Česky CZEnglish EN

Správní oddělení

Malinovského nám. 3

Husova 12 (matrika)

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 vedoucí Správního odděleníMgr. Ivana Placháplacha.ivana(zavinac)brno.cz542 173 080
 matrika

Bc. Karin Wilhelmová

Marta Čekalová, DiS.

wilhelmova.karin(zavinac)brno.cz

cekalova.marta(zavinac)brno.cz

542 172 019

542 172 312

 místopisIng. Jana Bělkovskábelkovska.jana(zavinac)brno.cz542 173 089
 vedoucí Právního referátuMgr. Martin Kozelkozel.martin(zavinac)brno.cz542 173 081
 přestupky

Mgr. Pavlína Krapková

Bc. Romana Chorobíková

Mgr. Lenka Vodáková

krapkova.pavlina(zavinac)brno.cz

chorobikova.romana(zavinac)brno.cz

vodakova.lenka(zavinac)brno.cz

542 173 154

542 173 124

542 173 116

 vedoucí referátu podatelnyPetra Pospíšilovápospisilova.petra(zavinac)brno.cz542 173 013542 173 530
 ztráty a nálezyHana Horákováhorakova.hana(zavinac)brno.cz542 173 012542 173 530

Kompletní telefonní a emailový seznam zaměstnanců Odboru vnitřních věcí

Provozní doba

pro Podatelnu Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3

Pondělí8:00–17:00
Úterý7:30–15:30
Středa8:00–17:00
Čtvrtek7:30–15:00
Pátek

7:30–14:00

Správní oddělení Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna zabezpečuje veřejnou správu v samostatné i přenesené působnosti. Základní působnosti správního oddělení jsou

I. Souhlas s použitím znaku a vlajky města Brna

Podle ustanovení § 34a zákona o obcích mohou obce, jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem.

Souhlas k použití znaku města Brna uděluje Rada města Brna. Zájemci o použití znaku města Brna předkládají žádosti prostřednictvím Správního oddělení Odboru vnitřních věcí MMB. K užívání vlajky města Brna není nutný souhlas.

Souhlas k použití znaků městských částí udělují rady příslušných městských částí. Zájemci předkládají žádosti prostřednictvím úřadů těchto městských částí. K užívání vlajek městských částí není nutný souhlas.

Podmínky pro užívání znaku a vlajky města Brna, znaků a vlajek městských částí jsou upraveny Statutem pro užívání znaku, vlajky a loga města Brna, znaků a vlajek městských částí. Podle tohoto statutu mohou znaky města Brna a městských částí užívat město a městské části, jejich orgány, jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby, společnosti s majoritním majetkovým podílem města Brna, a dále školy, předškolní a školská zařízení zařazená do sítě škol, předškolních a školských zařízení a vysoké školy na území města Brna, pokud není předepsáno užívání státního znaku.

II. Čestné občanství

Čestné občanství města Brna je pocta, kterou uděluje město Brno na základě a v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 a 84 zákona o obcích. Čestné občanství je možno udělit fyzické osobě (občanu ČR, cizinci nebo osobě bez státní příslušnosti), která se obzvlášť významnou měrou zasloužila zejména o rozvoj města Brna, a významným osobnostem. Lze jej udělit za života nebo in memoriam.

O návrzích na udělení čestného občanství rozhoduje Zastupitelstvo města Brna jednou za své volební období, a to na svém prosincovém zasedání konaném ve třetím roce volebního období, v souladu s Pravidly pro udělování čestného občanství města Brna. Písemné návrhy se předkládají v souladu s Pravidly pro udělování čestného občanství města Brna prostřednictvím Správního oddělení Odboru vnitřních věcí MMB do 31. 8. kalendářního roku, ve kterém bude Zastupitelstvo města Brna rozhodovat o udělení čestného občanství.

III. Shromáždění 

Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod. Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Konání shromáždění sloužící výše popsanému účelu podléhá oznamovací povinnosti a je upraveno zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

Shromáždění oznamuje pořadatel místně příslušnému úřadu městské části, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat. Má-li se shromáždění konat v rámci města Brna na území 2 a více městských částí, oznamuje pořadatel tento záměr Správnímu oddělení Odboru vnitřních věcí MMB.

Bližší podrobnosti je možno získat na telefonním čísle 542 173 080, 542 173 081, 542 173 124,542 173 154, 542 173 460 a 542 173 116, nebo osobně v budově MMB, Malinovského nám. 3, 1. patro, dv.č. 109, 110a, 110b,169 nebo 170.

IV. Místopis 

Obsahem místopisné agendy je názvosloví veřejných prostranství, číslování objektů a základní zásady orientace v městě Brně.

Zastupitelstvo města Brna rozhoduje o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství. Pracoviště místopisu určuje nová orientační a popisná čísla objektů trvalého charakteru, a to jak nových, tak vzniklých rozdělením původního většího objektu na větší počet samostatných objektů. Provádí rovněž zrušení orientačních i popisných čísel z důvodu asanace staveb a sloučení objektů (budov).

Evidenční čísla stavbám určeným k individuální rekreaci, pořadová čísla řadových garáží a jiných drobných staveb, přidělují místně příslušné úřady městských částí.

Základní ustanovení ve věcech místopisu upravuje vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhl. č. 147/2015 Sb., a Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, veřejných prostranství a budov v městě Brně.

Bližší podrobnosti je možno získat na telefonním čísle 542 173 089 nebo osobně v budově MMB, Malinovského nám. 3, 1. patro, dv. č. 171. 

V. Přestupky

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

Správní oddělení Odboru vnitřních věcí MMB projednává dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dle dalších právních předpisů:

 • v 1. stupni správního řízení přestupky dle zákona o střelných zbraních a střelivu, přestupky křivého vysvětlení, přestupky na úseku sčítání lidu, domů a bytů, přestupky proti právu shromažďovacímu (pokud shromáždění přesahuje hranice územního obvodu městské části), přestupky na úseku místního referenda (provádí-li se referendum na území města Brna v celoměstské působnosti nebo s celoměstským dopadem) přestupky, jichž se dopustili zaměstnanci statutárního města Brna, zařazení do Magistrátu města Brna proti předpisům, kterými se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, přestupky dle zákona o střetu zájmů,
 • ve 2. stupni správního řízení (odvolání, mimořádné opravné prostředky) přestupky proti pořádku ve státní správě, přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy, přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, jakož i  přestupky proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě (zejména porušení obecně závazných vyhlášek města Brna jejichž zpracovatelem je OVV), přestupky na úseku matrik, jména a příjmení, označování budov, ulic a veřejného prostranství a proti narušení vzhledu obce, včetně obnovy řízení a přezkumného řízení, přestupky proti právu shromažďovacímu (pokud shromáždění nepřesáhlo hranice územního obvodu městské části), přestupky na úseku místního referenda (provádí-li se referendum v městské části), přestupky ve věcech státních symbolů České republiky.
Městské části projednávající v přenesené působnosti přestupky:

 • Brno-Bohunice, Dlouhá 3, PSČ 625 00, tel. 547 423 810
 • Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, PSČ 642 00, tel. 547 422 716
 • Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, PSČ 635 00, tel. 546 125 181 (vykonává státní správu na úseku přestupků pro:
  MČ Brno-Žebětín, MČ Brno-Kníničky)
 • Brno-Černovice, Bolzanova 1, PSČ 618 00, tel. 548 129 812
 • Brno-Ivanovice, Mácova 3, PSČ 621 00, tel. 541 226 695
 • Brno-jih, Mariánské nám. 13, PSČ 617 00, tel. 545 427 547 (vykonává státní správu na úseku přestupků pro:
  MČ Brno-Chrlice, MČ Brno-Tuřany, MČ Brno-Slatina) 
 • Brno-Jundrov, Veslařská 56, PSČ 637 00, tel. 541 420 361
 • Brno-Kohoutovice, Bašného 36, PSČ 623 00, tel. 547 130 531
 • Brno-Komín, Vavřinecká 15, PSČ 624 00 Brno, tel. 541 428 181
 • Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93, tel. 541 588 263 (vykonává státní správu na úseku přestupků pro:
  MČ Brno-Jehnice, MČ Brno – Medlánky)
 • Brno-Líšeň, Jírova 2, PSČ 628 00, tel. 544 424 862-3
 • Brno-Nový Lískovec, Oblá 75a, PSČ 634 00, tel. 547 428 910
 • Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, PSČ 621 00, tel. 541 421 723 (vykonává státní správu na úseku přestupků pro: MČ Brno-Ořešín)
 • Brno-sever, Bratislavská 70, PSČ 601 47, tel. 532 151 113, 545 542 113 (vykonává státní správu na úseku přestupků pro: MČ Brno-Maloměřice a Obřany) 
 • Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, PSČ 625 00, tel. 547 139 213
 • Brno-střed, Dominikánská 2, PSČ 601 69, tel. 542 526 257
 • Brno-Útěchov, Adamovská 6, PSČ 644 00, tel. 541 239 135
 • Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25, PSČ 628 00, tel. 511 189 006
 • Brno-Žabovřesky, Horova 28, PSČ 616 00, tel. 549 523 563–4
 • Brno-Židenice , Gajdošova 7, PSČ 615 00, tel. 548 426 141

Bližší informace je možno získat na telefonních číslech  542 173 460, 542 173 154, 542 173 124, 542 173 116 nebo osobně v budově MMB, Malinovského nám. 3, 1. patro, dv. č. 110a,110b a 170. 

VI. Matriky na území města Brna

Matriky Úřadů městských částí města Brna zpracovávají matriční agendu narození, manželství a úmrtí, a vyhotovují s tím spojené matriční doklady. Přijímají souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, a to k dítěti ještě nenarozenému (pokud bylo již počato) i k dítěti již narozenému. Vydávají osvědčení k uzavření církevního sňatku, vystavují vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pro použití v cizině, rozhodují ve věci změny jména a příjmení, provádí legalizaci a vidimaci, přijímají žádosti a vydávají výpis z Rejstříku trestů.

Na území Jihomoravského kraje je matrikou, příslušnou k přijetí prohlášení osob o vstupu do registrovaného partnerství, matrika Úřadu městské části Brno-střed.

Správní oddělení Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna provádí vyšší ověření matričních dokladů, tj. rodných, oddacích a úmrtních listů, dokladů o partnerství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství, potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, vydaných matričními úřady zařazenými v obvodu města Brna. Dále aktualizuje druhopisy matričních knih, vedených do 31. prosince 1958, zároveň vede a aktualizuje sbírku listin a vydává potvrzení ze sbírky listin.

SÍDLA MATRIČNÍCH OBVODŮ A SŇATKOVÝCH SÍNÍ

1. ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, PSČ 635 00

tel.: 546 125 187
e-mail: matrika@bystrc.cz
matrika má působnost pro městské části Brno-Bystrc, Brno-Kníničky, Brno-Žebětín.
Sňatková síň: Společenské centrum, Odbojářská 2, Brno-Bystrc

2. ÚMČ Brno-Královo Pole, Palackého třída 59, PSČ 612 93

tel.: 541 588 221
e-mail: adamcova@krpole.brno.cz
matrika má působnost pro městské části Brno-Královo Pole, Brno-Medlánky, Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice, Brno-Útěchov.
Sňatková síň: Husitská 1, Brno-Královo Pole

3. ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, PSČ 628 00

tel.: 544 424 845
e-mail: kovarova@brno-lisen.cz
matrika má působnost pro městské části Brno-Líšeň, Brno-Vinohrady.
Sňatková síň: zámek Belcredi, Pohankova 8, Brno-Líšeň

4. ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, PSČ 621 00

tel.: 541 421 747
e-mail: rihova@reckovice.brno.cz
matrika má působnost pro městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno-Ořešín.
Sňatková síň: Palackého náměstí 11, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

5. ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, PSČ 601 47

tel.: 532 151 267, 532 151 268
e-mail: cabicarova.eva@sever.brno.cz, jamborova.hana@sever.brno.cz
matrika má působnost pro městské části Brno-sever, Brno-Maloměřice a Obřany.
Sňatková síň: Kinokavárna, náměstí SNP 33, Brno-Černá Pole

6. ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, PSČ 601 69

tel: 542 526 230
e-mail: marketa.tinterova@brno-stred.cz
matrika má působnost pro městské části Brno-střed, Brno – Bohunice, Brno – Starý Lískovec, Brno – Nový Lískovec,
Brno – Kohoutovice, Brno – Bosonohy.
Sňatková síň: Nová Radnice, Dominikánské náměstí 1, Brno-střed

Zvláštní matrika ÚMČ Brno-střed, Husova 3, PSČ 601 69

tel: 775 863 853
e-mail: iveta.palanova@brno-stred.cz
matrika na žádost provádí zápisy narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo na území cizího státu, na zastupitelském úřadu České republiky, na lodi nebo v letadle mimo území České republiky nebo v místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

7. ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, PSČ 620 00

tel.: 545 128 233
e-mail: gartnerova@turany.cz
matrika má působnost pro městské části Brno-Tuřany, Brno-Chrlice.
Sňatková síň: Tuřanské náměstí 1, Brno-Tuřany

8. ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, PSČ 616 00

tel.: 549 523 565
e-mail: hajkova@zabovresky.cz
matrika má působnost pro městské části Brno-Žabovřesky, Brno-Komín, Brno-Jundrov.
Sňatková síň: kulturní dům Rubín, Makovského náměstí 3, Brno-Žabovřesky

9. ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, PSČ 615 00

tel.: 548 426 138, 548 426 136
e-mail: domastova@zidenice.brno.cz, potschova@zidenice.brno.cz
matrika má působnost pro městské části Brno-Židenice, Brno-Černovice, Brno-Slatina, Brno-jih.
Sňatková síň: Lazaretní 2, Brno-Zábrdovice

VII. Ztráty a nálezy

Nálezce vrátí ztracenou věc tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení. Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec (v případě, že nálezce prohlásí, že nalezenou věc nabýt nechce) nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci.

Movité věci nalezené na území města Brna, je možno odevzdat každý pracovní den v průběhu pracovní doby na pracoviště ztrát a nálezů, které je pro celé město Brno zřízeno na referátu podatelny správního oddělení Odboru vnitřních věcí MMB. Jedná-li se o zvířata, je nutné se obrátit na Městskou policii Brno.

Občanské průkazy a cestovní doklady je možno odevzdat na Odbor správních činností MMB, Husova 5. 

Bližší informace je možno získat na telefonním čísle 542 173 012 nebo osobně v budově Malinovského nám. 3, přízemí, podatelna.

X. Podání písemností

V případě osobního doručení písemnosti, určené primátorovi města Brna, jeho náměstkům, vedení Magistrátu města Brna či některému z útvarů, je možno předat písemnost každý pracovní den v průběhu pracovní doby referátu podatelny Správního oddělení Odboru vnitřních věcí. Podatelna je společná pro všechna pracoviště Magistrátu města Brna. Sídlí v budově Malinovského nám. 3 a dislokovaná centrální podatelna v budově Nové radnice na Dominikánském nám. 1.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 15.03.2021 22:24
 • Datum poslední aktualizace: 15.03.2021 22:24
 • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design