Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/29

Datum:20. 6. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00Navržený pořad jednání:


1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. ZM7/2673 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu
5. ZM7/2672 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách
6. ZM7/2562 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 17/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10.
7. ZM7/2674 Návrh na pojmenování nových ulic na území města Brna
8. ZM7/2649 Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti integrace vysoce kvalifikovaných cizinců
9. ZM7/2556 Zapojení do programu Cena vévody z Edinburghu - návrh memoranda o spolupráci
10. ZM7/2608 Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2018-2021, Akční plán Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2018 -2019
11. ZM7/2610 Zpráva o činnosti statutárního města Brna v rámci členství v Asociaci měst pro cyklisty
12. ZM7/2666 Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2017
13. ZM7/2505 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2018 - 2022
14. ZM7/2600 Návrh harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018, návrh rozsahu a struktury střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2019 - 2023
15. ZM7/2497 Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2016 a jmenování dalšího zástupce pro zastupování statutárního města Brna na jednáních a valných hromadách svazku
16. ZM7/2617 Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň za rok 2016
17. ZM7/2700 Návrh na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
18. ZM7/2669 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - červen 2017 - návrh rozpočtového opatření
19. ZM7/2670 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - červen 2017 - návrh rozpočtového opatření
20. ZM7/2613 Návrh na úpravu rozpočtu Odboru kultury MMB v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
21. ZM7/2676 Schválení investičního záměru "Zprůchodnění zahrad vily Löw-Beer a vily Tugendhat" - návrh rozpočtového opatření
22. ZM7/2606 Náhrada za přičlenění honebních pozemků k oboře Holedná - návrh rozpočtového opatření
23. ZM7/2549 Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky MČ Brno-Žabovřesky na investiční akci "Víceúčelové tělovýchovné zařízení pro mládež při ZŠ Brno, Sirotkova 36"
24. ZM7/2651 Muzeum města Brna, příspěvková organizace - převedení části investičního transferu na neinvestiční příspěvek, návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/2550 Návrh na poskytnutí transferu městské části, návrh rozpočtového opatření
26. ZM7/2689 Změna účelu použití části neinvestičního transferu MČ Brno-Židenice - návrh rozpočtového opatření
27. ZM7/2496 Změna účelu použití části investičního transferu MČ Brno-Líšeň - návrh rozpočtového opatření
28. ZM7/2614 Návrhy na změny účelu využití a názvů účelových neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací Centrum experimentálního divadla a Turistického informačního centra města Brna
29. ZM7/2557 Propagační tiskoviny v cestovním ruchu - návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Turistické informační centrum města Brna, příspěvkovou organizaci, návrh rozpočtového opatření
30. Návrh na poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na rozvoj Metropolitní sítě Brno ve statutárním městě Brně v roce 2017
31. ZM7/2498 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu konání Brněnských Vánoc 2017
32. ZM7/2645 Návrh na uzavření smluv se společností Dopravní podnik města Brna, a.s. o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti dopravy
33. ZM7/2609 Návrh na poskytnutí dotací na podporu akcí na oživení nábřeží brněnských řek v roce 2017 a návrh rozpočtového opatření
34. ZM7/2593 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2017/2018 - návrh rozpočtového opatření
35. ZM7/2639 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
36. ZM7/2637 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu a volnočasových aktivit na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
37. ZM7/2638 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje na zabezpečení projektu fotbalové akademie
38. ZM7/2640 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit a neinvestiční dotace v oblasti mládežnického sportu sportovnímu klubu TJ Tatran Starý Lískovec, z.s.
39. ZM7/2654 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 ParaCENTRU Fenix, z.s.
40. ZM7/2653 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně na rok 2017 - II. kolo, návrh rozpočtového opatření
41. ZM7/2655 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2017 - II. kolo, návrh rozpočtového opatření
42. Žádost městské části Brno-Kohoutovice o udělení souhlasu s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu JMK "Individuální dotace JMK 2017" pro rok 20172.
43. Změna použití části účelové dotace poskytnuté městské části Brno-Chrlice v rámci postoupených příjmů od města
44. ZM7/2650 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2017 - Kantiléna z.s. - návrh rozpočtového opatření
45. ZM7/2636 Projekt "Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2017/2018" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Masarykově univerzitě
46. ZM7/2635 Mezinárodní inženýrská soutěž EBEC Final 2017 - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Vysokému učení technickému v Brně
47. ZM7/2678 Projekt - "KORONA 2017" - KOnference o ROzvoji NAdání" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Masarykově univerzitě
48. ZM7/2677 Projekt - "Vývoj nových diagnostických nástrojů a metod pro plošnou screeningovou a individuální identifikaci mimořádně nadaných dětí" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Masarykově univerzitě
49. ZM7/2558 Obnova a pořízení vánoční výzdoby a technické zajištění trhu na Dominikánském náměstí - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Technickým sítím Brno, a.s.
50. ZM7/2555 Darování učebních pomůcek školám
51. ZM7/2547 Návrh na změnu části usnesení Z7/27.zasedání Zastupitelstva města Brna - bod č. 21
52. ZM7/2675 Zapojení Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, do projektu Brnonline - e-shop, návrh rozpočtového opatření
53. ZM7/2579 Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje "Brno Expat Centre" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Brnopolis, z. s.
54. ZM7/2495 Projekt "Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území statutárního města Brna" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
55. ZM7/2660 Projekt "Zateplení DS Koniklecová" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
56. ZM7/2686 Projekt "Zateplení SDH Obřany" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
57. ZM7/2661 Projekt "Zateplení budovy Hapalova 20" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
58. ZM7/2687 Projekt "Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
59. ZM7/2683 Projekt "Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
60. ZM7/2668 Projekt "Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
61. ZM7/2688 Projekt "Zvýšení odolnosti informační infrastruktury města Brna" - posouzení projektu
62. ZM7/2682 Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách" - posouzení projektu
63. ZM7/2662 Projekt "Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna" - posouzení projektu
64. ZM7/2658 Projekt "Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám" - posouzení projektu
65. ZM7/2679 Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin I." - posouzení projektu
66. ZM7/2680 Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin II." - posouzení projektu
67. ZM7/2681 Projekt "Komplexní podpora bydlení na území města Brna" - posouzení projektu
68. ZM7/2659 Projekt "Imisní monitoring statutárního města Brna - doplnění systému sledování kvality ovzduší" - posouzení projektu
69. ZM7/2684 Projekt "Brno - opatření v cyklodopravě I" - změna parametrů posouzení projektu
70. ZM7/2685 Projekt "Novostavba MŠ Sýpka 26a" - změna parametrů posouzení projektu
71. ZM7/2693 Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - I. etapa 2017, návrh rozpočtového opatření
72. ZM7/2692 Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II. etapa 2017, návrh rozpočtového opatření
73. ZM7/2691 Návrh úhrady nákladů vynaložených na opravy domu nám. SNP 4/5 - dodatek
74. ZM7/2694 Návrh Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna.
75. ZM7/2703 Návrh na doplnění Postupu města při prodeji bytového fondu
76. ZM7/2701 Návrh změny seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji
77. ZM7/2702 Návrh prodeje bytového domu Maškova 2/Merhautova 182 včetně pozemku
78. ZM7/2698 Záměr prodeje bytového domu Lerchova 14 včetně pozemků
79. ZM7/2697 Záměr prodeje rodinného domu Hroznová 39 včetně pozemků
80. ZM7/2695 Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc
81. ZM7/2696 Žádost ZMČ Brno-Královo Pole o předchozí souhlas ZMB k prodeji bytových jednotek v bytovém domě Purkyňova 1,3,5,7 vymezených podle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, za cenu nižší než obvyklou
82. ZM7/2699 Návrh dispozice s bytovým domem Čelakovského 1/Táborská 192 v Brně
83. ZM7/2551 Návrh prodeje pozemku p.č. 371/3 v k.ú. Zábrdovice
84. ZM7/2514 Návrh prodeje pozemku p.č. 589/2 v k.ú. Horní Heršpice
85. ZM7/2515 Návrh prodeje pozemku p.č. 214/33 v k.ú. Bohunice
86. Návrh prodeje pozemků v k.ú. Kohoutovice, lokalita tzv. OKO
87. ZM7/2583 Návrh prodeje pozemků p.č. 8155, 8173, 8178, 8180, 8181, 8185, 8186, 8187, 8188, 8190, 8191, 8192 v k.ú. Židenice
88. ZM7/2585 Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15, 1527/17 k.ú. Stránice
89. ZM7/2690 Návrh prodeje id. 1/2 pozemku p.č. 324/97 a id. 1/2 pozemku p.č. 324/98, k.ú. Lesná
90. ZM7/2596 Návrh prodeje id. 1/6 pozemků - p.č. 1837/275, p.č. 1853/4, p.č. 1854/2, p.č. 1855/2, p.č. 1856/4, p.č. 1857/4, p.č. 1859/4, p.č. 1860/5, p.č. 1861 a p.č. 1862/4, vše v k.ú. Štýřice
91. ZM7/2582 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 505/23, 505/28, 506/2 v k.ú. Slatina, zřízení služebností
92. ZM7/2591 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2033 k.ú. Žebětín
93. ZM7/2522 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 7931 a p.č. 7941, k.ú. Líšeň
94. ZM7/2521 Návrh prodeje části pozemku p.č. 687/2, k.ú. Bystrc
95. ZM7/2611 Návrh nabytí pozemku p.č. 437/16 v k.ú. Žabovřesky
96. ZM7/2612 Návrh nabytí pozemků p.č. 796/63, 796/67 a 796/69 v k.ú. Jehnice
97. ZM7/2615 Návrh nabytí pozemku p.č. 2540/44 v k.ú. Líšeň
98. ZM7/2616 Návrh nabytí pozemků p.č. 2090/4, 2089/1, 2093/6 a 2093/7, vše v k.ú. Horní Heršpice
99. ZM7/2618 Návrh nabytí pozemků p.č. 1178/10 a 2889/2, oba v k.ú. Nový Lískovec
100. ZM7/2619 Návrh nabytí pozemků p.č. 8206/13 a 9403/9, oba v k.ú. Židenice
101. ZM7/2627 Návrh nabytí pozemku p.č. 8366/7 v k.ú. Židenice
102. ZM7/2629 Návrh nabytí pozemku p.č. 2540/21 v k.ú. Líšeň
103. ZM7/2642 Návrh nabytí pozemků p.č. 1526/212, 1526/254, 1526/269, 1534/39, 1534/42 a p.č. 1535/92, k.ú. Komín
104. ZM7/2643 Návrh nabytí pozemků p.č. 1526/211, 1526/255, 1526/268, 1534/40, 1534/41 a p.č. 1535/93, k.ú. Komín
105. ZM7/2644 Návrh nabytí pozemku p.č. 3891/2 v k.ú. Komín
106. ZM7/2501 Návrh nabytí pozemku p.č. 3432/1 v k.ú. Řečkovice pro stavbu "Rekonstrukce kmenové stoky C, Karásek, Loučky"
107. ZM7/2559 Návrh nabytí pozemku p.č. 379/6, k.ú. Maloměřice pro stavbu "Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulici Olší"
108. ZM7/2561 Návrh nabytí pozemku p.č. 1167/4 v k.ú. Komárov pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"
109. ZM7/2560 Návrh nabytí pozemku p.č. 1539/1 v k.ú. Komárov pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"
110. ZM7/2590 Návrh nabytí pozemku p.č. 1531/4 v k.ú. Komín a návrh na uzavření dohody o narovnání
111. ZM7/2535 Návrh nabytí pozemku p.č. 168 v k.ú. Zábrdovice, návrh rozpočtového opatření
112. ZM7/2589 Návrh nabytí a svěření spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1924/9 v k.ú. Bystrc a návrh na uzavření dohody o narovnání
113. ZM7/2704 Návrh nabytí části pozemku parc.č. 153/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá
114. ZM7/2503 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Staré Brno, Štýřice, Komín, Žabovřesky, Královo Pole a Starý Lískovec, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
115. ZM7/2536 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Líšeň a Černovice, z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
116. ZM7/2510 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, Holásky a Horní Heršpice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
117. ZM7/2537 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bystrc a Žabovřesky z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
118. ZM7/2538 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bystrc, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
119. ZM7/2552 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bohunice, Černovice, Komín, Královo Pole a Kohoutovice, z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
120. ZM7/2532 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Horní Heršpice, z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
121. ZM7/2529 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 453/7 pod komunikací v k.ú. Trnitá, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/25, bod č. 79
122. ZM7/2528 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 343/4 pod komunikací v k.ú. Veveří, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/25, bod č. 79
123. ZM7/2553 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bosonohy, Černovice, Komín, Pisárky, Žabovřesky a Židenice, z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
124. ZM7/2527 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Jundrov, Černovice, Bohunice, Komín a Řečkovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
125. ZM7/2526 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Černá Pole, Černovice, Horní Heršpice a Přízřenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
126. ZM7/2524 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, Kohoutovice, Černovice a Mokrá Hora, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
127. ZM7/2580 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Židenice, z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
128. ZM7/2572 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
129. ZM7/2581 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Kohoutovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
130. ZM7/2576 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bystrc, Komín a Žabovřesky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
131. ZM7/2575 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Slatina, Staré Brno, Žabovřesky a Židenice, z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
132. ZM7/2577 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
133. ZM7/2634 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Město Brno, Slatina, Líšeň a Staré Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
134. ZM7/2578 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, Černovice a Žabovřesky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
135. ZM7/2519 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1570/12, 1570/13 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
136. ZM7/2518 Návrh na bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 665/1 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Líšeň
137. ZM7/2573 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
138. ZM7/2602 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3252/14 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Bosonohy
139. ZM7/2571 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 5473/1 a p.č. 5473/2 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
140. ZM7/2566 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2549/5 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
141. ZM7/2604 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1669/3 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Černovice
142. ZM7/2603 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2596/3 v k.ú. Husovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
143. ZM7/2569 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2144 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Kohoutovice
144. ZM7/2567 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 666/120 a 666/135 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
145. ZM7/2565 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 804/17 v k.ú. Ponava z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Královo Pole
146. ZM7/2595 Návrh na bezúplatné nabytí podílu o velikosti id. 1/4 na pozemku p.č. 188 v k.ú. Sadová z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Královo Pole
147. ZM7/2599 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2216/3 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
148. ZM7/2570 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 155/24 a p.č. 155/26 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
149. ZM7/2601 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1775/13 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
150. ZM7/2598 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1507/20, 1507/21, 1507/22, 1507/23, 1507/24, 1507/25, 1507/26, 1507/27 a 1507/28 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
151. ZM7/2568 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1588/1, 1589/1, 1650/5, 1668/3 a 1669/3 v k.ú. Veveří z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
152. ZM7/2597 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4774/1 a podílu o velikosti id. 2/3 na pozemku p.č. 7537/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
153. ZM7/2504 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-16/184
154. ZM7/2507 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/144
155. ZM7/2539 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-14/149
156. ZM7/2506 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-16/039
157. ZM7/2509 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/206
158. ZM7/2508 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/111
159. ZM7/2540 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/093
160. ZM7/2541 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-16/106
161. ZM7/2543 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/109
162. ZM7/2542 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/201
163. ZM7/2531 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/140
164. ZM7/2546 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
165. ZM7/2545 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/114
166. ZM7/2544 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-16/150
167. ZM7/2586 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-16/061
168. ZM7/2588 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/158
169. ZM7/2587 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/185
170. ZM7/2548 Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 768/2, 769/1, 772/2, 775/1 a 776/3 v k. ú. Brněnské Ivanovice
171. ZM7/2607 Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k id. 1/2 pozemku p. č. 89/50 a k pozemku 89/51 v k. ú. Útěchov u Brna
172. ZM7/2667 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 857, k.ú. Řečkovice
173. ZM7/2623 Nabídka předkupního práva ke stavbám pro rod. rekreaci, k budovám s č.e., bez č.p./č.e., a k budovám nezapsaným v KN, stojícím na pozemcích v k.ú. Obřany - lokalita "Zadní"
174. ZM7/2622 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 3824, k.ú. Královo Pole
175. ZM7/2664 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 169/28, k.ú. Staré Brno
176. ZM7/2646 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č,p./č.e., stojící na pozemku p.č. 1827, k.ú. Obřany
177. ZM7/2671 Nabídka předkupního práva k budově bez č,p./č.e. garáže, stojící na pozemku p.č. 4682, k.ú. Žabovřesky
178. ZM7/2665 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 65/6, k.ú. Staré Brno
179. ZM7/2621 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace, č.e. 618, stojící na pozemku p.č. 58/13, k.ú. Nový Lískovec
180. ZM7/2620 Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rod. rekreace Štýřice, č.e. 182, stojící na pozemku p.č. 1885/98, v k.ú. Štýřice
181. ZM7/2625 Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rod. rekreace Jundrov č.e. 834, stojící na pozemku p.č. 1620/7, v k.ú. Jundrov
182. ZM7/2624 Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rod. rekreace Jundrov č.e. 854, stojící na pozemku p.č. 1927, k.ú. Jundrov
183. ZM7/2657 Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rod. rekreace Jundrov, č.e. 875, stojící na pozemku p.č. 1949, v k.ú. Jundrov
184. ZM7/2656 Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rod. rekreace Bystrc č.e. 188, stojící na pozemku p.č. 3408/3, k.ú. Bystrc
185. ZM7/2647 Nabídka předkupního práva ke stavbám rod. rekreace, č.e. 181 a 182, stojícím na pozemcích p.č. 704 a 723, k.ú. Sadová
186. ZM7/2648 Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rod. rekreace Jundrov, č.e. 890, stojící na pozemku p.č. 1970, k.ú. Jundrov
187. ZM7/2594 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2042, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
188. ZM7/2663 Návrh na přijetí nemovitého majetku - spoluvlastnického podílu id.1/9 na pozemku p.č. 2552/13, k.ú. Nový Lískovec statutárním městem Brnem dle ust. § 154 odst. 1 o zvláštních řízeních soudních, jako vypravitelem pohřbu
189. ZM7/2523 Návrh na schválení postupu k určení kupujícího k uvolněnému spoluvlastnickému podílu id. 1/50 pozemku p.č. 1521/13 v k.ú Maloměřice
190. ZM7/2530 Návrh zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku p.č. 369 v k.ú. Trnitá
191. ZM7/2574 Návrh směny pozemků v k.ú. Pisárky a v k.ú. Starý Lískovec s Fakultní nemocnicí Brno
192. ZM7/2584 Návrh směny pozemku p.č. 1211/6 za část pozemku p.č. 1137 k.ú. Slatina
193. ZM7/2705 Zpráva Dopravního podniku města Brna, a.s. ke stavu přípravy veřejně prospěšné stavby "Prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích" Návrh směny pozemků v k.ú. Starý Lískovec - pozemek pro veřejně prospěšnou stavbu "Prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích"
194. ZM7/2513 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 4225, 4226 v k.ú. Bystrc
195. ZM7/2512 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 754/2, 832, 879/4, 886, 2227/73, 2431/116, 2554/1, 2554/13, 2554/25, 2554/27, 2554/28, 2555/5, 2555/6, 2555/7, 2555/12, 2555/18 vše v k.ú. Bosonohy
196. ZM7/2511 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2431/73, 2531/1, 2531/4, 2531/91, 2531/92, 2531/93, 2531/94, 2531/143 vše v k.ú. Bosonohy
197. ZM7/2520 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemku p.č. 258/2 v k.ú. Bystrc
198. ZM7/2631 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p.č. 1063/1, p.č. 1063/2, p.č. 1063/3 a p.č. 1063/4 v k.ú. Brněnské Ivanovice
199. ZM7/2630 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p.č. 2458, p.č. 2469/1, p.č. 2635/2 a p.č. 2635/5 v k.ú. Černovice
200. ZM7/2632 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, části pozemku p.č. 4814/4 v k.ú. Líšeň dle GP č. 4383-411/2015
201. ZM7/2517 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec, pozemku p.č. 252/2 v k.ú. Nový Lískovec
202. ZM7/2516 Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p.č. 1563/2, 1563/3, 1563/20, 1563/22 v k.ú. Komárov
203. ZM7/2633 Návrh dohody o narovnání se společností LP EXPO, s.r.o., návrh rozpočtového opatření
204. ZM7/2592 Pověření Ing. Ludmily Procházkové, vedoucí úseku hospodářsko-technického MMB, k úkonům za statutární město Brno
205. ZM7/2502 Návrh plánovací smlouvy "Technická a dopravní infrastruktura a novostavba 2x BD na parc. č. 2406/36, k. ú. Židenice, ulice Rokycanova"
206. ZM7/2499 Návrh plánovací smlouvy "Brno - Jundrov, IV. etapa"
207. ZM7/2554 Uzavření plánovací smlouvy - vybudování technické infrastruktury v souvislosti s přístavbou a nástavbou objektu pro rodinnou rekreaci č. ev. 556 na pozemcích v k. ú. Kníničky - změna usnesení ZMB
208. ZM7/2641 Návrh Smlouvy o společnosti a spolufinancování stavby "Brno, Koliště I. - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu" a "Rekonstrukce prodloužení Milady Horákové v úseku Koliště - Rooseveltova"
209. Vize prostorového rozvoje města Brna
210. ZM7/2533

Zadání změny Územního plánu města Brna celoměstského významu B1/16-CM - Areál Jaselských kasáren


Priloha_bod_c

http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z7-29/MMB2017000000984.pdf

211. ZM7/2534 Změna Územního plánu města Brna celoměstského významu B3/15-CM - Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská
212. ZM7/2564 Změna Územního plánu města Brna B108/15-0 - 43. soubor
213. ZM7/2563 Návrh na ukončení procesu pořizování změn Územního plánu města Brna
info 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/28, konaného dne 16. 5. 2017
info 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/28, konaného dne 16. 5. 2017
info 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
info 4. Informativní zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2016
info 5. Informativní zpráva za březen - květen 2017 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.11.2017 10:14
  • Datum poslední aktualizace: 19.07.2017 09:48
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design