Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/34

Datum:12. 12. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání) 
4. ZM7/3169 Návrh na udělení Ceny města Brna pro rok 2017 
5. ZM7/3256 Návrh na udělení čestného občanství města Brna za období 2014-2018 
6. ZM7/3223 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2017 o regulaci provozu hazardních her 
7. ZM7/3232 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích, ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 5/2016 a č. 4/2017 
8. ZM7/3245 Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - lokalita Palackého náměstí 
9. ZM7/3258 Návrh na přejmenování parku na území města Brna 
10. ZM7/3305 Strategie BRNO 2050 - strategická část 
11. Návrh Strategické a programové části Strategie kultury a kreativních odvětví 
12. ZM7/3306 Strategie integrace cizinců ve městě Brně 
13. ZM7/3225 Odměňování neuvolněných členů ZMB a členů výborů/komisí nečlenů ZMB 
14. ZM7/3224 Výše náhrady ušlého výdělku členům ZMB, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni 
15. ZM7/3257 Příspěvek na stravování uvolněným členům Zastupitelstva města Brna  
16. ZM7/3159 Náhrada škody způsobené trestnou činností v objektu Masná 3c, k. ú. Trnitá - návrh dalšího postupu 
17. ZM7/3176 Žádost pana xxxx xxxx o prominutí platby zákonného úroku z prodlení v celkové výši 53.851,35 Kč ze splátek dluhu dle dohody o splátkách č. 6315113106  
18. ZM7/3181 Návrh na změnu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy 
19. ZM7/3182 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - prosinec 2017 
20. ZM7/3244 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace SINGLETRAIL Moravský kras, z.s., na vybudování sítě lesních stezek pro terénní cyklistiku 
Doplněk k bodu 20
21. ZM7/3236 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s poskytnutím transferů městským částem, návrh posunutí termínu vyúčtování investičního transferu poskytnutého MČ Brno - Tuřany  
22. ZM7/3200 Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018 
Doplněk k bodu č. 22
23. ZM7/3260 Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů města 2017 - návrh rozpočtového opatření 
Doplněk k bodu č. 23
24. ZM7/3215 Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků na zajištění účasti základních škol v programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu - návrh rozpočtového opatření 
25. ZM7/3228 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku Kanceláři architekta města Brna, příspěvkové organizaci na financování urbanistické soutěže "Na Kaménkách" Brno, Černovice, návrh rozpočtového opatření 
26. ZM7/3263 Žádost MČ Brno-Maloměřice a Obřany o souhlas s použitím zisku z VHČ-bytové hospodářství k jinému účelu  
27. ZM7/3267 Žádost MČ Brno-střed o souhlas s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu 
28. ZM7/3259 Změny v transferech městským částem v roce 2017 na žádost městských částí, rozpočtové opatření 
29. ZM7/3226 Návrh na prodloužení čerpání účelového neinvestičního příspěvku pro Veřejnou zeleň města Brna, příspěvkovou organizaci 
30. ZM7/3227 Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - ponechání finančních prostředků z nedočerpaného účelového neinvestičního příspěvku na zajištění urbanistických soutěží 
31. ZM7/3229 Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, návrh rozpočtového opatření 
32. ZM7/3261 SZZ II Brno, p. o. - návrh na ponechání finančních prostředků z investičního transferu poskytnutého v roce 2017 k využití v roce 2018  
33. ZM7/3292 Muzeum města Brna, příspěvková organizace - převedení investičního transferu na neinvestiční příspěvek, návrh rozpočtového opatření 
34. ZM7/3296 Návrh na změnu využití účelového neinvestičního příspěvku Hvězdárně a planetáriu Brno, příspěvkové organizaci 
35. ZM7/3240 Návrh na změnu účelu využití schváleného investičního transferu Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci  
36. ZM7/3241 Návrh na změnu účelu využití schváleného investičního transferu Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci  
37. ZM7/3293 Návrh na změnu využití části účelového neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci TIC BRNO v letech 2017 a 2018 
38. ZM7/3294 Návrh na prodloužení čerpání části účelového neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Knihovna Jiřího Mahena v Brně, v letech 2017 a 2018 
39. ZM7/3167 Návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a STAREZ -SPORT, a.s. 
40. ZM7/3246 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2017  
41. ZM7/3309 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna Armádě spásy České republiky, z.s. a Diecézní charitě Brno na zajištění zimního provozu nočních krizových center 
42. ZM7/3308 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Diecézní charitě Brno na projekt "Textilní banka Baltazar", návrh rozpočtového opatření 
43. ZM7/3307 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Potravinové bance pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s. 
44. ZM7/3284 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna - IN Film Praha spol. s. r. o. - návrh rozpočtového opatření 
45. ZM7/3283 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 č. 731 709 2128 - xxxx xxxx. 
46. ZM7/3243 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č 6717094620 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace uzavřené s Českým olympijským výborem  
47. ZM7/3160 Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně 
48. ZM7/3186 Návrh Metodiky veřejné podpory  
49. ZM7/3183 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - prosinec 2017 - návrh rozpočtového opatření  
50. ZM7/3295 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu "Vývoj nových modulů spolupráce záchranných složek"  
51. ZM7/3220 Projekt "Kino Art - stavební úpravy budovy" - rozhodnutí o poskytnutí dotace  
52. ZM7/3221 Projekt "Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice" - rozhodnutí o poskytnutí dotace  
53. ZM7/3185 Projekt "Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
54. ZM7/3219 Projekt "Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh dodatku č. 2 smlouvy o partnerství 
55. ZM7/3255 Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 "Regionální brand" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob 
56. ZM7/3299 Podpora inovativního podnikání včetně projektu Regionální inovační strategie "Platinn" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob  
57. ZM7/3297 Otevření a vedení českého centra (lektorátu českého jazyka) v Charkově - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob 
58. ZM7/3298 Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje "Brno Expat Centre" - návrh smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby 
59. ZM7/3189 Projekt "Zabezpečení infrastruktury Nemocnice Milosrdných bratří, zvýšení její propustnosti a dostupnosti dat" - posouzení projektu 
60. ZM7/3184 Projekt "Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. a 6. skupina" - posouzení projektu 
61. ZM7/3266 Návrh na udělení souhlasu ZMB městské části Brno-Královo Pole se založením právnické osoby - společenství vlastníků v domě Purkyňova 1,3,5,7, Brno 
62. ZM7/3264 Návrh dispozice s rodinným domem Hroznová 39 včetně pozemků 
63. ZM7/3268 Návrh prodeje bytového domu Dukelská třída 36 včetně pozemků 
64. ZM7/3265 Návrh prodeje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemků 
65. ZM7/3300 Záměr prodeje pozemků s bytovými domy v k.ú. Město Brno 
66. ZM7/3262 Návrh prodeje podílů na pozemcích p.č. 8326 a p.č. 8327 v k.ú. Židenice 
67. ZM7/3198 Návrh prodeje pozemku p.č. 7510/10 v k.ú. Židenice  
68. ZM7/3211 Návrh prodeje pozemku p.č. 137 v k.ú. Staré Brno  
69. ZM7/3210 Návrh prodeje pozemků p.č. 1688/115, 1688/116 a částí pozemků p.č. 1688/117, 1688/202 k.ú. Jundrov, návrh svěření části pozemku p.č. 1688/202 MČ Brno - Jundrov  
70. ZM7/3197 Návrh prodeje pozemků p.č. 83, 84, 85 v k.ú. Slatina 
71. ZM7/3171 Návrh prodeje pozemků p.č. 470/7, 470/8 k.ú. Staré Brno  
72. ZM7/3196 Návrh prodeje pozemku p.č. 369/2 v k.ú. Trnitá  
73. ZM7/3270 Návrh prodeje pozemků v k.ú. Bystrc u obchodního střediska MAX  
74. ZM7/3195 Návrh prodeje pozemku p.č. 2125/2 v k.ú. Žebětín  
75. ZM7/3194 Návrh prodeje pozemku p.č. 1103, k.ú. Kníničky  
76. ZM7/3214 Návrh prodeje části pozemku p.č. 480 v k.ú. Černovice  
77. ZM7/3199 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 468/1, 468/4, 1702/1 v k.ú. Jundrov  
78. ZM7/3313 Návrh prodeje částí pozemků p. č. 170/1, p. č. 1142/62, p. č. 7629/1, v k.ú. Bystrc  
79. ZM7/3202 Návrh prodeje pozemku p.č. 290 v k.ú. Olešná u Blanska  
80. ZM7/3206 Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66 ve věci prodeje pozemku p.č. 3853 v k.ú. Bystrc  
81. ZM7/3238 Návrh nabytí pozemku p.č. 5116/29 v k.ú. Židenice 
82. ZM7/3252 Návrh nabytí pozemků p.č. 1713/70, 1713/77 a 1713/396, vše v k.ú. Bystrc 
83. ZM7/3248 Návrh nabytí pozemku p.č. 2594/81 v k.ú. Maloměřice 
84. ZM7/3243 Návrh nabytí pozemku p.č. 2594/79 v k.ú. Maloměřice 
85. ZM7/3250 Návrh nabytí pozemků p.č. 2158/27 a 2954/18, oba v k.ú. Žebětín 
86. ZM7/3254 Návrh nabytí pozemku p. č. 2889/5 v k. ú. Nový Lískovec 
87. ZM7/3230 Návrh nabytí pozemku p.č. 4134/38 v k.ú. Královo Pole 
88. ZM7/3231 Návrh nabytí pozemků p.č. 2090/4, 2089/1, 2093/6 a 2093/7, vše v k.ú. Horní Heršpice - návrh změny usnesení ZMB č. Z7/29, bod č. 98 
89. ZM7/3233 Návrh nabytí pozemků p. č. 7976/20, 9717, 9720, 9721, 9724, 9725, 9726, 9727, 9729, 9731 a 9732, vše v k. ú. Židenice  
90. ZM7/3235 Návrh nabytí pozemku p. č. 811/23 v k. ú. Přízřenice 
91. ZM7/3165 Návrh nabytí pozemků p.č. 1666/1, p.č. 1666/2 a p.č. 1666/3 v k. ú. Maloměřice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" 
92. ZM7/3161 Návrh nabytí pozemku p. č. 3543/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník III. etapa" 
93. ZM7/3203 Návrh nabytí pozemků p.č. 6253/12, 6253/13, 6253/14 v k.ú. Žabovřesky a návrh na uzavření dohody o narovnání  
94. ZM7/3277 Návrh nabytí pozemků p.č. 7551/16, 7551/17, 7551/18, 7551/19, 7564/2, 7565, 7579, 7569/6, 7569/8, 7569/5 v k.ú. Židenice 
95. ZM7/3269 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 4422/80 v k.ú. Líšeň  
96. ZM7/3253 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 1493/5 k. ú. Veveří 
97. ZM7/3162 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. 3/4 k pozemku p.č. 2946/39 v k.ú. Žebětín pro stavbu "Řízení dopravy a sběr dopravních dat" 
98. ZM7/3204 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 84/74 k.ú. Ořešín  
99. ZM7/3251 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici K Babě v k. ú. Medlánky a nabytí pozemků v k. ú. Medlánky 
100. ZM7/3234 Návrh nabytí komunikační stavby se zřízením věcných břemen při ulici Technická v k. ú. Královo Pole a nabytí pozemků v k. ú. Královo Pole  
101. ZM7/3276 Návrh nabytí budovy č.p. 685 stojící na pozemku p.č. 505 v k.ú. Město Brno (rampa u kostela sv. Michala), návrh dohody o narovnání  
102. ZM7/3112 Návrh nabytí jednotky č. 278/7 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" 
103. ZM7/3163 Návrh nabytí jednotky č. 274/3 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" 
104. ZM7/3164 Návrh nabytí jednotky č. 285/2 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/8400 na společných částech budovy Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" 
105. ZM7/3213 Návrh bezúplatného nabytí pozemku p.č. 7890 v k.ú. Židenice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad  
106. ZM7/3212 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 48/10, 48/39, 74/4, 225/65, 225/176, 232/4, 3898/12, 3898/13, 3898/16, 3898/18, 3898/20, 3898/23, 3898/27, 3898/32, 3953/233, 3953/333 vše v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
107. ZM7/3175 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole a Starý Lískovec, z vlastnictví ČR-ÚZSVM  
108. ZM7/3178 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Staré Brno a Lesná, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  
109. ZM7/3174 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, Líšeň, Staré Brno a Bohunice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM  
110. ZM7/3209 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
111. ZM7/3173 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Černá Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM  
112. ZM7/3172 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Ponava, Židenice a Jundrov z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  
113. ZM7/3179 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1179/7, 1179/8 v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
114. ZM7/3208 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 584/2, 584/49 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
115. ZM7/3180 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
116. ZM7/3310 Návrh bezúplatného převodu pozemku p.č.1195/4 v k.ú. Veveří do vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje  
117. ZM7/3275 Návrh dodatku ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci z vlastnictví ČR-ÚZSVM  
118. ZM7/3280 Návrhy dodatků ke smlouvám o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami z vlastnictví ČR-ÚZSVM  
119. ZM7/3281 Návrhy dodatků ke smlouvám o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami z vlastnictví ČR-ÚZSVM (pozemky pod komunikacemi)  
120. ZM7/3315 Nabídka předkupního práva k zemědělské stavbě bez č.p./č.e., postavené mj. na pozemku p.č. 5045/6 v k.ú. Žabovřesky  
121. ZM7/3274 Nabídka předkupního práva k id. 1/2 stavby garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 4725 v k.ú. Komín  
122. ZM7/3273 Nabídka předkupního práva k id. 1/2 stavby garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 4717 v k.ú. Komín  
123. ZM7/3272 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 68, stojící na pozemku p.č. 1927, k.ú. Maloměřice  
124. ZM7/3271 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e, stojící na pozemku p.č. 292 v k.ú. Židenice  
125. ZM7/3303 Nabídka předkupního práva k id. 1/2 stavby garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 1423 v k.ú. Černá Pole  
126. ZM7/3289 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 216, stojící na pozemku p.č. 191, k.ú. Nový Lískovec  
127. ZM7/3304 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 1027 v k.ú. Bystrc 
128. ZM7/3288 Nabídka předkupního práva k e stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 69/3, k.ú. Staré Brno  
129. ZM7/3287 Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 116/8 v k.ú. Přízřenice  
130. ZM7/3302 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. domu č.p. 1796, postavené na pozemku p.č. 3907 v k.ú. Královo Pole  
131. ZM7/3314 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 463, postavené na pozemku p.č. 1561/2 v k.ú. Bohunice  
132. Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. domu č.p. 1796, postavené na pozemku p.č. 3907 v k.ú. Královo Pole  
133. Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č.e. 463, postavené na pozemku p.č. 1561/2 v k.ú. Bohunice  
134. ZM7/3311 Návrh na zrušení části usnesení Z7/27. zasedání ZMB, konaného dne 11.4.2017, bod 92, - nabídka předkupního práva k id. 1/2 stavby č.p. 912, stojící na pozemku p.č. 751/3, k.ú. Lesná 
135. ZM7/3216 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 770/1, k.ú. Jundrov formou souhlasného prohlášení  
136. ZM7/3239 Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemku p.č. 2042/1, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení  
137. ZM7/3290 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 496, k.ú. Ponava formou souhlasného prohlášení  
138. ZM7/3291 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 3085/4, ozn. dle geom. plánu jako p.č. 3085/6 a p.č. 3085/7, k.ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení Návrh prodeje části pozemku p.č 3085/4, ozn. dle geom plánu jako p.č. 3085/8, k.ú. Líšeň 
139. ZM7/3205 Návrh- na uzavření souhlasného prohlášení o vzniku podílového spoluvlastnictví a dohody o úpravě budoucích vztahů k budově;- na uznání vlastnického práva k příslušným podílům na budově k.ú. Líšeň;- na uzavření kupní smlouvy, prohlášení o rozdělení práva k budově a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám a dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,- na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích k.ú. Líšeň; - bezúplatného nabytí jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků k.ú. Líšeň;ve věci smírného řešení majetkoprávního vypořádání nemovitých věcí v k.ú. Líšeň 
140. ZM7/3166 Návrh majetkoprávního vypořádání pozemku p. č. 732 a v něm vymezených jednotek č. 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7 v budově č .p. 118 v k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní-soubor staveb " 
Doplněk k bodu č. 140
141. ZM7/3312 Návrh směny pozemků v k. ú. Židenice - lokalita Jedovnická - hlíniště  
142. ZM7/3316 Návrh směny pozemků v k.ú. Komín 
Doplněk k bodu č. 142
143. ZM7/3188 Návrh směny pozemku p.č. 632/3 v k.ú. Česká za pozemky p.č. 2946/49, 2946/50, 2946/51, 2946/52, 2946/53, 2946/54, 2946/55, 2949/3 vše v k.ú. Žebětín 
144. ZM7/3187 Návrh směny části pozemku p.č. 847/1 a pozemku p.č. 857 vše v k.ú. Kníničky za pozemky p.č. 4726, 4727 a 4728 vše v k.ú. Bystrc 
145. ZM7/3285 Návrh na svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, budovy na ul. Říčanská č.pop. 1448/č.or. 18, která je součástí pozemku p.č. 2475/21 a pozemků p.č. 2475/21, p.č. 2475/22, p.č. 2474/46, p.č. 2474/47 v k.ú. Bystrc 
146. ZM7/3190 Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p.č. 205/30 k.ú. Lesná  
147. ZM7/3191 Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p.č. 1347/30 a p.č.1394/30 k.ú. Lesná  
148. ZM7/3192 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p.č. 395/3 a p.č.395/4 k.ú. Obřany  
149. ZM7/3193 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p.č.803 p.č.804 a p.č.812/2 k.ú. Řečkovice  
150. ZM7/3201 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p.č. 2314/2 a p.č.2314/189 k.ú. Řečkovice  
151. ZM7/3279 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemků p.č.763/4 a p.č.772/12 k.ú. Ivanovice  
152. ZM7/3278 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemku p.č.2084/1 k.ú. Řečkovice  
153. ZM7/3207 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p.č. 2136/1, v k.ú. Tuřany 
154. ZM7/3217 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p.č. 1308/2 a p.č. 1310/2 v k.ú. Tuřany  
155. ZM7/3218 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p.č. 4585/2 a p.č. 4585/3 v k.ú. Židenice  
156. ZM7/3286 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemků p.č. 942, p.č. 944, p.č. 946, p.č. 948 a p.č. 950 v k.ú. Chrlice  
157. ZM7/3177 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 568, 601/2, 1930/1, 1930/2, 1930/26, 1930/27, 1930/28, 1930/29, 1930/30, 1938/251, 1938/252, 1938/437, 1938/496, 1938/550, 1938/556, 1938/557, 1938/558, 1938/559, 1938/560, 1938/567, 1938/568, 1938/593, 1938/594, 3224/2, 3226/2, 6209/1, 7365/23, 7365/24 vše v k.ú. Bystrc 
158. ZM7/3237 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací pro stavbu "Ulice Ondrova - zklidnění dopravy (BESIP)"  
159. ZM7/3282 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o provedení stavby, nájemní smlouvě a budoucí kupní smlouvě s předkupním právem a s výhradou zpětné koupě č. 6314173852 se společností Maximus Resort, a.s. a Brněnské komunikace, a.s.  
160. ZM7/3301 Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kancelář architekta města Brna 
161. ZM7/3222 Návrh protokolu o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci 
162. ZM7/3170 Pokyny pro zpracování nového Návrhu změny Územního plánu města Brna B36/07-II-MČ BRNO-JEHNICE, k. ú. Jehnice, ul. Blanenská  
163. ZM7/3168 Záměr pořídit změnu ÚPmB vyplývající z řešení změn Regulačního plánu MPR Brno-2016 
Info 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/33, konaného dne 7. 11. 2017 
Info 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/33, konaného dne 7. 11. 2017  
Info 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna 
Info 4. Informativní zpráva - Aktuální informace o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a strategii pro rok 2018  
Info 5. Informativní zpráva o podaných žádostech o dotaci 
Info 6. Informativní zpráva za září-listopad 2017 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně 
Další body navržené k zařazení do programu:
164. ZM7/3242 Návrh změny stanov Vírského oblastního vodovodu, sdružení měst, obcí a svazků obcí, zájmového sdružení právnických osob 
165. ZM7/3317 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018 - 2020 - projekt Meeting Brno 
166. ZM7/3318 Snížení neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, návrh rozpočtového opatření 
167. ZM7/3247 Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku
p. č. 1723 v k. ú. Maloměřice
168. ZM7/3319 „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla" - návrh Dohody o narovnání
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.12.2017 16:07
  • Datum poslední aktualizace: 13.12.2017 16:07
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design