Česky CZEnglish EN

Oddělení prorodinné politiky

v samostatné působnosti

  • zajišťuje realizaci prorodinné politiky města Brna
  • podílí se na přípravě strategického dokumentu Plán zdraví statutárního města Brna v oblastech politika zdravé rodiny a aktivní a zdravé stárnutí
  • spolupracuje s odbory MMB, ÚMČ, vysokými školami i nestátními organizacemi při realizaci prorodinných opatření
  • organizuje, ve spolupráci s nestátními organizacemi, akce se zaměřením na podporu rodiny  a mezigeneračního soužití 
  • podílí se na přípravě a realizaci opatření v oblasti sociální a bytové, pokud se týkají rodin
  • spolupracuje s JMK v oblasti prorodinné politiky s cílem jednotného přístupu k potřebám rodiny a přenosu dobé praxe
  • zabezpečuje agendu Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu po stránce organizační a administrativní
  • získává a vede informace o organizacích, které se zabývají podporou rodiny, zveřejňuje tyto informace na webových stránkách města a provádí jejich pravidelnou aktualizaci
  • zajišťuje informovanost veřejnosti o oblasti prorodinné politiky města včetně garance obsahu a formy informačních materiálů a jejich distribuce
  • zajišťuje realizaci koncepčních dokumentů Politika zdravé rodiny a Aktivní a zdravé stárnutí
  • zpracovává věcné i ekonomické podklady pro rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu města na vyhlášené programy v oblasti aktivit na podporu rodiny a aktivit v rámci realizace Plánu aktivního stárnutí
  • zajišťuje komplexní koordinaci programu Plán aktivního stárnutí ve městě Brně včetně jeho organizačního, technického, provozního a personálního zajištění v oblastech priorit tohoto programu
  • spolupracuje s KBZM na všech aktivitách, které tato kancelář v rámci realizace programu Plán aktivního stárnutí ve městě Brně zajišťuje
  • zajišťuje organizačně a technicky činnost platformy, pracovních sekcí a spolupráci s odpovědnou politickou reprezentací města
  • vede přehled ročních plánů a každoročně vyhodnocuje monitorovací indikátory Plánu aktivního stárnutí, výsledky prezentuje na jednání platformy a v příslušných orgánech města (komise RMB, RMB)
  • zajišťuje realizaci opatření programu WHO Globální města přátelská seniorům, pokud mají návaznost na program Plán aktivního stárnutí ve městě Brně
  • získává a vede informace o organizacích, které se zabývají podporou rodiny, zveřejňuje tyto informace na webových stránkách města a provádí jejich pravidelnou aktualizaci
  • vyhledává akce a projekty v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti podpory rodiny a spolupracuje se zahraničními partnery a partnerskými městy v této oblasti
  • vyhledává akce a projekty v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti aktivního stárnutí a zajišťuje podklady pro spolupráci a spolupracuje se zahraničními partnery a s partnerskými městy v této oblasti
  • iniciuje aktivity v oblasti zpřístupňování města, zajišťuje pravidelnou aktualizaci mapového portálu a tiskovin o přístupnosti objektů na území města
  • organizačně zajišťuje realizaci opatření k odstraňování bariér z veřejného prostoru a spolupracuje s útvary MMB, které se na vytváření veřejného prostoru podílejí, s městskými organizacemi i nestátními neziskovými organizacemi, které se angažují v oblasti odstraňování bariér
  • připravuje podklady pro rozhodnutí orgánů města o financování investičních akcí v oblasti odstraňování bariér
  • organizačně zajišťuje činnost Poradního sboru pro bezbariérové Brno
  • podílí se na kontrolní činnosti, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, v oblasti své působnosti
  • zajišťuje konzultační a poradenskou činnost pro zdravotně postižené občany se zvláštním zaměřením na zrakově postižené
  • koordinuje vzájemnou spolupráci MMB s organizacemi, které se zabývají pomocí zrakově postiženým občanům
  • vytváří a zajišťuje aktualizaci informačních stránek na webu města se zaměřením na zrakově postižené občany

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.01.2017 09:46
  • Datum poslední aktualizace: 09.01.2017 09:46
  • Odpovědný útvar: Odbor zdraví Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design