Česky CZEnglish EN
V termínu od 1.4.2018 do 29.6.2018 mohou zájemci podávat žádost o dotaci v rámci programu na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích. Maximální výše dotace na jeden projekt činí až 100.000 Kč.

Cílem této podpory je zvýšení zájmu o využívání vnitrobloků jakožto vnějších obytných prostorů a prostorů pro trávení volného času.

Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty zvyšující význam veřejné zeleně v městském prostoru vnitrobloků, zejména na zakládání nebo rekonstrukci zeleně (např. výsadba a péče o květinové záhony, keře, stromy), nákup mobiliáře, atd.

Žadatel musí prokázat a doložit oprávnění realizovat projekt na dotčeném území (např. výpisem z katastru nemovitostí, nájemní smlouvou, souhlasem vlastníka dotčeného území s realizací projektu).

Žádost mohou podat vlastníci obytných domů, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva i občanské spolky, které působí na území SMB, včetně fyzických osob, to i takových, kdo mají vnitroblok historicky stále ve vlastnictví obce i když byty jim již byly prodány.

Žadatel musí projekt realizovat ve veřejnosti otevřeném vnitrobloku (nikoli přístupném pouze přes bytové domy, pokud nebude zajištěna možnost jeho zpřístupnění) na území statutárního města Brna. Vnitroblokem pro účely tohoto dotačního programu se rozumí neprůchozí prostor obklopený z větší části obytnou zástavbou a využívaný především jejími obyvateli.

Řádně vyplněnou žádost (naleznete v dokumentech) se všemi požadovanými přílohami je nutné doručit na Odbor životního prostředí, Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno ve výše uvedeném termínu.

Žádost lze podat:
  • osobně na podatelně Odboru životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno, na podatelnách Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3 nebo Dominikánském nám. 1,
  • zasláním prostřednictvím provozovatele poštovní služby na adresu Odbor životního prostředí, Magistrát města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno,
  • datovou schránkou,
Žádosti, u kterých nebude dodržen termín pro podání žádosti, u kterých bude dodržena podmínka spolufinancování akce nejméně 10 % z celkových nákladů jinými zdroji než z dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Brna nebo které nebudou opatřeny podpisem oprávněné osoby, nebudou hodnoceny. 

Podrobnější informace naleznete v přiložených dokumentech:

Pravidla pro poskytování dotace - obecná část

Pravidla pro poskytování dotace - zvláštní část

Zásady pro poskytování dotace

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna - PO

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna - FO

Výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2018
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.03.2018 15:22
  • Datum poslední aktualizace: 13.03.2018 15:22
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design