Česky CZEnglish EN

Ověřování dokumentů

(shody opisu nebo kopie s listinou – vidimace, ověřování pravosti podpisu – legalizace)

Referát informací a služeb

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 vedoucí referátuSlavomíra Sýkorová, DiS.sykorova.slavomira(zavinac)brno.cz542 173 585
 Ověřování dokumentů
 (vidimace, legalizace)
542 173 051


Oddělení-Informační středisko – Referát informací a služeb

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
přízemí dv. č. 019
E-mail: informace@brno.cz

Provoz pracoviště: 

Pondělí8:00–17:00           
Úterý7:30–12:00           12:30–15:30
Středa8:00–17:00           
Čtvrtek7:30–12:00           12:30–15:00
Pátek7:30–12:00           12:30–14:00

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) dle zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu provádí Informační středisko MMB v úředních hodinách. Pro ověření pravosti podpisu je nezbytné, aby se zájemce dostavil osobně s listinou, na které bude potvrzena pravost podpisu. Ověření shody opisu nebo kopie je provedeno na místě každému po předložení originálu listiny, případně ověřené kopie listiny a opisu či kopie, která se vidimuje.

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou, vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Informační středisko MMB za obsah vidimované listiny neodpovídá. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.
Ověření kopie se neprovede:

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny (například hologram),
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 • jsou-li ve předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o
  1. prvopis,
  2. již ověřenou vidimovanou listinu,
  3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
  4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Informační středisko MMB za obsah listiny neodpovídá.

Ověření pravosti podpisu se neprovede:

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

Dále:

 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, legalizace se neprovede,
 • nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků,
 • účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

Potřebné doklady:
Pro ověření pravosti podpisu, předloží zájemce pro prokázání své totožnosti platný:
a) občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
b) průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
c) průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
d) průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
e) průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
f) průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Správní poplatky:

 • ověření pravosti podpisu: 30 Kč za každý podpis
 • ověření shody opisu nebo kopie s listinou: 30 Kč za každou započatou stranu
Poplatky a jejich osvobození upravuje § 8 a položky 4, 5 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Úřady městských částí ve městě Brně, které poskytují službu vidimace a legalizace:

ÚMČ Brno-Bohunice

ÚMČ Brno-Bosonohy

ÚMČ Brno-Bystrc

ÚMČ Brno-Černovice

ÚMČ Brno-Chrlice

ÚMČ Brno-Ivanovice

ÚMČ Brno-jih

ÚMČ Brno-Jundrov

ÚMČ Brno-Kníničky

ÚMČ Brno-Kohoutovice

ÚMČ Brno-Komín

ÚMČ Brno-Královo Pole

ÚMČ Brno-Líšeň

ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany

ÚMČ Brno-Medlánky

ÚMČ Brno-Nový Lískovec

ÚMČ Brno-Ořešín

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ÚMČ Brno-sever

ÚMČ Brno-Slatina

ÚMČ Brno-Starý Lískovec

ÚMČ Brno-střed

ÚMČ Brno-Tuřany

ÚMČ Brno-Útěchov

ÚMČ Brno-Vinohrady

ÚMČ Brno-Žabovřesky

ÚMČ Brno-Žebětín

ÚMČ Brno-Židenice

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 01.11.2018 07:19
 • Datum poslední aktualizace: 01.11.2018 07:19
 • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design