Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/34

  • Datum: 7. 12. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)   
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
4. Návrh na udělení Ceny města Brna pro rok 2021, formát PDF, 4 MB
5. Návrh na udělení čestného občanství města Brna za období 2018-2022, formát PDF, 11 MB
6. Návrh na pojmenování prodloužení stávající ulice na území města Brna , formát PDF, 2 MB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích, formát PDF, 820 kB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna  č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Stavební úpravy parku Náměstí Odboje, statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky“, formát PDF, 6 MB
9. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, pro akci „Cyklopoint u Anthroposu“ v k. ú. Pisárky  , formát PDF, 2 MB
10. Návrh změny stanov obchodních společností začleněných v rámci Koncernu statutárního města Brna a návrh revize vlastnických politik obchodních společností začleněných v rámci Koncernu statutárního města Brna, formát PDF, 1 MB
11. Návrh změny stanov obchodní společnosti Technologický Park Brno, a. s., formát PDF, 259 kB
12. Návrh změny stanov obchodní společnosti CD CENTRUM COMS, a. s., formát PDF, 255 kB
13. Návrh změny stanov obchodní společnosti ARENA BRNO, a. s. , formát PDF, 235 kB
14. Změna koncernového pokynu - Realizace fotovoltaických a fototermických systémů včetně jejich akumulace na území a v rámci statutárního města Brna, formát PDF, 1 MB
15. Návrh dodatku č. 26 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, formát PDF, 131 kB
16. Návrh Dodatku č. 29 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna
17. Návrh dodatku č. 26 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s., formát PDF, 5 MB
18. Aktualizace Přílohy č.3 Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně., formát PDF, 234 kB
19. Návrh Akčního plánu pro postupné odstraňování bariér 2022 – 2023, formát PDF, 205 kB
20. Memorandum o spolupráci na činnost hokejové akademie
21. Návrh na vystoupení statutárního města Brna ze spolku Otevřená města, z. s., formát PDF, 103 kB
22. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru životního prostředí MMB roku 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 178 kB
23. Tvorba fondu rezerv a rozvoje na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 162 kB
24. Návrh na převod transferů poskytnutých městským částem z rozpočtu Odboru investičního MMB v rámci postoupených příjmů od města na r. 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 4 MB
25. Návrh na snížení neinvestičních příspěvků Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci a Filharmonii Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření   , formát PDF, 208 kB
26. Odbor vnitřních věcí MMB - zajištění financování nákupu vozidla v roce 2022, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 1 MB
27. Návrh dodatku ke smlouvě o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a. s., formát PDF, 2 MB
28. Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2022 , formát PDF, 9 MB
29. Úprava rozpočtu běžných výdajů Městské policie Brno v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 177 kB
30. Návrh rozpočtového opatření – aktualizace rozpočtu zdrojů a kapitálových výdajů města Brna na rok 2021, formát PDF, 183 kB
31. Návrh rozpočtového opatření – přesun kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, převod finančních prostředků na rekonstrukce komunikací a monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením do Fondu rezerv a rozvoje, formát PDF, 186 kB
32. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje – úprava rozpočtu výdajů Odboru správy majetku Magistrátu města Brna roku 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 163 kB
33. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sociální péče MMB na rok 2021 - návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 148 kB
34. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - prosinec 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 8 MB
35. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu Odboru sportu MMB v roce 2021 , formát PDF, 536 kB
36. Návrh rozpočtového opatření – navýšení zálohy vyrovnávací platby společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v roce 2021 z důvodu úhrady ztrát COVID-19 , formát PDF, 473 kB
37. Návrh rozpočtového opatření na zajištění oprav a rekonstrukcí sběrných středisek odpadů, formát PDF, 182 kB
38. Návrh rozpočtového opatření - propagace v rámci úspory energie a obnovitelných zdrojů, formát PDF, 136 kB
39. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací akce „Kytnerova, památková obnova zvonice, MČ Brno-Medlánky“  , formát PDF, 211 kB
40. Podlimitní veřejná zakázka „Zprůchodnění řeky Svratky v Brně Komíně, k.ú. Komín, Jundrov, Bystrc“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 694 kB
41. Návrh na poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Proni, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 896 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního poplatku za užívání veřejného prostranství, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 187 kB
43. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění provozu společnosti CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 1 MB
44. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizacím Unie porodních asistentek, z.s. a Zázemí – terapeutické centrum, z.s., návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 362 kB
45. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Tělocvičná jednota Sokol Brno – Královo Pole na zabezpečení celoroční sportovní činnosti mládeže a dospělých v roce 2021  , formát PDF, 221 kB
46. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Olympic Festival s.r.o. na uspořádání zimního Olympijského festivalu ve městě Brně v roce 2022  
47. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 5121093546 o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna Městskému sportovnímu klub Brno, z. s. , formát PDF, 151 kB
48. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Mendelově univerzitě v Brně na projekt "Oslavy 200 let od narození Gregora Johanna Mendela pořádané Mendelovou univerzitou v Brně" - návrh rozpočtového opatření
49. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci, na vykrytí ztráty hospodaření roku 2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 1 MB
50. Snížení neinvestičního příspěvku  Hvězdárny  a planetária Brno, příspěvkové organizace, na odpisy a snížení nařízeného odvodu do rozpočtu města - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 601 kB
51. Návrhy změn neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2021 – návrh rozpočtových opatření  , formát PDF, 238 kB
52. Návrh na změnu účelu použití účelového neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci
53. Prodloužení čerpání neinvestičního příspěvku pro Správu hřbitovů města Brna, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 110 kB
54. Účelový neinvestiční příspěvek TIC BRNO „Rozšíření turistické karty Brnopas“ - prodloužení termínu čerpání příspěvku, formát PDF, 500 kB
55. Návrh na prodloužení termínu čerpání a vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků a investičních transferů u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB , formát PDF, 3 MB
56. Návrh na prodloužení termínu vyúčtování a převod investičních a neinvestičních transferů poskytnutých městským částem z rozpočtu Odboru školství a mládeže MMB v rámci postoupených příjmů od města na r. 2021 - návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 211 kB
57. Žádost o investiční transfer na pořízení tzv. "EXPO modulu", formát PDF, 5 MB
58. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Medlánky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 187 kB
59. Úrazová nemocnice v Brně - návrh na změnu účelu využití investičních transferů, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 333 kB
60. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech" , formát PDF, 126 kB
61. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 116 kB
62. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na realizaci stálé expozice věnované dílu architekta Ernsta Wiesnera - návrh smlouvy; návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 6 MB
63. Poskytnutí investiční dotace společnosti Lesy města Brna, a.s., na výkup lesních a ostatních pozemků - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 197 kB
64. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna Moravian Science Centre Brno, příspěvkové organizaci, na „Vytvoření expozice zaměřené na měření akustiky moderních koncertních sálů“ – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 627 kB
65. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Sun Drive, s. r. o. na akci „Zajištění prezentace G. J. Mendela v rotační místnosti Českého pavilonu na Světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 4 MB
66. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku a převod nájemného za nemovitý majetek Hvězdárně a planetáriu Brno, příspěvkové organizaci, splacení faktur za energie Vysokému učení technickému v Brně – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 665 kB
67. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Regionální hospodářské komoře Brno na realizaci projektu "Platforma LifeSciences 4.0 - odkaz G. J. Mendela", formát PDF, 1 MB
68. Návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury včetně dalších změn projektů/činností , formát PDF, 7 MB
69. Návrhy Dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace uzavírané s Biskupstvím brněnským a ParaCENTREM Fenix, z.s. , formát PDF, 3 MB
70. Návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Brnem a Úrazovou nemocnicí v Brně, formát PDF, 239 kB
71. Návrh na zrušení části usnesení Z7/41. zasedání ZMB, bod č. 18, odrážka 7, formát PDF, 83 kB
72. Žádost o prominutí části nájemného – Georgios Jatagandzidis, formát PDF, 2 MB
73. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti v oblasti kultury v roce 2021, formát PDF, 55 MB
74. Návrh smlouvy o spolupráci na projektu "Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská" mezi statutárním městem Brnem a společností CTP Ponávka Business Park, spol. s r.o., formát PDF, 261 kB
75. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – prosinec 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 288 kB
76. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – prosinec 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 130 kB
77. Projekt "ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí“ – posouzení projektu , formát PDF, 266 kB
78. Projekt "SKILL Centrum pro cizince v JMK" – návrh dodatku č. 1 smlouvy o partnerství, formát PDF, 349 kB
79. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba, Brno, na akci Rehabilitace a obnova národní kulturní památky Kostela sv. Jakuba většího v Brně, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 2 MB
80. Návrh změny usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/14 ze dne 11.2.2020, bod 16. Žádost městské části Brno-Jundrov o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti-bytové hospodářství k jinému účelu  , formát PDF, 119 kB
81. Návrh změny části přílohy č. 4 usnesení ZMB č. Z8/15 ze dne 3.3.2020, bod 9. Žádost městské části Brno-Kohoutovice o souhlas s použitím části disponibilního zisku z vedlejší hospodářské činnosti-bytové hospodářství k jinému účelu  , formát PDF, 1 MB
82. Družstevní bydlení pro mladé – návrh na upřesnění stávajících kritérií u již přihlášených žadatelů a návrh kritérií pro nově přihlášené zájemce o vstup do projektu, formát PDF, 303 kB
83. Návrh prodeje bytových domů Ibsenova 9, 10, 11, Brno včetně pozemků, formát PDF, 7 MB
84. Záměr prodeje volné bytové jednotky č. 641/5 v domě Pellicova 21, Brno, formát PDF, 777 kB
85. Černého 4,6,8, Brno - návrh smlouvy o zrušení předkupního práva, formát PDF, 5 MB
86. Žádost o nájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou na ul. Vojtova, Brno , formát PDF, 4 MB
87. Návrh na snížení nájemného - Tržní 2, Brno, formát PDF, 142 kB
88. Změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Ponava a katastrálním územím Černá Pole  , formát PDF, 590 kB
89. Návrh prodeje pozemků p.č. 961/2, 961/4, 962/1, 962/2, 962/3 v k.ú. Královo Pole, formát PDF, 6 MB
90. Návrh nabytí stavby Trolejbusové měnírny Šlapanice a pozemků p.č. 2812/165 a 2812/166 vše v k.ú. Šlapanice u Brna, formát PDF, 2 MB
91. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Na Rybízárně v k.ú. Ivanovice a nabytí pozemků v k.ú. Ivanovice, formát PDF, 3 MB
92. Návrh nabytí pozemku p.č. 1247/116 v k.ú. Bohunice  , formát PDF, 769 kB
93. Návrh nabytí pozemků p.č. 5528/43, p.č. 5528/44 a p.č. 5528/45, vše v k.ú. Židenice    , formát PDF, 1 MB
94. Návrh nabytí id. 1/4 pozemků p. č. 4371/9 a p. č. 4389/13, oba v k. ú. Královo Pole  , formát PDF, 1 MB
95. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2458, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1751 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 9 MB
96. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 88, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 911 v k.ú. Kníničky , formát PDF, 6 MB
97. Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č.p./č.e., způsob využití stavby občanské vybavenosti, postaveným na pozemcích p.č. 764/2 a 764/3, vše v k.ú. Kníničky , formát PDF, 8 MB
98. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemcích p.č. 3775/2 a p.č. 3775/1, vše v k.ú. Královo Pole , formát PDF, 9 MB
99. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 303 v k.ú. Židenice , formát PDF, 5 MB
100. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 496 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 9 MB
101. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 6036 v k.ú. Žabovřesky , formát PDF, 7 MB
102. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 740/6 v k.ú. Veveří , formát PDF, 5 MB
103. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 686, způsob využití rodinný dům, postavené na pozemku p.č. 226/1 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 7 MB
104. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 3822 v k. ú. Tuřany, formát PDF, 5 MB
105. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 3823 v k. ú. Tuřany, formát PDF, 2 MB
106. Předkupní právo dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 704/4 v k. ú. Horní Heršpice, formát PDF, 1 MB
107. Návrh směny id. 5517484/7449625 pozemků p. č. 7190/190 a p. č. 7190/191 a části pozemku p. č. 7190/57, vše v k. ú. Bystrc za pozemek p. č. 7190/183 a části pozemků p. č. 7190/106 a p. č. 7190/108, vše v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 4 MB
108. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Tuřany, pozemku p.č. 268/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 538 kB
109. Návrh odnětí svěřeného majetku města městské části Brno-sever, pozemků p.č. 219 - 232 v k.ú. Zábrdovice, formát PDF, 593 kB
110. Návrh odnětí svěřeného majetku města městské části Brno-sever, pozemku p.č. 177 včetně stavby č.p. 1282 v k.ú. Husovice, formát PDF, 616 kB
111. Návrh dohody o dodatku č.3 a o zrušení zástavního práva na základě smlouvy uzavřené se společností GLOBAL TRADE PROPERTY, s.r.o. – pozemky p.č. 3015 a 3016 v k.ú. Židenice, formát PDF, 8 MB
112. Návrh výzev k zaplacení smluvních pokut a návrh na odpuštění části smluvní pokuty společnosti CTPark Brno II, spol. s r.o., formát PDF, 6 MB
113. Návrh Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „Polyfunkční objekt Brno Veveří“  , formát PDF, 8 MB
114. Návrh Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „POLYFUNKČNÍ OBJEKT TRIANGL C, ulice Podveská, Brno“  , formát PDF, 5 MB
115. Návrh Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „Vlněna – Etapa 3“ , formát PDF, 8 MB
116. Návrh Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „Oáza u řeky, bydlení Horní Heršpice, Brno, ulice Dufkovo nábřeží“, formát PDF, 4 MB
117. Návrh smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „Budova D“, formát PDF, 3 MB
118. Návrh smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury „Rybářka - polyfunkční soubor - dům A“, formát PDF, 2 MB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 150 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/33 konaného dne 9. 11. 2021, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva o podaných žádostech o dotaci a závěrečné zprávy o ukončených projektech , formát PDF, 170 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - listopad 2021, formát PDF, 161 kB
119. Dohoda o postoupení práv k projektové dokumentaci a postoupení práv ze Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru včetně dodatku č.1 „Revitalizace Staré Ponávky pro část 2"., formát PDF, 3 MB
120. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kumpoštova v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová  , formát PDF, 3 MB
121. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace Biskupskému gymnáziu Brno a mateřské škole, Barvičova 85, 602 00 Brno, na nákup a instalaci dvou zásobníků teplé vody - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 349 kB
122. „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“ - žádost společnosti "SVRATKA,AQUATIS-ŠINDLAR-A PLUS" o prominutí, resp. snížení smluvní pokuty, formát PDF, 1 MB
123. Představení nově jmenovaného vedoucího odboru Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 350 kB
124. Informace o záměru poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál z úrovně společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s.r.o., do společnosti Moravia GSA s. r. o.
125. Návrh na změnu účelu využití účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci v roce 2021 , formát PDF, 459 kB
126. Pomoc kulturní scéně postižené důsledky pandemie COVID-19 - návrh rozpočtového opatření, návrh darovací smlouvy  , formát PDF, 287 kB
127. Žádost společnosti Investmanagement s.r.o. o změnu smlouvy o převodu akcií, formát PDF, 8 MB
 

Aktualizace: 6. 12. 2021 17:05:19

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design