Česky CZEnglish EN

Kdo má ohlašovací povinnost

 

neboli povinnost poplatníků ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození nebo na úlevu  od poplatku, případně slouží k identifikaci platby, je stanovena:

a)  skupině cizinců, kteří pobývají v městě Brně přechodně po dobu delší 3 měsíců

b)  všem vlastníkům zpoplatněných nemovitostí

c)  všem osobám, kterých se týká osvobození od poplatku, vyjma osob hlášených na úřední adrese a vyjma vlastníků staveb určených k individuální rekreaci

d)    osobám, která platí poplatek za více fyzických osob, tyto jsou povinny správci poplatku ohlásit identifikační údaje těchto osob nejpozději v den platby

Za osoby nezletilé, které nenabyly plné svéprávnosti nebo za osoby omezené ve svéprávnosti, jedná zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost pro osoby uvedené pod a) až c) se plní jen jednou při vzniku poplatkové povinnosti a poté pokaždé při změně v údajích či při skutečnosti mající za důsledek zánik poplatkové povinnosti.

Nově zavedená  odpovědnost zákonného zástupce za zaplacení poplatku

S účinností od 1.1.2016 platí: V případě, že je poplatník ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka! Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Formuláře

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.10.2015 14:04
  • Datum poslední aktualizace: 29.10.2015 14:04
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design