Česky CZEnglish EN

Přihláška


CIZINCE, KTERÝ POBÝVÁ V BRNĚ PŘECHODNĚ DÉLE JAK 3 MĚSÍCE
V souladu s ust. § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č.10/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, tímto splňuji svoji zákonnou ohlašovací povinnost a oznamuji správci poplatku následující:
Přihláška cizince
Příjmení: Jméno:
Pohlaví: muž, žena
Rodné číslo: Datum narození:
1) 2)
Adresa pobytu v Brně:
Adresa pro doručování: 3)
E-mail adresa:
Telefon:
Zákonný zástupce: 4)
Datum vzniku poplatkové povinnost: 2)


Telefonní kontakt a emailová adresa jsou nepovinné údaje
1) Uveďte, bylo-li přiděleno kompetentními orgány. Neuvádějte číslo přidělené zdravotní pojišťovnou. Zadejte bez lomítka. Pokud nemáte rodné číslo, vyplňte datum narození bez mezer, teček, lomítek.
2) Datum zadávejte ve formátu DD.MM.RRRR.
3) Uveďte pouze v případě, že je odlišná od adresy pobytu.
4) Uveďte v případě, že jste zákonným zástupcem nezletilého dítěte.

Poučení:
Fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá ve městě Brně přechodně po dobu delší 3 měsíců je povinna ve lhůtě 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti tuto skutečnost oznámit správci poplatku. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit správci poplatku změny v přihlašovacích údajích a existenci skutečnosti mající za následek zánik poplatkové povinnosti.

  
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.01.2013 10:51
  • Datum poslední aktualizace: 21.01.2013 10:51
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design