Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/02

Datum:11. prosince 2018
Místo:v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání) 
4. Představení nově jmenovaného ředitele příspěvkové organizace a nově jmenované vedoucí odboru MMB - informace 
5. ZM8/0125 Volba členů Výboru pro národnostní menšiny ZMB 
6. ZM8/0145 Návrh na udělení Ceny města Brna pro rok 2018 
7. ZM8/0104 Určení člena Zastupitelstva města Brna pro spolupráci s Odborem územního plánování a rozvoje MMB při pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn 
8. ZM8/0118 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích 
9. ZM8/0037 Změna Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy 
10. ZM8/0115 Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci OŠMT MMB 
11. ZM8/0084 Návrh rozpočtového opatření v rámci Odboru životního prostředí, ORJ 4200 
12. ZM8/0157 Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů Odboru sociální péče MMB na rok 2018 a tvorba Fondu rezerv a rozvoje - návrh rozpočtového opatření 
13. ZM8/0152 Aktualizace rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního roku 2018 - návrh rozpočtového opatření 
14. ZM8/0111 Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. - III. čtvrtletí roku 2018  
15. ZM8/0101 Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2019 
16. ZM8/0117 Odměňování neuvolněných členů ZMB a členů výborů/komisí nečlenů ZMB 
17. ZM8/0119 Prodloužení termínu pro vyúčtování části účelové dotace schválené městské části Brno-Židenice pro rok 2018 v rámci postoupených příjmů od města 
18. ZM8/0138 Žádost MČ Brno-střed o výjimku z pozastavení uzavírání leasingových smluv 
19. ZM8/0158 Změna účelu použití části investičních transferů MČ Brno-Nový Lískovec - návrh rozpočtového opatření 
20. ZM8/0042 Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na výstavbu, opravu a úpravu nadzemních kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu - návrh rozpočtového opatření 
21. ZM8/0141 Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. - návrh na převedení části investičního transferu na investiční akci ORG 2923 "Rekonstrukce v objektu NMB", návrh rozpočtového opatření 
22. ZM8/0140 Úrazová nemocnice v Brně - návrh na změnu účelu využití investičních transferů 
23. ZM8/0147 Návrh na poskytnutí investičního transferu Domovu pro seniory Věstonická, p. o. - návrh rozpočtového opatření 
24. ZM8/0116 Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů MČ Brno-Bohunice, návrh změny účelu použití transferu poskytnutého v roce 2018 z rozpočtu města MČ Brno-Tuřany - návrh rozpočtového opatření 
25. ZM8/0143 Žádost TIC BRNO, příspěvková organizace, o prodloužení termínu čerpání účelového neinvestičního příspěvku "Směrníky a informační kiosek o Kolonii Nový dům" 
26. ZM8/0039 Návrh na prodloužení čerpání a vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku u Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace 
27. ZM8/0040 Návrhy změn neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2018 - návrh rozpočtových opatření; 
28. ZM8/0041 Návrh na změny účelových neinvestičních příspěvků u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB - návrh rozpočtového opatření  
29. Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna Dopravnímu podniku města Brna, a.s. - návrh rozpočtového opatření 
30. ZM8/01150 Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna na zajištění zimního provozu nočních krizových center pro osoby bez přístřeší 
31. ZM8/0149 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna na provoz Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s. 
32. ZM8/0155 Návrh na schválení individuální dotace z rozpočtu města Brna na projekt Armády spásy v České republice, z. s. - návrh rozpočtového opatření  
33. ZM8/0151 Návrh na schválení individuální dotace z rozpočtu města Brna na projekty Diecézní charity Brno - návrh rozpočtového opatření 
34. ZM8/0121 Návrh na poskytnutí individuálních investičních a neinvestičních dotací na podporu TV a sportu pro rok 2018 - návrh rozpočtového opatření 
35. ZM8/0129 Návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna na roky 2017 a 2018  
36. ZM8/0128 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 č. 731 809 0526 - návrh rozpočtového opatření 
37. ZM8/0038 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017 
38. ZM8/0120 SK Líšeň - III. etapa dokončení objektu tribuny a areálu 
39. ZM8/0124 Brněnský lužánecký tenisový klub - zapsaný spolek - rekonstrukce objektu - projekt "Reko areálu TK, reko sauny, tělocvičny" 
40. ZM8/0122 FC SPARTA BRNO - Regenerace fotbalového hřiště s UMT 
41. ZM8/0108 Návrh na podporu projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 2018 - návrh rozpočtového opatření 
42. ZM8/0146 Cena SozialMarie - návrh rozpočtového opatření 
43. ZM8/0148 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Strategie integrace cizinců ve městě Brně 
44. ZM8/0113 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - prosinec 2018 - návrh rozpočtových opatření 
45. ZM8/0114 Projekt "Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc" - souhlas s podáním žádosti o dotaci 
46. ZM8/0090 Projekt "Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Žebětín" - návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace  
47. ZM8/0086 Projekt "Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Žebětín" - rozhodnutí o poskytnutí dotace  
48. ZM8/0087 Projekt "Revitalizace parku Marie Restituty - I. etapa - zeleň" - rozhodnutí o poskytnutí dotace  
49. ZM8/0035 Projekt "Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
50. ZM8/0034 Projekt "Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
51. ZM8/0088 Projekt "Zateplení objektu Podpěrova 4" - posouzení projektu 
52. ZM8/0089 Projekt "Zateplení objektu Okružní 29" - posouzení projektu 
53. ZM8/0103 Projekt "Sanace skalního řícení v ulici Myslínova, městská část Brno-Královo Pole" - posouzení projektu 
54. ZM8/0105 Projekt "Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily" - posouzení projektu 
55. Projekt "Modernizace a rozšíření tramvajové vozovny Pisárky - vozovna"- posouzení projektu 
56. ZM8/0133 Projekt "Modernizace a rozšíření tramvajové vozovny Pisárky - vratná smyčka"- posouzení projektu 
57. ZM8/0085 Projekt "Stavební úpravy MŠ Laštůvkova" - posouzení projektu 
58. ZM8/0091 Projekt "Sanace skalního řícení na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky" - změna parametrů posouzení projektu 
59. ZM8/0068 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost Ing. Radovana Bartoníčka o prodloužení čerpání zápůjčky  
60. ZM8/0079 Návrh na výjimku ze Statutu startovacího bytu 
61. ZM8/0074 Návrh dispozice s bytovým domem Merhautova 170 včetně pozemků po nepřijetí nabídky nájemci 
62. ZM8/0076 Návrh prodeje bytového domu Merhautova 164 včetně pozemků 
63. ZM7/0075 Návrh prodeje bytového domu Veleslavínova 12 včetně pozemku 
64. ZM8/0073 Záměr prodeje jednotek v domě Pešinova 2, Pešinova 4, Pešinova 6, Pešinova 8 a záměr prodeje podílu na pozemcích p.č. 1850, 1855/1, k.ú. Královo Pole Návrh na udělení souhlasu ZMB městské části Brno-Královo Pole se založením právnických osob - společenství vlastníků  
65. ZM8/0069 Záměr prodeje volné vymezené jednotky č. 59/13 v bytovém domě Grmelova 6 
66. ZM8/0072 Záměr prodeje volných vymezených jednotek č. 589/9 v bytovém domě Nové sady 22a a č. 494/8 v bytovém domě Vinohrady 26  
67. ZM8/0077 Záměr prodeje podílu id. 4750/29689 na pozemcích p.č. 108, p.č. 109, k.ú. Veveří 
68. ZM8/0067 Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytové jednotky č. 2544/10 v domě Vodova 74,76  
69. ZM8/0070 Záměr prodeje podílů na pozemcích p.č. 418, 419, 420, k.ú. Černá Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 1121/19 a č. 1122/5 v domě nám. SNP 12,13,14 
70. ZM8/0071 Návrh prodeje podílu na pozemku p.č. 6032 k.ú. Líšeň 
71. ZM8/0062 Návrh prodeje pozemků p.č. 6544, 6591/16 v k.ú. Židenice 
72. ZM8/0063 Návrh prodeje pozemků p.č. 1703, 1743, 1772 v k.ú. Černovice  
73. ZM8/0051 Návrh prodeje pozemků p.č. 5406/2, 5406/3, 5406/4, 5406/5, 5406/6, 5406/10, 5406/11, 5406/12, 5406/13, 5406/14, 5406/15, 5406/17, 5406/18, 5406/19, 5406/20 v k.ú. Židenice  
74. ZM8/0080 Návrh prodeje pozemků p.č. 2434/2, 2434/5, 2434/6, 2435/1, 2436, 2437/1, 2437/2, 2437/3, 2438 v k.ú. Černovice  
75. ZM8/0082 Návrh prodeje pozemku p.č. 7485/11 v k.ú. Židenice  
76. ZM8/0055 Návrh prodeje pozemků p. č. 191/1 a p. č. 191/2 v k. ú. Maloměřice  
77. ZM8/0054 Návrh prodeje pozemku p. č. 213 v k. ú. Maloměřice 
78. ZM8/0095 Návrh prodeje pozemku p. č. 1201 k. ú. Maloměřice 
79. ZM8/0096 Návrh prodeje pozemků p. č. 1203/3 a p. č. 1211/1 v k. ú. Maloměřice 
80. ZM8/0097 Návrh prodeje pozemku p. č. 79/5 v k. ú. Starý Lískovec 
81. ZM8/0060 Návrh prodeje pozemku p.č. 7191/12 v k.ú. Bystrc.  
82. ZM8/0061 Návrh prodeje pozemku p.č. 7577, k.ú. Líšeň  
83. ZM8/0106 Návrh prodeje pozemků p.č. 292/3, 294, 297, k.ú. Žabovřesky  
84. ZM8/0046 Návrh prodeje pozemku p.č. 5239, k.ú. Bystrc  
85. ZM8/0098 Návrh prodeje pozemku p.č. 3919/1, ul. Myslínova, k.ú. Královo Pole  
86. ZM8/0058 Návrh prodeje pozemku p.č. 7760/2, k.ú. Líšeň  
87. ZM8/0047 Návrh prodeje pozemku p.č. 3953/160, k.ú. Řečkovice  
88. ZM8/0132 Návrh prodeje pozemků v k.ú. Šlapanice u Brna 
89. ZM8/0093 Návrh prodeje pozemku p.č. 1071/14 a částí pozemku p.č. 1071/15 v k.ú. Bosonohy 
90. ZM8/0092 Návrh prodeje části pozemku p.č. 49/3 v k.ú. Slatina, zřízení služebnosti 
91. ZM8/0052 Návrh prodeje části pozemku p.č. 650/18 v k.ú. Slatina, zřízení služebnosti 
92. ZM8/0050 Návrh prodeje části pozemku p.č. 1577/1 v k.ú. Slatina, zřízení služebnosti  
93. ZM8/0048 Návrh prodeje části pozemku p. č. 571 v k. ú. Husovice 
94. ZM8/0045 Návrh prodeje části pozemku p.č. 7562, k.ú. Líšeň  
95. ZM8/0057 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 6227/1, 6243/4, a 6243/6. k.ú. Bystrc  
96. ZM8/0043 Návrh prodeje části pozemku p.č. 917/1, k.ú. Veveří  
97. ZM8/0059 Návrh na změnu části usnesení Z7/41. ZMB ve věci prodeje částí pozemku p.č. 351/1, k.ú. Kníničky  
98. ZM8/0099 Návrh nabytí pozemku p.č. 1527/7 v k.ú. Staré Brno  
99. ZM8/0100 Návrh nabytí pozemku p.č. 7623/63 v k.ú. Židenice 
100. ZM8/0065 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 324/2, p.č. 324/106 a p.č. 324/108 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
101. ZM8/0056 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Husovice, Královo Pole a Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM  
102. ZM8/0107 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Štýřice a Řečkovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM  
103. ZM8/0102 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 479/21 v k.ú. Maloměřice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami 
104. ZM8/0044 Návrh bezúplatného nabytí chaty č.e. 141 na pozemku p.č. 790, k.ú. Kníničky  
105. ZM8/0126 Prohlášení o ekologii pro bezúplatný převod pozemků v k.ú. Maloměřice, Ponava a Obřany 
106. ZM8/0136 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 2295/20 v k.ú. Slatina  
107. ZM8/0130 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1695 v k.ú. Černovice  
108. ZM8/0137 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům v k. ú. Maloměřice 
109. ZM8/0135 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudního smíru ve sporech o určení vlastnického práva ČR  
110. ZM8/0064 Žádost o uznání vlastnického práva k pozemkům p.č. 1538/8 a p.č. 1538/10 vše v k.ú. Stránice  
111. ZM8/0049 Návrh směny pozemků p.č. 1541, 1544 za části pozemků p.č. 1540, 1543, vše v k.ú. Jundrov  
112. ZM8/0131 Návrh směny pozemku p.č. 1551 za části pozemků p.č. 1548/1, 1549 v k.ú. Staré Brno  
113. ZM8/0094 Návrh směny pozemku p.č. 284/1 v k.ú. Ponava za pozemky v k.ú. Bystrc  
114. ZM8/0083 Návrh směny částí pozemku p.č. 2502 v k.ú. Jundrov za pozemek p.č. 2588 v k.ú. Jundrov  
115. ZM8/0156 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o uzavření budoucí směnné smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 6312172863  
116. ZM8/0081 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p.č. 98/2 a p.č. 98/8 k.ú. Kohoutovice 
117. ZM8/0078 Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 931/6, jehož součástí je stavba č. pop. 1019, Konečného nám. 2a, vše k. ú. Veveří  
118. ZM8/0161 "Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 1637/16, 1653/1, 1654/2, 1655/2, 1655/3, 1681/2, 2592/13, vše v k.ú. Maloměřice, a pozemků p.č. 1513/1, 1514/7, 1514/8, vše v k.ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova" 
119. ZM8/0134 Návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemků soudní cestou. 
120. ZM8/0066 Dluh na nájemném z Nájemní smlouvy č. 6293-036-02 - Starobrněnská 14, k. ú. Město Brno  
121. ZM8/0053 Nesouhlas s uznáním přestavku na části pozemku p.č. 1121 v k.ú. Trnitá 
122. ZM8/0036 Návrh Dodatku č. 3 k plánovací smlouvě č. 0063111704738 ze dne 15. 8. 2012 ve znění pozdějších dodatků mezi statutárním městem Brnem a společností IMOS development otevřený podílový fond  
123. ZM8/0139 Návrh dodatku č. 23 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s. 
124. Návrh Protokolu č. 63 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci 
125. ZM8/0109 Žádost Ing. xxxx xxxxxxx o převod hrobového zařízení, návrh darovací smlouvy 
INFO 1. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 2. Informativní zpráva o podaných žádostech o dotaci a závěrečné zprávy o ukončených projektech 
INFO 3. Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za červenec-září 2018  

Další body navržené k zařazení do programu:

126. ZM8/0142 Návrh rozpočtového opatření - aktualizace čerpání kapitálových výdajů Odboru vnitřních věcí MMB do konce roku 2018  
127. ZM8/0153 Záměr nabytí pozemku p.č. 3125/408, v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR SŽDC, s.o. do vlastnictví statutárního města Brna, prohlášení k ekologickým závazkům  
128. ZM8/0154 Návrh na změnu usnesení ve věci nabytí pozemku p.č. 3400/1 v k.ú. Kohoutovice  
INFO 4. Informativní zpráva - Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI 
129. ZM8/0159 Návrh rozpočtového opatření - aktualizace čerpání běžných výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB do konce roku 2018 
130. ZM8/0160 Návrh na změnu názvu akce - účelu transferu, schváleného MČ Brno-Bystrc usnesením ZMB č. Z8/01, bod č. 22, příloha č. 7, v rámci postoupených příjmů od města na rok 2019 
131. ZM8/0162 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace akciové společnosti STAREZ-SPORT, a. s., na publikaci o historii brněnských sportovišť - návrh rozpočtového opatření 
132. ZM8/0163 Určovací žaloba a výzvy k vydání bezdůvodného obohacení - návrh postupu - lokalita fotbalového stadionu za Lužánkami v území Ponava 
133. ZM8/0164 Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o přistoupení ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby se Spolkem pro GP ČR Brno pro rok 2018  
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 11.12.2018 08:02
  • Datum poslední aktualizace: 11.12.2018 08:02
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design