Česky CZEnglish EN

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy

ČÁST A – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména:

– zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
– zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
– zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, zákon o finanční kontrole, v platném znění,
– zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění,
– předpisy EU souvisejícími s poskytováním finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a násl. smlouvy o fungování Evropské unie,
– nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 a nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

2. Poskytování dotací vychází ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy schválených Zastupitelstvem města Brna.

3. Dotace se poskytuje pouze na základě žádosti.

4. Dotace poskytnutá z rozpočtu města Brna podle Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy (dále jen „Pravidla“) je vždy účelová, přičemž účel poskytnutí dotace, který je vymezen v konkrétní smlouvě o poskytnutí dotace, musí být ze strany příjemce dotace dodržen.

5. Dotaci lze použít, nestanoví-li smlouva o poskytnutí dotace jinak, nejpozději do 31. 12. kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta, a nelze ji převádět do roku následujícího.

6. Nevyužitá dotace nebo její část musí být poskytovateli vrácena ve stanoveném termínu.

7. Dotace musí být finančně vypořádána ve stanoveném termínu.

8. Podrobnosti pro jednotlivé programy jsou stanoveny v části B Pravidel.

II. OKRUH ŽADATELŮ

1. O poskytnutí dotace mohou žádat právnické i fyzické osoby.

2. Okruh žadatelů může být, s ohledem na charakter dotace, upřesněn v části B Pravidel.

III. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

1. Žádost o dotaci je vhodné podávat na formuláři zpracovaném k tomuto účelu věcně příslušným odborem doplněném o přílohy dále stanovené Pravidly.

2. Vyplněná žádost se podává v jednom originálním vyhotovení, přílohy je třeba doložit v originále nebo ověřené kopii, není-li dále stanoveno jinak.

3. Formulář je k dispozici:

– na věcně příslušném odboru,
– na internetových stránkách města Brna.

4. Žádost, pokud není v části B Pravidel uvedeno jinak, lze podat:

– osobně na podatelnách Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3 nebo Dominikánském nám. 1,
– osobně na věcně příslušném odboru Magistrátu města Brna,
– zasláním prostřednictvím provozovatele poštovní služby na adresu Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, s uvedením věcně příslušného odboru v adrese,
- zasláním datovou schránkou,
- elektronicky způsobem uvedeným v části B Pravidel.

5. V případě zaslání žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu podání žádosti rozhodující datum podání, v ostatních případech datum doručení Magistrátu města Brna.

IV. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI

1. Žádost o dotaci musí obsahovat:

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

b) požadovanou částku,

c) účel, na který žadatel chce dotaci použít,

d) dobu, v níž má být dosaženo účelu,

e) odůvodnění žádosti,

f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci

- osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
- osob s podílem v této právnické osobě,
- osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,

g) seznam případných příloh žádosti,

h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

2. K žádosti žadatel doloží:

a) údaje prokazující existenci žadatele,

b) věcně a srozumitelně formulovaný popis projektu, činnosti, služby nebo jiné aktivity s jasně určeným cílem (dále jen projekt),

c) finanční rozvahu projektu včetně plánovaných celkových výdajů a příjmů,

d) prostou kopii dokladu o zřízení bankovního účtu,

e) čestné prohlášení, v němž uvede, zda ke dni podání žádosti:

– je/není v úpadku,
– je/není proti němu zahájeno insolvenční řízení,
– bylo/nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku,
– je/není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění,
– je/není v likvidaci,
– dle jeho znalostí  je/není proti němu veden výkon exekuce,
– má/nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům, tak jak jsou definovány v Zásadách,
– vede/nevede soudní spor se statutárním městem Brnem, a pokud ano, jaký je předmět sporu.

3. Další obsahové náležitosti žádosti nebo doklady, které je k žádosti nutno doložit, mohou být, s ohledem na charakter dotace, upřesněny v části B Pravidel.

4. Údaje uvedené v žádosti, stejně jako přiložené doklady, musí být pravdivé a aktuální ke dni podání žádosti.

5. Žadatel o dotaci i příjemce dotace je povinen oznámit jakoukoliv změnu v údajích uvedených v žádosti a doložených dokumentech, zejména svůj případný zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárního zástupce apod. či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje, a to do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti změny.

6. Žádosti o poskytnutí dotace a další předložené podklady se nevracejí. 

V. POSTUP VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ODBORU PŘI POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI

1. Věcně příslušný odbor posoudí podanou žádost o poskytnutí dotace z hlediska:

a) dodržení formálních náležitostí žádosti a dodržení termínu podání,

b) charakteru projektu, na který je dotace požadována a jeho souladu s vyhlášeným programem pro poskytování dotací,

c) souladu poskytnutí finančních prostředků na předložený projekt s úkoly veřejné správy v dané oblasti a splnění dalších i zákonných podmínek pro poskytnutí dotace, zvláště pak podmínky účelnosti a hospodárnosti vynakládání finančních prostředků,

d) charakteru poskytnuté dotace jako možné veřejné podpory v souladu s čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie,

e) plnění povinností žadatelem v případě, byla-li mu již v minulosti dotace přidělena,

f) dalších kritérií specifikovaných v části B těchto Pravidel.

2. Zpracovanou žádost, včetně návrhu na výši poskytnuté dotace, předloží věcně příslušný odbor orgánům města k projednání a rozhodnutí.

3. Je-li žádost o dotaci podána na věcně nepříslušný odbor, ten ji postoupí k vyřízení věcně příslušnému odboru a o této skutečnosti informuje žadatele.

VI. POSTUP PŘI PROJEDNÁVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ

1. Návrh na poskytnutí dotace je věcně příslušným odborem postupně předkládán k projednání věcně příslušné komisi nebo jinému orgánu Rady města Brna, Radě města Brna nebo dále věcně příslušnému výboru Zastupitelstva města Brna a Zastupitelstvu města Brna.

2. Návrh má pouze doporučující charakter.

3. O poskytnutí dotace a její výši rozhodne Zastupitelstvo města Brna.

4. O výši přidělených finančních prostředků budou žadatelé informováni zveřejněním na internetových stránkách města Brna www.brno.cz. 

5. Není-li žádosti o poskytnutí dotace vyhověno, sdělí věcně příslušný odbor bez zbytečného odkladu tuto skutečnost žadateli, spolu s důvodem nevyhovění žádosti.

6. Žadatelé, jimž byla schválena dotace, poskytnou věcně příslušnému odboru potřebnou součinnost k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

VII. POUŽITÍ A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

1. Použití a finanční vypořádání dotace se řídí podmínkami konkrétní smlouvy o poskytnutí dotace, Pravidly a obecně závaznými právními předpisy.

2. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití poskytnutých prostředků v souladu s účelem, pro který byla dotace poskytnuta.

3. Příjemce dotace je povinen vést finanční prostředky přidělené na projekt v účetnictví odděleně a vést účetnictví řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

4. Příjemce dotace je povinen umožnit zástupcům věcně příslušného odboru nebo jiného kontrolního orgánu věcnou kontrolu účetnictví, umožňující prověřit veškeré příjmy a výdaje příjemce související s projektem, kontrolovat dodržení účelu, na který byly finanční prostředky použity.

5. Příjemce dotace je povinen umožnit zástupcům věcně příslušného odboru průběžně sledovat realizaci projektu, na kterou byla dotace poskytnuta, s cílem kontrolovat dodržení účelu, na nějž byly finanční prostředky použity.

6. Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání poskytnuté dotace věcně příslušnému odboru do 31. 1. následujícího roku, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Město Brno si vyhrazuje právo provedení kontroly využití poskytnutých finančních prostředků i jiným subjektem určeným Radou města Brna nebo Zastupitelstvem města Brna.

2. Příjemce dotace je povinen uvádět na propagačních materiálech projektu či při jeho prezentaci informaci o finanční podpoře statutárního města Brna.

3. Žadatel o dotaci i příjemce dotace podáním žádosti o dotaci souhlasí se zveřejněním svých údajů vč. jmenovitého zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

4. Tato Pravidla jsou závazná, nestanoví-li smlouva o poskytnutí dotace jinak.

5. Tato Pravidla byla v části A schválena Radou města Brna na schůzi R7/028 konané dne 30. června 2015 a nabyla účinnosti dnem schválení.

6. Nabytím účinnosti těchto Pravidel se ruší pravidla doposud platná, schválená Radou města Brna na schůzi č. R6/075 konané dne 29. srpna 2012 v platném znění.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 01.04.2016 11:16
  • Datum poslední aktualizace: 01.04.2016 11:16
  • Odpovědný útvar: Odbor zdraví Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design