Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/31

Datum:5. 9. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. Představení nově jmenované vedoucí odboru MMB - informace
6. ZM7/2718 Přehled účasti na schůzích výborů ZMB
7. ZM7/2723 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje městská policie podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek
8. ZM7/2800 Návrh na vytvoření koncernové struktury společností, jejichž jediným akcionářem je statutární město Brno
9. ZM7/2816 Návrh stanov společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s.
10. ZM7/2817 Návrh stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost
11. ZM7/2732 Návrh na přistoupení města Brna k Paktu starostů a primátorů
12. ZM7/2818 Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2017
13. ZM7/2828 Návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2018, stanovení základních proporcí návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018
14. ZM7/2808 Návrh rozpočtového opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce, jejímž poplatníkem je město Brno
15. ZM7/2868 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s navýšením platových tarifů zaměstnanců příspěvkových organizací, u nichž plní zřizovatelskou funkci město Brno
16. ZM7/2855 Návrh na uvolnění finanční rezervy na realizaci náhrobku Inez Tuschnerové - návrh rozpočtového opatření
17. ZM7/2804 Změna účelu použití části investičního transferu MČ Brno Maloměřice a Obřany
18. ZM7/2856 Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. - návrh na převedení části investičního transferu na investiční akci ORG 2923 "Rekonstrukce v objektu NMB", návrh rozpočtového opatření
19. ZM7/2836 Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, návrh rozpočtového opatření
20. ZM7/2837 Návrh na zvýšení neinvestičního příspěvku Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci na odpisy a nařízení odvodu do rozpočtu města - návrh rozpočtového opatření
21. ZM7/2814 Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
22. ZM7/2765 Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků mateřským školám na nově otvírané kapacity v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
23. ZM7/2766 Návrh na darování zbývajících učebních pomůcek školám
24. ZM7/2847 Návrh na poskytnutí finančního daru "Nadačnímu fondu jihomoravských olympioniků" - návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/2767 Návrh na poskytnutí daru Nadačnímu fondu Campianus - návrh rozpočtového opatření, návrh darovací smlouvy
26. ZM7/2768 Smlouva o spolupráci s Nadačním fondem Campianus a Římskokatolickou duchovní správou u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Brno
27. ZM7/2849 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 - ÚSTAV K 2001, z.ú. - návrh rozpočtového opatření
28. ZM7/2838 Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Programu 133530 Podpora materiálně technické základny sportu MŠMT na akci "Vybudování hřiště na Osové v MČ Brno-Bohunice"
29. ZM7/2746 "Žádost o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně"
30. ZM7/2858 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 organizaci Columna centrum s.r.o., návrh rozpočtového opatření
31. ZM7/2857 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Institutu sociálně zdravotních strategií z. s., návrh rozpočtového opatření
32. ZM7/2863 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Městskému sportovnímu klubu Brno, z.s. na zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže na základních školách v projektu "Sportovci do škol"
33. ZM7/2845 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BRNĚNSKÉ CENTRUM SPORTOVNÍCH NADĚJÍ, z.s. na podporu brněnských sportovních nadějí města Brna v roce 2017/2018
34. ZM7/2846 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2017
35. ZM7/2803 Návrh na poskytnutí individuální dotace Jihomoravské radě dětí a mládeže v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
36. ZM7/2839 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Novému Prostoru, z.ú., návrh rozpočtového opatření
37. ZM7/2840 Návrh na změnu účelu použití části účelových dotací, poskytnutých v roce 2017 městským částem v rámci postoupených příjmů od města
38. ZM7/2862 Návrh na přeřazení a rozšíření sportovních odvětví uvedených v "Metodice na podporu vrcholového sportu ve městě Brně"
39. Olympijský park - nabytí mobilních zařízení, návrh rozpočtového opatření
40. ZM7/2848 Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Městského divadla Brno, příspěvkové organizace
41. ZM7/2764 Návrh Dodatku č. 5 ke Zřizovací listině Mateřské školy Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace
42. ZM7/2834 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - září 2017 - návrh rozpočtového opatření
43. ZM7/2842 Projekt "Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
44. ZM7/2832 Projekt "Řízení ITI" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace
45. ZM7/2881 Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 "Kreativní vouchery Brno" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob
46. ZM7/2865 Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020, Brno Ph.D. Talent´ - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob" - návrh na změnu přílohy usnesení Z7/28. zasedání ZMB - bod č. 29
47. ZM7/2841 Projekt "Osobní vozidla pro Magistrát města Brna" - návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP
48. ZM7/2864 Projekt "Tramvajová trať Plotní" - návrh smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem
49. ZM7/2853 Projekt "Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
50. ZM7/2843 Projekt "Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
51. ZM7/2854 Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
52. ZM7/2860 Projekt "Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část" - návrh dohody o uznání závazku k náhradě škody
53. ZM7/2851 Projekt "Zateplení objektu DS Vychodilova" - posouzení projektu
54. ZM7/2850 Projekt "Zateplení depozitáře Vyškov" - posouzení projektu
55. ZM7/2861 Projekt "Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna" - posouzení projektu
56. ZM7/2852 Projekt "Zvýšení odolnosti informační infrastruktury města Brna" - změna parametrů posouzení projektu
57. ZM7/2870 Zápůjčka z Fondu rozvoje bydlení města Brna - MČ Brno-Kohoutovice, návrh rozpočtového opatření
58. ZM7/2874 Návrh změny seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji
59. ZM7/2867 Záměr prodeje bytového domu Lerchova 14 včetně pozemků
60. ZM7/2869 Záměr prodeje rodinného domu Táborská 30 včetně pozemku
61. ZM7/2871 Návrh prodeje bytového domu Merhautova 90 včetně pozemku
62. ZM7/2872 Návrh prodeje bytového domu Zemědělská 36 včetně pozemků
63. ZM7/2866 Návrh bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu statutárního města Brna na družstevních bytových jednotkách vymezených v budově č.p.552 postavené na pozemku p.č.987/22 a p.č.986/5, podílu na společných částech budovy a pozemcích v k.ú. Medlánky
64. ZM7/2873 Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 270, jehož součástí je stavba č. pop. 419, bytový dům Francouzská 83, vše k. ú. Zábrdovice
65. ZM7/2811 Návrh prodeje pozemku p.č. 3002/6 v k.ú. Kuřim
66. ZM7/2889 Návrh prodeje pozemku p.č. 222, k.ú. Maloměřice
67. ZM7/2807 Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň
68. ZM7/2809 Návrh prodeje pozemku p.č. 3090/36 v k.ú. Líšeň
69. ZM7/2813 Návrh prodeje pozemku p.č. 299/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice
70. ZM7/2884 Návrh prodeje pozemku p.č. 3930/1 v k.ú. Královo Pole
71. ZM7/2885 Návrh prodeje pozemku p.č. 172/29 a pozemku p.č. 172/32, vše v k.ú. Bystrc
72. ZM7/2890 Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín
73. ZM7/2891 Návrh prodeje pozemku p.č. 1487/2 v k.ú. Žabovřesky
74. ZM7/2833 Návrh prodeje pozemků p.č. 195/1, 195/2, 195/3, 210/2, 210/3, částí pozemků p.č. 210/1, 211/1, návrh nabytí pozemku p.č. 4420, id. 1/4 pozemku p.č. 4421, vše v k.ú. Tuřany, ukončení nájemní smlouvy
75. ZM7/2831 Návrh prodeje pozemků p.č. 1091/10, 1091/11, 1092/3, 1092/7, 1092/12 v k.ú. Židenice, zřízení služebnosti
76. ZM7/2781 Návrh prodeje pozemků p.č. 2232/26, p.č. 2232/73, p.č. 2232/220, p.č. 2232/221, p.č. 2232/222 a p.č. 2232/223 v k.ú. Maloměřice
77. ZM7/2898 Návrh prodeje pozemků vlastníkům garáží při ul. Větrná, k.ú. Bystrc
78. ZM7/2785 Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka
79. ZM7/2787 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2375/53, k.ú. Žabovřesky
80. ZM7/2786 Návrh prodeje části pozemku p.č. 7893, k.ú. Líšeň
81. ZM7/2810 Návrh prodeje části pozemku p.č. 5865/2 v k.ú. Židenice
82. ZM7/2882 Návrh prodeje části pozemku p.č. 81/26 v k.ú. Obřany v ul. Fryčajova
83. ZM7/2888 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2649/1 v k. ú. Komín
84. ZM7/2784 Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č.61, ve věci prodeje pozemku p.č. 3836 v k.ú. Bystrc
85. ZM7/2896 Návrh změny podmínek smlouvy - přílohy Z7/19 ZMB konaného dne 21.6.2016, bod č. 92 - prodej pozemku p.č. 1521/13 v k.ú. Maloměřice
86. ZM7/2751 Návrh nabytí pozemku p.č. 1073/5 v k.ú. Líšeň
87. ZM7/2752 Návrh nabytí pozemku p.č. 1247/130 v k.ú. Bohunice
88. ZM7/2753 Návrh nabytí pozemků p.č. 320/7 a 323/3, k.ú. Lesná
89. ZM7/2754 Návrh nabytí pozemku p. č. 2248/2 v k. ú. Žabovřesky
90. ZM7/2877 Návrh nabytí pozemku p.č. 2540/67 v k.ú. Líšeň
91. ZM7/2878 Návrh nabytí pozemků p.č. 2594/30 a 2594/74, oba v k.ú. Maloměřice
92. ZM7/2821 Návrh nabytí pozemků p.č. 473/25, 1733/64, 1745/55 a 1745/60 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému"
93. ZM7/2820 Návrh nabytí pozemku p.č. 1782 v k.ú. Horní Heršpice pro stavbu "Brno, MČ Brno - jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - dostavba kanalizační sítě"
94. ZM7/2819 Návrh nabytí pozemku p.č. 1004/5 a p.č. 1005/6 v k.ú. Chrlice a zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1005/6 pro stavbu "MČ Chrlice - ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace"
95. ZM7/2748 Návrh nabytí pozemku p.č. 1167/4 v k.ú. Komárov pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"
96. ZM7/2745 Návrh nabytí pozemků p. č. 1646/21, 1646/22 a 1646/23 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova"
97. ZM7/2744 Návrh nabytí pozemku p. č. 1646/25 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova"
98. ZM7/2779 Návrh nabytí pozemku p.č. 3400/1 v k.ú. Kohoutovice
99. ZM7/2897 Návrh nabytí pozemku p.č. 582/1 a pozemku p.č. 582/2, vše v k.ú. Přízřenice a návrh na jejich svěření MČ Brno-jih
100. ZM7/2780 Návrh nabytí a svěření pozemků p.č. 2713/170, 2713/173, 2713/174, 2713/177 v k.ú. Žebětín
101. ZM7/2773 Návrh nabytí a svěření pozemku p.č. 2480/2 v k.ú. Bystrc
102. ZM7/2750 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k pozemku p. č. 88/8v k. ú. Komárov
103. ZM7/2876 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 1/6 k pozemku p.č. 5116/15 v k.ú. Židenice
104. ZM7/2879 Návrh nabytí id. 3/8 pozemků p.č. 8207/45, 8357/17, 8361/13 a 8364/13, vše v k.ú. Židenice
105. ZM7/2755 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 11/12 k pozemkůmp.č. 946/13, 954/6 a 954/19, vše v k.ú. Staré Brno
106. ZM7/2743 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/9 pozemku p.č. 6625/53, p.č. 6625/54, p.č. 9756/71, p.č. 9756/89 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 pozemku p.č. 7519/3 vše v k.ú. Židenice, pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
107. ZM7/2747 Návrh nabytí pozemku p. č. 1503/2 v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice pro stavbu "Úprava toku Leskavy"-záchytný poldr Ostopovice - změna usnesení ZMB č. Z6/010, bod č. 54
108. ZM7/2756 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici U Křížku v k. ú. Ivanovice a nabytí pozemků v k. ú. Ivanovice
109. ZM7/2737 Návrh nabytí jednotky č. 287/4 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/8400 na společných částech budovy Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
110. ZM7/2738 Návrh nabytí jednotky č. 284/1 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/8400 na společných částech budovy Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
111. ZM7/2739 Návrh nabytí jednotky č. 281/10 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
112. ZM7/2740 Návrh nabytí jednotky č. 272/1 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/12 na společných částech budovy Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
113. ZM7/2741 Návrh nabytí jednotky č. 280/9 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
114. ZM7/2742 Návrh nabytí jednotky č. 279/8 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
115. ZM7/2761 Návrh nabytí jednotky č. 273/2 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
116. ZM7/2769 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2559/4 v k.ú. Bystrc z majetku ČR - Státní pozemkový úřad
117. ZM7/2859 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Město Brno a Bohunice,z vlastnictví ČR-ÚZSVM
118. ZM7/2887 Návrh bezúplatného nabytí nemovitosti - garáže bez č.p./č.e na pozemku p.č. 1349/2 k.ú. Staré Brno
119. ZM7/2774 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 839/219 v k.ú. Medlánky z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna v podmínkách smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
120. ZM7/2830 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace, č.e. 184, stojící na pozemku p.č. 1141, k.ú. Nový Lískovec
121. ZM7/2825 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 5446, k.ú. Královo Pole
122. ZM7/2826 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace, č.e. 330, stojící na pozemku p.č. 791/2, k.ú. Obřany
123. ZM7/2827 Nabídka předkupního práva k 5/12 rodinného domu č.p. 679, stojícím na pozemku p.č. 317, k.ú. Slatina
124. ZM7/2829 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 490, k.ú. Maloměřice
125. ZM7/2758 Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 2191/2 v k. ú. Slatina
126. ZM7/2759 Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 2197/1 v k. ú. Slatina
127. ZM7/2880 Porušení předkupního práva k pozemku p .č. 4105/2, k. ú. Komín
128. ZM7/2789 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 504, k.ú. Ponava formou souhlasného prohlášení
129. ZM7/2790 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 531, k.ú. Ponava formou souhlasného prohlášení
130. ZM7/2791 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 527, k.ú. Ponava formou souhlasného prohlášení
131. ZM7/2792 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 514, k.ú. Ponava formou souhlasného prohlášení
132. ZM7/2793 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 523, k.ú. Ponava formou souhlasného prohlášení
133. ZM7/2783 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudního smíru ve sporech o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům k.ú. Přízřenice, Medlánky a k.ú. Černá Pole
134. ZM7/2798 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudního smíru ve sporech o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům k.ú. Staré Brno, Stránice a k.ú. Židenice
135. ZM7/2799 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudního smíru ve sporu o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům v k.ú. Řečkovice
136. ZM7/2772 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudního smíru ve sporech o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům k.ú. Brněnské Ivanovice a k.ú. Slatina
137. ZM7/2771 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudních smírů ve sporech o určení vlastnického práva ČR k pozemkům v k.ú. Židenice, Líšeň a Horní Heršpice
138. ZM7/2770 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudních smírů ve sporech o určení vlastnického práva ČR k pozemkům v k.ú. Slatina, Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Ponava a Líšeň
139. ZM7/2778 Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemků p.č. 1319/2 a 1519, k.ú. Stránice formou souhlasného prohlášení
140. ZM7/2844 Návrh směny pozemků v k.ú. Pisárky a v k.ú. Starý Lískovec s Fakultní nemocnicí Brno, návrh na změnu částí usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/29. konané dne 20.06.2017, bod č. 191
141. Návrh směny části pozemku p.č. 305/1 ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky p.č. 7620/4 a p.č. 7626/5 ve vlastnictví navrhovatelů, vše v k.ú. Bystrc a návrh na zřízení služebnosti
142. ZM7/2806 Návrh směny části pozemku p.č. 388 za část pozemku p.č. 389/2 v k.ú. Tuřany, návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany
143. ZM7/2805 Návrh směny části pozemku p.č. 2659/69 za pozemky p.č. 2771/3, 2771/5, vše v k.ú. Jundrov, návrh svěření majetku města MČ Brno-Jundrov
144. ZM7/2823 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, budova bez č.pop./č.ev., která je součástí pozemku p.č. 974/2, k.ú. Královo Pole
145. ZM7/2824 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p.č. 48/14, p.č. 48/15 a p.č. 48/16 k.ú. Řečkovice
146. ZM7/2822 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady, spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 8601/2, p.č. 9288/2, p.č. 9289/2 k.ú. Židenice
147. ZM7/2886 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, části pozemku p.č. 3966/99 k.ú. Řečkovice
148. ZM7/2892 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p.č. 2112/2, p.č. 2112/3, p.č. 2112/4, p.č. 2112/5, p.č. 2112/19, p.č. 2112/20, p.č. 2112/21, p.č. 2112/22, p.č. 2112/23, p.č. 2112/24, p.č. 2112/25, p.č. 2112/26, p.č. 2112/27, p.č. 2112/28 a p.č. 2112/29 k.ú. Maloměřice
149. ZM7/2893 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Útěchov, budovy s č.pop.277, která je součástí pozemku p.č. 58/22 k.ú. Útěchov u Brna
150. ZM7/2894 Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p.č. 1367, p.č.1368, p.č.1369, p.č.1371, p.č.1372, p.č.1374, p.č.1375 a p.č.1376 k.ú. Lesná
151. ZM7/2801 Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p.č. 2334, 2337 v k.ú. Pisárky
152. ZM7/2802 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p.č. 6238/3 v k.ú. Líšeň
153. ZM7/2795 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p.č. 4576/3 v k.ú. Líšeň
154. ZM7/2797 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p.č. 7510/10 v k.ú. Židenice
155. ZM7/2796 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady, pozemku p.č. 7361 v k.ú. Židenice
156. ZM7/2777 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. id. ? 1924/3, 1924/5, 1924/6, 1924/10, 1924/12, 1924/13, 1924/14, 7192/1, 7192/22, 7192/23, 7192/24, 7230/1, 7230/2, 7230/3, 7230/4, 7230/5, 7230/6, 7230/8 vše v k.ú. Bystrc
157. ZM7/2775 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Žebětín, pozemků p.č. 3318, 3559, 3581, 3679, 3717, 3753 v k.ú. Žebětín
158. ZM7/2776 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Žabovřesky, pozemku p.č. 5293/2 v k.ú. Žabovřesky
159. ZM7/2782 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Žebětín, pozemků p.č. 2135/3, 2135/11 v k.ú. Žebětín
160. ZM7/2757 Návrh zřízení služebnosti na pozemku p.č. 768/4 v k.ú. Chrlice
161. Návrh na změnu zajištění závazků sjednaných dle Smlouvy o zřízení služebností, smlouvy o zřízení zástavního práva, smlouvy o zřízení předkupního práva a smlouvy o závazcích souvisejících s provozem garáže - lokalita u Janáčkova divadla
162. ZM7/2749 Návrh majetkoprávního vypořádání spoluvlastnického podílu ve výši id.1/3 pozemku p. č. 1075 v k. ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
163. ZM7/2883 Návrh výzvy manželům Chadimovým k převedení budovy garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 1153, k.ú. Staré Brno
164. ZM7/2812 Návrh dohody o odstoupení od Kupní smlouvy, smlouvy o zřízení předkupního práva a smlouvy o zřízení zástavního práva č. 6312174263 ve znění Dodatku č.1 se společností GLOBAL TRADE PROPERTY, s.r.o. - pozemky p.č. 3015 a 3016 v k.ú. Židenice
165. ZM7/2835 Zpráva o podané žalobě na náhradu škody ve výši 11.820.731,-Kč, návrh na pověření městské části Brno-střed k právnímu zastupování v soudním sporu, návrh na odnětí svěřeného nemovitého majetku města v k.ú. Stránice - bývalý vojenský areál při ulici Lerchova
166. ZM7/2788 Zpráva k lokalitě Ponava - vydržení
167. ZM7/2760 Plán odpadového hospodářství statutárního města Brna 2017-2025
168. ZM7/2815 Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace
169. ZM7/2895 Návrh rozpočtového opatření - převod finančních prostředků z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB a Odboru investičního MMB na Odbor dopravy MMB v souvislosti s budováním Městského kamerového dohledového systému a kamerových bodů v MPR
170. ZM7/2763 Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona pozemku p. č. 1086/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice
171. ZM7/2762 Nabídka využití předkupního práva dle $ 101 stavebního zákona pozemkům p. č 1087,1088,1089 a 1090 v k. ú. Brněnské Ivanovice
172. ZM7/2794 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona pozemku p. č. 7 v k. ú. Medlánky
173. ZM7/2899 Návrh stanov společnosti Brněnské komunikace a.s.
174. ZM7/2900 Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků školám na preventivní opatření proti šíření onemocnění žloutenkou typu A - návrh rozpočtového opatření
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/29, konaného dne 20. 6. 2017
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/29, konaného dne 20. 6. 2017
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva - přehled zadaných studií a projektů za 1. pololetí 2017
INFO 5. Informativní zpráva - Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI
INFO 6. Informativní zpráva - přehled zahraničních pracovních cest za duben - červen 2017

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.11.2017 10:14
  • Datum poslední aktualizace: 02.11.2017 14:01
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design