Česky CZEnglish EN

Program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“

   

Program Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2017 se realizuje opět ve dvou kolech. Uzávěrka přijmu žádostí do prvního kola je 28. února 2017 a do druhého kola 30. dubna 2017.

Finanční příspěvky poskytuje Ministerstvo kultury po provedeném správním řízení, na základě rozhodnutí a formou účelového příspěvku, který je nutné vypořádat v příslušném kalendářním roce. Povinný podíl vlastníka je minimálně 10% z nákladů, k nimž se váže příspěvek.

Podle stanovených zásad pro použití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro tento program  nelze z dotačního programu hradit náklady na modernizace objektů (např. zateplování, vytápění, oprava rozvodů, vzduchotechniku, nové typy výplní otvorů, zřizování podkroví, nové vikýře apod.), úpravy veřejných prostranství (komunikací, terénní úpravy) a pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu a projektové dokumentace.

Příspěvek nelze kombinovat s příspěvkem z ostatních programů Ministerstva kultury.

Podrobné informace o výše uvedeném dotačním programu, plné znění Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury pro program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" a žádost o poskytnutí příspěvku jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva kultury 

Žádost podává vlastník kulturní památky s průvodním dopisem adresovaným Odboru památkové péče Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67  Brno, následujícího znění:  

„V souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ předkládáme k registraci naši žádost o finanční příspěvek z tohoto programu. Žádost je přílohou tohoto dopisu." 

Koncepce podpory památkového fondu na území města Brna pro rok 2017 k programu MK ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“

Příspěvky z programu budou poskytovány na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek na území statutárního města Brna nacházejících se mimo Městskou památkovou rezervaci (MPR) Brno a Památkovou zónu (PZ) Brněnské Ivanovice, které nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví státu.

Hlavní cílovou skupinou podpory jsou zejména  drobnější kulturní památky nalézající se ve venkovském prostoru (v prostředí města Brna se jedná o území mimo MPR a PZ). V letošním roce byla Ministerstvem kultury městu Brnu schválena finanční podpora v celkové výši 3 157 tis. Kč s možností jejího čerpání do konce kalendářního roku.

Při navrhování rozdělení finančních prostředků z přiděleného limitu budou preferovány zejména nemovité kulturní památky drobné architektury nacházející se na veřejně přístupném místě, které jsou vedeny v Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP) ČR a nacházejí se mimo MPR a PZ, nebo nemovité kulturní památky vedené v ÚSKP ČR nacházející se mimo MPR a PZ, které slouží veřejnosti např. ke kulturním, vzdělávacím či církevním účelům atp. Dále bude preferováno dokončení již započatých oprav a řešení havarijních stavů.

Koncepce byla schválena na zasedání Pracovní skupiny pro Program regenerace MPR a státní památkovou péči dne 16.2.2017.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 22.02.2017 08:33
  • Datum poslední aktualizace: 22.02.2017 08:33
  • Odpovědný útvar: Odbor památkové péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design