Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/27

Datum:11. 4. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. ZM7/2244 Přehled účasti na schůzích výborů ZMB
6. ZM7/2300 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
7. ZM7/2299 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu hazardních her
8. ZM7/2361 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu
9. ZM7/2346 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb psů
10. Návrh na rozdělení příspěvkové organizace
11. ZM7/2301 Návrh rozpočtového opatření - zapojení finančních prostředků za obdržené pojistné náhrady za poškození majetku SMB - Dopravního značení a světelné signalizace
12. ZM7/2245 Finanční podpora pořádání kulturních akcí v režii MČ - návrh rozpočtového opatření
13. ZM7/2274 Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů na vybavení školních kuchyní a jídelen - návrh rozpočtového opatření
14. ZM7/2275 Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů na nábytkové vybavení škol - návrh rozpočtového opatření
15. ZM7/2253 Návrh na poskytnutí příspěvků a transferu na obnovu kulturních památek v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
16. ZM7/2276 Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, návrh rozpočtového opatření
17. ZM7/2337 Návrh snížení neinvestičního příspěvku Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, z rozpočtu zřizovatele v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
18. ZM7/2281 Návrh na poskytnutí peněžitého daru na podporu projektů záchrany ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě prostřednictvím projektu "Koruna ze vstupu" - rozpočtové opatření
19. ZM7/2252 Návrh na poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
20. ZM7/2332 Návrh na poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2017 a na roky 2017 - 2020, 2. kolo - návrh rozpočtových opatření
Doplněk k materiálu
21. ZM7/2292 Návrh na poskytnutí dotací na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně na rok 2017, návrh rozpočtového opatření
22. ZM7/2339 Návrh na poskytnutí dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v oblasti zdraví na rok 2017, návrh rozpočtového opatření
23. ZM7/2340 Návrh na poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů na rok 2017, návrh rozpočtového opatření
24. ZM7/2293 Návrh na poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2017,návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/2251 Návrh na podporu mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2017 - 2. kolo
26. ZM7/2341 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
27. ZM7/2342 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti GALANT BRNO, s.r.o. na pořádání Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017
28. ZM7/2356 Přesun finančních prostředků z důvodu změny právní formy příjemce dotace - návrh rozpočtového opatření
29. ZM7/2344 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na demoliční práce, dofinancování projektové dokumentace a vybudování přeložky teplovodu
30. ZM7/2345 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
31. ZM7/2297 Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace
32. ZM7/2248 Návrh na vytvoření společného školského obvodu
33. ZM7/2333 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - duben 2017 - návrh rozpočtových opatření
34. ZM7/2295 Projekt "Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
35. ZM7/2324 Projekt "Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
36. ZM7/2279 Projekt "Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
37. ZM7/2283 Projekt "Stavební úpravy Společenského centra Bystrc" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
38. ZM7/2278 Projekt ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
39. ZM7/2294 Projekt "Novostavba MŠ Sýpka 26a - posouzení projektu
40. ZM7/2286 Projekt "Revitalizace parku Dvorského" - posouzení projektu
41. ZM7/2357 Projekt Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 3. skupina - posouzení projektu
42. ZM7/2358 Projekt Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 4. skupina - posouzení projektu
43. ZM7/2359 Projekt Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. skupina - posouzení projektu
44. ZM7/2360 Projekt Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 6. skupina - posouzení projektu
45. ZM7/2334 Projekt "Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně" - posouzení projektu
46. ZM7/2349 Projekt "Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment (Ruggedised) (Rotterdam, Umea a Glasgow: Generování vzorových čtvrtí jako součást rozvoje udržitelné energetiky)" - návrh Consortium Agreement (Konsorciální smlouva)
47. ZM7/2353 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o udělení souhlasu k převodu vlastnictví zastavené nemovitosti
48. ZM7/2352 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o udělení dodatečného souhlasu k převodu vlastnictví zastavené nemovitosti
49. ZM7/2355 Fond rozvoje bydlení města Brna - porušení smlouvy o zápůjčce paní xxxxxxxx
50. ZM7/2351 Návrh změny seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji
51. Záměr prodeje bytového domu Lerchova 14 včetně pozemků
52. ZM7/2262 Návrh prodeje pozemku p.č. 1963/27 v k.ú. Černá Pole v ul. Tišnovská
53. ZM7/2310 Návrh prodeje pozemků p.č. 1958/2 a p.č. 1961/30 v k.ú. Černá Pole v ul. Tišnovská
54. ZM7/2343 Návrh prodeje pozemků p.č. 1730, p.č. 1731, p.č. 1732, p.č. 1733 a p.č. 1734 vč. staveb garáží v k.ú. Černá Pole v ul. Jugoslávská
55. ZM7/2350 Návrh prodeje podílu na pozemcích p.č. 8946 a 8947 v Brně, k.ú. Židenice
56. ZM7/2265 Návrh prodeje části pozemku p.č. 997/7 v k.ú. Kohoutovice v ul. Řadová
57. ZM7/2309 Návrh prodeje části pozemku p.č. 1048/4 v k.ú. Žebětín
58. ZM7/2331 Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice
59. ZM7/2259 Návrh budoucího prodeje pozemků v k.ú. Bystrc - projekt "B.Letná-polyfunkční objekt"
60. ZM7/2305 Návrh nabytí pozemků p.č. 1745/24 a p.č. 1745/25 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému"
61. ZM7/2307 Návrh nabytí pozemku p.č. 1745/39 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému"
62. ZM7/2308 Návrh nabytí pozemků p.č. 1745/52 a p.č. 1745/53 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému"
63. ZM7/2306 Návrh nabytí pozemku p.č. 1745/32 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému"
64. ZM7/2287 Návrh nabytí pozemku 875/29, k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Cyklistická stezka Sokolova - Vomáčkova"
65. ZM7/2288 Návrh nabytí pozemků p.č. 9756/74 a p.č. 9756/75, k.ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
66. ZM7/2268 Návrh nabytí pozemků p.č. 257/3, p.č. 341/41 a p.č. 379/7, k.ú. Maloměřice pro stavbu "Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulici Olší"
67. ZM7/2304 Návrh nabytí pozemku p. č. 1733/57 v k. ú. Bosonohy a zřízení služebnosti pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému
68. ZM7/2261 Návrh nabytí pozemků p.č. 8390/63 a p.č. 8400/9 v k.ú. Židenice
69. ZM7/2329 Návrh nabytí pozemku p.č. 4415/9 a id. 1/3 pozemku p.č. 4779/8 oba v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
70. ZM7/2303 Návrh nabytí pozemku p.č. 544/22 v k.ú. Mokrá Hora
71. ZM7/2291 Návrh změny části přílohy č. 79 usnesení ZMB č. Z7/26 ze dne 7. 3. 2017, bod č. 112
72. ZM7/2267 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 pozemků p.č. 7519/3 a p.č. 9756/89 v k.ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
73. ZM7/2266 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 pozemků p.č. 7495/10, p.č. 7495/78, p.č. 7495/79 a p.č. 9756/25 v k.ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
74. ZM7/2290 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 pozemku p.č. 7519/3 v k.ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
75. ZM7/2289 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3 pozemku p.č. 1075 v k.ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
76. ZM7/2260 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Židenice
77. ZM7/2284 Návrh nabytí a svěření spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 1924/25 a 7277/9 v k.ú. Bystrc a návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudní cestou
78. ZM7/2298 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Peškova v k. ú. Královo Pole a k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Královo Pole
79. ZM7/2328 Návrh nabytí budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1093/1 v k.ú. Trnitá z vlastnictví prodávajícího - insolvenční správce dlužníka TECHNICKÉ SLUŽBY BRNO, s.r.o.
80. ZM7/2264 Záměr nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 1597/1, 1593/3, 1596/3, 1610/2, 1633/3, 1566/17, 1566/18, 1566/19, 1566/20, 1566/21, 1566/22, 1566/23, 1566/24 vše v k.ú. Lesná
81. ZM7/2302 Bezúplatné nabytí majetku - části cyklostezky Brno-Obřany - Bílovice nad Svitavou v k.ú. Maloměřice z majetku dobrovolného svazku obcí Časnýřdo majetku statutárního města Brna, smlouva o poskytnutí dotace a rozpočtové opatření
82. ZM7/2314 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 703/18 a 1383/22 v k.ú. Žebětín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jejich svěření MČ Brno-Žebětín
83. ZM7/2315 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 840/1 v k.ú. Ivanovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
84. ZM7/2247 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 2232/187, 2232/184, 2232/387, 2232/390, 2232/389, 2232/210, 2232/209, 2232/114 a 2232/213 k. ú. Maloměřice
85. ZM7/2246 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 2493 k. ú. Holásky
86. ZM7/2272 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4788, k. ú. Tuřany
87. ZM7/2271 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 4627, 4628 4629, k. ú. Tuřany
88. ZM7/2257 Nabídka na uplatnění předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 145/46, k.ú. Staré Brno
89. ZM7/2258 Nabídka na uplatnění předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 6689, k.ú. Bystrc
90. ZM7/2255 Nabídka na uplatnění předkupního práva k nabytí pozemku p.č. 5561, k.ú. Bystrc, a stavby pro rod. rekreaci č.e. 2101, postavené na pozemku p.č. 5560, k.ú. Bystrc
91. ZM7/2256 Nabídka na uplatnění předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 2132/2, k.ú. Pisárky
92. ZM7/2335 Nabídka na uplatnění předkupního práva k id. 1/2 stavby č.p. 912, stojící na pozemku p.č. 751/3 , k.ú. Lesná
93. ZM7/2336 Nabídka na uplatnění předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 1153, k.ú. Staré Brno
94. ZM7/2263 Nabídka firmy SVÍTIL PLUS s.r.o. k využití předkupního práva ke stavbám (dílna, kanceláře) při ulici Křídlovická na pozemku p.č. 1551 k.ú. Staré Brno
95. ZM7/2254 Návrh směny části pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Ivanovice v ul. Mácova za pozemky p.č. 804/21, p.č. 804/22 a p.č. 1129/9, vše v k.ú. Ivanovice v lokalitě Na pískách, a zřízení služebnosti
96. ZM7/2330 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, budova bez č.pop./č.ev. která je součástí pozemku p.č. 2459/381, k.ú. Bystrc
97. ZM7/2311 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Černovice, pozemků p.č. 1691/47, 1691/60, 1691/91, 1691/92, 1691/93, 1691/94 v k.ú. Černovice
98. ZM7/2312 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Černovice, pozemků p.č. 2539/12, 2546/22, 2551/4 v k.ú. Černovice
99. ZM7/2313 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 3177/57, 3177/58, 3177/74, 3177/89, 3177/101, 3747, 3781, 3824, 3853, 3854, 3855, 3880, 3881, 3895, 3897, 3939, 3940, 3947, 3948, 4294, 4351, 4385, 4389/2, 4389/3 vše v k.ú. Bosonohy
100. ZM7/2321 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 3819/1, 4294, 4392 v k.ú. Komín
101. ZM7/2316 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemku p.č. 706 v k.ú. Komín
102. ZM7/2322 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8, 67/11 v k.ú. Bystrc
103. ZM7/2317 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Žebětín, pozemku p.č. 2927/98 v k.ú. Žebětín
104. ZM7/2327 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemku p.č. 1521/25 v k.ú. Maloměřice
105. ZM7/2318 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p.č. 114 v k.ú. Dvorska
106. ZM7/2319 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků v k.ú. Tuřany
107. ZM7/2320 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, stavby garáže stojící na pozemku p.č. 6630 v k.ú. Židenice
108. ZM7/2354 Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 3781, jehož součástí je stavba č. pop. 1958, bytový dům Milady Horákové 17, vše k. ú. Černá Pole, pozemku p. č. 711, jehož součástí je stavba č. pop. 486, bytový dům Cejl 17, vše k. ú. Zábrdovice, stavba č. pop. 216, rodinný dům Dornych 25a na pozemku p. č. 1008, vše k. ú. Trnitá
109. ZM7/2326 Návrh odnětí svěřeného majetku města a svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec v k.ú. Nový Lískovec
110. ZM7/2269 Návrh majetkoprávního vypořádání pozemku p.č. 772/2, k.ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - návrh změny textu přílohy č. 74 usnesení ZMB č. Z7/25 ze dne 31. 1. 2017, bod č. 108
111. ZM7/2338 Návrh Smlouvy o společnosti a spolufinancování stavby "Stavební úpravy křižovatky Stará dálnice - Kohoutovická - Žebětínská, včetně SSZ"
112. ZM7/2273 Návrh plánovací smlouvy "Bytové domy Došlíkova - Juliana II"
113. ZM7/2282 "Návrh dodatku č. 2 k plánovací smlouvě "Panorama nad přehradou Brno-Bystrc, II. a III. etapa výstavby a H etapa"
114. ZM7/2325 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a smlouvě o zřízení zástavního práva č. 6312174631 a dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 6314171782, které se týkají prodloužení lhůt pro vybudování komunikace a infrastruktury na pozemcích p.č. 163, 168/2, 169, 172, 177, 1476, 1484 a 1474/4 v k.ú. Stránice
115. ZM7/2296 Návrh Dodatku č. 2 k Dohodě o spolupráci č. 43 08 9 003, uzavřené s Povodím Moravy, s. p.
116. ZM7/2285 Návrh Dodatků č. 17 a 18 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci
117. ZM7/2280 Návrh Protokolu č. 60 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci
118. ZM7/2249 Záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna B27/14-I - 44. soubor
119. ZM7/2250 Záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna B37/14-I - 44. soubor
120. ZM7/2270 Návrh na rozšíření záměru změny Územního plánu města Brna B65/15-0 ve 43. souboru změn
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/26, konaného dne 7. 3. 2017
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/26, konaného dne 7. 3. 2017
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/26

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 8 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku a nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 936 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 415 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Ulice Veslařská –parkoviště u MŠ“ v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
9. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace., formát PDF, 2 MB
10. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, formát PDF, 10 MB
11. Návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
12. Návrh pověření vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno  , formát PDF, 103 kB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uloženým odvodem z fondu investic Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 169 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 183 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací vybraných agend Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 188 kB
16. Investiční akce Rekonstrukce IC Zámečnická - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 288 kB
17. Návrh na poskytnutí investičního transferu Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 148 kB
18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021  , formát PDF, 623 kB
19. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 174 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 155 kB
22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 227 kB
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2021, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání významné sportovní akce - mezinárodní pohárové soutěže EuroCup 2021, formát PDF, 192 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 824 kB
27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 - zařazené v projektech JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" a "Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež"– návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 499 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 674 kB
29. Návrh na  poskytnutí dotací  organizacím národnostních menšin a  organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 367 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 384 kB
31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 375 kB
32. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 322 kB
33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I , formát PDF, 135 kB
34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s., formát PDF, 878 kB
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2021 pro společnost JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. , formát PDF, 5 MB
36. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 20 MB
37. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání – Mendlovo nám. 11, Brno, formát PDF, 509 kB
38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
39. Janáčkovo kulturní centrum – souhlas s podáním žádosti o dotaci, formát PDF, 298 kB
40. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 744 kB
41. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 512 kB
42. Projekt "MŠ Holásky" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 312 kB
43. Projekt "Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 328 kB
44. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – posouzení projektu, formát PDF, 583 kB
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8.9.2020, bod č. 109, č. 108, č. 110, návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8.12.2020, bod č. 91, Záměr prodeje volných bytových jednotek, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemku p.č. 59/11 v k.ú. Horní Heršpice Správě železnic, státní organizaci, formát PDF, 1 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 2 MB
48. Návrh prodeje  pozemku p.č. 7065/2 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
49. Návrh prodeje  pozemku p.č. 347 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 2 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/22 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
51. Návrh prodeje  pozemku p.č. 388/3, částí  pozemků p.č. 388/1, 388/2, 388/14  v k.ú. Staré Brno.    , formát PDF, 5 MB
52. Návrh prodeje pozemků p.č. 313 a p.č. 325 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemků p.č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p.č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k.ú. Zábrovice, formát PDF, 14 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2092/4, 2092/5  v k.ú.Černovice. , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2571, k.ú. Bohunice , formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky, formát PDF, 4 MB
57. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh rozpočtového opatření a návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady, formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 354/32 v k. ú. Dvorska  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 184 kB
60. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/21. bod č. 111 - návrh nabytí id. 6/12 pozemků v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla – část úseku 2 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021    , formát PDF, 765 kB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1507/2 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2371/17, p.č. 2371/18 a p.č. 2371/25, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2766/9 a p.č. 2766/13, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4058 a p.č. 4243, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 742, p.č. 744, p.č. 748/6, p.č. 748/7 a p.č. 748/8, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8352/3 a p.č. 8352/10 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1728/4 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 224/8 v k.ú. Kníničky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3251/146 a p.č. 3251/205, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 377/27 a p.č. 377/54 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3943 a p.č. 4018 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 547/2 a p.č. 547/3 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 15/36 na pozemku p.č. 2945/27 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/12, bod 116 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
78. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě garáže postavené na části pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Veveří , formát PDF, 4 MB
79. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
80. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 502 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
81. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1796 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
82. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 213, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 185 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 41, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 736 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2771, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 7016/31 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
85. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
86. Návrh směny pozemků města v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice za pozemky pod plánovanou stavbou Exit D1 v k. ú. Tuřany, vč. budoucího prodeje nabytých pozemků v k. ú. Tuřany , formát PDF, 27 MB
87. Návrh směny celých pozemků p. č. 1227/10 a p. č. 1229/5 a části pozemků p. č. 1229/2 a p. č. 1230/4, vše v k. ú. Obřany  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh směny  částí pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 624 za část pozemku p. č. 2147/25 a část pozemku p. č. 636, to vše   k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 3 MB
89. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemků p. č. 390/4, 390/8, 390/12, 390/16, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, vše v k. ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
90. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Židenice, id. ½ pozemku p. č. 2684, jehož součástí je bytový dům Konečného 2/Mošnova 11, č. pop. 2284, v k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
91. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 47/5, 48/2 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 377 kB
92. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5040/5, 5040/1, 5040/3, 5040/7 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 375 kB
93. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 13 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 236 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 136 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 149 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2021, formát PDF, 82 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - duben 2021, formát PDF, 147 kB
94. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB  , formát PDF, 144 kB
95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 138 kB
96. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií ze dne 26.09.2018 a souhlas s postoupením smlouvy, CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 906 kB
97. Návrh slev z nájemného, resp. vzdání se práva na část nájemného, za nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 241 kB
98. Návrh dodatku č.1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a dohoda o zařízení záležitostí ŘSD -„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP “, formát PDF, 291 kB
99. Návrh dodatku č. 2 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní"
100. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. , formát PDF, 595 kB
 

Aktualizace: 20. 4. 2021 07:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.11.2017 10:14
  • Datum poslední aktualizace: 11.05.2017 07:11
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design