Česky CZEnglish EN

Odbor dopravy (OD)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Kounicova 67, 601 67 Brno
Zvonařka 92/5, Trnitá, 602 00 Brno (pracoviště pro výdej parkovacích oprávnění)

 • Zabezpečuje v souladu se záměry rozvoje města a zásadami ochrany a tvorby životního prostředí údržbu, opravy a rozvoj pozemních komunikací na území města.
 • Zajišťuje přípravnou část investičního procesu pro investice na úseku dopravních staveb, zpracování a projednání Investičních záměrů dopravních staveb ve volených orgánech města. 
 • Zabezpečuje organizaci individuální dopravy a v souladu s urbanistickými záměry provoz, rozvoj a modernizaci městské hromadné dopravy na území města.
 • Zajišťuje úkoly spojené s funkcí zakladatele u kapitálových společností v působnosti odboru a zajišťuje činnosti vyplývající ze zastoupení města ve smluvních vztazích s těmito společnostmi (Dopravní podnik města Brna a. s., Brněnské komunikace a. s., KORDIS JMK, a. s.). 
 • Vydává závazná stanoviska k návrhům uzavírek a objížděk místních komunikací.
 • Zajišťuje komplexně správní agendu úřadu obce s rozšířenou působností v oblasti:  

  - Silničního hospodářství,

  - Dopravního úřadu,

  - Drážního správního úřadu,

  - Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a povolování výjimek z ní,

  - Stanic měření emisí.

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 Funkce vedoucího odboru neobsazena, zastupujeIng. Bc. Pavel Pospíšekpospisek.pavel(zavinac)brno.cz542 174 230542 174 211
 Sekretariát, podatelnaDana Hercegováhercegova.dana(zavinac)brno.cz542 174 201542 174 211

Úřední hodiny

Pondělí8:00 - 17:00
Středa8:00 - 17:00
Pátek8:00 - 12:00

Oddělení a referáty Odboru dopravy

 

Referát ekonomický - další informace zde

 • Zajišťuje zpracování dlouhodobých, střednědobých a prováděcích programů a rozpočtu komplexně za odvětví dopravy v investiční i neinvestiční sféře činnosti, zejména ve vztahu k možnosti čerpání dotací z EU.

Oddělení majetkové a právní  - další informace zde

 • Zajišťuje majetkoprávní agendu, související se správou, údržbou, opravami a modernizací sítě pozemních komunikací na území města.
 • Zajišťuje uzavírání smluvních vztahů, přípravu podkladů spojenou s touto činností a jejich projednávání v orgánech města.
 • Zajišťuje nápravu nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně – orgány městských částí na úseku zákona o pozemních komunikacích.
 • Projednává přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství dle zákona o přestupcích a správní delikty a přestupky na úseku silniční dopravy.

 Oddělení pozemních komunikací - další informace a formuláře zde

 • Zajišťuje komplexně agendu úřadu obce s rozšířenou působností v oblasti působnosti silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace, dopravního úřadu, drážního správního úřadu, stanic měření emisí.
 • Navrhuje jednotlivé akce i technologie a spolupracuje při sestavování ročních i dlouhodobých návrhů plánů výstavby, rozsáhlejších rekonstrukcí a oprav komunikací, mostů, podchodů a dalších objektů na místních komunikacích.
 • Vydává stanoviska k návrhu uzavírek a objížděk místních komunikací, nad kterými vykonávají státní správu silniční správní úřady ÚMČ.
 • Zabezpečuje realizaci činností při správě, evidenci (pasport komunikací) a údržbě sítě pozemních komunikací a jejich příslušenství na území města.
 • Uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací.
 • Vyjadřuje se ke všem stavebním činnostem, ve vazbě na místní komunikace, z hlediska organizace dopravy ve městě.
 • Zajišťuje koordinaci Integrovaného dopravního systému veřejné přepravy osob.

 

Důležité dokumenty:

Smlouva o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřená mezi SMB a DPMB včetně všech dodatků 

Informace o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje 

Oddělení koncepce dopravy - další informace zde

 • zajišťuje zpracování koncepce rozvoje jednotlivých dopravních systémů města v návaznosti na Územní plán města Brna a zpracovává koncepci realizace dopravních staveb, zajišťuje rozvoj dopravní infrastruktury města
 • podílí se na zpracování programu rozvoje města i jeho aktualizaci z pohledu koncepce dopravy (silniční, železniční, letecké, kolejové a nekolejové MHD, cyklistické, pěší a statické) 
 • sleduje soustavně a prověřuje návrhy jednotlivých dopravních systémů města a jejich úpravy dle změn vyvolaných vývojem v území, demografickými změnami, růstem motorizace a podle změn v poptávce po hromadné dopravě, změnami chování obyvatel a  dopadů regionální dopravy na území města a navrhuje opatření
 • zajišťuje zpracování investičních záměrů na dopravní stavby na území města Brna a spolupracuje s Odborem investičním a dalšími dotčenými odbory na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace dopravních staveb 
 •  Rozhoduje o organizaci statické dopravy, funkčního využití ploch v souvislosti s řešením zásobování a parkování, navrhuje a připravuje řešení systému rezidenčního parkování, realizace záchytných parkovišť, zóny 30 apod.
 • Zajišťuje zpracování a aktualizování Generelů všech potřebných druhů doprav.¨
 • Spolupracuje s odbornými pracovišti v ČR i v zahraničí v oblasti dopravy při tvorbě koncepce jednotlivých dopravních systémů města k regionu a státu a zajišťuje odbornou garanci a spolupráci v mezinárodních a evropských rozvojových projektech.

Referát městské mobility - další informace zde

 • Průběžně zpracovává, vyhodnocuje a aktualizuje naplňování Dopravní politiky města a „Plánu udržitelné městské mobility pro město Brno“. 
 • Zajišťuje souhrnné práce při přípravě a realizaci cyklistických tras na celém území města a spolupracuje v rámci regionu, systému bikesharing apod.
 • Zajišťuje koncepci telematiky v dopravě, projednává koncepci s ostatními subjekty v rámci Brněnského regionu (MD ČR, ŘSD ČR, OD JMK).
 • Sleduje vývoj dopravní nehodovosti na území města, vyhodnocuje ji a navrhuje opatření a provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Oddělení parkovacích oprávnění  - další informace zde

 • Pracoviště se připravuje k provozu s předpokládaným zahájením v průběhu roku 2017 (pracoviště Zvonařka 92/5 Trnitá, 602 00 Brno).
 • Zajišťuje přípravu pracoviště pro výdej parkovacích oprávnění a výdej parkovacích dokladů (osvědčení) fyzickým, právnický osobám a vlastníkům nemovitostí s trvalým pobytem v dané oblasti v lokalitách stanovených nařízením obce.

Návody a Formuláře k podání žádosti 

Oddělení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací - další informace naleznete zde 

 • Zabezpečuje obnovu a případnou výměnu dopravních značek a dopravních zařízení, provozuschopnost světelné signalizace na křižovatkách.
 • Stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II a III. třídy, místních komunikacích a na veřejně přístupné účelové komunikaci na území města Brna.
 • Eviduje umístění místní a přechodné úpravy provozu a zařízení pro provozní informace na účelových komunikacích na území města Brna, které není veřejně přístupná na základě oznámení jejím vlastníkem.
 • Nařizuje odstranění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace na účelových komunikacích na území města Brna, které nejsou veřejně přístupné, není-li splněna podmínka bezpečnosti.
 • Povoluje výjimky z místní úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích v rámci působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností na území města Brna.
 • Povoluje nadrozměrnou přepravu v rámci působnosti silničního správního úřadu na území města Brna.
 • Povoluje zvláštní užívání komunikací na silnicích II. a III. tříd a vybraných místních komunikací (ZKS-základní komunikační systém města) při zřizování vyhrazených parkovacích stání.

Další informace a formuláře k

organizaci dopravy v centrální oblasti historického jádra města Brna ,
přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů (povolování nadrozměrných přeprav) ,zřizování vyhrazených parkovacích stání, získáte pod rozbalením odkazu „Oddělení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích   – další informace zde 

Odkazy

 Ročenka dopravy Brno 2013 (48.3 MB, Adobe Acrobat dokument)

Veřejná doprava:

   Dopravní podnik města Brna, a.s
   KORDIS JMK, a.s. - integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK)

   Vyhledání spojení

        - v Brně a Jihomoravském kraji 
        - v rámci České republiky a mezinárodní 

   Služby spojené s veřejnou dopravou v Brně

        Ceník jízdného 
        Síť linek městské hromadné dopravy v Brně  
        Linky noční městské hromadné dopravy v Brně  
        Mapa zastávek s aktuálními odjezdy 
        Odjezdy ze zastávek v reálném čase 
        Zastávkové jízdní řády 
        Osobní jízdní řády do peněženky   

Pozemní komunikace:

   Brněnské komunikace a.s. 

   Uzavírky a objížďky:

        Dopravní situace v Brně  
       Jednotný systém dopravních informací ČR    
       Uzavírky a dopravní omezení v Brně 

Významné dopravní stavby:

  Nádraží u řeky 
  Severojižní tramvajový diametr 
  Velký městský okruh (VMO) 
  Výstavba R 43 
  Vlivy na životní prostředí R43 

Koncepční dokumenty rozvoje dopravy

 Generel veřejné dopravy města Brna
 Generel cyklistické dopravy na území města Brna
 Generel pěší dopravy na území města Brna
 Dělba přepravní práce
 Severojižní kolejový diametr

Evropské projekty

 Projekt CIVITAS 2MOVE2 
 Projekt CH4LLENGE 

Různé

  europa.eu  – oficiální internetové stránky Evropské unie
  Ministerstvo dopravy České republiky  
  BESIP  - hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR

  Informační leták Bezpečně tunelem
  Cyklistická doprava v Brně
  Legislativa

  Výzkum povědomí obyvatel Brna o intermodální dopravě v roce 2012 (840 kB, Adobe Acrobat dokument)

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 22.11.2017 11:09
 • Datum poslední aktualizace: 18.10.2017 11:02
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design