Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/15

Datum: 3. 3. 2020
Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
Čas:

08:00

 

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)  
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)  
4. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu  
5. Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2020
6. Schválené rozpočty na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených městem Brnem
7. Poskytování příspěvků členům Zastupitelstva města Brna  
8. Návrh Protokolu č. 66 o vynětí majetku statutárního města Brna ze správy Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace
9. Žádost městské části Brno-Kohoutovice o souhlas s použitím části disponibilního zisku z vedlejší hospodářské činnosti-bytové hospodářství k jinému účelu  
10. Návrh rozpočtového opatření - změna rozpočtového zatřídění transferů z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB, schválených městským částem v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2020 
11. Návrh rozpočtového opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje města k financování běžných a kapitálových výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB a přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB
12. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního březen 2020 – návrh rozpočtového opatření 
13. Žádost o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení v roce 2020
14. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2020 a návrh rozpočtového opatření 
15. Návrh na poskytnutí dotace Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje
16. Návrh na poskytnutí individuální dotace Armádě spásy v České republice, z. s. na projekt Posílení personálních kapacit projektu Prevence bezdomovectví v Brně
17. Návrh na poskytnutí individuální dotace Potravinové bance pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s. na projekt Pokračování projektu Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj 
18. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce o.p.s. na projekt Příprava provozu kontaktního centra se zvláštním režimem konzumace alkoholu – návrh rozpočtového opatření
19. Návrh na poskytnutí individuální dotace Asociaci nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s. na projekt Partnerství Asociace NNO JMK a statutárního města Brna 2020
20. Návrh na poskytnutí investičních dotací v programu Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření
21. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast životního prostředí na rok 2020
22. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Nebe plné hvězd 2020; návrh rozpočtového opatření
23. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit  pro rok 2020 – návrh rozpočtového opatření 
24. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací v programu Mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření
25. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací v programu Volnočasové aktivity dětí a mládeže v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2020
27. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací v programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření
28. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Masarykově univerzitě na výchovu a vzdělávání mládeže v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření
29. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na mezinárodní aktivity v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření
30. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na účast v projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření
31. Účinkování Divadla Husa na Provázku v New Yorku – návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci, v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření   
32. Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci z důvodu navýšení provozních nákladů organizace – návrh rozpočtového opatření
33. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci a na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury v roce 2020 pro společnostSpolečně, o.p.s. – návrh rozpočtového opatření  
34. Změna neinvestičního příspěvku Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, v roce 2020 - návrh rozpočtového opatření  
35. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření
36. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů – návrh rozpočtového opatření  
37. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Ptačímu centru o.p.s. na zajištění činnosti záchranné stanice Ptačí centrum o.p.s. v roce 2020
38. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury v roce 2020 pro společnost GERONIMO s.r.o. na realizaci projektu TrutnOFF BrnoOn Open Air Festival 2020 – návrh rozpočtového opatření  
39. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na pořízení vozidlových komunikačních jednotek pro preferenci IZS v křižovatkách
40. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na spolufinancování nákupu nového automobilového žebříku
41. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
42. Strategie BRNO 2050 - aktualizace VIZE 2050
43. Návrh na zapojení statutárního města Brna do mezinárodního projektu "Výzvy pro budoucnost - síť měst pro udržitelnou Evropu"
44. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - březen 2020 - návrh rozpočtových opatření
45. Projekt "Kontaktní místo pro bydlení v Brně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh rozpočtového opatření
46. Projekt "Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
47. Projekt "Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
48. Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa" - posouzení projektu
49. Návrh na uzavření dohody o splátkách dluhu za nájem bytu č. 4 v domě Pekařská 429/52
50. Záměr prodeje bytového domu Jiráskova 10 včetně pozemků 
51. Návrh prodeje domovního celku Jugoslávská 152, 154 včetně pozemků  
52. Záměr prodeje volné vymezené nebytové jednotky č. 586/14 v bytovém domě Nové sady 22  
53. Návrh na odnětí svěřeného majetku města městské části Brno-střed, pozemku p. č. 1141, jehož součástí je stavba č. pop. 289, bytový dům Křenová 6, vše k. ú. Trnitá
54. Návrh prodeje pozemku p. č. 3906 v k. ú. Královo Pole  
55. Návrh prodeje pozemku p. č. 227/1 v k. ú. Slatina
56. Návrh prodeje pozemku p. č. 513/2 v k. ú. Stránice - nabídkové řízení
57. Návrh prodeje pozemku p. č. 643/22 k. ú. Starý Lískovec
58. Návrh prodeje pozemku p.č. 9149/11 v k.ú. Židenice
59. Návrh prodeje pozemků v k.ú. Bystrc
60. Návrh prodeje pozemků p.č. 5457, 5458 v k.ú. Bystrc formou nabídkového řízení
61. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3599 k. ú. Řečkovice
62. Návrh prodeje části pozemku p.č. 8/4 v k.ú. Jehnice
63. Návrh nabytí pozemku p. č. 1635/20 v k. ú. Komín  
64. Návrh nabytí pozemku v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky 
65. Návrh nabytí pozemků p.č. 1749/68, p.č. 1749/77 a p.č. 1903/27 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu „Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa – nová stavba“ 
66. Návrh nabytí pozemků p.č. 1327/4, 1327/72, 1327/73, 1327/74, 1327/75, vše v k.ú. Staré Brno  
67. Návrh nabytí částí pozemku p.č. 4267 v k.ú. Tuřany pro stavbu „Komunikační obchvat Tuřan, I.etapa“
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4093/2, p.č. 4094, p.č. 4095/1, p.č. 4097/3 a p.č. 4097/5, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 5879/13 a p.č. 5879/15, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 4802/165 a p.č. 4802/215, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4806/2, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 5528/10, p.č. 5528/13, p.č. 5528/20, p.č. 5528/22, p.č. 5528/34 a p.č. 5528/41, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7608/2, 7623/47, 7623/68, 7623/167, 7623/183 v k.ú. Židenice z vlastnictví společnosti OHL ŽS, a.s. - návrh změny usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z7/15, bod č. 80 
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1566/5 a p.č. 1571/5 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami 
75. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ¼ pozemků p.č. 5231/31 a p.č. 5233/5, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
76. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 250/67 a p.č. 250/109, v k.ú. Brněnské Ivanovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami 
77. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1592 v k.ú. Černovice
78. Návrh směny pozemku p.č. 515/1 za pozemek p.č. 515/7 v k.ú. Kohoutovice při ul. Výletní
79. Návrh směny pozemků v k.ú. Komárov s Jihomoravským krajem, návrh rozpočtového opatření, návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p.č. 226/1, 211/18, v k.ú. Komárov 
80. Návrh směny části pozemku p.č. 3949/2 k.ú. Líšeň za část pozemku p.č. 3672 v k.ú. Líšeň
81. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p.č. 2621/1, 2628/26, 2628/28, 4114/3 v k.ú. Komín  
82. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno – Chrlice, části pozemku p.č. 7 v k.ú. Chrlice 
83. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno – Maloměřice a Obřany, pozemku p.č. 401/9 v k.ú. Obřany 
84. Návrh nájmu pozemku p.č. 1195/5 v k.ú. Banín ve vlastnictví ČR ÚZSVM pro statutární město Brno
85. Návrh na postoupení pohledávek
86. Návrh Smlouvy o výstavbě dopravní a technické infrastruktury a mateřské školy v rámci stavby „Obytná zóna Slunečná“  
87. Regulační plán V Aleji, k. ú. Holásky - Návrh na vydání regulačního plánu formou opatření obecné povahy
88. Změna Územního plánu města Brna B1/17-CM, MČ Brno – Líšeň, MČ Brno - Židenice, k.ú. Líšeň, k.ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno- Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy
89. Změna Územního plánu města Brna B2/19-CM, MČ Brno-střed, k.ú. Pisárky, Multifunkční hala v areálu BVV- Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy
90. Změny Územního plánu města Brna 2020 - B19/11-II/2020, B65/15-0/2020, B119/15-0/2020, B122/15-0/2/2020 a B124/15-0/2020 - Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem  
91. Změny Územního plánu města Brna vybrané ke zkrácenému postupu pořízení – B19/11-II/Z, B65/15-0/Z, B119/15-0/Z, B122/15-0/2/Z a B124/15-0/Z - Vyčlenění k samostatnému procesu pořízení; ukončení procesu pořízení
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  
Informativní zpráva o činnosti Odboru implementace evropských fondů za rok 2019
92. Jihomoravský filmový nadační fond - návrh na poskytnutí peněžitého daru do majetku fondu  
93. Návrh na poskytnutí dotací v dotačním programu celoroční činnost hudebních klubů v roce 2020 - návrh rozpočtového opatření
94. Poskytnutí věcného daru
 

Aktualizace: 2. 3. 2020 16:05:14

 

 

Archiv

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/14

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/13

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/12

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/11

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/10

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/09

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/08

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/07

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/06

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/05

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/04

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/03

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/02

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/01

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/42

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/41

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/40

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/39

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/38

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/37

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/36

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/35

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/34

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/33

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/32

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/31

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/30

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/29

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/28

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/27

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/26

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/25

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/24

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.01.2020 08:01
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design