Česky CZEnglish EN

Oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou

Agendu péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou zajišťuje oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou Odboru sociální péče Magistrátu města Brna prostřednictvím referátu náhradní rodinné péče, referátu péče o rodinu, referátu péče o osoby ohrožené chudobou a Ubytovny pro osamělé rodiče s nezaopatřenými dětmi.

Vedoucí oddělení: PhDr. Hana Pokorná, CSc., Koliště 19, dv.č. 202,  tel: 54217 3725, e-mail: pokorna.hana@brno.cz


Referát náhradní rodinné péče

- vykonává agendu sociálně-právní ochrany dětí v oblasti náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručnická péče)
- vyhledává děti, kterým je třeba zajistit náhradní rodinnou péči a vede evidenci těchto dětí
- vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu a  vede evidenci žadatelů o tyto formy náhradní rodinné péče
- poskytuje zájemcům o náhradní rodinnou péči informace o problematice
- poskytuje poradenskou pomoc související s osvojením, svěřením dítěte do pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu a poručnickou péčí
- vykonává funkci opatrovníka dětem v řízení o svěření dítěte do náhradní rodinné péče a dětí v náhradní rodinné péči
- vykonává funkci poručníka dětí v náhradní rodinné péči v případech, kdy nemají zákonného zástupce
- pravidelně sleduje vývoj dětí svěřených do náhradní rodinné péče
- uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu upravující výkon práv a povinností s osobou pečující a osobou v evidenci
- sleduje naplňování dohod o výkonu pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu
- sleduje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Vedoucí referátu: Mgr. Pavlína Bušinová, Koliště 19, dv.č. 303, tel: 54217 3731, e-mail: businova.pavlina@brno.cz

Standardy kvality SPOD

Adresář organizací pracujících s dětmi a jejich rodinami

Pravidla podání stížnosti, manuál referátu NRP OSP MMB

Podání stížnosti (verze děti)

Přílohy standardů kvality SPOD:

Adresář organizací pracujících s dětmi a jejich rodinami

Bezpečnost dětí - první pomoc

Etický kodex sociálních pracovníků České republiky

Funkční schéma OSP MMB

Kriteria posouzení naléhavosti případu

Metodika hodnocení zaměstnanců

Podání stížnosti (verze děti)

Pověření, podpisové pravomoci

Pracovní profil (sociální pracovník)

Pracovní profil (vedoucí referátu)

Pravidla podání stížnosti, manuál referátu NRP MMB

První pomoc při bezprostředním ohrožení života

Schéma řízení MMB


Agenda umisťování osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi v Ubytovně pro přechodný pobyt, Koniklecová 5

- poskytuje pomoc osamělým rodičům s nezaopatřenými dětmi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni sami bez pomoci řešit
- přijímá a vyřizuje žádosti o přijetí do ubytovny
- prostřednictvím komise rozhoduje o přijetí žadatelů o přijetí do ubytovny a ukončení  jejich pobytu
- uzavírá s žadateli smlouvy o přijetí do ubytovny
- zajišťuje provoz ubytovny
- dohlíží na dodržování zásad ubytovacího řádu zařízení
- poskytuje sociální poradenství a pomoc klientům ubytovny

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Krajčová, Koliště 19, dv. č. 203, tel: 54217 3794, e-mail: krajcova.marie@brno.cz


Referát péče o osoby ohrožené chudobou

- poskytuje základní a zprostředkovává odborné poradenství osobám dlouhodobě nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy
- vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí za účelem  sociální práce
- na základě analýzy a posouzení životní situace klienta provádí individuální plánování cílů pomoci a kroků vedoucích k dosažení cílů
- pomáhá a zprostředkovává klientovi pomoc při uplatňování zákonných nároků a pohledávek, v případě potřeby doprovází klienta při jednání na úřadech a organizacích a poskytuje mu potřebnou podporu
- pomáhá klientovi získávat kompetence k uvědomění si svých práv, ke schopnosti legitimním způsobem ovlivňovat a měnit podmínky vlastního života
- při řešení životní situace klienta spolupracuje s navazujícími organizacemi

Vedoucí referátu: Dana Bílková, Koliště 19, dv. č. 318, tel: 54217 3708, e-mail: bilkova.dana@brno.cz


Referát péče o rodinu

- poskytuje základní a zprostředkovává odborné poradenství rodinám s dětmi
- zajišťuje pomoc při vyhledávání a zprostředkování sociálních služeb pro rodiny s dětmi
- vyhledává rodiny s dětmi vyžadující sociální péči za účelem sociální práce
- na základě analýzy a posouzení životní situace rodiny s dětmi provádí individuální plánování cílů a pomoci a kroků vedoucích k dosažení cílů
- provádí sociální šetření jako podklad pro rozhodování o přijetí osamělého rodiče s nezaopatřenými dětmi do Ubytovny pro přechodný pobyt
- při realizaci  činností vedoucích ke zlepšení životní situace rodin s dětmi  spolupracuje s navazujícími orgány a organizacemi
- spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí při řešení životní situace dítěte, rodin s dětmi, zejména v rámci sanace rodiny

Vedoucí referátu: Mgr. Jitka Svatošová, Koliště 19, dv.č. 310, tel: 54217 3773, e-mail: svatosova.jitka@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 11.01.2018 14:39
  • Datum poslední aktualizace: 11.01.2018 14:39
  • Odpovědný útvar: Odbor sociální péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design