Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/25

Datum:31. 1. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů(v 8.30 hod.)
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. ZM7/2030 Přehled účasti na schůzích výborů ZMB
6. ZM7/2032 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody základních škol
7. ZM7/2031 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol
8. ZM7/2053 Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně pro akci ,,Rekonstrukce prodloužení Milady Horákové v úseku Koliště - Rooseveltova" v k. ú. Město Brno
9. ZM7/2061 Návrh zástupců statutárního města Brna do dozorčí rady společnosti STAREZ - SPORT, a. s.
10. ZM7/2023 Návrh Dohody o spolupráci mezi statutárním městem Brnem (Česká republika) a Pangea World (Kalifornie, USA)
11. ZM7/2084 Změna hranice katastrálního území Kohoutovice a Bosonohy
12. ZM7/2050 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - leden 2017 - návrh rozpočtového opatření
13. ZM7/2049 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - leden 2017 - návrh rozpočtového opatření
14. ZM7/2076 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Turistické informační centrum města Brna, příspěvkovou organizaci, na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
15. ZM7/2106 Návrh na poskytnutí členského příspěvku Spolku pro GP ČR Brno - návrh rozpočtového opatření
16. ZM7/2126 Návrh na poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací směřující k protidrogové prevenci ve městě Brně na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
17. ZM7/2128 Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2017 (program I) - návrh rozpočtového opatření
18. ZM7/2065 Poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2017
19. ZM7/2025 Žádost o poskytnutí investiční dotace na instalaci veřejných hodin v ulicích města Brna
20. ZM7/2080 Návrh na poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2017 - návrh rozpočtového opatření
21. ZM7/2066 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Královo Pole, z.s. na provoz sportovního areálu na ul. Vodova 108 v Brně
22. ZM7/2120 Návrh na uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické, prorodinné a proseniorské služby, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna
23. ZM7/2064 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO z.s. na provoz sportovního areálu na Halasově nám. v Brně
24. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Královo Pole, z.s. na provoz sportovního areálu na ul. Vodova 108 v Brně
25. ZM7/2063 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO s.r.o. na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně
26. ZM7/2125 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací, schválených v rozpočtu města Brna na rok 2017, s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna
27. ZM7/2075 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2017 - 2020 na celoroční činnost Českého filharmonického sboru Brno, o.p.s.
28. ZM7/2048 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky s Ligou vozíčkářů - návrh rozpočtového opatření
29. ZM7/2060 Návrh na zrušení dodatku č. 19 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s.
30. ZM7/2059 Návrh dodatku č. 21 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s.
31. ZM7/2129 Návrh na schválení dodatků ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB
32. ZM7/2130 Návrh na změnu zřizovací listiny Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, návrh rozpočtového opatření
33. ZM7/2077 Návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace
34. ZM7/2078 Návrh Dodatku č. 4 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, Úplné znění Zřizovací listiny Úrazové nemocnice v Brně
35. ZM7/2127 Integrace cizinců ve městě Brně: analýza komunit
36. ZM7/2039 Projekt "Zateplení ZŠ Blažkova" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace
37. ZM7/2038 Projekt "Revitalizace krajinné zeleně a ovocného sadu Horka" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
38. ZM7/2036 Projekt "Doplnění veřejné zeleně MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část" - posouzení projektu
39. ZM7/2073 Projekt "Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně" - posouzení projektu
40. ZM7/2045 Projekt "Základní škola Pastviny 70 - nástavba a stavební úpravy" - posouzení projektu
41. ZM7/2046 Projekt "Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben" - posouzení projektu
42. ZM7/2047 Projekt "Základní škola Vejrostova 1 - přístavba" - posouzení projektu
43. ZM7/2033 Projekt "Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova" - posouzení projektu
44. ZM7/2035 Projekt "ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou" - posouzení projektu
45. ZM7/2034 Projekt "ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba" - posouzení projektu
46. ZM7/2037 Projekt "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně" - návrh dodatku č. 1 k partnerské smlouvě
47. ZM7/2026 Návrh veřejnoprávní smlouvy s Ministerstvem průmyslu a obchodu - zprostředkující subjekt ITI
48. ZM7/2118 Návrh zásad pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města" - aktualizace 2017
49. ZM7/2114 Návrh úhrady nákladů vynaložených na opravy domu Pellicova 1a - výjimka
50. ZM7/2115 Návrh Dohody se společností KOMFORT, a. s. o záměru společné výstavby "Obytného souboru, ul. Jeneweinova"
51. ZM7/2081 Návrh prodeje pozemku p.č. 295/1 v k.ú. Slatina
52. ZM7/2083 Návrh prodeje pozemku p.č. 910/8 v k.ú. Chrlice
53. ZM7/2085 Návrh prodeje pozemků p.č. 659/59, 659/107 v k.ú. Slatina
54. ZM7/2086 Návrh prodeje pozemků p.č. 5914/2, 8143/4 a části pozemku p.č. 8143/1 v k.ú. Židenice
55. ZM7/2135 Návrh prodeje pozemku p.č. 1, jehož součástí je budova Šujanovo nám. č.or. 1, č.p. 356 vše v k.ú. Trnitá
56. ZM7/2117 Návrh prodeje pozemku p. č. 3760/3, k. ú. Královo Pole
57. ZM7/2116 Návrh prodeje pozemku p. č. 7902/1, k. ú. Bystrc
58. ZM7/2087 Návrh prodeje části pozemku p.č. 328/1 v k.ú. Žebětín
59. ZM7/2082 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2271, pozemku p.č. 2272 a části pozemku p.č. 2233/1, vše v k.ú. Husovice při ul. Buchtova a Rovinka
60. ZM7/2121 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2203/3, p.č 2219/6 a pozemků p.č. 2214/1, p.č. 2214/2, p.č. 2219/11 a p.č. 2220/2, vše v k.ú. Řečkovice v ul. Bohatcova
61. ZM7/2103 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 5384 a p.č. 5385, k.ú. Královo Pole
62. ZM7/2113 Záměr prodeje podílu o velikosti 4871/114674 na pozemcích p. č. 3717/1, p. č. 3719, p. č. 3721, p. č. 3722, k. ú. Královo Pole
63. ZM7/2090 Změna usnesení Z6/012. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 43 - návrh prodeje pozemku p.č. 196 v k.ú. Maloměřice v ul. Olší
64. ZM7/2091 Návrh nabytí pozemků p.č. 8274 a p.č. 8312 v k.ú. Bystrc
65. ZM7/2088 Návrh nabytí pozemku p.č. 7958/44 v k.ú. Židenice
66. ZM7/2028 Návrh nabytí pozemku p.č. 438/4 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému"
67. ZM7/2029 Návrh nabytí pozemků p. č. 9756/60, p. č. 9756/61, p. č. 9756/81 a p. č. 9756/82 v k.ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"
68. ZM7/2041 Návrh nabytí pozemků p.č. 705/9, 707/3 a 705/12 v k.ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"
69. ZM7/2027 Návrh nabytí pozemku p.č. 435/5 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému"
70. ZM7/2056 Návrh nabytí pozemku p.č. 846/12 v k.ú. Nový Lískovec
71. ZM7/2051 Návrh nabytí pozemku p.č. 2540/47 v k.ú. Líšeň
72. ZM7/2055 Návrh nabytí pozemku p.č. 4090/3 v k.ú. Komín
73. Návrh nabytí pozemku p. č. 846/12 v k. ú. Nový Lískovec
74. ZM7/2052 Návrh nabytí části pozemku p. č. 1004/9 v k. ú. Brněnské Ivanovice
75. ZM7/2042 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 pozemku p.č. 2591/9, k.ú. Maloměřice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
76. ZM7/2054 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Firemní v k. ú. Horní Heršpice a nabytí pozemků v k. ú. Horní Heršpice
77. ZM7/2044 Návrh nabytí jednotek č. 559/1 a č. 559/2, vymezených v budově č.p. 559 v k.ú. Maloměřice, stojící na pozemku p.č. 1719, včetně podílů na společných částech budovy a pozemku, a pozemku p.č. 1720, vše k.ú. Maloměřice pro stavbu
78. ZM7/2112 Návrh bezúplatného nabytí pozemků p.č. 7747/71, 7748/20, 7748/21, 7748/23 a 7748/25 vše v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových- Domov pro seniory Věstonická
79. ZM7/2097 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bohunice, Trnitá, Veveří a Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
80. ZM7/2098 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bohunice, Ponava a Staré Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
81. ZM7/2058 Návrh na bezúplatné nabytí komunikační stavby ulice Pisárecká z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Brna
82. ZM7/2111 Nabídka předkupního práva k budově č.e. 244, rodinné rekreaci, stojící na pozemku p.č. 2119/45 v k.ú. Maloměřice
83. ZM7/2132 Nabídka předkupního práva k budově bez č.p./č.e., garáže, stojící na pozemku p.č. 4649 v k.ú. Žabovřesky
84. ZM7/2131 Nabídka předkupního práva k budově bez čp./če - garáže stojící na pozemku p.č. 699 v k.ú. Lesná
85. ZM7/2110 Nabídka předkupního práva k budově č.e. 288, způsob využití rodinná rekreace, stojící na pozemku p.č. 1291 v k.ú. Nový Lískovec
86. ZM7/2067 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 915/27 k. ú. Přízřenice
87. ZM7/2068 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 915/33 k. ú. Přízřenice
88. ZM7/2069 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 2232/16, 2232/108 a 2232/391 k. ú. Maloměřice
89. ZM7/2070 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1671 k. ú. Brněnské Ivanovice
90. Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 1749/7 a 1749/306 k. ú. Starý Lískovec
91. ZM7/2092 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4223 k. ú. Tuřany
92. ZM7/2104 Návrh na uznání vlastnického práva manželů xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx k části pozemku p.č. 1611, k.ú. Slatina formou souhlasného prohlášení
93. ZM7/2134 Návrh směny nemovitostí pro účely realizace investičního záměru "Atletická hala CAMPUS"
94. ZM7/2122 Záměr směny částí pozemků p.č. 1853, 1855, 1856/1, 1856/2 a 1857 za části pozemku p.č. 752/3, vše v k.ú. Komárov, a návrh svěření částí pozemku p.č. 752/3 v k.ú. Komárov MČ Brno-jih
95. ZM7/2093 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Kníničky, pozemků p.č. 365/7, 366/1, 366/2, 367/1, 367/2, id. 5/6 368/1, 368/7, 3001, 3004, 3005, 3008, id. 5/6 3009, 3010, 3011, 3014, 3016 vše v k.ú. Kníničky
96. ZM7/2094 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Kníničky, pozemků p.č. id. 1/2 307/1, id. 5/6 3052, 3055, 3064, 3067, 3710, 3779/1, 3779/2, 3780, 3781, 3783, 3784 vše v k.ú. Kníničky
97. ZM7/2095 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Kníničky, pozemků p.č. 307/2, 307/3, 307/4, 307/5, 307/6, 309/3, 310/1, 310/2, 310/6, 310/8, id. 1/2 310/9, id. 5/6 310/11 a 310/14, 310/15, 310/16, 310/17, 310/18, 310/21, 310/22, 310/23, 310/24, 310/25, 3062, 3063, 3066, 3782 vše v k.ú. Kníničky
98. ZM7/2102 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 3859/3, 3859/6, 3859/8 v k.ú. Komín
99. ZM7/2105 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Královo Pole, pozemků p.č. 4074/1, 4075/1 v k.ú. Královo Pole
100. ZM7/2096 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p.č. 5808/6 v k.ú. Židenice
101. ZM7/2107 Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p.č. 308 k.ú.Horní Heršpice
102. ZM7/2108 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Starý Lískovec, pozemku p.č. 2329/1 v k.ú. Starý Lískovec
103. ZM7/2123 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Starý Lískovec objektu občanské vybavenosti č.p. 269 na pozemku p.č. 2219/3 v k.ú. Starý Lískovec
104. ZM7/2101 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, části pozemku p.č. 3125/176 k.ú. Řečkovice
105. ZM7/2099 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, části pozemku p.č. 3953/151 k.ú. Řečkovice
106. ZM7/2089 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p.č. 2296/41 p.č.2307/1, 2307/3 a p.č.2307/4 v k.ú. Obřany
107. ZM7/2109 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemků p.č. 1607/1, 1607/9, 1607/10 v k.ú. Staré Brno
108. ZM7/2040 Návrh majetkoprávního vypořádání pozemku p.č. 772/2 k.ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb"
109. ZM7/2057 Návrh plánovací smlouvy "Bytová výstavba v Brně-Maloměřicích mezi ulicemi Obřanská a Olší - II. + III. etapa"
110. ZM7/2024 Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - Koncesní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - návrh protokolu
111. ZM7/2072 "Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích" - návrh smlouvy o spolupráci s Dopravním podnikem města Brna, a.s.
112. ZM7/2043 Návrh smlouvy o právu provedení stavby na pozemku p.č. 1145/1 v k.ú. Komárov a na pozemcích p.č. 600/2, p.č. 768/3, p.č. 768/27 a p.č. 768/28 v k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"
113. ZM7/2074 Zadání Regulačního plánu Kostelíček, Brno - Líšeň
Info 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/24, konaného dne 13. 12. 2016
Info 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/24, konaného dne 13. 12. 2016
Info 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Info 4. Informativní zpráva - přehled zadaných studií a projektů za 2. pololetí 2016
Info 5. Informativní zpráva - přehled zahraničních pracovních cest za říjen - prosinec 2016
Info 6. Informativní zpráva - Výroční zpráva za školní rok 2015/2016
Info 7. Informativní zpráva - Výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti města Brna (rating)

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/26

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 8 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku a nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 936 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 415 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Ulice Veslařská –parkoviště u MŠ“ v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
9. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace., formát PDF, 2 MB
10. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, formát PDF, 10 MB
11. Návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
12. Návrh pověření vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno  , formát PDF, 103 kB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uloženým odvodem z fondu investic Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 169 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 183 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací vybraných agend Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 188 kB
16. Investiční akce Rekonstrukce IC Zámečnická - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 288 kB
17. Návrh na poskytnutí investičního transferu Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 148 kB
18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021  , formát PDF, 623 kB
19. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 174 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 155 kB
22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 227 kB
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2021, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání významné sportovní akce - mezinárodní pohárové soutěže EuroCup 2021, formát PDF, 192 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 824 kB
27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 - zařazené v projektech JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" a "Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež"– návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 499 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 674 kB
29. Návrh na  poskytnutí dotací  organizacím národnostních menšin a  organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 367 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 384 kB
31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 375 kB
32. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 322 kB
33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I , formát PDF, 135 kB
34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s., formát PDF, 878 kB
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2021 pro společnost JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. , formát PDF, 5 MB
36. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 20 MB
37. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání – Mendlovo nám. 11, Brno, formát PDF, 509 kB
38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
39. Janáčkovo kulturní centrum – souhlas s podáním žádosti o dotaci, formát PDF, 298 kB
40. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 744 kB
41. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 512 kB
42. Projekt "MŠ Holásky" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 312 kB
43. Projekt "Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 328 kB
44. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – posouzení projektu, formát PDF, 583 kB
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8.9.2020, bod č. 109, č. 108, č. 110, návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8.12.2020, bod č. 91, Záměr prodeje volných bytových jednotek, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemku p.č. 59/11 v k.ú. Horní Heršpice Správě železnic, státní organizaci, formát PDF, 1 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 2 MB
48. Návrh prodeje  pozemku p.č. 7065/2 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
49. Návrh prodeje  pozemku p.č. 347 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 2 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/22 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
51. Návrh prodeje  pozemku p.č. 388/3, částí  pozemků p.č. 388/1, 388/2, 388/14  v k.ú. Staré Brno.    , formát PDF, 5 MB
52. Návrh prodeje pozemků p.č. 313 a p.č. 325 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemků p.č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p.č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k.ú. Zábrovice, formát PDF, 14 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2092/4, 2092/5  v k.ú.Černovice. , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2571, k.ú. Bohunice , formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky, formát PDF, 4 MB
57. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh rozpočtového opatření a návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady, formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 354/32 v k. ú. Dvorska  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 184 kB
60. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/21. bod č. 111 - návrh nabytí id. 6/12 pozemků v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla – část úseku 2 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021    , formát PDF, 765 kB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1507/2 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2371/17, p.č. 2371/18 a p.č. 2371/25, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2766/9 a p.č. 2766/13, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4058 a p.č. 4243, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 742, p.č. 744, p.č. 748/6, p.č. 748/7 a p.č. 748/8, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8352/3 a p.č. 8352/10 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1728/4 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 224/8 v k.ú. Kníničky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3251/146 a p.č. 3251/205, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 377/27 a p.č. 377/54 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3943 a p.č. 4018 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 547/2 a p.č. 547/3 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 15/36 na pozemku p.č. 2945/27 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/12, bod 116 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
78. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě garáže postavené na části pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Veveří , formát PDF, 4 MB
79. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
80. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 502 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
81. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1796 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
82. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 213, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 185 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 41, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 736 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2771, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 7016/31 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
85. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
86. Návrh směny pozemků města v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice za pozemky pod plánovanou stavbou Exit D1 v k. ú. Tuřany, vč. budoucího prodeje nabytých pozemků v k. ú. Tuřany , formát PDF, 27 MB
87. Návrh směny celých pozemků p. č. 1227/10 a p. č. 1229/5 a části pozemků p. č. 1229/2 a p. č. 1230/4, vše v k. ú. Obřany  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh směny  částí pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 624 za část pozemku p. č. 2147/25 a část pozemku p. č. 636, to vše   k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 3 MB
89. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemků p. č. 390/4, 390/8, 390/12, 390/16, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, vše v k. ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
90. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Židenice, id. ½ pozemku p. č. 2684, jehož součástí je bytový dům Konečného 2/Mošnova 11, č. pop. 2284, v k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
91. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 47/5, 48/2 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 377 kB
92. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5040/5, 5040/1, 5040/3, 5040/7 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 375 kB
93. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 13 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 236 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 136 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 149 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2021, formát PDF, 82 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - duben 2021, formát PDF, 147 kB
94. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB  , formát PDF, 144 kB
95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 138 kB
96. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií ze dne 26.09.2018 a souhlas s postoupením smlouvy, CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 906 kB
97. Návrh slev z nájemného, resp. vzdání se práva na část nájemného, za nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 241 kB
98. Návrh dodatku č.1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a dohoda o zařízení záležitostí ŘSD -„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP “, formát PDF, 291 kB
99. Návrh dodatku č. 2 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní"
100. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. , formát PDF, 595 kB
 

Aktualizace: 20. 4. 2021 07:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.11.2017 10:14
  • Datum poslední aktualizace: 02.11.2017 14:03
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design