Česky CZEnglish EN

Odbor školství mládeže a tělovýchovy (OŠMT)

    KontaktyOdděleníOdkazyDokumentyFormulářeDotaceProjekty EU

Dominikánské nám. 3, 601 67  Brno

 • Spolupracuje s Krajským úřadem Odkaz
 smeruje mimo oficialni prezentaci mesta Brna při koncepčních změnách v síti brněnských škol.
 • Zpracovává koncepce v oblasti své působnosti:
  • Koncepce školství v působnosti města Brna
  • Koncepce města Brna v oblasti tělovýchovy a sportu
 • Vydává vyhlášky na úseku školství
 • Provádí metodickou činnost v oblasti školství vzhledem k městským částem.
 • Provádí kontrolu výkonu státní správy na úseku správního řízení v oblasti přestupků na MČ
 • Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí MČ vydaných v prvním stupní ve správním řízení na úseku přestupků v oblasti školství
 • Provádí metodickou činnost v oblasti stravování vzhledem k městským částem
 • Zajišťuje přepravu žáků v návaznosti na vyhlášku o spádových oblastech
 • Zajišťuje plavecký výcvik
 • Podílí se na činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží a provozu center volného času
 • Podílí se na činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu
 • Poskytuje dotace mládežnickým a tělovýchovným organizacím
 • Provádí činnosti související s investiční činností v působnosti odboru
 • Zajišťuje vybavování nových městských školských a tělovýchovných kapacit
 • Metodicky řídí tyto organizace:

  • Mateřskou školu Brno, Veslařská 256
  • Mateřskou školu Brno, Štolcova 51
  • Základní školu Brno, Čejkovická 10
  • Waldorfskou základní školu a mateřskou školu, Plovdivská 8

 • Zajišťuje pronájem objektů přímo spravovaných odborem školským subjektům
 • Řeší majetkoprávní problémy škol zřizovaných státem a majetkoprávní problémy města vzájemnou směnou majetku

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 vedoucí odboruMgr. Martin Jelínekjelinek.martin(zavinac)brno.cz542 172 100542 172 185
 sekretariátJindřiška Doškovádoskova.jindriska(zavinac)brno.cz542 172 101542 172 185

Úřední hodiny

Pondělí8:00 - 17:00
Středa8:00 - 17:00
Pátek8:00 - 12:00

Oddělení Odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Oddělení pedagogicko organizační

 • zpracování komplexních materiálů postihujících a řešících problematiku škol a školských zařízení z celoměstského hlediska; vypracování koncepce jejich rozvoje   s přihlédnutím k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoji vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje,
 • zpracování návrhů obecně závazných vyhlášek města v oblasti působnosti odboru, vyjadřuje se k návrhům obecně závazných vyhlášek zpracovaných jinými útvary MMB,
 • metodickou, odbornou, konzultační a právní pomoc školám, školským zařízením, městským částem a rodičovské veřejnosti v oblasti školství a speciální péče,
 • řešení stížností na činnost ředitele škol a školských zařízení,
 • přípravu a vedení agendy týkající se konkurzních řízení na funkce ředitelů škol, školských zařízení zřízených městem a městskými částmi dle zvláštních předpisů,  v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí
 • vydávání a distribuci měsíčníku „Školní zpravodaj"
 • zahraniční spolupráci škol s partnerskými městy a její koordinaci
 • databázi uchazečů o pracovních místa na školách a školských zařízeních.
 • Oddělení majetkoprávní

 • zajišťuje po právní stránce řešení jednotlivých oblastí činnosti odboru a zaujímá stanoviska
 • zabezpečuje právní stránku smluv připravovaných odborem
 • kontroluje hospodaření s provozními prostředky p.o. v působnosti odboru
 • vyjadřuje se k projektové dokumentaci výstavby nových školských kapacit školního stravování a výdejen stravy, včetně rekonstrukcí a modernizací z hlediska zajištění odpovídající kapacity
 • provádí, z celoměstského hlediska a v souladu s územním plánem, koordinaci investičních záměrů výstavby nových školských a tělovýchovných kapacit v majetku města a investičních záměrů týkajících se majetku, se kterým hospodaří p.o. v působnosti odboru, doporučuje pořadí priorit a zajišťuje koordinaci činností v této oblasti s městskými
 • vyjadřuje se k projektové dokumentaci školských a tělovýchovných staveb realizovaných městem i městskými částmi z hlediska prostorové technologické vybavenosti.

Oddělení sportu a volnočasových aktivit

 • spolupodílí se na vytváření podmínek a koncepcí v oblasti tělovýchovných  a sportovních aktivit  dále v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže ve statutárním městě Brně, zabezpečuje rozvoj vztahů s partnerskými městy a vytváří podmínky pro plnění koncepcí a programu protidrogové politiky
 • zpracovává podané žádosti pro získání dotací z rozpočtu statutárního města Brna na   činnost tělovýchovných a sportovních aktivit a na činnost dětí a mládeže v oblasti volnočasových aktivit a předkládá je voleným orgánům města Brna
 • zpracovává investiční projekty týkajících se tělovýchovných a sportovních zařízení a veřejných sportovišť  ve statutárním městě Brně, předložené sportovními organizacemi a také městskými částmi, provádí kontrolu čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků
 • zabezpečuje kontakt se sportovními a tělovýchovnými a zájmovými mládežnickými organizace, které působí na území statutárního města Brna, sleduje rozvoj talentované mládeže zejména ve Sportovních střediscích (SpS) a Sportovních centrem mládeže (SCM) a sleduje rozvoj tělovýchovy a sportu na základních školách s rozšířenou výukou tělesné výchovy a školách se specifickým zaměřením na tělovýchovu
 • připravuje a zpracovává k problematice sportu a mládeže potřebná stanoviska, návrhy, vyjádření a zpracovává materiály pro poradní a volené organiky města Brna
 • eviduje v ročním diáři všechny významnější tělovýchovné, sportovní, dětské  a mládežnické akce, které se ve statutárním městě Brně v daném období uskuteční.

Oddělení ekonomiky a kontroly škol a školských zařízení

v samostatné působnosti

 • zajišťuje metodickou pomoc v otázkách ekonomiky a účetnictví pro školy a  školská zařízení zřízená městem
 • sestavuje návrh rozpočtu OŠMT v členění dle rozpočtové skladby, vypracovává přehledy čerpání rozpočtu a plnění příjmů, navrhuje změny rozpočtu, zpracovává potřebné ekonomické analýzy
 • posuzuje rozpočty p. o. v  působnosti odboru a  zapracovává jejich požadavky do rozpočtu OŠMT, kontroluje hospodaření těchto organizací a zpracovává analýzy výsledků jejich hospodaření
 • zpracovává a vyřizuje faktury doručené odboru a zajišťuje jejich předání ORF MMB
 • zajišťuje platovou agendu pro ředitele škol a školských  zařízení zřízených městem, městskými částmi

v přenesené působnosti

 • zpracovává a předává Krajskému úřadu Jihomoravského kraje návrh rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení zřízená městem
 • připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytnutých Krajským úřadem Jihomoravského kraje školám a školským zařízením, výsledky zúčtování předává Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, zpracovává rozbor hospodaření škol a školských zařízení zřízených městem
 • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní uzávěrky a účetních a finančních výkazů za  školy a školská zařízení zřízená městem a předává je Krajskému úřadu Jihomoravského kraj

 

Dokumenty

  

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Výroční zprávy - archiv

Koncepce sportu města Brna na léta 2018 - 2030

Koncepce obecního školství do roku 2020

Koncepční materiály - archiv

Vyhláška o spádových obvodech MŠ

Příloha vyhlášky - Vymezení spádových obvodů mateřských škol

Vyhláška o spádových obvodech ZŠ

Příloha vyhlášky - Vymezení spádových obvodů základních škol

Organizace školního roku 2017/2018 a školního roku 2018/2019

Školní zpravodaj

Informace o nutričním doporučení

Nutriční doporučení

Základní umělecké školy se sídlem v Brně (formát JSON) – U každé ZUŠ se nachází její oficiální a zkrácený název, kontakty (telefon, email, webové stránky) a pobočky s vyučovanými obory. Každé sídlo i pobočka obsahuje adresu a souřadnice. Byla použita data z Rejstříku škol a školských zařízení, stránek iZUŠ, jmškoly. Tato data byla opravena podle informací ze webových stránek jednotlivých základních uměleckých škol. Data byla vytvořena (a tím pádem i naposledy aktualizována) v období 1. 2. 2016 – 30. 6. 2016 v rámci bakalářské práce Anny Hradecké (Masarykova univerzita, pod vedením doc. RNDr. Petr Kubíčka, CSc.). Data jsou dostupná ve formátu JSON.

Finanční plány příspěvkových organizací v oblasti školství

2018

Mateřská škola Brno, Štolcova 51

Mateřská škola Brno, Veslařská 256

Základní škola Brno, Čejkovická 10

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací

Období 2018 – 2020

Mateřská škola Brno, Štolcova 51

Mateřská škola Brno, Veslařská 256

Základní škola Brno, Čejkovická 10

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8

Generel sportovních zařízení ve městě Brně

textová část

výkresová část

část wellness 

Dotace, granty

Informace

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna 

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

Metodika na podporu vrcholového sportu

Finanční vypořádání dotací

Poučení k finančnímu vypořádání (vyúčtování) dotace v oblasti TV a sportu

Poučení k finančnímu vypořádání (vyúčtování) dotace v oblasti volnočasových a mezinárodních aktivit dětí a mládeže

Formulář pro finanční vypořádání (vyúčtování) dotace v oblasti TV a sportu

Formulář pro finanční vypořádání (vyúčtování) dotace v oblasti TV a sportu - investice a opravy

Formulář pro finanční vypořádání (vyúčtování) dotace v oblasti TV a sportu - významné akce

Formulář pro finanční vypořádání (vyúčtování) dotace v oblasti volnočasových a mezinárodních aktivit dětí a mládeže 

2018

Přehled schválených investičních dotací a neinvestičních individuálních dotací na volný čas dětí a mládeže a finanční podpory na program DofE v roce 2018

Přehled schválených dotací na zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení v roce 2018 (investice a opravy v oblasti TV a sportu)

Přehled schválených neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2018

Přehled schválených neinvestičních dotací pro oblast TV a sportu pro rok 2018

Přehled schválených dotací na aktivity dětí a mládeže pro rok 2018

Přehled schválených neinvestičních dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2018

Dotační kalendář 2018

Formulář žádosti o investiční dotaci v oblasti zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas dětí a mládeže na rok 2018

Formulář žádosti o finanční podporu na program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu v roce 2018

PROGRAM: Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas dětí a mládeže - výzva k podávání žádostí o investiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2018

PROGRAM: Mezinárodní cena vévody z Edinburghu - výzva k podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Brna pro rok 2018

Výzva k podání žádostí o neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2018

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna pro rok 2018 na PROGRAM: Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2018

Základní všeobecné podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2018

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna pro rok 2018 - INVESTICE A OPRAVY v oblasti TV a sportu

Žádost o investiční a neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna pro rok 2018 - investice a opravy v oblasti TV A SPORTU - právnická osoba

Základní všeobecné podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna - investice a opravy

Žádost o neinvestiční dotaci na podporu vrcholového sportu pro rok 2018

Příloha k žádosti o dotaci na podporu vrcholového sportu pro rok 2018 - kolektivní sporty

Příloha k žádosti o dotaci na podporu vrcholového sportu pro rok 2018 - individuální sporty

PROGRAM: Podpora vrcholového sportu ve městě Brně pro rok 2018

Základní všeobecné podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Podpora vrcholového sportu ve městě Brně pro rok 2018

PROGRAM: Volnočasové aktivity dětí a mládeže - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2018

PROGRAM: Mezinárodní aktivity dětí a mládeže - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2018

Formulář žádosti o neinvestiční dotaci v oblasti volnočasových a mezinárodních aktivit dětí a mládeže pro rok 2018 - právnická osoba

Formulář žádosti o neinvestiční dotaci v oblasti volnočasových a mezinárodních aktivit dětí a mládeže pro rok 2018 - fyzická osoba

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2018 - TV A SPORT

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2018 - MLÁDEŽNICKÝ SPORT

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2018 - TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2018 - MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2018 - LEDOVÉ PLOCHY

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2018 - PLAVECKÉ DRÁHY

Základní všeobecné podmínky pro uzavření veřejnosprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU

Informace pro žadatele o dotaci z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2018

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2018 - právnická osoba

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2018 - fyzická osoba

2017

Dotační kalendář pro rok 2017

Přehled schválených individuálních neinvestičních a investičních dotací pro oblast TV a sportu pro rok 2017

Přehled schválených neinvestičních dotací na podporu mládežnického hokeje pro rok 2017

Přehled schválených neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2017/2018

Přehled schválených neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2017

Přehled schválených individuálních neinvestičních dotací pro oblast TV a sportu a volnočasových aktivit pro rok 2017 - ostatní

Přehled schválených dotací na pronájem plaveckých drah pro rok 2017

Přehled schválených dotací na investice a opravy v oblasti TV a sportu pro rok 2017

Přehled schválených dotací na pronájem ledových ploch pro rok 2017

Přehled schválených dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně pro rok 2017

Přehled schválených dotací v oblasti TV a sportu pro rok 2017

Přehled schválených dotací na aktivity dětí a mládeže pro rok 2017

Přehled schválených dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2017

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2017

Žádost o neinvestiční dotaci na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně pro rok 2017 - právnická osoba

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna pro rok 2017 - Investice a opravy

Žádost o investiční a neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna pro rok 2017 - Investice a opravy - právnická osoba

Žádost o investiční a neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna pro rok 2017 - Investice a opravy - fyzická osoba

Výstava - STRATEGIE PRO BRNO 2050

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2017 - TV A SPORT

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2017 - MLÁDEŽNICKÝ SPORT

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2017 - TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2017 - MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2017 - LEDOVÉ PLOCHY

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2017 - PLAVECKÉ DRÁHY

Informace pro žadatele o dotaci z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2017

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2017 - právnická osoba

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2017 - fyzická osoba

Výzva k podání žádostí z rozpočtu města Brna na podporu vrcholového sportu pro rok 2017

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu vrcholového sportu pro rok 2017

Příloha k žádosti o dotaci na vrcholový sport pro rok 2017 - kolektivní sporty

Příloha k žádosti o dotaci na vrcholový sport pro rok 2017 - individuální sporty

PROGRAM: Volnočasové aktivity dětí a mládeže - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2017

PROGRAM: Mezinárodní aktivity dětí a mládeže - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2017

Formulář žádosti o neinvestiční dotaci v oblasti volnočasových a mezinárodních aktivit dětí a mládeže pro rok 2017 - právnická osoba

Formulář žádosti o neinvestiční dotaci v oblasti volnočasových a mezinárodních aktivit dětí a mládeže pro rok 2017 - fyzická osoba

2016

Přehled schválených individuálních neinvestičních dotací na podporu TV a sportu pro rok 2016 - ostatní

Přehled schválených dotací na podporu sportovních odvětví pro rok 2016/2017

Přehled schválených individuálních neinvestičních a investičních dotací pro oblast TV a sportu pro rok 2016 - III. kolo

Přehled schválených individuálních neinvestičních dotací pro oblast TV a sportu - II. kolo

Přehled schválených dotací na pronájem ledových ploch pro rok 2016

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického hokeje pro rok 2016

Přehled schválených dotací na podporu talentované mládeže - SCM pro rok 2016

Přehled schválených dotací na pronájem plaveckých drah pro rok 2016

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2016

Přehled schválených dotací na investice v oblasti TV a sportu pro rok 2016 - II. kolo

Přehled schválených dotací na investice a opravy v oblasti TV a sportu pro rok 2016

Přehled schválených dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně pro rok 2016

Přehled schválených dotací v oblasti TV a sportu pro rok 2016

Přehled schválených dotací na mezinárodní aktivity dětí a mládeže pro rok 2016

Přehled schválených dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže pro rok 2016

Přehled schválených dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2016

Výzva k podávání žádostí na podporu sportovních odvětví pro rok 2016

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu sportovních odvětví pro rok 2016

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na investice a opravy v oblasti TV a sportu pro rok 2016

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna v oblasti TV a sportu na investice a opravy pro rok 2016 - právnická osoba

Výzva k podávání žádostí o neinvestiční dotace na podporu významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2016

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na podporu významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2016 - právnická osoba

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna - PROGRAM PODPORA SPORTU pro rok 2016 - právnická osoba

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna - PROGRAM PODPORA SPORTU pro rok 2016 - fyzická osoba

Informace pro žadatele o dotaci z rozpočtu města Brna pro PROGRAM PODPORY SPORTU PRO ROK 2016

Výzva k podávání žádostí o neinvestiční dotace v oblasti TV a sportu pro rok 2016

Výzva k podávání žádostí o neinvestiční dotace na podporu mládežnického sportu pro rok 2016

Výzva k podávání žádostí o neinvestiční dotace na podporu talentované mládeže pro rok 2016

Výzva k podávání žádostí o neinvestiční dotace na nájemné plaveckých drah pro rok 2016

Výzva k podávání žádostí o neinvestiční dotace na podporu mládežnického hokeje pro rok 2016

Výzva k podávání žádostí o neinvestiční dotace na pronájem ledových ploch pro rok 2016

Výzva k podávání žádostí o neinvestiční dotace na podporu vrcholového sportu pro rok 2016

Žádost o neinvestiční dotaci na podporu vrcholového sportu pro rok 2016

Přílohy pro vrcholový sport 2016 - kolektivní sporty

Přílohy pro vrcholový sport 2016 - individuální sporty

Výzva k podávání žádostí o neinvestiční dotace v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2016

Výzva k podávání žádostí o neinvestiční dotace v oblasti mezinárodních aktivit dětí a mládeže pro rok 2016

Dotační kalendář 2016

2015

Přehled schválených dotací na pronájem ledových ploch pro rok 2015

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického hokeje pro rok 2015

Přehled schválených dotací na plavecké dráhy pro rok 2015

Přehled schválených dotací na podporu talentované mládeže - SCM pro rok 2015

Přehled schválených investičních a neinvestičních dotací v oblasti TV a sportu pro rok 2015

Přehled schválených investičních a neinvestičních dotací v oblasti TV a sportu pro rok 2015 - II. kolo

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2015

Přehled schválených dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2015

Přehled schválených dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže pro rok 2015

Přehled schválených dotací na mezinárodní aktivity dětí a mládeže pro rok 2015

Přehled schválených dotací na podporu TV a sportu pro rok 2015

Přehled schválených dotací na podporu TV a sportu pro rok 2015 - II. kolo

Přehled schválených dotací na podporu TV a sportu pro rok 2015 - ostatní

Přehled schválených dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně pro rok 2015

Přehled schválených dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně pro rok 2015 - II. kolo

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na pronájem ledových ploch pro rok 2015 - právnická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu mládežnického hokeje pro rok 2015 - právnická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu mládežnického sportu pro rok 2015 - právnická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna pro rok 2015 - investice a opravy - právnická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně pro rok 2015 - právnická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na nájemné plaveckých drah ve městě Brně pro rok 2015 - právnická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu talentované mládeže - SCM pro rok 2015 - právnická osoba

Dotační kalendář 2015

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu vrcholového sportu pro rok 2015

Přílohy vrcholový sport 2015 - kolektivní sporty

Přílohy vrcholový sport 2015 - individuální sporty

Úplné znění opatření pro oblast vrcholového sportu

Žádost o neinvestiční dotaci v oblasti TV a sportu pro rok 2015 - právnická osoba

Žádost o neinvestiční dotaci v oblasti TV a sportu pro rok 2015 - fyzická osoba

Žádost o investiční dotaci typu B do 200 tis. Kč CN nebo na opravy v oblasti TV a sportu pro rok 2015 - právnická osoba

Žádost o investiční dotaci typu B do 200 tis. Kč CN nebo na opravy v oblasti TV a sportu pro rok 2015 - fyzická osoba

2014

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu mládežnického hokeje pro rok 2014 - právnická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na pronájem ledových ploch pro rok 2014 - právnická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu mládežnického sportu pro období 2014/2015 - právnická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu mládežnického sportu pro rok 2014 - právnická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu talentované mládeže SCM pro rok 2014

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu vrcholového sportu pro rok 2014

Přílohy vrcholový sport 2014 - kolektivní sporty

Přílohy vrcholový sport 2014 - individuální sporty

Žádost o neinvestiční dotaci v oblasti TV a sportu pro rok 2014 - právnická osoba

Žádost o neinvestiční dotaci v oblasti TV a sportu pro rok 2014 - fyzická osoba

Žádost o investiční dotaci typu B do 200 tis. Kč CN nebo na opravy v oblasti TV a sportu pro rok 2014 - právnická osoba

Žádost o investiční dotaci typu B do 200 tis. Kč CN nebo na opravy v oblasti TV a sportu pro rok 2014 - fyzická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu významných a mezinárodních sportovních akcí 2014 - právnická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na nájemné plaveckých drah ve městě Brně pro rok 2014 - právnická osoba

Dotační kalendář 2014

Přehled schválených dotací na podporu významných mezinárodních sportovních akcí konaných ve městě Brně pro rok 2014

Přehled schválených dotací na podporu TV a sportu pro rok 2014 - II. kolo

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického sportu 2014

Přehled schválených dotací na podporu talentované mládeže SCM 2014

Přehled schválených dotací na plavecké dráhy 2014

Přehled schválených dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně pro rok 2014

Přehled schválených dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2014

Přehled schválených dotací na podporu TV a sportu pro rok 2014

Přehled schválených dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže pro rok 2014

Přehled schválených dotací na mezinárodní aktivity dětí a mládeže pro rok 2014

Přehled schválených dotací na pronájem ledových ploch pro rok 2014

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického hokeje pro rok 2014

Přehled schválených dotací na podporu TV a sportu pro rok 2014 - III. kolo

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2014/2015

2013

Přehled schválených dotací v oblasti TV a sportu pro rok 2013 - III. kolo

Přehled schválených dotací na podporu sportovních odvětví pro období 2013-14

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického sportu pro období 2013-14

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického hokeje pro rok 2013

Přehled schválených dotací na pronájem ledových ploch pro rok 2013

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu sportovních odvětví - právnická osoba 

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu mládežnického sportu II. - právnická osoba

Přehled schválených dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2013

Přehled schválených dotací na podporu významných akcí konaných ve městě Brně pro rok 2013

Přehled schválených dotací v oblasti TV a sportu pro rok 2013

Přehled schválených dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže pro rok 2013

Přehled schválených dotací na mezinárodní aktivity dětí a mládeže pro rok 2013

Přehled schválených dotací na plavecké dráhy 2013

Přehled schválených dotací na podporu talentované mládeže SCM 2013

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického sportu 2013

Přehled schválených dotací na podporu sportovních odvětví 2013

Přehled schválených dotací v oblasti TV a sportu pro rok 2013 - II. kolo

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu mládežnického hokeje pro rok 2013 - právnická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na pronájem ledových ploch pro rok 2013 - právnická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu mládežnického sportu pro rok 2013 - právnická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu talentované mládeže pro rok 2013 - právnická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na nájemné plaveckých drah ve městě Brně pro rok 2013 - právnická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na nájemné plaveckých drah ve městě Brně pro rok 2013 - fyzická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu významných sportovních akcí 2013 - právnická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu významných sportovních akcí 2013 - fyzická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu vrcholového sportu pro rok 2013

Přílohy vrcholový sport - kolektivní sporty

Přílohy vrcholový sport - individuální sporty

Čestné prohlášení o poskytnutých podporách de minimis

Žádost o neinvestiční dotaci v oblasti TV a sportu pro rok 2013 - Právnická osoba

Žádost o neinvestiční dotaci v oblasti TV a sportu pro rok 2013 - Fyzická osoba

Žádost o investiční dotaci typu B do 200 tis. Kč CN nebo na opravy pro rok 2013 - Právnická osoba

Žádost o investiční dotaci typu B do 200 tis. Kč CN nebo na opravy pro rok 2013 - Fyzická osoba

2012

Přehled schválených dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2012

Přehled schválených dotací na podporu vrcholového sportu (seniorská a juniorská kategorie) 2012/2013 - odvod z loterií a výherních hracích přístrojů

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického sportu 2012 - odvod z loterií a výherních hracích přístrojů

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického sportu 2012

Přehled schválených dotací na podporu talentované mládeže SCM 2012

Přehled schválených dotací na pronájem ledových ploch na rok 2012

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického hokeje 2012

Přehled schválených dotací na plavecké dráhy 2012

Přehled schválených dotací na podporu významných akcí pro rok 2012

Přehled schválených dotací v oblasti TV a sportu 2012

Přehled schválených dotací v oblasti TV a sportu 2012 - II. kolo

Přehled schválených neinvestičních a investičních dotací v oblasti TV a sportu

Přehled ostatních schválených dotací na podporu TV a sportu 2012

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu talentované mládeže pro rok 2012

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu vrcholového sportu pro rok 2012

Přílohy vrcholový sport - kolektivní sporty

Přílohy vrcholový sport - individuální sporty

Čestné prohlášení o podporách de minimis

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti TV a sportu pro rok 2012 - právnická osoba

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti TV a sportu pro rok 2012 - fyzická osoba

Žádost o investiční dotaci typu B do 200 tis. Kč CN nebo na opravy v oblasti TV a sportu pro rok 2012 - právnická osoba

Žádost o investiční dotaci typu B do 200 tis. Kč CN nebo na opravy v oblasti TV a sportu pro rok 2012 - fyzická osoba

2011

Přehled schválených dotací na podporu sportovních odvětví 2011

Přehled schválených dotací na podporu sportovních odvětví 2011 - II. kolo

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického hokeje 2011

Přehled schválených dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2011

Přehled schválených dotací na ledové plochy 2011

Přehled schválených dotací na mládežnický sport 2011

Přehled schválených dotací na významné akce 2011

Přehled schválených dotací na plavecké dráhy 2011

Přehled schválených dotací na talentovanou mládež SCM 2011

Přehled schválených dotací v oblasti TV a sportu 2011 - II. kolo

Žádost o investiční dotaci v oblasti TV a sportu do 200 tis. Kč

Žádost o investiční dotaci v oblasti TV a sportu nad 200 tis. Kč

Žádost o neinvestiční dotaci v oblasti TV a sportu – právnická osoba

Žádost o neinvestiční dotaci v oblasti TV a sportu – fyzická osoba

Žádost o dotaci na vrcholový sport 2011

Příloha vrcholový sport – kolektivní sporty

Příloha vrcholový sport – individuální sporty

Čestné prohlášení o podporách de minimis 

Přehled schválených dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2011

2010

Schválené dotace v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2010

Přehled schválených dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2010

Přehled schválených dotací na ledové plochy 2010

Přehled schválených dotací na mládežnický sport 2010

Přehled schválených dotací na významné akce 2010

Přehled schválených dotací na plavecké dráhy 2010

Přehled schválených dotací na mládežnický hokej 2010

Přehled schválených dotací na talentovanou mládež SCM 2010

Přehled schválených dotací na podporu sportovních odvětví 2010

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu vrcholového sportu pro rok 2010

Přílohy k vrcholovému sportu na rok 2010 - INDIVIDUÁLNÍ SPORTY

Přílohy k vrcholovému sportu 2010 - KOLEKTIVNÍ SPORTY

Žádost o investiční dotaci typu A z rozpočtu startutárního města Brna v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2010 - nad 200 tis. Kč CN

Žádost o investiční dotaci typu B z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2010 - do 200 tis. Kč CN

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2010 - fyzická osoba

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2010 - právnická osoba

2009

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2009

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického hokeje pro rok 2009

Přehled schválených dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2009

Přehled schválených dotací navýšení vrcholového sportu - 1. sk. kolektivní sporty pro rok 2009

Schválené dotace na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2009 - II. kolo

Přehled schválených dotací na pronájem ledových ploch hokejovým klubům na rok 2009

Přehled schválených dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2009

Přehled schválených dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2009

2008

Návrh na poskytnutí dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2008 - II. kolo

Přehled schválených dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2008

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického hokeje pro rok 2008

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2008

Přehled schválených dotací na podporu významných sportovních akcí konaných v městě Brně v roce 2008

Přehled schválených dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2008

Přehled schválených dotací na pronájem ledových ploch pro rok 2008

Přehled schválených dotací na úhradu nájemného plaveckých drah pro rok 2008 

Přehled schválených dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2008

   

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 18.05.2018 07:54
 • Datum poslední aktualizace: 18.05.2018 07:54
 • Odpovědný útvar: Odbor školství mládeže a tělovýchovy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design