Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/13

Datum: 14. 1. 2020
Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
Čas:

08:00

 

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)  
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)  
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)  
5. Představení nově jmenovaného ředitele příspěvkové organizace - informace
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB
7. Odměňování neuvolněných členů ZMB a členů výborů/komisí nečlenů ZMB
8. Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně, v k.ú. Město - Brno
9. Návrh dodatku č. 7 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace
10. Návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřené se společností STAREZ-SPORT, a.s.
11. Návrh Protokolu č. 64 a návrh Protokolu č. 65 o vynětí a předání majetku statutárního města Brna Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci 
12. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace subjektu Rada pro zelené střechy, z.s. na podporu projektu Festival architektury 2020, návrh smlouvy o poskytnutí dotace
13. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora tvorby zelených střech na území města Brna", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna
14. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna
15. Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření
16. Návrh na uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické, prorodinné a proseniorské služby, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2020 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna
17. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4219091767 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně uzavřené se Společenstvím vlastníků Veveří 110, 112, 114
18. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - leden 2020 - návrh rozpočtových opatření
19. Projekt „Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo“ - zařazení do rozpočtu, změna parametrů posouzení projektu
20. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - leden 2020 - návrh rozpočtových opatření
21. Projekt „Bytový dům Mostecká 12, Brno - celková rekonstrukce, nástavba, přístavba“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace 
22. Projekt „Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2, Brno“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace
23. Projekt „Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8, Brno“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace
24. Projekt "Pořízení vozidel pro Statutární město Brno" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
25. Projekt „Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně“ – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o návratné finanční výpomoci  
26. Žádost městské části Brno-Kohoutovice o souhlas s použitím části disponibilního zisku z vedlejší hospodářské činnosti-bytové hospodářství k jinému účelu
27. Návrh na poskytnutí zápůjčky z Fondu bytové výstavby MČ Brno-sever – výjimka ze Zásad pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města, návrh rozpočtového opatření  
28. Záměr prodeje rodinného domu Kamenná čtvrť 29 včetně pozemků 
29. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2760, k.ú. Starý Lískovec, vlastníkovi bytové jednotky č. 593/3 v domě Osová 6
30. Návrh prodeje podílu na pozemku p.č. 6111, k.ú. Líšeň, pod bytovým domem Bednaříkova 3, Brno
31. Návrh nabytí pozemku p.č. 1231/111 v k.ú. Bohunice pro stavbu "RK - Chodník Dlouhá"
32. Návrh nabytí pozemku p.č. 3880/13 v k.ú. Řečkovice
33. Návrh nabytí pozemků p.č. 1749/78, p.č. 1749/84 a p.č. 1749/551 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu „Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa - nová stavba“  
34. Návrh nabytí části pozemku p.č. 1293 v k.ú. Chrlice pro stavbu „Rekonstrukce ulice Požární/V Rejích“ 
35. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 4073/12 v k. ú. Královo Pole
36. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 1/2 k pozemkům p.č. 1197/63 a 1247/122, oba v k.ú. Bohunice
37. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 3/4 k pozemkům p. č. 1247/92, 1247/93, 1321/64, 1321/122, 1321/123, vše v k. ú. Bohunice
38. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 515 v k.ú. Maloměřice 
39. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3071/14 v k.ú. Líšeň 
40. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3357 v k.ú. Komín 
41. Nabídka předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na stavbě bez č.p./č.e., způsob využití technické vybavení, postavené mj. na pozemku p.č. 1115/2 v k.ú. Husovice  
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna  
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/12 konaného dne 10. 12. 2019
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/12 konaného dne 10. 12. 2019
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací 
42. Souhlas s vytvořením společného školského obvodu Základní školy, Brno,Herčíkova 19, příspěvková organizace s obcí Vranov- návrh smlouvy
43. Nákup akcií společnosti Technologický Park Brno, a. s. - návrh na změnu přílohy Z8/11. zasedání Zastupitelstva města Brna, návrh na svěření pravomoci, návrh rozpočtového opatření
44. Návrh rozpočtového opatření - přesun kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB a Majetkového odboru MMB
 

Aktualizace: 10. 1. 2020 09:05:05

 

 

Archiv

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/12

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/11

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/10

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/09

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/08

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/07

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/06

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/05

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/04

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/03

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/02

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/01

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/42

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/41

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/40

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/39

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/38

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/37

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/36

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/35

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/34

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/33

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/32

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/31

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/30

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/29

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/28

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/27

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/26

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/25

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/24

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.01.2020 08:01
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design