Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/32

Datum:3. 10. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)
Doplněk k bodu č. 3
Zpráva finančního výboru
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. Představení nově jmenované vedoucí odboru MMB - informace
6. ZM7/3013 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
Doplněk k bodu č.6
7. ZM7/3007 Návrh stanov společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
Doplněk k bodu č.7
8. ZM7/2910 Návrh stanov společnosti SAKO Brno, a. s.
Doplněk k bodu č.8
9. ZM7/2945

Návrh stanov společnosti STAREZ - SPORT, a. s.

Doplněk k bodu č.9

10. ZM7/3002 Návrh stanov společnosti Lesy města Brna, a. s.
Doplněk k bodu č.10
11. ZM7/2907 Návrh stanov společnosti Teplárny Brno, a. s.
Doplněk k bodu č.11
12. ZM7/2974

Návrh stanov společnosti Veletrhy Brno, a. s.
Doplněk k bodu č.12

13. ZM7/2966 Kolonie Nový dům - účast v soutěži "Pečeť Evropského kulturního dědictví" v rámci komunitárního programu Evropské Unie "Kreativní Evropa/Creative Europe (2014-2020)"
14. ZM7/2978 Členství statutárního města Brna ve spolku Brněnsko, z.s.
15. ZM7/3008 Návrh zakládací listiny nadačního fondu "Jihomoravský filmový nadační fond"- návrh rozpočtového opatření
16. Úprava rozpočtu kapitálových výdajů Městské policie Brno, návrh rozpočtového opatření
17. ZM7/2975 Návrh rozpočtového opatření - Úprava rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města, poskytnutí transferů městským částem
Doplněk k bodu č.17
18. ZM7/2939 Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů města Brna
19. Návrh rozpočtového opatření - převod finančních prostředků z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB a Odboru investičního MMB na Odbor dopravy MMB v souvislosti s budováním Městského kamerového dohledového systému a kamerových bodů v MPR
20. Návrh na uzavření "Dohody o spolupráci při uspořádání Olympijského parku Brno 2018" mezi Českým olympijským výborem, statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem
21. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Českému olympijskému výboru na uspořádání Olympijského parku Brno 2018

Doplněk k bodu č.21
22. ZM7/3009 Návrh na poskytnutí dotací dle Dotačního programu na podporu projektů ke 100. výročí vzniku Československa a konce rakousko-uherské monarchie, a k 50. výročí srpnových událostí roku 1968 - návrh rozpočtového opatření
23. ZM7/2951 Návrh na úhradu povinných podílů města ke státní dotaci od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2017 - návrh změny usnesení; návrh rozpočtového opatření
24. ZM7/2950 Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturní památky v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/2909 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Ivanu Stříteskému na projekt Nejbližší krajina, návrh smlouvy o poskytnutí dotace a návrh rozpočtového opatření
26. ZM7/3004 Návrh na poskytnutí individuálních dotací na dofinancování sociálních služeb pro rok 2017, návrh rozpočtového opatření
27. ZM7/2976 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 spolku Společně k úsměvu, z.s., návrh rozpočtového opatření
28. ZM7/2977 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Hospici sv. Alžběty, o.p.s., návrh rozpočtového opatření
29. ZM7/2940 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu brněnského mládežnického hokeje a zabezpečení kurzů bruslení mateřských škol ve městě Brně pro rok 2017
30. ZM7/2972 Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času - návrh rozpočtového opatření
31. ZM7/2946 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 6716092317 o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna FC MEDLÁNKY, z.s.
32. ZM7/3005 Návrh 5. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2018 - 2019
33. ZM7/2903 Informace o průběžném naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI
34. ZM7/2904 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - říjen 2017 - návrh rozpočtového opatření
35. ZM7/2905 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - říjen 2017 - návrh rozpočtového opatření
36. ZM7/2908 Projekt "Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
37. ZM7/2920 Projekt "Asistenti prevence kriminality v Brně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
38. ZM7/2941 Projekt "Zateplení budovy Hapalova 22" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
39. ZM7/2916 Projekt "Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B"- rozhodnutí o poskytnutí dotace
40. ZM7/2969 Projekt "Demolice bytového domu Dukelská 217/88 v k. ú. Husovice - rozhodnutí o poskytnutí dotace
41. ZM7/2931 Projekt "Územní studie na veřejná prostranství" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
42. ZM7/2932 Projekt "Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
43. ZM7/2919 Projekt "Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření
Doplněk k bodu č. 43
Doplněk č.2 k bodu č.43
44. ZM7/2915 Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014 - 2020 "Centrum mezinárodního obchodu" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Regionální hospodářské komoře Brno
45. ZM7/2906 Projekt "Zateplení bytového domu Konopiska 33, Brno-Bosonohy" - poskytnutí zápůjčky MČ Brno-Bosonohy, návrh rozpočtového opatření
46. ZM7/2944 Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat" - rámcová smlouva o financování projektu
47. ZM7/2942 Projekt "Znovuzprovoznění TT Stránská skála - Líšeň, Holzova" - návrh smlouvy o spolupráci
48. ZM7/2943 Projekt "Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova včetně měnírny Jírova " - návrh smlouvy o spolupráci
49. ZM7/2999 Projekt "Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
50. ZM7/2933 Projekt "Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec" - posouzení projektu
51. ZM7/3000 Projekt "Zateplení objektu Ukrajinská 2b" - posouzení projektu
Doplněk k bodu č. 51
52. ZM7/3001 Projekt "Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina" - posouzení projektu
53. ZM7/2998 Projekt "Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10" - posouzení projektu
54. ZM7/2968 Projekt "PTP-COMMUTE" - účast na projektu
55. ZM7/2986 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost Ing. Diba Debse CSc. o výjimku z pravidel spočívající ve změně zajištění zápůjčky
56. ZM7/2987 Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 2. termín r. 2017, návrh rozpočtových opatření
57. ZM7/2989 Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 3232, k. ú. Černá Pole
58. ZM7/2990 Záměr převodu jednotek v bytových domech Axmanova 2,4,6 a Chopinova 5
59. ZM7/2984 Záměr prodeje bytového domu Merhautova 164 včetně pozemků
60. ZM7/2981 Záměr prodeje bytového domu Merhautova 170 včetně pozemků
61. ZM7/2985 Záměr prodeje bytového domu Tišnovská 132a včetně pozemků
62. ZM7/2980 Záměr prodeje bytového domu Veleslavínova 12 včetně pozemku
63. ZM7/2983 Záměr prodeje bytového domu Merhautova 97 včetně pozemku
64. ZM7/2982 Záměr prodeje bytového domu Trávníčkova 5 včetně pozemků
65. ZM7/2979 Záměr prodeje podílu o velikosti 381/42386 na pozemku p.č. 7049/2, k.ú. Bystrc
66. ZM7/2924 Návrh prodeje pozemku v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov
67. ZM7/2957 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1901/5, 1915, 1950/7 v k.ú. Žebětín
68. ZM7/2911 Návrh nabytí pozemku p. č. 2954/19 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova"
69. ZM7/2912 Návrh nabytí pozemku p. č. 3686/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova"
70. ZM7/2917 Návrh nabytí pozemků p. č. 1646/17, 2158/34 a 2954/23 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova"
71. ZM7/2918 Návrh nabytí pozemku p. č. 3501/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova"
72. ZM7/2913 Návrh nabytí pozemků p.č. 2712/15 a p.č. 2712/16 v k.ú. Maloměřice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
73. ZM7/2937 Návrh nabytí pozemku p.č. 7511/9 v k.ú. Líšeň
74. ZM7/2938 Návrh nabytí pozemku p.č. 2253/47 v k.ú. Slatina
75. ZM7/2947 Návrh nabytí pozemků p.č. 2158/32, 2954/17 a 2954/20, vše v k.ú. Žebětín
76. ZM7/2943 Návrh nabytí pozemků p.č. 436/26, p.č. 436/36 a p.č. 436/37, vše v k.ú. Mokrá Hora
77. ZM7/2959 Návrh nabytí pozemku p.č. 1589 v k.ú. Nový Lískovec návrh rozpočtového opatření
78. ZM7/2967 Návrh nabytí pozemku p.č. 3067/5, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
79. ZM7/2958 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Lesná
80. ZM7/2934 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 2/3 k pozemku p.č. 544/31 v k.ú. Mokrá Hora
81. ZM7/2935 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. 2/3 k pozemkům p.č. 1321/126 a p.č. 1820/9 v k.ú. Bohunice
82. ZM7/2936 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 3/8 k pozemku p.č. 811/17 v k.ú. Přízřenice
83. ZM7/2948 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 2162/26, p. č. 2162/36 a p. č. 2431/55 v k. ú. Bosonohy - změna usnesení ZMB č. Z7/28, bod č. 77
84. ZM7/2914 Návrh nabytí jednotky č. 251/8 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 - garáž a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 2486/14302 na společných částech budovy Husovice, č.e. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
85. ZM7/2922 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
86. ZM7/2923 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
87. ZM7/2921 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Horní Heršpice, Medlánky a Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
88. ZM7/2997 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 3840 v k.ú. Královo Pole
89. ZM7/2996 Nabídka předkupního práva ke stavbě rodinné rekreace č.e. 322, stojící na pozemku p.č. 1124/12 v k.ú. Horní Heršpice
90. ZM7/2995 Nabídka předkupního práva ke stavbě rodinné rekreace č.e. 923, stojící na pozemku p.č. 383/12 v k.ú. Kníničky
91. ZM7/2994 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemcích p.č. 203/12 a p.č. 3863/28 v k.ú. Královo Pole
92. ZM7/2993 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 1436 v k.ú. Černá Pole
93. ZM7/2992 Nabídka předkupního práva ke stavbě rodinné rekreace Bystrc č.e. 44, stojící na pozemku p.č. 3635 v k.ú. Bystrc
94. ZM7/2902 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k ideálním 2/3 pozemku p. č. 2165 v k. ú. Chrlice
Doplněk k bodu č.94
95. ZM7/2928 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudního smíru ve sporech o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům k.ú. Nový Lískovec a k.ú. Slatina
96. ZM7/2956 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 504, k.ú. Ponava
97. ZM7/2955 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 504, k.ú. Ponava formou souhlasného prohlášení
98. ZM7/2925 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 7545/3, k.ú. Židenice formou souhlasného prohlášení
99. ZM7/2970 Návrh směny pozemku p.č. 1121/1 v k.ú. Lažánky u Veverské Bítýšky za část pozemku p.č. 1118/1 v k.ú. Lažánky u Veverské Bítýšky
100. ZM7/2971 Návrh směny části pozemku p.č. 847/1 a pozemku p.č. 857 vše v k.ú. Kníničky za pozemky p.č. 4726, 4727 a 4728 vše v k.ú. Bystrc
101. ZM7/2960 Návrh směny části pozemku p.č. 939/1 za pozemek p.č. 940/5 v k.ú. Žebětín
102. Návrh směny části pozemku p.č. 305/1 ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky p.č. 7620/4 a p.č. 7626/5 ve vlastnictví navrhovatelů, vše v k.ú. Bystrc a návrh na zřízení služebnosti
103. ZM7/2954 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Medlánky, částí pozemků p.č.987/4, p.č.987/12 a p.č.987/60 k.ú. Medlánky
104. ZM7/2952 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Ořešín, pozemku p.č.59/22 k.ú. Ořešín
105. ZM7/2953 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p.č. 1085/1, p.č. 1085/2, p.č. 1089/2, p.č. 1089/7, p.č. 1089/8. p.č. 1089/9 a p.č. 1094/3 k.ú. Řečkovice
106. ZM7/2963 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Jundrov, pozemků p.č. 1688/108, 1688/172, 1688/208, 1688/209 v k.ú. Jundrov
107. ZM7/2962 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemku p.č. 1680/5 v k.ú. Komín
108. ZM7/2961 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p.č. 220/5, p.č. 220/7 p.č. 278/4 a p.č. 278/6 v k.ú. Dvorska
109. ZM7/2963 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-jih, pozemků p.č. 129/21, 1266/19, 1266/27, 1288/4 v k.ú. Komárov
110. ZM7/2991 Návrh na zrušení stávajících věcných břemen a návrh na zřízení nových věcných břemen k pozemkům p.č. 3569/394, 3569/247 a k pozemku p.č. 3569/395, vše v k.ú. Šlapanice u Brna
111. ZM7/2927 Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k.ú. Královo Pole od DRUŽBA, stavební bytové družstvo (SBD DRUŽBA)
112. ZM7/2926 Návrh dohody o vrácení zaplacené kupní ceny ve výši 557.600,- Kč z neplatné kupní smlouvy ze dne 12. 11. 2003, dle ust. § 1746 odst. 2 obč. zákoníku, návrh rozpočtového opatření
113. ZM7/2965 Žádost o prominutí nájemného za užívání prostor v objektu č. 3 v areálu bývalých židenických kasáren, k. ú. Židenice
114. ZM7/2930 Změna Zadání změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn z 2011, 2012 v části změny B65/15-0
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/31, konaného dne 5. 9. 2017
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/31, konaného dne 5. 9. 2017
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva za červen - srpen 2017 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně

Další body navržené k zařazení do programu:

115. Zpráva z kontrolního šetření organizace akcí Meeting Brno 2017 a Léto v centru
Doplněk k bodu č. 115
116. ZM7/2973 Návrh na zrušení usnesení Z7/28. zasedání ZMB konaného dne 16. 5. 2017, bod 124; návrh Smlouvy o spolupráci, společnosti a spolufinancování stavby "Odhlučnění TT Cejl - Zábrdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice"
Doplněk k bodu č.116
117. ZM7/2988 Návrh na převzetí dluhu Bytového družstva Kounicova 63 a Nerudova 14 v Brně vlastníky jednotek vymezených v domě Kounicova 63/Nerudova 14
118. ZM7/3006 Rekonstrukce parku Denisovy sady a Studánka - navýšení celkových rozpočtových nákladů investiční akce, návrh rozpočtového opatření
119. ZM7/3003 Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů Odboru sociální péče MMB na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
120. ZM7/3010 "Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci s Dopravním podnikem města Brna, a. s.

Doplněk k bodu č.120
121. Návrh úpravy nových stanov společnosti Brněnské komunikace a. s.
Doplněk
122. ZM7/3014 Návrh směny nemovitostí v k. ú. Staré Brno za nemovitosti v k. ú. Žabovřesky
Doplněk k bodu č.122
123. ZM7/3011 Návrh snížení základního kapitálu a změny stanov společnosti Automotodrom Brno, a. s.
124. ZM7/3016 Návrh úpravy nových stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost
125. ZM7/3017 Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na školy a
školská zařízení - návrh rozpočtového opatření
Doplněk k bodu č. 125
126. ZM7/3015 Návrh úpravy nových stanov společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s.
INFO 5. Informativní zpráva o činnosti spolku "Otevřená města, z. s."
INFO 6. Informativní zpráva -Úklid přednádražního prostoru - vyhodnocení

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/26

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 8 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku a nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 936 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 415 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Ulice Veslařská –parkoviště u MŠ“ v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
9. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace., formát PDF, 2 MB
10. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, formát PDF, 10 MB
11. Návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
12. Návrh pověření vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno  , formát PDF, 103 kB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uloženým odvodem z fondu investic Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 169 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 183 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací vybraných agend Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 188 kB
16. Investiční akce Rekonstrukce IC Zámečnická - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 288 kB
17. Návrh na poskytnutí investičního transferu Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 148 kB
18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021  , formát PDF, 623 kB
19. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 174 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 155 kB
22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 227 kB
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2021, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání významné sportovní akce - mezinárodní pohárové soutěže EuroCup 2021, formát PDF, 192 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 824 kB
27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 - zařazené v projektech JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" a "Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež"– návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 499 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 674 kB
29. Návrh na  poskytnutí dotací  organizacím národnostních menšin a  organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 367 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 384 kB
31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 375 kB
32. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 322 kB
33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I , formát PDF, 135 kB
34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s., formát PDF, 878 kB
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2021 pro společnost JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. , formát PDF, 5 MB
36. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 20 MB
37. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání – Mendlovo nám. 11, Brno, formát PDF, 509 kB
38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
39. Janáčkovo kulturní centrum – souhlas s podáním žádosti o dotaci, formát PDF, 298 kB
40. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 744 kB
41. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 512 kB
42. Projekt "MŠ Holásky" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 312 kB
43. Projekt "Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 328 kB
44. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – posouzení projektu, formát PDF, 583 kB
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8.9.2020, bod č. 109, č. 108, č. 110, návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8.12.2020, bod č. 91, Záměr prodeje volných bytových jednotek, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemku p.č. 59/11 v k.ú. Horní Heršpice Správě železnic, státní organizaci, formát PDF, 1 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 2 MB
48. Návrh prodeje  pozemku p.č. 7065/2 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
49. Návrh prodeje  pozemku p.č. 347 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 2 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/22 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
51. Návrh prodeje  pozemku p.č. 388/3, částí  pozemků p.č. 388/1, 388/2, 388/14  v k.ú. Staré Brno.    , formát PDF, 5 MB
52. Návrh prodeje pozemků p.č. 313 a p.č. 325 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemků p.č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p.č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k.ú. Zábrovice, formát PDF, 14 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2092/4, 2092/5  v k.ú.Černovice. , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2571, k.ú. Bohunice , formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky, formát PDF, 4 MB
57. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh rozpočtového opatření a návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady, formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 354/32 v k. ú. Dvorska  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 184 kB
60. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/21. bod č. 111 - návrh nabytí id. 6/12 pozemků v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla – část úseku 2 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021    , formát PDF, 765 kB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1507/2 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2371/17, p.č. 2371/18 a p.č. 2371/25, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2766/9 a p.č. 2766/13, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4058 a p.č. 4243, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 742, p.č. 744, p.č. 748/6, p.č. 748/7 a p.č. 748/8, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8352/3 a p.č. 8352/10 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1728/4 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 224/8 v k.ú. Kníničky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3251/146 a p.č. 3251/205, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 377/27 a p.č. 377/54 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3943 a p.č. 4018 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 547/2 a p.č. 547/3 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 15/36 na pozemku p.č. 2945/27 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/12, bod 116 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
78. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě garáže postavené na části pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Veveří , formát PDF, 4 MB
79. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
80. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 502 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
81. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1796 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
82. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 213, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 185 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 41, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 736 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2771, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 7016/31 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
85. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
86. Návrh směny pozemků města v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice za pozemky pod plánovanou stavbou Exit D1 v k. ú. Tuřany, vč. budoucího prodeje nabytých pozemků v k. ú. Tuřany , formát PDF, 27 MB
87. Návrh směny celých pozemků p. č. 1227/10 a p. č. 1229/5 a části pozemků p. č. 1229/2 a p. č. 1230/4, vše v k. ú. Obřany  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh směny  částí pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 624 za část pozemku p. č. 2147/25 a část pozemku p. č. 636, to vše   k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 3 MB
89. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemků p. č. 390/4, 390/8, 390/12, 390/16, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, vše v k. ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
90. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Židenice, id. ½ pozemku p. č. 2684, jehož součástí je bytový dům Konečného 2/Mošnova 11, č. pop. 2284, v k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
91. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 47/5, 48/2 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 377 kB
92. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5040/5, 5040/1, 5040/3, 5040/7 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 375 kB
93. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 13 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 236 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 136 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 149 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2021, formát PDF, 82 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - duben 2021, formát PDF, 147 kB
94. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB  , formát PDF, 144 kB
95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 138 kB
96. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií ze dne 26.09.2018 a souhlas s postoupením smlouvy, CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 906 kB
97. Návrh slev z nájemného, resp. vzdání se práva na část nájemného, za nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 241 kB
98. Návrh dodatku č.1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a dohoda o zařízení záležitostí ŘSD -„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP “, formát PDF, 291 kB
99. Návrh dodatku č. 2 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní"
100. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. , formát PDF, 595 kB
 

Aktualizace: 20. 4. 2021 07:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.11.2017 10:14
  • Datum poslední aktualizace: 02.11.2017 14:01
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design