Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/26

Datum:7. 3. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00


Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. ZM7/2150Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 13/2015, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2016
5. ZM7/2219Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek
6. ZM7/2100Roční finanční plány nákladů a výnosů na rok 2017 příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem
7. ZM7/2200Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2017
8. ZM7/2220Návrh na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
9. ZM7/2196Návrh na podporu mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
10. ZM7/2149Návrh na poskytnutí finančních podílů z rozpočtu města Brna na projekty prevence kriminality v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
11. ZM7/2159Návrh na poskytnutí neinvestičních prostředků pro mateřské školy na zajištění projektu "Technické mateřské školy" - návrh rozpočtového opatření
12. ZM7/2160Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol - návrh rozpočtového opatření
13. ZM7/2140Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Cyrilometodějské církevní základní škole, Lerchova 65, Brno na zajištění projektu "Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách" a ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s. na zajištění projektů "Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách" a "Síť brněnských otevřených škol"
14. ZM7/2197Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Masarykově univerzitě na výchovu a vzdělávání mládeže v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
15. ZM7/2194Návrh na poskytnutí dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
16. ZM7/2199Návrh na poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření
17. ZM7/2198Návrh na poskytnutí dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2017
18. ZM7/2165Návrh na poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2017 a na roky 2017 - 2020 - návrh rozpočtového opatření
19. ZM7/2164Návrh na poskytnutí dotací organizacím národnostních menšin a organizacím působícím v oblasti etnik - návrh rozpočtového opatření
20. ZM7/2146Návrh na poskytnutí dotací na podporu celoměstských environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových programů a akcí na rok 2017a návrh rozpočtového opatření
21. ZM7/2145Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2017 a návrh rozpočtového opatření
22. ZM7/2163Návrh na poskytnutí individuální dotace spolku Sanus Brno na poskytování pečovatelské a odlehčovací služby pro rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
23. ZM7/2231Návrh na poskytnutí dotace Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje
24. ZM7/2161Návrh na poskytnutí dotací a uzavření smluv s nestátními neziskovými organizacemi, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují na rok 2017 (program II) - návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/2138Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací Ptačímu centru o.p.s. na zajištění činnosti záchranné stanice Ptačí centrum o.p.s. v roce 2017
26. ZM7/2162Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací na projekty v sociální oblasti - návrh rozpočtového opatření
27. ZM7/2158Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Ústavu prevence a léčby závislostí A Kluby Brno, poskytujícímu služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna
28. ZM7/2166Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury
29. ZM7/2167Návrh na změnu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy
30. ZM7/2171Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - březen 2017 - návrh rozpočtového opatření
31. ZM7/2173Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen 2017 - návrh rozpočtového opatření
32. ZM7/2176Projekt "Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
33. ZM7/2174Projekt "Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
34. ZM7/2169Projekt "Stavební úpravy objektu Budínská 2" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
35. ZM7/2175Projekt "Revitalizace krajinné zeleně a ovocného sadu Horka" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
36. ZM7/2172Projekt "Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
37. ZM7/2168Projekt "Asistenti prevence kriminality v Brně" - posouzení projektu
38. ZM7/2170Projekt "Nová družina se spojovacím krčkem - ZŠ Staňkova, Brno" - posouzení projektu
39. ZM7/2230Strategie Brno 2050 - postup přípravy, spolupráce s partnery a plán pořizování dat
40. ZM7/2235Zpráva o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna
41. Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna-I.etapa 2017, návrh rozpočtového opatření
42. ZM7/2222Návrh na zrušení Postupu při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy
43. ZM7/2226Návrh prodeje bytového domu Špitálka 14 včetně pozemku
44. ZM7/2236Návrh prodeje bytového domu Slepá 35 včetně pozemku Návrh schválení Dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu a dohody o vypořádání nákladů na vybudování části bytové jednotky č. 7 v domě Slepá 35
45. Záměr prodeje bytového domu Čelakovského 1/Táborská 192 včetně pozemku
46. ZM7/2234Záměr prodeje bytového domu Dukelská tř. 36 včetně pozemků
47. ZM7/2225Záměr prodeje bytového domu Dukelská třída 57 včetně pozemku
48. Záměr prodeje rodinného domu Hroznová 39 včetně pozemků
49. ZM7/2229Záměr prodeje bytového domu Charbulova 27 včetně pozemků
50. ZM7/2228Záměr prodeje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemků
51. ZM7/2227Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 36 včetně pozemků
52. ZM7/2237Bytový dům Merhautova 32 - návrh dodatku ke kupní smlouvě
53. ZM7/2224Žádost MČ Brno-Starý Lískovec o předchozí souhlas ZMB s převodem podílů na pozemcích pod bytovými domy Osová 2, 4, 6, 8 za cenu nižší než obvyklou
54. ZM7/2223Návrh prodeje pozemků p.č. 3754/41, 3754/42, p.č. 3754/43, p.č. 3754/118, k.ú. Královo Pole
55. ZM7/2206Návrh prodeje pozemku p.č. 3680/4 v k.ú. Řečkovice při ul. Ladova
56. ZM7/2182Návrh prodeje pozemku p.č. 481/2 v k.ú. Kohoutovice v ul. Kopaniny
57. ZM7/2195Záměr prodeje pozemku p.č. 752/13 v k.ú. Komárov
58. ZM7/2183Návrh prodeje pozemků p.č. 924/2 a p.č. 927/2, vše v k.ú. Lesná v ul. Seifertova
59. ZM7/2207Návrh prodeje pozemků p.č. 1697, 1699, 1701, 1705, 1722, 1747 v k.ú. Černovice
60. ZM7/2193Záměr prodeje pozemků p.č. 1478, 1479/2, 1479/6 v k.ú. Královo Pole
61. ZM7/2187Návrh prodeje části pozemku p.č. 1577/1 v k.ú. Slatina, zřízení služebnosti
62. ZM7/2177Návrh prodeje části pozemku p.č. 2424/1 v k.ú. Žebětín
63. ZM7/2184Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1575/3, 3116 v k.ú. Jundrov
64. ZM7/2185Návrh prodeje id. 1/30 pozemku p.č. 549 v k.ú. Horní Věstonice, okres Břeclav
65. ZM7/2188Návrh na nabytí pozemků v k.ú. Obřany z majetku ČR - Státní pozemkový úřad
66. ZM7/2157Návrh nabytí pozemků p.č. 1745/57 a 1745/58 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému"
67. ZM7/2155Návrh nabytí pozemků p.č. 4767/259 a 4767/260 v k.ú. Královo Pole pro stavbu "Brno, VDJ Palackého vrch 2x17 500 m3 a 5 000 m3 - rekonstrukce armaturních komor a technologie"
68. ZM7/2154Návrh nabytí pozemku p.č. 280/68 v k.ú. Dolní Heršpice pro stavbu "Brno, Havránkova - rekonstrukce zhlaví shybky"
69. ZM7/2156Návrh nabytí pozemku p.č. 442/4 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému"
70. ZM7/2212Návrh nabytí pozemku p.č. 2283/36 v k.ú. Komín
71. ZM7/2217Návrh nabytí pozemků p.č. 1526/126, 1526/171, 1526/185, 1526/205, 1535/49, 1535/51, 1609/60 a p.č. 1609/65, vše k.ú. Komín
72. ZM7/2216Návrh nabytí pozemku p.č. 4073/27 v k.ú. Královo Pole
73. ZM7/2215Návrh nabytí pozemků p.č. 544/20 a 544/21 v k.ú. Mokrá Hora
74. ZM7/2213Návrh nabytí id. 5/8 pozemku p.č. 811/17 v k.ú. Přízřenice
75. ZM7/2214Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Podveská v k. ú. Komín a nabytí pozemků v k. ú. Komín
76. ZM7/2191Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami a jejich svěření MČ Brno-Bystrc
77. ZM7/2192Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2897/2 a 2905/2 v k.ú. Černovice a p.č. 4802/158 a 4802/159 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
78. ZM7/2205Návrh nabytí a svěření spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 4422/126, 4422/128, 6204/2, 8146/2, 8147/2, 8147/3 v k.ú. Líšeň
79. ZM7/2204Návrh na změnu usnesení ve věci nabytí a svěření pozemků p.č. 320/90 a 320/92 v k.ú. Lesná
80. ZM7/2181Nabídka předkupního práva k budově bez čp./če., způsob využití garáž, stojící na pozemku p.č. 1136/19 v k.ú. Bystrc
81. ZM7/2211Nabídka předkupního práva k stavbě bez čp/če, garáže, stojící na pozemku p.č. 817/4 v k.ú. Staré Brno
82. ZM7/2178Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže č.e. 419, postavené na pozemku p.č. 419/3 v k.ú. Zábrdovice
83. "Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4627, k. ú. Tuřany"
84. "Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4788, k. ú. Tuřany"
85. ZM7/2208Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 1519, k.ú. Stránice'' formou souhlasného prohlášení
86. ZM7/2242Záměr směny pozemku p.č. 1113 za část pozemku p.č. 1116/1 a návrh zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1113, vše k.ú. Husovice
87. ZM7/2180Návrh směny pozemků - p.č. 1609/61, p.č. 1609/64 a části p.č. 1608/4 v k.ú. Komín za části pozemků p.č. 1608/6 a p.č. 1545/98 v k.ú Komín
88. ZM7/2209Návrh směny částí pozemků p.č. 512, 1675/8 za části pozemku p.č. 487 v k.ú. Líšeň
89. ZM7/2179Návrh směny části pozemku p.č. 254/2 za id. 3/4 pozemku p.č. 2336/17 vč. nabytí id. 1/4 pozemku p.č. 2336/17, vše v k.ú. Nový Lískovec, v ul. Úpatní
90. ZM7/2210Návrh dodatku č. 1 dohody o budoucí směně č. 0063111100789 - směna části pozemku p.č. 3691/4 za části pozemků p.č. 3696/1 a p.č. 3696/4 a PK pozemek p.č. 711, vše v k.ú. Řečkovice, v rámci akce "Sportoviště se zázemím Prumperk" - areál TJ Sokol Brno - Řečkovice vč. řešení pěšího propojení ulic Ladova a Prumperk
91. ZM7/2221Návrh společnosti IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí směnné smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 6312172863
92. ZM7/2190Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2227/60, 2227/61, 2227/93, 2227/94, 2227/116, 2450/50, 2450/51, 2450/235, 2450/236, 2450/259, 2450/349, 2458/1, 2458/5, 2459/4 vše v k.ú. Bosonohy
93. ZM7/2189Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4119, 4138, 4144 vše v k.ú. Bosonohy
94. ZM7/2203Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2540/5, 2541/20, 2550/1, 2551/1, 2554/29, 2556/52, 2556,53, 2559/1, 2559/38, 2559/39, 2559/40, 2559/41, 2559/42, 2559/100 vše v k.ú. Bosonohy
95. ZM7/2202Návrh svěření majetku města MČ Brno - Kníničky, pozemků p.č. 797, 798, 802/2 v k.ú. Kníničky
96. ZM7/2201Návrh svěření majetku města MČ Brno-Medlánky, části pozemků p.č. 632/24 a p.č. 632/25 k.ú. Medlánky
97. ZM7/2186Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Bohunice, pozemku p.č. 1193/25 v k.ú. Bohunice
98. ZM7/2218Návrh na prominutí smluvní pokuty vyplývající z kupní smlouvy ev.č. 5616021770, stavba "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
99. ZM7/2139Návrh nového znění vzorového dodatku ke Koncesní smlouvě
100. "Návrh plánovací smlouvy "Technická a dopravní infrastruktura a novostavba 2x BD na parc. č. 2406/36, k. ú. Židenice, ulice Rokycanova"
101. ZM7/2232Návrh Dodatku č. 2 k plánovací smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. "Areál Sportovní, Brno-Královo Pole -dopravní napojení"
102. ZM7/2148Žádost xxxxxxxxxx o převod hrobového zařízení, návrh darovací smlouvy
103. ZM7/2141

Návrh na vydání Změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13, č. RP 17/13, č. RP 18/13

Materialy ke stažení

104. ZM7/2143Záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna B70/15-II - 44. soubor
105. ZM7/2142Návrh na ukončení procesu pořizování změn Územního plánu města Brna
106. Sdělení úřadu územního plánování o pokračování v procesu pořizování rozpracovaného Územního plánu města Brna (Koncept)
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/25, konaného dne 31. 1. 2017
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/25, konaného dne 31. 1. 2017
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva o podaných žádostech o podporu
INFO 5. Informativní zpráva o ukončených auditech
INFO 6. Informativní zpráva o činnosti Odboru implementace evropských fondů za rok 2016

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/26

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 8 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku a nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 936 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 415 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Ulice Veslařská –parkoviště u MŠ“ v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
9. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace., formát PDF, 2 MB
10. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, formát PDF, 10 MB
11. Návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
12. Návrh pověření vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno  , formát PDF, 103 kB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uloženým odvodem z fondu investic Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 169 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 183 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací vybraných agend Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 188 kB
16. Investiční akce Rekonstrukce IC Zámečnická - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 288 kB
17. Návrh na poskytnutí investičního transferu Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 148 kB
18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021  , formát PDF, 623 kB
19. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 174 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 155 kB
22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 227 kB
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2021, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání významné sportovní akce - mezinárodní pohárové soutěže EuroCup 2021, formát PDF, 192 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 824 kB
27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 - zařazené v projektech JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" a "Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež"– návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 499 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 674 kB
29. Návrh na  poskytnutí dotací  organizacím národnostních menšin a  organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 367 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 384 kB
31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 375 kB
32. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 322 kB
33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I , formát PDF, 135 kB
34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s., formát PDF, 878 kB
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2021 pro společnost JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. , formát PDF, 5 MB
36. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 20 MB
37. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání – Mendlovo nám. 11, Brno, formát PDF, 509 kB
38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
39. Janáčkovo kulturní centrum – souhlas s podáním žádosti o dotaci, formát PDF, 298 kB
40. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 744 kB
41. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 512 kB
42. Projekt "MŠ Holásky" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 312 kB
43. Projekt "Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 328 kB
44. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – posouzení projektu, formát PDF, 583 kB
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8.9.2020, bod č. 109, č. 108, č. 110, návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8.12.2020, bod č. 91, Záměr prodeje volných bytových jednotek, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemku p.č. 59/11 v k.ú. Horní Heršpice Správě železnic, státní organizaci, formát PDF, 1 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 2 MB
48. Návrh prodeje  pozemku p.č. 7065/2 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
49. Návrh prodeje  pozemku p.č. 347 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 2 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/22 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
51. Návrh prodeje  pozemku p.č. 388/3, částí  pozemků p.č. 388/1, 388/2, 388/14  v k.ú. Staré Brno.    , formát PDF, 5 MB
52. Návrh prodeje pozemků p.č. 313 a p.č. 325 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemků p.č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p.č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k.ú. Zábrovice, formát PDF, 14 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2092/4, 2092/5  v k.ú.Černovice. , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2571, k.ú. Bohunice , formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky, formát PDF, 4 MB
57. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh rozpočtového opatření a návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady, formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 354/32 v k. ú. Dvorska  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 184 kB
60. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/21. bod č. 111 - návrh nabytí id. 6/12 pozemků v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla – část úseku 2 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021    , formát PDF, 765 kB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1507/2 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2371/17, p.č. 2371/18 a p.č. 2371/25, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2766/9 a p.č. 2766/13, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4058 a p.č. 4243, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 742, p.č. 744, p.č. 748/6, p.č. 748/7 a p.č. 748/8, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8352/3 a p.č. 8352/10 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1728/4 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 224/8 v k.ú. Kníničky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3251/146 a p.č. 3251/205, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 377/27 a p.č. 377/54 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3943 a p.č. 4018 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 547/2 a p.č. 547/3 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 15/36 na pozemku p.č. 2945/27 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/12, bod 116 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
78. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě garáže postavené na části pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Veveří , formát PDF, 4 MB
79. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
80. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 502 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
81. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1796 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
82. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 213, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 185 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 41, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 736 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2771, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 7016/31 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
85. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
86. Návrh směny pozemků města v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice za pozemky pod plánovanou stavbou Exit D1 v k. ú. Tuřany, vč. budoucího prodeje nabytých pozemků v k. ú. Tuřany , formát PDF, 27 MB
87. Návrh směny celých pozemků p. č. 1227/10 a p. č. 1229/5 a části pozemků p. č. 1229/2 a p. č. 1230/4, vše v k. ú. Obřany  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh směny  částí pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 624 za část pozemku p. č. 2147/25 a část pozemku p. č. 636, to vše   k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 3 MB
89. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemků p. č. 390/4, 390/8, 390/12, 390/16, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, vše v k. ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
90. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Židenice, id. ½ pozemku p. č. 2684, jehož součástí je bytový dům Konečného 2/Mošnova 11, č. pop. 2284, v k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
91. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 47/5, 48/2 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 377 kB
92. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5040/5, 5040/1, 5040/3, 5040/7 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 375 kB
93. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 13 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 236 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 136 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 149 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2021, formát PDF, 82 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - duben 2021, formát PDF, 147 kB
94. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB  , formát PDF, 144 kB
95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 138 kB
96. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií ze dne 26.09.2018 a souhlas s postoupením smlouvy, CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 906 kB
97. Návrh slev z nájemného, resp. vzdání se práva na část nájemného, za nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 241 kB
98. Návrh dodatku č.1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a dohoda o zařízení záležitostí ŘSD -„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP “, formát PDF, 291 kB
99. Návrh dodatku č. 2 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní"
100. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. , formát PDF, 595 kB
 

Aktualizace: 20. 4. 2021 07:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.11.2017 10:14
  • Datum poslední aktualizace: 02.11.2017 14:02
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design