Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/18

Datum: 16. 6. 2020
Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
Čas:

08:00

 

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)  
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. Představení nově jmenovaných vedoucích odborů Magistrátu města Brna - informace
5. Návrh na pojmenování veřejného prostranství, návrh na pojmenování prodloužení stávající ulice a návrh na pojmenování nové ulice, vše na území města Brna
6. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek
7. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek 
8. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích 
9. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů 
10. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2018, o stanovení podmínky řidiči taxislužby pro zahájení nebo nabízení přepravy na území města Brna  
11. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích
12. Prominutí místního poplatku z pobytu v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2
13. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2020
14. Návrh harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021, návrh rozsahu a struktury návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2022-2026
15. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2021-2025
16. Návrh doplnění zdrojů rozpočtu roku 2020 zapojením úvěrového financování, návrh rozpočtového opatření
17. Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2019
18. Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti – přistoupení města Ivančice k memorandu 
19. Návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci mezi Fotbalovou asociací České republiky, Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem na činnosti Fotbalové akademie Jihomoravského kraje  
20. Strategie BRNO 2050 – aktualizace VIZE 2050
21. Návrh nabytí majetkové účasti města Brna ve společnosti CD CENTRUM COMS, a.s.
22. Návrh Dodatku č. 1 ke zřizovací listině Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace
23. Návrh odnětí a předání majetku města Brna k hospodaření – Poliklinika Lesná – návrh dodatku č. 9 ke Zřizovací listině Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace
24. Návrh Dodatku č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřené se společností STAREZ-SPORT, a.s. - návrh rozpočtového opatření
25. Poradenské služby související s provozem společnosti ARENA BRNO, a. s., návrh rozpočtového opatření 
26. Členský příspěvek města Brna v Centrále cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. pro rok 2020; rozpočtové opatření
27. Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2020 - návrh rozpočtového opatření
28. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s nákupem výstroje a výzbroje pro Městskou policii Brno - návrh rozpočtového opatření
29. Návrh rozpočtového opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje města do rozpočtu kapitálových výdajů města
30. Návrh rozpočtového opatření – přesun mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB a Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB
31. Návrh rozpočtového opatření – zvýšení běžných a kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB 
32. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB  
33. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB červen 2020 - návrh rozpočtového opatření
34. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s opatřeními města Brna přijatými k zamezení šíření koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19
35. Zpřístupnění a úprava nábřeží řeky Svratky – nákup odpadkových košů s lisem – návrh rozpočtového opatření
36. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s vykrytím ztráty hospodaření za rok 2019 Národního divadla Brno, příspěvkové organizace a Muzea města Brna, příspěvkové organizace 
37. Grafické návrhy webů pro komunikační kampaně Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB – návrh rozpočtového opatření
38. Změna Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy
39. Poskytnutí transferu MČ Brno-střed na vybavení DPS Vojtova, návrh rozpočtového opatření
40. Návrh na změnu účelu použití části investičního a části neinvestičního transferu MČ Brno-sever-návrh rozpočtového opatření
41. MČ Brno – Černovice, návrh na změnu rozpočtového zatřídění investičního transferu, návrh rozpočtového opatření
42. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu městské části Brno-Žabovřesky na demolice a budování staveb kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad - návrh rozpočtového opatření
43. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020" 
44. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody"
45. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti EkoInkubátor, z.ú. na podporu Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM 2020 a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
46. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Občanského sdružení PAMĚŤ v roce 2020
47. Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2020/2021 – návrh rozpočtového opatření
48. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2020 – návrh na změnu části přílohy 
49. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2020/2021 
50. Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací soukromým a církevním mateřským školám v souvislosti s minimalizací dopadu důsledků epidemie COVID - 19 - návrh rozpočtového opatření
51. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku na dofinancování pedagogických pracovníků zajišťujících výuku plavání, Základní škole a mateřské škole Brno, Husova 17, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření
52. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku pro Úrazovou nemocnici v Brně na vykrytí ztráty hospodaření minulých let, návrh rozpočtového opatření
53. Změna účelu použití poskytnutých neinvestičních příspěvků Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace
54. Změna účelu využití účelového neinvestičního příspěvku pro Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci v roce 2020
55. Prodloužení čerpání neinvestičního příspěvku pro Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci  v roce 2020   
56. Návrh změny účelu použití části účelové dotace na sociální služby poskytnuté v roce 2020 městské části Brno – Židenice v rámci postoupených příjmů od města Brna
57. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna využití účelového neinvestičního příspěvku, převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer a změna účelu využití investičního transferu, návrh rozpočtového opatření
58. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, návrh rozpočtového opatření
59. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na zajištění financování center pro osoby bez přístřeší, návrh rozpočtového opatření
60. Návrh na poskytnutí individuální dotace pro společnost GERONIMO s.r.o. - návrh změny usnesení
61. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci v roce 2020 - návrh rozpočtového opatření
62. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci v roce 2020 - návrh rozpočtového opatření
63. Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury  v roce 2020 v souvislosti s COVID-19 - návrh rozpočtového opatření  
64. Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v roce 2020 pro společnost DBP, s.r.o. – návrh rozpočtového opatření  
65. Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2020 pro Divadlo Líšeň z. s. – návrh rozpočtového opatření
66. Návrh na poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2020 - návrh rozpočtového opatření 
67. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace JCMM, z. s. p. o., na realizaci projektu RIS JMK 2014–2020 „Brno Ph.D. Talent, Výzva 2020"
68. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Regionální hospodářské komoře Brno na realizaci projektu „Stálá kooperační a asistenční platforma Kontakt-Kontrakt“ – návrh rozpočtového opatření
69. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Brno Creative Days s.r.o. na realizaci projektu „Brno Creative Days" - návrh rozpočtového opatření.
70. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky a služby spojené s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy
71. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna společnosti Teplárny Brno a.s. na výstavbu sítě dobíjecích stanic
72. Realizace bezbariérových úprav - návrh na uzavření smlouvy se společností Dopravní podnik města Brna, a.s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření
73. Návrh na uzavření smluv se společností Dopravní podnik města Brna, a.s.o poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti dopravy – návrh rozpočtového opatření    
74. Návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na rozšíření garážových stání hasičské stanice v Brně-Líšni
75. Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna a souhlas se změnou projektu v oblasti kultury
76. Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2017 – 2020 – BUJOART s.r.o.
77. Návrh smlouvy o vypořádání závazků ze smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Brnem a Saunou Třpyt, z.s.
78. Návrh smlouvy o poskytnutí daru Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje na revitalizaci areálu v Židenicích, návrh rozpočtového opatření
79. Výuka hry na hudební nástroje na základních školách v sociálně vyloučených lokalitách - návrh na prodloužení termínu vyúčtování
80. Odpis nákladů zmařených projektových dokumentací z účtu nedokončených investic
81. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - červen 2020 - návrh rozpočtových opatření
82. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - červen 2020 - návrh rozpočtového opatření
83. Projekt Rozšíření turistické karty Brnopas - návrh rozpočtového opatření
84. Projekt "ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
85. Projekt "Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hlaváčova" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
86. Projekt "Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno" - posouzení projektu
87. Projekt "Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10" – změna parametrů posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
88. Projekt "Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" – změna parametrů posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
89. Projekt "Novostavba mateřské školy v Soběšicích" – rozhodnutí o poskytnutí dotace
90. Projekt "Základní škola Elišky Přemyslovny 10 – nástavba učeben" – rozhodnutí o poskytnutí dotace
91. Projekt "Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků – Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace
92. Projekt "Integrace cizinců ve městě Brně" - návrh partnerské smlouvy a rozhodnutí Ministra vnitra ČR o poskytnutí dotace  
93. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" - návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci; návrh rozpočtového opatření
94. Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa" – návrh rámcové smlouvy o financování projektu
95. Projekt "Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru" – návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020
96. Projekt Česko-rakouské dny sportu a pohybových aktivit Emilova sportovní z.s. - záměr poskytnutí návratné finanční výpomoci
97. Projekt "LOW-CARB" – návrh změnové partnerské smlouvy
98. Návrh Koncepce sociálního bydlení v Brně 2020-2030 
99. Návrh aktualizace Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna
100. Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o prodloužení čerpání zápůjčky ze smlouvy č. 6219204160 
101. Lokalita Loučky - návrh prodeje pozemků p. č. 5291/2, p. č. 5291/4, p. č. 5292/3, p. č. 5292/4 a p. č. 5293/2, to vše k. ú. Řečkovice    
102. Návrh prodeje pozemku p.č. 1136/22 a id. 1/22 pozemku p.č. 1136/14, k.ú. Bystrc     
103. Návrh prodeje pozemku p.č. 675/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice
104. Návrh prodeje pozemku p.č. 388 v k.ú. Slatina, zřízení služebnosti
105. Návrh prodeje pozemku p. č.  1780 k. ú. Obřany    
106. Návrh prodeje pozemku p.č. 5026 v k.ú. Židenice
107. Návrh prodeje pozemku p.č. 87 v k.ú. Komín
108. Návrh prodeje pozemku p.č. 1498/1 a části pozemku p.č. 1499/1 v k.ú. Štýřice Jihomoravskému kraji  
109. Návrh prodeje pozemku p. č. 1321/146 v k. ú. Bohunice
110. Návrh prodeje pozemků p. č. 1962/5, p. č. 1963/8 a p. č. 1969/2, to vše   k. ú. Černá Pole    
111. Návrh prodeje pozemků p.č. 2169/5, 2170/11 v k.ú. Královo Pole
112. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2659/92, p.č. 2659/94, p.č. 2659/97, k.ú. Jundrov
113. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2458/31, 2458/40, 2458/240, k. ú. Bystrc
114. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 295/2, 296 v k.ú. Brněnské Ivanovice.
115. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1247/1 v k.ú. Staré Brno
116. Návrh prodeje části pozemku p.č. 49/3 v k.ú. Slatina, zřízení služebnosti - návrh změny usnesení ZMB č. Z8/02, bod č. 90
117. Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na nově vzniklém pozemku p.č. 7950/6 v k.ú. Líšeň dle GP č. 4677-39/2018
118. Návrh nabytí pozemku p.č. 405 v k.ú. Ponava pro stavbu "Brno, Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu"
119. Návrh nabytí pozemku p.č. 527/2 v k.ú. Obřany pro stavbu "Brno, MČ Obřany, ulice Hradiska a Mlýnské nábřeží - dostavba stokové sítě"
120. Návrh nabytí pozemků p.č. 1635/1, 1521/32 a 1521/34 v k.ú. Maloměřice pro stavbu "Brno, Světlá, Dolnopolní I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu"
121. Návrh nabytí pozemků p. č. 1142/153, p. č. 1142/163, p. č. 2632/59 a p. č. 5996/19, vše v k. ú. Bystrc  
122. Návrh nabytí pozemku p. č. 1197/39 v k. ú. Bohunice  
123. Návrh nabytí pozemku p. č. 1848/43 v k. ú. Starý Lískovec
124. Návrh nabytí pozemků v k. ú. Komín, lokalita Komínské louky  
125. Návrh nabytí pozemků p.č. 2712/188, 2712/189, 2712/190, 2712/191, vše v k.ú. Černovice do vlastnictví statutárního města Brna, zánik výhrady zpětné koupě 
126.  Návrh nabytí pozemku p. č. 2336/13 v k. ú. Nový Lískovec 
127.  Návrh nabytí pozemků p. č.  3239/2, 3239/4 a 3239/5 v k.ú. Bystrc  
128.  Návrh nabytí pozemků p.č. 2558/4, 2558/5, 2558/6, 2558/7 a p.č. 3240/5 v k.ú. Bystrc  
129. Návrh nabytí pozemků p. č. 2260/3 a 2262/3 v k. ú. Pisárky 
130.  Návrh nabytí pozemku p. č. 468/1 v k. ú. Kohoutovice 
131. Návrh nabytí pozemku p.č. 859/2 v k.ú. Bosonohy
132. Návrh nabytí pozemku p.č. 1319/6 v k.ú. Královo Pole
133. Návrh nabytí části pozemku p.č. 2195/1 v k.ú. Žebětín pro stavbu „RK – Odbočovací pruh Žebětínská“
134. Návrh nabytí částí pozemku p.č. 4267 v k.ú. Tuřany pro stavbu „Komunikační obchvat Tuřan, I.etapa“
135. Návrh nabytí části pozemku p.č. 630/1 a pozemků p.č. 630/2 a p.č. 630/3 v k.ú. Zábrdovice a zřízení služebnosti 
136. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 31/12, 31/13, 31/61, 31/66, 31/78, 1407/35 a 1407/55 v k.ú. Bystrc 
137. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Obřany do vlastnictví statutárního města Brna, návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany 
138. Návrh nabytí id. ½ pozemků p. č. 1635/14 a p. č. 1662/1, oba v k. ú. Komín  
139.  Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Bylinková v k. ú. Líšeň a nabytí pozemků v k. ú. Líšeň
140.  Návrh nabytí komunikačních staveb při ulici Kachlíkova, Rakovecká a Nad Dědinou v k.ú. Bystrc a nabytí pozemků v k.ú. Bystrc 
141. Návrh nabytí budovy bez čp/če – garáže, umístěné na pozemku p.č. 3863/40 v k.ú. Královo Pole za účelem stavby parkovacího domu  „SO 101 – Parkovací dům Královo Pole nádraží“    
142. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1474/3, v k.ú. Stránice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
143. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2587/12 v k.ú. Maloměřice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
144. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 385/7 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
145. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 5154/3, p.č. 5154/5 a p.č. 5154/6, vše v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
146. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 869/12, p.č. 869/14 a p.č. 942/6, v k.ú. Komín z vlastnictví ČRÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
147. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1065/2 a p.č. 1068/3 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
148. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1323/123 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
149. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1323/271 a p.č. 2937/57 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  
150. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1678/128 v k.ú. Starý Lískovec z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  
151. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 17/1 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM  
152. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 2162/42, p.č. 2162/130 a p. č. 2162/132  vše v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
153. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 502/36 a p.č. 502/40, v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  
154. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 708/100 a p.č. 982/2, v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR-ÚZSVM
155. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 839/100 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
156. Návrh bezúplatného nabytí komunikační stavby při ulici Moravanská x Modřická včetně pozemků p.č. 356/4, 356/5, vše v k.ú. Přízřenice
157.  Návrh bezúplatného nabytí komunikační stavby při ulici Maříkova v k.ú. Ivanovice a bezúplatné nabytí pozemku p.č. 965/368 v k.ú. Ivanovice  
158. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1852/2 v k.ú. Štýřice 
159. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 536 v k.ú. Maloměřice 
160. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 143, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 129/9 v k.ú. Přízřenice 
161. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 72, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 860 v k.ú. Nový Lískovec
162. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3919 v k.ú. Černá Pole
163. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 322 v k.ú. Štýřice 
164. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1605 v k.ú. Černovice
165. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3857/13 v k.ú. Královo Pole
166. Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č.p./č.e., způsob využití garáže, postaveným na pozemcích p.č. 183/10 a p.č. 183/13, vše v k.ú.Dolní Heršpice
167. Nabídka předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 8498 v k.ú. Líšeň
168. Návrh darování pozemku v k.ú. Slatina, částí pozemků v k.ú. Žabovřesky, Slatina a Jundrov Jihomoravskému kraji, návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Žabovřesky, Ponava a části pozemku v k.ú. Jundrov do vlastnictví statutárního města Brna  
169. Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 5253/1 v k. ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení  
170. Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 81/27, v k.ú. Obřany formou souhlasného prohlášení  
171. Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 6318074755 ze dne 15.11.2018
172. Návrh směny pozemků p.č. 1351/4, 1351/5, 1351/6, 1351/7, 1351/8, 1351/9, 1351/10 a částí pozemků p.č. 1350/1,  1351/1 v k.ú. Staré Brno za části pozemků p.č. 1353, 1354 a pozemek p.č. 1355 v k.ú. Staré Brno 
173. Návrh směny částí pozemků p. č. 875/2, p. č. 875/37 a p. č. 2051/1 v k. ú. Horní Heršpice
174. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemku p.č. 108 včetně stavby bez č.p./č.e v k.ú. Chrlice
175. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p.č. 1090 a p.č. 1091/1 v k.ú. Obřany  
176. Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p.č. 1108, p.č. 1107, p.č. 1106, p.č. 1105  v k.ú. Zábrdovice
177. Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p.č. 405/3, p.č. 483/62, p.č. 483/64,  p.č. 483/65, p.č. 486, p.č. 852 v k.ú. Přízřenice
178. Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků  p.č. 979/2, p.č. 979/11, p.č. 979/12, p.č. 979/14, p.č. 979/15 v k.ú. Komárov  
179. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p.č. 29/2, 29/4, 29/6, 29/7, 29/8 v k.ú. Královo Pole
180. Návrh na prominutí nájemného a na snížení nájemného u nájmu části pozemku p.č. 849/1 v k.ú. Trnitá pro nájemce BigBoard Praha, a.s. 
181. Návrh smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury „Residence Riverpark - Brno Přízřenice, 4RD“
182. Návrh Smlouvy o společnosti a spolufinancování stavby "Rekonstrukce ulice Lesnická"
183. Návrh dodatku č. 2 k rámcové dohodě o spolupráci při koordinaci, přípravě a realizaci staveb „II/384 Brno, hrad Veveří – Bystrc“ a „Cyklostezka Svratecká“
184. Návrh na zahájení procesu zrušení Územního plánu zóny Kamenný vrch II – Nový Lískovec 
185. Závěrečné vyhodnocení výsledků opatření přijatých Odborem územního plánování a rozvoje MMB v rámci výkonu agendy vydávání závazných stanovisek
186. Změny ÚPmB vybrané ke zkrácenému postupu pořízení -vydání části změn "43-" formou OOP;Návrh na ukončení pořizování části změn "43-
187. Změna Územního plánu města Brna B2/2020-CM, MČ BRNO-STARÝ LÍSKOVEC, k.ú. Starý Lískovec, lokalita Kyjevská, Labská- Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem  
188. Změna Územního plánu města Brna B1/2020-CM, MČ BRNO-STŘED, k.ú. Trnitá, Brněnská třída v úseku mezi ul. Mlýnská a Cejl - Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem 
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/16 konaného dne 21. 4. 2020 a ze zasedání č. Z8/17 konaného dne 12. 5. 2020
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/16 konaného dne 21. 4. 2020 a ze zasedání č. Z8/17 konaného dne 12. 5. 2020
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Informativní zpráva o podaných žádostech o dotaci a závěrečné zprávy o ukončených projektech
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů
Informativní zpráva – Monitoring dopadů projektu „Rapid Re-Housing“ za 1. čtvrtletí roku 2020   
Informativní zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2019
189. Janáčkovo divadlo - výměna frekvenčních měničů jevištních stolů - návrh rozpočtového opatření
190. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 5659 v k.ú. Královo Pole
191. Návrh na změnu účelu použití části investičního transferu MČ Brno-Žebětín - návrh rozpočtového opatření
192. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 701 v k.ú. Lesná
193. MČ Brno-Kníničky, návrh změny účelu použití a termínu vyúčtování investičního transferu
194. Dodatek č. 24 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace
195. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 834/39 v k.ú. Ponava do vlastnictví statutárního města Brna  
196. Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky v roce 2020, případně v roce 2021
 

Aktualizace: 17. 6. 2020 11:05:27

 

 

Archiv

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/11

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/17

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/16

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/15

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/14

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/13

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/12

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/10

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/09

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/08

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/07

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/06

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/05

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/04

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/03

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/02

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/01

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/42

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/41

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/40

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/39

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/38

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/37

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/36

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/35

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/34

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/33

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/32

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/31

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/30

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/29

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/28

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/27

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/26

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/25

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/24

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.07.2020 15:45
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design