Česky CZEnglish EN

Ověřování dokumentů

(shody opisu nebo kopie s listinou – vidimace, ověřování pravosti podpisu – legalizace)

Referát informací a služeb

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 vedoucí referátuSlavomíra Sýkorová, DiS.sykorova.slavomira(zavinac)brno.cz542 173 585
 Ověřování dokumentů
 (vidimace, legalizace)
542 173 051


Oddělení-Informační středisko – Referát informací a služeb

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
přízemí dv. č. 019
E-mail: informace@brno.cz

Úřední hodiny

  • Pondělí  8.00 – 17.00
 •     Úterý      8.00 - 12:00    12:30 – 14.00
  • Středa    8.00 – 17.00
 •     Čtvrtek   8.00 - 12:00    12:30 – 14.00
  • Pátek      8.00 – 13.00

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) dle zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu provádí Informační středisko MMB v úředních hodinách. Pro ověření pravosti podpisu je nezbytné, aby se zájemce dostavil osobně s listinou, na které bude potvrzena pravost podpisu. Ověření shody opisu nebo kopie je provedeno na místě každému po předložení originálu listiny, případně ověřené kopie listiny a opisu či kopie, která se vidimuje.

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou, vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Informační středisko MMB za obsah vidimované listiny neodpovídá. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.

Ověření kopie se neprovede:

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
 • v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,
 • jsou-li ve předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o
  1. prvopis,
  2. již ověřenou vidimovanou listinu,
  3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
  4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Informační středisko MMB za obsah listiny neodpovídá.

Ověření pravosti podpisu se neprovede:

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí, nebo
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

Dále:

 • nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci k prokázání své totožnosti platný doklad,
 • nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,
 • jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,
 • jde-li o legalizaci elektronického podpisu, nebo
 • jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.

Potřebné doklady:
Pro ověření pravosti podpisu, předloží zájemce pro prokázání své totožnosti platný:
a) občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
b) cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo
c) identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

Správní poplatky:

 • ověření pravosti podpisu: 30 Kč za každý podpis
 • ověření shody opisu nebo kopie s listinou: 30 Kč za každou započatou stranu
Poplatky a jejich osvobození upravuje § 8 a položky 4, 5 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Úřady městských částí ve městě Brně, které poskytují službu vidimace a legalizace:

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 14.12.2021 11:16
 • Datum poslední aktualizace: 14.12.2021 11:16
 • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design