Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/03

Datum:5. února 2019
Místo:v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) 
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání) 
5. ZM8/0176 Návrh na zvolení členů Rady Klubu zastupitelů města Brna 
6. ZM8/0171 Změna zástupců statutárního města Brna delegovaných na členské schůze spolku Otevřená města, z. s. 
7. ZM8/0210 Návrh na změnu delegování zástupce statutárního města Brna na všech valných shromážděních a jednáních Asociace měst pro cyklisty 
8. ZM8/0165 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška, jež stanovuje spádové obvody mateřských škol 
9. ZM8/0166 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška, jež stanovuje spádové obvody základních škol 
10. Návrh Pravidel odpovědnosti za bezdůvodné obohacení 
11. Dopracování a sloučení dokumentu Strategie BRNO 2050 - programová část a dokumentu Strategie BRNO 2050 - strategická část 
12. ZM8/0266 Strategie integrace cizinců ve městě Brně II. 
13. ZM8/0226 Návrh Dodatku č. 3 ke Zřizovací listině Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace 
14. ZM8/0187 Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v oblasti kultury 
15. ZM8/0200 Členský příspěvek města Brna v Centrále cestovního ruchu - Jižní Morava, z. s. p. o. 
16. ZM8/0204 Návrh rozpočtového opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje k financování kapitálových výdajů Odboru dopravy 
17. ZM8/0191 Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku 
18. ZM8/0185 Realizace minitendru na nákup licencí produktů Microsoft na základě dohody o centralizovaném zadávání veřejné zakázky uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Ministerstvem vnitra České republiky; návrh rozpočtového opatření 
19. ZM8/0170 "Základní škola Vejrostova 1 - přístavba" - návrh rozpočtového opatření 
20. ZM8/0271 Návrh na krácení příjmů postoupených městské části Brno-Líšeň, návrh rozpočtového opatření 
21. ZM8/0172 Změna účelu použití investičního transferu "Dokončení zateplení objektu Obřanská 7" - návrh rozpočtového opatření 
22. ZM8/0223 Návrh na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 
23. ZM8/0224 Návrh na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 spolku Vodní záchranná služba Brno - město, z. s., návrh rozpočtového opatření 
24. ZM8/0221 Návrh na uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické, prorodinné a proseniorské služby, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna 
25. ZM8/0267 Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2019 - program I - návrh rozpočtového opatření 
26. ZM8/0189 Návrh na poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2019 -návrh rozpočtového opatření 
27. ZM8/0195 Jihomoravský filmový nadační fond - návrh na poskytnutí peněžitého daru, návrh rozpočtového opatření; návrh na změnu člena správní rady  
28. ZM8/0234 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje z. s. na zajištění provozu kontaktního místa ANNO JMK - návrh rozpočtového opatření 
29. ZM8/0197 Návrh na poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2019 - návrh rozpočtového opatření 
30. ZM8/0198 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO s. r. o. na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně
Doplněk k bodu č. 30 Z8/03 zasedání ZMB konaného dne 5. 2. 2019, ZM8/0198
31. ZM8/0196

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO z. s. na provoz sportovního areálu na Halasově nám. v Brně  

Doplnek k bodu 31 - Z8-03

32. ZM8/0169 Poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2019 
33. "Rekonstrukce ulice Valchařská" - Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí investiční dotace na úhradu nezbytně vynaložených nákladů Technických sítí Brno, akciová společnost 
34. ZM8/0220 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na rozšíření garážových stání hasičské stanice v Brně-Líšni  
35. ZM8/0219 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje  
36. ZM8/0184 "Poskytnutí služeb pro zajištění provozu na přenosových trasách páteřní sítě a aktivních prvcích optické páteřní sítě informačního systému města Brna"- návrh rozpočtového opatření 
37. ZM8/0225 Návrh rozpočtového opatření - rozdělení finančních prostředků na projekty participativního rozpočtu
38. ZM8/0268 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - únor 2019 - návrh rozpočtových opatření 
39. ZM8/0269 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - únor 2019 - návrh rozpočtového opatření  
40. ZM8/0186 Projekt "Lužánecký skleník, enviromentální a polytechnické výukové centrum" - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace s příspěvkovou organizací Lužánky - středisko volného času; návrh rozpočtového opatření 
41. ZM8/0188 Projekt "Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3" - poskytnutí zápůjčky MČ Brno-Černovice, návrh rozpočtového opatření 
42. ZM8/0183 Projekt "ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
43. ZM8/0182 Projekt "ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
44. ZM8/0194 Projekt "Zprostředkující subjekt ITI 2" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
45. ZM8/0193 Projekt "ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
46. ZM8/0192 Projekt "ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
47. ZM8/0179 Projekt "Modernizace infrastruktury ZŠ Labská" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
48. ZM8/0177 Projekt "Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
49. ZM8/0178 Projekt "Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
50. ZM8/0174 Projekt "Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
51. ZM8/0175 Projekt "Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
52. ZM8/0173 Projekt "Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p. o. - rekonstrukce odborných učeben" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
53. ZM8/0270 Projekt "Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty" - návrh smlouvy o návratné finanční výpomoci; návrh rozpočtového opatření 
54. ZM8/0212 Projekt "Rekonstrukce 30 bytů pro sociální bydlení" - posouzení projektu 
55. ZM8/0215 Záměr prodeje domovního celku Jugoslávská 152, 154 včetně pozemků 
56. ZM8/0216 Návrh prodeje bytového domu Tišnovská 132a včetně pozemků 
57. ZM8/0227 Návrh prodeje bytového domu Trávníčkova 5 včetně pozemků 
58. ZM8/0217 Návrh prodeje rodinného domu Kamenná 27a včetně pozemků 
59. ZM8/0218 Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/41, bod č. 129 - Prodej bytového domu Čelakovského 1/Táborská 192 včetně pozemku 
60. ZM8/0253 Prodej pozemku p. č. 8515 v k. ú. Židenice 
61. ZM8/0246 Návrh prodeje pozemku p. č. 4059/3, k. ú. Bystrc 
62. ZM8/0258 Návrh prodeje pozemku p. č. 104/27 a části pozemku p. č. 98/1 v k. ú. Kohoutovice 
63. ZM8/0244 Návrh prodeje části pozemku p. č. 2706/2 v k. ú. Řečkovice 
64. ZM8/0241 Záměr nabytí pozemků v k. ú. Pisárky z vlastnictví ČR-Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Brna  
65. ZM8/0181 Návrh nabytí pozemku p. č. 2480/40 v k. ú. Maloměřice 
66. ZM8/0180 Návrh nabytí pozemku p. č. 834/2 v k. ú. Maloměřice  
67. ZM8/0206 Návrh nabytí pozemku p. č. 1247/97 v k. ú. Bohunice 
68. ZM8/0207 Návrh nabytí pozemku p. č. 1247/96 v k. ú. Bohunice 
69. ZM8/0205 Návrh nabytí pozemku p. č. 2594/36 v k. ú. Maloměřice 
70. ZM8/0209 Návrh nabytí pozemků p.č. 1713/107, 1713/108, 1713/109, vše v k.ú. Bystrc 
71. ZM8/0208 Návrh nabytí pozemku p.č. 552/4 v k.ú. Brněnské Ivanovice 
72. ZM8/0265 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Černovice, Husovice, Královo Pole a Štýřice z vlastnictví ČR-ÚZSVM 
73. ZM8/0264 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM 
74. ZM8/0238 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1215/4 v k. ú. Bohunice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami 
75. ZM8/0245 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Bohunice, Husovice a Maloměřice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM 
76. ZM8/0247 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín, Královo Pole a Medlánky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM 
77. ZM8/0252 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín a Štýřice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami 
78. ZM8/0248 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Starý Lískovec, Kohoutovice, Černá Pole a Husovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami 
79. ZM8/0249 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami 
80. ZM8/0250 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Královo Pole, Lesná a Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami 
81. ZM8/0251 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Slatina, Černovice a Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami 
82. ZM8/0259 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p. č. 446/7, p. č. 446/9 a p. č. 446/12 v k. ú. Medlánky z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami 
83. ZM8/0263 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p. č. 876/35 a p. č. 876/37 v k. ú. Bohunice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami 
84. ZM8/0262 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p. č. 3065/2 a p. č. 3066/2 v k. ú. Bohunice z vlastnictví ČR-ÚZSVM 
85. ZM8/0272 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p. č. 3880/6 a p. č. 3880/9 v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM 
86. ZM8/0260 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p. č. 2576/2 v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM 
87. ZM8/0261 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p. č. 61/4 a p. č. 61/7 v k. ú. Trnitá z vlastnictví ČR-ÚZSVM 
88. ZM8/0229 Nabídka předkupního práva spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/128 a id. 1/64 na pozemcích p. č. 1597/1 a 1596/3, způsob využití zahrada, v k. ú. Lesná 
89. ZM8/0231 Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 609, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p. č. 1088/2 v k. ú. Nový Lískovec 
90. ZM8/0228 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 3072/2 v k. ú. Židenice 
91. ZM8/0235 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e., postavené na pozemku p. č. 5648 v k. ú. Královo Pole 
92. ZM8/0239 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 3420 v k. ú. Komín 
93. ZM8/0240 Nabídka předkupního práva ke stavbě č. p. 705, způsob využití rodinný dům, postavené na pozemku p. č. 1019 v k. ú. Štýřice 
94. ZM8/0233 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 1579 v k. ú. Černovice 
95. ZM8/0232 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 1721 v k. ú. Černovice 
96. ZM8/0230 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 2199 v k. ú. Husovice 
97. ZM8/0237 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemcích p. č. 425/3 a p. č. 425/6, oba v k. ú. Slatina 
98. ZM8/0243 Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č. p./č. e., způsob využití garáže, postaveným na pozemcích p. č. 229, 211/28, 212 až 241, 243 až 247, 257 až 284, 285/5 až 285/7, 285/11, 285/14 až 285/50, 285/52 až 285/81 a 285/124, vše v k. ú. Žabovřesky 
99. ZM8/0236 Nabídka předkupního práva k spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/52 na stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 1321/11 v k. ú. Bohunice 
100. ZM8/0214 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1413 v k. ú. Brněnské Ivanovice 
101. ZM8/0213 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 3226/1 v k. ú. Bystrc 
102. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4227 v k. ú. Tuřany 
103. ZM8/0211 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 3877 v k. ú. Tuřany 
104. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 1093/5, 1093/6, 1094, 1095/4, 1096, 1097, 1098/1, 1099/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice.
105. ZM8/0257 Zřízení předkupního práva k bytové jednotce č. 707/2 v budově č. p. 707 nacházející se na pozemku p. č. 1177 v k. ú. Černá Pole 
106. ZM8/0190 Návrh Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 5617023288 pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" 
107. ZM8/0256 Návrh na uznání vlastnického práva a návrh na uzavření soudního smíru ve sporu o určení vlastnického práva ve vztahu k části pozemku p. č. 1116 v k. ú. Štýřice 
108. ZM8/0255 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 327/1 v k. ú. Kníničky formou souhlasného prohlášení 
109. ZM8/0254 Návrh darování pozemku p. č. 735/2 v k. ú. Kuřim-návrh na změnu přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/33, bod č. 115  
110. ZM8/0201 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, budovy - jiná stavba bez č. pop./č. ev., která je součástí pozemku p. č. 5174 k. ú. Královo Pole 
111. ZM8/0203 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Jehnice, stavba občanského vybavení bez č. pop./č. ev., která je součástí pozemků p. č. 2/2 a p. č. 7/27 k. ú. Jehnice 
112. ZM8/0202 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 233/5, p. č. 233/6 k. ú. Pisárky 
113. ZM8/0199 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Nový Lískovec  
114. ZM8/0242 Návrh na svěření pravomoci rozhodovat o nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným 
115. ZM8/0167 Pověření Ing. Karla Vlčka, pověřeného zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního Magistrátu města Brna k uzavírání a podepisování dokumentů spadajících do působnosti Odboru investičního MMB 
116. ZM8/0168 Zkrácený postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B7/18-CM - MČ Brno-střed, k. ú. Zábrdovice, nový pavilon Úrazové nemocnice v Brně, lokalita Ponávka 
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/02, konaného dne 11. 12. 2018  
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/02, konaného dne 11. 12. 2018  
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Výroční zpráva za školní rok 2017/2018  
INFO 5. Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za říjen-prosinec 2018 
INFO 6. Informativní zpráva o činnosti Jihomoravské rozvojové společnosti, s. r. o., za říjen-prosinec 2018 
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 01.02.2019 14:04
  • Datum poslední aktualizace: 01.02.2019 14:04
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design