Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/29

Datum:20. 6. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00Navržený pořad jednání:


1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. ZM7/2673 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu
5. ZM7/2672 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách
6. ZM7/2562 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 17/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10.
7. ZM7/2674 Návrh na pojmenování nových ulic na území města Brna
8. ZM7/2649 Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti integrace vysoce kvalifikovaných cizinců
9. ZM7/2556 Zapojení do programu Cena vévody z Edinburghu - návrh memoranda o spolupráci
10. ZM7/2608 Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2018-2021, Akční plán Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2018 -2019
11. ZM7/2610 Zpráva o činnosti statutárního města Brna v rámci členství v Asociaci měst pro cyklisty
12. ZM7/2666 Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2017
13. ZM7/2505 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2018 - 2022
14. ZM7/2600 Návrh harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018, návrh rozsahu a struktury střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2019 - 2023
15. ZM7/2497 Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2016 a jmenování dalšího zástupce pro zastupování statutárního města Brna na jednáních a valných hromadách svazku
16. ZM7/2617 Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň za rok 2016
17. ZM7/2700 Návrh na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
18. ZM7/2669 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - červen 2017 - návrh rozpočtového opatření
19. ZM7/2670 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - červen 2017 - návrh rozpočtového opatření
20. ZM7/2613 Návrh na úpravu rozpočtu Odboru kultury MMB v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
21. ZM7/2676 Schválení investičního záměru "Zprůchodnění zahrad vily Löw-Beer a vily Tugendhat" - návrh rozpočtového opatření
22. ZM7/2606 Náhrada za přičlenění honebních pozemků k oboře Holedná - návrh rozpočtového opatření
23. ZM7/2549 Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky MČ Brno-Žabovřesky na investiční akci "Víceúčelové tělovýchovné zařízení pro mládež při ZŠ Brno, Sirotkova 36"
24. ZM7/2651 Muzeum města Brna, příspěvková organizace - převedení části investičního transferu na neinvestiční příspěvek, návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/2550 Návrh na poskytnutí transferu městské části, návrh rozpočtového opatření
26. ZM7/2689 Změna účelu použití části neinvestičního transferu MČ Brno-Židenice - návrh rozpočtového opatření
27. ZM7/2496 Změna účelu použití části investičního transferu MČ Brno-Líšeň - návrh rozpočtového opatření
28. ZM7/2614 Návrhy na změny účelu využití a názvů účelových neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací Centrum experimentálního divadla a Turistického informačního centra města Brna
29. ZM7/2557 Propagační tiskoviny v cestovním ruchu - návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Turistické informační centrum města Brna, příspěvkovou organizaci, návrh rozpočtového opatření
30. Návrh na poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na rozvoj Metropolitní sítě Brno ve statutárním městě Brně v roce 2017
31. ZM7/2498 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu konání Brněnských Vánoc 2017
32. ZM7/2645 Návrh na uzavření smluv se společností Dopravní podnik města Brna, a.s. o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti dopravy
33. ZM7/2609 Návrh na poskytnutí dotací na podporu akcí na oživení nábřeží brněnských řek v roce 2017 a návrh rozpočtového opatření
34. ZM7/2593 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2017/2018 - návrh rozpočtového opatření
35. ZM7/2639 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
36. ZM7/2637 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu a volnočasových aktivit na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
37. ZM7/2638 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje na zabezpečení projektu fotbalové akademie
38. ZM7/2640 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit a neinvestiční dotace v oblasti mládežnického sportu sportovnímu klubu TJ Tatran Starý Lískovec, z.s.
39. ZM7/2654 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 ParaCENTRU Fenix, z.s.
40. ZM7/2653 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně na rok 2017 - II. kolo, návrh rozpočtového opatření
41. ZM7/2655 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2017 - II. kolo, návrh rozpočtového opatření
42. Žádost městské části Brno-Kohoutovice o udělení souhlasu s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu JMK "Individuální dotace JMK 2017" pro rok 20172.
43. Změna použití části účelové dotace poskytnuté městské části Brno-Chrlice v rámci postoupených příjmů od města
44. ZM7/2650 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2017 - Kantiléna z.s. - návrh rozpočtového opatření
45. ZM7/2636 Projekt "Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2017/2018" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Masarykově univerzitě
46. ZM7/2635 Mezinárodní inženýrská soutěž EBEC Final 2017 - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Vysokému učení technickému v Brně
47. ZM7/2678 Projekt - "KORONA 2017" - KOnference o ROzvoji NAdání" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Masarykově univerzitě
48. ZM7/2677 Projekt - "Vývoj nových diagnostických nástrojů a metod pro plošnou screeningovou a individuální identifikaci mimořádně nadaných dětí" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Masarykově univerzitě
49. ZM7/2558 Obnova a pořízení vánoční výzdoby a technické zajištění trhu na Dominikánském náměstí - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Technickým sítím Brno, a.s.
50. ZM7/2555 Darování učebních pomůcek školám
51. ZM7/2547 Návrh na změnu části usnesení Z7/27.zasedání Zastupitelstva města Brna - bod č. 21
52. ZM7/2675 Zapojení Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, do projektu Brnonline - e-shop, návrh rozpočtového opatření
53. ZM7/2579 Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje "Brno Expat Centre" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Brnopolis, z. s.
54. ZM7/2495 Projekt "Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území statutárního města Brna" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
55. ZM7/2660 Projekt "Zateplení DS Koniklecová" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
56. ZM7/2686 Projekt "Zateplení SDH Obřany" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
57. ZM7/2661 Projekt "Zateplení budovy Hapalova 20" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
58. ZM7/2687 Projekt "Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
59. ZM7/2683 Projekt "Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
60. ZM7/2668 Projekt "Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
61. ZM7/2688 Projekt "Zvýšení odolnosti informační infrastruktury města Brna" - posouzení projektu
62. ZM7/2682 Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách" - posouzení projektu
63. ZM7/2662 Projekt "Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna" - posouzení projektu
64. ZM7/2658 Projekt "Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám" - posouzení projektu
65. ZM7/2679 Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin I." - posouzení projektu
66. ZM7/2680 Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin II." - posouzení projektu
67. ZM7/2681 Projekt "Komplexní podpora bydlení na území města Brna" - posouzení projektu
68. ZM7/2659 Projekt "Imisní monitoring statutárního města Brna - doplnění systému sledování kvality ovzduší" - posouzení projektu
69. ZM7/2684 Projekt "Brno - opatření v cyklodopravě I" - změna parametrů posouzení projektu
70. ZM7/2685 Projekt "Novostavba MŠ Sýpka 26a" - změna parametrů posouzení projektu
71. ZM7/2693 Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - I. etapa 2017, návrh rozpočtového opatření
72. ZM7/2692 Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II. etapa 2017, návrh rozpočtového opatření
73. ZM7/2691 Návrh úhrady nákladů vynaložených na opravy domu nám. SNP 4/5 - dodatek
74. ZM7/2694 Návrh Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna.
75. ZM7/2703 Návrh na doplnění Postupu města při prodeji bytového fondu
76. ZM7/2701 Návrh změny seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji
77. ZM7/2702 Návrh prodeje bytového domu Maškova 2/Merhautova 182 včetně pozemku
78. ZM7/2698 Záměr prodeje bytového domu Lerchova 14 včetně pozemků
79. ZM7/2697 Záměr prodeje rodinného domu Hroznová 39 včetně pozemků
80. ZM7/2695 Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc
81. ZM7/2696 Žádost ZMČ Brno-Královo Pole o předchozí souhlas ZMB k prodeji bytových jednotek v bytovém domě Purkyňova 1,3,5,7 vymezených podle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, za cenu nižší než obvyklou
82. ZM7/2699 Návrh dispozice s bytovým domem Čelakovského 1/Táborská 192 v Brně
83. ZM7/2551 Návrh prodeje pozemku p.č. 371/3 v k.ú. Zábrdovice
84. ZM7/2514 Návrh prodeje pozemku p.č. 589/2 v k.ú. Horní Heršpice
85. ZM7/2515 Návrh prodeje pozemku p.č. 214/33 v k.ú. Bohunice
86. Návrh prodeje pozemků v k.ú. Kohoutovice, lokalita tzv. OKO
87. ZM7/2583 Návrh prodeje pozemků p.č. 8155, 8173, 8178, 8180, 8181, 8185, 8186, 8187, 8188, 8190, 8191, 8192 v k.ú. Židenice
88. ZM7/2585 Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15, 1527/17 k.ú. Stránice
89. ZM7/2690 Návrh prodeje id. 1/2 pozemku p.č. 324/97 a id. 1/2 pozemku p.č. 324/98, k.ú. Lesná
90. ZM7/2596 Návrh prodeje id. 1/6 pozemků - p.č. 1837/275, p.č. 1853/4, p.č. 1854/2, p.č. 1855/2, p.č. 1856/4, p.č. 1857/4, p.č. 1859/4, p.č. 1860/5, p.č. 1861 a p.č. 1862/4, vše v k.ú. Štýřice
91. ZM7/2582 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 505/23, 505/28, 506/2 v k.ú. Slatina, zřízení služebností
92. ZM7/2591 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2033 k.ú. Žebětín
93. ZM7/2522 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 7931 a p.č. 7941, k.ú. Líšeň
94. ZM7/2521 Návrh prodeje části pozemku p.č. 687/2, k.ú. Bystrc
95. ZM7/2611 Návrh nabytí pozemku p.č. 437/16 v k.ú. Žabovřesky
96. ZM7/2612 Návrh nabytí pozemků p.č. 796/63, 796/67 a 796/69 v k.ú. Jehnice
97. ZM7/2615 Návrh nabytí pozemku p.č. 2540/44 v k.ú. Líšeň
98. ZM7/2616 Návrh nabytí pozemků p.č. 2090/4, 2089/1, 2093/6 a 2093/7, vše v k.ú. Horní Heršpice
99. ZM7/2618 Návrh nabytí pozemků p.č. 1178/10 a 2889/2, oba v k.ú. Nový Lískovec
100. ZM7/2619 Návrh nabytí pozemků p.č. 8206/13 a 9403/9, oba v k.ú. Židenice
101. ZM7/2627 Návrh nabytí pozemku p.č. 8366/7 v k.ú. Židenice
102. ZM7/2629 Návrh nabytí pozemku p.č. 2540/21 v k.ú. Líšeň
103. ZM7/2642 Návrh nabytí pozemků p.č. 1526/212, 1526/254, 1526/269, 1534/39, 1534/42 a p.č. 1535/92, k.ú. Komín
104. ZM7/2643 Návrh nabytí pozemků p.č. 1526/211, 1526/255, 1526/268, 1534/40, 1534/41 a p.č. 1535/93, k.ú. Komín
105. ZM7/2644 Návrh nabytí pozemku p.č. 3891/2 v k.ú. Komín
106. ZM7/2501 Návrh nabytí pozemku p.č. 3432/1 v k.ú. Řečkovice pro stavbu "Rekonstrukce kmenové stoky C, Karásek, Loučky"
107. ZM7/2559 Návrh nabytí pozemku p.č. 379/6, k.ú. Maloměřice pro stavbu "Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulici Olší"
108. ZM7/2561 Návrh nabytí pozemku p.č. 1167/4 v k.ú. Komárov pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"
109. ZM7/2560 Návrh nabytí pozemku p.č. 1539/1 v k.ú. Komárov pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"
110. ZM7/2590 Návrh nabytí pozemku p.č. 1531/4 v k.ú. Komín a návrh na uzavření dohody o narovnání
111. ZM7/2535 Návrh nabytí pozemku p.č. 168 v k.ú. Zábrdovice, návrh rozpočtového opatření
112. ZM7/2589 Návrh nabytí a svěření spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1924/9 v k.ú. Bystrc a návrh na uzavření dohody o narovnání
113. ZM7/2704 Návrh nabytí části pozemku parc.č. 153/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá
114. ZM7/2503 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Staré Brno, Štýřice, Komín, Žabovřesky, Královo Pole a Starý Lískovec, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
115. ZM7/2536 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Líšeň a Černovice, z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
116. ZM7/2510 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, Holásky a Horní Heršpice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
117. ZM7/2537 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bystrc a Žabovřesky z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
118. ZM7/2538 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bystrc, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
119. ZM7/2552 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bohunice, Černovice, Komín, Královo Pole a Kohoutovice, z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
120. ZM7/2532 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Horní Heršpice, z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
121. ZM7/2529 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 453/7 pod komunikací v k.ú. Trnitá, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/25, bod č. 79
122. ZM7/2528 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 343/4 pod komunikací v k.ú. Veveří, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/25, bod č. 79
123. ZM7/2553 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bosonohy, Černovice, Komín, Pisárky, Žabovřesky a Židenice, z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
124. ZM7/2527 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Jundrov, Černovice, Bohunice, Komín a Řečkovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
125. ZM7/2526 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Černá Pole, Černovice, Horní Heršpice a Přízřenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
126. ZM7/2524 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, Kohoutovice, Černovice a Mokrá Hora, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
127. ZM7/2580 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Židenice, z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
128. ZM7/2572 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
129. ZM7/2581 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Kohoutovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
130. ZM7/2576 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bystrc, Komín a Žabovřesky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
131. ZM7/2575 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Slatina, Staré Brno, Žabovřesky a Židenice, z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
132. ZM7/2577 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
133. ZM7/2634 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Město Brno, Slatina, Líšeň a Staré Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
134. ZM7/2578 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, Černovice a Žabovřesky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
135. ZM7/2519 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1570/12, 1570/13 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
136. ZM7/2518 Návrh na bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 665/1 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Líšeň
137. ZM7/2573 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
138. ZM7/2602 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3252/14 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Bosonohy
139. ZM7/2571 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 5473/1 a p.č. 5473/2 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
140. ZM7/2566 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2549/5 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
141. ZM7/2604 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1669/3 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Černovice
142. ZM7/2603 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2596/3 v k.ú. Husovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
143. ZM7/2569 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2144 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Kohoutovice
144. ZM7/2567 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 666/120 a 666/135 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
145. ZM7/2565 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 804/17 v k.ú. Ponava z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Královo Pole
146. ZM7/2595 Návrh na bezúplatné nabytí podílu o velikosti id. 1/4 na pozemku p.č. 188 v k.ú. Sadová z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Královo Pole
147. ZM7/2599 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2216/3 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
148. ZM7/2570 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 155/24 a p.č. 155/26 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
149. ZM7/2601 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1775/13 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
150. ZM7/2598 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1507/20, 1507/21, 1507/22, 1507/23, 1507/24, 1507/25, 1507/26, 1507/27 a 1507/28 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
151. ZM7/2568 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1588/1, 1589/1, 1650/5, 1668/3 a 1669/3 v k.ú. Veveří z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
152. ZM7/2597 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4774/1 a podílu o velikosti id. 2/3 na pozemku p.č. 7537/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
153. ZM7/2504 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-16/184
154. ZM7/2507 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/144
155. ZM7/2539 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-14/149
156. ZM7/2506 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-16/039
157. ZM7/2509 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/206
158. ZM7/2508 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/111
159. ZM7/2540 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/093
160. ZM7/2541 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-16/106
161. ZM7/2543 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/109
162. ZM7/2542 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/201
163. ZM7/2531 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/140
164. ZM7/2546 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
165. ZM7/2545 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/114
166. ZM7/2544 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-16/150
167. ZM7/2586 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-16/061
168. ZM7/2588 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/158
169. ZM7/2587 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/185
170. ZM7/2548 Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 768/2, 769/1, 772/2, 775/1 a 776/3 v k. ú. Brněnské Ivanovice
171. ZM7/2607 Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k id. 1/2 pozemku p. č. 89/50 a k pozemku 89/51 v k. ú. Útěchov u Brna
172. ZM7/2667 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 857, k.ú. Řečkovice
173. ZM7/2623 Nabídka předkupního práva ke stavbám pro rod. rekreaci, k budovám s č.e., bez č.p./č.e., a k budovám nezapsaným v KN, stojícím na pozemcích v k.ú. Obřany - lokalita "Zadní"
174. ZM7/2622 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 3824, k.ú. Královo Pole
175. ZM7/2664 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 169/28, k.ú. Staré Brno
176. ZM7/2646 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č,p./č.e., stojící na pozemku p.č. 1827, k.ú. Obřany
177. ZM7/2671 Nabídka předkupního práva k budově bez č,p./č.e. garáže, stojící na pozemku p.č. 4682, k.ú. Žabovřesky
178. ZM7/2665 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 65/6, k.ú. Staré Brno
179. ZM7/2621 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace, č.e. 618, stojící na pozemku p.č. 58/13, k.ú. Nový Lískovec
180. ZM7/2620 Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rod. rekreace Štýřice, č.e. 182, stojící na pozemku p.č. 1885/98, v k.ú. Štýřice
181. ZM7/2625 Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rod. rekreace Jundrov č.e. 834, stojící na pozemku p.č. 1620/7, v k.ú. Jundrov
182. ZM7/2624 Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rod. rekreace Jundrov č.e. 854, stojící na pozemku p.č. 1927, k.ú. Jundrov
183. ZM7/2657 Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rod. rekreace Jundrov, č.e. 875, stojící na pozemku p.č. 1949, v k.ú. Jundrov
184. ZM7/2656 Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rod. rekreace Bystrc č.e. 188, stojící na pozemku p.č. 3408/3, k.ú. Bystrc
185. ZM7/2647 Nabídka předkupního práva ke stavbám rod. rekreace, č.e. 181 a 182, stojícím na pozemcích p.č. 704 a 723, k.ú. Sadová
186. ZM7/2648 Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rod. rekreace Jundrov, č.e. 890, stojící na pozemku p.č. 1970, k.ú. Jundrov
187. ZM7/2594 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2042, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
188. ZM7/2663 Návrh na přijetí nemovitého majetku - spoluvlastnického podílu id.1/9 na pozemku p.č. 2552/13, k.ú. Nový Lískovec statutárním městem Brnem dle ust. § 154 odst. 1 o zvláštních řízeních soudních, jako vypravitelem pohřbu
189. ZM7/2523 Návrh na schválení postupu k určení kupujícího k uvolněnému spoluvlastnickému podílu id. 1/50 pozemku p.č. 1521/13 v k.ú Maloměřice
190. ZM7/2530 Návrh zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku p.č. 369 v k.ú. Trnitá
191. ZM7/2574 Návrh směny pozemků v k.ú. Pisárky a v k.ú. Starý Lískovec s Fakultní nemocnicí Brno
192. ZM7/2584 Návrh směny pozemku p.č. 1211/6 za část pozemku p.č. 1137 k.ú. Slatina
193. ZM7/2705 Zpráva Dopravního podniku města Brna, a.s. ke stavu přípravy veřejně prospěšné stavby "Prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích" Návrh směny pozemků v k.ú. Starý Lískovec - pozemek pro veřejně prospěšnou stavbu "Prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích"
194. ZM7/2513 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 4225, 4226 v k.ú. Bystrc
195. ZM7/2512 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 754/2, 832, 879/4, 886, 2227/73, 2431/116, 2554/1, 2554/13, 2554/25, 2554/27, 2554/28, 2555/5, 2555/6, 2555/7, 2555/12, 2555/18 vše v k.ú. Bosonohy
196. ZM7/2511 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2431/73, 2531/1, 2531/4, 2531/91, 2531/92, 2531/93, 2531/94, 2531/143 vše v k.ú. Bosonohy
197. ZM7/2520 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemku p.č. 258/2 v k.ú. Bystrc
198. ZM7/2631 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p.č. 1063/1, p.č. 1063/2, p.č. 1063/3 a p.č. 1063/4 v k.ú. Brněnské Ivanovice
199. ZM7/2630 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p.č. 2458, p.č. 2469/1, p.č. 2635/2 a p.č. 2635/5 v k.ú. Černovice
200. ZM7/2632 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, části pozemku p.č. 4814/4 v k.ú. Líšeň dle GP č. 4383-411/2015
201. ZM7/2517 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec, pozemku p.č. 252/2 v k.ú. Nový Lískovec
202. ZM7/2516 Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p.č. 1563/2, 1563/3, 1563/20, 1563/22 v k.ú. Komárov
203. ZM7/2633 Návrh dohody o narovnání se společností LP EXPO, s.r.o., návrh rozpočtového opatření
204. ZM7/2592 Pověření Ing. Ludmily Procházkové, vedoucí úseku hospodářsko-technického MMB, k úkonům za statutární město Brno
205. ZM7/2502 Návrh plánovací smlouvy "Technická a dopravní infrastruktura a novostavba 2x BD na parc. č. 2406/36, k. ú. Židenice, ulice Rokycanova"
206. ZM7/2499 Návrh plánovací smlouvy "Brno - Jundrov, IV. etapa"
207. ZM7/2554 Uzavření plánovací smlouvy - vybudování technické infrastruktury v souvislosti s přístavbou a nástavbou objektu pro rodinnou rekreaci č. ev. 556 na pozemcích v k. ú. Kníničky - změna usnesení ZMB
208. ZM7/2641 Návrh Smlouvy o společnosti a spolufinancování stavby "Brno, Koliště I. - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu" a "Rekonstrukce prodloužení Milady Horákové v úseku Koliště - Rooseveltova"
209. Vize prostorového rozvoje města Brna
210. ZM7/2533

Zadání změny Územního plánu města Brna celoměstského významu B1/16-CM - Areál Jaselských kasáren


Priloha_bod_c

http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z7-29/MMB2017000000984.pdf

211. ZM7/2534 Změna Územního plánu města Brna celoměstského významu B3/15-CM - Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská
212. ZM7/2564 Změna Územního plánu města Brna B108/15-0 - 43. soubor
213. ZM7/2563 Návrh na ukončení procesu pořizování změn Územního plánu města Brna
info 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/28, konaného dne 16. 5. 2017
info 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/28, konaného dne 16. 5. 2017
info 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
info 4. Informativní zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2016
info 5. Informativní zpráva za březen - květen 2017 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/26

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 8 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku a nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 936 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 415 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Ulice Veslařská –parkoviště u MŠ“ v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
9. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace., formát PDF, 2 MB
10. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, formát PDF, 10 MB
11. Návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
12. Návrh pověření vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno  , formát PDF, 103 kB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uloženým odvodem z fondu investic Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 169 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 183 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací vybraných agend Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 188 kB
16. Investiční akce Rekonstrukce IC Zámečnická - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 288 kB
17. Návrh na poskytnutí investičního transferu Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 148 kB
18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021  , formát PDF, 623 kB
19. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 174 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 155 kB
22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 227 kB
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2021, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání významné sportovní akce - mezinárodní pohárové soutěže EuroCup 2021, formát PDF, 192 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 824 kB
27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 - zařazené v projektech JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" a "Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež"– návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 499 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 674 kB
29. Návrh na  poskytnutí dotací  organizacím národnostních menšin a  organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 367 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 384 kB
31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 375 kB
32. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 322 kB
33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I , formát PDF, 135 kB
34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s., formát PDF, 878 kB
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2021 pro společnost JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. , formát PDF, 5 MB
36. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 20 MB
37. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání – Mendlovo nám. 11, Brno, formát PDF, 509 kB
38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
39. Janáčkovo kulturní centrum – souhlas s podáním žádosti o dotaci, formát PDF, 298 kB
40. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 744 kB
41. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 512 kB
42. Projekt "MŠ Holásky" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 312 kB
43. Projekt "Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 328 kB
44. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – posouzení projektu, formát PDF, 583 kB
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8.9.2020, bod č. 109, č. 108, č. 110, návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8.12.2020, bod č. 91, Záměr prodeje volných bytových jednotek, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemku p.č. 59/11 v k.ú. Horní Heršpice Správě železnic, státní organizaci, formát PDF, 1 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 2 MB
48. Návrh prodeje  pozemku p.č. 7065/2 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
49. Návrh prodeje  pozemku p.č. 347 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 2 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/22 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
51. Návrh prodeje  pozemku p.č. 388/3, částí  pozemků p.č. 388/1, 388/2, 388/14  v k.ú. Staré Brno.    , formát PDF, 5 MB
52. Návrh prodeje pozemků p.č. 313 a p.č. 325 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemků p.č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p.č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k.ú. Zábrovice, formát PDF, 14 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2092/4, 2092/5  v k.ú.Černovice. , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2571, k.ú. Bohunice , formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky, formát PDF, 4 MB
57. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh rozpočtového opatření a návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady, formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 354/32 v k. ú. Dvorska  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 184 kB
60. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/21. bod č. 111 - návrh nabytí id. 6/12 pozemků v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla – část úseku 2 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021    , formát PDF, 765 kB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1507/2 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2371/17, p.č. 2371/18 a p.č. 2371/25, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2766/9 a p.č. 2766/13, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4058 a p.č. 4243, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 742, p.č. 744, p.č. 748/6, p.č. 748/7 a p.č. 748/8, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8352/3 a p.č. 8352/10 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1728/4 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 224/8 v k.ú. Kníničky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3251/146 a p.č. 3251/205, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 377/27 a p.č. 377/54 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3943 a p.č. 4018 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 547/2 a p.č. 547/3 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 15/36 na pozemku p.č. 2945/27 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/12, bod 116 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
78. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě garáže postavené na části pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Veveří , formát PDF, 4 MB
79. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
80. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 502 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
81. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1796 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
82. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 213, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 185 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 41, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 736 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2771, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 7016/31 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
85. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
86. Návrh směny pozemků města v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice za pozemky pod plánovanou stavbou Exit D1 v k. ú. Tuřany, vč. budoucího prodeje nabytých pozemků v k. ú. Tuřany , formát PDF, 27 MB
87. Návrh směny celých pozemků p. č. 1227/10 a p. č. 1229/5 a části pozemků p. č. 1229/2 a p. č. 1230/4, vše v k. ú. Obřany  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh směny  částí pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 624 za část pozemku p. č. 2147/25 a část pozemku p. č. 636, to vše   k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 3 MB
89. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemků p. č. 390/4, 390/8, 390/12, 390/16, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, vše v k. ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
90. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Židenice, id. ½ pozemku p. č. 2684, jehož součástí je bytový dům Konečného 2/Mošnova 11, č. pop. 2284, v k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
91. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 47/5, 48/2 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 377 kB
92. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5040/5, 5040/1, 5040/3, 5040/7 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 375 kB
93. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 13 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 236 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 136 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 149 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2021, formát PDF, 82 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - duben 2021, formát PDF, 147 kB
94. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB  , formát PDF, 144 kB
95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 138 kB
96. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií ze dne 26.09.2018 a souhlas s postoupením smlouvy, CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 906 kB
97. Návrh slev z nájemného, resp. vzdání se práva na část nájemného, za nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 241 kB
98. Návrh dodatku č.1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a dohoda o zařízení záležitostí ŘSD -„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP “, formát PDF, 291 kB
99. Návrh dodatku č. 2 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní"
100. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. , formát PDF, 595 kB
 

Aktualizace: 20. 4. 2021 07:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.11.2017 10:14
  • Datum poslední aktualizace: 19.07.2017 09:48
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design