Česky CZEnglish EN

Referát Územního systému ekologické stability (ÚSES)

Úvod Legislativa ÚSES v Brně Projekty Kontakty Odkazy Konference a semináře

Přírodní památka Holásecká jezera


Poster o projektu Plán revitalizace Holáseckých jezer zpracovaný Odborem životního prostředí MMB –  zde (8.5 MB, Adobe Acrobat dokument)

Od dubna 2013 provádí Veřejná zeleň města Brna údržbu travinné a dřevinné vegetace na území přírodní památky.
Vše probíhá v souladu s Plánem revitalizace Hol. jezer, který má Město Brno zpracovaný od podzimu 2012.

V průběhu roku 2013 bude probíhat údržba vybraných travnatých ploch a údržba zeleně podél pěšiny procházející územím – udržované plochy jsou vymezeny podle   zonace (288.9 kB, Adobe Acrobat dokument) v Plánu revitalizace.

MČ Tuřany umístila v území informační tabule o důvodech ochrany ponechaných rákosin.

Fotografie z průběhu údržby zde.


Mapy

Fotografie  Přírodní památka Holásecká jezera se rozkládá v městské části Brno – Tuřany v katastrálním území Brněnských Ivanovic a Holásek na ploše 12,43 ha na jih od dálnice D1 a na východ od dálnice D2 . Celková rozloha i s ochranným pásmem je 35ha .

  Z geomorfologického členění leží celé chráněné území v provincii Západní Karpaty, v subprovincii Vněkarpatské sníženiny, v celku Dyjsko-svratecký úval. Nadmořská výška jezer je asi 193-194 mn.m. a leží v těsném západním sousedství zástavby. Klima je zde teplé a suché, průměrný ročni úhrn srážek je 537mm a průměrná roční teplota 8,6°C .

  Jedná se o soustavu 10 jezer na Černovickém potoku, jenž přitéká ze severu a protéká skoro všemi jezery. V katastru Brněnských Ivanovic se nachází pouze jezero Kašpárkovo (0.9 ha). V katastru Holásek nacházejí jezera Typfl (0,6 ha), Kmuníčkovo (0,3 ha), Roučkovo (1 ha), Ledárenské (0,6 ha), Plavecké (0,7 ha), Strakovo (0,4 ha), Opleta (4 ha), Lávka (0,3 ha) a Kocábka (0,3 ha). Černovický potok poté teče na jih do Ivanovického potoka, dále do Svratky.

  Podloží je tvořeno třetihorními bádenskými jíly karpatské předhlubně. Na nich jsou uloženy fluviální naplaveniny říční nivy Svitavy a Svratky. Naspodu štěrkopísky pleistocénního stáří, nad nimi hlíny a písky holocénu. Velká vodní nádrž Opleta a malá jezírka Kocábka a Lávka, která leží v jeho těsném sousedství jsou vytvořena uměle, vznikla po těžbě hlíny. Ostatní jezera vznikla rozdělením starého říčního ramene řeky Svitavy .

  Holásecká jezera byla vyhlášena Národním výborem města Brna dne 10.12.1987 jako chráněný přírodní výtvor – nyní Přírodní památka Holásecká jezera. Důvodem bylo zachování mokřadních ekosystémů, kde se vyskytuje velké množství živočichů. Hlavním důvodem ochrany je systém vodních ploch charakteru nížinných poříčních jezer s břehovými porosty – refugium obojživelníků. Dále by se měla zachovat na vodu vázaná rostlinná a živočišná společenstva. V poslední době je významný výskyt bobra evropského. V neposlední řadě je důvodem ochrany výskyt lužního lesa v těsné blízkosti vodních ploch.

  Lokalita je bohatá na hmyz vázaný na vodu – vodní vážky, komáry, vodoměrky atd. Přírodní památka je významným místem reprodukce obojživelníků, zejména jako unikátní naleziště forem ze skupiny skokanů zelených (Rana esculenta). Vyskytuje se zde i užovka obojková (Natrix natrix). Obojživelníci jsou zde však potlačováni rybí osádkou. Tůně a břehové porosty slouží jako útočiště a hnizdiště celé řady druhů ptáků – moudivláček lužní (Remiz pendulinus), žluva hajní (Oriolus oriolus), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), lejsek šedý (Muscicapa striata), krutihlav obecný (Jynx torquilla), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), holub hřivnáč (Columba palumbus) aj.

  Rybníčky jsou lemovány olší lepkavou, vrbami, topolem černým, topolem bílým, javorem mléčem, jilmem vazem, jasanem ztepilým, s podrostem převážně bezu černého, brslenu evropského, svídy krvavé, trnky, růže šípkové atd.

  Biologickým hodnocením z roku 2006-2007 se potvrdil výskyt a rozmnožování ohrožených druhů obojživelníků – skokan skřehotavý, skokan zelený, skokan štíhlý, ropucha obecná, ropucha zelená. Z lokality vymizela kuňka obecná, stejně jako čolek obecný a blatnice skvrnitá a kuňka ohnivá. Z plazů je potvrzen výskyt a rozmnožování užovky obojkové. Hnízdící ohrožení ptáci jsou bukáček malý, strakapoud jižní, krutihlav obecný, žluva hajní, moudivláček lužní, lejsek šedý. Protahující ptáci – polák malý, rákosník velký, cvrčilka slavíková, slavík tmavý, volavka bílá, kvakoš noční, sluka lesní, bekasina otavní, pisík obecný, vodouš obecný a ledňáček říční. Savce zde zastupuje bobr evropský.

  Celá vodní soustava patří do rybářského revíru Ivanovický potok. Soustava jezer byla využívána k rekreaci, rybářství a v zimě k těžbě ledu pro chlazení. V blízkosti se nachází soutok řek Svratky a Svitavy.

  Současný  Plán péče (322.8 kB, Adobe Acrobat dokument), který vydává Krajský úřad, je v platnosti na období 2002 – 2012. Již nyní se připravuje navazující Plán péče, který stanoví dlouhodobé cíle péče a plán zásahů a opatření. Statutární město Brno (jako vlastník většiny pozemků) a městská část Brno – Tuřany mají velký zájem na revitalizaci lokality a její rekreační využití v souladu s ochranou přírody. V roce 2009 byl dokončen projekt pro územní řízení „Revitalizace PP Holásecká jezera“. Pro velkou finanční a technickou náročnost nebyl realizován. Nyní, po zvážení finančních možností a současného stavu PP Holásecká jezera, připravuje město Brno, ve spolupráci se všemi dotčenými úřady a organizacemi, reálný plán postupu péče o PP Holásecká jezera.

  Dotčené úřady a organizace:

 • Statutární město Brno – Magistrát města Brna

 • Městská část Brno – Tuřany

 • Krajský úřad Odbor životního prostředí

 • Povodí Moravy a.s.

 • Moravský rybářský svaz

 • Občanské sdružení Holásky

 • Čisté Tuřany o.s.

 • zdroj: www.krasnecesko.cz, Revitalizace přírodní památky Hol. jezera – dokumentace pro územní řízení, zpracovatel A.KTI, s.r.o. r. 2007

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 06.11.2015 11:39
 • Datum poslední aktualizace: 06.11.2015 11:39
 • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design