Česky CZEnglish EN

Opravné prostředky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.

Odvolání lze podat:

  • písemně – prostřednictvím centrální podatelny Magistrátu města Brna na Malinovského nám. 3
  • elektronicky – prostřednictvím datové schránky MMB

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Magistrátu města Brna (jeho věcně a funkčně příslušného útvaru v samostatné i přenesené působnosti) je vždy Krajský úřad Jihomoravského kraje. Věcně a funkčně příslušný útvar Magistrátu města Brna je odvolacím orgánem pro úřady městských částí, které vydávají rozhodnutí v samostatné i přenesené působnosti.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem. Krajský soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na odvolací řízení podle § 16 zákona příslušná ustanovení  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádostí o informace

Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace  (dále jen „stížnost") může podat žadatel:

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (odkaz na zveřejněnou informaci);

b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona) nebo po uplynutí prodloužené lhůty (§14 odst. 7 zákona) nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona nebo s výší odměny podle § 14a) odst. 2 zákona, požadované v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat:

  • ústně - je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam
  • písemně - prostřednictvím centrální podatelny Magistrátu města Brna na Malinovského nám. 3
  • elektronicky – prostřednictvím datové schránky MMB nebo elektronické adresy podatelny posta@brno.cz (není nutný zaručený elektronický podpis).

Stížnost se podává u povinného subjektu, který žádost vyřizoval, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona); sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona) nebo v případě sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona);

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona. 

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Nadřízeným orgánem pro vyřizování stížností na postup Magistrátu města Brna, jeho věcně a funkčně příslušného útvaru, je vždy Krajský úřad Jihomoravského kraje. Věcně a funkčně příslušný útvar Magistrátu města Brna je nadřízeným orgánem pro vyřizování stížností na postup úřadů městských částí.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.03.2017 14:18
  • Datum poslední aktualizace: 29.03.2017 14:18
  • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design