Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/32

Datum:3. 10. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) 
Doplněk k bodu č. 3
Zpráva finančního výboru
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání) 
5. Představení nově jmenované vedoucí odboru MMB - informace 
6. ZM7/3013 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 
Doplněk k bodu č.6
7. ZM7/3007 Návrh stanov společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. 
Doplněk k bodu č.7
8. ZM7/2910 Návrh stanov společnosti SAKO Brno, a. s.  
Doplněk k bodu č.8
9. ZM7/2945

Návrh stanov společnosti STAREZ - SPORT, a. s. 

Doplněk k bodu č.9

10. ZM7/3002 Návrh stanov společnosti Lesy města Brna, a. s.  
Doplněk k bodu č.10
11. ZM7/2907 Návrh stanov společnosti Teplárny Brno, a. s.  
Doplněk k bodu č.11
12. ZM7/2974

Návrh stanov společnosti Veletrhy Brno, a. s. 
Doplněk k bodu č.12

 

13. ZM7/2966 Kolonie Nový dům - účast v soutěži "Pečeť Evropského kulturního dědictví" v rámci komunitárního programu Evropské Unie "Kreativní Evropa/Creative Europe (2014-2020)" 
14. ZM7/2978 Členství statutárního města Brna ve spolku Brněnsko, z.s. 
15. ZM7/3008 Návrh zakládací listiny nadačního fondu "Jihomoravský filmový nadační fond"- návrh rozpočtového opatření  
16. Úprava rozpočtu kapitálových výdajů Městské policie Brno, návrh rozpočtového opatření  
17. ZM7/2975 Návrh rozpočtového opatření - Úprava rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města, poskytnutí transferů městským částem 
Doplněk k bodu č.17
18. ZM7/2939 Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů města Brna 
19. Návrh rozpočtového opatření - převod finančních prostředků z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB a Odboru investičního MMB na Odbor dopravy MMB v souvislosti s budováním Městského kamerového dohledového systému a kamerových bodů v MPR 
20. Návrh na uzavření "Dohody o spolupráci při uspořádání Olympijského parku Brno 2018" mezi Českým olympijským výborem, statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem 
21. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Českému olympijskému výboru na uspořádání Olympijského parku Brno 2018 

Doplněk k bodu č.21
22. ZM7/3009 Návrh na poskytnutí dotací dle Dotačního programu na podporu projektů ke 100. výročí vzniku Československa a konce rakousko-uherské monarchie, a k 50. výročí srpnových událostí roku 1968 - návrh rozpočtového opatření 
23. ZM7/2951 Návrh na úhradu povinných podílů města ke státní dotaci od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2017 - návrh změny usnesení; návrh rozpočtového opatření 
24. ZM7/2950 Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturní památky v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření 
25. ZM7/2909 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Ivanu Stříteskému na projekt Nejbližší krajina, návrh smlouvy o poskytnutí dotace a návrh rozpočtového opatření 
26. ZM7/3004 Návrh na poskytnutí individuálních dotací na dofinancování sociálních služeb pro rok 2017, návrh rozpočtového opatření 
27. ZM7/2976 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 spolku Společně k úsměvu, z.s., návrh rozpočtového opatření  
28. ZM7/2977 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Hospici sv. Alžběty, o.p.s., návrh rozpočtového opatření  
29. ZM7/2940 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu brněnského mládežnického hokeje a zabezpečení kurzů bruslení mateřských škol ve městě Brně pro rok 2017 
30. ZM7/2972 Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času - návrh rozpočtového opatření 
31. ZM7/2946 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 6716092317 o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna FC MEDLÁNKY, z.s. 
32. ZM7/3005 Návrh 5. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2018 - 2019 
33. ZM7/2903 Informace o průběžném naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI 
34. ZM7/2904 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - říjen 2017 - návrh rozpočtového opatření 
35. ZM7/2905 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - říjen 2017 - návrh rozpočtového opatření 
36. ZM7/2908 Projekt "Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
37. ZM7/2920 Projekt "Asistenti prevence kriminality v Brně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
38. ZM7/2941 Projekt "Zateplení budovy Hapalova 22" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
39. ZM7/2916 Projekt "Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B"- rozhodnutí o poskytnutí dotace 
40. ZM7/2969 Projekt "Demolice bytového domu Dukelská 217/88 v k. ú. Husovice - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
41. ZM7/2931 Projekt "Územní studie na veřejná prostranství" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
42. ZM7/2932 Projekt "Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
43. ZM7/2919 Projekt "Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření 
Doplněk k bodu č. 43
Doplněk č.2 k bodu č.43
44. ZM7/2915 Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014 - 2020 "Centrum mezinárodního obchodu" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Regionální hospodářské komoře Brno 
45. ZM7/2906 Projekt "Zateplení bytového domu Konopiska 33, Brno-Bosonohy" - poskytnutí zápůjčky MČ Brno-Bosonohy, návrh rozpočtového opatření 
46. ZM7/2944 Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat" - rámcová smlouva o financování projektu 
47. ZM7/2942 Projekt "Znovuzprovoznění TT Stránská skála - Líšeň, Holzova" - návrh smlouvy o spolupráci 
48. ZM7/2943 Projekt "Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova včetně měnírny Jírova " - návrh smlouvy o spolupráci 
49. ZM7/2999 Projekt "Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření 
50. ZM7/2933 Projekt "Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec" - posouzení projektu  
51. ZM7/3000 Projekt "Zateplení objektu Ukrajinská 2b" - posouzení projektu 
Doplněk k bodu č. 51
52. ZM7/3001 Projekt "Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina" - posouzení projektu 
53. ZM7/2998 Projekt "Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10" - posouzení projektu 
54. ZM7/2968 Projekt "PTP-COMMUTE" - účast na projektu 
55. ZM7/2986 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost Ing. Diba Debse CSc. o výjimku z pravidel spočívající ve změně zajištění zápůjčky  
56. ZM7/2987 Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 2. termín r. 2017, návrh rozpočtových opatření 
57. ZM7/2989 Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 3232, k. ú. Černá Pole 
58. ZM7/2990 Záměr převodu jednotek v bytových domech Axmanova 2,4,6 a Chopinova 5 
59. ZM7/2984 Záměr prodeje bytového domu Merhautova 164 včetně pozemků  
60. ZM7/2981 Záměr prodeje bytového domu Merhautova 170 včetně pozemků 
61. ZM7/2985 Záměr prodeje bytového domu Tišnovská 132a včetně pozemků 
62. ZM7/2980 Záměr prodeje bytového domu Veleslavínova 12 včetně pozemku 
63. ZM7/2983 Záměr prodeje bytového domu Merhautova 97 včetně pozemku 
64. ZM7/2982 Záměr prodeje bytového domu Trávníčkova 5 včetně pozemků 
65. ZM7/2979 Záměr prodeje podílu o velikosti 381/42386 na pozemku p.č. 7049/2, k.ú. Bystrc 
66. ZM7/2924 Návrh prodeje pozemku v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov  
67. ZM7/2957 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1901/5, 1915, 1950/7 v k.ú. Žebětín  
68. ZM7/2911 Návrh nabytí pozemku p. č. 2954/19 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova" 
69. ZM7/2912 Návrh nabytí pozemku p. č. 3686/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova" 
70. ZM7/2917 Návrh nabytí pozemků p. č. 1646/17, 2158/34 a 2954/23 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova" 
71. ZM7/2918 Návrh nabytí pozemku p. č. 3501/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova" 
72. ZM7/2913 Návrh nabytí pozemků p.č. 2712/15 a p.č. 2712/16 v k.ú. Maloměřice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" 
73. ZM7/2937 Návrh nabytí pozemku p.č. 7511/9 v k.ú. Líšeň 
74. ZM7/2938 Návrh nabytí pozemku p.č. 2253/47 v k.ú. Slatina 
75. ZM7/2947 Návrh nabytí pozemků p.č. 2158/32, 2954/17 a 2954/20, vše v k.ú. Žebětín 
76. ZM7/2943 Návrh nabytí pozemků p.č. 436/26, p.č. 436/36 a p.č. 436/37, vše v k.ú. Mokrá Hora 
77. ZM7/2959 Návrh nabytí pozemku p.č. 1589 v k.ú. Nový Lískovec návrh rozpočtového opatření  
78. ZM7/2967 Návrh nabytí pozemku p.č. 3067/5, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR-ÚZSVM 
79. ZM7/2958 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Lesná  
80. ZM7/2934 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 2/3 k pozemku p.č. 544/31 v k.ú. Mokrá Hora 
81. ZM7/2935 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. 2/3 k pozemkům p.č. 1321/126 a p.č. 1820/9 v k.ú. Bohunice 
82. ZM7/2936 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 3/8 k pozemku p.č. 811/17 v k.ú. Přízřenice 
83. ZM7/2948 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 2162/26, p. č. 2162/36 a p. č. 2431/55 v k. ú. Bosonohy - změna usnesení ZMB č. Z7/28, bod č. 77 
84. ZM7/2914 Návrh nabytí jednotky č. 251/8 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 - garáž a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 2486/14302 na společných částech budovy Husovice, č.e. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" 
85. ZM7/2922 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM  
86. ZM7/2923 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM  
87. ZM7/2921 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Horní Heršpice, Medlánky a Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  
88. ZM7/2997 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 3840 v k.ú. Královo Pole  
89. ZM7/2996 Nabídka předkupního práva ke stavbě rodinné rekreace č.e. 322, stojící na pozemku p.č. 1124/12 v k.ú. Horní Heršpice  
90. ZM7/2995 Nabídka předkupního práva ke stavbě rodinné rekreace č.e. 923, stojící na pozemku p.č. 383/12 v k.ú. Kníničky  
91. ZM7/2994 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemcích p.č. 203/12 a p.č. 3863/28 v k.ú. Královo Pole  
92. ZM7/2993 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 1436 v k.ú. Černá Pole  
93. ZM7/2992 Nabídka předkupního práva ke stavbě rodinné rekreace Bystrc č.e. 44, stojící na pozemku p.č. 3635 v k.ú. Bystrc  
94. ZM7/2902 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k ideálním 2/3 pozemku p. č. 2165 v k. ú. Chrlice 
Doplněk k bodu č.94
95. ZM7/2928 Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudního smíru ve sporech o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům k.ú. Nový Lískovec a k.ú. Slatina  
96. ZM7/2956 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 504, k.ú. Ponava  
97. ZM7/2955 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 504, k.ú. Ponava formou souhlasného prohlášení  
98. ZM7/2925 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 7545/3, k.ú. Židenice formou souhlasného prohlášení  
99. ZM7/2970 Návrh směny pozemku p.č. 1121/1 v k.ú. Lažánky u Veverské Bítýšky za část pozemku p.č. 1118/1 v k.ú. Lažánky u Veverské Bítýšky 
100. ZM7/2971 Návrh směny části pozemku p.č. 847/1 a pozemku p.č. 857 vše v k.ú. Kníničky za pozemky p.č. 4726, 4727 a 4728 vše v k.ú. Bystrc 
101. ZM7/2960 Návrh směny části pozemku p.č. 939/1 za pozemek p.č. 940/5 v k.ú. Žebětín  
102. Návrh směny části pozemku p.č. 305/1 ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky p.č. 7620/4 a p.č. 7626/5 ve vlastnictví navrhovatelů, vše v k.ú. Bystrc a návrh na zřízení služebnosti  
103. ZM7/2954 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Medlánky, částí pozemků p.č.987/4, p.č.987/12 a p.č.987/60 k.ú. Medlánky  
104. ZM7/2952 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Ořešín, pozemku p.č.59/22 k.ú. Ořešín  
105. ZM7/2953 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p.č. 1085/1, p.č. 1085/2, p.č. 1089/2, p.č. 1089/7, p.č. 1089/8. p.č. 1089/9 a p.č. 1094/3 k.ú. Řečkovice  
106. ZM7/2963 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Jundrov, pozemků p.č. 1688/108, 1688/172, 1688/208, 1688/209 v k.ú. Jundrov  
107. ZM7/2962 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemku p.č. 1680/5 v k.ú. Komín  
108. ZM7/2961 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p.č. 220/5, p.č. 220/7 p.č. 278/4 a p.č. 278/6 v k.ú. Dvorska  
109. ZM7/2963 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-jih, pozemků p.č. 129/21, 1266/19, 1266/27, 1288/4 v k.ú. Komárov  
110. ZM7/2991 Návrh na zrušení stávajících věcných břemen a návrh na zřízení nových věcných břemen k pozemkům p.č. 3569/394, 3569/247 a k pozemku p.č. 3569/395, vše v k.ú. Šlapanice u Brna  
111. ZM7/2927 Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k.ú. Královo Pole od DRUŽBA, stavební bytové družstvo (SBD DRUŽBA)  
112. ZM7/2926 Návrh dohody o vrácení zaplacené kupní ceny ve výši 557.600,- Kč z neplatné kupní smlouvy ze dne 12. 11. 2003, dle ust. § 1746 odst. 2 obč. zákoníku, návrh rozpočtového opatření  
113. ZM7/2965 Žádost o prominutí nájemného za užívání prostor v objektu č. 3 v areálu bývalých židenických kasáren, k. ú. Židenice 
114. ZM7/2930 Změna Zadání změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn z 2011, 2012 v části změny B65/15-0 
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/31, konaného dne 5. 9. 2017
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/31, konaného dne 5. 9. 2017
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
INFO 4. Informativní zpráva za červen - srpen 2017 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně  

Další body navržené k zařazení do programu:

115. Zpráva z kontrolního šetření organizace akcí Meeting Brno 2017 a Léto v centru 
Doplněk k bodu č. 115
116. ZM7/2973 Návrh na zrušení usnesení Z7/28. zasedání ZMB konaného dne 16. 5. 2017, bod 124; návrh Smlouvy o spolupráci, společnosti a spolufinancování stavby "Odhlučnění TT Cejl - Zábrdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice" 
Doplněk k bodu č.116
117. ZM7/2988 Návrh na převzetí dluhu Bytového družstva Kounicova 63 a Nerudova 14 v Brně vlastníky jednotek vymezených v domě Kounicova 63/Nerudova 14 
118. ZM7/3006 Rekonstrukce parku Denisovy sady a Studánka - navýšení celkových rozpočtových nákladů investiční akce, návrh rozpočtového opatření 
119. ZM7/3003 Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů Odboru sociální péče MMB na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření 
120. ZM7/3010 "Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci s Dopravním podnikem města Brna, a. s. 

Doplněk k bodu č.120
121. Návrh úpravy nových stanov společnosti Brněnské komunikace a. s. 
Doplněk
122. ZM7/3014 Návrh směny nemovitostí v k. ú. Staré Brno za nemovitosti v k. ú. Žabovřesky 
Doplněk k bodu č.122
123. ZM7/3011 Návrh snížení základního kapitálu a změny stanov společnosti Automotodrom Brno, a. s. 
124. ZM7/3016 Návrh úpravy nových stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost
125. ZM7/3017 Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na školy a
školská zařízení - návrh rozpočtového opatření

Doplněk k bodu č. 125
126. ZM7/3015 Návrh úpravy nových stanov společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s.
INFO 5. Informativní zpráva o činnosti spolku "Otevřená města, z. s." 
INFO 6. Informativní zpráva -Úklid přednádražního prostoru - vyhodnocení
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.10.2017 13:38
  • Datum poslední aktualizace: 05.10.2017 13:38
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design