Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/07

Datum:18. června 2019
Místo:v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
5. Návrh na pojmenování nových ulic a návrh na pojmenování prodloužení stávající ulice, vše na území města Brna
6. Návrh na změnu Deklarace koncernu statutárního města Brna
7. Návrh na změnu Vlastnické politiky Koncernu SMB a individuální Vlastnické politikySAKO Brno, a.s.
8. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2019
9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2020-2024
10. Návrh harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2020, návrh rozsahu a struktury střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2021-2025
11. Záměr prodeje akcií společnosti BRNO INN, a.s.
12. Návrh na zrušení Fondu mobility, návrh rozpočtového opatření
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací akcí MČ Brno - Jehnice "Rozšíření hřbitova v Jehnicích" a "Výstavba chodníku podél komunikace III/37918 ul. Blanenská v úseku Mokrá Hora - Jehnice"
14. Realizace investiční akce ORG 2694 "Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště - Lidická 14" - návrh rozpočtového opatření
15. Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB
16. Výuka hry na hudební nástroje na základních školách v sociálně vyloučených lokalitách - návrh rozpočtového opatření
17. Návrh na podporu mezinárodní aktivity Základní školy, Brno, Jasanová 2 v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
18. Zvýšení neinvestičního příspěvku Waldorfské základní škole a mateřské škole Brno, Plovdivská 8, p. o. na odpisy a zvýšení nařízeného odvodu do rozpočtu města - návrh rozpočtového opatření
19. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku na dofinancování skupinové výuky mimořádně nadaných žáků na Základní škole Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření
20. MČ Brno-střed - změna z investičního transferu na neinvestiční transfer na akci "Záchody na Kraví hoře" a z neinvestičního transferu na investiční transfer na akci "Altánek - tančírna v parku"
21. Změna účelu využití části schváleného investičního transferu Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření
22. Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace - návrh na změnu účelu využití investičních transferů, návrh rozpočtového opatření
23. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu Dotace na podporu prevence násilí v rodině - problematika domácího násilí na rok 2019, návrh rozpočtového opatření
24. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019, návrh rozpočtového opatření
25. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 Nadačnímu fondu NEUROSMART
26. Návrh na poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2019 - návrh rozpočtového opatření
27. Návrh na poskytnutí individuálních dotací na sociální služby poskytované NNO pro rok 2019, které jsou zařazeny do sítě služeb s nadregionální a celostátní působností MPSV - návrh rozpočtového opatření
28. Návrh na poskytnutí individuálních dotací na sociální služby poskytované NNO pro rok 2019, které jsou zařazeny v individuálním projektu JMK "Vybrané služby sociální prevence na území JMK" - návrh rozpočtového opatření
29. Návrh na poskytnutí individuálních dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
30. Návrh na poskytnutí investiční individuální dotace na zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2019
31. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2019/2020 - návrh rozpočtového opatření
32. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2019 - návrh rozpočtového opatření
33. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2019 - návrh rozpočtového opatření
34. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Brněnské diecézi Církve československé husitské na opravu nárožních hodin na rohu ulic Česká a Joštova, návrh smlouvy o poskytnutí dotace a návrh rozpočtového opatření
35. Návrh na poskytnutí investiční dotace společnosti Lesy města Brna, a.s. na výkupy lesních a ostatních pozemků, návrh rozpočtového opatření
36. Žádost o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně v roce 2019
37. Návrh rozpočtového opatření - zajištění finanční spoluúčasti statutárního města Brna v souvislosti s přijetím investiční dotace z Ministerstva vnitra ČR a z Jihomoravského kraje na pořízení dopravního automobilu pro JSDH MČ Brno-Královo Pole
38. Návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace na úhradu veřejného osvětlení pro společnost Technické sítě Brno, a.s. v rámci akce "Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábrdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice"
39. Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury
Doplněk k bodu č. 39
40. Projekt RIS JMK 2014-2020 "Brno Ph.D. Talent", Výzva 2019 - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob
41. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob, na projekt "Vedení lektorátu českého jazyka v Charkově"
42. Žádost divadla Feste, zapsaného spolku, o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna
43. Tematický akční plán pro oblast sociálního bydlení ve městě Brně 2019-2022
44. Souhlas se změnou projektu - Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, z.s.
45. Úprava rozpočtu na zajištění realizace projektu participativního rozpočtu "Obnova topolové aleje v Řečkovicích" - návrh rozpočtového opatření
46. Úprava rozpočtu v souvislosti se změnou realizátorů projektů participativního rozpočtu - návrh rozpočtového opatření
47. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - červen 2019 - návrh rozpočtových opatření
48. Projekt "Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben" - návrh zvýšení celkových rozpočtových nákladů projektu, návrh rozpočtového opatření
49. Projekt "Sanace skalního řícení v ulici Myslínova, městská část Brno-Královo Pole" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
50. Projekt "Sanace skalního řícení na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
51. Projekt "Řízení ITI BMO" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace
52. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Slatina" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace
53. Projekt "LOW-CARB" - návrh změnové partnerské smlouvy
54. Projekt "Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
55. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Slatina" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
56. Projekt "MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZZT"- posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
57. Projekt "Strategický rozvoj a zvýšení kvality řízení úřadů městských částí a zavedení nástrojů komunikace s občany v Brně" - posouzení projektu
58. Projekt "Rozvoj a zkvalitnění procesů řízení sociálních služeb v Brně" - posouzení projektu
59. Projekt "Kontaktní místo pro bydlení v Brně" - posouzení projektu
60. Projekt "Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení" - posouzení projektu
61. Projekt "Novostavba mateřské školy v Soběšicích"- posouzení projektu
Doplněk k bodu č. 61
62. Projekt "Skill centrum pro cizince v JMK" - účast na projektu
63. Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - aktualizace pravidel
64. Fond rozvoje bydlení města Brna - dodatečné zařazení žádosti do II. etapy 2019, rozpočtové opatření
65. Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o výjimku z pravidel spočívající ve změně zajištění zápůjčky
66. Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - I. termín r. 2019 - MČ Brno - Královo Pole - výjimka ze "Zásad", návrh rozpočtového opatření
67. Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, id. 7/10 nemovitostí - pozemek p. č. 1124, jehož součástí je stavba č. pop. 405, bytový dům Pekařská 16, vše v k. ú. Staré Brno
68. Návrh prodeje bytového domu Slepá 25 včetně pozemků
69. Záměr prodeje podílů na pozemku p.č. 2809, k.ú. Královo Pole, vlastníkům bytových jednotek č. 2544/9 a č. 2544/11 v domě Vodova 74,76
70. Návrh prodeje pozemku p. č. 3652 k. ú. Řečkovice
71. Návrh prodeje pozemku p.č. 2825/4 a částí pozemků p.č. 2825/1, p.č. 2868 vše v k.ú. Bohunice
72. Návrh prodeje pozemku p. č. 1952/2 k. ú. Pisárky
73. Návrh prodeje pozemků p.č. 7515/1, 7515/2, 7515/3, 7516 v k.ú. Bystrc u obchodního střediska MAX
74. Návrh prodeje pozemků p.č. 3569/337, 3569/395 v k.ú. Šlapanice u Brna- nabídkové řízení
75. Návrh prodeje pozemků p.č. 272, 273 v k.ú. Pisárky - nabídkové řízení
76. Návrh prodeje pozemku p.č. 2453/3 a části pozemku p.č. 816/1, k.ú. Bohunice
77. Návrh prodeje pozemků p.č. 3359/1 a 3359/2, k.ú. Bystrc
78. Návrh prodeje části pozemku p.č. 203/3 v k.ú. Horní Heršpice ČR-SŽDC, s.o.
79. Návrh prodeje části pozemku p.č. 799 v k.ú. Holásky
80. Návrh prodeje pozemku p. č. 383/5, včetně stavby č.p. 600, Štefánikova 66a a pozemku p. č. 383/6, vše v k. ú. Ponava
81. Návrh prodeje pozemku p. č. 2780/2 v k. ú. Kuřim
82. Návrh prodeje části pozemku p. č. 969/1 v k. ú. Nový Lískovec
83. Návrh na změnu usnesení Z8/05. ZMB, bod 75, ve věci prodeje části pozemku p.č. 1605/1, k.ú. Bystrc
84. Záměr nabytí pozemků p.č. 1090/1, 1091/1, části pozemku p.č. 1093/1, vše v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR SŽDC, s.o. do vlastnictví statutárního města Brna, prohlášení k ekologickým závazkům
85. Návrh nabytí pozemků p.č. 765/1, p.č. 765/2, p.č. 765/4, p.č. 765/5, p.č. 766 a pozemku p.č. 765/7, odděleného z původního pozemku p.č. 765/3, v k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4".
86. Návrh nabytí pozemku p.č. 35/5 v k.ú. Soběšice
87. Návrh nabytí pozemku p.č. 2889/6 v k.ú. Nový Lískovec
88. Návrh nabytí pozemků p.č. 1526/120, 1535/45, 1609/52, 1609/53, vše v k.ú. Komín
89. Návrh nabytí pozemků p.č. 8356/3, 8357/8, 8361/4 a 8364/4, vše v k.ú. Židenice
90. Návrh nabytí pozemku p.č. 631/10 v k.ú. Maloměřice
91. Návrh nabytí pozemku p.č. 8390/72 v k.ú. Židenice
92. Návrh na změnu usnesení Z8/03 ZMB, bod 71, ve věci nabytí pozemku p.č. 552/4 v k.ú. Brněnské Ivanovice
93. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 983/1, p.č. 983/4, p.č. 1017/4 a p.č. 1017/8, vše v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
94. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 397/2, p.č. 397/3, p.č. 397/21 a p.č. 397/23, vše v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a návrh svěření MČ Brno-Královo Pole
95. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2202/21 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
96. Návrh na bezúplatné nabytí v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a návrh svěření MČ Brno-Královo Pole
97. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 396/1 a p.č. 396/3, oba v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a návrh svěření MČ Brno-Královo Pole
98. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3094/1, p.č. 3096, p.č. 3098/1, p.č. 3098/2, p.č. 3098/3, p.č. 3098/7, p.č. 3101 a p.č. 3112/2, vše v k.ú. Jundrov z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
99. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2127/5 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a návrh svěření MČ Brno-Žabovřesky
100. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2078 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR ÚZSVM
101. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 2188/3 a p.č. 2188/4, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR ÚZSVM
102. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 626/130, p.č. 862/7 a p.č. 873/1, vše v k.ú. Ivanovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
103. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1747/19 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR ÚZSVM
104. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 4206/4, p.č. 4206/6 a p.č. 4206/7, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM
105. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1327/57 a p.č. 1327/76, v k.ú. Staré Brno z vlastnictví ČR ÚZSVM
106. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1501/32, v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR ÚZSVM
107. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4687/16, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
108. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4767/258, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM
109. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 45/8, v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR ÚZSVM
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 5811/12 a p.č. 8208/4, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 5856/9, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 5856/18, p.č. 5856/20 a p.č. 3803/18, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 8207/81, p.č. 8207/89, p.č. 8207/90, p.č. 8207/128, p.č. 8207/140 a p.č. 8207/141, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 8207/159 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 8347/38 a p.č. 8347/61, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1636/1 v k.ú. Maloměřice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi, pozemek p.č. 8390/125 a spoluvlastnický podíl id. ? pozemku p.č. 8390/94, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM
118. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Pisárky a movitého majetku z vlastnictví ČR-Ministerstva obrany s omezujícími podmínkami
119. Návrh bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Komín z majetku ČR - Státní pozemkový úřad
120. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 57, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku p.č. 5522 v k.ú. Královo Pole
121. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 520 v k.ú. Maloměřice
122. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 5503 v k.ú. Královo Pole
123. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3857/25 v k.ú. Královo Pole
124. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 2046, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku p.č. 5288 v k.ú. Bystrc
125. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 204, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku p.č. 4822/19 v k.ú. Královo Pole
126. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1761 v k.ú. Černovice
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1416, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku p.č. 1700 v k.ú. Bystrc
128. Nabídka předkupního práva k spoluvlastnickému podílu ve výši id. ? na stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 4717 v k.ú. Komín
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 4119/57 v k.ú. Komín
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 875, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku p.č. 1949 v k.ú. Jundrov
131. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č 7988/29 v k. ú. Židenice
132. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1138 v k. ú. Soběšice
133. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 1904/54 a p. č. 1904/55 v k. ú. Maloměřice
134. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4630 v k. ú. Tuřany
135. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4631 v k. ú. Tuřany
136. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č.2186/46 v k. ú. Slatina
137. Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemku p. č. 6237/8 v k. ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení
138. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 1439/4, k.ú. Husovice formou souhlasného prohlášení
139. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 1310 v k.ú. Pisárky formou souhlasného prohlášení
140. Návrh na uzavření dohody o uznání vlastnictví
141. Návrh směny pozemků v Pisárky a v k.ú .Černá Pole
142. Návrh směny pozemků p.č. 687/2, 687/3, 689, 691 v k.ú. Štýřice za pozemky p.č. 3090/115, 3090/116, 3092 v k.ú. Líšeň
143. Návrh směny pozemků v k.ú. Komárov - AGROTEC a.s.
144. Návrh budoucí směny části pozemku p.č. 965/169 k.ú. Ivanovice za části pozemků p.č. 965/149, p.č. 965/151, p.č. 965/153, p.č. 965/156, p.č. 965/272, p.č. 965/273, p.č. 965/274, p.č. 965/275, p.č. 965/276, a pozemek p.č. 965/362 vše v k.ú. Ivanovice
145. Návrh směny části pozemku p. č. 875/11 za pozemek p. č. 875/13 a část pozemku p. č. 875/7 a návrh zřízení služebnosti k pozemku p. č. 875/13 a části pozemku p. č. 875/7, vše v k. ú. Horní Heršpice, pro stavbu "Protipovodňová opatření - etapa XXX)"
146. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p.č. 2612/2 v k.ú. Žabovřesky
147. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kníničky, pozemku p.č. 3471 v k.ú. Kníničky
148. Návrh dispozice s pozemkem p.č. 318 v k.ú. Kníničky
149. Odstranění duplicitního zápisu v katastru nemovitostí u pozemku p. č. 2030, jehož součástí je stavba č. p. 1657, v k. ú. Královo Pole
150. Návrh na schválení postupu narovnání právních vztahů k budově č. p. 747 a k pozemku p. č. 1429 v k. ú. Veveří
151. Návrh na uzavření soudního smíru a dohody o narovnání se splátkovým kalendářem
152. "Retenční nádrž na Medláneckém potoce - Úprava Medláneckého potoka III.etapa" - návrh rozpočtového opatření
153. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací pro stavbu "Ulice Kaštanová - úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)"
154. Návrh smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury "Nová Zbrojovka - Prodloužení ulice Markéty Kuncové"
155. Návrh změny přílohy č. 58 usnesení Z8/05 zasedání ZMB konaného dne 9. 4. 2019, bod č. 125 - ZM8/0470; Návrh smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury "Polyfunkční komplex MERIDIEM"
156. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí protipovodňového zařízení uzavřené dne 23. 5. 2017
157. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a spolufinancování stavby " Odhlučnění TT Cejl - Zábrdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice"
158. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci stavby "OC KASKÁDY"
159. Návrh Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě "Bytové domy Došlíkova - Juilana II"
160. Změny Územního plánu města Brna vyplývající ze ZÚR Jihomoravského kraje, změn Územního plánu města Brna celoměstského významu - 41. a 42. soubor a změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn z 2011,2012 - Návrh dalšího postupu pořizování
161. Změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace 2016 a změn Územního plánu města Brna vyplývajících z řešení změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016 - Návrh dalšího postupu pořizování
162. Změna Územního plánu města Brna (ÚPmB) B2/19 -CM MČ Brno-střed, k.ú. Pisárky - multifunkční hala v areálu BVV - Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem
163. Změna Územního plánu města Brna (ÚPmB) B 1/19-CM - MČ Brno - Černovice, k.ú. Černovice, lokalita na Kaménkách (včetně komunikace Černovická, budoucího MÚK "Průmyslová" na trase VMO a okolních ploch) - Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem
164. Změna Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/18-CM - MČ Brno-Královo Pole, k. ú. Ponava, ul. Sportovní, Plavecký bazén Lužánky - Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy
165. Změna Územního plánu města Brna (ÚPmB) A1/18-CM - doplnění regulativů funkčního typu ploch jádrových tj. smíšených ploch centrálního charakteru (SJ) - Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/06, konaného dne 14. 5. 2019
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/06, konaného dne 14. 5. 2019
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Zpráva o činnosti Jihomoravské rozvojové společnosti, s. r. o. za říjen-prosinec 2018 a leden-březen 2019
INFO 5. Informativní zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2018
INFO 6. Informativní zpráva o podaných žádostech o dotaci a závěrečné zprávy o ukončených projektech
Další body navržené k zařazení do programu
166. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2018 o místních poplatcích
167. Návrh Smlouvy o výstavbě protipovodňových opatření, dopravní a technické infrastruktury v rámci stavby "Nová lokalita pro bydlení "Zelené nábřeží" Brno-Maloměřice Technická infrastruktura"
168. Návrh prodeje pozemku p.č. 1736/3 v k.ú. Horní Heršpice
169. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 8, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku p.č. 3348 v k.ú. Bystrc
170. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 623, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 804 v k.ú. Štýřice
171. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 323 v k. ú. Židenice
172. Nabídka předkupního práva ke stavbě č. p. 602, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p. č. 818 v k. ú. Štýřice
173. Návrh změny stanov společnosti obchodní společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.
174. Změna Vlastnické politiky Koncernu SMB a Vlastnické politiky Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.
175. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby se Spolkem pro GP ČR Brno pro rok 2019 - návrh rozpočtového opatření
176. Návrh na poskytnutí investiční dotace STAREZ-SPORT, a.s. na projekt Riviéra – kryté beach volejbalové kurty a obslužné budovy
177. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace SK Líšeň na zabezpečení účasti ve II. fotbalové lize na 2. pololetí roku 2019 – návrh rozpočtového opatření
178. Návrh dohody o narovnání mezi statutárním městem Brnem, Brněnskými komunikacemi a. s., Ing. arch J. Hájkem, Ing. arch J. Havlasem, Mgr. akad. arch. P. Jobou a společností Atelier M1 architekti, s.r.o.
179. BRNOX II - návrh rozpočtového opatření

Archiv

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/06

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/05

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/04

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/03

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/02

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/01

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/42

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/41

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/40

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/39

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/38

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/37

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/36

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/35

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/34

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/33

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/32

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/31

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/30

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/29

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/28

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/27

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/26

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/25

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/24

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 20.06.2019 12:03
  • Datum poslední aktualizace: 20.06.2019 12:03
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design