Česky CZEnglish EN

Odbor dopravy (OD)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Kounicova 67, 601 67 Brno
Zvonařka 92/5, Trnitá, 602 00 Brno (pracoviště pro výdej parkovacích oprávnění)

 • Zabezpečuje v souladu se záměry rozvoje města a zásadami ochrany a tvorby životního prostředí údržbu, opravy a rozvoj pozemních komunikací na území města.
 • Zajišťuje přípravnou část investičního procesu pro investice na úseku dopravních staveb, zpracování a projednání Investičních záměrů dopravních staveb ve volených orgánech města. 
 • Zabezpečuje organizaci individuální dopravy a v souladu s urbanistickými záměry provoz, rozvoj a modernizaci městské hromadné dopravy na území města.
 • Zajišťuje úkoly spojené s funkcí zakladatele u kapitálových společností v působnosti odboru a zajišťuje činnosti vyplývající ze zastoupení města ve smluvních vztazích s těmito společnostmi (Dopravní podnik města Brna a. s., Brněnské komunikace a. s., KORDIS JMK, a. s.). 
 • Vydává závazná stanoviska k návrhům uzavírek a objížděk místních komunikací.
 • Zajišťuje komplexně správní agendu úřadu obce s rozšířenou působností v oblasti:  

  - Silničního hospodářství,

  - Dopravního úřadu,

  - Drážního správního úřadu,

  - Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a povolování výjimek z ní,

  - Stanic měření emisí.

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 Funkce vedoucího odboru neobsazena, zastupujeIng. Bc. Pavel Pospíšekpospisek.pavel(zavinac)brno.cz542 174 230542 174 211
 Sekretariát, podatelnaDana Hercegováhercegova.dana(zavinac)brno.cz542 174 201542 174 211

Úřední hodiny

Pondělí8:00 - 17:00
Středa8:00 - 17:00
Pátek8:00 - 12:00

Oddělení a referáty Odboru dopravy

 

Referát ekonomický - další informace zde

 • Zajišťuje zpracování dlouhodobých, střednědobých a prováděcích programů a rozpočtu komplexně za odvětví dopravy v investiční i neinvestiční sféře činnosti, zejména ve vztahu k možnosti čerpání dotací z EU.

Oddělení majetkové a právní  - další informace zde

 • Zajišťuje majetkoprávní agendu, související se správou, údržbou, opravami a modernizací sítě pozemních komunikací na území města.
 • Zajišťuje uzavírání smluvních vztahů, přípravu podkladů spojenou s touto činností a jejich projednávání v orgánech města.
 • Zajišťuje nápravu nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně – orgány městských částí na úseku zákona o pozemních komunikacích.
 • Projednává přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství dle zákona o přestupcích a správní delikty a přestupky na úseku silniční dopravy.

 Oddělení pozemních komunikací - další informace a formuláře zde

 • Zajišťuje komplexně agendu úřadu obce s rozšířenou působností v oblasti působnosti silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace, dopravního úřadu, drážního správního úřadu, stanic měření emisí.
 • Navrhuje jednotlivé akce i technologie a spolupracuje při sestavování ročních i dlouhodobých návrhů plánů výstavby, rozsáhlejších rekonstrukcí a oprav komunikací, mostů, podchodů a dalších objektů na místních komunikacích.
 • Vydává stanoviska k návrhu uzavírek a objížděk místních komunikací, nad kterými vykonávají státní správu silniční správní úřady ÚMČ.
 • Zabezpečuje realizaci činností při správě, evidenci (pasport komunikací) a údržbě sítě pozemních komunikací a jejich příslušenství na území města.
 • Uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací.
 • Vyjadřuje se ke všem stavebním činnostem, ve vazbě na místní komunikace, z hlediska organizace dopravy ve městě.
 • Zajišťuje koordinaci Integrovaného dopravního systému veřejné přepravy osob.

 

Důležité dokumenty:

Smlouva o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřená mezi SMB a DPMB včetně všech dodatků 

Informace o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje 

Oddělení koncepce dopravy - další informace zde

 • zajišťuje zpracování koncepce rozvoje jednotlivých dopravních systémů města v návaznosti na Územní plán města Brna a zpracovává koncepci realizace dopravních staveb, zajišťuje rozvoj dopravní infrastruktury města
 • podílí se na zpracování programu rozvoje města i jeho aktualizaci z pohledu koncepce dopravy (silniční, železniční, letecké, kolejové a nekolejové MHD, cyklistické, pěší a statické) 
 • sleduje soustavně a prověřuje návrhy jednotlivých dopravních systémů města a jejich úpravy dle změn vyvolaných vývojem v území, demografickými změnami, růstem motorizace a podle změn v poptávce po hromadné dopravě, změnami chování obyvatel a  dopadů regionální dopravy na území města a navrhuje opatření
 • zajišťuje zpracování investičních záměrů na dopravní stavby na území města Brna a spolupracuje s Odborem investičním a dalšími dotčenými odbory na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace dopravních staveb 
 •  Rozhoduje o organizaci statické dopravy, funkčního využití ploch v souvislosti s řešením zásobování a parkování, navrhuje a připravuje řešení systému rezidenčního parkování, realizace záchytných parkovišť, zóny 30 apod.
 • Zajišťuje zpracování a aktualizování Generelů všech potřebných druhů doprav.¨
 • Spolupracuje s odbornými pracovišti v ČR i v zahraničí v oblasti dopravy při tvorbě koncepce jednotlivých dopravních systémů města k regionu a státu a zajišťuje odbornou garanci a spolupráci v mezinárodních a evropských rozvojových projektech.

Referát městské mobility - další informace zde

 • Průběžně zpracovává, vyhodnocuje a aktualizuje naplňování Dopravní politiky města a „Plánu udržitelné městské mobility pro město Brno“. 
 • Zajišťuje souhrnné práce při přípravě a realizaci cyklistických tras na celém území města a spolupracuje v rámci regionu, systému bikesharing apod.
 • Zajišťuje koncepci telematiky v dopravě, projednává koncepci s ostatními subjekty v rámci Brněnského regionu (MD ČR, ŘSD ČR, OD JMK).
 • Sleduje vývoj dopravní nehodovosti na území města, vyhodnocuje ji a navrhuje opatření a provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Oddělení parkovacích oprávnění  - další informace zde

 • Pracoviště se připravuje k provozu s předpokládaným zahájením v průběhu roku 2017 (pracoviště Zvonařka 92/5 Trnitá, 602 00 Brno).
 • Zajišťuje přípravu pracoviště pro výdej parkovacích oprávnění a výdej parkovacích dokladů (osvědčení) fyzickým, právnický osobám a vlastníkům nemovitostí s trvalým pobytem v dané oblasti v lokalitách stanovených nařízením obce.

Návody a Formuláře k podání žádosti 

Oddělení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací - další informace naleznete zde 

 • Zabezpečuje obnovu a případnou výměnu dopravních značek a dopravních zařízení, provozuschopnost světelné signalizace na křižovatkách.
 • Stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II a III. třídy, místních komunikacích a na veřejně přístupné účelové komunikaci na území města Brna.
 • Eviduje umístění místní a přechodné úpravy provozu a zařízení pro provozní informace na účelových komunikacích na území města Brna, které není veřejně přístupná na základě oznámení jejím vlastníkem.
 • Nařizuje odstranění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace na účelových komunikacích na území města Brna, které nejsou veřejně přístupné, není-li splněna podmínka bezpečnosti.
 • Povoluje výjimky z místní úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích v rámci působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností na území města Brna.
 • Povoluje nadrozměrnou přepravu v rámci působnosti silničního správního úřadu na území města Brna.
 • Povoluje zvláštní užívání komunikací na silnicích II. a III. tříd a vybraných místních komunikací (ZKS-základní komunikační systém města) při zřizování vyhrazených parkovacích stání.

Další informace a formuláře k

organizaci dopravy v centrální oblasti historického jádra města Brna ,
přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů (povolování nadrozměrných přeprav) ,zřizování vyhrazených parkovacích stání, získáte pod rozbalením odkazu „Oddělení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích   – další informace zde 

Odkazy

Veřejná doprava

Vyhledání spojení

Služby spojené s veřejnou dopravou v Brně

Pozemní komunikace

Uzavírky a objížďky

Významné dopravní stavby

Koncepční dokumenty rozvoje dopravy

Evropské projekty

Různé

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 18.10.2017 11:02
 • Datum poslední aktualizace: 18.10.2017 11:02
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design