Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/24

Datum:13. 12. 2016
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)
4. ZM7/1937 Návrh na udělení Ceny města Brna pro rok 2016
5. ZM7/2020 Volba předsedy Kontrolního výboru ZMB
6. ZM7/2003 Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně – v k.ú. Starý Lískovec 612014 (p. č. 2417/1-část)
7. ZM7/1947 Návrh zástupců statutárního města Brna do dozorčí rady společnosti Brněnské komunikace, a.s.
8. ZM7/1931 Návrh na pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Brno
9. ZM7/1971 Návrh na pojmenování nové ulice a pojmenování prodloužení stávajících ulic, vše na území města
10. ZM7/1972 Návrh na vstup statutárního města Brna do Spolku voda 2012
11. ZM7/1958 Výše náhrady ušlého výdělku členům ZMB, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni
12. ZM7/2000 Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017
13. ZM7/1961 Návrh na úpravu rozpočtu Odboru kultury MMB v roce 2016 - návrh rozpočtových opatření
14. ZM7/1956 Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB
15. ZM7/1975 Návrh na zapojení rozpočtové rezervy Odboru zdraví MMB k pokrytí finančních potřeb Úrazové nemocnice v Brně, návrh rozpočtového opatření
16. ZM7/2010 Návrh rozpočtového opatření – Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města
17. ZM7/1928 Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů – prosinec 2016 – návrh rozpočtového opatření
18. ZM7/1949 Návrh rozpočtového opatření - pořízení rozpracovaného projektu interaktivního modelu města Brna"
19. ZM7/1952 Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na školy a školská zařízení – návrh rozpočtového opatření
20. ZM7/1929 Návrh na poskytnutí investičního transferu na budování staveb dvou kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad v MČ Brno - Starý Lískovec - návrh rozpočtového opatření
21. ZM7/1933 Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Jundrov – návrh rozpočtového opatření
22. ZM7/1932 Dotace na opravu budovy Trávníky 12
23. ZM7/1953 Návrh na poskytnutí investiční dotace společnosti STAREZ-SPORT, a.s. na pořízení projektové dokumentace rekonstrukce koupaliště Riviéra
24. ZM7/1954 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu sportovních odvětví pro rok 2016/2017 – návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/1921 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace VUT na podporu programu ERASMUS+ - návrh rozpočtového opatření
26. ZM7/2007 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace nestátní neziskové organizaci na projekt v sociální oblasti
27. ZM7/2006 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v sociální oblasti
28. ZM7/1955 Návrh na poskytnutí neinvestiční individuální dotace Brněnskému centru sportovních nadějí, z. s. – návrh rozpočtového opatření
29. ZM7/1951 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Hokejové hry z.s. na uspořádání mezinárodního "Turnaje pěti zemí U17" – návrh rozpočtového opatření
30. ZM7/1957 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6716092317 o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna FC MEDLÁNKY, z.s.
31. ZM7/1948 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 7316093411 o poskytnutí individuální investiční dotace
32. ZM7/1925 Projekt "Zprostředkující subjekt ITI" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
33. ZM7/1946 Projekt „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace
34. ZM7/2001 Projekt „Kino Art – stavební úpravy budovy“ – posouzení projektu, žádost o dotaci
35. ZM7/1941 Projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
36. ZM7/1940 Projekt „Parkovací systém“ - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
37. ZM7/1939 Projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy XXI, XXII a XXVI – posouzení projektu“
38. ZM7/1942 Projekt „Brno – opatření v cyklodopravě I - posouzení projektu
39. ZM7/1938 Projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII – posouzení projektu“
40. Projekt „Communities of Care Network (Síť pro komunitní práci)“ – posouzení projektu
41. ZM7/1934 Projekt „ Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“ – posouzení projektu
42. ZM7/1923 Projekt „Zateplení budovy Hapalova 20“ – posouzení projektu
43. ZM7/1926 Projekt „Rekonstrukce pobočky KJM Vondrákova 15“ – posouzení projektu
44. ZM7/1924 Projekt „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“ - posouzení projektu
45. ZM7/1974 Projekt „Stavební úpravy budovy Rooseveltova 13“ – posouzení projektu
46. ZM7/1927 Projekt „Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny“ – posouzení projektu
47. ZM7/1935 Projekt .Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment (Ruggedised) (Rotterdam, Umea a Glasgow: Generovani vzorovych .tvrti jako sou.ast rozvoje udr.itelne energetiky)g . navrh Consortium Agreement (Konsorcialni smlouva)
48. ZM7/1950 Návrh Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů; návrh Statutu Fondu kofinancování projektů
49. ZM7/2008 Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI: aktualizovaná verze po věcném hodnocení řídicími orgány
50. ZM7/2005 Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2017 - 2021
51. ZM7/2004 Návrh Smlouvy o partnerství k projektu „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II“
52. ZM7/2018 Bytový dům Valchařská 31/14 v k.ú. Husovice – podání žádosti o dotaci na demolici a projekt následného využití revitalizovaného území
53. ZM7/2021 Bytový dům Dukelská 217/88 v k.ú. Husovice – podání žádosti o dotaci na demolici a projekt následného využití revitalizovaného území
54. ZM7/2014 Návrh úhrady nákladů vynaložených na opravy domu nám. SNP 4/5
55. ZM7/2012 Fond rozvoje bydlení města Brna – žádost o udělení souhlasu k převodu vlastnictví zastavené nemovitosti
56. ZM7/2015 Záměr prodeje bytového domu Maškova 2/Merhautova 182 včetně pozemku
57. ZM7/2017 Záměr prodeje bytového domu Merhautova 90 včetně pozemku
58. ZM7/2013 Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Špitálka 18, 18a
59. ZM7/2016 Záměr prodeje id. 44/823 na pozemku p.č. 5318 v k.ú. Královo Pole
60. ZM7/1965 Návrh prodeje pozemku p.č. 1080/1 v k.ú. Bystrc
61. ZM7/1988 Návrh prodeje pozemku p.č. 3836, k.ú. Bystrc
62. ZM7/2009 Návrh prodeje pozemků p.č. 1931/54, 1931/152, 1931/153, 3061/16, 3061/23, 3197/5, 3197/6 a části pozemku p.č. 3197/7 v k. ú. Bystrc
63. ZM7/1998 Návrh prodeje pozemků p.č. 342, 367/2 v k.ú. Trnitá
64. ZM7/1967 Návrh prodeje pozemku p.č. 267/1 a části pozemku p.č. 2040/1, vše v k.ú. Kohoutovice v ul. Libušina třída
65. ZM7/1968 Návrh prodeje pozemku pod chatou ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Přístavní
66. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 5384 a p.č. 5385, k.ú. Královo Pole
67. ZM7/1979 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 8585, p.č.8587, p.č.8588 a p.č. 8589, k.ú. Židenice
68. ZM7/1963 Návrh prodeje částí pozemku p.č. 770/1 v k.ú. Jundrov
69. ZM7/1964 Návrh změny usnesení ZMB č. Z7/20 – Prodej pozemku p.č. 6462/1 v k.ú. Židenice
70. ZM7/1993 Návrh nabytí pozemku p.č. 2540/34 v k.ú. Líšeň
71. ZM7/1992 Návrh nabytí pozemků v k.ú. Husovice
72. ZM7/1990 Návrh nabytí pozemku p.č. 2540/72 v k.ú. Líšeň
73. ZM7/1989 Návrh nabytí pozemku p. č. 1901/4 v k. ú. Chrlice
74. ZM7/2019 Návrh nabytí pozemku p.č. 81/19 v k.ú. Obřany pro stavbu „Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“- kupní smlouva
75. ZM7/1936 Návrh nabytí pozemku p.č. 1650, stavby č.p. 715, stojící na pozemku p.č. 1650 a pozemku p.č. 1651, vše k.ú. Maloměřice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“
76. ZM7/1962 Návrh nabytí pozemku p.č. 1021/1, jehož součástí je stavba č.p.450, Tilhonova 59, a pozemků p.č. 1021/2 a 1022/2, vše k.ú. Slatina, návrh svěření tohoto majetku města MČ Brno – Slatina
77. ZM7/1973 Návrh nabytí pozemků p.č. 6176/4, 6704/1, 6761/5, 6785/1, 6788/1, 6791/4, 6795/2, 6798/2, 7482/2 v k.ú. Židenice, návrh směny pozemku p.č. 37 a části pozemku p.č. 36 v k.ú. Slatina za pozemky p.č. 6779/2 a 6782/1 v k.ú. Židenice a smírné narovnání soudních sporů o vydání bezdůvodného obohacení
78. ZM7/1978 Návrh nabytí části pozemku p.č. 625/4 v k.ú. Medlánky v ul. Hudcova - areál ZŠ Hudcova 35, a návrh svěření majetku města MČ Brno - Medlánky, části pozemku p.č. 625/4 v k.ú. Medlánky
79. ZM7/2011 Návrh nabytí části pozemku parc.č. 153/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá
80. ZM7/1991 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Leskauerova a Otiskova v k. ú. Líšeň a nabytí pozemků v k. ú. Líšeň
81. ZM7/1969 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bohunice, Černovice, Husovice, Komárov, Štýřice a Veveří, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
82. ZM7/1970 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bystrc a Staré Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
83. ZM7/1980 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Černá Pole, Dolní Heršpice, Líšeň, Slatina, Řečkovice a Veveří, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
84. ZM7/1981 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Slatina, Jehnice a Líšeň, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
85. ZM7/1985 Návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku České republiky pro stavbu „Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova“
86. ZM7/1982 Návrh směny pozemků v k.ú. Trnitá a v k.ú. Staré Brno se společností Brněnské komunikace, a.s.
87. Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p.č. 470/7, 470/8 v k.ú. Staré Brno
88. ZM7/1983 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemku p.č. 470/8 k.ú. Kohoutovice
89. ZM7/1984 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Jundrov, pozemků p.č. 2659/118, 2659/97, 2659/96, 2659/95, 2659/94, 2659/93, 2659/92, 2659/91 v k.ú. Jundrov
90. ZM7/1986 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Královo Pole, pozemku p.č. 5012/2 v k.ú. Královo Pole
91. ZM7/1987 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Žabovřesky, pozemku p.č. 905/13 v k.ú. Žabovřesky
92. ZM7/1997 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Královo Pole, pozemků p.č. 15/4, 15/5 včetně budovy č.p. 2728, 15/6 v k.ú. Královo Pole
93. Návrh majetkoprávního vypořádání částí pozemků p.č. 6248, 6249/1, 6249/4, 6249/5, 6249/7, 6250/8, 6279/1, 6279/2, 6279/3, 6279/4, 6279/5, 6279/10, 6279/11, 6279/13, 6279/14, 6279/15 a 6279/19 v rozsahu dle geometrického plánu č. 2549-38/2014 a částí pozemků p.č. 4840/122, 6275/2, 6288/3, 6288/4, 6288/9, 6288/10, 6288/11, 6288/12, 6288/13, 6288/14, 6288/15, 6288/17, 6288/18, 6288/19,6288/20, 6288/21 a 6288/23 v rozsahu dle geometrického plánu č. 2550-38/2014 a dále pozemků p.č. 4840/55, 4840/58, 4847/3, 4847/13, 4847/14 a 4847/25, vše v k.ú. Žabovřesky pro stavbu „VMO Žabovřeská I“
94. ZM7/1977 Návrh dodatku č. 2 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833
95. ZM7/1996 Návrh na schválení postupu smírného řešení majetkoprávního vypořádání vztahů k budově č.p. 2494 v k.ú. Líšeň a k pozemku p.č. 6233/3 v k.ú. Líšeň
96. „Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice“ – Školní hřiště ZŠ Kamenačky“ - návrh dohody o narovnání
97. ZM7/1995 „Odpis nákladů zmařených projektových dokumentací z účtu nedokončených investic“
98. ZM7/1944 Návrh plánovací smlouvy „Terasové domy Kníničky“
99. ZM7/1945 Návrh Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě „Komunikace a inženýrské sítě (Obslužná komunikace v lokalitě Za školou Chalabalova-Vaňhalova-I. etapa“)
100. ZM7/1966 Návrh Dohody o postoupení práv a povinností z PLÁNOVACÍ SMLOUVY ve znění Dodatku č. 1 mezi statutárním městem Brnem a společnostmi ACB Ponava a IMOS development a návrh Dohody o postoupení práv a povinností ze smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy a o uzavření budoucí kupní smlouvy ve znění Dodatku č. 1 mezi statu
101. ZM7/1976 Návrh Dohody o poskytnutí náhrady společnostmi CTP a Bor za uložení recyklátu na pozemky ve vlastnictví města Brna v lokalitě BPZ – ČT
102. ZM7/1943 Návrh Dodatku č.16 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci.
103. ZM7/1922 Návrh Protokolu č.23 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci.
104. ZM7/1930 Podnět k pořízení změn závazné části Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno-2016
105. ZM7/2002 Nový Územní plán města Brna
Info 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/23, konaného dne 15. 11. 2016
Info 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/23, konaného dne 15. 11. 2016
Info 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Info 4. Informativní zpráva - Aktuální informace o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a strategii pro rok 2017

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/32

  • Datum: 12. 10. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 13 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa“ v k. ú. Husovice a k. ú. Lesná, formát PDF, 7 MB
6. Návrh dodatku č. 1 Memoranda o porozumění mezi statutárním městem Brnem a městem Leedsem (Velká Británie)  , formát PDF, 189 kB
7. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 514 kB
8. Návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 511 kB
9. Žádost MČ Brno-střed o předchozí souhlas ZMB s použitím příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 76 odst. 52 Statutu města Brna - Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně, formát PDF, 148 kB
10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
13. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2021 , formát PDF, 618 kB
14. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021 , formát PDF, 178 kB
15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021 , formát PDF, 197 kB
16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021, formát PDF, 207 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 445 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021  , formát PDF, 579 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB, formát PDF, 151 kB
20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 208 kB
21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 194 kB
22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav, přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 564 kB
24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 197 kB
26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, formát PDF, 188 kB
27. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2021 - návrh rozpočtového opatření  
28. Zajištění financování stavebních oprav zahájených v roce 2021 Odborem správy majetku Magistrátu města Brna v roce 2022, návrh rozpočtového opatření
29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 176 kB
30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 249 kB
31. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětského hřiště - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
32. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem Brno-Medlánky a Brno-Židenice z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2022, formát PDF, 77 kB
33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
34. Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 493 kB
35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 593 kB
36. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-Bohunice u akce „MŠ Arménská 21 – rekonstrukce školní kuchyně“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 253 kB
37. Změna účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 128 kB
39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
40. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 150 kB
41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 195 kB
43. Neinvestiční transfer městské části Brno-Královo Pole v souvislosti s dohodou o narovnání a návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 4 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 298 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku, účelového neinvestičního příspěvku a investičního transferu pro TIC BRNO, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 817 kB
46. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na Fenomén Zbrojovka a na uzavření memoranda o spolupráci  – návrh rozpočtového opatření, návrh memoranda o spolupráci      , formát PDF, 1 MB
47. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, v roce 2021 na projekt Filmová kancelář Brno a Mezinárodní filmový festival BRNO16 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na putovní výstavu o Vile Tugendhat v Brazílii, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 668 kB
49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 570 kB
50. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 190 kB
51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 658 kB
53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 868 kB
54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový neinvestiční příspěvek, formát PDF, 102 kB
55. Návrh na změnu názvu a prodloužení termínu vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 105 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Žabiny s.r.o. na podporu vrcholového sportu na období 09-12/2021 , formát PDF, 210 kB
57. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BASKET BRNO, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22  , formát PDF, 211 kB
58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku První curlingový klub Brno, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dospělých sportovců v curlingu v roce 2021  , formát PDF, 188 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní mládežnické činnosti v basketbalu pro rok 2021/22, návrh na zrušení usnesení  , formát PDF, 210 kB
60. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku T- Group Dance Studio, z. s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti v tanečním sportu včetně stepu v roce 2021  , formát PDF, 192 kB
61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TAJV, z. s. na zabezpečení projektu „Sportovní den s TAJV v Brně“ v roce 2021  , formát PDF, 184 kB
62. Návrh na poskytnutí dotací společnostem Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, a.s.- návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
63. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2021 – 2. kolo programu I, formát PDF, 137 kB
64. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
65. Předložení průběžné zprávy a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2021 – společnost GERONIMO s.r.o.  , formát PDF, 14 MB
66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, formát PDF, 240 kB
67. Návrh plné moci pro společnost KAVA, spol.s.r.o. , formát PDF, 373 kB
68. Žádost o vzdání se práva na část nájemného – ART PROGRES s.r.o., formát PDF, 591 kB
69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 277 kB
70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 144 kB
71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci, formát PDF, 261 kB
72. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 870 kB
73. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 689 kB
74. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 594 kB
75. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" – návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 532 kB
76. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 161 kB
77. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace - II, návrh změny části přílohy, formát PDF, 3 MB
78. Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno s příslibem daru finančních prostředků statutárnímu městu Brnu, formát PDF, 5 MB
79. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Nový Lískovec a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 652 kB
80. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Bohunice a katastrálním územím Starý Lískovec  , formát PDF, 617 kB
81. Návrh prodeje pozemku p.č. 4051/5, k.ú. Bystrc, formát PDF, 10 MB
82. Návrh prodeje pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Židenice., formát PDF, 735 kB
83. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
84. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1969 k. ú. Husovice  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina., formát PDF, 3 MB
86. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
87. Návrh prodeje částí pozemků p. č.  7889/1, p. č. 7878 a p. č. 7877, vše v k. ú. Židenice, společnosti SAKO Brno, a.s.
88. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
89. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu id. 4/10 pozemku p.č. 5296, v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
90. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/4, 2544/5, 2544/6, 2544/7, 2544/8, 2544/10 v domě Vodova 74, 76, Brno, formát PDF, 947 kB
91. Návrh na projednání protinávrhu kupní ceny ve věci prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc, schváleného Z8/25. zasedáním ZMB , formát PDF, 5 MB
92. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Karla Kryla v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 3 MB
93. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 5 MB
95. Návrh nabytí pozemku p. č. 3616/1 v k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 3 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 1369/3 v k.ú. Chrlice, formát PDF, 658 kB
97. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/46, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 993 kB
98. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/49, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
99. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/43, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 682 kB
100. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/45, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 710 kB
101. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/42, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 711 kB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/51, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 810 kB
103. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/48, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 761 kB
104. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/39 a 2954/27 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 647 kB
105. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/37 a 2954/26 v k. ú. Žebětín  , formát PDF, 637 kB
106. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/33, 2158/36, 2954/22 a 2954/25 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 637 kB
107. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/4, p.č. 1663/5 a p.č. 1678/142 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/8 a p.č. 2554/20 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 826 kB
108. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2336/16 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 704 kB
109. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1473/7 v k. ú. Bystrc a návrh na zrušení věcného břemene  , formát PDF, 2 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1088/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 145/2 a p.č. 3827 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 7 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1558/31 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3557/160 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 502/25 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 85/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1385/1 a p.č. 1386/11, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1704/2 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/3 a p.č. 619/1, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8239/38 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 178/4 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 5 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 666/126 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 72/4 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku pod komunikacemi p.č. 1535/68 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
126. Návrh bezúplatného převodu části komunikační stavby ulice Sportovní, včetně pozemků pod částí této komunikační stavby, z majetku statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, formát PDF, 3 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 513 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1095, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 7 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 833, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 6 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 716, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 901 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 9 MB
131. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje , formát PDF, 6 MB
132. Návrh směny pozemků v k.ú. Medlánky v lokalitě Turistická, formát PDF, 10 MB
133. Návrh směny pozemku p. č. 3380 za pozemek p. č. 4422/265, oba v k. ú. Líšeň, návrh na zrušení usnesení Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.04.2021, bod zápisu č. 85, formát PDF, 3 MB
134. Návrh směny části pozemku p. č. 49/55, pozemku p. č. 49/65 za části pozemků p. č. 49/38, p. č. 49/54, p. č. 49/56, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
135. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Slatina – směnná smlouva se zřízením služebnosti a zánikem věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a Jarmilou Kluskovou, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 148 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - září 2021, formát PDF, 161 kB
136. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2021, formát PDF, 140 kB
137. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2021, formát PDF, 187 kB
138. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuálníinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna sdobrovolným svazkem obcí "Časnýř" - návrh rozpočtovéhoopatření, formát PDF, 8 MB
139. Terminál IDS Starý Lískovec - návrh přípravy Alternativního napojení, návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 2 MB
 

Aktualizace: 6. 10. 2021 15:05:17

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.11.2017 10:14
  • Datum poslední aktualizace: 02.11.2017 14:02
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design