Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/31

Datum:5. 9. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. Představení nově jmenované vedoucí odboru MMB - informace
6. ZM7/2718 Přehled účasti na schůzích výborů ZMB
7. ZM7/2723 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje městská policie podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek
8. ZM7/2800 Návrh na vytvoření koncernové struktury společností, jejichž jediným akcionářem je statutární město Brno
9. ZM7/2816 Návrh stanov společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s.
10. ZM7/2817 Návrh stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost
11. ZM7/2732 Návrh na přistoupení města Brna k Paktu starostů a primátorů
12. ZM7/2818 Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2017
13. ZM7/2828 Návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2018, stanovení základních proporcí návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018
14. ZM7/2808 Návrh rozpočtového opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce, jejímž poplatníkem je město Brno
15. ZM7/2868 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s navýšením platových tarifů zaměstnanců příspěvkových organizací, u nichž plní zřizovatelskou funkci město Brno
16. ZM7/2855 Návrh na uvolnění finanční rezervy na realizaci náhrobku Inez Tuschnerové - návrh rozpočtového opatření
17. ZM7/2804 Změna účelu použití části investičního transferu MČ Brno Maloměřice a Obřany
18. ZM7/2856 Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. - návrh na převedení části investičního transferu na investiční akci ORG 2923 "Rekonstrukce v objektu NMB", návrh rozpočtového opatření
19. ZM7/2836 Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, návrh rozpočtového opatření
20. ZM7/2837 Návrh na zvýšení neinvestičního příspěvku Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci na odpisy a nařízení odvodu do rozpočtu města - návrh rozpočtového opatření
21. ZM7/2814 Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
22. ZM7/2765 Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků mateřským školám na nově otvírané kapacity v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
23. ZM7/2766 Návrh na darování zbývajících učebních pomůcek školám
24. ZM7/2847 Návrh na poskytnutí finančního daru "Nadačnímu fondu jihomoravských olympioniků" - návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/2767 Návrh na poskytnutí daru Nadačnímu fondu Campianus - návrh rozpočtového opatření, návrh darovací smlouvy
26. ZM7/2768 Smlouva o spolupráci s Nadačním fondem Campianus a Římskokatolickou duchovní správou u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Brno
27. ZM7/2849 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 - ÚSTAV K 2001, z.ú. - návrh rozpočtového opatření
28. ZM7/2838 Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Programu 133530 Podpora materiálně technické základny sportu MŠMT na akci "Vybudování hřiště na Osové v MČ Brno-Bohunice"
29. ZM7/2746 "Žádost o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně"
30. ZM7/2858 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 organizaci Columna centrum s.r.o., návrh rozpočtového opatření
31. ZM7/2857 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Institutu sociálně zdravotních strategií z. s., návrh rozpočtového opatření
32. ZM7/2863 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Městskému sportovnímu klubu Brno, z.s. na zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže na základních školách v projektu "Sportovci do škol"
33. ZM7/2845 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BRNĚNSKÉ CENTRUM SPORTOVNÍCH NADĚJÍ, z.s. na podporu brněnských sportovních nadějí města Brna v roce 2017/2018
34. ZM7/2846 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2017
35. ZM7/2803 Návrh na poskytnutí individuální dotace Jihomoravské radě dětí a mládeže v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
36. ZM7/2839 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Novému Prostoru, z.ú., návrh rozpočtového opatření
37. ZM7/2840 Návrh na změnu účelu použití části účelových dotací, poskytnutých v roce 2017 městským částem v rámci postoupených příjmů od města
38. ZM7/2862 Návrh na přeřazení a rozšíření sportovních odvětví uvedených v "Metodice na podporu vrcholového sportu ve městě Brně"
39. Olympijský park - nabytí mobilních zařízení, návrh rozpočtového opatření
40. ZM7/2848 Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Městského divadla Brno, příspěvkové organizace
41. ZM7/2764 Návrh Dodatku č. 5 ke Zřizovací listině Mateřské školy Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace
42. ZM7/2834 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - září 2017 - návrh rozpočtového opatření
43. ZM7/2842 Projekt "Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
44. ZM7/2832 Projekt "Řízení ITI" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace
45. ZM7/2881 Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 "Kreativní vouchery Brno" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob
46. ZM7/2865 Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020, Brno Ph.D. Talent´ - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob" - návrh na změnu přílohy usnesení Z7/28. zasedání ZMB - bod č. 29
47. ZM7/2841 Projekt "Osobní vozidla pro Magistrát města Brna" - návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP
48. ZM7/2864 Projekt "Tramvajová trať Plotní" - návrh smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem
49. ZM7/2853 Projekt "Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
50. ZM7/2843 Projekt "Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
51. ZM7/2854 Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
52. ZM7/2860 Projekt "Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část" - návrh dohody o uznání závazku k náhradě škody
53. ZM7/2851 Projekt "Zateplení objektu DS Vychodilova" - posouzení projektu
54. ZM7/2850 Projekt "Zateplení depozitáře Vyškov" - posouzení projektu
55. ZM7/2861 Projekt "Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna" - posouzení projektu
56. ZM7/2852 Projekt "Zvýšení odolnosti informační infrastruktury města Brna" - změna parametrů posouzení projektu
57. ZM7/2870 Zápůjčka z Fondu rozvoje bydlení města Brna - MČ Brno-Kohoutovice, návrh rozpočtového opatření
58. ZM7/2874 Návrh změny seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji
59. ZM7/2867 Záměr prodeje bytového domu Lerchova 14 včetně pozemků
60. ZM7/2869 Záměr prodeje rodinného domu Táborská 30 včetně pozemku
61. ZM7/2871 Návrh prodeje bytového domu Merhautova 90 včetně pozemku
62. ZM7/2872 Návrh prodeje bytového domu Zemědělská 36 včetně pozemků
63. ZM7/2866 Návrh bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu statutárního města Brna na družstevních bytových jednotkách vymezených v budově č.p.552 postavené na pozemku p.č.987/22 a p.č.986/5, podílu na společných částech budovy a pozemcích v k.ú. Medlánky
64. ZM7/2873 Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 270, jehož součástí je stavba č. pop. 419, bytový dům Francouzská 83, vše k. ú. Zábrdovice
65. ZM7/2811 Návrh prodeje pozemku p.č. 3002/6 v k.ú. Kuřim
66. ZM7/2889 Návrh prodeje pozemku p.č. 222, k.ú. Maloměřice
67. ZM7/2807 Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň
68. ZM7/2809 Návrh prodeje pozemku p.č. 3090/36 v k.ú. Líšeň
69. ZM7/2813 Návrh prodeje pozemku p.č. 299/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice
70. ZM7/2884 Návrh prodeje pozemku p.č. 3930/1 v k.ú. Královo Pole
71. ZM7/2885 Návrh prodeje pozemku p.č. 172/29 a pozemku p.č. 172/32, vše v k.ú. Bystrc
72. ZM7/2890 Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín
73. ZM7/2891 Návrh prodeje pozemku p.č. 1487/2 v k.ú. Žabovřesky
74. ZM7/2833 Návrh prodeje pozemků p.č. 195/1, 195/2, 195/3, 210/2, 210/3, částí pozemků p.č. 210/1, 211/1, návrh nabytí pozemku p.č. 4420, id. 1/4 pozemku p.č. 4421, vše v k.ú. Tuřany, ukončení nájemní smlouvy
75. ZM7/2831 Návrh prodeje pozemků p.č. 1091/10, 1091/11, 1092/3, 1092/7, 1092/12 v k.ú. Židenice, zřízení služebnosti
76. ZM7/2781 Návrh prodeje pozemků p.č. 2232/26, p.č. 2232/73, p.č. 2232/220, p.č. 2232/221, p.č. 2232/222 a p.č. 2232/223 v k.ú. Maloměřice
77. ZM7/2898 Návrh prodeje pozemků vlastníkům garáží při ul. Větrná, k.ú. Bystrc
78. ZM7/2785 Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka
79. ZM7/2787 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2375/53, k.ú. Žabovřesky
80. ZM7/2786 Návrh prodeje části pozemku p.č. 7893, k.ú. Líšeň
81. ZM7/2810 Návrh prodeje části pozemku p.č. 5865/2 v k.ú. Židenice
82. ZM7/2882 Návrh prodeje části pozemku p.č. 81/26 v k.ú. Obřany v ul. Fryčajova
83. ZM7/2888 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2649/1 v k. ú. Komín
84. ZM7/2784 Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č.61, ve věci prodeje pozemku p.č. 3836 v k.ú. Bystrc
85. ZM7/2896 Návrh změny podmínek smlouvy - přílohy Z7/19 ZMB konaného dne 21.6.2016, bod č. 92 - prodej pozemku p.č. 1521/13 v k.ú. Maloměřice
86. ZM7/2751 Návrh nabytí pozemku p.č. 1073/5 v k.ú. Líšeň
87. ZM7/2752 Návrh nabytí pozemku p.č. 1247/130 v k.ú. Bohunice
88. ZM7/2753 Návrh nabytí pozemků p.č. 320/7 a 323/3, k.ú. Lesná
89. ZM7/2754 Návrh nabytí pozemku p. č. 2248/2 v k. ú. Žabovřesky
90. ZM7/2877 Návrh nabytí pozemku p.č. 2540/67 v k.ú. Líšeň
91. ZM7/2878 Návrh nabytí pozemků p.č. 2594/30 a 2594/74, oba v k.ú. Maloměřice
92. ZM7/2821 Návrh nabytí pozemků p.č. 473/25, 1733/64, 1745/55 a 1745/60 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému"
93. ZM7/2820 Návrh nabytí pozemku p.č. 1782 v k.ú. Horní Heršpice pro stavbu "Brno, MČ Brno - jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - dostavba kanalizační sítě"
94. ZM7/2819 Návrh nabytí pozemku p.č. 1004/5 a p.č. 1005/6 v k.ú. Chrlice a zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1005/6 pro stavbu "MČ Chrlice - ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace"
95. ZM7/2748 Návrh nabytí pozemku p.č. 1167/4 v k.ú. Komárov pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"
96. ZM7/2745 Návrh nabytí pozemků p. č. 1646/21, 1646/22 a 1646/23 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova"
97. ZM7/2744 Návrh nabytí pozemku p. č. 1646/25 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova"
98. ZM7/2779 Návrh nabytí pozemku p.č. 3400/1 v k.ú. Kohoutovice
99. ZM7/2897 Návrh nabytí pozemku p.č. 582/1 a pozemku p.č. 582/2, vše v k.ú. Přízřenice a návrh na jejich svěření MČ Brno-jih
100. ZM7/2780 Návrh nabytí a svěření pozemků p.č. 2713/170, 2713/173, 2713/174, 2713/177 v k.ú. Žebětín
101. ZM7/2773 Návrh nabytí a svěření pozemku p.č. 2480/2 v k.ú. Bystrc
102. ZM7/2750 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k pozemku p. č. 88/8v k. ú. Komárov
103. ZM7/2876 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 1/6 k pozemku p.č. 5116/15 v k.ú. Židenice
104. ZM7/2879 Návrh nabytí id. 3/8 pozemků p.č. 8207/45, 8357/17, 8361/13 a 8364/13, vše v k.ú. Židenice
105. ZM7/2755 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 11/12 k pozemkůmp.č. 946/13, 954/6 a 954/19, vše v k.ú. Staré Brno
106. ZM7/2743 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/9 pozemku p.č. 6625/53, p.č. 6625/54, p.č. 9756/71, p.č. 9756/89 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 pozemku p.č. 7519/3 vše v k.ú. Židenice, pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
107. ZM7/2747 Návrh nabytí pozemku p. č. 1503/2 v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice pro stavbu "Úprava toku Leskavy"-záchytný poldr Ostopovice - změna usnesení ZMB č. Z6/010, bod č. 54
108. ZM7/2756 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici U Křížku v k. ú. Ivanovice a nabytí pozemků v k. ú. Ivanovice
109. ZM7/2737 Návrh nabytí jednotky č. 287/4 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/8400 na společných částech budovy Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
110. ZM7/2738 Návrh nabytí jednotky č. 284/1 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/8400 na společných částech budovy Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
111. ZM7/2739 Návrh nabytí jednotky č. 281/10 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
112. ZM7/2740 Návrh nabytí jednotky č. 272/1 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/12 na společných částech budovy Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
113. ZM7/2741 Návrh nabytí jednotky č. 280/9 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
114. ZM7/2742 Návrh nabytí jednotky č. 279/8 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
115. ZM7/2761 Návrh nabytí jednotky č. 273/2 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
116. ZM7/2769 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2559/4 v k.ú. Bystrc z majetku ČR - Státní pozemkový úřad
117. ZM7/2859 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Město Brno a Bohunice,z vlastnictví ČR-ÚZSVM
118. ZM7/2887 Návrh bezúplatného nabytí nemovitosti - garáže bez č.p./č.e na pozemku p.č. 1349/2 k.ú. Staré Brno
119. ZM7/2774 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 839/219 v k.ú. Medlánky z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna v podmínkách smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
120. ZM7/2830 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace, č.e. 184, stojící na pozemku p.č. 1141, k.ú. Nový Lískovec
121. ZM7/2825 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 5446, k.ú. Královo Pole
122. ZM7/2826 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace, č.e. 330, stojící na pozemku p.č. 791/2, k.ú. Obřany
123. ZM7/2827 Nabídka předkupního práva k 5/12 rodinného domu č.p. 679, stojícím na pozemku p.č. 317, k.ú. Slatina
124. ZM7/2829 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 490, k.ú. Maloměřice
125. ZM7/2758 Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 2191/2 v k. ú. Slatina
126. ZM7/2759 Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 2197/1 v k. ú. Slatina
127. ZM7/2880 Porušení předkupního práva k pozemku p .č. 4105/2, k. ú. Komín
128. ZM7/2789 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 504, k.ú. Ponava formou souhlasného prohlášení
129. ZM7/2790 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 531, k.ú. Ponava formou souhlasného prohlášení
130. ZM7/2791 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 527, k.ú. Ponava formou souhlasného prohlášení
131. ZM7/2792 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 514, k.ú. Ponava formou souhlasného prohlášení
132. ZM7/2793 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 523, k.ú. Ponava formou souhlasného prohlášení
133. ZM7/2783 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudního smíru ve sporech o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům k.ú. Přízřenice, Medlánky a k.ú. Černá Pole
134. ZM7/2798 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudního smíru ve sporech o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům k.ú. Staré Brno, Stránice a k.ú. Židenice
135. ZM7/2799 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudního smíru ve sporu o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům v k.ú. Řečkovice
136. ZM7/2772 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudního smíru ve sporech o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům k.ú. Brněnské Ivanovice a k.ú. Slatina
137. ZM7/2771 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudních smírů ve sporech o určení vlastnického práva ČR k pozemkům v k.ú. Židenice, Líšeň a Horní Heršpice
138. ZM7/2770 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudních smírů ve sporech o určení vlastnického práva ČR k pozemkům v k.ú. Slatina, Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Ponava a Líšeň
139. ZM7/2778 Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemků p.č. 1319/2 a 1519, k.ú. Stránice formou souhlasného prohlášení
140. ZM7/2844 Návrh směny pozemků v k.ú. Pisárky a v k.ú. Starý Lískovec s Fakultní nemocnicí Brno, návrh na změnu částí usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/29. konané dne 20.06.2017, bod č. 191
141. Návrh směny části pozemku p.č. 305/1 ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky p.č. 7620/4 a p.č. 7626/5 ve vlastnictví navrhovatelů, vše v k.ú. Bystrc a návrh na zřízení služebnosti
142. ZM7/2806 Návrh směny části pozemku p.č. 388 za část pozemku p.č. 389/2 v k.ú. Tuřany, návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany
143. ZM7/2805 Návrh směny části pozemku p.č. 2659/69 za pozemky p.č. 2771/3, 2771/5, vše v k.ú. Jundrov, návrh svěření majetku města MČ Brno-Jundrov
144. ZM7/2823 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, budova bez č.pop./č.ev., která je součástí pozemku p.č. 974/2, k.ú. Královo Pole
145. ZM7/2824 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p.č. 48/14, p.č. 48/15 a p.č. 48/16 k.ú. Řečkovice
146. ZM7/2822 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady, spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 8601/2, p.č. 9288/2, p.č. 9289/2 k.ú. Židenice
147. ZM7/2886 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, části pozemku p.č. 3966/99 k.ú. Řečkovice
148. ZM7/2892 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p.č. 2112/2, p.č. 2112/3, p.č. 2112/4, p.č. 2112/5, p.č. 2112/19, p.č. 2112/20, p.č. 2112/21, p.č. 2112/22, p.č. 2112/23, p.č. 2112/24, p.č. 2112/25, p.č. 2112/26, p.č. 2112/27, p.č. 2112/28 a p.č. 2112/29 k.ú. Maloměřice
149. ZM7/2893 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Útěchov, budovy s č.pop.277, která je součástí pozemku p.č. 58/22 k.ú. Útěchov u Brna
150. ZM7/2894 Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p.č. 1367, p.č.1368, p.č.1369, p.č.1371, p.č.1372, p.č.1374, p.č.1375 a p.č.1376 k.ú. Lesná
151. ZM7/2801 Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p.č. 2334, 2337 v k.ú. Pisárky
152. ZM7/2802 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p.č. 6238/3 v k.ú. Líšeň
153. ZM7/2795 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p.č. 4576/3 v k.ú. Líšeň
154. ZM7/2797 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p.č. 7510/10 v k.ú. Židenice
155. ZM7/2796 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady, pozemku p.č. 7361 v k.ú. Židenice
156. ZM7/2777 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. id. ? 1924/3, 1924/5, 1924/6, 1924/10, 1924/12, 1924/13, 1924/14, 7192/1, 7192/22, 7192/23, 7192/24, 7230/1, 7230/2, 7230/3, 7230/4, 7230/5, 7230/6, 7230/8 vše v k.ú. Bystrc
157. ZM7/2775 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Žebětín, pozemků p.č. 3318, 3559, 3581, 3679, 3717, 3753 v k.ú. Žebětín
158. ZM7/2776 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Žabovřesky, pozemku p.č. 5293/2 v k.ú. Žabovřesky
159. ZM7/2782 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Žebětín, pozemků p.č. 2135/3, 2135/11 v k.ú. Žebětín
160. ZM7/2757 Návrh zřízení služebnosti na pozemku p.č. 768/4 v k.ú. Chrlice
161. Návrh na změnu zajištění závazků sjednaných dle Smlouvy o zřízení služebností, smlouvy o zřízení zástavního práva, smlouvy o zřízení předkupního práva a smlouvy o závazcích souvisejících s provozem garáže - lokalita u Janáčkova divadla
162. ZM7/2749 Návrh majetkoprávního vypořádání spoluvlastnického podílu ve výši id.1/3 pozemku p. č. 1075 v k. ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
163. ZM7/2883 Návrh výzvy manželům Chadimovým k převedení budovy garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 1153, k.ú. Staré Brno
164. ZM7/2812 Návrh dohody o odstoupení od Kupní smlouvy, smlouvy o zřízení předkupního práva a smlouvy o zřízení zástavního práva č. 6312174263 ve znění Dodatku č.1 se společností GLOBAL TRADE PROPERTY, s.r.o. - pozemky p.č. 3015 a 3016 v k.ú. Židenice
165. ZM7/2835 Zpráva o podané žalobě na náhradu škody ve výši 11.820.731,-Kč, návrh na pověření městské části Brno-střed k právnímu zastupování v soudním sporu, návrh na odnětí svěřeného nemovitého majetku města v k.ú. Stránice - bývalý vojenský areál při ulici Lerchova
166. ZM7/2788 Zpráva k lokalitě Ponava - vydržení
167. ZM7/2760 Plán odpadového hospodářství statutárního města Brna 2017-2025
168. ZM7/2815 Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace
169. ZM7/2895 Návrh rozpočtového opatření - převod finančních prostředků z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB a Odboru investičního MMB na Odbor dopravy MMB v souvislosti s budováním Městského kamerového dohledového systému a kamerových bodů v MPR
170. ZM7/2763 Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona pozemku p. č. 1086/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice
171. ZM7/2762 Nabídka využití předkupního práva dle $ 101 stavebního zákona pozemkům p. č 1087,1088,1089 a 1090 v k. ú. Brněnské Ivanovice
172. ZM7/2794 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona pozemku p. č. 7 v k. ú. Medlánky
173. ZM7/2899 Návrh stanov společnosti Brněnské komunikace a.s.
174. ZM7/2900 Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků školám na preventivní opatření proti šíření onemocnění žloutenkou typu A - návrh rozpočtového opatření
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/29, konaného dne 20. 6. 2017
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/29, konaného dne 20. 6. 2017
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva - přehled zadaných studií a projektů za 1. pololetí 2017
INFO 5. Informativní zpráva - Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI
INFO 6. Informativní zpráva - přehled zahraničních pracovních cest za duben - červen 2017

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/26

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 8 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku a nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 936 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 415 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Ulice Veslařská –parkoviště u MŠ“ v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
9. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace., formát PDF, 2 MB
10. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, formát PDF, 10 MB
11. Návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
12. Návrh pověření vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno  , formát PDF, 103 kB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uloženým odvodem z fondu investic Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 169 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 183 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací vybraných agend Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 188 kB
16. Investiční akce Rekonstrukce IC Zámečnická - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 288 kB
17. Návrh na poskytnutí investičního transferu Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 148 kB
18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021  , formát PDF, 623 kB
19. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 174 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 155 kB
22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 227 kB
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2021, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání významné sportovní akce - mezinárodní pohárové soutěže EuroCup 2021, formát PDF, 192 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 824 kB
27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 - zařazené v projektech JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" a "Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež"– návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 499 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 674 kB
29. Návrh na  poskytnutí dotací  organizacím národnostních menšin a  organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 367 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 384 kB
31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 375 kB
32. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 322 kB
33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I , formát PDF, 135 kB
34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s., formát PDF, 878 kB
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2021 pro společnost JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. , formát PDF, 5 MB
36. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 20 MB
37. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání – Mendlovo nám. 11, Brno, formát PDF, 509 kB
38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
39. Janáčkovo kulturní centrum – souhlas s podáním žádosti o dotaci, formát PDF, 298 kB
40. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 744 kB
41. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 512 kB
42. Projekt "MŠ Holásky" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 312 kB
43. Projekt "Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 328 kB
44. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – posouzení projektu, formát PDF, 583 kB
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8.9.2020, bod č. 109, č. 108, č. 110, návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8.12.2020, bod č. 91, Záměr prodeje volných bytových jednotek, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemku p.č. 59/11 v k.ú. Horní Heršpice Správě železnic, státní organizaci, formát PDF, 1 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 2 MB
48. Návrh prodeje  pozemku p.č. 7065/2 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
49. Návrh prodeje  pozemku p.č. 347 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 2 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/22 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
51. Návrh prodeje  pozemku p.č. 388/3, částí  pozemků p.č. 388/1, 388/2, 388/14  v k.ú. Staré Brno.    , formát PDF, 5 MB
52. Návrh prodeje pozemků p.č. 313 a p.č. 325 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemků p.č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p.č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k.ú. Zábrovice, formát PDF, 14 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2092/4, 2092/5  v k.ú.Černovice. , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2571, k.ú. Bohunice , formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky, formát PDF, 4 MB
57. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh rozpočtového opatření a návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady, formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 354/32 v k. ú. Dvorska  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 184 kB
60. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/21. bod č. 111 - návrh nabytí id. 6/12 pozemků v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla – část úseku 2 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021    , formát PDF, 765 kB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1507/2 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2371/17, p.č. 2371/18 a p.č. 2371/25, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2766/9 a p.č. 2766/13, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4058 a p.č. 4243, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 742, p.č. 744, p.č. 748/6, p.č. 748/7 a p.č. 748/8, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8352/3 a p.č. 8352/10 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1728/4 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 224/8 v k.ú. Kníničky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3251/146 a p.č. 3251/205, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 377/27 a p.č. 377/54 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3943 a p.č. 4018 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 547/2 a p.č. 547/3 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 15/36 na pozemku p.č. 2945/27 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/12, bod 116 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
78. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě garáže postavené na části pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Veveří , formát PDF, 4 MB
79. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
80. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 502 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
81. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1796 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
82. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 213, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 185 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 41, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 736 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2771, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 7016/31 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
85. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
86. Návrh směny pozemků města v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice za pozemky pod plánovanou stavbou Exit D1 v k. ú. Tuřany, vč. budoucího prodeje nabytých pozemků v k. ú. Tuřany , formát PDF, 27 MB
87. Návrh směny celých pozemků p. č. 1227/10 a p. č. 1229/5 a části pozemků p. č. 1229/2 a p. č. 1230/4, vše v k. ú. Obřany  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh směny  částí pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 624 za část pozemku p. č. 2147/25 a část pozemku p. č. 636, to vše   k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 3 MB
89. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemků p. č. 390/4, 390/8, 390/12, 390/16, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, vše v k. ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
90. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Židenice, id. ½ pozemku p. č. 2684, jehož součástí je bytový dům Konečného 2/Mošnova 11, č. pop. 2284, v k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
91. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 47/5, 48/2 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 377 kB
92. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5040/5, 5040/1, 5040/3, 5040/7 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 375 kB
93. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 13 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 236 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 136 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 149 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2021, formát PDF, 82 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - duben 2021, formát PDF, 147 kB
94. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB  , formát PDF, 144 kB
95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 138 kB
96. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií ze dne 26.09.2018 a souhlas s postoupením smlouvy, CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 906 kB
97. Návrh slev z nájemného, resp. vzdání se práva na část nájemného, za nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 241 kB
98. Návrh dodatku č.1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a dohoda o zařízení záležitostí ŘSD -„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP “, formát PDF, 291 kB
99. Návrh dodatku č. 2 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní"
100. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. , formát PDF, 595 kB
 

Aktualizace: 20. 4. 2021 07:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.11.2017 10:14
  • Datum poslední aktualizace: 02.11.2017 14:01
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design