Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/32

Datum:3. 10. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)
Doplněk k bodu č. 3
Zpráva finančního výboru
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. Představení nově jmenované vedoucí odboru MMB - informace
6. ZM7/3013 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
Doplněk k bodu č.6
7. ZM7/3007 Návrh stanov společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
Doplněk k bodu č.7
8. ZM7/2910 Návrh stanov společnosti SAKO Brno, a. s.
Doplněk k bodu č.8
9. ZM7/2945

Návrh stanov společnosti STAREZ - SPORT, a. s.

Doplněk k bodu č.9

10. ZM7/3002 Návrh stanov společnosti Lesy města Brna, a. s.
Doplněk k bodu č.10
11. ZM7/2907 Návrh stanov společnosti Teplárny Brno, a. s.
Doplněk k bodu č.11
12. ZM7/2974

Návrh stanov společnosti Veletrhy Brno, a. s.
Doplněk k bodu č.12

13. ZM7/2966 Kolonie Nový dům - účast v soutěži "Pečeť Evropského kulturního dědictví" v rámci komunitárního programu Evropské Unie "Kreativní Evropa/Creative Europe (2014-2020)"
14. ZM7/2978 Členství statutárního města Brna ve spolku Brněnsko, z.s.
15. ZM7/3008 Návrh zakládací listiny nadačního fondu "Jihomoravský filmový nadační fond"- návrh rozpočtového opatření
16. Úprava rozpočtu kapitálových výdajů Městské policie Brno, návrh rozpočtového opatření
17. ZM7/2975 Návrh rozpočtového opatření - Úprava rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města, poskytnutí transferů městským částem
Doplněk k bodu č.17
18. ZM7/2939 Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů města Brna
19. Návrh rozpočtového opatření - převod finančních prostředků z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB a Odboru investičního MMB na Odbor dopravy MMB v souvislosti s budováním Městského kamerového dohledového systému a kamerových bodů v MPR
20. Návrh na uzavření "Dohody o spolupráci při uspořádání Olympijského parku Brno 2018" mezi Českým olympijským výborem, statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem
21. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Českému olympijskému výboru na uspořádání Olympijského parku Brno 2018

Doplněk k bodu č.21
22. ZM7/3009 Návrh na poskytnutí dotací dle Dotačního programu na podporu projektů ke 100. výročí vzniku Československa a konce rakousko-uherské monarchie, a k 50. výročí srpnových událostí roku 1968 - návrh rozpočtového opatření
23. ZM7/2951 Návrh na úhradu povinných podílů města ke státní dotaci od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2017 - návrh změny usnesení; návrh rozpočtového opatření
24. ZM7/2950 Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturní památky v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/2909 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Ivanu Stříteskému na projekt Nejbližší krajina, návrh smlouvy o poskytnutí dotace a návrh rozpočtového opatření
26. ZM7/3004 Návrh na poskytnutí individuálních dotací na dofinancování sociálních služeb pro rok 2017, návrh rozpočtového opatření
27. ZM7/2976 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 spolku Společně k úsměvu, z.s., návrh rozpočtového opatření
28. ZM7/2977 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Hospici sv. Alžběty, o.p.s., návrh rozpočtového opatření
29. ZM7/2940 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu brněnského mládežnického hokeje a zabezpečení kurzů bruslení mateřských škol ve městě Brně pro rok 2017
30. ZM7/2972 Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času - návrh rozpočtového opatření
31. ZM7/2946 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 6716092317 o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna FC MEDLÁNKY, z.s.
32. ZM7/3005 Návrh 5. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2018 - 2019
33. ZM7/2903 Informace o průběžném naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI
34. ZM7/2904 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - říjen 2017 - návrh rozpočtového opatření
35. ZM7/2905 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - říjen 2017 - návrh rozpočtového opatření
36. ZM7/2908 Projekt "Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
37. ZM7/2920 Projekt "Asistenti prevence kriminality v Brně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
38. ZM7/2941 Projekt "Zateplení budovy Hapalova 22" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
39. ZM7/2916 Projekt "Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B"- rozhodnutí o poskytnutí dotace
40. ZM7/2969 Projekt "Demolice bytového domu Dukelská 217/88 v k. ú. Husovice - rozhodnutí o poskytnutí dotace
41. ZM7/2931 Projekt "Územní studie na veřejná prostranství" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
42. ZM7/2932 Projekt "Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
43. ZM7/2919 Projekt "Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření
Doplněk k bodu č. 43
Doplněk č.2 k bodu č.43
44. ZM7/2915 Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014 - 2020 "Centrum mezinárodního obchodu" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Regionální hospodářské komoře Brno
45. ZM7/2906 Projekt "Zateplení bytového domu Konopiska 33, Brno-Bosonohy" - poskytnutí zápůjčky MČ Brno-Bosonohy, návrh rozpočtového opatření
46. ZM7/2944 Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat" - rámcová smlouva o financování projektu
47. ZM7/2942 Projekt "Znovuzprovoznění TT Stránská skála - Líšeň, Holzova" - návrh smlouvy o spolupráci
48. ZM7/2943 Projekt "Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova včetně měnírny Jírova " - návrh smlouvy o spolupráci
49. ZM7/2999 Projekt "Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
50. ZM7/2933 Projekt "Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec" - posouzení projektu
51. ZM7/3000 Projekt "Zateplení objektu Ukrajinská 2b" - posouzení projektu
Doplněk k bodu č. 51
52. ZM7/3001 Projekt "Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina" - posouzení projektu
53. ZM7/2998 Projekt "Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10" - posouzení projektu
54. ZM7/2968 Projekt "PTP-COMMUTE" - účast na projektu
55. ZM7/2986 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost Ing. Diba Debse CSc. o výjimku z pravidel spočívající ve změně zajištění zápůjčky
56. ZM7/2987 Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 2. termín r. 2017, návrh rozpočtových opatření
57. ZM7/2989 Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 3232, k. ú. Černá Pole
58. ZM7/2990 Záměr převodu jednotek v bytových domech Axmanova 2,4,6 a Chopinova 5
59. ZM7/2984 Záměr prodeje bytového domu Merhautova 164 včetně pozemků
60. ZM7/2981 Záměr prodeje bytového domu Merhautova 170 včetně pozemků
61. ZM7/2985 Záměr prodeje bytového domu Tišnovská 132a včetně pozemků
62. ZM7/2980 Záměr prodeje bytového domu Veleslavínova 12 včetně pozemku
63. ZM7/2983 Záměr prodeje bytového domu Merhautova 97 včetně pozemku
64. ZM7/2982 Záměr prodeje bytového domu Trávníčkova 5 včetně pozemků
65. ZM7/2979 Záměr prodeje podílu o velikosti 381/42386 na pozemku p.č. 7049/2, k.ú. Bystrc
66. ZM7/2924 Návrh prodeje pozemku v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov
67. ZM7/2957 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1901/5, 1915, 1950/7 v k.ú. Žebětín
68. ZM7/2911 Návrh nabytí pozemku p. č. 2954/19 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova"
69. ZM7/2912 Návrh nabytí pozemku p. č. 3686/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova"
70. ZM7/2917 Návrh nabytí pozemků p. č. 1646/17, 2158/34 a 2954/23 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova"
71. ZM7/2918 Návrh nabytí pozemku p. č. 3501/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova"
72. ZM7/2913 Návrh nabytí pozemků p.č. 2712/15 a p.č. 2712/16 v k.ú. Maloměřice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
73. ZM7/2937 Návrh nabytí pozemku p.č. 7511/9 v k.ú. Líšeň
74. ZM7/2938 Návrh nabytí pozemku p.č. 2253/47 v k.ú. Slatina
75. ZM7/2947 Návrh nabytí pozemků p.č. 2158/32, 2954/17 a 2954/20, vše v k.ú. Žebětín
76. ZM7/2943 Návrh nabytí pozemků p.č. 436/26, p.č. 436/36 a p.č. 436/37, vše v k.ú. Mokrá Hora
77. ZM7/2959 Návrh nabytí pozemku p.č. 1589 v k.ú. Nový Lískovec návrh rozpočtového opatření
78. ZM7/2967 Návrh nabytí pozemku p.č. 3067/5, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
79. ZM7/2958 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Lesná
80. ZM7/2934 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 2/3 k pozemku p.č. 544/31 v k.ú. Mokrá Hora
81. ZM7/2935 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. 2/3 k pozemkům p.č. 1321/126 a p.č. 1820/9 v k.ú. Bohunice
82. ZM7/2936 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 3/8 k pozemku p.č. 811/17 v k.ú. Přízřenice
83. ZM7/2948 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 2162/26, p. č. 2162/36 a p. č. 2431/55 v k. ú. Bosonohy - změna usnesení ZMB č. Z7/28, bod č. 77
84. ZM7/2914 Návrh nabytí jednotky č. 251/8 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 - garáž a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 2486/14302 na společných částech budovy Husovice, č.e. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
85. ZM7/2922 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
86. ZM7/2923 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
87. ZM7/2921 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Horní Heršpice, Medlánky a Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
88. ZM7/2997 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 3840 v k.ú. Královo Pole
89. ZM7/2996 Nabídka předkupního práva ke stavbě rodinné rekreace č.e. 322, stojící na pozemku p.č. 1124/12 v k.ú. Horní Heršpice
90. ZM7/2995 Nabídka předkupního práva ke stavbě rodinné rekreace č.e. 923, stojící na pozemku p.č. 383/12 v k.ú. Kníničky
91. ZM7/2994 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemcích p.č. 203/12 a p.č. 3863/28 v k.ú. Královo Pole
92. ZM7/2993 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 1436 v k.ú. Černá Pole
93. ZM7/2992 Nabídka předkupního práva ke stavbě rodinné rekreace Bystrc č.e. 44, stojící na pozemku p.č. 3635 v k.ú. Bystrc
94. ZM7/2902 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k ideálním 2/3 pozemku p. č. 2165 v k. ú. Chrlice
Doplněk k bodu č.94
95. ZM7/2928 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudního smíru ve sporech o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům k.ú. Nový Lískovec a k.ú. Slatina
96. ZM7/2956 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 504, k.ú. Ponava
97. ZM7/2955 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 504, k.ú. Ponava formou souhlasného prohlášení
98. ZM7/2925 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 7545/3, k.ú. Židenice formou souhlasného prohlášení
99. ZM7/2970 Návrh směny pozemku p.č. 1121/1 v k.ú. Lažánky u Veverské Bítýšky za část pozemku p.č. 1118/1 v k.ú. Lažánky u Veverské Bítýšky
100. ZM7/2971 Návrh směny části pozemku p.č. 847/1 a pozemku p.č. 857 vše v k.ú. Kníničky za pozemky p.č. 4726, 4727 a 4728 vše v k.ú. Bystrc
101. ZM7/2960 Návrh směny části pozemku p.č. 939/1 za pozemek p.č. 940/5 v k.ú. Žebětín
102. Návrh směny části pozemku p.č. 305/1 ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky p.č. 7620/4 a p.č. 7626/5 ve vlastnictví navrhovatelů, vše v k.ú. Bystrc a návrh na zřízení služebnosti
103. ZM7/2954 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Medlánky, částí pozemků p.č.987/4, p.č.987/12 a p.č.987/60 k.ú. Medlánky
104. ZM7/2952 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Ořešín, pozemku p.č.59/22 k.ú. Ořešín
105. ZM7/2953 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p.č. 1085/1, p.č. 1085/2, p.č. 1089/2, p.č. 1089/7, p.č. 1089/8. p.č. 1089/9 a p.č. 1094/3 k.ú. Řečkovice
106. ZM7/2963 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Jundrov, pozemků p.č. 1688/108, 1688/172, 1688/208, 1688/209 v k.ú. Jundrov
107. ZM7/2962 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemku p.č. 1680/5 v k.ú. Komín
108. ZM7/2961 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p.č. 220/5, p.č. 220/7 p.č. 278/4 a p.č. 278/6 v k.ú. Dvorska
109. ZM7/2963 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-jih, pozemků p.č. 129/21, 1266/19, 1266/27, 1288/4 v k.ú. Komárov
110. ZM7/2991 Návrh na zrušení stávajících věcných břemen a návrh na zřízení nových věcných břemen k pozemkům p.č. 3569/394, 3569/247 a k pozemku p.č. 3569/395, vše v k.ú. Šlapanice u Brna
111. ZM7/2927 Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k.ú. Královo Pole od DRUŽBA, stavební bytové družstvo (SBD DRUŽBA)
112. ZM7/2926 Návrh dohody o vrácení zaplacené kupní ceny ve výši 557.600,- Kč z neplatné kupní smlouvy ze dne 12. 11. 2003, dle ust. § 1746 odst. 2 obč. zákoníku, návrh rozpočtového opatření
113. ZM7/2965 Žádost o prominutí nájemného za užívání prostor v objektu č. 3 v areálu bývalých židenických kasáren, k. ú. Židenice
114. ZM7/2930 Změna Zadání změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn z 2011, 2012 v části změny B65/15-0
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/31, konaného dne 5. 9. 2017
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/31, konaného dne 5. 9. 2017
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva za červen - srpen 2017 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně

Další body navržené k zařazení do programu:

115. Zpráva z kontrolního šetření organizace akcí Meeting Brno 2017 a Léto v centru
Doplněk k bodu č. 115
116. ZM7/2973 Návrh na zrušení usnesení Z7/28. zasedání ZMB konaného dne 16. 5. 2017, bod 124; návrh Smlouvy o spolupráci, společnosti a spolufinancování stavby "Odhlučnění TT Cejl - Zábrdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice"
Doplněk k bodu č.116
117. ZM7/2988 Návrh na převzetí dluhu Bytového družstva Kounicova 63 a Nerudova 14 v Brně vlastníky jednotek vymezených v domě Kounicova 63/Nerudova 14
118. ZM7/3006 Rekonstrukce parku Denisovy sady a Studánka - navýšení celkových rozpočtových nákladů investiční akce, návrh rozpočtového opatření
119. ZM7/3003 Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů Odboru sociální péče MMB na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
120. ZM7/3010 "Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci s Dopravním podnikem města Brna, a. s.

Doplněk k bodu č.120
121. Návrh úpravy nových stanov společnosti Brněnské komunikace a. s.
Doplněk
122. ZM7/3014 Návrh směny nemovitostí v k. ú. Staré Brno za nemovitosti v k. ú. Žabovřesky
Doplněk k bodu č.122
123. ZM7/3011 Návrh snížení základního kapitálu a změny stanov společnosti Automotodrom Brno, a. s.
124. ZM7/3016 Návrh úpravy nových stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost
125. ZM7/3017 Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na školy a
školská zařízení - návrh rozpočtového opatření
Doplněk k bodu č. 125
126. ZM7/3015 Návrh úpravy nových stanov společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s.
INFO 5. Informativní zpráva o činnosti spolku "Otevřená města, z. s."
INFO 6. Informativní zpráva -Úklid přednádražního prostoru - vyhodnocení

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.11.2017 10:14
  • Datum poslední aktualizace: 02.11.2017 14:01
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design