Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/28

Datum:16. 5. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. ZM7/2456 Prověření cest služebními vozidly s řidičem na vedení Úseku sociálně kulturního a dopravy MMB
5. ZM7/2408 Návrh na zvolení člena Rady Klubu zastupitelů města Brna
6. ZM7/2458 Návrh na změnu v představenstvu obchodní společnosti Veletrhy Brno, a. s.
7. ZM7/2420 Návrh na změnu delegováného zástupce statutárního města Brna na valné hromady společnosti Technologický park Brno, a. s.
8. ZM7/2475 Přihláška ke kandidatuře města Brna na titul Kreativní město UNESCO v oblasti hudby
9. ZM7/2400 Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2016, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2016
10. ZM7/2404 Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna, návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2016
11. ZM7/2424 Návrh rozpočtového opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2017
12. ZM7/2454 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - květen 2017 - návrh rozpočtového opatření
13. ZM7/2430 Návrh rozpočtového opatření v rámci ORJ 5400 - v agendě majetkoprávního vypořádání
14. ZM7/2490 Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem - návrh rozpočtového opatření"
15. ZM7/2459 Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, návrh rozpočtového opatření
16. ZM7/2423 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro příspěvkovou organizaci Knihovnu Jiřího Mahena v Brně - návrh rozpočtového opatření
17. ZM7/2422 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace Muzeum města Brna a Turistické informační centrum města Brna - návrh rozpočtového opatření
18. ZM7/2421 Návrh na změnu účelu využití schváleného neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizace - návrh rozpočtového opatření
19. ZM7/2378 Návrh na rozdělení státní dotace od Ministerstva kultury z programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2017 a návrh na úhradu povinných podílů města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření
20. ZM7/2440 Přesun finančních prostředků z důvodu změny právní formy příjemce dotace - návrh rozpočtového opatření
21. ZM7/2466 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch mládežnickým hokejovým a krasobruslařským klubům pro rok 2017
22. ZM7/2464 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem plaveckých drah na území města Brna pro rok 2017"
23. ZM7/2369 Návrh na poskytnutí individuálních dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
24. ZM7/2438 Návrh na poskytnutí individuálních dotací na sociální služby nestátním neziskovým organizacím na rok 2017 (síť služeb s nadregionální a celostátní působností MPSV) - návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/2465 Návrh na poskytnutí dotací na opravy a investice v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
26. ZM7/2441 Návrh na poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
27. ZM7/2474 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2017 na realizaci projektu "Brno - město hudby / Brno - Music Friendly City" - návrh rozpočtového opatření
28. ZM7/2489 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace na modernizaci a obnovu foyer společenského sálu Stadionu na Kounicově ulici v Brně
29. ZM7/2460 Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014 - 2020 "Brno Ph.D. Talent" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob
30. ZM7/2473 Projekt "SME Instrument Brno" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob
31. ZM7/2453 Projekt "Osobní vozidla pro Magistrát města Brna" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
32. ZM7/2479 Projekt "Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
33. ZM7/2467 Projekt "Stavební úpravy MŠ Černopolní" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
34. ZM7/2468 Projekt "Stavební úpravy MŠ Nejedlého" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
35. ZM7/2471 Projekt "Zateplení radnice Oderská 4" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
36. ZM7/2469 Projekt "Stavební úpravy ZŠ Štolcova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
37. ZM7/2470 Projekt "Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
38. ZM7/2461 Projekt "Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
39. ZM7/2463 Projekt "Stavební úpravy polikliniky Lesná" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
40. ZM7/2462 Projekt "Zateplení ZŠ Laštůvkova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
41. ZM7/2452 Projekt "Zprostředkující subjekt ITI" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace
42. ZM7/2482 Projekt "Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna" - návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizací, návrh rozpočtového opatření
43. ZM7/2476 Projekt "Facility management města Brna" - posouzení projektu
44. ZM7/2477 Projekt "Sdílená jednotná digitální mapa veřejné správy pro Statutární město Brno" - posouzení projektu
45. ZM7/2478 Projekt "Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna" - změna parametrů posouzení projektu
46. Zapojení do projektu "Společně pro seniory - zkušenosti měst s lepším sociálním začleňováním seniorů"
47. ZM7/2439 Návrh na výmaz zástavního práva plynoucího ze smlouvy č. 72029027
48. ZM7/2486 Postup města při prodeji domu s půdní vestavbou, nástavbou či přístavbou a při prodeji jednotek vybudovaných či opravených vlastním nákladem nájemce
49. ZM7/2484 "Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 1. termín r. 2017, návrh rozpočtových opatření"
50. ZM7/2488 Žádost MČ Brno-Jundrov o souhlas s použitím části kladného hospodářského výsledku z VHČ-bytového hospodářství k jinému účelu
51. ZM7/2485 Žádost MČ Brno-Židenice o vydání souhlasu s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHČ-bytového hospodářství k jinému účelu Změna usnesení ZMB Z7/06, bod č. 39
52. ZM7/2487 Záměr prodeje bytového domu Provazníkova 41 včetně pozemků
53. ZM7/2483 Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Stojanova 9/Grohova 43 a Mášova 19
54. ZM7/2480 Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a
55. ZM7/2481 Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Pisárecká 4
56. ZM7/2375 Návrh prodeje pozemku p.č. 774 v k. ú. Trnitá a nabytí budovy č. p. 469 na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna - p.č. 768/18 k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb"
57. ZM7/2380 Návrh prodeje pozemků p.č. 6527/1, 6528/1, 6530, 6554, 6556, 6591/22 v k.ú. Židenice
58. ZM7/2383 Návrh prodeje pozemku p.č. 1020 v k.ú. Stránice
59. ZM7/2415 Návrh prodeje pozemku p.č. 2560/2 v k.ú. Žebětín
60. ZM7/2396 Návrh prodeje pozemků p.č. 480 a p.č. 481, vše v k.ú. Pisárky v ul. Kamenomlýnská
61. ZM7/2436 Návrh prodeje pozemku p.č. 1856 s budovou bez č.p./č.e. v k.ú. Bohunice
62. ZM7/2431 Návrh prodeje pozemku p.č. 3463 v k.ú. Líšeň
63. ZM7/2432 Návrh prodeje pozemku p.č 687/26 vč. stavby garáže č.e. 2095 v k.ú. Lesná
64. ZM7/2379 Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov
65. ZM7/2410 Návrh prodeje pozemků p.č. 8501 a 8503 a částí pozemků p.č. 8504, 8511, 8513 a 8514, vše k.ú. Židenice
66. ZM7/2414 Návrh prodeje části pozemku p.č. 3601/6 v k.ú. Líšeň
67. ZM7/2437 Návrh prodeje částí pozemků p. č. 664/2, 664/4, 666/1 v k. ú. Horní Heršpice
68. ZM7/2411 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 6659 a p.č. 6660/1, k.ú. Bystrc
69. ZM7/2413 Návrh budoucího prodeje pozemků p.č. 640, 642 k.ú. Staré Brno
70. ZM7/2395 Návrh změny a zrušení částí usnesení Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna bod č. 77 - návrh prodeje pozemku p.č. 1521/16 v k.ú. Maloměřice při ulici Baarovo nábřeží
71. ZM7/2412 Návrh nabytí pozemků p.č. 3243/1, 3483 a 3490, k.ú. Bystrc
72. ZM7/2393 Návrh nabytí pozemků p.č. 1247/77, 1321/117, 1321/84 v k.ú. Bohunice
73. ZM7/2392 Návrh nabytí pozemků p.č. 3377, 3379/1, 3381/1, 3383/1, 3385/1, 3387/1, 3389/2, 3435/2 v k.ú. Kohoutovice
74. ZM7/2425 Návrh nabytí pozemku p.č. 1195/5 v k.ú. Obřany pro stavbu "Brno, Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu"
75. ZM7/2426 Návrh nabytí pozemku p.č. 2260/21 v k.ú. Obřany pro stavbu "Brno, Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu"
76. ZM7/2366 Návrh nabytí pozemku p. č. 1745/3 a části pozemku p.č. 1748/1 v k. ú. Horní Heršpice
77. ZM7/2367 Návrh nabytí pozemků p. č. 2162/26, p. č. 2162/36 a p. č. 2431/55v k. ú. Bosonohy
78. ZM7/2376 Návrh nabytí pozemku p.č. 2540/46 v k.ú. Líšeň
79. ZM7/2429 Návrh nabytí pozemků p.č. 6640/3 a 6641/2, oba v k.ú. Líšeň
80. ZM7/2377 Návrh nabytí pozemků p.č. 2540/32 a 4190/10, oba v k.ú. Líšeň
81. ZM7/2407 Návrh nabytí a svěření spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Obřany
82. ZM7/2409 Návrh nabytí a svěření pozemku p.č. 3185 v k.ú. Obřany
83. ZM7/2389 Návrh nabytí a svěření pozemků p.č. 1415/14 a 1578/10 v k.ú. Bystrc
84. ZM7/2427 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 3880/12v k.ú. Řečkovice
85. ZM7/2428 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k pozemkům p.č. 580/2, 580/3, 580/4 a p.č. 580/11 v k.ú. Mokrá Hora
86. ZM7/2370 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů ve výši id. 1/5, id. 5/20, id. 1/20, id. 1/10 a id. 1/5 pozemků p. č. 6625/26, p. č. 7487/3, p. č. 7487/4, p. č. 9756/43, p. č. 9756/46, p. č. 9756/47 a p.č. 9756/50, vše v k.ú. Židenice, pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
87. ZM7/2371 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/20 pozemků p. č. 6625/26, p. č. 7487/3, p. č. 7487/4, p. č. 9756/43, p. č. 9756/46, p. č. 9756/47 a p.č. 9756/50, vše v k.ú. Židenice, pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
88. ZM7/2372 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/20 pozemků p. č. 6625/26, p. č. 7487/3, p. č. 7487/4, p. č. 9756/43, p. č. 9756/46, p. č. 9756/47 a p.č. 9756/50, vše v k.ú. Židenice, pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
89. ZM7/2373 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/20 pozemků p. č. 6625/26, p. č. 7487/3, p. č. 7487/4, p. č. 9756/43, p. č. 9756/46, p. č. 9756/47 a p.č. 9756/50, vše v k.ú. Židenice, pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
90. ZM7/2374 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/20 pozemků p. č. 6625/26, p. č. 7487/3, p. č. 7487/4, p. č. 9756/43, p. č. 9756/46, p. č. 9756/47 a p.č. 9756/50, vše v k.ú. Židenice, pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
91. ZM7/2381 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3557/105 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM a svěření MČ Brno-Bosonohy
92. ZM7/2433 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Maloměřice, Líšeň a Zábrdovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
93. ZM7/2402 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2300/10, 2300/93 a 2300/98 vše v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR-Ministerstva obrany
94. ZM7/2390 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad
95. ZM7/2382 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 175/1, 665/5, 665/6, 665/7, 3646/3, 3646/4, 3646/5, 3646/8 a 3646/10 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami a jejich svěření MČ Brno-Líšeň
96. ZM7/2434 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Židenice, Štýřice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
97. ZM7/2387 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 31/67 a 31/76 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jejich svěření MČ Brno-Bystrc
98. ZM7/2386 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2401/4, 2401/6 v k.ú. Husovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
99. ZM7/2384 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2911/2 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Černovice
100. ZM7/2388 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2801/15, p.č. 2825/5 pod komunikacemi v k.ú. Žabovřesky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/22, bod č. 85
101. ZM7/2385 Návrh na bezúplatné nabytí podílu o velikosti id. 3/4 na pozemku p.č. 4774/112 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
102. ZM7/2405 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 584/1 v k.ú. Dolní Heršpice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna v podmínkách smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
103. ZM7/2403 Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7952/3 a 7952/4 v k.ú. Židenice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna v podmínkách smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
104. ZM7/2435 Nabídka předkupního práva k zemědělským stavbám bez č.p./č.e. na pozemcích p.č. 683, 684 a 685, v k.ú. Dvorska
105. ZM7/2445 Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rodinné rekreace Kníníčky č.e. 8, stojící na pozemku p.č. 952, k.ú. Kníničky
106. ZM7/2443 Nabídka na uplatnění předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 169/17, k.ú. Staré Brno
107. ZM7/2448 Nabídka předkupního práva k budovám bez č.p./č.e., garáže, stojícím na pozemcích p.č. 229, 211/28, 212 až 241, 243 až 247, 257 až 284, 285/5 až 285/7, 285/11, 285/14 až 285/50, 285/52 až 285/81 a 285/124 vše v k.ú. Žabovřesky
108. ZM7/2447 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 1501, na pozemcích p.č. 2045/2 a 2045/9, k.ú. Řečkovice
109. ZM7/2446 Návrh na souhlas s rozdělením domu Klecandova 6, č.p. 707, stojícího na pozemku p. č. 1177 v k. ú. Černá Pole, na jednotky a se zřízením předkupního práva statutárního města Brna k jedné nově vymezené jednotce
110. ZM7/2451 Návrh na změnu části usnesení Z7/25. zasedání ZMB ze dne 31. 1. 2017, bod č. 88 - předkupní právo dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 2232/16, 2232/108, 2232/391 v k. ú. Maloměřice
111. ZM7/2417 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 180/5, k.ú. Ivanovice formou souhlasného prohlášení
112. ZM7/2418 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 1321/45, k.ú. Bohunice formou souhlasného prohlášení
113. ZM7/2406 Návrh na přijetí nemovitého majetku - spoluvlastnického podílu id. 1/4 na pozemku p.č. 1818/9, k.ú. Lelekovice statutárním městem Brnem dle ust. § 154 odst. 1 o zvláštních řízeních soudních, jako vypravitelem pohřbu
114. Návrh zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku p.č. 369 v k.ú. Trnitá
115. ZM7/2442 Návrh směny pozemků v k.ú. Bystrc, lokalita Horní náměstí
116. ZM7/2444 Návrh směny pozemků v k. ú. Ponava se společností Eiskon Develop, s.r.o.
117. ZM7/2401 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Kníničky, pozemků p.č. 3057, 3061/1, 3061/2, 3061/3, 3155, 3347, 3349, 3492, 3709, 3711, 3735/1, 3735/2, 3777/1, 3777/2, 3778 vše v k.ú. Kníničky
118. ZM7/2399 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků v k.ú. Tuřany
119. ZM7/2398 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p.č. 770 v k.ú. Líšeň
120. ZM7/2397 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p.č. 4050 v k.ú. Líšeň
121. ZM7/2394 Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p.č. 902/5 a p.č. 902/112 v k.ú. Lesná
122. ZM7/2391 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p.č. 21/1, p.č. 21/2, p.č. 23, p.č. 25, p.č. 26, p.č. 27, p.č. 28/2, p.č. 32/1, p.č. 35/1, p.č. 35/6, p.č. 35/8, p.č. 38/1 a p.č. 39/5 v k.ú. Maloměřice
123. ZM7/2368 Návrh Smlouvy o poskytnutí protipovodňového zařízení, uzavírané s ČR - Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje
124. ZM7/2450 Návrh Smlouvy o spolupráci, společnosti a spolufinancování stavby "Odhlučnění TT Cejl - Zábrdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice"
125. ZM7/2449 Návrh Dodatku č. 9 ke Smlouvě o sdružení mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace - "Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského A" a "Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B"
126. Návrh Smlouvy o zajištění spolupráce na provozování náhradní autobusové dopravy po dobu výluky na železnici prostřednictvím městské hromadné dopravy
127. Návrh Dodatku č. 22 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s.
Info 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/27, konaného dne 11. 4. 2017
Info 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/27, konaného dne 11. 4. 2017
Info 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Info 4. Informativní zpráva - výdaje městských částí statutárního města Brna v roce 2016
Info 5. Informativní zpráva - Zahraniční pracovní cesty

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/26

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 8 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku a nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 936 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 415 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Ulice Veslařská –parkoviště u MŠ“ v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
9. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace., formát PDF, 2 MB
10. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, formát PDF, 10 MB
11. Návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
12. Návrh pověření vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno  , formát PDF, 103 kB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uloženým odvodem z fondu investic Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 169 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 183 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací vybraných agend Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 188 kB
16. Investiční akce Rekonstrukce IC Zámečnická - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 288 kB
17. Návrh na poskytnutí investičního transferu Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 148 kB
18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021  , formát PDF, 623 kB
19. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 174 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 155 kB
22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 227 kB
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2021, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání významné sportovní akce - mezinárodní pohárové soutěže EuroCup 2021, formát PDF, 192 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 824 kB
27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 - zařazené v projektech JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" a "Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež"– návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 499 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 674 kB
29. Návrh na  poskytnutí dotací  organizacím národnostních menšin a  organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 367 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 384 kB
31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 375 kB
32. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 322 kB
33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I , formát PDF, 135 kB
34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s., formát PDF, 878 kB
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2021 pro společnost JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. , formát PDF, 5 MB
36. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 20 MB
37. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání – Mendlovo nám. 11, Brno, formát PDF, 509 kB
38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
39. Janáčkovo kulturní centrum – souhlas s podáním žádosti o dotaci, formát PDF, 298 kB
40. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 744 kB
41. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 512 kB
42. Projekt "MŠ Holásky" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 312 kB
43. Projekt "Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 328 kB
44. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – posouzení projektu, formát PDF, 583 kB
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8.9.2020, bod č. 109, č. 108, č. 110, návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8.12.2020, bod č. 91, Záměr prodeje volných bytových jednotek, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemku p.č. 59/11 v k.ú. Horní Heršpice Správě železnic, státní organizaci, formát PDF, 1 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 2 MB
48. Návrh prodeje  pozemku p.č. 7065/2 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
49. Návrh prodeje  pozemku p.č. 347 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 2 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/22 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
51. Návrh prodeje  pozemku p.č. 388/3, částí  pozemků p.č. 388/1, 388/2, 388/14  v k.ú. Staré Brno.    , formát PDF, 5 MB
52. Návrh prodeje pozemků p.č. 313 a p.č. 325 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemků p.č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p.č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k.ú. Zábrovice, formát PDF, 14 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2092/4, 2092/5  v k.ú.Černovice. , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2571, k.ú. Bohunice , formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky, formát PDF, 4 MB
57. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh rozpočtového opatření a návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady, formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 354/32 v k. ú. Dvorska  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 184 kB
60. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/21. bod č. 111 - návrh nabytí id. 6/12 pozemků v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla – část úseku 2 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021    , formát PDF, 765 kB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1507/2 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2371/17, p.č. 2371/18 a p.č. 2371/25, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2766/9 a p.č. 2766/13, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4058 a p.č. 4243, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 742, p.č. 744, p.č. 748/6, p.č. 748/7 a p.č. 748/8, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8352/3 a p.č. 8352/10 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1728/4 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 224/8 v k.ú. Kníničky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3251/146 a p.č. 3251/205, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 377/27 a p.č. 377/54 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3943 a p.č. 4018 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 547/2 a p.č. 547/3 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 15/36 na pozemku p.č. 2945/27 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/12, bod 116 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
78. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě garáže postavené na části pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Veveří , formát PDF, 4 MB
79. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
80. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 502 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
81. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1796 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
82. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 213, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 185 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 41, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 736 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2771, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 7016/31 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
85. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
86. Návrh směny pozemků města v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice za pozemky pod plánovanou stavbou Exit D1 v k. ú. Tuřany, vč. budoucího prodeje nabytých pozemků v k. ú. Tuřany , formát PDF, 27 MB
87. Návrh směny celých pozemků p. č. 1227/10 a p. č. 1229/5 a části pozemků p. č. 1229/2 a p. č. 1230/4, vše v k. ú. Obřany  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh směny  částí pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 624 za část pozemku p. č. 2147/25 a část pozemku p. č. 636, to vše   k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 3 MB
89. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemků p. č. 390/4, 390/8, 390/12, 390/16, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, vše v k. ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
90. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Židenice, id. ½ pozemku p. č. 2684, jehož součástí je bytový dům Konečného 2/Mošnova 11, č. pop. 2284, v k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
91. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 47/5, 48/2 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 377 kB
92. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5040/5, 5040/1, 5040/3, 5040/7 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 375 kB
93. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 13 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 236 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 136 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 149 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2021, formát PDF, 82 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - duben 2021, formát PDF, 147 kB
94. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB  , formát PDF, 144 kB
95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 138 kB
96. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií ze dne 26.09.2018 a souhlas s postoupením smlouvy, CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 906 kB
97. Návrh slev z nájemného, resp. vzdání se práva na část nájemného, za nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 241 kB
98. Návrh dodatku č.1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a dohoda o zařízení záležitostí ŘSD -„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP “, formát PDF, 291 kB
99. Návrh dodatku č. 2 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní"
100. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. , formát PDF, 595 kB
 

Aktualizace: 20. 4. 2021 07:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.11.2017 10:14
  • Datum poslední aktualizace: 02.11.2017 14:02
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design