Česky CZEnglish EN

Odbor památkové péče, přehled platné legislativy

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění
 • Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Nařízení vlády 54/1989 Sb., o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace
 • Rozhodnutí odboru kultury NvmB ze dne 6.4.1990 pod č.j. KULT/402/90/Sev., určení ochranného pásma MPR Brno 

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 01.04.2011 10:30
 • Datum poslední aktualizace: 01.04.2011 10:30
 • Odpovědný útvar: Odbor památkové péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design