Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/27

Datum:11. 4. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. ZM7/2244 Přehled účasti na schůzích výborů ZMB
6. ZM7/2300 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
7. ZM7/2299 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu hazardních her
8. ZM7/2361 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu
9. ZM7/2346 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb psů
10. Návrh na rozdělení příspěvkové organizace
11. ZM7/2301 Návrh rozpočtového opatření - zapojení finančních prostředků za obdržené pojistné náhrady za poškození majetku SMB - Dopravního značení a světelné signalizace
12. ZM7/2245 Finanční podpora pořádání kulturních akcí v režii MČ - návrh rozpočtového opatření
13. ZM7/2274 Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů na vybavení školních kuchyní a jídelen - návrh rozpočtového opatření
14. ZM7/2275 Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů na nábytkové vybavení škol - návrh rozpočtového opatření
15. ZM7/2253 Návrh na poskytnutí příspěvků a transferu na obnovu kulturních památek v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
16. ZM7/2276 Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, návrh rozpočtového opatření
17. ZM7/2337 Návrh snížení neinvestičního příspěvku Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, z rozpočtu zřizovatele v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
18. ZM7/2281 Návrh na poskytnutí peněžitého daru na podporu projektů záchrany ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě prostřednictvím projektu "Koruna ze vstupu" - rozpočtové opatření
19. ZM7/2252 Návrh na poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
20. ZM7/2332 Návrh na poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2017 a na roky 2017 - 2020, 2. kolo - návrh rozpočtových opatření
Doplněk k materiálu
21. ZM7/2292 Návrh na poskytnutí dotací na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně na rok 2017, návrh rozpočtového opatření
22. ZM7/2339 Návrh na poskytnutí dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v oblasti zdraví na rok 2017, návrh rozpočtového opatření
23. ZM7/2340 Návrh na poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů na rok 2017, návrh rozpočtového opatření
24. ZM7/2293 Návrh na poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2017,návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/2251 Návrh na podporu mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2017 - 2. kolo
26. ZM7/2341 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
27. ZM7/2342 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti GALANT BRNO, s.r.o. na pořádání Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017
28. ZM7/2356 Přesun finančních prostředků z důvodu změny právní formy příjemce dotace - návrh rozpočtového opatření
29. ZM7/2344 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na demoliční práce, dofinancování projektové dokumentace a vybudování přeložky teplovodu
30. ZM7/2345 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
31. ZM7/2297 Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace
32. ZM7/2248 Návrh na vytvoření společného školského obvodu
33. ZM7/2333 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - duben 2017 - návrh rozpočtových opatření
34. ZM7/2295 Projekt "Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
35. ZM7/2324 Projekt "Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
36. ZM7/2279 Projekt "Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
37. ZM7/2283 Projekt "Stavební úpravy Společenského centra Bystrc" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
38. ZM7/2278 Projekt ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
39. ZM7/2294 Projekt "Novostavba MŠ Sýpka 26a - posouzení projektu
40. ZM7/2286 Projekt "Revitalizace parku Dvorského" - posouzení projektu
41. ZM7/2357 Projekt Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 3. skupina - posouzení projektu
42. ZM7/2358 Projekt Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 4. skupina - posouzení projektu
43. ZM7/2359 Projekt Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. skupina - posouzení projektu
44. ZM7/2360 Projekt Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 6. skupina - posouzení projektu
45. ZM7/2334 Projekt "Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně" - posouzení projektu
46. ZM7/2349 Projekt "Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment (Ruggedised) (Rotterdam, Umea a Glasgow: Generování vzorových čtvrtí jako součást rozvoje udržitelné energetiky)" - návrh Consortium Agreement (Konsorciální smlouva)
47. ZM7/2353 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o udělení souhlasu k převodu vlastnictví zastavené nemovitosti
48. ZM7/2352 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o udělení dodatečného souhlasu k převodu vlastnictví zastavené nemovitosti
49. ZM7/2355 Fond rozvoje bydlení města Brna - porušení smlouvy o zápůjčce paní xxxxxxxx
50. ZM7/2351 Návrh změny seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji
51. Záměr prodeje bytového domu Lerchova 14 včetně pozemků
52. ZM7/2262 Návrh prodeje pozemku p.č. 1963/27 v k.ú. Černá Pole v ul. Tišnovská
53. ZM7/2310 Návrh prodeje pozemků p.č. 1958/2 a p.č. 1961/30 v k.ú. Černá Pole v ul. Tišnovská
54. ZM7/2343 Návrh prodeje pozemků p.č. 1730, p.č. 1731, p.č. 1732, p.č. 1733 a p.č. 1734 vč. staveb garáží v k.ú. Černá Pole v ul. Jugoslávská
55. ZM7/2350 Návrh prodeje podílu na pozemcích p.č. 8946 a 8947 v Brně, k.ú. Židenice
56. ZM7/2265 Návrh prodeje části pozemku p.č. 997/7 v k.ú. Kohoutovice v ul. Řadová
57. ZM7/2309 Návrh prodeje části pozemku p.č. 1048/4 v k.ú. Žebětín
58. ZM7/2331 Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice
59. ZM7/2259 Návrh budoucího prodeje pozemků v k.ú. Bystrc - projekt "B.Letná-polyfunkční objekt"
60. ZM7/2305 Návrh nabytí pozemků p.č. 1745/24 a p.č. 1745/25 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému"
61. ZM7/2307 Návrh nabytí pozemku p.č. 1745/39 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému"
62. ZM7/2308 Návrh nabytí pozemků p.č. 1745/52 a p.č. 1745/53 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému"
63. ZM7/2306 Návrh nabytí pozemku p.č. 1745/32 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému"
64. ZM7/2287 Návrh nabytí pozemku 875/29, k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Cyklistická stezka Sokolova - Vomáčkova"
65. ZM7/2288 Návrh nabytí pozemků p.č. 9756/74 a p.č. 9756/75, k.ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
66. ZM7/2268 Návrh nabytí pozemků p.č. 257/3, p.č. 341/41 a p.č. 379/7, k.ú. Maloměřice pro stavbu "Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulici Olší"
67. ZM7/2304 Návrh nabytí pozemku p. č. 1733/57 v k. ú. Bosonohy a zřízení služebnosti pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému
68. ZM7/2261 Návrh nabytí pozemků p.č. 8390/63 a p.č. 8400/9 v k.ú. Židenice
69. ZM7/2329 Návrh nabytí pozemku p.č. 4415/9 a id. 1/3 pozemku p.č. 4779/8 oba v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
70. ZM7/2303 Návrh nabytí pozemku p.č. 544/22 v k.ú. Mokrá Hora
71. ZM7/2291 Návrh změny části přílohy č. 79 usnesení ZMB č. Z7/26 ze dne 7. 3. 2017, bod č. 112
72. ZM7/2267 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 pozemků p.č. 7519/3 a p.č. 9756/89 v k.ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
73. ZM7/2266 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 pozemků p.č. 7495/10, p.č. 7495/78, p.č. 7495/79 a p.č. 9756/25 v k.ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
74. ZM7/2290 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 pozemku p.č. 7519/3 v k.ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
75. ZM7/2289 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3 pozemku p.č. 1075 v k.ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
76. ZM7/2260 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Židenice
77. ZM7/2284 Návrh nabytí a svěření spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 1924/25 a 7277/9 v k.ú. Bystrc a návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudní cestou
78. ZM7/2298 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Peškova v k. ú. Královo Pole a k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Královo Pole
79. ZM7/2328 Návrh nabytí budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1093/1 v k.ú. Trnitá z vlastnictví prodávajícího - insolvenční správce dlužníka TECHNICKÉ SLUŽBY BRNO, s.r.o.
80. ZM7/2264 Záměr nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 1597/1, 1593/3, 1596/3, 1610/2, 1633/3, 1566/17, 1566/18, 1566/19, 1566/20, 1566/21, 1566/22, 1566/23, 1566/24 vše v k.ú. Lesná
81. ZM7/2302 Bezúplatné nabytí majetku - části cyklostezky Brno-Obřany - Bílovice nad Svitavou v k.ú. Maloměřice z majetku dobrovolného svazku obcí Časnýřdo majetku statutárního města Brna, smlouva o poskytnutí dotace a rozpočtové opatření
82. ZM7/2314 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 703/18 a 1383/22 v k.ú. Žebětín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jejich svěření MČ Brno-Žebětín
83. ZM7/2315 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 840/1 v k.ú. Ivanovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
84. ZM7/2247 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 2232/187, 2232/184, 2232/387, 2232/390, 2232/389, 2232/210, 2232/209, 2232/114 a 2232/213 k. ú. Maloměřice
85. ZM7/2246 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 2493 k. ú. Holásky
86. ZM7/2272 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4788, k. ú. Tuřany
87. ZM7/2271 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 4627, 4628 4629, k. ú. Tuřany
88. ZM7/2257 Nabídka na uplatnění předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 145/46, k.ú. Staré Brno
89. ZM7/2258 Nabídka na uplatnění předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 6689, k.ú. Bystrc
90. ZM7/2255 Nabídka na uplatnění předkupního práva k nabytí pozemku p.č. 5561, k.ú. Bystrc, a stavby pro rod. rekreaci č.e. 2101, postavené na pozemku p.č. 5560, k.ú. Bystrc
91. ZM7/2256 Nabídka na uplatnění předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 2132/2, k.ú. Pisárky
92. ZM7/2335 Nabídka na uplatnění předkupního práva k id. 1/2 stavby č.p. 912, stojící na pozemku p.č. 751/3 , k.ú. Lesná
93. ZM7/2336 Nabídka na uplatnění předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 1153, k.ú. Staré Brno
94. ZM7/2263 Nabídka firmy SVÍTIL PLUS s.r.o. k využití předkupního práva ke stavbám (dílna, kanceláře) při ulici Křídlovická na pozemku p.č. 1551 k.ú. Staré Brno
95. ZM7/2254 Návrh směny části pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Ivanovice v ul. Mácova za pozemky p.č. 804/21, p.č. 804/22 a p.č. 1129/9, vše v k.ú. Ivanovice v lokalitě Na pískách, a zřízení služebnosti
96. ZM7/2330 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, budova bez č.pop./č.ev. která je součástí pozemku p.č. 2459/381, k.ú. Bystrc
97. ZM7/2311 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Černovice, pozemků p.č. 1691/47, 1691/60, 1691/91, 1691/92, 1691/93, 1691/94 v k.ú. Černovice
98. ZM7/2312 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Černovice, pozemků p.č. 2539/12, 2546/22, 2551/4 v k.ú. Černovice
99. ZM7/2313 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 3177/57, 3177/58, 3177/74, 3177/89, 3177/101, 3747, 3781, 3824, 3853, 3854, 3855, 3880, 3881, 3895, 3897, 3939, 3940, 3947, 3948, 4294, 4351, 4385, 4389/2, 4389/3 vše v k.ú. Bosonohy
100. ZM7/2321 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 3819/1, 4294, 4392 v k.ú. Komín
101. ZM7/2316 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemku p.č. 706 v k.ú. Komín
102. ZM7/2322 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8, 67/11 v k.ú. Bystrc
103. ZM7/2317 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Žebětín, pozemku p.č. 2927/98 v k.ú. Žebětín
104. ZM7/2327 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemku p.č. 1521/25 v k.ú. Maloměřice
105. ZM7/2318 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p.č. 114 v k.ú. Dvorska
106. ZM7/2319 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků v k.ú. Tuřany
107. ZM7/2320 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, stavby garáže stojící na pozemku p.č. 6630 v k.ú. Židenice
108. ZM7/2354 Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 3781, jehož součástí je stavba č. pop. 1958, bytový dům Milady Horákové 17, vše k. ú. Černá Pole, pozemku p. č. 711, jehož součástí je stavba č. pop. 486, bytový dům Cejl 17, vše k. ú. Zábrdovice, stavba č. pop. 216, rodinný dům Dornych 25a na pozemku p. č. 1008, vše k. ú. Trnitá
109. ZM7/2326 Návrh odnětí svěřeného majetku města a svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec v k.ú. Nový Lískovec
110. ZM7/2269 Návrh majetkoprávního vypořádání pozemku p.č. 772/2, k.ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - návrh změny textu přílohy č. 74 usnesení ZMB č. Z7/25 ze dne 31. 1. 2017, bod č. 108
111. ZM7/2338 Návrh Smlouvy o společnosti a spolufinancování stavby "Stavební úpravy křižovatky Stará dálnice - Kohoutovická - Žebětínská, včetně SSZ"
112. ZM7/2273 Návrh plánovací smlouvy "Bytové domy Došlíkova - Juliana II"
113. ZM7/2282 "Návrh dodatku č. 2 k plánovací smlouvě "Panorama nad přehradou Brno-Bystrc, II. a III. etapa výstavby a H etapa"
114. ZM7/2325 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a smlouvě o zřízení zástavního práva č. 6312174631 a dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 6314171782, které se týkají prodloužení lhůt pro vybudování komunikace a infrastruktury na pozemcích p.č. 163, 168/2, 169, 172, 177, 1476, 1484 a 1474/4 v k.ú. Stránice
115. ZM7/2296 Návrh Dodatku č. 2 k Dohodě o spolupráci č. 43 08 9 003, uzavřené s Povodím Moravy, s. p.
116. ZM7/2285 Návrh Dodatků č. 17 a 18 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci
117. ZM7/2280 Návrh Protokolu č. 60 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci
118. ZM7/2249 Záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna B27/14-I - 44. soubor
119. ZM7/2250 Záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna B37/14-I - 44. soubor
120. ZM7/2270 Návrh na rozšíření záměru změny Územního plánu města Brna B65/15-0 ve 43. souboru změn
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/26, konaného dne 7. 3. 2017
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/26, konaného dne 7. 3. 2017
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.11.2017 10:14
  • Datum poslední aktualizace: 11.05.2017 07:11
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design