Česky CZEnglish EN

Kontaktní místo veřejné správy - Czech POINT

 • Informační středisko MMB
 • Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
 • přízemí dv. č. 019
 • E-mail: informace@brno.cz
 • Tel: 542 173 586

Úřední hodiny pracoviště Czech POINTu

  • Pondělí   8.00 – 17.00
 •     Úterý:      8.00 - 12:00    12:30 – 14.00
  • Středa:    8.00 – 17.00
 •      Čtvrtek:  8.00 - 12:00    12:30 – 14.00
  • Pátek:      8.00 – 13.00

Magistrát města Brna vydává prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – pracoviště Czech POINTu na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (dále jen "ISVS").

Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výpisu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Taková listina vydaná Magistrátem města Brna je veřejnou listinou.

Pracoviště Czech POINTu poskytuje tyto služby:

VÝPISOVÉ AGENDY

 • výpisy z Katastru nemovitostí /veřejná evidence/
 • ověřený snímek katastrální mapy /veřejná evidence/
 • výpisy z Rejstříku živnostenského podnikání (veřejná část) /veřejná evidence/
 • výpisy z Veřejných rejstříků (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností) /veřejná evidence/
 • výpisy z Rejstříku trestů
   - Fyzická osoba
  /neveřejná evidence/ - více informací zde.

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 je možno od 19.3. 2020 požádat o výpis z Rejstříku trestů i v dalším jazyce EU.

   - Právnická osoba /veřejná evidence/

 • výpisy bodového hodnocení řidiče /neveřejná evidence/
 • výpisy elektronických receptů pacienta /neveřejná evidence/
 • výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů /veřejná evidence/
 • výpisy z Insolvenčního rejstříku /veřejná evidence/

AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ

 • autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby dokumentu

PODACÍ AGENDY

 • Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH (Informačního systému odpadového hospodářství) /neveřejná evidence/
 • Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu

AGENDY ZÁKLADNÍ REGISTRY

 • výpis údajů z registru obyvatel (ROB)

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 je možno od 16. 2. 2019 požádat k Výpisu údajů z registru obyvatel o vydání vícejazyčného standardního formuláře, který stvrzuje skutečnost o místu pobytu.

 • veřejný výpis údajů z registru osob (ROS)
 • neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
 • výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • záznam o využívání údajů z registru osob
 • žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob
 • žádost o poskytování údajů třetí osobě

AGENDY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DATOVÝCH SCHRÁNEK

 • zřízení datové schránky
 • vydání nových přístupových údajů

Další agendy informačního systému datových schránek:

 • přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • zrušení přístupu pověřené osoby
 • znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • povolení příjmu poštovních datových zpráv (PDZ)
 • zrušení možnosti příjmu poštovních datových zpráv (PDZ)
 • oznámení o změně statutárního orgánu
 • vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE

Správní poplatky

Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Veřejných rejstříků, Rejstříku živnostenského podnikání, dále výpisy bodového hodnocení osoby, výpis el. receptů pacienta, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH a Insolvenčního rejstříku jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,- Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Vydávání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100,- Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů (část I položka 10 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Činnosti v rámci agendy informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. 

Autorizovaná konverze je zpoplatněna správním poplatkem 30,- Kč za každou i započatou stránku. (část I položka 4 písm. b), c) zákona č. 634/2004 Sb.).

Správní poplatek za provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci je stanoven na 200,- Kč (část I položka 10 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Vydání vícejazyčného standardního formuláře není zpoplatněno (zpoplatnění Výpisu údajů z registru obyvatel tímto není dotčeno).

Další informace

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy na žádost vydávají s účinností od 1. 1. 2008 i matriční úřady, a to ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 269/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Ve městě Brně se jedná o 9 matričních obvodů se sídly na:

Vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů, stanovila seznam obecních úřadů, úřadů městských částí územně členěných statutárních měst, úřadů městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřadů městských částí hlavního města Prahy, které jsou kontaktními místy veřejné správy. Ve městě Brně se jedná o 17 městských částí:

Další užitečné odkazy

Výpis z Rejstříku trestů

Vzory

 • Výpis bodového hodnocení osoby – vzor plné moci – Word.
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 18.02.2022 09:16
 • Datum poslední aktualizace: 18.02.2022 09:16
 • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design