Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/11

Datum: 5. 11. 2019
Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno.
Čas:

08:00

 

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání) 
4. Doplňovací volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města Brna
5. Návrh harmonogramu zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2020
6. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8. Návrh na pojmenování nového parku na území města Brna
9. Návrh na členství statutárního města Brna v síti evropských metropolitních regionů a oblastí METREX
10. Souhlas s aktuálním zněním stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO
11. Návrh Akčního plánu Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2020-2021
12. 6. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2020-2022
13. Návrh na změnu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy
14. Souhlas s uzavřením smlouvy o vytvoření společného školského obvodu Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace s obcí Moravany-návrh smlouvy
15. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2019
16. Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2020 do rozpočtů městských částí, návrh poskytnutí neinvestičního transferu z rozpočtu města Brna na rok 2020 městské části Brno-střed na navýšení zdrojů Fondu Sněmu starostů
17. "Nákup akcií společnosti Technologický Park Brno, a. s." - výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy, návrh rozpočtového opatření  
18. Návrh na snížení základního kapitálu společnosti STAREZ – SPORT, a.s. vzetím akcií z oběhu
19. Návrh na schválení úhrady ztráty běžného období za rok 2018 ve výši 30 016 138,42 Kč společnosti STAREZ – SPORT, a.s., z rozpočtu města Brna pro rok 2020
20. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů města roku 2019 – rozpočtové opatření 
21. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření     
22. Návrh na poskytnutí zápůjčky z Fondu bytové výstavby MČ Brno-sever – výjimka ze Zásad pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu r. 2020
23. Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o prodloužení čerpání zápůjčky ze smlouvy č. 6218203504, výjimka z Pravidel poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna. 
24. Aktualizace rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního roku 2019 - návrh rozpočtového opatření
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci OŠMT MMB  
26. Návrh na změnu rozpočtu Odboru kultury MMB v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
27. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sociální péče MMB na rok 2019, návrh rozpočtového opatření
28. Návrh rozpočtového opatření na zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
29. Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Jundrov na pokrytí výpadku finančních prostředků, návrh rozpočtového opatření.
30. Žádost o poskytnutí finančního transferu MČ Brno-sever – úhrada oprav bytu za nájemce – projekt Rapid Re-Housing; návrh rozpočtového opatření  
31. Poskytnutí finančního transferu na odstranění nepovolené stavby; návrh rozpočtového opatření
32. Návrh na poskytnutí transferů městským částem z rozpočtu Odboru investičního v rámci postoupených příjmů od města na rok 2020
33. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na výstavbu, opravu a úpravu nadzemních kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu - návrh rozpočtového opatření.  
34. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního transferu na opravu příjezdové cesty ke sběrnému středisku odpadů Ukrajinská v MČ Brno-Bohunice - návrh rozpočtového opatření
35. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního transferu na opravy kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad v MČ Brno-Bohunice – návrh rozpočtového opatření  
36. Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem v rámci postoupených příjmů od města na rok 2020 - návrh rozpočtového opatření  
37. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu na zastínění dětských hřišť - návrh rozpočtového opatření 
38. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu MČ Brno-sever na zpomalování odtoku dešťových vod a jejich zadržení v lokalitě „Čertova rokle“, k. ú. Lesná – návrh rozpočtového opatření 
39. Návrh na poskytnutí investičního transferu na rekonstrukce  4 kontejnerových stání na směsný komunální odpad  v MČ Brno-Jundrov – návrh rozpočtového opatření  
40. Převod části investičního transferu poskytnutého MČ Brno - sever na akci "Rekonstrukce kulturní památky Arnoldova vila" Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření
41. Návrh na změnu účelu využití schváleného investičního transferu - Muzeum města Brna, příspěvková organizace
42. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu MČ Brno-Žebětín - návrh rozpočtového opatření
43. Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organzace - návrh na změnu účelu využití investičních transferů, návrh rozpočtového opatření
44. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření
45. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu sportovních odvětví  pro rok 2019 – návrh rozpočtového opatření 
46. Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Waldorfskou základní školu a mateřskou školu Brno, Plovdivská 8, příspěvkovou organizaci z důvodu navýšení provozních nákladů organizace – návrh rozpočtového opatření
47. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů – návrh rozpočtového opatření  
48. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2019 - II. – návrh  rozpočtového opatření 
49. Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury na rok 2019 - návrh rozpočtového opatření
50. Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury pro Czech Ensemble Baroque, z.s.- návrh rozpočtového opatření
51. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření
52. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora tvorby zelených střech na území města Brna", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření
53. Žádost o poskytnutí investiční dotace na instalaci veřejných hodin na Konečného náměstí;návrh rozpočtového opatření 
54. Žádost o poskytnutí investiční dotace na vybudování nového veřejného osvětlení dle požadavků městských částí ve městě Brně.
55. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2019-2020 pro Telepunk s.r.o. - návrh rozpočtového opatření
56. Návrh na poskytnutí individuální dotace spolku Schola brněnské mládeže, z. s. na mezinárodní reprezentaci města Brna v Římě – návrh rozpočtového opatření
57. Návrh na poskytnutí individuální dotace společnosti Paspoint, z.ú. na sociální službu zařazenou do individuálního projektu KrÚ JMK „Vybrané služby sociální prevence na území JMK“, návrh rozpočtového opatření
58. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 1517092726 o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, na projekt "SME Instrument Brno"
59. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 – Moravské zemské muzeum 
60. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, na projekt "Prototypuj a ověřuj", Výzva 2020
61. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Jihomoravskému kraji na spolufinancování VIDA! scince centra v období od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2024
62. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Czechitas z. s. na projekt "Podpora vzdělávání a popularizace IT ve městě Brně"  
63. Návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy s HZS JmK o poskytnutí investiční dotace na demoliční práce, dofinancování projektové dokumentace a vybudování přeložky teplovodu
64. Návrh Dodatku č. 22 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci                        
65. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - listopad 2019 - návrh rozpočtových opatření
66. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - listopad 2019 - návrh rozpočtového opatření
67. Projekt "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Obřany" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
68. Projekt "Předcházení vzniku odpadů v Brně II" - návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh rozpočtového opatření
69. Projekt "Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka" - návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh rozpočtového opatření
70. Projekt „Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10“ – návrh zvýšení celkových rozpočtových nákladů projektu, návrh rozpočtového opatření
71. Projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa“ – návrh rámcové smlouvy o financování projektu
72. Projekt „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova“ – návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci
73. Projekt „Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno-Černovice“ – posouzení projektu
74. Projekt „Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice“ – posouzení projektu
75. Projekt „Celková rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 v k.ú. Zábrdovice“ - posouzení projektu
76. Návrh prodeje domovního celku Píškova 8, 10, 12 včetně pozemků    
77. Návrh prodeje pozemku p.č. 1481/5 v k.ú. Slatina a zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1481/5 v k.ú. Slatina 
78. Návrh prodeje pozemku p. č. 520/4 a  části pozemku  p. č. 520/8   k. ú. Jehnice    
79. Návrh prodeje pozemků p.č. 9171/3, 9176/2, 9177/2 v k.ú. Líšeň
80. Návrh prodeje části pozemku p. č. 434/1 v k. ú. Sentice 
81. Návrh nabytí pozemků p.č. 1749/82 a p.č. 1749/88 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu „Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa“  
82. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ČPP Transgas, s.p.  do vlastnictví statutárního města Brna
83. Návrh nabytí pozemků p.č. 1022 a p.č. 1023/69 k.ú. Pisárky  
84. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Lesná z majetkové podstaty úpadce PSJ, a.s. do vlastnictví statutárního města Brna
85. Návrh nabytí pozemků od společnosti TJ FAVORIT Brno, a.s., zapsaných na LV č. 2288 a návrh nabytí staveb od Tělovýchovné jednoty Favorit Brno, spolku, zapsaných na LV č. 502,vše k.ú. Pisárky
86. Návrh nabytí pozemků p.č. 2461/4 a 2462/3, oba v k.ú. Bohunice
87. Návrh nabytí pozemků p. č. 604/27, 604/28, 604/29, 604/30, vše v k. ú. Ponava 
88. Návrh nabytí pozemků p.č. 2556/2, 2556/3, 2556/4 a p.č. 2556/5 v k.ú. Bystrc
89. Návrh nabytí pozemků p.č. 2050/5 a p.č. 2050/6 v k.ú. Horní Heršpice
90. Návrh nabytí pozemků p.č. 2162/44, 2162/81, 2162/86, 2162/87, 2162/89, 2162/129, 2162/133, 2162/134, 2371/16, 2371/24, 2430/16, 2430/17, 2430/20, 2431/108, k.ú. Bosonohy - návrh změny usnesení č. Z7/41 zasedání ZMB, konaného dne 4.9.2018, bod č. 161
91. Návrh nabytí id. 58/64 pozemků p. č. 3251/157 a p. č. 3272/4, oba v k. ú. Bystrc  
92. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích a pozemků v k.ú. Židenice do vlastnictví statutárního města Brna, návrh rozpočtového opatření, návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice  
93. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Rakovecká v k.ú. Bystrc a nabytí pozemků v k.ú. Bystrc
94. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3168/3 a p.č. 3168/6 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
95. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4683/18 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
96. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6010 a p.č. 6132/11, vše v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
97. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1215/9 v k.ú. Stránice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM
98. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1327/49 a p.č. 1327/52, v k.ú. Staré Brno z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
99. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1347/36 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM
100. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 28/61, p.č. 29/5, p.č. 29/24, p.č. 55/14, p.č. 55/16 a p.č. 5365/21, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM
101. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2937/46, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
102. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4140/3, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
103. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 464/23 v k.ú. Černá Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM
104. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 5721/6 a p.č. 5721/7, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM
105. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 80/15 a p.č. 80/16, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM
106. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 911, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1996 v k.ú. Jundrov 
107. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./ č.e. , způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 706 v k.ú. Lesná 
108. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 953, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 4651 v k.ú. Žabovřesky  
109. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p/č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 886 v k.ú. Slatina
110. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 305, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 782 v k.ú. Nový Lískovec
111. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3643/10 v k.ú. Černá Pole
112. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 693, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 910 v k.ú. Štýřice
113. Nabídka předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/26  na pozemku p.č. 1465 v k.ú. Staré Brno
114. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č 3824 v k. ú. Tuřany
115. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 769/6 v k. ú. Brněnské Ivanovice
116. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4047/1 v k. ú. Bystrc
117. Návrh na změnu části usnesení Z8/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 14. 5. 2019, bod 96, ve věci předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1745/17 v k. ú. Starý Lískovec
118. Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemku p.č. 3135/1 k.ú. Bohunice a návrh na uzavření souhlasného prohlášení
119. Návrh směny pozemků p.č. 1195/2, 1195/3 za pozemek p.č. 1193/2, vše v k.ú. Chrlice
120. Návrh budoucí směny  částí pozemku p.č. 408/1 a pozemku p.č.  408/30 za části pozemků p.č. 408/32, 408/24, 408/23, 408/14, 408/5 vše  v k.ú. Medlánky
121. Záměr směny pozemků p. č. 1074/2, a části p. č. 1074/1, oba v k. ú. Husovice, za pozemky p. č. 1513/1, 1514/7, 1514/8, 2397/2, 2397/6, 2398/2, 2401/3, 2401/11, vše v k. ú. Husovice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova“  
122. Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 129 a p. č. 122/13, vše k. ú. Staré Brno 
123. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 3730 a 3731, vše k. ú. Židenice 
124. Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 373 zahrada v k. ú. Zábrdovice 
125. Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p.č. 720/4 v k.ú. Lesná
126. Návrh svěření majetku města MČ Brno Bohunice, pozemku p.č. 1317/18 v k.ú. Bohunice
127. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemků v k.ú. Veveří
128. Návrh na zrušení části usnesení ZMB ve věci odnětí svěřeného majetku MČ Brno-sever u bytového domu Hálkova 624/4 v Brně 
129. Záměr a návrh výpůjčky části pozemků p. č. 1938/299 a 1938/301, oba v k. ú. Bystrc  
130. Návrh na dispozice s majetkem s Masarykovou univerzitou 
131. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 6317172097 se společností B. Letná s.r.o.      
132. Návrh Smlouvy o výstavbě dopravní a technické infrastruktury a mateřské školy v rámci stavby obytný soubor „Čtvrť Pod Hády, Brno“
133. Návrh Smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury „Obytný soubor Bochořákova“
134. Návrh smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury „Soubor staveb „U Sýpky“, ulice Kytnerova 1, BrnoMedlánky“ - změna přílohy č. 142 k usnesení Z8/08. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 3. 9. 2019, bod 186
135. Změna Územního plánu města Brna B4/19-CM - MČ BRNO-SEVER, k.ú. Soběšice - Rozšíření lesního hřbitova Soběšice- Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem  
136. Změna Územního plánu města Brna B6/18 - CM –MČ Brno-Líšeň, k. ú. Líšeň, SINGLETRAIL Brno, Líšeň-Mariánské údolí - Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy  
137. Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM - MČ BRNO-KRÁLOVO POLE,  k.ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída Generála Píky - Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem  
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/10 konaného dne 1. 10. 2019
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/10 konaného dne 1. 10. 2019
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Informativní zpráva – přehled zahraničních pracovních cest za červenec–září 2019
Informativní zpráva za červenec - září 2019 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
138. Návrh nabytí pozemků p. č. 518/43 a p. č. 536/3, oba v k. ú. Komárov
139. Aktualizace Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně.
140. Návrh rozpočtového opatření - přesun v rámci běžných výdajů Odboru dopravy MMB
141. Změna neinvestičního příspěvku u Fiharmonie Brno, příspěvkové organizace, v roce 2019 - návrh rozpočtového opatření
 

Aktualizace: 8. 11. 2019 12:52:20

 

 

Archiv

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/10

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/09

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/08

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/07

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/06

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/05

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/04

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/03

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/02

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/01

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/42

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/41

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/40

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/39

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/38

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/37

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/36

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/35

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/34

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/33

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/32

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/31

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/30

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/29

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/28

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/27

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/26

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/25

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/24

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.10.2019 11:13
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design