ú. Slatina
81. ZM7/3152 Návrh nabytí pozemků p.č. 1008/1, 1008/4 a 1719/4 v k.ú. Nový Lískovec, návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci smírného ukončení soudního sporu a návrh rozpočtového opatření
82. ZM7/3031 Návrh nabytí pozemku p. č. 3595/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník III. etapa
83. ZM7/3029 Návrh nabytí pozemku p. č. 3623/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník III. etapa"
84. ZM7/3028 Návrh nabytí pozemku p. č. 3548 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník III. etapa"
85. ZM7/3046 Návrh nabytí pozemků p. č. 7495/18, p. č. 7495/21, p. č. 7495/97 a p. č. 9756/55 v k.ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
86. ZM7/3041 Návrh nabytí pozemku p.č. 1641/2 v k.ú. Maloměřice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
87. ZM7/3123 Návrh nabytí a svěření pozemku p.č. 416/1 v k.ú. Královo Pole
88. ZM7/3057 Návrh nabytí a svěření spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Kníničky
89. ZM7/3151 Návrh nabytí pozemků a spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Nový Lískovec a návrh rozpočtového opatření
90. ZM7/3124 Návrh nabytí části pozemku p.č. 4073/9 v k.ú. Královo Pole
91. ZM7/3027 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 pozemků p.č. 7519/3 a p.č. 9756/89 v k.ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
92. ZM7/3042 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3 pozemků p.č. 1007, p.č. 1008/1a p.č. 1008/2 v k.ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
93. ZM7/3089 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 545/7 k. ú. Pisárky
94. ZM7/3096 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemkům p.č. 583/7 a 583/28 v k.ú, Ponava
95. ZM7/3103 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 846/8 k. ú. Nový Lískovec
96. ZM7/3104 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 301/52, 301/76 a 98/13v k. ú. Nový Lískovec
97. ZM7/3125 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Židenice a návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci smírného ukončení soudních sporů
98. ZM7/3126 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 4609/97 v k.ú. Královo Pole
99. ZM7/3069 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4891/4 v k.ú. Žabovřesky z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna v podmínkách smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
100. ZM7/3060 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Bohunice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
101. ZM7/3058 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Pisárky, Ponava a Medlánky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
102. ZM7/3059 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
103. ZM7/3064 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 453/2 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
104. ZM7/3055 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín a Ponava, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
105. ZM7/3054 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Medlánky, Starý Lískovec a Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
106. ZM7/3053 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Lesná, Řečkovice a Staré Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
107. ZM7/3127 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
108. ZM7/3135 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Město Brno a Kohoutovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
109. ZM7/3136 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Židenice a Bohunice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
110. ZM7/3140 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3713 v k.ú. Bělá nad Svitavou z vlastnictví ČR ÚZSVM
111. ZM7/3137 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2304/6, 2304/7 v k.ú. Husovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
112. ZM7/3139 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 584/18, 584/39 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
113. ZM7/3138 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 584/7, 584/8 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
114. ZM7/3141 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
115. ZM7/3076 Návrh darování pozemku p.č. 735/2 v k.ú. Kuřim
116. ZM7/3129 Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě rodinné rekreace, stojící na pozemku p.č. 1836/16, v k.ú. Štýřice
117. ZM7/3130 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 815/31, k.ú. Řečkovice
118. ZM7/3131 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 37, stojící na pozemku p.č. 1090, k.ú. Obřany
119. ZM7/3134 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 445, stojící na pozemcích p.č. 2619/2 a p.č. 2619/12 v k.ú. Bosonohy
120. ZM7/3133 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 235, stojící na pozemku p.č. 2704, k.ú. Maloměřice
121. ZM7/3132 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 3823, k.ú. Královo Pole
122. ZM7/3142 Nabídka předkupního práva k 5/12 rodinného domu č.p. 679, stojícím na pozemku p.č. 317, k.ú. Slatina
123. ZM7/3143 Návrh kupní smlouvy - koupě budovy garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemcích p.č. 203/12 a p.č. 3863/28, oba v k.ú. Královo Pole
124. ZM7/3063 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2040/1, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
125. ZM7/3056 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 877/1, k.ú. Žabovřesky formou souhlasného prohlášení
126. ZM7/3074 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 1012/1, k.ú. Horní Heršpice formou souhlasného prohlášení
127. ZM7/3147 Návrh směny části pozemku p.č. 305/1 ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky p.č. 7620/4 a p.č. 7626/5 ve vlastnictví navrhovatelů, vše v k.ú. Bystrc a návrh na zřízení služebnosti
128. ZM7/3128 Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p.č. 1288/1 v k.ú. Štýřice
129. ZM7/3109 Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 44 v k. ú. Staré Brno
130. ZM7/3066 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Medlánky pozemku p.č. 629/1 a p.č. 629/10 k.ú. Medlánky
131. ZM7/3105 Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 1168 v k. ú. Husovice
132. ZM7/3148 Návrh na zrušení zástavního práva v souvislosti se změnou zajištění závazků sjednaných dle Smlouvy o zřízení služebností, smlouvy o zřízení zástavního práva, smlouvy o zřízení předkupního práva a smlouvy o závazcích souvisejících s provozem garáže - lokalita u Janáčkova divadla
133. Návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě "Bytová zástavba Brno-Chrlice" a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném nabytí pozemků mezi statutárním městem Brnem a společností Unimex Group , uzavřený investiční fond, a. s."
134. ZM7/3119 Návrh dodatku č.7 ke Smlouvě o nájmu pozemků, budoucí kupní smlouvě, budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen a budoucí zástavní smlouvě č. 0063101701340
Dodatek k bodu č. 134
135. ZM7/3099 Návrh dodatku č. 22 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s.
136. ZM7/3077 Návrh Dohody o vzájemné spolupráci, uzavírané s Povodím Moravy, s. p., a Jihomoravským krajem pro zajištění dobré kvality vody v Brněnské údolní nádrži
137. ZM7/3079 Pokyny pro zpracování nového Návrhu změny Územního plánu města Brna B50/07-II
138. ZM7/3080 Změna Zadání změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn z 2011, 2012 v části změny B108/15-0
1_1_Priloha_1_rozdilovy_dokument.pdf
1_2_priloha_2_souhrnny_prehled_podani.xls
2_0_Vyhodnoceni_vysledku_projednani.pdf
2_1_priloha_A.pdf
2_2_priloha_B.pdf
3_0_upraveny_navrh_zmeny_zadani.pdf

INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/32, konaného dne 3. 10. 2017
Doplněk k bodu č. INFO 1.
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/32, konaného dne 3. 10. 2017
Doplněk k bodu č. INFO 2.
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Doplněk k bodu č. INFO 3.
INFO 4. Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za červenec - září 2017
Další body navržené k zařazení do programu:
139. ZM7/3094 Realizace projektu RE:PUBLIKA - změny v účelových neinvestičních příspěvcích příspěvkových organizací TIC BRNO a Národní divadlo Brno, návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace, návrh rozpočtového opatření
Nový materiál k bodu č. 139
140. ZM7/3038 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova " a o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou " Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova"
Doplněk k bodu č. 140
141. ZM7/3154

Návrh na poskytnutí transferů městským částem z rozpočtu města 2017 - rozpočtové opatření
Doplněk k bodu č. 141

http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z7-33/MMB2017000001579.pdf

142. ZM7/3155 Návrh Dodatku č. 1 Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Brna
143. ZM7/3158 Návrh dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace pro zpracování projektové dokumentace centrální požární stanice Lidická

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.12.2017 16:22
  • Datum poslední aktualizace: 06.12.2017 16:22
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design