Česky CZEnglish EN

Oddělení Koordinační centrum prevence

• zabezpečuje Program prevence kriminality ve městě Brně a koordinuje aktivity v oblasti prevence kriminality na území města Brna
• posuzuje projekty zaměřené na prevenci kriminality, které jsou prostřednictvím města předkládány MV ČR s žádostí o schválení státní účelové dotace
• zabezpečuje úzkou a vzájemnou součinnost odborů MMB a úřadů městských částí, městského ředitelství Policie ČR, preventivně informačních skupin Policie ČR, Městské policie Brno, nestátních neziskových organizací v oblasti prevence kriminality
• spolupracuje s MV ČR, s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, s ostatními městy v rámci ČR a se zahraničními partnery v rámci prevence kriminality
• vytváří a průběžně aktualizuje informační systém v oblasti prevence kriminality pro potřeby Městské rady prevence kriminality, orgánů státní správy a samosprávy a participujících orgánů a organizací
• zajišťuje administrativní agendu Městské rady pro prevenci kriminality
• zpracovává podklady pro rozhodnutí samosprávných orgánů v oblasti přidělování finančních prostředků z rozpočtu města na projekty protidrogové prevence
• zajišťuje veškeré činnosti v rámci působnosti oddělení plynoucí z ustanovení zákona č.65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
• komplexně zajišťuje protidrogovou politiku města po stránce organizační i kontrolní ve směru k organizacím zajišťujícím protidrogovou prevenci, městským částem, Jihomoravskému kraji i k institucím s celorepublikovou působností
• v přenesené působnosti je odvolacím orgánem u přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi a souvisejících správních deliktů

Kontakt:   Koliště 19, 601 67 Brno

vedoucí oddělení:   Mgr. Lenka Štěpánková, 2. patro, dv. č. 221, tel.: 542 173 808

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 22.11.2017 12:12
  • Datum poslední aktualizace: 22.11.2017 12:12
  • Odpovědný útvar: Odbor sociální péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design