Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/25

Datum:31. 1. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů(v 8.30 hod.)
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. ZM7/2030 Přehled účasti na schůzích výborů ZMB
6. ZM7/2032 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody základních škol
7. ZM7/2031 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol
8. ZM7/2053 Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně pro akci ,,Rekonstrukce prodloužení Milady Horákové v úseku Koliště - Rooseveltova" v k. ú. Město Brno
9. ZM7/2061 Návrh zástupců statutárního města Brna do dozorčí rady společnosti STAREZ - SPORT, a. s.
10. ZM7/2023 Návrh Dohody o spolupráci mezi statutárním městem Brnem (Česká republika) a Pangea World (Kalifornie, USA)
11. ZM7/2084 Změna hranice katastrálního území Kohoutovice a Bosonohy
12. ZM7/2050 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - leden 2017 - návrh rozpočtového opatření
13. ZM7/2049 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - leden 2017 - návrh rozpočtového opatření
14. ZM7/2076 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Turistické informační centrum města Brna, příspěvkovou organizaci, na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
15. ZM7/2106 Návrh na poskytnutí členského příspěvku Spolku pro GP ČR Brno - návrh rozpočtového opatření
16. ZM7/2126 Návrh na poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací směřující k protidrogové prevenci ve městě Brně na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
17. ZM7/2128 Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2017 (program I) - návrh rozpočtového opatření
18. ZM7/2065 Poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2017
19. ZM7/2025 Žádost o poskytnutí investiční dotace na instalaci veřejných hodin v ulicích města Brna
20. ZM7/2080 Návrh na poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
21. ZM7/2066 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Královo Pole, z.s. na provoz sportovního areálu na ul. Vodova 108 v Brně
22. ZM7/2120 Návrh na uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické, prorodinné a proseniorské služby, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna
23. ZM7/2064 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO z.s. na provoz sportovního areálu na Halasově nám. v Brně
24. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Královo Pole, z.s. na provoz sportovního areálu na ul. Vodova 108 v Brně
25. ZM7/2063 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO s.r.o. na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně
26. ZM7/2125 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací, schválených v rozpočtu města Brna na rok 2017, s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna
27. ZM7/2075 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2017 - 2020 na celoroční činnost Českého filharmonického sboru Brno, o.p.s.
28. ZM7/2048 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky s Ligou vozíčkářů - návrh rozpočtového opatření
29. ZM7/2060 Návrh na zrušení dodatku č. 19 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s.
30. ZM7/2059 Návrh dodatku č. 21 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s.
31. ZM7/2129 Návrh na schválení dodatků ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB
32. ZM7/2130 Návrh na změnu zřizovací listiny Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, návrh rozpočtového opatření
33. ZM7/2077 Návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace
34. ZM7/2078 Návrh Dodatku č. 4 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, Úplné znění Zřizovací listiny Úrazové nemocnice v Brně
35. ZM7/2127 Integrace cizinců ve městě Brně: analýza komunit
36. ZM7/2039 Projekt "Zateplení ZŠ Blažkova" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace
37. ZM7/2038 Projekt "Revitalizace krajinné zeleně a ovocného sadu Horka" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
38. ZM7/2036 Projekt "Doplnění veřejné zeleně MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část" - posouzení projektu
39. ZM7/2073 Projekt "Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně" - posouzení projektu
40. ZM7/2045 Projekt "Základní škola Pastviny 70 - nástavba a stavební úpravy" - posouzení projektu
41. ZM7/2046 Projekt "Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben" - posouzení projektu
42. ZM7/2047 Projekt "Základní škola Vejrostova 1 - přístavba" - posouzení projektu
43. ZM7/2033 Projekt "Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova" - posouzení projektu
44. ZM7/2035 Projekt "ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou" - posouzení projektu
45. ZM7/2034 Projekt "ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba" - posouzení projektu
46. ZM7/2037 Projekt "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně" - návrh dodatku č. 1 k partnerské smlouvě
47. ZM7/2026 Návrh veřejnoprávní smlouvy s Ministerstvem průmyslu a obchodu - zprostředkující subjekt ITI
48. ZM7/2118 Návrh zásad pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města" - aktualizace 2017
49. ZM7/2114 Návrh úhrady nákladů vynaložených na opravy domu Pellicova 1a - výjimka
50. ZM7/2115 Návrh Dohody se společností KOMFORT, a. s. o záměru společné výstavby "Obytného souboru, ul. Jeneweinova"
51. ZM7/2081 Návrh prodeje pozemku p.č. 295/1 v k.ú. Slatina
52. ZM7/2083 Návrh prodeje pozemku p.č. 910/8 v k.ú. Chrlice
53. ZM7/2085 Návrh prodeje pozemků p.č. 659/59, 659/107 v k.ú. Slatina
54. ZM7/2086 Návrh prodeje pozemků p.č. 5914/2, 8143/4 a části pozemku p.č. 8143/1 v k.ú. Židenice
55. ZM7/2135 Návrh prodeje pozemku p.č. 1, jehož součástí je budova Šujanovo nám. č.or. 1, č.p. 356 vše v k.ú. Trnitá
56. ZM7/2117 Návrh prodeje pozemku p. č. 3760/3, k. ú. Královo Pole
57. ZM7/2116 Návrh prodeje pozemku p. č. 7902/1, k. ú. Bystrc
58. ZM7/2087 Návrh prodeje části pozemku p.č. 328/1 v k.ú. Žebětín
59. ZM7/2082 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2271, pozemku p.č. 2272 a části pozemku p.č. 2233/1, vše v k.ú. Husovice při ul. Buchtova a Rovinka
60. ZM7/2121 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2203/3, p.č 2219/6 a pozemků p.č. 2214/1, p.č. 2214/2, p.č. 2219/11 a p.č. 2220/2, vše v k.ú. Řečkovice v ul. Bohatcova
61. ZM7/2103 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 5384 a p.č. 5385, k.ú. Královo Pole
62. ZM7/2113 Záměr prodeje podílu o velikosti 4871/114674 na pozemcích p. č. 3717/1, p. č. 3719, p. č. 3721, p. č. 3722, k. ú. Královo Pole
63. ZM7/2090 Změna usnesení Z6/012. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 43 - návrh prodeje pozemku p.č. 196 v k.ú. Maloměřice v ul. Olší
64. ZM7/2091 Návrh nabytí pozemků p.č. 8274 a p.č. 8312 v k.ú. Bystrc
65. ZM7/2088 Návrh nabytí pozemku p.č. 7958/44 v k.ú. Židenice
66. ZM7/2028 Návrh nabytí pozemku p.č. 438/4 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému"
67. ZM7/2029 Návrh nabytí pozemků p. č. 9756/60, p. č. 9756/61, p. č. 9756/81 a p. č. 9756/82 v k.ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
68. ZM7/2041 Návrh nabytí pozemků p.č. 705/9, 707/3 a 705/12 v k.ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"
69. ZM7/2027 Návrh nabytí pozemku p.č. 435/5 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému"
70. ZM7/2056 Návrh nabytí pozemku p.č. 846/12 v k.ú. Nový Lískovec
71. ZM7/2051 Návrh nabytí pozemku p.č. 2540/47 v k.ú. Líšeň
72. ZM7/2055 Návrh nabytí pozemku p.č. 4090/3 v k.ú. Komín
73. Návrh nabytí pozemku p. č. 846/12 v k. ú. Nový Lískovec
74. ZM7/2052 Návrh nabytí části pozemku p. č. 1004/9 v k. ú. Brněnské Ivanovice
75. ZM7/2042 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 pozemku p.č. 2591/9, k.ú. Maloměřice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
76. ZM7/2054 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Firemní v k. ú. Horní Heršpice a nabytí pozemků v k. ú. Horní Heršpice
77. ZM7/2044 Návrh nabytí jednotek č. 559/1 a č. 559/2, vymezených v budově č.p. 559 v k.ú. Maloměřice, stojící na pozemku p.č. 1719, včetně podílů na společných částech budovy a pozemku, a pozemku p.č. 1720, vše k.ú. Maloměřice pro stavbu
78. ZM7/2112 Návrh bezúplatného nabytí pozemků p.č. 7747/71, 7748/20, 7748/21, 7748/23 a 7748/25 vše v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových- Domov pro seniory Věstonická
79. ZM7/2097 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bohunice, Trnitá, Veveří a Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
80. ZM7/2098 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bohunice, Ponava a Staré Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
81. ZM7/2058 Návrh na bezúplatné nabytí komunikační stavby ulice Pisárecká z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Brna
82. ZM7/2111 Nabídka předkupního práva k budově č.e. 244, rodinné rekreaci, stojící na pozemku p.č. 2119/45 v k.ú. Maloměřice
83. ZM7/2132 Nabídka předkupního práva k budově bez č.p./č.e., garáže, stojící na pozemku p.č. 4649 v k.ú. Žabovřesky
84. ZM7/2131 Nabídka předkupního práva k budově bez čp./če - garáže stojící na pozemku p.č. 699 v k.ú. Lesná
85. ZM7/2110 Nabídka předkupního práva k budově č.e. 288, způsob využití rodinná rekreace, stojící na pozemku p.č. 1291 v k.ú. Nový Lískovec
86. ZM7/2067 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 915/27 k. ú. Přízřenice
87. ZM7/2068 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 915/33 k. ú. Přízřenice
88. ZM7/2069 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 2232/16, 2232/108 a 2232/391 k. ú. Maloměřice
89. ZM7/2070 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1671 k. ú. Brněnské Ivanovice
90. Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 1749/7 a 1749/306 k. ú. Starý Lískovec
91. ZM7/2092 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4223 k. ú. Tuřany
92. ZM7/2104 Návrh na uznání vlastnického práva manželů xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx k části pozemku p.č. 1611, k.ú. Slatina formou souhlasného prohlášení
93. ZM7/2134 Návrh směny nemovitostí pro účely realizace investičního záměru "Atletická hala CAMPUS"
94. ZM7/2122 Záměr směny částí pozemků p.č. 1853, 1855, 1856/1, 1856/2 a 1857 za části pozemku p.č. 752/3, vše v k.ú. Komárov, a návrh svěření částí pozemku p.č. 752/3 v k.ú. Komárov MČ Brno-jih
95. ZM7/2093 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Kníničky, pozemků p.č. 365/7, 366/1, 366/2, 367/1, 367/2, id. 5/6 368/1, 368/7, 3001, 3004, 3005, 3008, id. 5/6 3009, 3010, 3011, 3014, 3016 vše v k.ú. Kníničky
96. ZM7/2094 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Kníničky, pozemků p.č. id. 1/2 307/1, id. 5/6 3052, 3055, 3064, 3067, 3710, 3779/1, 3779/2, 3780, 3781, 3783, 3784 vše v k.ú. Kníničky
97. ZM7/2095 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Kníničky, pozemků p.č. 307/2, 307/3, 307/4, 307/5, 307/6, 309/3, 310/1, 310/2, 310/6, 310/8, id. 1/2 310/9, id. 5/6 310/11 a 310/14, 310/15, 310/16, 310/17, 310/18, 310/21, 310/22, 310/23, 310/24, 310/25, 3062, 3063, 3066, 3782 vše v k.ú. Kníničky
98. ZM7/2102 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 3859/3, 3859/6, 3859/8 v k.ú. Komín
99. ZM7/2105 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Královo Pole, pozemků p.č. 4074/1, 4075/1 v k.ú. Královo Pole
100. ZM7/2096 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p.č. 5808/6 v k.ú. Židenice
101. ZM7/2107 Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p.č. 308 k.ú.Horní Heršpice
102. ZM7/2108 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Starý Lískovec, pozemku p.č. 2329/1 v k.ú. Starý Lískovec
103. ZM7/2123 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Starý Lískovec objektu občanské vybavenosti č.p. 269 na pozemku p.č. 2219/3 v k.ú. Starý Lískovec
104. ZM7/2101 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, části pozemku p.č. 3125/176 k.ú. Řečkovice
105. ZM7/2099 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, části pozemku p.č. 3953/151 k.ú. Řečkovice
106. ZM7/2089 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p.č. 2296/41 p.č.2307/1, 2307/3 a p.č.2307/4 v k.ú. Obřany
107. ZM7/2109 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemků p.č. 1607/1, 1607/9, 1607/10 v k.ú. Staré Brno
108. ZM7/2040 Návrh majetkoprávního vypořádání pozemku p.č. 772/2 k.ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb"
109. ZM7/2057 Návrh plánovací smlouvy "Bytová výstavba v Brně-Maloměřicích mezi ulicemi Obřanská a Olší - II. + III. etapa"
110. ZM7/2024 Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - Koncesní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - návrh protokolu
111. ZM7/2072 "Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích" - návrh smlouvy o spolupráci s Dopravním podnikem města Brna, a.s.
112. ZM7/2043 Návrh smlouvy o právu provedení stavby na pozemku p.č. 1145/1 v k.ú. Komárov a na pozemcích p.č. 600/2, p.č. 768/3, p.č. 768/27 a p.č. 768/28 v k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"
113. ZM7/2074 Zadání Regulačního plánu Kostelíček, Brno - Líšeň
Info 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/24, konaného dne 13. 12. 2016
Info 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/24, konaného dne 13. 12. 2016
Info 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Info 4. Informativní zpráva - přehled zadaných studií a projektů za 2. pololetí 2016
Info 5. Informativní zpráva - přehled zahraničních pracovních cest za říjen - prosinec 2016
Info 6. Informativní zpráva - Výroční zpráva za školní rok 2015/2016
Info 7. Informativní zpráva - Výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti města Brna (rating)

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.11.2017 10:14
  • Datum poslední aktualizace: 02.11.2017 14:03
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design