Česky CZEnglish EN

Brno-Žebětín


Znak Brno - Žebětín

Adresa

Křivánkovo nám. 35, 641 00

Kontakty

 • tel. ústř. 546 217 110
 • fax. 546 217 301
 • starosta: Ing. Vít Beran (KDU-ČSL), tel. 546 217 110
 • 1. místostarosta neuvolněný: Ing. Dana Bartoňková (KDU-ČSL)
 • tajemník: Ing. Ivana Faktorová, tel. 546 217 110
 • Web: www.zebetin.cz

Úřední hodiny

 • Pondělí: 8,00-17,00 hod.
 • Středa: 8,00-17,00 hod.

Další činnosti v rámci státní správy vykonává pro městskou část Brno-Žebětín pověřená městská část Brno-Bystrc, včetně matriční agendy.

Historie

Žebětín se rozprostírá na území o rozloze 1 359,9895 ha na rozhraní dvou geomorfologických jednotek – České vysočiny a Západních Karpat a dvou fytogeografických obvodů českomoravského mezofytika a Panonského termofytika, které výrazně ovlivnily podobu, faunu a flóru dané oblasti.


Nejstarší známé kompaktní osídlení Žebětína se nacházelo severně od obce v trati Drdi, kde bylo objeveno rozsáhlé sídliště prvních zemědělců na území České republiky, a to z doby třetího tisíciletí před Kristem, tzn. lidu keramiky volutové a neolitické moravské malované. Tehdejší lid choval dobytek, vyráběl keramické nádoby v keramické peci, k textilní výrobě užíval tkalcovský stav, šídla a jehly, používal hlazené, štípané a vrtané kamenné nástroje.

Východně od obce leželo pozdněkeltské sídliště z 2. až 3. tisíciletí před Kristem. Tvořilo jej několik pravoúhlých chat, v nichž se na hrnčířských kruzích vyráběla keramika, a jámy, které sloužily jako dílny (kovářská výheň – výroba železných klíčů, nožů, dlát apod.). Nálezy jsou důkazem toho, že obyvatelé sídliště chovali hovězí dobytek, ovce, kozy, vepře, koně a psy. V téže lokalitě byly nalezeny zbytky keltské a germánské keramiky, které svědčí o osídlení až do mladší doby římské. Na území celé obce bylo objeveno množství památek převážně z mladší doby kamenné – neolitu.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1235 a týká se svobodného pána Hostislava ze Žebětína, který za služby pro zeměpána obdržel dvůr s polnostmi.

Od roku 1370 byla obec rozdělena na tři části, z nichž první náležela k hradu brněnskému (od r. 1517 díl kláštera na Starém Brně), druhá k hradu Veveří a podacím právem kostelním, třetí ke kláštěru sv. Tomáše v Brně. Teprve v roce 1848 došlo ke sloučení všech tří dílů v jednu obec, která měla v roce 1869 celkem 849 obyvatel a sestávala ze 155 domů, v roce 1880 ji tvořilo 169 domů s 904-mi obyvateli a v roce 1890 v ní žilo 1 001 obyvatel ve 185-ti domech.

V roce 1971 byla obec připojena k městu Brnu a stala se jeho součástí. V roce 1990 došlo k obnovení místního úřadu a Žebětín se stal jednou z 29-ti městských částí v rámci města Brna. K 1. lednu 1997 bylo k trvalému pobytu v Žebětíně hlášeno celkem 1 867 osob.

Znak Žebětína tvoří dělený štít. V horním zeleném poli je heraldicky vpravo umístěna stříbrná radlice, vlevo zlatý hrozen (vychází z pečeti hradu Veveří). V dolním stříbrném poli se nachází červené srdce, z něhož vyrůstají na zelených stoncích tři červené květy (pečeť kláštera cieriaček na Starém Brně).

Vlajka Žebětína vychází ze znaku. Tvoří ji dva vodorovné, stejně široké pruhy. V horním, zeleném pruhu je umístěna stříbrná radlice, vedle ní zlatý hrozen. Dolní pruh je stříbrný.

Žebětínský sváteční kroj:


U mužů jej tvořila dlouhá, jemná košile, která se u krku zavazovala na tkaničku, široké rukávy se nosily volné nebo svázané tkaničkou. Sváteční kalhoty byly tmavé, soukenné, zdobené na vnější straně velkými kovovými knoflíky. Vesty byly modré, černé i červené. Ke kalhotám se nosily modré vlněné punčochy a nízké kožené boty s přehrnutým jazykem na nártu a velkou přezkou.
U žen sestával z plátěné košile u krku na stažení s menšími baňatými rukávy. Sukní se nosilo pět až sedm, spodní se podkasávala a převazovala přes jelito. Horní bílá sukně byla vyšívaná, zdobená krajkou, o délce do poloviny lýtek. Zástěry byly brokátové, kordulka měla krátké šůsky s ozdobou a byla téměř celá krytá půlkou. Půlka – hedvábný červený šá- tek – se podkládal plátěným trojúhelníkem, vroubeným ručně vyšívanou krajkou.
Ženský sváteční kroj se dochoval, bílé košile a sukně doplňují zástěry a kordulky převážně růžové, modré a zelené barvy.

Školy:


Založení školy v Žebětíně se datuje začátkem 17. století. Na místě původní budovy – u kostela na Křivánkově náměstí – stojí dodnes trojtřídní škola. V roce 1904 byla otevřena druhá žebětínská škola, dvojtřídní, na dnešní Kohoutovické ulici. Obě základní školy prošly mnoha opravami a dodnes slouží svému účelu (základní škola pro 1. - 5.ročník). Samostatná mateřská škola byla v obci vybudována v sedmdesátých letech, převážně brigádnicky, a otevřena v roce 1977.

Spolek vojenských vysloužilců


vznikl v Žebětíně 20. října 1894 – podobně jako v mnohých jiných městech a obcích – jeho činnost zanikla na počátku druhé světové války.

Hasičský sbor


byl v obci založen již v roce 1896 a je činný dodnes.

Masarykův okruh:


V roce 1929 byly zahájeny zaměřovací práce na dosud blátivé silnici z Kohoutovic do Žebětína a dále do Ostrova- čic, kde započaly v dubnu roku 1930 práce na výstavbě trati pro mezinárodní závod automobilů na silnicích. Délka okruhu byla 29 142 m. První závod se jel dne 28. září 1930, od roku 1937 se zde již závody nekonaly. Byly obnoveny po více než desetileté přestávce na zkráceném kruhu a v průběhu let prošla trať řadou proměn. Postupně s rozvojem motorismu se její podoba stala nevyhovující především z bezpečnostního hlediska. V roce 1986 byl otevřen nově vybudovaný závodní okruh, umístěný na rozhraní katastrálního území Žebětína a Ostrovačic. Trať je dlouhá 5 403,19 m, široká 15 m a spl- ňuje požadavky na moderní, bezpečnou závodní dráhu.

Historické objekty a zajímavosti:


Dominantou Žebětína je kostel sv. Bartoloměje, stojící na rozhraní Křivánkova náměstí a ulice Dlážděné.

Dnešní kaple s věží (starý kostelík) byly postaveny v první polovině 14. století z popudu královny Elišky Rejčky.

Fara je připomínána již v roce 1437. Za švédských válek byla opuštěná fara i kostel téměř zničeny. Kostel byl obnoven roku 1732 a farní budova roku 1787. Roku 1869 byl Žebětín povýšen na samostatnou farnost.

Se stavbou nového kostela bylo započato v roce 1922 podle plánů architekta Vladimíra Fischera ve zjednodušeném klasicistním slohu s detailními plány architekta Vašíčka. Slavnostní svěcení provedl v neděli 26. 8. 1923 biskup Dr. Norbert Klein.

V průběhu dalších let došlo k několika úpravám kostela i fary, poslední rekontrukce byla realizována v roce 1997.

Na Křivánkově náměstí upoutá pozornost socha sv. Jana Nepomuckého z mušlového vápence, ve stylu pozdního baroka.

Na rozcestí ulic Hostislavovy a Chrpové směrem k Bystrci stojí Boží muka z roku 1764. Jsou tradičního, sloupkového typu s okosem soklové části, nohoře ukončeny slepou lucernou s křížkem. Použitý materiál – místní, červený písekovec.

Křížky z nejrůznějších let jsou umístěny při výjezdu z obce – směrem k Veselce, ke Kohoutovicím, k Ostrovačicím, na křižovatce ulic Khoutovická a Hostislavova (směrem k Bystrci).

Památku obětem první světové války připomíná pomník v parku na Křivánkově náměstí, obětem druhé světové války je věnován pomník nad Žebětínem směrem k Ostrovačicím.

Na potoku Vrbovci pod horou zvanou Pekárna stojí žebětínský vodní mlýn, zmiňovaný již v 16. století. Sloužil svému účelu až do roku 1918, kdy jej nový majitel upravil na lovecký zámeček, ponechal však přilehlý hospodářský dvůr. V roce 1923 získal objekt známý brněnský advokát, který jej vlastnil až do zabrání státem. Po letech chátrání získal ce- lý areál jezdecký klub, který tu zřídil restauraci a v hospodářských staveních chov koní a jezdecký oddíl. V současné době se v upravených prostorách nachází ubytovna a restaurace.

Na ulici Kohoutovické se nachází původně panská kovárna, přináležící k veverskému dílu. Ta připadla obci, která ji roku 1866 prodala panu Křivánkovi. Rodina Křivánkova vlastnila a provozovala kovárnu až do roku 1970, kdy darovala zařízení kovárny Technickému muzeu v Brně. Dnes je toto zařízení součástí expozice kovárny v Těšanech.

V ulici Klobouček jsou pozemky, kde se vyráběly nepálené cihly. Tady byla v roce 1876 zprovozněna cihelna a pec pro výrobu pálených cihel. Provoz cihelny byl ukončen v roce 1937, do roku 1900 se v ní také vyráběly ručně střešní hladké tašky. Po roce 1890 byla postavena konkurenční cihelna. Cihelnu získal později jeden majitel. V sedmdesátých letech byly budovy zbourány, na jejich místě vznikly montované výrobní haly, které dnes užívá firma vyrábějící betonovou zámkovou dlažbu.

Přírodní památky:


K přírodním památkám patří Žebětínský rybník o rozloze 4,4ha, ležící při severním okraji obce, směrem k Bystrci. Rybník je napájen potokem Vrbovcem pramenícím v Helenčině studánce. Patří k chráněným památkám (vyhlášen v roce 1985).

Východně od rybníka leží přírodní památka (rok 1989) Pekárna – rozloha 59,75 ha. Je tvořena dubohabrovým lesem, místy se vyskytují staré borovice na skalnatých půdách. Z rostlin jsou zastoupeny především teplo- a stínomilné druhy, z nich je deset druhů přísně chráněných rostlin. Pekárna je rovněž významným hnízdištěm zpěvného ptactva.

V roce 1989 byly vyhlášeny přírodní pomátkou Močírky (Augšperský potok) – rozloha 1,8 ha. Jedná se o údolí s meandrujícím potůčkem v zamokřených, místy až bažinatých lukách, lemovaných širokým pruhem křovin, které jsou bohatým hnízdištěm drobného ptactva. Louky jsou porostlé převážně společenstvím ostřic a bylin. Údolní svahy jsou pokryty lesními porosty s převážným zastoupením habru.

Za komunikací Bystrc – Veselka se na rozloze cca 11 ha v dolní části zalesněného svahu vrchu Holedná (391) nacházejí soliflukční proudy, které jsou vědecky cenným dokladem vývoje reliéfu daného území. Mohutné proudy pak předurčují tuto oblast jako potenciální území pro další pohyby půdy a plošnou erozi.

V žebětínském katastru roste nejstarší a nejmohutnější dub letní, a to u vycházkové cesty od sídliště v Kohoutovicích. Má rozložitou korunu, boulovitý kmen i hlavní větve. Jeho stáří je odhadováno na 250 let, výška stromu je 23 m, obvod kmene 365 cm.


 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 22.09.2020 13:19
 • Datum poslední aktualizace: 22.09.2020 13:19
 • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design