Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/06

Datum:14. května 2019
Místo:v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. Představení nově jmenovaných vedoucích odborů - informace
5. ZM8/0522 Návrh technické úpravy Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna
6. ZM8/0554 Návrh na změnu zástupce statutárního města Brna v představenstvu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a návrh na změnu stanov společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
7. ZM8/0540 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2018 o místních poplatcích
8. ZM8/0547 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách
9. ZM8/0521 Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky SmB č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - část plochy č. 172 v k. ú. Starý Lískovec 612014 (část p. č. 2395/2 a část p. č. 1684/80)
10. ZM8/0529 Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro lokalitu "Park Rooseveltova"
11. ZM8/0542 Členství statutárního města Brna v neziskové asociaci "International Association of Event Hosts"
12. ZM8/0550 Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2018, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2018
13. ZM8/0555 Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna, návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2018
14. ZM8/0500 Návrh rozpočtového opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2019
15. ZM8/0525 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s odměňováním zaměstnanců veřejného sektoru a členů obecních zastupitelstev a komisí
16. ZM8/0544 Návrh na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
17. ZM8/0541 Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů v rámci rozpočtu Kanceláře marketingu a cestovního ruchu
18. Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci OŠMT MMB
19. ZM8/0530 Žádost o prominutí pohledávky za opatrování zvířete v útulku
20. ZM8/0528 Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Tuřany "Rekonstrukce klubovny ZŠ Požární" - návrh rozpočtového opatření
21. ZM8/0527 Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Tuřany - návrh rozpočtového opatření
22. ZM8/0526 Návrh na poskytnutí investičního transferu na demolice a budování staveb kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad v MČ Brno - Bohunice - návrh rozpočtového opatření
23. ZM8/0572 Změna Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy
24. ZM8/0571 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2019, návrh rozpočtového opatření
25. ZM8/0543 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací veřejnoprávním vysokým školám
26. ZM8/0553 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch mládežnickým hokejovým a krasobruslařským klubům pro rok 2019
27. ZM8/0556 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem plaveckých drah na území města Brna pro rok 2019
28. ZM8/0523 Návrh na podporu mezinárodní aktivity Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4 v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
29. ZM8/0524 Návrhy změn neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2019 - návrh rozpočtových opatření
30. ZM8/0622 Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2019 - program II - návrh rozpočtového opatření
31. ZM8/0623 Strategie integrace cizinců ve městě Brně II. - přijetí dotace, návrh rozpočtového opatření
32. ZM8/0624 Tematický akční plán pro oblast sociálního bydlení ve městě Brně 2019-2022
33. ZM8/0557 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - květen 2019 - návrh rozpočtových opatření
34. ZM8/0551 Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení - Hala Rondo" - posouzení projektu, návrh na poskytnutí účelové investiční dotace
35. ZM8/0560 Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
36. ZM8/0561 Projekt "Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
37. ZM8/0548 Projekt "Kontaktní místo pro bydlení v Brně" - posouzení projektu
38. ZM8/0549 Projekt "Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení I." - posouzení projektu
39. ZM8/0552 Projekt "Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno-Žabovřesky" - posouzení projektu
40. ZM8/0562 Projekt "Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice" - posouzení projektu
41. ZM8/0531 Projekt "Služební automobily s alternativním pohonem pro Městskou policii Brno" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP
42. ZM8/0563 Projekty "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH - pro rok 2019" - návrhy smluv o poskytnutí dotace
43. ZM8/0559 Projekt "Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci
44. ZM8/0558 Projekt "ONSTAGE - Music schools for social change" - návrh Joint Convention (návrh Společné úmluvy)
45. ZM8/0567 Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II.etapa 2019, návrh rozpočtového opatření
46. ZM8/0568 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o prodloužení čerpání zápůjčky ze smlouvy č. 6218203966
47. ZM8/0573 Návrh na udělení výjimky z "Postupu města při prodeji bytového fondu" při prodeji domovního celku Krkoškova 44/44a včetně pozemků
48. ZM8/0565 Návrh prodeje domovního celku Provazníkova 46, 48, 50 včetně pozemků
49. ZM8/0564 Návrh prodeje rodinného domu Kamenná čtvrť 29 včetně pozemků
50. ZM8/0566 Návrh dispozice s bytovým domem Černopolní 8 včetně pozemků
51. ZM8/0583 Návrh prodeje pozemku p.č. 1543 v k.ú. Komárov
52. ZM8/0582 Návrh prodeje pozemku p.č. 1142/293 v k.ú. Bystrc
53. ZM8/0616 Návrh prodeje pozemku p.č. 1737/2 v k.ú. Horní Heršpice
54. ZM8/0628 Návrh prodeje pozemků p.č. 2015/2 a p.č. 1963/33 k.ú. Černá Pole
55. ZM8/0617 Návrh prodeje pozemku p.č. 1483/10 v k.ú. Štýřice
56. ZM8/0581 Návrh prodeje pozemku p.č. 6976/6 v k.ú. Židenice
57. ZM8/0620 Návrh prodeje pozemků p.č.4952, 4953 v k.ú. Židenice, zřízení služebnosti
58. ZM8/0597 Návrh prodeje pozemků p.č. 1758, 1763 v k.ú. Černovice.
59. ZM8/0596 Návrh prodeje pozemku p.č. 844 v k.ú. Slatina.
60. ZM8/0613 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2978/1 v k.ú. Bohunice
61. ZM8/0612 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2375/210 v k.ú. Žabovřesky
62. ZM8/0631 Návrh prodeje části pozemku p.č. 305/1, k.ú. Bystrc
63. ZM8/0618 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 9469, 9471, 9472, 9474, 9475, k.ú. Židenice
64. ZM8/0580 Návrh prodeje části pozemku p.č. 425/1 v k.ú. Slatina.
65. ZM8/0630 Budoucí prodej částí pozemků p.č. 2700/5, p.č. 778, p.č. 2699/5 a celého pozemku p.č. 2699/10, vše k.ú. Kuřim
66. ZM8/0579 Návrh změny usnesení zasedání ZMB č. Z7/34, konaného dne 12.12.2017, bod č. 71 - návrh prodeje pozemků p.č. 470/7, 470/8 v k.ú. Staré Brno
67. ZM8/0595 Návrh na nabytí nemovitých věcí v k.ú. Pisárky a movitého majetku z vlastnictví ČR-Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Brna
68. ZM8/0603 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Došlíkova v k.ú. Židenice a nabytí pozemků v k.ú. Židenice
69. ZM8/0629 Nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stránice z majetku ČR-Státní pozemkový úřad
70. ZM8/0537 Návrh nabytí pozemku p.č. 1004/12 v k.ú. Brněnské Ivanovice
71. ZM8/0538 Návrh nabytí pozemků p.č. 2205/1, 2205/2, 2252/1 a 2252/2, vše v k.ú. Chrlice
72. ZM8/0599 Návrh nabytí pozemků p.č. 1247/21, 1247/52, 1247/58, 1247/59, 1247/60, 1247/61, 1247/133, 1247/137, vše v k.ú. Bohunice
73. ZM8/0601 Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/24 a p.č. 1678/140, oba v k.ú. Starý Lískovec a pozemku p.č. 2280/10 v k.ú. Nový Lískovec
74. ZM8/0604 Návrh nabytí pozemku p.č. 98/10 v k.ú. Nový Lískovec
75. ZM8/0534 Návrh nabytí části pozemku p.č. 1318/1 v k.ú. Stránice
76. ZM8/0535 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 98/13 v k.ú. Nový Lískovec
77. ZM8/0594 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku v k.ú. Nový Lískovec, návrh rozpočtového opatření
78. ZM8/0619 Návrh nabytí id. 1/3 pozemků p.č. 8357/15, 8361/11, 8364/11, id. 2/3 pozemků p.č.7912/25, 7569/9, 7569/10, 7569/11, id. 2/9 pozemků p.č. 7569/5, 7569/6, 7569/8, 7564/2, 7565, 7579 v k.ú. Židenice.
79. ZM8/0611 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3557/145, p.č. 3557/146 a p.č. 3557/148, vše v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
80. ZM8/0614 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1011/4 v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
81. ZM8/0610 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1545/84, p.č. 4802/9, p.č. 4802/89, p.č. 4802/93, p.č. 4802/94, p.č. 4802/95, p.č. 4802/96 a p.č. 4802/100 , vše v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
82. ZM8/0615 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 2648/5 a p.č. 3815/3, oba v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM
83. ZM8/0609 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 55/8 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
84. ZM8/0608 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 225/85 a p.č. 225/87, oba v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
85. ZM8/0607 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3125/424 a p.č. 3125/425, oba v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
86. ZM8/0606 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1464/3 a p.č. 5879/11 a p.č. 5879/14, vše v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
87. ZM8/0605 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8407/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
88. ZM8/0591 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 463/15 v k.ú. Starý Lískovec z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
89. ZM8/0590 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 4134/14 a p.č. 4134/15, 4134/17 a p.č. 4134/18, vše v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
90. ZM8/0592 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2088/4 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
91. ZM8/0589 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4185/251 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
92. ZM8/0593 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 4179/3 a p.č. 9401/2, oba v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
93. ZM8/0588 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1019/7 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Královo Pole
94. ZM8/0598 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1019/6 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Královo Pole
95. ZM8/0587 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 15/5 v k.ú. Rájec nad Svitavou z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví statutárního města Brna
96. ZM8/0532 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1745/17 v k. ú. Starý Lískovec
Doplněk k bodu č. 96
97. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4776 v k. ú. Tuřany
98. ZM8/0574 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže č.e. 522, postavené na pozemku p.č. 982 v k.ú. Medlánky
99. ZM8/0575 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 3857/14 v k.ú Královo Pole
100. ZM8/0576 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 224 v k.ú. Zábrdovice
101. ZM8/0621 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1527/4 v k.ú. Staré Brno
102. ZM8/0577 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1020, způsob využití ubytovací zařízení, postavené na pozemcích p.č. 7482/21, 7482/22, 7551/52 v k.ú. Židenice
103. ZM8/0578 Návrh na nepřijetí nemovitého majetku nepatrné hodnoty - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 na pozemku p.č. 538 v k.ú. Lažany statutárním městem Brnem jako vypravitelem pohřbu
104. ZM8/0626 Návrh na nepřijetí nemovitého majetku nepatrné hodnoty - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemcích p.č. 4563 a p.č. 1666/31, oba v k.ú. Sudoměřice statutárním městem Brnem jako vypravitelem pohřbu
105. Záměr směny části pozemku p.č. 875/11 za pozemek p.č. 875/13 a část pozemku p.č. 875/7 a návrh na zřízení služebnosti k pozemku p.č. 875/13 a části pozemku p.č. 875/7, vše v k.ú. Horní Heršpice, pro stavbu "Protipovodňová opatření města Brna - etapa XXX"
106. ZM8/0586 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady, pozemků p.č. 9470, p.č. 9473, p.č. 9476, p.č. 9479 v k.ú. Židenice
107. ZM8/0585 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 982, 1038/5, 1038/6 a id. 1/3 p.č. 947/3 v k.ú. Žabovřesky
108. ZM8/0584 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p.č. 3040/15, 3043/15, 3043/66, 3043/71, 3043/75, 3043/98, 3043/99 v k.ú. Komín
109. ZM8/0569 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bohunice, budovy č.pop. 723/č.or. 4a, která je součástí pozemku p.č. 1933/2 a pozemku p.č. 1933/3 v k.ú. Bohunice
110. ZM8/0627 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Nový Lískovec, pozemků v k.ú. Nový Lískovec
111. ZM8/0539 Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k.ú. Ponava a Černá Pole
112. ZM8/0570 Souhlas s bezúplatným převodem majetku Povodí Moravy, s. p. v rámci projektu "Realizace protipovodňové ochrany města Brna - etapy VII a VIII" a návrh darovací smlouvy
113. ZM8/0602 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní pozemků p.č. 3268 a 3269 v k.ú. Kníničky
114. ZM8/0536 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací pro stavbu "Ulice Kaštanová - úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)"
115. ZM8/0533 Návrh na ukončení procesu pořizování změn Územního plánu města Brna
116. ZM8/0546 Změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno a Změny Územního plánu města Brna související s řešením změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno - vybrané ke zkrácenému postupu pořízení
117. ZM8/0545 Změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016 a Změny Územního plánu města Brna vyplývající z řešení změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016 - vyčlenění k samostatnému procesu pořízení; ukončení procesu pořízení
118. ZM8/0632 Zpráva o činnosti statutárního města Brna v rámci členství v Asociaci měst pro cyklisty
119. ZM8/0633 Stanovisko k rozhodnutí vlády o financování Mistrovství světa silničních motocyklů - Grand Prix ČR
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/05, konaného dne 9. 4. 2019
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/05, konaného dne 9. 4. 2019
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva - výdaje městských částí statutárního města Brna v roce 2018
INFO 5. Informativní zpráva - přehled zahraničních pracovních cest za leden-březen 2019
INFO 6. Zpráva o činnosti statutárního města Brna v rámci členství v Asociaci měst pro cyklisty
INFO 7. Informativní zpráva - Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI
INFO 8. Informativní zpráva za leden 2019 - březen 2019 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně

Archiv

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/05

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/04

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/03

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/02

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/01

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/42

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/41

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/40

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/39

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/38

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/37

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/36

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/35

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/34

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/33

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/32

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/31

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/30

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/29

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/28

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/27

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/26

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/25

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/24

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.05.2019 06:18
  • Datum poslední aktualizace: 14.05.2019 06:18
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design