Česky CZEnglish EN

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy

ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

B/1 – Zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby a projekty v oblasti podpory rodiny, a na aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně

Zvláštní ustanovení pro program pro oblast zdraví.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Platná jsou všechna společná ustanovení, uvedená v části A  Pravidel, které část B doplňuje a upřesňuje s ohledem na program pro oblast zdraví.

ÚČEL PROGRAMU

1. Dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna
Podpora zdravotnických služeb pro občany města Brna, které nejsou vůbec nebo v dostatečné míře zajišťovány včetně podpory činností doplňujících zdravotnické služby s cílem podpory těchto služeb, přičemž jejich přínos je každoročně posuzován z hlediska aktuální potřeby doplnit stávající zdravotnické služby.
důvody podpory: zajištění co největšího rozsahu zdravotnických služeb pro občany města Brna.

2. Dotace na činnosti v oblasti podpory rodiny
Podpora fungování rodin, vytváření prorodinného klimatu ve městě Brně, realizace rodinné politiky města Brna. Jedná se především o služby preventivního a podpůrného charakteru, jejichž účelem je usnadňování a posilování partnerského a manželského soužití a rodičovství, podpora rodiny v péči o děti a při harmonizace práce a rodiny, podpora vzdělávací a informační činnosti v prorodinné oblasti. Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty, u nichž je každoročně posuzován jejich přínos z hlediska potřebnosti zajištění služeb v oblasti podpory rodiny.
důvody podpory: podpora prorodinného klimatu ve městě Brně.

3. Dotace na aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně
Podpora aktivit v oblasti aktivního stárnutí a přípravy na stáří v rámci projektu Plán aktivního stárnutí ve městě Brně a Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí.  Jedná se především o aktivity v oblasti:

 • podpory aktivního života seniorů (podpora zdraví, ekonomické aktivity, zájmové, sportovní a dobrovolnické činnosti, podpora mezigeneračních aktivit, účast na veřejném a politickém životě města),
 • podpora péče o seniory (preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů, kurzy péče o nesoběstačné seniory, podpora vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti přístupu k seniorům),
 • podpora zvyšování informovanosti seniorů (zvyšování informovanosti seniorů o službách, akcích na podporu přípravy života ve stáří, činnosti organizací, poradenství).

Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty, u nichž je každoročně posuzován jejich přínos z hlediska potřebnosti zajištění aktivit v oblasti aktivního stárnutí.
důvody podpory: podpora aktivního stárnutí ve městě Brně.

4. Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů
Podpora poradenství pro neformální pečovatele, odlehčovacích služeb, pomoc a podpora vytváření sdružení neformálních pečovatelů s cílem výměny zkušeností, školení pečovatelů i školení odborné veřejnosti, mapování potřeb pečovatelů i vytváření koncepčních dokumentů v této oblasti.

PŘEDPOKLÁDANÝ CELKOVÝ OBJEM PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ VYČLENĚNÝCH V ROZPOČTU

Podle aktuálních finančních možností rozpočtu města Brna.

VÝŠE DOTACE
Minimální výše dotace na 1 projekt je stanovena v částce 10.000,- Kč.
Maximální výše dotace na 1 projekt je stanovena v částce 100.000,- Kč.

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žádosti se předkládají od 1. 10. do 31. 10. kalendářního roku, předcházejícího roku, pro který je vyhlášen program.

ÚZEMNÍ LOKALIZACE PROJEKTU
Projektové aktivity jsou určeny občanům statutárního města Brna.

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI
Kritéria pro hodnocení a posouzení předložené žádosti jsou rozčleněna na:

 • Kritéria posuzující formální a věcné náležitosti žádosti (žádost předložená v originálním vyhotovení v tištěné podobě, žádost včetně požadovaných příloh předložená ve stanoveném termínu, předložení žádosti s doplněním všech údajů předepsaných doporučeným vzorem žádosti pro poskytnutí dotace, stanovení cíle projektu, cílové skupiny, popis časového rozložení projektových aktivit, jejich dopad do praxe, případně udržitelnost projektu, finanční rozpočet projektu s popisem a odůvodněním jednotlivých položek rozpočtu).
 • Kritéria posuzující splnění základních podmínek účasti v projektu (oprávněnost žadatele žádat o dotaci, splnění podmínek územní lokalizace včetně doby realizace projektu).
 • Kritéria posuzující soulad s vyhlášeným programem a naplnění témat programu (soulad předložené žádosti s tématy jednotlivých programů a jejich klíčových dokumentů).

LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI
Zastupitelstvo město Brna rozhoduje o žádostech zpravidla v březnu následujícího roku.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI – doplnění čl. IV části A Pravidel

 • Žádost včetně čestného prohlášení musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele.
 • Žadatel ke své žádosti doloží doklad:
  - potvrzující právní subjektivitu žadatele,
  - o oprávněnosti osoby jednat za nebo jménem žadatele,
  - o oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud projektové aktivity toto oprávnění vyžadují.
 • U církevních a náboženských společností nutno doložit kopii zřizovací listiny a statutu.

POSTUP PŘI PROJEDNÁVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ – doplnění čl. VI. části A Pravidel

 • Návrh na poskytnutí dotace je Odborem zdraví postupně předkládán Komisi sociální a zdravotní RMB, Radě města Brna, a dále Finančnímu výboru Zastupitelstva města Brna a Zastupitelstvu města Brna.
 • Součástí návrhu na poskytnutí dotací je i návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí schválených dotací včetně obecných podmínek pro uzavření smluv, v individuálních případech lze předložit přímo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
 • Po uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací zajistí Odbor zdraví vyplacení dotací jednotlivým příjemcům.

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
Naplnění témat a kritérií programové výzvy a schválení Zastupitelstvem města Brna.

POUŽITÍ A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE – doplnění čl. VII. části A Pravidel
Dotaci nelze použít na úhradu výdajů na pohoštění, peněžní a věcné dary, náhradu odpisů dlouhodobého hmotného majetku, úhradu pokut a jiných sankcí, úhradu půjček a úroků, investice do dopravních prostředků, leasing, či jako dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám.
Příjemce dotace předloží současně s vyúčtováním poskytnuté dotace i písemné zhodnocení realizovaného projektu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato Pravidla byla v části B/1 schválena Radou města Brna na schůzi R7/028 konané dne 30. června 2015 a nabyla účinnosti dnem schválení.
Nabytím účinnosti těchto Pravidel se ruší pravidla doposud platná, schválená Radou města Brna na schůzi č. R6/075 konané dne 29. srpna 2012 v platném znění.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 01.04.2016 10:46
 • Datum poslední aktualizace: 01.04.2016 10:46
 • Odpovědný útvar: Odbor zdraví Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design