Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/33

Datum:7. 11. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. ZM7/3030 Přehled účasti na schůzích výborů ZMB
5. ZM7/3040 Návrh harmonogramu zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2018
6. ZM7/3026 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2013, 14/2013 a 9/2015
7. ZM7/3092 Návrh na zapojení města Brna do Sdružení energetických manažerů měst a obcí
8. ZM7/3150 Návrh Memoranda o společném postupu ke zlepšení globální letecké dostupnosti Jihomoravského kraje a statutárního města Brna
9. ZM7/3020 Návrh Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Lelekovice
10. ZM7/3021 Návrh Dodatku č. 4 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Vranov
11. ZM7/3111 Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. - III. čtvrtletí roku 2017, návrh rozpočtového opatření - aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v roce 2017
12. ZM7/3113 Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2018 do rozpočtů městských částí
13. ZM7/3100 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s odměňováním zaměstnanců veřejného sektoru od 1. listopadu 2017
14. ZM7/3033 Návrh na přesun finančních prostředků v rámci Odboru životního prostředí - návrh rozpočtového opatření
15. ZM7/3025 Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru životního prostředí MMB
16. ZM7/3081 Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku
17. ZM7/3078 Návrh rozpočtového opatření - převod finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB
18. ZM7/3091 Návrh rozpočtového opatření - Odtahy vozidel na základě koordinační dohody "Brno-Bezpečné město" uzavřené mezi Statutárním městem Brnem - KŘP Jihomoravského kraje
19. ZM7/3120 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s nákupem vozidla pro vedení
20. ZM7/3023 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na službu s názvem "Umělecké rozpracování Kreativního konceptu projektu RE:PUBLIKA/1918-2018/BRNO.LIDÉ.STOLETÍ"
21. ZM7/3034 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na pokrytí finanční ztráty v roce 2017 pro Národní divadlo Brno, p.o. a Filharmonii Brno, p.o. z důvodu rekonstrukce Janáčkova divadla, návrh rozpočtového opatření
22. ZM7/3024 Návrh na poskytnutí finančních prostředků TIC BRNO, p.o., na pokrytí výpadku příjmů z důvodu rekonstrukce objektu kina Art v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
23. ZM7/3049 Návrh na navýšení příspěvku Nemocnici Milosrdných bratří - návrh rozpočtového opatření
24. ZM7/3039 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Muzeum města Brna, p. o., v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/3037 Návrh na zvýšení neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
26. ZM7/3022 Návrhy změn neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2017 - návrh rozpočtových opatření
27. ZM7/3121 Úrazová nemocnice v Brně - návrh na převedení části investičního transferu na investiční akci ORG 2591 "Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice", návrh rozpočtového opatření
28. ZM7/3019 Návrh na změnu účelu použití finančního transferu u akce "ZŠ Arménská - oprava dlažby bazénu
29. ZM7/3156 Návrh na poskytnutí transferů městským částem v rámci postoupených příjmů od města na rok 2018
30. ZM7/3036 Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na výstavbu, opravu a úpravu nadzemních kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu - návrh rozpočtového opatření
31. ZM7/3035 Návrh na poskytnutí investičních transferů na demolice a budování staveb kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad v MČ Brno-Bohunice, Bystrc, Komín, Líšeň, Medlánky, Nový Lískovec, Řečkovice a Mokrá Hora, Sever, Starý Lískovec a Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření
32. ZM7/3144 Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-střed z rozpočtu města Brna na rok 2017 na akci "Vybudování pítek na Komenského náměstí a v parku na Náměstí 28. října" - rozpočtové opatření
33. ZM7/3068 Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na nově vzniklé kapacity mateřských škol a základních škol v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
34. ZM7/3067 Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem v rámci postoupených příjmů od města na rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
35. ZM7/3083 Navýšení účelové dotace pro MČ Brno-střed na výkon zvláštní matriky, návrh rozpočtového opatření
36. ZM7/3095 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Lize vozíčkářů, z.ú.
37. ZM7/3048 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 spolku NADĚJE a tvorba Fondu rezerv a rozvoje - návrh rozpočtového opatření
38. ZM7/3157 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních a investičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
39. ZM7/3146 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na podporu sportovních odvětví pro rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
40. ZM7/3093 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 č. 731 709 1913 - Martin Reiner - Jiří Šimáček, Ján Lastomírský - Článek II.
41. Strategie Brno 2050 - strategická část
42. ZM7/3050 Návrh 5. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2018 - 2019
43. ZM7/3047 Návrh dodatku č. 13 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizace
44. ZM7/3051 Návrh Dodatku č. 8 ke Zřizovací listině Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o.
45. ZM7/3045 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - listopad 2017 - návrh rozpočtového opatření
46. ZM7/3044 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - listopad 2017 - návrh rozpočtového opatření
47. ZM7/3115 Projekt "MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
48. ZM7/3116 Projekt "Revitalizace parku Dvorského" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
49. ZM7/3114 Projekt "Doplnění veřejné zeleně MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
50. ZM7/3082 Vývoj a pilotní testování nástroje pro zapojení přijíždějících a vyjíždějících studentů z vysokých škol do rozvoje města "Brno Erasmus Student" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Vysokému učení technickému v Brně
51. ZM7/3043 Projekt "Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně" - návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s Úrazovou nemocnicí v Brně, příspěvkovou organizací, návrh rozpočtového opatření
52. ZM7/3149 Projekt "Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10" - posouzení projektu, návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/23, bod č. 53
53. ZM7/3108 Záměr prodeje bytového domu Bratří Čapků 7 včetně pozemků
54. ZM7/3107 Záměr prodeje volných vymezených jednotek v bytovém domě Solniční 8/Česká 26
55. ZM7/3106 Záměr prodeje volných vymezených jednotek v bytových domech Křenová 23 a Grmelova 6
56. ZM7/3065 Návrh prodeje pozemku p.č. 1520/17 v k.ú. Stránice
57. ZM7/3061 Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina
58. ZM7/3102 Návrh prodeje pozemku p.č. 5048/53 v k.ú. Žabovřesky
59. ZM7/3072 Návrh prodeje pozemku pod garáží p.č. 6621/1, k.ú. Bystrc, vlastníkovi garáže
60. ZM7/3122 Návrh prodeje pozemků p.č. 874 a p.č. 873 se stavbou Sadová, č.e. 437, v k.ú. Sadová
61. ZM7/3153 Návrh prodeje pozemků v k.ú. Staré Brno, ul. Kopečná
62. ZM7/3071 Návrh prodeje pozemků p.č. 5637 a p.č.5638/2, oba k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov
63. ZM7/3075 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 8004/8, 8010/5 v k.ú. Židenice, pozemku p.č. 5049/251 v k.ú. Líšeň
64. ZM7/3062 Návrh prodeje částí pozemku p.č. 1762/1, k.ú. Komárov
65. ZM7/3070 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 6227/1, 6234/4 a 6234/6, k.ú. Bystrc, pro stavbu lodžií domu Filipova 8, 10, 12
66. ZM7/3073 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 137 a 142/2 oba v k.ú. Holásky do vlastnictví ČR - Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a zřízení služebnosti
67. ZM7/3117 Návrh prodeje čtyř částí pozemku p.č. 2732/1, k.ú. Bohunice
Doplněk k bodu č. 67
68. ZM7/3118 Návrh na zrušení části usnesení Z7/28 zasedání ZMB konaného dne 16.5.2017, bod č. 62 ve věci prodeje pozemku p.č. 3463 v k.ú. Líšeň
69. ZM7/3145 Návrh dohody o narovnání se společnostmi CTP a Bor v souvislosti s uložením recyklátu na pozemky města Brna v lokalitě BPZ - ČT, návrh prodeje pozemků v lokalitě BPZ - ČT v k.ú. Černovice
70. ZM7/3072 Návrh nabytí jednotky č. 286/3 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/8400 na společných částech budovy Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
71. ZM7/3084 Návrh nabytí pozemku p. č. 144/2 v k. ú. Kníničky
72. ZM7/3085 Návrh nabytí pozemků p. č. 301/59 a 2336/9 v k. ú. Nový Lískovec
73. ZM7/3086 Návrh nabytí pozemku p. č. 2540/66 v k.ú. Líšeň
74. ZM7/3087 Návrh nabytí pozemku p. č. 2540/71 v k.ú. Líšeň
75. ZM7/3088 Návrh nabytí pozemků p.č. 2540/61 a 2540/63, oba v k.ú. Líšeň
76. ZM7/3101 Návrh nabytí pozemku p. č. 1561/46 v k. ú. Pisárky se zrušením věcného břemene
77. ZM7/3097 Návrh nabytí pozemku p.č. 429/2, k.ú. Ivanovice se zrušením věcného břemene
78. ZM7/3098 Návrh nabytí pozemku p.č. 2158/31, k.ú. Žebětín
79. ZM7/3052 Návrh nabytí pozemku p.č. 69 v k.ú. Trnitá z majetku ČR - Státní pozemkový úřad
80. ZM7/3090 Návrh nabytí pozemků p.č. 2058/11, 2252/84, 2252/140 a 2253/35, vše v k.ú. Slatina
81. ZM7/3152 Návrh nabytí pozemků p.č. 1008/1, 1008/4 a 1719/4 v k.ú. Nový Lískovec, návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci smírného ukončení soudního sporu a návrh rozpočtového opatření
82. ZM7/3031 Návrh nabytí pozemku p. č. 3595/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník III. etapa
83. ZM7/3029 Návrh nabytí pozemku p. č. 3623/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník III. etapa"
84. ZM7/3028 Návrh nabytí pozemku p. č. 3548 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník III. etapa"
85. ZM7/3046 Návrh nabytí pozemků p. č. 7495/18, p. č. 7495/21, p. č. 7495/97 a p. č. 9756/55 v k.ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
86. ZM7/3041 Návrh nabytí pozemku p.č. 1641/2 v k.ú. Maloměřice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
87. ZM7/3123 Návrh nabytí a svěření pozemku p.č. 416/1 v k.ú. Královo Pole
88. ZM7/3057 Návrh nabytí a svěření spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Kníničky
89. ZM7/3151 Návrh nabytí pozemků a spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Nový Lískovec a návrh rozpočtového opatření
90. ZM7/3124 Návrh nabytí části pozemku p.č. 4073/9 v k.ú. Královo Pole
91. ZM7/3027 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 pozemků p.č. 7519/3 a p.č. 9756/89 v k.ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
92. ZM7/3042 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3 pozemků p.č. 1007, p.č. 1008/1a p.č. 1008/2 v k.ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
93. ZM7/3089 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 545/7 k. ú. Pisárky
94. ZM7/3096 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemkům p.č. 583/7 a 583/28 v k.ú, Ponava
95. ZM7/3103 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 846/8 k. ú. Nový Lískovec
96. ZM7/3104 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 301/52, 301/76 a 98/13v k. ú. Nový Lískovec
97. ZM7/3125 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Židenice a návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci smírného ukončení soudních sporů
98. ZM7/3126 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 4609/97 v k.ú. Královo Pole
99. ZM7/3069 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4891/4 v k.ú. Žabovřesky z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna v podmínkách smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
100. ZM7/3060 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Bohunice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
101. ZM7/3058 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Pisárky, Ponava a Medlánky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
102. ZM7/3059 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
103. ZM7/3064 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 453/2 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
104. ZM7/3055 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín a Ponava, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
105. ZM7/3054 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Medlánky, Starý Lískovec a Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
106. ZM7/3053 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Lesná, Řečkovice a Staré Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
107. ZM7/3127 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
108. ZM7/3135 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Město Brno a Kohoutovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
109. ZM7/3136 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Židenice a Bohunice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
110. ZM7/3140 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3713 v k.ú. Bělá nad Svitavou z vlastnictví ČR ÚZSVM
111. ZM7/3137 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2304/6, 2304/7 v k.ú. Husovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
112. ZM7/3139 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 584/18, 584/39 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
113. ZM7/3138 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 584/7, 584/8 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
114. ZM7/3141 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
115. ZM7/3076 Návrh darování pozemku p.č. 735/2 v k.ú. Kuřim
116. ZM7/3129 Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě rodinné rekreace, stojící na pozemku p.č. 1836/16, v k.ú. Štýřice
117. ZM7/3130 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 815/31, k.ú. Řečkovice
118. ZM7/3131 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 37, stojící na pozemku p.č. 1090, k.ú. Obřany
119. ZM7/3134 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 445, stojící na pozemcích p.č. 2619/2 a p.č. 2619/12 v k.ú. Bosonohy
120. ZM7/3133 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 235, stojící na pozemku p.č. 2704, k.ú. Maloměřice
121. ZM7/3132 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 3823, k.ú. Královo Pole
122. ZM7/3142 Nabídka předkupního práva k 5/12 rodinného domu č.p. 679, stojícím na pozemku p.č. 317, k.ú. Slatina
123. ZM7/3143 Návrh kupní smlouvy - koupě budovy garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemcích p.č. 203/12 a p.č. 3863/28, oba v k.ú. Královo Pole
124. ZM7/3063 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2040/1, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
125. ZM7/3056 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 877/1, k.ú. Žabovřesky formou souhlasného prohlášení
126. ZM7/3074 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 1012/1, k.ú. Horní Heršpice formou souhlasného prohlášení
127. ZM7/3147 Návrh směny části pozemku p.č. 305/1 ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky p.č. 7620/4 a p.č. 7626/5 ve vlastnictví navrhovatelů, vše v k.ú. Bystrc a návrh na zřízení služebnosti
128. ZM7/3128 Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p.č. 1288/1 v k.ú. Štýřice
129. ZM7/3109 Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 44 v k. ú. Staré Brno
130. ZM7/3066 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Medlánky pozemku p.č. 629/1 a p.č. 629/10 k.ú. Medlánky
131. ZM7/3105 Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 1168 v k. ú. Husovice
132. ZM7/3148 Návrh na zrušení zástavního práva v souvislosti se změnou zajištění závazků sjednaných dle Smlouvy o zřízení služebností, smlouvy o zřízení zástavního práva, smlouvy o zřízení předkupního práva a smlouvy o závazcích souvisejících s provozem garáže - lokalita u Janáčkova divadla
133. Návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě "Bytová zástavba Brno-Chrlice" a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném nabytí pozemků mezi statutárním městem Brnem a společností Unimex Group , uzavřený investiční fond, a. s."
134. ZM7/3119 Návrh dodatku č.7 ke Smlouvě o nájmu pozemků, budoucí kupní smlouvě, budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen a budoucí zástavní smlouvě č. 0063101701340
Dodatek k bodu č. 134
135. ZM7/3099 Návrh dodatku č. 22 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s.
136. ZM7/3077 Návrh Dohody o vzájemné spolupráci, uzavírané s Povodím Moravy, s. p., a Jihomoravským krajem pro zajištění dobré kvality vody v Brněnské údolní nádrži
137. ZM7/3079 Pokyny pro zpracování nového Návrhu změny Územního plánu města Brna B50/07-II
138. ZM7/3080 Změna Zadání změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn z 2011, 2012 v části změny B108/15-0
1_1_Priloha_1_rozdilovy_dokument.pdf
1_2_priloha_2_souhrnny_prehled_podani.xls
2_0_Vyhodnoceni_vysledku_projednani.pdf
2_1_priloha_A.pdf
2_2_priloha_B.pdf
3_0_upraveny_navrh_zmeny_zadani.pdf

INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/32, konaného dne 3. 10. 2017
Doplněk k bodu č. INFO 1.
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/32, konaného dne 3. 10. 2017
Doplněk k bodu č. INFO 2.
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Doplněk k bodu č. INFO 3.
INFO 4. Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za červenec - září 2017
Další body navržené k zařazení do programu:
139. ZM7/3094 Realizace projektu RE:PUBLIKA - změny v účelových neinvestičních příspěvcích příspěvkových organizací TIC BRNO a Národní divadlo Brno, návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace, návrh rozpočtového opatření
Nový materiál k bodu č. 139
140. ZM7/3038 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova " a o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou " Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova"
Doplněk k bodu č. 140
141. ZM7/3154

Návrh na poskytnutí transferů městským částem z rozpočtu města 2017 - rozpočtové opatření
Doplněk k bodu č. 141

http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z7-33/MMB2017000001579.pdf

142. ZM7/3155 Návrh Dodatku č. 1 Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Brna
143. ZM7/3158 Návrh dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace pro zpracování projektové dokumentace centrální požární stanice Lidická

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/26

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 8 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku a nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 936 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 415 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Ulice Veslařská –parkoviště u MŠ“ v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
9. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace., formát PDF, 2 MB
10. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, formát PDF, 10 MB
11. Návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
12. Návrh pověření vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno  , formát PDF, 103 kB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uloženým odvodem z fondu investic Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 169 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 183 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací vybraných agend Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 188 kB
16. Investiční akce Rekonstrukce IC Zámečnická - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 288 kB
17. Návrh na poskytnutí investičního transferu Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 148 kB
18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021  , formát PDF, 623 kB
19. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 174 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 155 kB
22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 227 kB
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2021, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání významné sportovní akce - mezinárodní pohárové soutěže EuroCup 2021, formát PDF, 192 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 824 kB
27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 - zařazené v projektech JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" a "Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež"– návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 499 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 674 kB
29. Návrh na  poskytnutí dotací  organizacím národnostních menšin a  organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 367 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 384 kB
31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 375 kB
32. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 322 kB
33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I , formát PDF, 135 kB
34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s., formát PDF, 878 kB
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2021 pro společnost JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. , formát PDF, 5 MB
36. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 20 MB
37. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání – Mendlovo nám. 11, Brno, formát PDF, 509 kB
38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
39. Janáčkovo kulturní centrum – souhlas s podáním žádosti o dotaci, formát PDF, 298 kB
40. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 744 kB
41. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 512 kB
42. Projekt "MŠ Holásky" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 312 kB
43. Projekt "Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 328 kB
44. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – posouzení projektu, formát PDF, 583 kB
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8.9.2020, bod č. 109, č. 108, č. 110, návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8.12.2020, bod č. 91, Záměr prodeje volných bytových jednotek, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemku p.č. 59/11 v k.ú. Horní Heršpice Správě železnic, státní organizaci, formát PDF, 1 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 2 MB
48. Návrh prodeje  pozemku p.č. 7065/2 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
49. Návrh prodeje  pozemku p.č. 347 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 2 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/22 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
51. Návrh prodeje  pozemku p.č. 388/3, částí  pozemků p.č. 388/1, 388/2, 388/14  v k.ú. Staré Brno.    , formát PDF, 5 MB
52. Návrh prodeje pozemků p.č. 313 a p.č. 325 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemků p.č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p.č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k.ú. Zábrovice, formát PDF, 14 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2092/4, 2092/5  v k.ú.Černovice. , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2571, k.ú. Bohunice , formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky, formát PDF, 4 MB
57. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh rozpočtového opatření a návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady, formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 354/32 v k. ú. Dvorska  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 184 kB
60. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/21. bod č. 111 - návrh nabytí id. 6/12 pozemků v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla – část úseku 2 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021    , formát PDF, 765 kB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1507/2 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2371/17, p.č. 2371/18 a p.č. 2371/25, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2766/9 a p.č. 2766/13, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4058 a p.č. 4243, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 742, p.č. 744, p.č. 748/6, p.č. 748/7 a p.č. 748/8, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8352/3 a p.č. 8352/10 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1728/4 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 224/8 v k.ú. Kníničky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3251/146 a p.č. 3251/205, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 377/27 a p.č. 377/54 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3943 a p.č. 4018 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 547/2 a p.č. 547/3 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 15/36 na pozemku p.č. 2945/27 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/12, bod 116 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
78. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě garáže postavené na části pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Veveří , formát PDF, 4 MB
79. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
80. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 502 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
81. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1796 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
82. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 213, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 185 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 41, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 736 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2771, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 7016/31 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
85. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
86. Návrh směny pozemků města v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice za pozemky pod plánovanou stavbou Exit D1 v k. ú. Tuřany, vč. budoucího prodeje nabytých pozemků v k. ú. Tuřany , formát PDF, 27 MB
87. Návrh směny celých pozemků p. č. 1227/10 a p. č. 1229/5 a části pozemků p. č. 1229/2 a p. č. 1230/4, vše v k. ú. Obřany  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh směny  částí pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 624 za část pozemku p. č. 2147/25 a část pozemku p. č. 636, to vše   k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 3 MB
89. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemků p. č. 390/4, 390/8, 390/12, 390/16, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, vše v k. ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
90. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Židenice, id. ½ pozemku p. č. 2684, jehož součástí je bytový dům Konečného 2/Mošnova 11, č. pop. 2284, v k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
91. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 47/5, 48/2 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 377 kB
92. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5040/5, 5040/1, 5040/3, 5040/7 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 375 kB
93. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 13 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 236 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 136 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 149 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2021, formát PDF, 82 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - duben 2021, formát PDF, 147 kB
94. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB  , formát PDF, 144 kB
95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 138 kB
96. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií ze dne 26.09.2018 a souhlas s postoupením smlouvy, CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 906 kB
97. Návrh slev z nájemného, resp. vzdání se práva na část nájemného, za nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 241 kB
98. Návrh dodatku č.1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a dohoda o zařízení záležitostí ŘSD -„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP “, formát PDF, 291 kB
99. Návrh dodatku č. 2 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní"
100. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. , formát PDF, 595 kB
 

Aktualizace: 20. 4. 2021 07:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.12.2017 16:22
  • Datum poslední aktualizace: 06.12.2017 16:22
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design