Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/39

  • Datum: 21. 6. 2022
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)    
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)    
4. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 661 kB
5. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 269 kB
6. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích  , formát PDF, 242 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 29/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky  , formát PDF, 205 kB
8. Návrh obecně závazné vyhlášky SMB, kterou se mění OZV SMB č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění OZV SMB č. 11/2011, formát PDF, 228 kB
9. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna, formát PDF, 330 kB
10. Návrh na pojmenování nových ulic, návrh na pojmenování prodloužení stávající ulice a návrh na pojmenování parku, vše na území města Brna  , formát PDF, 8 MB
11. Návrh na členství statutárního města Brna v Unii komunitní energetiky, formát PDF, 594 kB
12. Akční plán Koncepce sportu města Brna 2021-2024 
13. Žádost o přeřazení sportovních odvětví zápas, vzpírání, rugby (muži) z II. skupiny do I. skupiny a žádost o zařazení sportovního odvětví rugby (ženy) do I. skupiny dle „Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“ , formát PDF, 5 MB
14. Návrh Dodatku č. 2 k Memorandu o spolupráci mezi Fotbalovou asociací České republiky, Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem na činnost Fotbalové akademie Jihomoravského kraje , formát PDF, 2 MB
15. Návrh Memoranda o spolupráci v souvislosti s projektem Města změna Stavby – Alternativní napojení Terminálu IDS Starý Lískovec a v souvislosti s projektem Vlastníka s názvem bytové domy Leskava III., Brno, Starý Lískovec , formát PDF, 10 MB
16. Návrh Memoranda o spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+, návrh na změnu přílohy č. 5 zápisu Z8/33. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 9.11.2021, bod č. 11 , formát PDF, 484 kB
17. BRNO 2028 – návrh memoranda o spolupráci a podpoře kandidatury města Brna na titul Evropské hlavní město kultury 2028, formát PDF, 187 kB
18. BRNO 2028 – přihláška do výběrového řízení na titul Evropské hlavní město kultury 2028 v nefinální verzi a financování kandidatury, formát PDF, 904 kB
19. Návrh na odstoupení z kandidatury statutárního města Brna z uspořádání Evropského olympijského festivalu mládeže 2025 Brno , formát PDF, 186 kB
20. Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2021 a návrh na aktualizaci stanov, formát PDF, 11 MB
21. Návrh změny stanov obchodní společnosti ARENA BRNO, a. s., formát PDF, 178 kB
22. Návrh zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s., peněžitým vkladem, návrh změny stanov, formát PDF, 186 kB
23. Návrh Vlastnické politiky obchodní společnosti ARENA BRNO, a. s., SAKO Brno SOLAR, a. s. a  návrh revize Vlastnické politiky Koncernu statutárního města Brna, formát PDF, 3 MB
24. Návrh harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023, návrh rozsahu a struktury návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2024-2028, formát PDF, 207 kB
25. Návrh rozpočtových opatření – zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do Fondu rezerv a rozvoje a do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2022, formát PDF, 618 kB
26. Návrh dodatku ke smlouvě o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a. s.  , formát PDF, 3 MB
27. Financování a realizace výstavby Multifunkční sportovní a kulturní haly ve městě Brně, formát PDF, 2 MB
28. Realizace participativního rozpočtu města Brna na nemovitých věcech ve vlastnictví řízených osob – návrh předchozího souhlasu s udělením koncernového pokynu , formát PDF, 166 kB
29. Návrh Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna , formát PDF, 362 kB
30. Publikace otevřených dat vytvářených řízenými osobami – návrh předchozího souhlasu s udělením koncernového pokynu, formát PDF, 168 kB
31. "MŠ v MČ Brno-jih, Přízřenice“- návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 169 kB
32. Aktualizace rozpočtu Městské policie Brno a zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 213 kB
33. Návrh rozpočtových opatření – zajištění financování nákupu velkoobjemových CAS v roce 2023 a zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů Odboru vnitřních věcí MMB z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022, formát PDF, 229 kB
34. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB a Odboru dopravy MMB - červen 2022 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 10 MB
35. Zvýšení a přesun běžných a kapitálových výdajů – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 160 kB
36. Návrh rozpočtového opatření – pokrytí zvýšených výdajů na elektrickou energii Odboru investičního MMB, formát PDF, 111 kB
37. Návrh rozpočtového opatření - propagace v rámci úspory energie a obnovitelných zdrojů a činnosti vedoucí k úspoře energií na majetku statutárního města Brna, formát PDF, 120 kB
38. Návrh rozpočtového opatření – aktualizace rozpočtu Odboru participace MMB a zapojení nedočerpaných kapitálových i běžných výdajů z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022    
39. Převod finančních prostředků mezi Odborem strategického rozvoje a spolupráce MMB a Kanceláří marketingu a cestovního ruchu MMB, zajištění prostředků na Dronovou show - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 147 kB
40. Návrh rozpočtového opatření – pokrytí zvýšených výdajů na elektrickou energii Odboru městské informatiky MMB , formát PDF, 172 kB
41. Návrh rozpočtového opatření – zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022 , formát PDF, 171 kB
42. Návrh rozpočtového opatření - zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022, formát PDF, 162 kB
43. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s úhradou faktur za energie a služby Vysokému učení technickému v Brně - návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 160 kB
44. Návrh rozpočtového opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje k financování kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB, formát PDF, 199 kB
45. Návrh rozpočtového opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje k financování běžných a kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2022, formát PDF, 190 kB
46. Zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů Odboru sportu MMB z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 147 kB
47. Návrh rozpočtového opatření - navýšení zálohy vyrovnávací platby společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v roce 2022 z důvodu kompenzace ztráty z navýšení cen energií v roce 2022, formát PDF, 3 MB
48. Rozpočtové opatření k přijetí nadačního příspěvku od Nadačního fondu Simony Kijonkové, formát PDF, 129 kB
49. Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím města Brna na pokrytí zvýšených nákladů na energie, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 183 kB
50. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti EkoInkubátor, z.ú. na podporu Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM a návrh smlouvy o poskytnutí dotace, formát PDF, 200 kB
51. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech"  , formát PDF, 162 kB
52. Návrh na poskytnutí investiční dotace v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", formát PDF, 114 kB
53. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, na realizaci akce "Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - park Škrobárenská" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 134 kB
54. Návrh na poskytnutí transferů městským částem na projektové dokumentace a realizace ploch zeleně a návrh na změnu účelu části transferu poskytnutého městské části Brno-Tuřany na realizaci projektu Park Lesíček - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 183 kB
55. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci na akci "Rekonzervace vstupních portálů do Divadla Reduta" v roce 2022 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 168 kB
56. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně na akci "Restaurování bočního oltáře sv. Karla Boromejského v kostele sv. Leopolda" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 243 kB
57. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na soutěže o návrh "Sportovní základní škola Botanická" a "Úprava náměstí Republiky", návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 1 MB
58. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na strategický projekt "Nová čtvrť Trnitá", návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 238 kB
59. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na koncepční studii "Areál městské nemocnice Brno", návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 3 MB
60. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - Návrh na změnu účelu využití investičního transferu, formát PDF, 90 kB
61. Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole a Mateřské škole Pramínek, o.p.s. na zajištění projektu "Síť brněnských otevřených škol"., formát PDF, 178 kB
62. Návrh na poskytnutí individuálních účelových neinvestičních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže v roce 2022 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 257 kB
63. Návrh na poskytnutí investičního a neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina a poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 159 kB
64. Návrh na poskytnutí investičního a neinvestičního transferu městské části Brno-Bohunice na rekonstrukci a zastřešení školního hřiště ZŠ Arménská – návrh rozpočtového opatření  
65. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Potravinové bance pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s. na projekt Výdejna potravin pro ukrajinské uprchlíky, Cejl 75 Brno – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 5 MB
66. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace organizaci KOMETA GROUP, a.s.; návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 2 MB
67. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2022 Mezinárodnímu vězeňskému společenství, z.s., návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 228 kB
68. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, na realizaci projektu „Herní inkubátor" – návrh rozpočtového opatření  
69. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace FabLab Brno s.r.o. na realizaci projektu „Podpora aktivit FabLab Brno" – návrh rozpočtového opatření  
70. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Vysokému učení technickému v Brně, na realizaci projektu „Směrový průzkum tranzitní jízdy vozidel městem Brnem“ – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 2 MB
71. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na projekt RIS JMK "Brno Ph.D. Talent, výzva 2022", návrh smlouvy o poskytování veřejné služby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 2 MB
72. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Malý fotbal Brno, z.s. na podporu projektu „Malý fotbal pro mládež“ včetně Univerzitní ligy v roce 2022  – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 308 kB
73. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace KOMETA GROUP, spolek na zabezpečení projektu „Podpora Akademie v rámci HC KOMETA BRNO“ v roce 2022 – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 1 MB
74. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace sportovní organizaci FC DOSTA BYSTRC – KNÍNIČKY, spolek na uspořádání oslav 90. výročí založení fotbalového oddílu FC DOSTA BYSTRC - KNÍNIČKY – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 291 kB
75. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Dragonclub Brno, z.s. na podporu účasti na Mistrovství světa klubových posádek Dračích lodí a na uspořádání Regionálního školního závodu roce 2022– návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 297 kB
76. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace na projekt „Vybudování zázemí pro mládežnická mužstva FC Soběšice, z. s.“ spolufinancovaný z rozpočtu Národní sportovní agentury – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 257 kB
77. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace Veslařskému klubu LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek na pořízení závodní čtyřveslice v roce 2022 – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 270 kB
78. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sokolská župa Jana Máchala na uspořádání celorepublikového sokolského setkání „SOKOLSKÉ BRNO 2022“ – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 295 kB
79. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Emilova sportovní, z.s. na uspořádání 11. ročníku Evropských her handicapované mládeže Emil Open ve městě Brně v roce 2022– návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 2 MB
80. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2022/2023 , formát PDF, 669 kB
81. Záměr poskytnutí individuální investiční dotace na projekt výstavby víceúčelové sportovní haly „Aréna Lesná“; návrh na zrušení usnesení 
82. Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 5121093546 o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna Městskému sportovnímu klubu Brno, z. s. , formát PDF, 800 kB
83. Návrh na poskytnutí finančního daru spolku Emilova sportovní, z.s. na podporu a prezentaci sportu a pohybových aktivit zdravotně postižených pro rok 2022 - návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 217 kB
84. Realizace bezbariérových úprav - rekonstrukce komunikací, poskytnutí individuálních investičních dotací společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 7 MB
85. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace Domovu pro mne, z.s. na projekt Cihlu k cihle - chráněné bydlení pro osoby s těžkým tělesným postižením - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 4 MB
86. Návrh na poskytnutí investičního transferu Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na akci „MuMB - reprezentační prostory pro město Brno - příprava" v roce 2022 – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 686 kB
87. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna na realizaci uměleckého díla k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela - návrh smlouvy, formát PDF, 12 MB
88. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu pro Správu hřbitovů města Brna, příspěvkovou organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 573 kB
89. Návrh na změny účelů využití a prodloužení čerpání neinvestičních účelových příspěvků a investičního transferu u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB v roce 2022, formát PDF, 2 MB
90. Návrh na změnu účelu využití specifické dotace na pořádání kulturní akce poskytnuté městské části Brno - Nový Lískovec pro rok 2022  , formát PDF, 344 kB
91. Žádost společnosti CRANKAZYL, s.r.o. o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 4 MB
92. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury v roce 2022 - "Sdružení PAMĚŤ z.s." – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 3 MB
93. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury v roce 2022 - Vaizard, z.ú.– návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 2 MB
94. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2022 uzavřené se společností C.E.M.A. – Central European Music Agency,s.r.o. na projekt Maraton hudby Brno 2022 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 6 MB
95. Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2022 uzavřené se společností GERONIMO s.r.o. – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 2 MB
96. Návrh prodloužení realizace projektu, návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna - Moravská galerie v Brně, formát PDF, 4 MB
97. Návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci primárního kolektoru na ulici Vodní v Brně - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 4 MB
98. Návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace na výstavbu veřejného osvětlení u zastávky Valašská a ve smyčce Starý Lískovce v Brně - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 3 MB
99.  Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení ve statutárním městě Brně a o poskytnutí investiční dotace na organizaci soutěže o návrh  - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 2 MB
100. Návrh Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku „Novostavba 4 BD Přízřenice“  , formát PDF, 591 kB
101. Návrh Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku „TITANIUM X“, formát PDF, 3 MB
102. Návrh smlouvy o zaplacení dluhu a žádost o prominutí části dluhu společnosti S-Invest CZ s.r.o., formát PDF, 13 MB
103. Návrh Smlouvy o účasti statutárního města Brna na Veletrhu URBIS Smart City Fair a Urban Mobility 2022 – návrh rozpočtového opatření  
104. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, na projekt "Kreativní vouchery Brno 2023", formát PDF, 3 MB
105. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy č. 1519173865 o poskytnutí dotace Masarykově univerzitě na projekt „Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2019-2022 a program MUNISS+“ , formát PDF, 432 kB
106. Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti dopravy se společností Dopravní podnik města Brna, a.s., formát PDF, 8 MB
107. Návrh Dodatku č. 28 Smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s., návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 4 MB
108. Odpis nákladů zmařené projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace Osiková, formát PDF, 892 kB
109. Žádosti o souhlas se změnou projektu v oblasti kultury v roce 2022, formát PDF, 3 MB
110. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – červen 2022 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 334 kB
111. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - červen 2022 - úprava celkových nákladů projektů, formát PDF, 84 kB
112. Projekt "Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů" –  rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků, formát PDF, 333 kB
113. Projekt "ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů" –  rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků, formát PDF, 326 kB
114. Projekt "ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí" – rozhodnutí o poskytnutí dotace  , formát PDF, 604 kB
115. Projekt "Řízení ITI BMO 3" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 444 kB
116. Projekt "Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 516 kB
117. Projekt "Revitalizace odborných učeben ZŠ a MŠ nám. Svornosti"– posouzení projektu, formát PDF, 296 kB
118. Projekt "Zvýšení požární bezpečnosti a přístavba Domova pro seniory Kosmonautů, Brno-Starý Lískovec" – posouzení projektu
119. Projekt "ZŠ Brno, Merhautova 37 – Konektivní škola v polytechnickém světě práce" - posouzení projektu, formát PDF, 451 kB
120. Projekt "Moderní škola, ZŠ Gajdošova 3" - posouzení projektu, formát PDF, 393 kB
121. Projekt "Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků, ZŠ Bosonožská 9" – posouzení projektu, formát PDF, 382 kB
122. Projekt "ZŠ Sirotkova – přístavba učeben odborných předmětů" – posouzení projektu, formát PDF, 468 kB
123. Projekt "ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně" – posouzení projektu, formát PDF, 461 kB
124. Projekt "Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru" – posouzení projektu , formát PDF, 358 kB
125. Projekt "Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, návrh na poskytnutí investičního transferu, formát PDF, 625 kB
126. Projekt "Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace" – změna parametrů posouzení projektu, formát PDF, 302 kB
127. Projekt "Digitalizace agendy dopravních omezení ve městech" – účast na projektu  , formát PDF, 399 kB
128. Projekt "Akademické náměstí včetně parkovacího domu" - návrh smlouvy o právu provést stavbu a vypořádání pozemků pod stavbou, formát PDF, 4 MB
129. Odpis nákladů na zmařenou investiční akci z účtu nedokončených investic  , formát PDF, 101 kB
130. Návrh na převod finančních prostředků do Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 141 kB
131. Návrh na úpravu Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a jejich přílohy č. 2 s názvem „Statut startovacího bytu“, formát PDF, 351 kB
132. Strategie bydlení města Brna 2018-2030 - návrh Akčního plánu 2021-2024, formát PDF, 404 kB
133. Záměr dispozice s domovním celkem Nováčkova 2, 4, 6, Brno, včetně pozemků , formát PDF, 5 MB
134. Návrh prodeje bytových domů Ibsenova 9, 10, 11, Brno včetně pozemků  , formát PDF, 4 MB
135. Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Veveří, k.ú. Štýřice, k.ú. Staré Brno, formát PDF, 8 MB
136. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 951, k.ú. Ponava, vlastníkovi bytové jednotky č. 489/4, v domě Chodská 1, Brno, formát PDF, 1,006 kB
137. Vymezení bytových jednotek a adresný záměr bezúplatného převodu spoluvlastnických podílů na 20 bytových jednotkách v bytovém domě č.p. 706 v k.ú. Žebětín, na adrese Keřová 17, 19 v Brně, členům Bytového družstva Keřová I., družstvo, formát PDF, 10 MB
138. Vymezení bytových jednotek a adresný záměr bezúplatného převodu spoluvlastnických podílů na 36 bytových jednotkách v bytových domech č. p. 290, 291, 292, 298, 299 a 300 v k.ú. Jehnice, Brno, členům Bytového družstva Zámezí, družstvo, formát PDF, 5 MB
139. Návrh na prominutí dluhu za nájem bytu č. 3,1 v domě Pekařská 429/52 v Brně, formát PDF, 1 MB
140. Návrh na hlasování na shromáždění vlastníků Společenství pro dům Adamcova 1226/2 o koupi spoluvlastnického podílu statutárního města Brna na pozemku p.č. 7190/170, k.ú. Bystrc, formát PDF, 168 kB
141. Návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům p.č. 3328 a 3329  v k.ú. Řečkovice soudní cestou  , formát PDF, 3 MB
142. Návrh zpeněžení pozemku p. č. 2676 v k. ú. Černovice formou veřejné elektronické dobrovolné dražby, formát PDF, 3 MB
143. Návrh zpeněžení pozemku p.č. 390/18 jehož součástí je stavba č.p. 1755 (Bieblova č.or. 25) a pozemku p.č. 390/20 vše v k.ú. Černá Pole ve veřejné elektronické dobrovolné dražbě zajišťované prostřednictvím společnosti CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 4 MB
144. Návrh prodeje pozemku p. č. 343/1 k. ú. Lesná, formát PDF, 4 MB
145. Návrh prodeje pozemku p.č. 433/3 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
146. Návrh prodeje pozemku p.č. 5562, k. ú. Bystrc , formát PDF, 3 MB
147. Návrh prodeje pozemků p.č. 1717, 2104 a části pozemku p.č. 2103/1 vše v k.ú. Kohoutovice a návrh zřízení služebnosti veřejného statku, formát PDF, 12 MB
148. Návrh prodeje pozemků p.č. 1791, 1792 včetně stavby Zemědělská č.or. 76 v k.ú. Černá Pole, formát PDF, 9 MB
149. Návrh prodeje pozemků p. č. 1676/14 a p. č. 1684/210 k. ú. Starý Lískovec, formát PDF, 1 MB
150. Návrh prodeje pozemku p. č. 2366/1 k. ú. Starý Lískovec, formát PDF, 3 MB
151. Návrh prodeje pozemku p. č. 244/8 k. ú. Starý Lískovec  , formát PDF, 2 MB
152. Návrh prodeje pozemků p. č. 659/2, p. č. 659/6 a p. č. 659/13 k. ú. Medlánky  , formát PDF, 3 MB
153. Návrh prodeje pozemku p. č. 7092/3 v k. ú. Židenice, formát PDF, 2 MB
154. Návrh prodeje pozemku p.č. 689 v k.ú. Tuřany., formát PDF, 999 kB
155. Návrh prodeje pozemku p.č. 2683 v k.ú. Žebětín., formát PDF, 2 MB
156. Návrh prodeje pozemku p.č. 363/2 v k.ú. Slatina, zřízení služebnosti., formát PDF, 2 MB
157. Návrh prodeje pozemků p. č. 655/1 a p. č. 655/2, oba v k. ú. Štýřice, formát PDF, 3 MB
158. Návrh prodeje pozemků p. č. 2501 a p. č. 2503, oba v k. ú. Kohoutovice, návrh na zřízení služebností, formát PDF, 4 MB
159. Návrh prodeje pozemku p.č. 114 k.ú. Slatina., formát PDF, 2 MB
160. Návrh prodeje pozemků v k. ú. Tuřany pod plánovanou stavbou „D1-01313-Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 2. etapa“ do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR   , formát PDF, 25 MB
161. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1727/106, 1727/108, 6920, 6923/1 v k.ú. Bystrc, zřízení služebností , formát PDF, 4 MB
162. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2082/1, 2082/23, 2082/33, 4578/1, vše k.ú. Žebětín  , formát PDF, 4 MB
163. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2700/5, 2700/11  v k.ú. Kuřim, formát PDF, 3 MB
164. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 289/5 a 491/1 v k.ú. Ořešín, formát PDF, 3 MB
165. Návrh prodeje části pozemku p.č. 3914, k.ú. Královo Pole a zřízení služebnosti , formát PDF, 3 MB
166. Návrh prodeje části pozemku p.č. 3932/9, k.ú. Královo Pole , formát PDF, 1 MB
167. Návrh prodeje části pozemku p. č. 5/10 a celých pozemků p. č. 5/11, p. č. 5/12 a p. č. 5/13, vše v k. ú. Město Brno , formát PDF, 10 MB
168. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2478/19 a p.č. 2478/20, k.ú. Starý Lískovec a návrh dohody o ukončení nájmu částí uvedených pozemků, formát PDF, 6 MB
169. Návrh na zrušení části usnesení Z8/27. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 25. 5. 2021, bod č. 69 ve věci prodeje pozemku p. č. 1543/1 k. ú. Medlánky.  Návrh prodeje pozemku p. č. 1543/1 k. ú. Medlánky  , formát PDF, 2 MB
170. Návrh nabytí pozemku p. č. 2712/176 v k. ú. Černovice , formát PDF, 3 MB
171. Návrh nabytí pozemku p. č. 3252/13 v k. ú. Bosonohy  , formát PDF, 1 MB
172. Návrh nabytí pozemků p. č. 4840/93, p. č. 4841/36, p. č. 4841/37, p. č. 4846/1, p. č. 4849/3, p. č. 4872/6 a p. č. 4872/35, vše v k. ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky a návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 2 MB
173. Návrh nabytí pozemků p.č. 1090/1, 1091/1 a části pozemku p.č. 1093/1, vše v k.ú. Trnitá z vlastnictví České republiky - Správy železnic, státní organizace do vlastnictví statutárního města Brna, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 7 MB
174. Návrh nabytí pozemku p. č. 5067/1 v k. ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky , formát PDF, 2 MB
175. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/41 a části pozemku p.č. 1684/81, oba v k.ú. Starý Lískovec do vlastnictví statutárního města Brna  , formát PDF, 6 MB
176. Návrh nabytí pozemků p. č. 1526/339, p. č. 1526/340, p. č. 1704/53 a p. č. 1745/36, vše v k. ú. Komín  , formát PDF, 2 MB
177. Návrh nabytí pozemku p.č. 600/1 v k.ú. Trnitá pro stavbu „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“ -  návrh zrušení  usnesení č. Z8/36 zasedání ZMB, konaného dne 1. března 2022, bod č. 103, formát PDF, 3 MB
178. Návrh nabytí pozemků p.č. 3448/7 a p.č. 3448/24, oba v k.ú. Bystrc, formát PDF, 654 kB
179. Návrh nabytí pozemků p.č. 268/7 a p.č. 269/6 oba v k.ú.Holásky, formát PDF, 607 kB
180. Návrh nabytí pozemku p.č. 7958/31 v k.ú. Židenice, formát PDF, 612 kB
181. Návrh nabytí pozemků p.č. 268/5 a p.č. 269/4 oba v k.ú.Holásky, formát PDF, 832 kB
182. Návrh nabytí pozemku p.č. 1045/12 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 608 kB
183. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 834/39, 834/44, oba v k.ú. Ponava , formát PDF, 4 MB
184. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 1500/95 a p.č. 1500/113, vše v k.ú. Stránice  , formát PDF, 1 MB
185. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 1045/16 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 831 kB
186. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/36. konaného dne 1. 3. 2022, bod č. 106 a návrh nabytí id. 1/4 pozemků p. č. 1142/69, p. č. 1142/139, p. č. 1142/140 a p. č. 6261/25, vše v k. ú. Bystrc , formát PDF, 4 MB
187. Návrh nabytí pozemku p.č. 2253/51 v k.ú. Slatina, návrhzrušení usnesení č. Z7/39 zasedání ZMB, konaného dne 15. 5.2018, bod č. 74, formát PDF, 757 kB
188. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Vančurova v k.ú. Židenice a nabytí pozemku p.č. 5467/2 v k.ú. Židenice, formát PDF, 2 MB
189. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Gustava Broma – úsek B3 a část úseku 3 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
190. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3573, k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 963 kB
191. Návrh na bezúplatné nabytí podílu id. ½ na pozemku p.č. 1526/230, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami   , formát PDF, 1,009 kB
192. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 197/1 a p. č. 245/2 v k. ú. Staré Brno z majetku ČR - Státní pozemkový úřad ., formát PDF, 2 MB
193. Návrh na bezúplatné nabytí podílu id. ½ na pozemcích p.č. 1526/217 a p.č. 1526/244, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM    , formát PDF, 1 MB
194. Návrh bezúplatného nabytí pozemku p.č. 1052/40 v k.ú. Komín, formát PDF, 1 MB
195. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě, způsob využití garáž, postavené na části pozemku p.č. 154/1 v k.ú. Staré Brno , formát PDF, 5 MB
196. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 105 v k.ú. Staré Brno , formát PDF, 13 MB
197. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1734 v k.ú. Černovice, formát PDF, 4 MB
198. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1766 v k.ú. Černovice, formát PDF, 6 MB
199. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1124, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 5049/79 v k.ú. Líšeň , formát PDF, 6 MB
200. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 153, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 3495/2 v k.ú. Líšeň, formát PDF, 4 MB
201. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 182, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 3415/2 v k.ú. Řečkovice, formát PDF, 6 MB
202. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 254, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 697/2 v k.ú. Sadová, formát PDF, 4 MB
203. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 502, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 973/8 v k,ú. Medlánky, formát PDF, 4 MB
204. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 625, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1404/2 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 3 MB
205. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 676, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2000 v k.ú. Jundrov , formát PDF, 4 MB
206. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 72, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 929 v k.ú. Kníničky , formát PDF, 5 MB
207. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 4287, způsob využití občanská vybavenost, postavené na pozemcích p.č. 9149/13 a p.č. 9149/51, vše v k.ú. Židenice , formát PDF, 6 MB
208. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 1410/1, 1419, 1425/1, 1426/1, 1426/2, 1410/6, 1420/1, 1423/1, 1431 v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 3 MB
209. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 519/10 a 519/12 v k. ú. Lesná, formát PDF, 4 MB
210. Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/17. konaného dne 12. 5. 2020, bod č. 98 a návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 1422/2 a k pozemku p. č. 1422/4, oba v k. ú. Nový Lískovec formou souhlasného prohlášení , formát PDF, 3 MB
211. Návrh dispozice s pozemkem p.č. 2271 v k.ú. Holásky, nabytí pozemků p.č. 4145, 4099/1, 4099/2 v k.ú. Tuřany pro stavbu Komunikační obchvat Tuřan., formát PDF, 11 MB
212. Návrh dispozice s pozemkem p.č. 401/22 v k.ú. Dolní Heršpice z vlastnictví České republiky‑Správy železnic, státní organizace do vlastnictví statutárního města Brna , formát PDF, 5 MB
213. Návrh dispozice pozemkem p. č. 1301 v k. ú. Staré Brno, jehož součástí je administrativní objekt Hybešova č.or.16 (vjezd Vodní č.or.9) - veřejná elektronická dobrovolná dražba prováděná společností CD CENTRUM COMS, a.s. a návrh zřízení služebností , formát PDF, 5 MB
214. Návrh dispozice s částí pozemku p. č. 1197/60 v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního města Brna za spoluvlastnické podíly o velikosti 2/3 k pozemkům v ul. Netroufalky v k. ú. Bohunice 
215. Návrh směny nemovitých věcí s Vysokým učením technickým v Brně, návrh na zrušení služebnosti , formát PDF, 8 MB
216. Návrh směny pozemků, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky, které jsou ve vlastnictví  České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s.p., návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 14 MB
217. Návrh směny pozemku p.č. 1187/4 v k.ú. Bohunice, formát PDF, 14 MB
218. Návrh směny částí a celých pozemků v k.ú. Chrlice a návrh na zřízení služebnosti , formát PDF, 9 MB
219. Návrh směny částí pozemků v k.ú. Lesná lokalita Divišova, formát PDF, 5 MB
220. Návrh směny části pozemku p.č. 1310/2 za část pozemku p.č. 1312/1 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 4 MB
221. Návrh směny části pozemku p. č. 1087/2 za pozemky p. č. 1083, 1084, 1092/1, 1092/2, 1092/3, 1092/4 a části pozemků p. č. 1097, 1098, 1102, návrh zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 1083, 1084, vše v k. ú. Trnitá a návrh smlouvy o spolupráci, formát PDF, 9 MB
222. Návrh směny části pozemku p. č. 2005/2 ve vlastnictví statutárního města Brna za části pozemků p. č. 2002/20, p. č. 2005/1 a p. č. 2005/3, a návrh zřízení práva stavby k tíži pozemku p. č. 2004/1, vše v k. ú. Slatina   , formát PDF, 18 MB
223. Návrh směny části pozemku p. č. 3173 v k. ú. Bosonohy   , formát PDF, 3 MB
224. Návrh svěření majetku města městské části Brno-jih, pozemky v k.ú. Horní Heršpice a v k.ú. Dolní Heršpice, formát PDF, 1 MB
225. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Líšeň, pozemků p.č. 4422/1, p.č. 4422/24, p.č. 4422/204, p.č. 4422/205, p.č. 4422/265, p.č. 4422/266 v k.ú. Líšeň, formát PDF, 1 MB
226. Návrh svěření majetku města městské části Brno – Maloměřice a Obřany, pozemku p.č. 1280 v k.ú. Maloměřice  , formát PDF, 479 kB
227. Návrh svěření majetku města městské části Brno-střed, pozemek p.č. 802/2 v k.ú. Město Brno, formát PDF, 820 kB
228. Návrh odnětí svěřeného majetku města městské části Brno-střed, pozemku p.č. 516 jehož součástí je stavba č.p. 195, Dominikánské nám. 11, v k.ú. Město Brno a schválení výjimky ze Statutu města Brna městské části Brno-střed , formát PDF, 921 kB
229. Návrh Smlouvy o spolupráci „Wellness a bazén Brno-východ a Parkovací dům Židenice “  , formát PDF, 177 kB
230. Návrh Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „3 Bloky Opuštěná - Trnitá, Brno, 1. Etapa“, formát PDF, 2 MB
231. Návrh Smlouvy o spolupráci „Nová Zbrojovka – Prodloužení ulice Markéty Kuncové“, formát PDF, 7 MB
232. Návrh Smlouvy o spolupráci za účelem rozvoje lokality „PÍSKOVNA“ v k.ú. Černovice a k.ú. Tuřany , formát PDF, 10 MB
233. Územní plán města Brna – návrh na vydání formou opatření obecné povahy, formát PDF, 249 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/38 konaného dne 17. 5. 2022, formát PDF, 209 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 159 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů - květen 2022, formát PDF, 238 kB
Informativní zpráva -"Předběžná studie proveditelnosti výstavby nové městské nemocnice Brno", formát PDF, 10 MB
Informativní zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2021, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva o podaných žádostech o dotaci a závěrečné zprávy o ukončených projektech , formát PDF, 239 kB
234. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Brno pro Ukrajinu, z.s. na projekt Koordinace pomoci uprchlíkům z Ukrajiny ve městě Brně – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 4 MB
235. Návrh memoranda o spolupráci při realizaci přestavby areálu Šmeral Brno  , formát PDF, 33 MB
236. Návrh rozpočtového opatření – pokrytí zvýšených výdajů na energie Odboru správy majetku MMB  , formát PDF, 152 kB
237. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti se spoluúčasti statutárního města Brna na realizaci mezinárodní konference Urban Mobility Days, formát PDF, 214 kB
238. Rozdělení odštěpení sloučením společností Veletrhy Brno, a.s. a Brněnské komunikace a.s., vzdání se práv dle zákonač. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev., formát PDF, 165 kB
239. Výuka hry na hudební nástroje na základních školách v sociálně vyloučených lokalitách - návrh na prodloužení termínu vyúčtování , formát PDF, 92 kB
 

Aktualizace: 21. 6. 2022 14:28:34

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design