Česky CZEnglish EN

Změna Územního plánu města Brna A8/15-CM – Úpravy textu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004

  

Změna A8/15-CM byla součástí 42. souboru změn.
Cílem změny je zohlednit pravomocná rozhodnutí správních soudů týkající se zejména vymezení směrné části ÚPmB, příp. dalších institutů územního plánu, opravit chyby, které se vyskytují v ustanoveních obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, o závazných částech ÚPmB, ve znění pozdějších novel, v důsledku nedůslednosti předchozích novel textu, zajistit technickými úpravami textu soulad s platnými právními předpisy, zpřesnit, sjednotit a uvést do souladu odkazy a pojmosloví užívané v textu; v návaznosti na rozšířený záměr změny (ZMB dne 15. 3. 2016) doplnit, vypustit, popř. upravit v nezbytném rozsahu výklad pojmů a regulativy závazné části územního plánu v reakci na potřeby, které vyplynuly z dlouhodobé praktické aplikace regulativů, s cílem zajistit ochranu obecných a veřejných zájmů v území, dále pak odstranit procesní podmínky regulativů, upravit účel přípustného a podmíněně přípustného využití bez výčtu konkrétních staveb, upravit regulativy pro dočasné stavby a pro zvláštní podmínky využití území do podrobnosti odpovídající územnímu plánu, doplnit výklad pojmů a zapracovat nové pojmy.

ZÁMĚR pořízení 42. souboru změn byl schválen usnesením č. ZM/0297 Zastupitelstva města Brna na Z7/05. zasedání dne 14.04.2015 a následně rozšířen v části změny A8/15-CM usnesením č. ZM7/1089 Zastupitelstva města Brna na Z7/16. zasedání dne 15.03.2016.
ZADÁNÍ 41. a 42. souboru změn bylo schváleno usnesením č. ZM7/1088 Zastupitelstva města Brna na Z7/16. zasedání dne 15.03.2016.
Dne 11.04.2017 byla usnesením č. ZM7/2348 Zastupitelstva města Brna na Z7/27. zasedání změna A8/15-CM vyčleněna ze 42. souboru změn ÚPmB.

ZÁMĚR

ZADÁNÍ

 

Další fáze procesu pořizování:
         Změna je z významné části formální úpravou podoby ÚPmB a její pořízení není vzhledem k blížící se
         době konce platnosti ÚPmB efektivní a nezbytné. Problematika bude komplexně řešena v novém
         územním plánu.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.07.2017 10:06
  • Datum poslední aktualizace: 27.07.2017 10:06
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design