Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/26

Datum:7. 3. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00


Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. ZM7/2150Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 13/2015, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2016
5. ZM7/2219Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek
6. ZM7/2100Roční finanční plány nákladů a výnosů na rok 2017 příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem
7. ZM7/2200Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2017
8. ZM7/2220Návrh na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
9. ZM7/2196Návrh na podporu mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
10. ZM7/2149Návrh na poskytnutí finančních podílů z rozpočtu města Brna na projekty prevence kriminality v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
11. ZM7/2159Návrh na poskytnutí neinvestičních prostředků pro mateřské školy na zajištění projektu "Technické mateřské školy" - návrh rozpočtového opatření
12. ZM7/2160Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol - návrh rozpočtového opatření
13. ZM7/2140Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Cyrilometodějské církevní základní škole, Lerchova 65, Brno na zajištění projektu "Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách" a ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s. na zajištění projektů "Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách" a "Síť brněnských otevřených škol"
14. ZM7/2197Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Masarykově univerzitě na výchovu a vzdělávání mládeže v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
15. ZM7/2194Návrh na poskytnutí dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
16. ZM7/2199Návrh na poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
17. ZM7/2198Návrh na poskytnutí dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2017
18. ZM7/2165Návrh na poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2017 a na roky 2017 - 2020 - návrh rozpočtového opatření
19. ZM7/2164Návrh na poskytnutí dotací organizacím národnostních menšin a organizacím působícím v oblasti etnik - návrh rozpočtového opatření
20. ZM7/2146Návrh na poskytnutí dotací na podporu celoměstských environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových programů a akcí na rok 2017a návrh rozpočtového opatření
21. ZM7/2145Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2017 a návrh rozpočtového opatření
22. ZM7/2163Návrh na poskytnutí individuální dotace spolku Sanus Brno na poskytování pečovatelské a odlehčovací služby pro rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
23. ZM7/2231Návrh na poskytnutí dotace Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje
24. ZM7/2161Návrh na poskytnutí dotací a uzavření smluv s nestátními neziskovými organizacemi, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují na rok 2017 (program II) - návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/2138Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací Ptačímu centru o.p.s. na zajištění činnosti záchranné stanice Ptačí centrum o.p.s. v roce 2017
26. ZM7/2162Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací na projekty v sociální oblasti - návrh rozpočtového opatření
27. ZM7/2158Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Ústavu prevence a léčby závislostí A Kluby Brno, poskytujícímu služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna
28. ZM7/2166Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury
29. ZM7/2167Návrh na změnu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy
30. ZM7/2171Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - březen 2017 - návrh rozpočtového opatření
31. ZM7/2173Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen 2017 - návrh rozpočtového opatření
32. ZM7/2176Projekt "Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
33. ZM7/2174Projekt "Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
34. ZM7/2169Projekt "Stavební úpravy objektu Budínská 2" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
35. ZM7/2175Projekt "Revitalizace krajinné zeleně a ovocného sadu Horka" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
36. ZM7/2172Projekt "Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
37. ZM7/2168Projekt "Asistenti prevence kriminality v Brně" - posouzení projektu
38. ZM7/2170Projekt "Nová družina se spojovacím krčkem - ZŠ Staňkova, Brno" - posouzení projektu
39. ZM7/2230Strategie Brno 2050 - postup přípravy, spolupráce s partnery a plán pořizování dat
40. ZM7/2235Zpráva o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna
41. Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna-I.etapa 2017, návrh rozpočtového opatření
42. ZM7/2222Návrh na zrušení Postupu při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy
43. ZM7/2226Návrh prodeje bytového domu Špitálka 14 včetně pozemku
44. ZM7/2236Návrh prodeje bytového domu Slepá 35 včetně pozemku Návrh schválení Dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu a dohody o vypořádání nákladů na vybudování části bytové jednotky č. 7 v domě Slepá 35
45. Záměr prodeje bytového domu Čelakovského 1/Táborská 192 včetně pozemku
46. ZM7/2234Záměr prodeje bytového domu Dukelská tř. 36 včetně pozemků
47. ZM7/2225Záměr prodeje bytového domu Dukelská třída 57 včetně pozemku
48. Záměr prodeje rodinného domu Hroznová 39 včetně pozemků
49. ZM7/2229Záměr prodeje bytového domu Charbulova 27 včetně pozemků
50. ZM7/2228Záměr prodeje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemků
51. ZM7/2227Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 36 včetně pozemků
52. ZM7/2237Bytový dům Merhautova 32 - návrh dodatku ke kupní smlouvě
53. ZM7/2224Žádost MČ Brno-Starý Lískovec o předchozí souhlas ZMB s převodem podílů na pozemcích pod bytovými domy Osová 2, 4, 6, 8 za cenu nižší než obvyklou
54. ZM7/2223Návrh prodeje pozemků p.č. 3754/41, 3754/42, p.č. 3754/43, p.č. 3754/118, k.ú. Královo Pole
55. ZM7/2206Návrh prodeje pozemku p.č. 3680/4 v k.ú. Řečkovice při ul. Ladova
56. ZM7/2182Návrh prodeje pozemku p.č. 481/2 v k.ú. Kohoutovice v ul. Kopaniny
57. ZM7/2195Záměr prodeje pozemku p.č. 752/13 v k.ú. Komárov
58. ZM7/2183Návrh prodeje pozemků p.č. 924/2 a p.č. 927/2, vše v k.ú. Lesná v ul. Seifertova
59. ZM7/2207Návrh prodeje pozemků p.č. 1697, 1699, 1701, 1705, 1722, 1747 v k.ú. Černovice
60. ZM7/2193Záměr prodeje pozemků p.č. 1478, 1479/2, 1479/6 v k.ú. Královo Pole
61. ZM7/2187Návrh prodeje části pozemku p.č. 1577/1 v k.ú. Slatina, zřízení služebnosti
62. ZM7/2177Návrh prodeje části pozemku p.č. 2424/1 v k.ú. Žebětín
63. ZM7/2184Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1575/3, 3116 v k.ú. Jundrov
64. ZM7/2185Návrh prodeje id. 1/30 pozemku p.č. 549 v k.ú. Horní Věstonice, okres Břeclav
65. ZM7/2188Návrh na nabytí pozemků v k.ú. Obřany z majetku ČR - Státní pozemkový úřad
66. ZM7/2157Návrh nabytí pozemků p.č. 1745/57 a 1745/58 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému"
67. ZM7/2155Návrh nabytí pozemků p.č. 4767/259 a 4767/260 v k.ú. Královo Pole pro stavbu "Brno, VDJ Palackého vrch 2x17 500 m3 a 5 000 m3 - rekonstrukce armaturních komor a technologie"
68. ZM7/2154Návrh nabytí pozemku p.č. 280/68 v k.ú. Dolní Heršpice pro stavbu "Brno, Havránkova - rekonstrukce zhlaví shybky"
69. ZM7/2156Návrh nabytí pozemku p.č. 442/4 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému"
70. ZM7/2212Návrh nabytí pozemku p.č. 2283/36 v k.ú. Komín
71. ZM7/2217Návrh nabytí pozemků p.č. 1526/126, 1526/171, 1526/185, 1526/205, 1535/49, 1535/51, 1609/60 a p.č. 1609/65, vše k.ú. Komín
72. ZM7/2216Návrh nabytí pozemku p.č. 4073/27 v k.ú. Královo Pole
73. ZM7/2215Návrh nabytí pozemků p.č. 544/20 a 544/21 v k.ú. Mokrá Hora
74. ZM7/2213Návrh nabytí id. 5/8 pozemku p.č. 811/17 v k.ú. Přízřenice
75. ZM7/2214Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Podveská v k. ú. Komín a nabytí pozemků v k. ú. Komín
76. ZM7/2191Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami a jejich svěření MČ Brno-Bystrc
77. ZM7/2192Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2897/2 a 2905/2 v k.ú. Černovice a p.č. 4802/158 a 4802/159 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
78. ZM7/2205Návrh nabytí a svěření spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 4422/126, 4422/128, 6204/2, 8146/2, 8147/2, 8147/3 v k.ú. Líšeň
79. ZM7/2204Návrh na změnu usnesení ve věci nabytí a svěření pozemků p.č. 320/90 a 320/92 v k.ú. Lesná
80. ZM7/2181Nabídka předkupního práva k budově bez čp./če., způsob využití garáž, stojící na pozemku p.č. 1136/19 v k.ú. Bystrc
81. ZM7/2211Nabídka předkupního práva k stavbě bez čp/če, garáže, stojící na pozemku p.č. 817/4 v k.ú. Staré Brno
82. ZM7/2178Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže č.e. 419, postavené na pozemku p.č. 419/3 v k.ú. Zábrdovice
83. "Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4627, k. ú. Tuřany"
84. "Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4788, k. ú. Tuřany"
85. ZM7/2208Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 1519, k.ú. Stránice'' formou souhlasného prohlášení
86. ZM7/2242Záměr směny pozemku p.č. 1113 za část pozemku p.č. 1116/1 a návrh zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1113, vše k.ú. Husovice
87. ZM7/2180Návrh směny pozemků - p.č. 1609/61, p.č. 1609/64 a části p.č. 1608/4 v k.ú. Komín za části pozemků p.č. 1608/6 a p.č. 1545/98 v k.ú Komín
88. ZM7/2209Návrh směny částí pozemků p.č. 512, 1675/8 za části pozemku p.č. 487 v k.ú. Líšeň
89. ZM7/2179Návrh směny části pozemku p.č. 254/2 za id. 3/4 pozemku p.č. 2336/17 vč. nabytí id. 1/4 pozemku p.č. 2336/17, vše v k.ú. Nový Lískovec, v ul. Úpatní
90. ZM7/2210Návrh dodatku č. 1 dohody o budoucí směně č. 0063111100789 - směna části pozemku p.č. 3691/4 za části pozemků p.č. 3696/1 a p.č. 3696/4 a PK pozemek p.č. 711, vše v k.ú. Řečkovice, v rámci akce "Sportoviště se zázemím Prumperk" - areál TJ Sokol Brno - Řečkovice vč. řešení pěšího propojení ulic Ladova a Prumperk
91. ZM7/2221Návrh společnosti IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí směnné smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 6312172863
92. ZM7/2190Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2227/60, 2227/61, 2227/93, 2227/94, 2227/116, 2450/50, 2450/51, 2450/235, 2450/236, 2450/259, 2450/349, 2458/1, 2458/5, 2459/4 vše v k.ú. Bosonohy
93. ZM7/2189Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4119, 4138, 4144 vše v k.ú. Bosonohy
94. ZM7/2203Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2540/5, 2541/20, 2550/1, 2551/1, 2554/29, 2556/52, 2556,53, 2559/1, 2559/38, 2559/39, 2559/40, 2559/41, 2559/42, 2559/100 vše v k.ú. Bosonohy
95. ZM7/2202Návrh svěření majetku města MČ Brno - Kníničky, pozemků p.č. 797, 798, 802/2 v k.ú. Kníničky
96. ZM7/2201Návrh svěření majetku města MČ Brno-Medlánky, části pozemků p.č. 632/24 a p.č. 632/25 k.ú. Medlánky
97. ZM7/2186Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Bohunice, pozemku p.č. 1193/25 v k.ú. Bohunice
98. ZM7/2218Návrh na prominutí smluvní pokuty vyplývající z kupní smlouvy ev.č. 5616021770, stavba "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
99. ZM7/2139Návrh nového znění vzorového dodatku ke Koncesní smlouvě
100. "Návrh plánovací smlouvy "Technická a dopravní infrastruktura a novostavba 2x BD na parc. č. 2406/36, k. ú. Židenice, ulice Rokycanova"
101. ZM7/2232Návrh Dodatku č. 2 k plánovací smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. "Areál Sportovní, Brno-Královo Pole -dopravní napojení"
102. ZM7/2148Žádost xxxxxxxxxx o převod hrobového zařízení, návrh darovací smlouvy
103. ZM7/2141

Návrh na vydání Změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13, č. RP 17/13, č. RP 18/13

Materialy ke stažení

104. ZM7/2143Záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna B70/15-II - 44. soubor
105. ZM7/2142Návrh na ukončení procesu pořizování změn Územního plánu města Brna
106. Sdělení úřadu územního plánování o pokračování v procesu pořizování rozpracovaného Územního plánu města Brna (Koncept)
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/25, konaného dne 31. 1. 2017
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/25, konaného dne 31. 1. 2017
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva o podaných žádostech o podporu
INFO 5. Informativní zpráva o ukončených auditech
INFO 6. Informativní zpráva o činnosti Odboru implementace evropských fondů za rok 2016

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.11.2017 10:14
  • Datum poslední aktualizace: 02.11.2017 14:02
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design