Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/28

Datum:16. 5. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. ZM7/2456 Prověření cest služebními vozidly s řidičem na vedení Úseku sociálně kulturního a dopravy MMB
5. ZM7/2408 Návrh na zvolení člena Rady Klubu zastupitelů města Brna
6. ZM7/2458 Návrh na změnu v představenstvu obchodní společnosti Veletrhy Brno, a. s.
7. ZM7/2420 Návrh na změnu delegováného zástupce statutárního města Brna na valné hromady společnosti Technologický park Brno, a. s.
8. ZM7/2475 Přihláška ke kandidatuře města Brna na titul Kreativní město UNESCO v oblasti hudby
9. ZM7/2400 Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2016, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2016
10. ZM7/2404 Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna, návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2016
11. ZM7/2424 Návrh rozpočtového opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2017
12. ZM7/2454 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - květen 2017 - návrh rozpočtového opatření
13. ZM7/2430 Návrh rozpočtového opatření v rámci ORJ 5400 - v agendě majetkoprávního vypořádání
14. ZM7/2490 Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem - návrh rozpočtového opatření"
15. ZM7/2459 Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, návrh rozpočtového opatření
16. ZM7/2423 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro příspěvkovou organizaci Knihovnu Jiřího Mahena v Brně - návrh rozpočtového opatření
17. ZM7/2422 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace Muzeum města Brna a Turistické informační centrum města Brna - návrh rozpočtového opatření
18. ZM7/2421 Návrh na změnu účelu využití schváleného neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizace - návrh rozpočtového opatření
19. ZM7/2378 Návrh na rozdělení státní dotace od Ministerstva kultury z programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2017 a návrh na úhradu povinných podílů města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření
20. ZM7/2440 Přesun finančních prostředků z důvodu změny právní formy příjemce dotace - návrh rozpočtového opatření
21. ZM7/2466 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch mládežnickým hokejovým a krasobruslařským klubům pro rok 2017
22. ZM7/2464 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem plaveckých drah na území města Brna pro rok 2017"
23. ZM7/2369 Návrh na poskytnutí individuálních dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
24. ZM7/2438 Návrh na poskytnutí individuálních dotací na sociální služby nestátním neziskovým organizacím na rok 2017 (síť služeb s nadregionální a celostátní působností MPSV) - návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/2465 Návrh na poskytnutí dotací na opravy a investice v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
26. ZM7/2441 Návrh na poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
27. ZM7/2474 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2017 na realizaci projektu "Brno - město hudby / Brno - Music Friendly City" - návrh rozpočtového opatření
28. ZM7/2489 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace na modernizaci a obnovu foyer společenského sálu Stadionu na Kounicově ulici v Brně
29. ZM7/2460 Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014 - 2020 "Brno Ph.D. Talent" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob
30. ZM7/2473 Projekt "SME Instrument Brno" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob
31. ZM7/2453 Projekt "Osobní vozidla pro Magistrát města Brna" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
32. ZM7/2479 Projekt "Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
33. ZM7/2467 Projekt "Stavební úpravy MŠ Černopolní" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
34. ZM7/2468 Projekt "Stavební úpravy MŠ Nejedlého" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
35. ZM7/2471 Projekt "Zateplení radnice Oderská 4" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
36. ZM7/2469 Projekt "Stavební úpravy ZŠ Štolcova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
37. ZM7/2470 Projekt "Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
38. ZM7/2461 Projekt "Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
39. ZM7/2463 Projekt "Stavební úpravy polikliniky Lesná" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
40. ZM7/2462 Projekt "Zateplení ZŠ Laštůvkova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
41. ZM7/2452 Projekt "Zprostředkující subjekt ITI" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace
42. ZM7/2482 Projekt "Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna" - návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizací, návrh rozpočtového opatření
43. ZM7/2476 Projekt "Facility management města Brna" - posouzení projektu
44. ZM7/2477 Projekt "Sdílená jednotná digitální mapa veřejné správy pro Statutární město Brno" - posouzení projektu
45. ZM7/2478 Projekt "Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna" - změna parametrů posouzení projektu
46. Zapojení do projektu "Společně pro seniory - zkušenosti měst s lepším sociálním začleňováním seniorů"
47. ZM7/2439 Návrh na výmaz zástavního práva plynoucího ze smlouvy č. 72029027
48. ZM7/2486 Postup města při prodeji domu s půdní vestavbou, nástavbou či přístavbou a při prodeji jednotek vybudovaných či opravených vlastním nákladem nájemce
49. ZM7/2484 "Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 1. termín r. 2017, návrh rozpočtových opatření"
50. ZM7/2488 Žádost MČ Brno-Jundrov o souhlas s použitím části kladného hospodářského výsledku z VHČ-bytového hospodářství k jinému účelu
51. ZM7/2485 Žádost MČ Brno-Židenice o vydání souhlasu s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHČ-bytového hospodářství k jinému účelu Změna usnesení ZMB Z7/06, bod č. 39
52. ZM7/2487 Záměr prodeje bytového domu Provazníkova 41 včetně pozemků
53. ZM7/2483 Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Stojanova 9/Grohova 43 a Mášova 19
54. ZM7/2480 Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a
55. ZM7/2481 Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Pisárecká 4
56. ZM7/2375 Návrh prodeje pozemku p.č. 774 v k. ú. Trnitá a nabytí budovy č. p. 469 na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna - p.č. 768/18 k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb"
57. ZM7/2380 Návrh prodeje pozemků p.č. 6527/1, 6528/1, 6530, 6554, 6556, 6591/22 v k.ú. Židenice
58. ZM7/2383 Návrh prodeje pozemku p.č. 1020 v k.ú. Stránice
59. ZM7/2415 Návrh prodeje pozemku p.č. 2560/2 v k.ú. Žebětín
60. ZM7/2396 Návrh prodeje pozemků p.č. 480 a p.č. 481, vše v k.ú. Pisárky v ul. Kamenomlýnská
61. ZM7/2436 Návrh prodeje pozemku p.č. 1856 s budovou bez č.p./č.e. v k.ú. Bohunice
62. ZM7/2431 Návrh prodeje pozemku p.č. 3463 v k.ú. Líšeň
63. ZM7/2432 Návrh prodeje pozemku p.č 687/26 vč. stavby garáže č.e. 2095 v k.ú. Lesná
64. ZM7/2379 Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov
65. ZM7/2410 Návrh prodeje pozemků p.č. 8501 a 8503 a částí pozemků p.č. 8504, 8511, 8513 a 8514, vše k.ú. Židenice
66. ZM7/2414 Návrh prodeje části pozemku p.č. 3601/6 v k.ú. Líšeň
67. ZM7/2437 Návrh prodeje částí pozemků p. č. 664/2, 664/4, 666/1 v k. ú. Horní Heršpice
68. ZM7/2411 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 6659 a p.č. 6660/1, k.ú. Bystrc
69. ZM7/2413 Návrh budoucího prodeje pozemků p.č. 640, 642 k.ú. Staré Brno
70. ZM7/2395 Návrh změny a zrušení částí usnesení Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna bod č. 77 - návrh prodeje pozemku p.č. 1521/16 v k.ú. Maloměřice při ulici Baarovo nábřeží
71. ZM7/2412 Návrh nabytí pozemků p.č. 3243/1, 3483 a 3490, k.ú. Bystrc
72. ZM7/2393 Návrh nabytí pozemků p.č. 1247/77, 1321/117, 1321/84 v k.ú. Bohunice
73. ZM7/2392 Návrh nabytí pozemků p.č. 3377, 3379/1, 3381/1, 3383/1, 3385/1, 3387/1, 3389/2, 3435/2 v k.ú. Kohoutovice
74. ZM7/2425 Návrh nabytí pozemku p.č. 1195/5 v k.ú. Obřany pro stavbu "Brno, Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu"
75. ZM7/2426 Návrh nabytí pozemku p.č. 2260/21 v k.ú. Obřany pro stavbu "Brno, Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu"
76. ZM7/2366 Návrh nabytí pozemku p. č. 1745/3 a části pozemku p.č. 1748/1 v k. ú. Horní Heršpice
77. ZM7/2367 Návrh nabytí pozemků p. č. 2162/26, p. č. 2162/36 a p. č. 2431/55v k. ú. Bosonohy
78. ZM7/2376 Návrh nabytí pozemku p.č. 2540/46 v k.ú. Líšeň
79. ZM7/2429 Návrh nabytí pozemků p.č. 6640/3 a 6641/2, oba v k.ú. Líšeň
80. ZM7/2377 Návrh nabytí pozemků p.č. 2540/32 a 4190/10, oba v k.ú. Líšeň
81. ZM7/2407 Návrh nabytí a svěření spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Obřany
82. ZM7/2409 Návrh nabytí a svěření pozemku p.č. 3185 v k.ú. Obřany
83. ZM7/2389 Návrh nabytí a svěření pozemků p.č. 1415/14 a 1578/10 v k.ú. Bystrc
84. ZM7/2427 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 3880/12v k.ú. Řečkovice
85. ZM7/2428 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k pozemkům p.č. 580/2, 580/3, 580/4 a p.č. 580/11 v k.ú. Mokrá Hora
86. ZM7/2370 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů ve výši id. 1/5, id. 5/20, id. 1/20, id. 1/10 a id. 1/5 pozemků p. č. 6625/26, p. č. 7487/3, p. č. 7487/4, p. č. 9756/43, p. č. 9756/46, p. č. 9756/47 a p.č. 9756/50, vše v k.ú. Židenice, pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
87. ZM7/2371 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/20 pozemků p. č. 6625/26, p. č. 7487/3, p. č. 7487/4, p. č. 9756/43, p. č. 9756/46, p. č. 9756/47 a p.č. 9756/50, vše v k.ú. Židenice, pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
88. ZM7/2372 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/20 pozemků p. č. 6625/26, p. č. 7487/3, p. č. 7487/4, p. č. 9756/43, p. č. 9756/46, p. č. 9756/47 a p.č. 9756/50, vše v k.ú. Židenice, pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
89. ZM7/2373 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/20 pozemků p. č. 6625/26, p. č. 7487/3, p. č. 7487/4, p. č. 9756/43, p. č. 9756/46, p. č. 9756/47 a p.č. 9756/50, vše v k.ú. Židenice, pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
90. ZM7/2374 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/20 pozemků p. č. 6625/26, p. č. 7487/3, p. č. 7487/4, p. č. 9756/43, p. č. 9756/46, p. č. 9756/47 a p.č. 9756/50, vše v k.ú. Židenice, pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
91. ZM7/2381 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3557/105 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM a svěření MČ Brno-Bosonohy
92. ZM7/2433 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Maloměřice, Líšeň a Zábrdovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
93. ZM7/2402 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2300/10, 2300/93 a 2300/98 vše v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR-Ministerstva obrany
94. ZM7/2390 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad
95. ZM7/2382 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 175/1, 665/5, 665/6, 665/7, 3646/3, 3646/4, 3646/5, 3646/8 a 3646/10 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami a jejich svěření MČ Brno-Líšeň
96. ZM7/2434 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Židenice, Štýřice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
97. ZM7/2387 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 31/67 a 31/76 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jejich svěření MČ Brno-Bystrc
98. ZM7/2386 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2401/4, 2401/6 v k.ú. Husovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
99. ZM7/2384 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2911/2 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Černovice
100. ZM7/2388 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2801/15, p.č. 2825/5 pod komunikacemi v k.ú. Žabovřesky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/22, bod č. 85
101. ZM7/2385 Návrh na bezúplatné nabytí podílu o velikosti id. 3/4 na pozemku p.č. 4774/112 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
102. ZM7/2405 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 584/1 v k.ú. Dolní Heršpice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna v podmínkách smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
103. ZM7/2403 Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7952/3 a 7952/4 v k.ú. Židenice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna v podmínkách smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
104. ZM7/2435 Nabídka předkupního práva k zemědělským stavbám bez č.p./č.e. na pozemcích p.č. 683, 684 a 685, v k.ú. Dvorska
105. ZM7/2445 Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rodinné rekreace Kníníčky č.e. 8, stojící na pozemku p.č. 952, k.ú. Kníničky
106. ZM7/2443 Nabídka na uplatnění předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 169/17, k.ú. Staré Brno
107. ZM7/2448 Nabídka předkupního práva k budovám bez č.p./č.e., garáže, stojícím na pozemcích p.č. 229, 211/28, 212 až 241, 243 až 247, 257 až 284, 285/5 až 285/7, 285/11, 285/14 až 285/50, 285/52 až 285/81 a 285/124 vše v k.ú. Žabovřesky
108. ZM7/2447 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 1501, na pozemcích p.č. 2045/2 a 2045/9, k.ú. Řečkovice
109. ZM7/2446 Návrh na souhlas s rozdělením domu Klecandova 6, č.p. 707, stojícího na pozemku p. č. 1177 v k. ú. Černá Pole, na jednotky a se zřízením předkupního práva statutárního města Brna k jedné nově vymezené jednotce
110. ZM7/2451 Návrh na změnu části usnesení Z7/25. zasedání ZMB ze dne 31. 1. 2017, bod č. 88 - předkupní právo dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 2232/16, 2232/108, 2232/391 v k. ú. Maloměřice
111. ZM7/2417 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 180/5, k.ú. Ivanovice formou souhlasného prohlášení
112. ZM7/2418 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 1321/45, k.ú. Bohunice formou souhlasného prohlášení
113. ZM7/2406 Návrh na přijetí nemovitého majetku - spoluvlastnického podílu id. 1/4 na pozemku p.č. 1818/9, k.ú. Lelekovice statutárním městem Brnem dle ust. § 154 odst. 1 o zvláštních řízeních soudních, jako vypravitelem pohřbu
114. Návrh zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku p.č. 369 v k.ú. Trnitá
115. ZM7/2442 Návrh směny pozemků v k.ú. Bystrc, lokalita Horní náměstí
116. ZM7/2444 Návrh směny pozemků v k. ú. Ponava se společností Eiskon Develop, s.r.o.
117. ZM7/2401 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Kníničky, pozemků p.č. 3057, 3061/1, 3061/2, 3061/3, 3155, 3347, 3349, 3492, 3709, 3711, 3735/1, 3735/2, 3777/1, 3777/2, 3778 vše v k.ú. Kníničky
118. ZM7/2399 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků v k.ú. Tuřany
119. ZM7/2398 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p.č. 770 v k.ú. Líšeň
120. ZM7/2397 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p.č. 4050 v k.ú. Líšeň
121. ZM7/2394 Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p.č. 902/5 a p.č. 902/112 v k.ú. Lesná
122. ZM7/2391 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p.č. 21/1, p.č. 21/2, p.č. 23, p.č. 25, p.č. 26, p.č. 27, p.č. 28/2, p.č. 32/1, p.č. 35/1, p.č. 35/6, p.č. 35/8, p.č. 38/1 a p.č. 39/5 v k.ú. Maloměřice
123. ZM7/2368 Návrh Smlouvy o poskytnutí protipovodňového zařízení, uzavírané s ČR - Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje
124. ZM7/2450 Návrh Smlouvy o spolupráci, společnosti a spolufinancování stavby "Odhlučnění TT Cejl - Zábrdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice"
125. ZM7/2449 Návrh Dodatku č. 9 ke Smlouvě o sdružení mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace - "Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského A" a "Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B"
126. Návrh Smlouvy o zajištění spolupráce na provozování náhradní autobusové dopravy po dobu výluky na železnici prostřednictvím městské hromadné dopravy
127. Návrh Dodatku č. 22 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s.
Info 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/27, konaného dne 11. 4. 2017
Info 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/27, konaného dne 11. 4. 2017
Info 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Info 4. Informativní zpráva - výdaje městských částí statutárního města Brna v roce 2016
Info 5. Informativní zpráva - Zahraniční pracovní cesty

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.11.2017 10:14
  • Datum poslední aktualizace: 02.11.2017 14:02
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design