Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/40

Datum:19. června 2018
Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. ZM7/3819 Návrh termínu dalšího zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2018
5. ZM7/3938 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách
6. ZM7/3925 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení podmínky řidiči taxislužby pro zahájení nebo nabízení přepravy na území města Brna, kterouse ruší obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 28/2005, o stanovení podmínky provozování taxislužby na území města Brna
7. ZM7/3887 Návrh Memoranda o spolupráci při propagaci a prezentaci Lesnického parku Podkomorské lesy
8. ZM7/3904 Plán zdraví města Brna 2018-2030
9. ZM7/3901 Návrh nabytí obchodních podílů společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s. r. o. od Jihomoravského kraje
10. ZM7/3823 Návrh individuální vlastnické politiky společnosti Brněnské komunikace, a.s.
Vlastnická politika Brněnské komunikace, a.s.
11. ZM7/3825 Návrh individuální vlastnické politiky společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s.
Vlastnická politika Dopravní podnik města Brna, a.s.
12. ZM7/3826 Návrh individuální vlastnické politiky společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
Vlastnická politika Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
13. ZM7/3827 Návrh individuální vlastnické politiky společnosti SAKO Brno, a.s.
Vlastnická politika SAKO Brno, a.s.
14. ZM7/3828 Návrh individuální vlastnické politiky společnosti STAREZ-SPORT, a.s.
Vlastnická politika STAREZ-SPORT, a.s.
15. ZM7/3824 Návrh individuální vlastnické politiky společnosti Veletrhy Brno, a.s.
Vlastnická politika Veletrhy Brno, a.s.
16. ZM7/3838 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2019 - 2023
17. ZM7/3919 Návrh harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2019, návrh rozsahu a struktury střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2020 - 2024
18. ZM7/3909 Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2018
19. ZM7/3922 Návrh rozpočtových opatření - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru dopravy
20. ZM7/3911 Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB
21. ZM7/3833 Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku
22. ZM7/3822 "Dodávka a instalace parkovacích automatů v statutárním městě Brně" - návrh rozpočtového opatření
23. ZM7/3926 "Žádost MČ Brno-Nový Lískovec o souhlas s použitím zisku a odpisů z VHČ-bytové hospodářství k jinému účelu
24. ZM7/3858 Změna účelu použití části investičního transferu MČ Brno-střed - návrh rozpočtového opatření
25. ZM7/3829 Změna účelu použití nevyčerpané části investičního transferu MČ Brno - Jundrov - návrh rozpočtového opatření
26. ZM7/3967 Žádost Městské části Brno-sever o změnu účelu použití investičního transferu, návrh rozpočtového opatření
27. ZM7/3908 Návrh na poskytnutí investičního transferu MČ Brno-Starý Lískovec na financování projektu "Rekonstrukce strukturované kabeláže LAN a WiFi v prostorách školy Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace"- návrh rozpočtového opatření
28. ZM7/3831 Změna usnesení Z7/24 zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 13.12.2016 ve věci poskytnutí investičního transferu na budování staveb dvou kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad v MČ Starý Lískovec
29. ZM7/3975 Návrh na změnu účelu využití schváleného investičního transferu Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci
30. ZM7/3830 Návrh na poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města Brna, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření
31. ZM7/3820 Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - návrh na navýšení neinvestičního příspěvku, návrh rozpočtového opatření
32. ZM7/3942 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města Brna na rok 2018 Úrazové nemocnici v Brně na podporu Lékařské pohotovostní služby, návrh rozpočtového opatření
33. ZM7/3979 Členství města Brna v UCCN - návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro TIC BRNO, příspěvkovou organizaci - návrh rozpočtového opatření
34. ZM7/3976 Návrh na změnu neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
35. ZM7/3883 Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Filharmonie Brno, příspěvkové organizace z rozpočtu zřizovatele v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření
36. ZM7/3881 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na realizaci vzdělávacího programu Branný závod - návrh rozpočtového opatření
37. ZM7/3914 Snížení nařízeného odvodu z fondu investic a snížení neinvestičního příspěvku Základní škole Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace - návrh rozpočtového opatření
38. ZM7/3835 Návrh na poskytnutí peněžitého daru na podporu projektů záchrany ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě prostřednictvím projektu "Koruna ze vstupu" - návrh rozpočtového opatření
39. ZM7/3900 Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2017
40. ZM7/3924 Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeňza rok 2017
41. ZM7/3923 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2018
42. ZM7/3821 "Žádost o poskytnutí investiční dotace na vybudování nového veřejného osvětlení dle požadavků městských částí ve statutárním městě Brně"
43. ZM7/3817 Poskytnutí investiční dotace na úpravu veřejného osvětlení na investiční akci "Brno, rekonstrukce ulice Valchařská - veřejné osvětlení"
44. ZM7/3915 Návrh na poskytnutí dotací na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně v roce 2018, návrh rozpočtového opatření
45. ZM7/3941 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 We Make Media, s.r.o., návrh rozpočtového opatření
46. ZM7/3841 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Unii neslyšících Brno, z.s., návrh rozpočtového opatření
47. ZM7/3905 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Vesně, o.p.s., návrh rozpočtového opatření
48. ZM7/3906 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Společně, o.p.s.
49. ZM7/3930 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem plaveckých drah na území města Brna pro rok 2018
50. ZM7/3931 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje na zabezpečení projektu fotbalové akademie
51. ZM7/3927 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
52. ZM7/3936 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2018/2019 - návrh rozpočtového opatření
53. ZM7/3929 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
54. ZM7/3910 Návrh na poskytnutí investiční dotace FC Svratka Brno, z. s. na vybudování tribuny - návrh rozpočtového opatření
55. ZM7/3933 Návrh na poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2018 - návrh rozpočtového opatření
56. ZM7/3934 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Armádě spásy v České republice, z.s., návrh rozpočtového opatření
57. ZM7/3928 Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace spolku Hroch, z.s. na vybudování workoutového hřiště pro handicapované sportovce - návrh rozpočtového opatření
58. ZM7/3839 Návrh na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob na zajištění projektu "FabLab - pojízdná laboratoř" - návrh rozpočtového opatření
59. ZM7/3903 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury - návrh rozpočtového opatření
60. ZM7/3932 Realizace Festivalu RE:PUBLIKA - návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna - návrh rozpočtového opatření
61. Realizace Festivalu RE:PUBLIKA - návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna - návrh rozpočtového opatření
62. ZM7/3978 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace STAREZ-SPORT, a.s., na vybavení hřiště s umělou trávou za Lužánkami - návrh rozpočtového opatření
63. ZM7/4004 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna č. 731 709 0738 - BUJOART s.r.o. - Jazz Groove Brno 2018-2020 - návrh rozpočtového opatření
64. ZM7/3885 Navýšení finančních prostředků na zajištění realizace projektu participativního rozpočtu "Skate Park v Tuřanech" - návrh rozpočtového opatření
65. ZM7/3832 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - červen 2018 - návrh rozpočtových opatření
66. ZM7/3860 Projekt "Řízení ITI BMO" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
67. ZM7/3943 Projekt "Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
68. Projekt "Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
69. Projekt "Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
70. ZM7/3944 Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin I." - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh partnerské smlouvy
71. ZM7/3945 Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin II." - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh partnerské smlouvy
72. ZM7/3869 Projekt "Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
73. ZM7/3950

Projekt "Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna" - posouzení projektu

ZM7/3990

Doplněk

74. ZM7/3992 Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II" - posouzení projektu
75. ZM7/3987 Projekt "Sanace skalního řícení na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky" - posouzení projektu
76. ZM7/3844 Projekt "Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám" - návrh partnerské smlouvy
77. ZM7/3891 Výstavba v lokalitě Tuřany - Holásky - Memorandum o spolupráci
78. ZM7/3937 Strategie bydlení města Brna 2018-2030
79. ZM7/3893 Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - Příloha č.1 Pravidel poskytování návratných účelových zápůjček z FRBmB
80. ZM7/3892 Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II. etapa 2018, návrh rozpočtového opatření
81. ZM7/3902 Návrh prodeje bytového domu Charbulova 27 včetně pozemků
82. ZM7/3895 Záměr prodeje domovního celku Píškova 8,10,12 včetně pozemků
83. ZM7/3889 Záměr prodeje rodinného domu Heinrichova 4 včetně pozemků
84. ZM7/3890 Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Tržní 8, Zvěřinova 3, Zvěřinova 7, Olomoucká 2/Zvěřinova 1, Slámova 72-76
85. ZM7/3894 Návrh prodeje pozemku p.č. 2562, k.ú. Bohunice
86. ZM7/3897 Návrh prodeje pozemku p.č. 2563, k.ú. Bohunice
87. ZM7/3898 Návrh prodeje pozemků p.č. 2057, p.č. 2292/19, p.č. 2315/2, p.č. 2317/2, k.ú. Starý Lískovec
88. ZM7/3896 Návrh prodeje pozemků p.č. 893, p.č. 894, k.ú. Veveří
89. ZM7/3969 Návrh prodeje pozemku p.č. 997/17, k.ú. Kohoutovice
90. ZM7/3985 Návrh prodeje pozemků p.č. 1666/20 a p.č. 2472/2, k. ú. Starý Lískovec
91. ZM7/3863 Návrh prodeje pozemků p.č. 3993/3, 3996/1, 3996/2, 3996/4, 3996/5, 3997/1, 3997/3, 4003, 4004/1, 4004/2, 4006 v k.ú. Bystrc
92. ZM7/4001 Návrh prodeje pozemků v k.ú. Trnitá u budovy Šujanovo nám.1
93. ZM7/3940 Návrh prodeje pozemků p.č. 3541/4 a 3541/5, vše k.ú. Bystrc - areál společnosti Námořní Jachting Brno, a.s.
94. ZM7/3864 Návrh prodeje pozemku p.č. 3915, ul. Myslínova, k.ú. Královo Pole
95. ZM7/3994 Návrh prodeje pozemků p.č. 9673/4, 9676/6, 9685/7, 9687/16, 9688/2, 9693/3, 9694/2, 9695/3, zřízení služebnosti v k. ú. Židenice
96. ZM7/3955 Návrh prodeje pozemku p.č. 649 v k.ú. Tuřany
97. ZM7/3959 Návrh prodeje pozemku p.č. 1544/25 v k.ú. Stránice
98. ZM7/3984 Návrh prodeje pozemků p.č. 6706/2, 6709/2, 6711/3 v k.ú. Židenice
99. ZM7/3857 Návrh prodeje id 6690/276806 pozemků p. č. 30/1, p. č. 31/4 a p. č. 31/2, vše v k. ú. Řečkovice pod bytovým domem ve vlastnictví fyzických osob (Družstevní 1, 2)
100. ZM7/3993 Návrh prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5/64 na pozemku p.č. 1596/3 a p.č. 1597/1 v k.ú. Lesná
101. ZM7/4002 Návrh prodeje části pozemku p.č. 51 v k.ú. Komín a zřízení služebnosti
102. ZM7/3960 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina
103. ZM7/3948 Návrh prodeje částí pozemku p.č. 31/16 v k.ú. Bystrc
104. ZM7/3873 Prodej části pozemku p. č. 861/1 v k. ú. Zábrdovice
105. ZM7/3997 Prodej části pozemku p. č. 394/3 v k. ú. Dolní Lhota
106. ZM7/3957 Návrh změny usnesení zasedání ZMB č. Z7/25, konané dne 31.1. 2017 - návrh prodeje pozemku p.č. 910/8 v k.ú. Chrlice
107. ZM7/3917 Návrh nabytí pozemku p.č. 3587/37 v k. ú. Řečkovice
108. ZM7/3918 Návrh nabytí pozemku p. č. 2553/4 v k. ú. Nový Lískovec a pozemku p.č. 1678/14v k.ú. Starý Lískovec
109. ZM7/3961 Návrh nabytí pozemku v k.ú. Řečkovice a návrh rozpočtového opatření
110. ZM7/3939 Návrh nabytí pozemků p.č. 3251/173, 3256/3 a 3256/4, k.ú. Bystrc
111. ZM7/3846 Návrh nabytí pozemků p.č. 961/3, p.č. 962/3, p.č. 963/3, p.č. 964/3 a p.č. 966/8 k.ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
112. ZM7/3916 Návrh nabytí části pozemku p.č. 1456 v k.ú. Tuřany
113. ZM7/3847 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 pozemků p.č. 1007, p.č. 1008/1a p.č. 1008/2 v k.ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
114. ZM7/3920 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 1409/9, 1411/21, 1411/26a 1713/269 v k. ú. Bystrc
115. ZM7/3921 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 617/50, k.ú. Medlánky
116. ZM7/3877 Návrh nabytí id. 2/3 pozemků p. č. 947/1, p. č. 947/5, p. č. 948/14, p. č. 948/19, p. č. 948/20, p. č. 948/21, p. č. 948/22, p. č. 949/1, p. č. 1006/2 a p. č. 1006/4, vše v k. ú. Pisárky
117. ZM7/3845 Návrh nabytí garáží - jednotky č. 252/1, 260/2, 266/8, 267/9, 268/10 v k.ú. Husovicepro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
118. ZM7/3836 Návrh změny přílohy usnesení Z7/37. zasedání ZMB konaného dne 6. 3. 2018, bod 101; návrh kupní smlouvy mezi statutárním městem Brnem a ČR-ÚZSVM
119. ZM7/3974 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 17/5 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
120. ZM7/3981 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1560/14, 1560/15 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
121. ZM7/3868 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1714/8 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
122. ZM7/3855 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1567/1 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
123. ZM7/3856 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1563/18 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
124. ZM7/3854 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 5153/29 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
125. ZM7/3949 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 825/2,886/17 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
126. ZM7/3946 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1086/17 v k.ú. Ponava z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
127. ZM7/3947 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Komín z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
128. ZM7/3851 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Stránice a Kníničky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
129. ZM7/3874 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Líšeň, Černá Pole a Komín, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
130. ZM7/3865 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Město Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
131. ZM7/3866 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
132. ZM7/3977 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Pisárky z vlastnictví Ministerstva obrany České republiky na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
133. ZM7/3852 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bohunice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna usnesení a podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
134. ZM7/3867 Návrh darování pozemku p.č. 489/7 v k.ú. Jiříkovice Jihomoravskému kraji
135. ZM7/3907 Centrální objekt magistrátních služeb (COMS) - návrh postupu při nákupu pozemků p.č. 272/51 a 272/56 v k.ú. Město Brno
136. ZM7/3954 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 129/4 v k.ú. Přízřenice
137. ZM7/3999 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 978, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1847/4 v k.ú. Černá Pole
138. ZM7/3951 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 584, způsob využití objekt bydlení, postavené na pozemku p.č. 866/1 v k.ú. Štýřice
139. ZM7/3965 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1082, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2216 v k.ú. Pisárky
140. ZM7/3952 Nabídka předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 7343/1365079 na pozemcích p.č. 9395/2, 9395/3, 9395/4, 9395/5 v k.ú. Židenice
141. ZM7/3966 Nabídka předkupního práva k id. 6/10 stavby bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 883 v k.ú. Řečkovice
142. ZM7/3968 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1153 v k.ú. Staré Brno
143. ZM7/3956 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 185, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 3421/2 v k.ú. Řečkovice
144. ZM7/3953 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1026 v k.ú. Bystrc
145. ZM7/3971 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 78, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 734 v k.ú. Nový Lískovec
146. ZM7/3970 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 872, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1919/5 v k.ú. Jundrov
147. ZM7/3972 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1825/8 v k.ú. Obřany
148. ZM7/3973 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 245, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2229 v k.ú Pisárky
149. ZM7/3818 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4789 v k. ú. Tuřany
150. ZM7/3843 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1413 v k. ú. Brněnské Ivanovice
Doplněk k bodu 150
151. ZM7/3842 Nabídky na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 915/24 a p. č. 915/35 v k. ú. Přízřenice
Doplněk k bodu 151
152. ZM7/3837 Návrh na změnu části usnesení Z7/28. ZMB konaného dne 16. 5. 2017, bod 128 Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 4816/2 a 4767/1 v k. ú. Tuřany, návrh kupní smlouvy
153. ZM7/3861 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům p.č. 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5445, k.ú. Řečkovice formou souhlasných prohlášení
154. ZM7/3862 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2040/1, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení
155. ZM7/3964 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 504, k.ú. Ponava formou souhlasného prohlášení
156. ZM7/3962 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudního smíru ve sporu o určení vlastnického práva ČR
157. ZM7/3879 Návrh na změnu usnesení - návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 1611/1, k.ú. Slatina formou souhlasného prohlášení
158. ZM7/3980 Návrh směny nemovitých věcí mezi statutárním městem Brnem a společností Teplárny Brno, a.s. a návrh na zřízení služebností
159. ZM7/3998 Návrh směny pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice se společností AGRO Brno-Tuřany, a.s.
160. ZM7/3986 Návrh směny pozemků v k.ú. Trnitá, návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p.č. 5380/12 v k.ú. Žabovřesky
161. ZM7/3888 Návrh směny pozemku p.č. 632/6 a části pozemku p.č. 632/1 vše v k.ú. Česká za část pozemku p.č. 1749 v k.ú. Kníničky
162. ZM7/3882 Návrh na svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p.č. 4105/3, p.č. 4105/26, p.č. 4109/18 v k.ú. Komín
163. ZM7/3848 Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemek p.č. 101/10 v k.ú. Trnitá
164. ZM7/3850 Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemky p.č. 1161, p.č. 1296 v k.ú. Pisárky
165. ZM7/3849 Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemky p.č. 1023/2, 1023/8, 1023/9, 1023/10, 1023/12, 1023/13 v k.ú. Pisárky
166. ZM7/3982 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p.č. 9339 a p.č. 9340 v k.ú. Líšeň
Doplněk k bodu 166
167. ZM7/3963 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p.č. 4481/17, p.č. 5037/9, p.č. 5049/16 a p.č. 6162/7 v k.ú. Líšeň
168. ZM7/3950 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p.č. 8106, p.č. 8107, p.č. 8108, p.č. 8109, p.č. 8110 a p.č. 8111 v k.ú. Líšeň
169. ZM7/3983 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady, pozemků p.č. 8506, p.č. 8509, p.č. 8512 a p.č. 8515 v k.ú. Židenice
170. ZM7/3988 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p.č. 4415/9 a id. 1/3 p.č. 4779/8 k.ú. Řečkovice
171. ZM7/3880 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemku p.č. 2649/1 v k.ú. Komín
172. ZM7/3853 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p.č. 4532 v k.ú. Královo Pole
173. ZM7/3876 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žebětín, pozemku p.č. 2927/297 v k.ú. Žebětín
174. ZM7/3875 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, stavby bez č.p./č.e. na pozemcích p.č. 203/12 a p.č. 3863/28 v k.ú. Královo Pole
175. ZM7/3840 Návrh majetkoprávního vypořádání spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 pozemku p.č. 1636/11 v k. ú. Maloměřice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí"
176. ZM7/3859 Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku a budoucí kupní smlouvě č. 0063111702717 - část p.č. 209/3 v k.ú. Město Brno, lokalita Římské náměstí
177. ZM7/3878 Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem č. 0063101704107" - lokalita BPZ - ČT v k. ú. Černovice
178. ZM7/3816 Návrh dodatku č. 2 k plánovací smlouvě "Brno, ul. Vyhlídalova - 15 B.J."
179. ZM7/3834 Návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace
180. ZM7/3899 Návrh budoucí smlouvy o výstavbě projektu "Janáčkovo kulturní centrum v Brně" mezi Brněnskými komunikacemi a.s. a statutárním městem Brnem
181. Návrh Rámcové dohody o spolupráci při přípravě a realizaci investic "Atletická hala Kampus" a "Areál sportovních nadějí"
182. ZM7/3871 Pokyny pro zpracování Návrhu Územního plánu města Brna
Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu města Brna
Příloha A
Příloha B
Příloha C svazek 1
Příloha C svazek 2
Příloha C svazek 3
Příloha C svazek 4
Příloha C svazek 5
Příloha C svazek 6
Příloha C svazek 7
Příloha C svazek 8
183. ZM7/3870 Zadání změn Územního plánu města Brna - 44. soubor
Příloha - rozdílový dokument
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Zadání změn Územního plánu města Brna - 44. soubor
Příloha A
Příloha B
Příloha C
Příloha D
Upravený návrh
184. ZM7/3872 Zkrácený postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B3/18-CM-MČ Brno-Bohunice, k. ú. Bohunice, ul. Studentská, ul. Netroufalky, Univerzitní kampus Masarykovy univerzity.
185. ZM7/3912 Zkrácený postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B2/18-RP - Rooseveltova, MČ Brno-střed, k. ú. Město Brno
186. ZM7/3913 Zkrácený postup pořizování změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno (RP MPR) RP MPR 1/18 - Rooseveltova
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/39, konaného dne 15. 5. 2018
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/39, konaného dne 15. 5. 2018
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva - Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI
INFO 5. Informativní zpráva o plnění 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2016-2017
INFO 6. Informativní zpráva za březen - květen 2018 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
INFO 7. Informativní zpráva - Souhrnná informativní zpráva o realizaci projektu Rapid Re-Housing za 1. čtvrtletí roku 2018
187. ZM7/3935 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Lokomoce, z. s. na zabezpečení projektu Lokomoce - zdravotní cvičení dětí brněnských mateřských škol - návrh rozpočtového opatření
188. ZM7/3886 Návrh změny stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost
189. ZM7/3958 "Plán udržitelné městské mobility města Brna" - stanovisko podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce
190. ZM7/3884 Podněty samosprávy (červen 2018) k pořizovanému Územnímu plánu města Brna
Doplněk k bodu 190
191. ZM7/3989 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití zemědělská stavba, postavené mj. na pozemku p.č. 5045/6 v k.ú. Žabovřesky
192. ZM7/3991 Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č. p./č. e., způsob využití garáže, postaveným na pozemcích p. č. 4577, 4578, 4581 v k. ú. Královo Pole
193. ZM7/3995 Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 1150, způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 3389/27 v k. ú. Líšeň
194. ZM7/4003 Navýšení finančních prostředků na zajištění realizace projektu participativního rozpočtu "Dobrodružné hřiště Halda" - návrh rozpočtového opatření
195. ZM7/3996 Návrh dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy s Ministerstvem průmyslu a obchodu - zprostředkující subjekt ITI
196. ZM7/4005 Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemek p. č. 806/3 v k. ú. Staré Brno
197. ZM7/4006 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p. č. 2938 a p. č. 2939 k. ú. Kohoutovice.
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 19.06.2018 07:17
  • Datum poslední aktualizace: 19.06.2018 07:17
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design