Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/24

Datum:13. 12. 2016
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)
4. ZM7/1937 Návrh na udělení Ceny města Brna pro rok 2016
5. ZM7/2020 Volba předsedy Kontrolního výboru ZMB
6. ZM7/2003 Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně – v k.ú. Starý Lískovec 612014 (p. č. 2417/1-část)
7. ZM7/1947 Návrh zástupců statutárního města Brna do dozorčí rady společnosti Brněnské komunikace, a.s.
8. ZM7/1931 Návrh na pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Brno
9. ZM7/1971 Návrh na pojmenování nové ulice a pojmenování prodloužení stávajících ulic, vše na území města
10. ZM7/1972 Návrh na vstup statutárního města Brna do Spolku voda 2012
11. ZM7/1958 Výše náhrady ušlého výdělku členům ZMB, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni
12. ZM7/2000 Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017
13. ZM7/1961 Návrh na úpravu rozpočtu Odboru kultury MMB v roce 2016 - návrh rozpočtových opatření
14. ZM7/1956 Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB
15. ZM7/1975 Návrh na zapojení rozpočtové rezervy Odboru zdraví MMB k pokrytí finančních potřeb Úrazové nemocnice v Brně, návrh rozpočtového opatření
16. ZM7/2010 Návrh rozpočtového opatření – Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města
17. ZM7/1928 Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů – prosinec 2016 – návrh rozpočtového opatření
18. ZM7/1949 Návrh rozpočtového opatření - pořízení rozpracovaného projektu interaktivního modelu města Brna"
19. ZM7/1952 Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na školy a školská zařízení – návrh rozpočtového opatření
20. ZM7/1929 Návrh na poskytnutí investičního transferu na budování staveb dvou kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad v MČ Brno - Starý Lískovec - návrh rozpočtového opatření
21. ZM7/1933 Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Jundrov – návrh rozpočtového opatření
22. ZM7/1932 Dotace na opravu budovy Trávníky 12
23. ZM7/1953 Návrh na poskytnutí investiční dotace společnosti STAREZ-SPORT, a.s. na pořízení projektové dokumentace rekonstrukce koupaliště Riviéra
24. ZM7/1954 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu sportovních odvětví pro rok 2016/2017 – návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/1921 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace VUT na podporu programu ERASMUS+ - návrh rozpočtového opatření
26. ZM7/2007 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace nestátní neziskové organizaci na projekt v sociální oblasti
27. ZM7/2006 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v sociální oblasti
28. ZM7/1955 Návrh na poskytnutí neinvestiční individuální dotace Brněnskému centru sportovních nadějí, z. s. – návrh rozpočtového opatření
29. ZM7/1951 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Hokejové hry z.s. na uspořádání mezinárodního "Turnaje pěti zemí U17" – návrh rozpočtového opatření
30. ZM7/1957 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6716092317 o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna FC MEDLÁNKY, z.s.
31. ZM7/1948 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 7316093411 o poskytnutí individuální investiční dotace
32. ZM7/1925 Projekt "Zprostředkující subjekt ITI" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
33. ZM7/1946 Projekt „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace
34. ZM7/2001 Projekt „Kino Art – stavební úpravy budovy“ – posouzení projektu, žádost o dotaci
35. ZM7/1941 Projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
36. ZM7/1940 Projekt „Parkovací systém“ - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
37. ZM7/1939 Projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy XXI, XXII a XXVI – posouzení projektu“
38. ZM7/1942 Projekt „Brno – opatření v cyklodopravě I - posouzení projektu
39. ZM7/1938 Projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII – posouzení projektu“
40. Projekt „Communities of Care Network (Síť pro komunitní práci)“ – posouzení projektu
41. ZM7/1934 Projekt „ Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“ – posouzení projektu
42. ZM7/1923 Projekt „Zateplení budovy Hapalova 20“ – posouzení projektu
43. ZM7/1926 Projekt „Rekonstrukce pobočky KJM Vondrákova 15“ – posouzení projektu
44. ZM7/1924 Projekt „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“ - posouzení projektu
45. ZM7/1974 Projekt „Stavební úpravy budovy Rooseveltova 13“ – posouzení projektu
46. ZM7/1927 Projekt „Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny“ – posouzení projektu
47. ZM7/1935 Projekt .Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment (Ruggedised) (Rotterdam, Umea a Glasgow: Generovani vzorovych .tvrti jako sou.ast rozvoje udr.itelne energetiky)g . navrh Consortium Agreement (Konsorcialni smlouva)
48. ZM7/1950 Návrh Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů; návrh Statutu Fondu kofinancování projektů
49. ZM7/2008 Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI: aktualizovaná verze po věcném hodnocení řídicími orgány
50. ZM7/2005 Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2017 - 2021
51. ZM7/2004 Návrh Smlouvy o partnerství k projektu „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II“
52. ZM7/2018 Bytový dům Valchařská 31/14 v k.ú. Husovice – podání žádosti o dotaci na demolici a projekt následného využití revitalizovaného území
53. ZM7/2021 Bytový dům Dukelská 217/88 v k.ú. Husovice – podání žádosti o dotaci na demolici a projekt následného využití revitalizovaného území
54. ZM7/2014 Návrh úhrady nákladů vynaložených na opravy domu nám. SNP 4/5
55. ZM7/2012 Fond rozvoje bydlení města Brna – žádost o udělení souhlasu k převodu vlastnictví zastavené nemovitosti
56. ZM7/2015 Záměr prodeje bytového domu Maškova 2/Merhautova 182 včetně pozemku
57. ZM7/2017 Záměr prodeje bytového domu Merhautova 90 včetně pozemku
58. ZM7/2013 Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Špitálka 18, 18a
59. ZM7/2016 Záměr prodeje id. 44/823 na pozemku p.č. 5318 v k.ú. Královo Pole
60. ZM7/1965 Návrh prodeje pozemku p.č. 1080/1 v k.ú. Bystrc
61. ZM7/1988 Návrh prodeje pozemku p.č. 3836, k.ú. Bystrc
62. ZM7/2009 Návrh prodeje pozemků p.č. 1931/54, 1931/152, 1931/153, 3061/16, 3061/23, 3197/5, 3197/6 a části pozemku p.č. 3197/7 v k. ú. Bystrc
63. ZM7/1998 Návrh prodeje pozemků p.č. 342, 367/2 v k.ú. Trnitá
64. ZM7/1967 Návrh prodeje pozemku p.č. 267/1 a části pozemku p.č. 2040/1, vše v k.ú. Kohoutovice v ul. Libušina třída
65. ZM7/1968 Návrh prodeje pozemku pod chatou ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Přístavní
66. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 5384 a p.č. 5385, k.ú. Královo Pole
67. ZM7/1979 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 8585, p.č.8587, p.č.8588 a p.č. 8589, k.ú. Židenice
68. ZM7/1963 Návrh prodeje částí pozemku p.č. 770/1 v k.ú. Jundrov
69. ZM7/1964 Návrh změny usnesení ZMB č. Z7/20 – Prodej pozemku p.č. 6462/1 v k.ú. Židenice
70. ZM7/1993 Návrh nabytí pozemku p.č. 2540/34 v k.ú. Líšeň
71. ZM7/1992 Návrh nabytí pozemků v k.ú. Husovice
72. ZM7/1990 Návrh nabytí pozemku p.č. 2540/72 v k.ú. Líšeň
73. ZM7/1989 Návrh nabytí pozemku p. č. 1901/4 v k. ú. Chrlice
74. ZM7/2019 Návrh nabytí pozemku p.č. 81/19 v k.ú. Obřany pro stavbu „Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“- kupní smlouva
75. ZM7/1936 Návrh nabytí pozemku p.č. 1650, stavby č.p. 715, stojící na pozemku p.č. 1650 a pozemku p.č. 1651, vše k.ú. Maloměřice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“
76. ZM7/1962 Návrh nabytí pozemku p.č. 1021/1, jehož součástí je stavba č.p.450, Tilhonova 59, a pozemků p.č. 1021/2 a 1022/2, vše k.ú. Slatina, návrh svěření tohoto majetku města MČ Brno – Slatina
77. ZM7/1973 Návrh nabytí pozemků p.č. 6176/4, 6704/1, 6761/5, 6785/1, 6788/1, 6791/4, 6795/2, 6798/2, 7482/2 v k.ú. Židenice, návrh směny pozemku p.č. 37 a části pozemku p.č. 36 v k.ú. Slatina za pozemky p.č. 6779/2 a 6782/1 v k.ú. Židenice a smírné narovnání soudních sporů o vydání bezdůvodného obohacení
78. ZM7/1978 Návrh nabytí části pozemku p.č. 625/4 v k.ú. Medlánky v ul. Hudcova - areál ZŠ Hudcova 35, a návrh svěření majetku města MČ Brno - Medlánky, části pozemku p.č. 625/4 v k.ú. Medlánky
79. ZM7/2011 Návrh nabytí části pozemku parc.č. 153/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá
80. ZM7/1991 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Leskauerova a Otiskova v k. ú. Líšeň a nabytí pozemků v k. ú. Líšeň
81. ZM7/1969 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bohunice, Černovice, Husovice, Komárov, Štýřice a Veveří, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
82. ZM7/1970 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bystrc a Staré Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
83. ZM7/1980 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Černá Pole, Dolní Heršpice, Líšeň, Slatina, Řečkovice a Veveří, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
84. ZM7/1981 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Slatina, Jehnice a Líšeň, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
85. ZM7/1985 Návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku České republiky pro stavbu „Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova“
86. ZM7/1982 Návrh směny pozemků v k.ú. Trnitá a v k.ú. Staré Brno se společností Brněnské komunikace, a.s.
87. Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p.č. 470/7, 470/8 v k.ú. Staré Brno
88. ZM7/1983 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemku p.č. 470/8 k.ú. Kohoutovice
89. ZM7/1984 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Jundrov, pozemků p.č. 2659/118, 2659/97, 2659/96, 2659/95, 2659/94, 2659/93, 2659/92, 2659/91 v k.ú. Jundrov
90. ZM7/1986 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Královo Pole, pozemku p.č. 5012/2 v k.ú. Královo Pole
91. ZM7/1987 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Žabovřesky, pozemku p.č. 905/13 v k.ú. Žabovřesky
92. ZM7/1997 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Královo Pole, pozemků p.č. 15/4, 15/5 včetně budovy č.p. 2728, 15/6 v k.ú. Královo Pole
93. Návrh majetkoprávního vypořádání částí pozemků p.č. 6248, 6249/1, 6249/4, 6249/5, 6249/7, 6250/8, 6279/1, 6279/2, 6279/3, 6279/4, 6279/5, 6279/10, 6279/11, 6279/13, 6279/14, 6279/15 a 6279/19 v rozsahu dle geometrického plánu č. 2549-38/2014 a částí pozemků p.č. 4840/122, 6275/2, 6288/3, 6288/4, 6288/9, 6288/10, 6288/11, 6288/12, 6288/13, 6288/14, 6288/15, 6288/17, 6288/18, 6288/19,6288/20, 6288/21 a 6288/23 v rozsahu dle geometrického plánu č. 2550-38/2014 a dále pozemků p.č. 4840/55, 4840/58, 4847/3, 4847/13, 4847/14 a 4847/25, vše v k.ú. Žabovřesky pro stavbu „VMO Žabovřeská I“
94. ZM7/1977 Návrh dodatku č. 2 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833
95. ZM7/1996 Návrh na schválení postupu smírného řešení majetkoprávního vypořádání vztahů k budově č.p. 2494 v k.ú. Líšeň a k pozemku p.č. 6233/3 v k.ú. Líšeň
96. „Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice“ – Školní hřiště ZŠ Kamenačky“ - návrh dohody o narovnání
97. ZM7/1995 „Odpis nákladů zmařených projektových dokumentací z účtu nedokončených investic“
98. ZM7/1944 Návrh plánovací smlouvy „Terasové domy Kníničky“
99. ZM7/1945 Návrh Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě „Komunikace a inženýrské sítě (Obslužná komunikace v lokalitě Za školou Chalabalova-Vaňhalova-I. etapa“)
100. ZM7/1966 Návrh Dohody o postoupení práv a povinností z PLÁNOVACÍ SMLOUVY ve znění Dodatku č. 1 mezi statutárním městem Brnem a společnostmi ACB Ponava a IMOS development a návrh Dohody o postoupení práv a povinností ze smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy a o uzavření budoucí kupní smlouvy ve znění Dodatku č. 1 mezi statu
101. ZM7/1976 Návrh Dohody o poskytnutí náhrady společnostmi CTP a Bor za uložení recyklátu na pozemky ve vlastnictví města Brna v lokalitě BPZ – ČT
102. ZM7/1943 Návrh Dodatku č.16 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci.
103. ZM7/1922 Návrh Protokolu č.23 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci.
104. ZM7/1930 Podnět k pořízení změn závazné části Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno-2016
105. ZM7/2002 Nový Územní plán města Brna
Info 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/23, konaného dne 15. 11. 2016
Info 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/23, konaného dne 15. 11. 2016
Info 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Info 4. Informativní zpráva - Aktuální informace o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a strategii pro rok 2017

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/26

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 8 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
5. Představení nově jmenovaného vedoucího úseku a nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 936 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 415 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Ulice Veslařská –parkoviště u MŠ“ v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
9. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace., formát PDF, 2 MB
10. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, formát PDF, 10 MB
11. Návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
12. Návrh pověření vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno  , formát PDF, 103 kB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uloženým odvodem z fondu investic Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 169 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 183 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací vybraných agend Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 188 kB
16. Investiční akce Rekonstrukce IC Zámečnická - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 288 kB
17. Návrh na poskytnutí investičního transferu Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 148 kB
18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021  , formát PDF, 623 kB
19. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 174 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 155 kB
22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 227 kB
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2021, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání významné sportovní akce - mezinárodní pohárové soutěže EuroCup 2021, formát PDF, 192 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 824 kB
27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 - zařazené v projektech JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" a "Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež"– návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 499 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 674 kB
29. Návrh na  poskytnutí dotací  organizacím národnostních menšin a  organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 367 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 384 kB
31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 375 kB
32. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 322 kB
33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I , formát PDF, 135 kB
34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s., formát PDF, 878 kB
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2021 pro společnost JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. , formát PDF, 5 MB
36. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 20 MB
37. Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání – Mendlovo nám. 11, Brno, formát PDF, 509 kB
38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
39. Janáčkovo kulturní centrum – souhlas s podáním žádosti o dotaci, formát PDF, 298 kB
40. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 744 kB
41. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 512 kB
42. Projekt "MŠ Holásky" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 312 kB
43. Projekt "Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 328 kB
44. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – posouzení projektu, formát PDF, 583 kB
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8.9.2020, bod č. 109, č. 108, č. 110, návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8.12.2020, bod č. 91, Záměr prodeje volných bytových jednotek, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemku p.č. 59/11 v k.ú. Horní Heršpice Správě železnic, státní organizaci, formát PDF, 1 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 2 MB
48. Návrh prodeje  pozemku p.č. 7065/2 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
49. Návrh prodeje  pozemku p.č. 347 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 2 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/22 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 5 MB
51. Návrh prodeje  pozemku p.č. 388/3, částí  pozemků p.č. 388/1, 388/2, 388/14  v k.ú. Staré Brno.    , formát PDF, 5 MB
52. Návrh prodeje pozemků p.č. 313 a p.č. 325 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
53. Návrh prodeje pozemků p.č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p.č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k.ú. Zábrovice, formát PDF, 14 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2092/4, 2092/5  v k.ú.Černovice. , formát PDF, 3 MB
55. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2571, k.ú. Bohunice , formát PDF, 1 MB
56. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky, formát PDF, 4 MB
57. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh rozpočtového opatření a návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady, formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 354/32 v k. ú. Dvorska  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 184 kB
60. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/21. bod č. 111 - návrh nabytí id. 6/12 pozemků v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla – část úseku 2 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
62. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021    , formát PDF, 765 kB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1507/2 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2371/17, p.č. 2371/18 a p.č. 2371/25, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2766/9 a p.č. 2766/13, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4058 a p.č. 4243, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 742, p.č. 744, p.č. 748/6, p.č. 748/7 a p.č. 748/8, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8352/3 a p.č. 8352/10 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1728/4 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 224/8 v k.ú. Kníničky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3251/146 a p.č. 3251/205, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 377/27 a p.č. 377/54 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3943 a p.č. 4018 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 547/2 a p.č. 547/3 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 15/36 na pozemku p.č. 2945/27 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/12, bod 116 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1178/1, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 7 MB
78. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě garáže postavené na části pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Veveří , formát PDF, 4 MB
79. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
80. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 502 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
81. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1796 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
82. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 213, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 185 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 41, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 736 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2771, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 7016/31 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
85. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
86. Návrh směny pozemků města v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice za pozemky pod plánovanou stavbou Exit D1 v k. ú. Tuřany, vč. budoucího prodeje nabytých pozemků v k. ú. Tuřany , formát PDF, 27 MB
87. Návrh směny celých pozemků p. č. 1227/10 a p. č. 1229/5 a části pozemků p. č. 1229/2 a p. č. 1230/4, vše v k. ú. Obřany  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh směny  částí pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 624 za část pozemku p. č. 2147/25 a část pozemku p. č. 636, to vše   k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 3 MB
89. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemků p. č. 390/4, 390/8, 390/12, 390/16, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, vše v k. ú. Černá Pole , formát PDF, 1 MB
90. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Židenice, id. ½ pozemku p. č. 2684, jehož součástí je bytový dům Konečného 2/Mošnova 11, č. pop. 2284, v k. ú. Židenice , formát PDF, 1 MB
91. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 47/5, 48/2 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 377 kB
92. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemcích p.č. 5040/5, 5040/1, 5040/3, 5040/7 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 375 kB
93. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 13 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 236 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25 konaného dne 23. 3. 2021, formát PDF, 136 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 149 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2021, formát PDF, 82 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - duben 2021, formát PDF, 147 kB
94. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB  , formát PDF, 144 kB
95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 138 kB
96. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií ze dne 26.09.2018 a souhlas s postoupením smlouvy, CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 906 kB
97. Návrh slev z nájemného, resp. vzdání se práva na část nájemného, za nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 241 kB
98. Návrh dodatku č.1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a dohoda o zařízení záležitostí ŘSD -„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP “, formát PDF, 291 kB
99. Návrh dodatku č. 2 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní"
100. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. , formát PDF, 595 kB
 

Aktualizace: 20. 4. 2021 07:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.11.2017 10:14
  • Datum poslední aktualizace: 02.11.2017 14:02
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design